Skip to main content

Full text of "The Democratization of the Jewish Political Tradition – Rabbi Chaim Hirschensohn’s Political Thought and its Jewish Sources הדמוקרטיזציה של המסורת המדינית היהודית – משנתו המדינית של הרב חיים הירשנזון ומקורותיה התורניים"

See other formats


- Jinwn nwttoft Jiinmn i\) tv>xvwp)Mt) T)H)2 o^iTn ,Jimvn nvptnn^wn wv 9 ? win 
2008 w - n»t?\wi )vv - Jinwn nwttoft Jiinmn i\) tv>xvwp)Mt) T)H)2 o^iTn ,Jimvn nvptnn^wn wv 9 ? win 
2008 w - n»t?\wi )vv bunion nwjo niofDin^ nnriNi nmn 

n\yn 'anab nnmb >3mi .m ipnn o>b\ynb >b n\ya>N\y o>\y3Nb nun y>inb n>d dd^j nun 
by pnnyni ,-ipnnn tit b\y nam niiy wn>\y o>p>m»3ni omn mpnn .inmTn by bvmbn 
,>ninb nun >3N .npnn nN ini>pi >nw m>Dnn ,nia> o^oa -iirai nmn T>nn nnN)\y ; >miiy 
nir>n\yi ,n-nnn nmpn niynwm r>n-Dn Nb\y pftw "m <^\yn\y by ,t»Nib bNin\y -i»t nn 
; bN>bn3 n^n^s ,>n\yNb o> nun •on .nnni mn »n 7m bN •>n-iip - >in ipnnn nnwn b\y nnnT 
.nb-o ipnnn rmiy b\y n^wbn n^-iyi mm niy\y miy o> NbN e>ny nbitn) >i n^nn pi Nb\y 
iriDi ib^N nw^D3n ii»mn n»w nN »3ai p^m mow 73 by -ino >t>p -i»Tb o> nnmb •omi 

In particular, I'd like to thank my parents, Meyer and Naomi, whose love and support 
made this project possible. o^^yn pin 5 win 

10 rT>Pi3i\3iM : >h pbn 

10 n^-ii^n mniJioiNrnsriN : 'n pbnb mid 

15 ">y>mn imnm ">viori oownn : 'Np-io 

15 ri"mn no>\y 

15 nun 

16 >yion ofwnn 

17 innin> npimni >yion ofwnn 

20 minnninn 

22 rmnn niim? -npn 

23 ri£> byi\y nmnn 

23 -onnn imnn 

26 oiNnnno : nv^wn nmpn 

27 nninbnn ni-i£if m N-ipnn 

27 o"imn 

34 b'Tin 

37 V'tn 

39 oiD>t> nnvn 

40 D^wnwmo^i^o : 'ip-io 

40 N11D 

41 rv'mn no>\y 

41 rmn inn >wb >yion ofwnn 

42 nmn pnn nrw ->yiu n ufwnn 

43 >mnn ^nnn imnm >yion ofwnn pi -iii>nn mip3i o>o£iw ni^n 

49 : no>\yn nmpn 

49 rninn obiyi impm >yion ofwnn b\y v>£>in 

54 \)v bum mir>£>\y 

59 o>y>7 ni^m >yion ofwnn 

65 ^nnn imam o>o£>i\y ni^n ,>yion ofwnn 

70 obivn mnwi o->3H m^n :>>pi5 

70 >yion ofwm nmnn rninb >io>n t'tt : nud 

71 ri"mrino->\y 

71 mibnn ofwn 

73 bN~i\y>i 7bnn ofwm mown pi ibnn b\y >\y>Nn mil 

75 o"imn by rr'mri nit> t> inn 

77 cronni^n 

77 T'lmbmn 

81 ->»vi >£) by o-on ni^m vm ppy 

85 mbnn o>i n»mn no>\y 

85 nnbnn o3\yni T'li 

86 T'TTnbinn 

87 ro >n b\y o-on ni^m T'TT ppy 

88 onnN o>3i~inNi bwn pN 

90 mnnn pp>m t'tt 

91 011>P 92 bN-i\y>i on?3"i\y m^n -.npis 

92 ri"mn no>\y 

92 bN~i\y>i •>pt>HT\ "rirvm nnnn imnn \yiT>p 

99 mo >nn nf^twrn niyn oibwn ofwn 

ioi mf»nn nfptwi 

102 n\yn ^n^pb iWNin ^n>pn pi 

105 no>\yn nmpK 

105 nibnn obiyi mpnm yinnn iwn 

106 mbop>a f|t»p ni o»idi ,b»m-i 

108 nmp''n 

no pip n"wn 

114 mmn : a pbn 

114 a pbnb win 

114 nrvm 

114 ?»om-ib mvnpim»i bn ri"mn ond 

121 nrp-rnn m:>nt?n b\y nnpn - ovn mi = ti pio 

121 rv'mn no>\y 

121 ovn nm b\y nnnn nmi 

125 ovn Jinn bnpn 

128 o>o3w m^n b\y nmynwn :oyn nnn o>mnn 

128 ovn mil nbn pm rpi b\y nnnn mil 

130 n\yn>n *pbm m^t? n Jiinn 

133 no>\yn nmpn 

134 bnpn 

134 -iii>^n niint>b no>n bnpn 

139 bnpn mim? prm> 

141 pinn>i 

141 ni^t? 

147 T\wicb mbn -imi o>mnn b\y nnnnn omim? mbn 

154 nrpm = n pno 

154 ii»mn jiu'w 

154 inM inN bib npi^n nwi nn\y> mmni 

156 irony nviin 

157 nv^wn nmpn 

161 -innnnN 

163 niTn : >> pbn 

163 m^-ii^n n-m-pnn : 't pno 

163 ii»mn jiu'w 

163 N11D 

163 nwvnb mbn - mmm rmbiit? 

163 T\W>W 

164 nwynb mbn mmm rmbiit? 

167 o>nv>y o>oi>n- mmm rmbiit? 

167 nn-npyn npibnn : mm nnnn mim? 

170 Jimnn mnm mm npmi nmnn 

174 bN~i\y> nmm mmrtri rmbiifb mrnnn mrwnn 

174 JTi>jn»n npbinn mwnb nmnnn mum Ji>jn»n niint>n 

175 jwiwi mm m^my b\y >mnn nmy 184 bNi \y •> runmi mini o^mr\ mynwn 

193 mini onann nyum nym junq^ ,nrpn 

204 npb-ii>bn nr>rr>nn iipyi ri"mn no>\y : on>t> nnyn 

214 no>\yn nmpn 

214 N11D 

214 bN-i\y>n «i3v nnnn mpbn ,nwa) >3n 

215 numn nyi ,m >a>av 

215 o>pibN \y>\y yr>b m^nn Jinw v mbi£>n 

218 pt? bum mir>£>\y 

221 -inn bN onmni mmn <ipmi onaiin nynn 

221 mnbnnimn 

224 D"lDin 

226 yimn 

227 yi^pnn 

229 >m ^p^n o>bpNm pip rr^N-in 

230 \y">Nyrtnn 

234 mm w : n Pbn 

234 'TpbnbNIlD 

235 n>vnpim mmnn mbwm n>vnpim mmw 

236 »n >yi7 ind :>3nnn imnb b>ipnn mm >mw iwn <iip>\yi mmw 

242 om^n :'np-ifD 

242 ri"mn no>\y 

242 nn»mi nP3ib>nn oppi rrDnn 

242 o>3ib>nn b\y •onnn oinyni »yi!r>nn'' mynwn 

244 min n^n 

254 nibnpnnn nii>\yni npnwbn riy 

254 o-oib>nni mbnpnnn 

257 nPDWbri b\y nmmn nmy 

260 nininw n^fp^n Tnn 

262 nbiNsn obit? by iwi Nm 

266 no>\yn nmpn 

272 0">\W :'Op-|fD 

272 oyn nmb manw o>\y3 tnwnpni ri"mn no>\y 

272 N11D 

273 o^m nni b\y >nn •onnn <iijn :bnpn 

274 o>3impn o>i*nn \o rcbrb yvcb y>N : pin mwo 

275 niuiinn nPN-ipnn nmnib manw o>\y3 

277 r\t> m n>mi n-onn Jimj) oniji nmi nnin Jim 

280 mm no^i mi»n ~\n mm rrnm msnn nmoa &>m 

283 bN~i\y>i bwnb nrwi o>\y3 : moaw 

283 N11D 

284 inb rnwD n\y>N 

295 bN~i\y>i nwwnn bn nrwi o>\y3 

301 onirpNb :'">p-)3 

301 no>\yn 

301 N11D 

302 >mw piwb o>nyon 

302 o>o£iw m^m mvnpimn nn 

303 N3n Nnnbm wn b\y mfpn 

304 bN~i\y>i oyn nmb o>i\ymi on> manw : imN on otin 

307 no>\yn nmpn 312 0"D">t> 

312 rvmrnnN : 'n pirn 

323 mnm : apbn 

329 nrpn :0 pbn 

334 nimw:'ipbn 

348 -innnnN 

350 rpfnw^m 

350 JTOm ni"l£)f 

350 b"m 

350 0>31"inN1 0>3WN"I ; 0>31N> 

357 0»m Nb 0>')WN1 nmpK 

358 nnpnn nnao tppoiam o>nnn pi n>n (1935 ,nm pj - 1857 ,svnt ) ymvrpn o»n inn 
rum rw>£>n \yi>> wn .mmn oyn b\y o^nnNn nnnn iT>nyn\y o»-ii£>ni o>p>nymi 
,rpmmt>n uwrp .>rmnn ypyi bN~i\y> rnim bmm omn b\y onii>inn mynwn nnw 
n>m Jiuni nmi rmwm m!w\y 7-11 ,N*ipnn rmvnan bnn ; ni-i>^ jiiiw nb!m iwn 
imiy 71m vim pwi omn iwn ^rrr^i pmm con T>mn b\y mm nb>n ,w\x> ib>£n 
ibV3D im .•>bm'>!»vnpimn nn^n >rmmi obiyn *>Dbn jin rmpwmi ,mmn >mnn 
b\y nmm n!w\y iitoiv ("n"mri" - pnb) ymvrpn o»n nn b\y •'nmnm -owmn ^numn 
nf> by bN~i\y> n3>in b\y ynnn jin \m>> n»mn .oipb nn>n nT>ny\y nmmn ronmi 
o^bm^-o^vnpimn mm nm ,rprm>n jronmn rpofwnn rnit> m ^p>n mm mwm 
nPDWbri m\y p^p nwffi bN niaian minn m :m>yi m>> mNbm o>m 1b o>\yn\yn 

.bN~i\y> ^-ini n^nm nop nnirpn 
V^b ran ,vnm m nnnpimn b\y nmpm ,bbm nmmn rpinnn rnit> nn rmn 
,bvnmn >v ,v>vwT>m '•> ,b»^ i^bN n p>D onpm b\y ormiy .rmnnNn o>3\yi 7bmi mi 
mio^n onrwi wyv >k ; >p^>i-i 'n ,omm-nb 'n ,ym 't> ,-im o ,mbn 'n ,>nn '* 
~ipn nN o>t> t> in on irvn ; t> wio\y 'bi w>3 '\y p>D onpm b\y -mr> o>mpmn onnpnm 

.nrnrn ipn b\y iwn ^11*0 nmmn rpinnn rnit> nn 
im\ynn b\y o>3w o>\m>n .mun *rbm v^b n"mn b\y ibyan o> ran n rmt> m 
, N>>\y , >p>*>:ri , omm-nb ,%nn '* , 3- iw>bn , 2 po\yT>m ,S^n b\y on>inm 13H>3 
nvnpmn nwinn onpnnn mif b\y >3\yn Tim o> mm n»mn t\wd .onnw ; 8 ^-iiw 
i>i\y 'n .oNibm n"nm o>\yipinn o>~ipnn mt? n iv>£iin p 1m .Vnmn rronmi mio m 
o>£if 13 onpnn imn 12 p~ipN 'ni n -ino >•> 10 .ino>\yb \yipm\y iWNin ^i-i^inn jin im 
nn^ 'i b\y imp Nin n"mn Jinw inm <y>pmi ipnnn .ino>\y b\y o>3w onm>n Jinw 
mn>3 7in o>N\yi3 b\y im in>m n"mn nun jin \y~ii3 ~in^ . 13 >3TTin obim nmm rm>inn .38 'ov ,n*n ,i»u\yT^i 2 
.^>ni 221 'ov ,oj-Tn ,-iM^n 3 

,230 ,227 ,226 ,220 ,220 ,212 ,207 ,177-187 ,147-156 ,46 'OV ,^5VO ,N>J\yi inn ; 248 ,12 'OV ,1W ,N>J\yi inn 4 

.231 

.72-73 'ov ,niDu ,ominft 5 
.320-321 ,314 ,146 'ov ,nn>n ^p^ai 6 

,116 ,29, 28 'OV ,Jinn> ;511 ,510 ,506 ,171 ,170 'OV ,~\XnH ;212 ,203 ,158 ,149 ,148 ,114 'OV ,frW frN ,N>J\y 7 

.309,156,125 
;44 'OV ,^-lM ;224 ,207 ,191 ,186 ,176 ,135-145 ,131 ,124 ,118 ,112 ,62 ,60 ,55 ,51 ,41 ,28-34 ,15 'OV ,ri31»N 8 

.338 ,335 ,333 ,248-250 ,38 ,16 ,15 'OV ,JlUMtl 
.392-394 ,319 ,211 ,207 'OV ,'1 rniOOil ,'131 1^1 9 

109-123 ,81 ,38 'ov ,n''''£3iofr''£3 nnt'in ; 179 ,149 ,132-136 'ov ,20n iiMoa nnt'in ; rruipion ,-pa\y 10 

.ovn niDoc ; rp»i3ivriNi niDoc ; tovo ; iia^n ma ,i3iu 11 

.o\y ,a rnioon ,-1^1 dj 'v) int> ,ioipM 12 

.nia->ino ,inn 13 o>pbn nrun o> nid .nrmnn n> by o>i*inn onsriNb i>P3n >m npm nmn'm utt 
•obn b\y p\yN-m "pin jin -UNb N>*in nmnNb .rprmnn n^itnb^n niNb rv'mn nvp\yn 

. 14< T>pn -iw>i <p-p*n rupinm jt>vtd mnnm vnpi 
,pkp b\y mmn obiyi ibrwn ri"mn n\y pwn b\y npnn o>y>*n b'on onpnnn 
o»mi-mn nnn *>Dbn pib ipi o^trpn jin onxn\yn pi ,>m >p>*n no inpmi 
>iroi p>ynn bi : nbN cpnwu by o> <it>i3 ipnm 711* obnni o»p .pep b\y o»£>it> ib>£>m 
obiy pi wwnn ibi nrraiyn npnum riprobn npp,t> b\y run nn\yy nbp o><pyn rv'mn 
b\y n-mnn ipy >t> by •owim p>m>n pwi wnfp mrm iwni ; \yinn imn pib rninn 

.ipkp iv -ipnm mt> rvnnb 11^ Nb in ; ri"mn 
nnnn ibm nn mmn bysnw ^h by .inN ppib nP£> Jpniun nmyn ,nm oy 
; o>3i-inNn iyi N-ipnn p ,jprnrm rnit? nn b\y o>i»nnn nmpnb o^wis oobnn b\y <pj-i 
npnib •'rmn .mnriipn pib n'Tnn no>\y pi npnb m ty nwipm nbi nuyn ib nnwn 
nppb .o>t> t> inn on on>by ni-iipnn pib ino>\y b\y o'lwn o>i>i-iDn pi f n>n b\y np>nyn 
ipni mrinn twi nnfj rv'mn b\y n>im\npimn bysnw ownn m imp ri"mn npni n 
by<pi : pi3n Nin T^nn ,'nyTb .nrnpn b\y o>nnpn mnmpm o>pmy o>\y-ii\yn pro 
ri"mn bysn npni myn nnipn b\y ,p£>\yin o> -]H nwinn ^p^yn n^np nnnn rv'mn 
rmiy .nmmn JpPTOn rrnt>nn by pn invp\y by pn win iin maw pruiipn bN npni 
v^mn "ipnnnw indd .no>\yn nnipnb v>m nn n^pbn jin tt>y±> n^i ind nv^mn ipnnn 
nnbin ^ninnb o> mm npn byi u>n in ; bN~i\y> niwnnb >mn jidoqi v^inn ojdin 
npi won b\y rut? n>nnb nm^ tt> -iidndw ,n ri>nn n"mn npn .mvn oawnm mbnn 
nunpy pi v n>n nnnbi ; inN i^n n"n~in nnnb n^nn - * nnnn nnnn ; m iv n"n~in ^ipm 

.>3\y i^n o^nn^n nunm mbn pn n^bii^n n'o-ipinin 
n"n~in .n"n~in b\y pini Nin on>bv nt> v inn n nmv\y nnipn b\y pwNin linn 
pripif n>nn jin <pt> Nb ipmn bv p byi ; opn iif bv\y np>if b i>>nn pf 13 b\y Tin bva 
monn .ibvan jin nii>i-inn nuwn mnt>ni rn-i>^n pi ni-in£)D\y o»o3nb-in o>N\yi3b 
n>o-ipiDin n^im^n njnni o>-iwpn o>N\ym nwnann pnnnv jin p^nb pi Nb N>n 
•>n>3£in p>pnn t\h ^wnb o> NbN ,ii»mn npm n> bv npbm nv^n iii\y mini) ; n^n\y 
vp,n .t3»jrn)7jn o»3\y-i£in pibnm pnnnv jin fnanni invp\yi innbi pmvb ovann 
ib\y n-opm Ji>i-iv n>n\yn nnnn pi h 1 ? no p>pn ; minn obwi ibn >i-i\yn oih ; n"mb 
minn obiy jin o>pin nip-ipvbi nnt? mb iwni nimni nm^n b\y v &v 3 o> NbN imy 
Jin unnn Jin np>nvn n»niii nnn .0-131 o»mnn npinm ofwnn 'mnn jini bbn 
; npmip3n nnmJb nnnn\y ^n^an p>pnn jin <p\ynb p>t> >3n\y indd .onw \y-i>£)\y nmpnn 

.nn n^ o>nb\y n^ni-iipn pib no>\yn pi np>^n jin pinb )vv >3m 
b\y o>\y-ii£iDn pniiipn Nin on>bv nffinn nmvnw nnipn b\y >3\yn linn 
o>p\yN-in )D ; iinbnni Nipnn p ownnn pumn nnbn n"mn b\y vnuvo .n"mn .•'Dt'o ,inn >nyi nroy nN >ny*n .nbNn nmpnn bn n\yy\y \yin>\yn nN pmb >n\yp>n ,o>p-inNni 
N>n niwnn iwni .nmpnn b\y ouwa nN napwn ri"mn niwi£> on nbN\yb -wni 
o> >nn? >3 ind .y>*n\y wppab ib>iin\y nimnm o>yonn ,nironn by iinyb >nn? >3 ; n>b>b\y 
01pm ,nnN nvp\y nob mil bbo tin onnNnw <ip>nn nm o^ivnan o>obnnn tin nib>b 

.now nf>nN nvp\y nn»p pN\y >b ii>n nm) ii\y 
n»mn\y nmpn onw bo Nin onny no t> inn mnw nmpn b\y >\y>b\yn inin 
nnnb o»p>n otto in ,<ppy in -p\y> pwi nmpn 1b wn>\y >nyib *jn on>bN p rpnn Nb 
mmn nut? m poam nurnn b\y npnn T^n >n»n >bN>r>N pwi ino .-inN i^n invp\y 
oni\y nmipm .n npnn imi n>\yrpfp invp\y nN opnm ri"mri nvp\yi pron N\yon >ub 
onpnn pd Nb ii\y 01pm in .>pbn pwi n n^pwn y^ib >nbio> o>Nnn ipnn n\w 110 
01pm ^nipnnn ,p by ^nbio^b -iiyn nun n>n now npnn -p>*b p>fon ,nbNo o-oom 
nbN o>£m .n"mn >obnn by hk croaw -wn nimn obiyi nibiop ni o>>m nfpwni nm 
.obii pwi nb o>i>i3D\y in o>p\y oni^n invp\y nN o>£Nin\y nbNo bbo 1111 pn 
>n\ypn o^n^b .n"mn pib o>it> n oin pi niwnb o^n^b >n\ypn ,mn iwpni 
Nb onpm .PbN nn^f n npni tdw n»mn\y oio o>mn nm b^N ny>£>inn nvp\y p^nb 
o>nnn in nibN\y ,o>3on Jinw mp niim jidjiu >n3yv» nib >npmn <in o>oyn 
po >n-im3 bbo 1111 .on^N inpn f rpi inw n"n~in\yi ini pwi mit> nn nN o>p>3Nn\y 
mowm niinmn ipv nnfm "o»bwn" w "tpnnnn" o>n~i^n pi pninb p>t»3n 
in mp nun o-i^b nn^wn niiny pi ^n^nin n^^ bn o\yi na in .nbN o>>\ym b\y nbusn 
•>n~in obwi mp tpi»nm o>\y£in3n npiipnb N>n >npii ,rt>n nmipni ^np^w ■>£)! .nma 
N"mn n> bv nibnb npf 33 nn^f n mny\y ^nN^n on ; nnp,ib ."p-iy inbwn wd nmab 
ninv >nN^n on .^oin o-i^b ni^wi nnw ^n^nn ; o>i~i o>p~inN n> by n^niN pa inNbi 
nnw i^nw ^n o>p~inNn pi pni niw ipf 3 pt> an nat? in o^pwnh r\w\n ojdinw 

.mp n>bwi n>bN >nf n>nn ; mbnb 
,ni^m3 pi\y p>n n^ipnnn nnnnb npif n>nn nwi ipnnn nmv inNbw ^n bv 
b\y oow3"b "iwni ,n>^Ni .^ni ombN fn^nnb ^iniw n nnnn b\y o>oi>n ~i£ifD o3\y> 
nn^v 'ofn nnm^n n>Pinn nut? nn mbwbnwn ipn nmvn nwu ; inN i^n ."npiipnn 
o^nmn nunm oawnn nubm nN i^nwb >n>f >3 Nb\y inid .n>nniN n"mn no>\y NbN 
yvm ,r\m w in .mnmpm n"mn no>\y nN nn^b NbN nmof>n n^nnp^i n>N~ii 
b\y "ouwa" nnw pvob n>n >bv ; pni"iipn pib n"n~in pi npnn nN nn^b ^nwpnw 
oow3 nnw opn b\y ipnnn nm^n o>i~i onwpni ,Npv ni .p>ib ibv\y o>nn npiipnn 
v>^nb ^nbii^ ib>N o>\y iv ; bv£i n\y obwn b\yi ; n"mn b\y ibND mp\y m mnpDn b\y 
-ip>vi o>v>13 onim .n"n~in bvanb nn^w ow rt> nn>n Nb ibN nm^n >£> bv n^pfn 

.nnbnbi Nipnb 
p>n nnbnm Nipnn nnw o^nnp^i onpnm o>n^b 'inww ^n bv ,p bv 
.nbN mnpD b\y oowai tw±> bbi >n>f >3 tt> tbi pwi ; o>-inn nN -i>ninb >!! 711 n>n\y 
•>i> by n ^n^wv bbi 7-111 ; n"mn ni3\y-i£)D pni3m nnbnn in Nipnn nwnwni >nn on >t> by irm\y-i£> nmn nN pinb >n>t> >i ,p£nbnb .mbn o»m o>mn b\y onuwiab nNiwn 
.rv'mn b\y npnin pninin >£> by in ,n>nt>n in o>pit> an b\y "n^my nNnpb nnNiwn 
v rvnn >Nipnn \it>p\in\y n»nm nnin nbip inn wn'fj >w ,b\y>ib Nipm una on 
m y>N >mip>in Nipnn ipn i^n on o> ,mnn nii£>t>n n> by *pw pbN\y >nDbnn if mb 
naf!D>p n>>if n\y n»nm nnin nN bipb nm wn'fj >w ,nninbn n>J0t> i iinn on .i^nn 
nminn o> niiw nmnN pi i\y»b vwsn i^n 711* \y>\y in pron nwui >nibn pv 3 pnnb 
iin niD£iw p>N ibNi "nPND^v niN>ip» .^rnip^in imbnn ipn by nibiipn p>N ibNn 
onwb yjon ri"mn nm>n jin nNnb nibn> in in ,omy o>nnpn nmpnn by mini 

.nmpnn 
n»nm b\y iiptro pi iy£in ini .o>mnNbi o>iWNib o>y>>£)\yi o>3n\yn onim 
nbN onu .pip inr> nun Nin oi>inb 13>d> npm b\y omniiptro pib nmpnn jin pinb 
o>\yiipn nnbnm Nipnn .mil onnN o>mnb yim iwnd inr> <in n»mb yim o>3iii 
nnnn inN in m oin n\i>\y >i p>*> mpn bib .on>by pibn> Nb n»nm pbi n»nm ^yi 
Nipnb rr'nin nii\yi£> ,b>yb ^m^w niiwn nminn ipy in>n pn ,*pn nN*ini .nibnb 
by imyb p>f>3 iwnd n^umu nyapn n^oiy nnnNi inp o>n>yb n>Nn nnbnbi 
no>\yn b\y nipin jin <ip\yn n"mn no>\y b\y m \ii>n mi nr>m\y 1111 .onim b\y ouwa 
pibnb p\y bi Nb ,pi\yi bra Nbb o>3WNi by pibnb n"mn pm ,*pb npn .nn^v Ji'mri 
bi by nbnpn n3>N n^n iwpni imiiDi .omm 13>n pm ip>v inyib iwnd ; o>3nnN bv 
bm \yn n"mn\y \y31nn ipv ; oipn bin .71 by ommiip-an pbn n>ij n nmvn o>mnn 
.nvnn rpnmn riuwia v>^n nh o>ovn onpm pi >! >b inu ; nbN coin 
b\y ouwi bv imyb >n>t> >i o>ninNH o>iwnh n>n inin iwni ; b>vb hdni iwb 
nwiim o>^ib>N b\y nN^innw ib o>\yb \y> . n^ \1\y3 iwb pnm>n jin nnibi n"mn mnpn 
pi o>n>if n o>iiini nb>nnn n"mn no>\y jin opnn •on ni\y n^nn^n nut? nn\y N>n nbN 
o>mn on\y ■>£)! o>Nin omi oidn o>ihd nnbnni Nipnn .o»i>in w nb>nni 
'mi obwn mnin jin mwNin wnh napwn onb nv^mn mwian in ; n"mn nrp^i 

.n"mn 111b ivi o>iwNin pi bnn 
b\y na bvi\y nnnn no>\y Nin nmvi o>in>)n o>N\yim bi jin mbn\y <}v n omn 
nbvn n>Din ; npmv nw^n nn>£i n"mn\y ^nvunwn n nmyi >nmpnn\y bn .n"mn 
nnw^i nnnn iiiNb m bvi\y nnnn b\y ^n^wn nip>n nnnb iwpn bn nowv nn^wn 
na bvi\y nnnn n\i>\y ; >nvib .n>ninn nmvi m nwd bibib ^nbii^ Nb in .•oiimn obwi 
ov .p^i onim ^p^nn mini bn> wn byi n^n - * iwn m^v ->)£)i ipnn ni^nn n"mn b\y 
n"mn b\y np>f£ini nnwian nunpvb nm npitrpnnn vin^nb ^nbii^ Nb ; nN^ bi 

.nmvn nnonb nwpnn oni\y nmipm 
nnw>nn b\y n>bn n"mn n\i>\y b\y n^m Nin m^v 'ofn ipnn i^nnn ^f n nwd 
n\ypn nui'i nN p>nvnbi o>b\ynb \y> inN i^n .nbi3i N>n po nn^nn .n>\i>bi£)n 
\y> ; >i\y i^n .11 ibnn 111 n"mn npm\y nwi iin^ niwnn nnt? m n"mn b\y >3if ib>3n 
-n>nmn minn p^m o>bbnn o>N\ynn bi nnw ^wivn n>\yn iwb in\i>\y nN pmb ino>\y nuro .jumwm npb-ii>bn nprpnn ,mmnn ,n>£mioiNn pjo rpb-ii^-rpvnpim 
by m-iyiin m!w\yb ri"mn no>\y b\y nv>v»ii!rin jtpd ro-iynb iwn ov>n b\y n>\yn "iwb 
mn>3D i»nnn\y -ipnnn b\y bn>n ^p^nn "iwb .rpbNiupNn nmmn rannn b\y ddp mv 
-im ,nm oy .ind now ipnn o»pb >nbiD> Nb ^mn-niirn mwpn ypi by ri"mn no>\y 
n-pni ,n>-nn>n n-onnn rnit> an b\y mimvnpimn inN mpnnm n*rm>n m*nn o*y\y 
by on? v nn obii ,n*Tiiyn b\y >!wio£>p 3ipn rairiN o> pi ,inrub \y>\y ii»mn >iroi npjopn 
nrpnn ,opb-ii>bn ,n>£mioiNn ,n>\npimn p>D cpwid b\y omynwnb iwni Jimm 
oipn bn ,jy>o>bi£>n nnw>nb yjon <ppm >no>\y nuro y>*n >3>N\y <in by\y indd .norm 
pi ; 7it> >n ')wim >b\y \yw\yn b\y n>vnw>nn rprwnn jin <p\ynb >n\yp>i ^1™ n>n nw 
.n"mn wvn mbiyn nnmmi rmiinn pib n n>vnw>n rprwn pi npnn m -wnb 
pbn bi ,jnmwi nn>n ,mmn ; n>Di3ioiN : o>pbn nyiiNb npbmn niiiyn 
np>if m n npibn .oipb nr>nyn nnm^n rannn Jinw n»mn inn b\y inN ui>ni ipnnn 
Nbi rpb-ii^b-rpvnpim obiy napwn b\y n>nnit» i^n Nb mfppn p>N ,nrmt> m rmiTow 
o>iinn >ny*Tb\y npjorai o>N\yin >rnm .vrbN v n>nn n»mn\y m'onnn npjopn bbi i^n 
nnimn n-onnn rnit> nn i^n in n"n~in b\y rpvnpim-rpninn irw-^n b\y rprwnn jin 
nnn tin ra-iann iP>nn jin >njun pbn bn .rpb-ii^bm rpvnpimn niwnnn ixn im 

.pbn iniNi ipnnn 
•>n\yp>i ,pnn b\y <iyit> nm o>vnfn \yn>n '3wn ipy .oiD>t> n nniN mvn ^TOib 
-oin -i\y£>N> o>i n>3>iDn onwnwni n"mn no>\y ^ip^v bv m^pi inn^ o>\y oiD>t> 71-ivb 
.o>i~in o»3\y-i£in o>Dbnnn *>onD pi o>V3^m\y no>\yn b\y o>oi>n <i\ymn bv o>>\yinn obiy mm - 1 bN~i\y>i >vnpim piobw piPi ni^nn rninn ; ri"n-in >£> by 
-nnrwnb otnd nrpn nwrpa rr>£mioiNn on .otnd b\y nmuioiNn irroiv >vnpimn 
n^d3 >w , 16 pini '•> >£) by rpipnn m-pnn nru ,jr>v»mNn imnn bN iwbi o>3w mmm 
13>n 'n rmnb m>*\y py-m .mvnpimn pib nnn>n pi iwnd -mv> rnm> nnNnn y>N\y 
7N .nn^ o>n>n bN~i\y> >31dn >nib\y b\y rpmyn onnn t\h nibn imy bN otnd ni>\y NbN 
rnit> nn >£> by 7nv>m ,>vnpimn o>>\yinn obiy b\y o>\yrmn >£> by nmuioiNb v rvru on 
-ii*>b ppfo bib bwin rmnb nbiby nmuioiNn nbN\y >i nbw ,n>b-ii>bn rppptnbMNn 

.rpvnpim-rpmn mnr>t> 
m\yn pnb biysb >b3Pin -ii*>i otnd b\y inrpn jin nwmo n>b-ii>bn rnit>nn 
n>b-ii>bn niwnnb id bi nni-inn ,n>b-in*>bn nmuioiNn n\y>£m .ppyi npwin npbinn 
imnn rwn>b o^yion o>mu >wn Npm otnd nrpn by pnb rwpin ,n>mnib\y bi by 
minb >iN-i\y nn p^yi rmyo o>y>*n b>m pib im o»b-ii>b o>nn o> ; o3dw .jy>v»mNn 
o>nim iion jin p\ynb nrpnnw piyob ijto .iion b\y m\y>£>n pirn rmnion rmyo ,T>rvbi 
ivarinb \y£>im Nbi -mm pinb n-pnni iinn ini nrw ; rm>if n nf>m rpipn n>d nbN 
•>b3P^~i ,>ot> >bi")U3 pwi nm rmm o>nin nbN o>nn o>i>^n iwn ony>n ,0-11 / unn 

18 

nimn ,nmrTb ,^vnw n\y>ibn nivw>nn\y pivw >n pib opi pmnn n\y 71 , •onbyim Npin o-o»\y iti nmuoTi roToovy d-'I'-d-io ^idh onwio ^\y otny p^o "n'o-ipiot" wion u>d'i 15 
.19-28 'ov ,dj-t ,-iM^n >v id t>y .T1V1 "opjp^aio-in" /'optni^n" p» n^non navynoa onnM o->»-i^> 
.o\y iM^n -r-aoovy ->dd*i ,iJ->»->a mnn iaioa n^-ia* n'oipiot n>d "n'o-ipiot" nJioa uruna 

.onoMo 't ,p^-ia 16 
^v 'Ji^n ^n ^ao Jin>n n>d n'ouiown vsb (o-'o'ico nawno 'oi^ >£) ^v) ^la^n ^khw pa nnon t>y 17 
'V jTHo'ico o^iv ni£jp\yn ^va dtn ->3a -nav >m>n ^few pvo io^v n^ ^>-p« ^\y iniTi pa^ ,o-TNn 

.2 I'vci ^n'ouiuiN jiouonp 
n'vym o^oirao o^pim nt'M o^nJiovy iaio .•ort>yim •'uo^-huj ^^ji^-i o^nJioa \yon\yN -jwonai i^a 18 
o'^a o'lp nm !?aa v^m ,o , >n3ion mvovyoa yin i^a o^pN N!?\y ^n !?v .^sv 1 ^^tio 13ti omvovyo nnw 
>ut7>i73i>^ \yj*T^ m^ on m£3pio Dp>ji^ m^ d3>n ^ji^i roioa njnan .n rrnav -jtrioa ona vywvyn runat' 
nw-i3\y m>£)>^i rmpoo ,ni3nni7 n>d runan .dp^-i^om^ timi toivn •'J-rnon iaioa w •>o , '''3''a >o>n laioa 
lama Trn'oai "vyvon fra\y ^ i?v lafr paj ^w) fra\y ^ i?v ina^ao nw io^v tin o-T^n n\y>an tin mapwoa 
trn'oai nnnvo mnJn n^ tin^ ^a .m>wn nronoi nmcio m^an p\yn^ w>t7>3i trn'oa nmi ,e>o , '''3''a >o> 
,(>3Do»on paioa) >i73\y n^ tn ,>3i>jn\y no ,t>\y»t> ,nid n"mn -nav >^i>2nn .mn o^iv tin nu-'-'aNovy fr^a 
n"mn i?\y 'vaun uawon n\y>an pa^ moc-naon p^n pa npnn ^v >i?\y pna »v) D'aoin i?\y moc-naoa 
reasonableness nm> nid n"mn ivypna »ni^3i>^T'i7 hmti ouuinw notJ Cfon n^ tn) OTr>yt> .('a piaa 
>t ^v m wioa wio'vya ,no5n^ /v) pvw-in nJion i?\y -ini-> nmnan rvso'mpn apv rationality ivho 
n>d ri"mti ri3na\y riMiJ ,n^^ ov .(convergence t>\y mnwrit' i\ypa Trn'oai ,nnii>3 npoJn ,13->uojwt 
UTivy »N-iac"' nJioa n"mn i?\y n^avyn wio'vyn in t>y nmi ,»nn>it7» navn rmon ivyNo -im-> np^n n\y>an^ 
o'oarf? onTio iNa ^Ji^-in ,°itii3a .(-jvyona 'v "ia ^v) inaTiaa •>vaun uawon nuain^ uvoa itij o\y 
^\y n pja ,o-TNn ^vo moivn maoc ipino n^i ->no^v pwa DtNii i?\y invt t>y d^iv on frwa o>\yari3\y 
'V i3wjNt> o->3wn nw>t7>3n m^Ji^-ia ^vi 1 ? ,n>nTOi«n pa^ m^Ji^-in pa npn \y> p ^vi ,t"'Nn in rninn 
ty n'Ni n>ni7 N^n >ut7>^niu3 nnoa nman .m'>o' , ' , 3' , a •>»•> ,i3N^t» ;>\yvo ^a\y ^n^nh ; nmiN>n ,ponuo 
mp-in in a->v>) ^v oovp rinJn ^v nooano h^nwi vaun 'vto ^\y m^an mronn tin noNinvy niN^on 
i?\y tno 0^01^0 paioa ,p on ,-on» .vaun >pm ^vo toivn >Na hjionh io nvaun o^iv iw whjoo nnnN 10 -niyi imy -iiiv 110b -nnnb im-pn jin o>\y>n rn pn\y >n p bvi >nnNn iion b\y >io>i 
by pw>nb *pi* irrp rmnb piN^n o*TNb rpnuioiN v irv pn^nb run by b\y nm) .inbn 

.pib in b>n b^N iwnd ~inp ninn nrpnn b\y rpipn rw>£>n 
>iN-m nmN invi jin \yi>nn pirn p mwi oind jin n\y£nn rpvnpimn niwnnn 
Nb ,pim .onni^n prvbw nmnNi 72b oNnni nmN i^ym >n Nin row ronnb ^irorn 
nm p>N inN in m wnbi >yio ofwn b\y mpp -mi nw>£>n .npnrp-w my-oni iinn 
o»\y£iin opn orpprom ronnn ttiww mn'w Pn Jiwfui .nnpimn o>>\yinn obiyb 
nbbw dpn n^-ipinin ; p 1m .-i\y>ni lion pnb o>byi£> NbN onn by nbiyn bn nwyb 
piNn jin o>nn\y o>331dd o>ot>poi roriN nniotpn mbyi npofwn jihtoq b\y ppp jin 
Nin mwn ,^10 ofwn o»p on ,0-11 .•onnn o3ip>n pnb o>byi£> onnnm o>mwn 11 
b\y inmt> rn npibn in ,o7Nn mb>y£> jin mnnn nnit>n mn»p oni ,imN \y-i9b 7mnn\y 

.•>vniN>n pwi mnab ,pp by >ir>\yb rmrroi mwn 
otn b\y nbii>n : mvi 1 ? o»v»iib-i on\y rpnuioiN b\y o>nin nyiiN pi pmnb )sr>) 
bwnn b\y >\y>N bN>r>N ,>my bwnn b\y jiw^d ^rmpwii pnbpp i^n imy by bwnb 
. 19 in*y by bwnb >Nm-n >iN-m otn mnNinn npm b\y rnw ropnn ^nn -raym ,>my 
ypn inpmi tpduioin b\y jpb-ii>b rw>£>n bib n>3Pn npri >b3P*-i -ii*>i otnd nt»£in 
N>n on viipb run bv nw^nn ri3>ni o\ybi imy bv bwnb otnd b\y inbiD>b pin np>^>b 
-iiiv npn>vin pi ; npb3P^-in fie b\y npn>vin in bv .wb on >d^ bwnn b\y nwffi 
o\yi o>\yipn otto riJ^ob on^v ^wnb 'bin no winb tiv fn^b o»b-ii>b o>>in 
•>n\ybD dt>d nDN \yi>b ijto t^>d nwib n\yp ; iion b\y n>-ibip>o-i£i n\y>£in "npbN-iovn 
fin "pri ^NipN pwi bbin\yn\y otn y>ib ^duioin pwi m^v bv bwmn otn pi riJnirib 
pib dpi npnn bv nnvbi npbjp^in t\h p>£iNb ni3Pf>3 ; p bv .imN o->infni m^v 
b\y "iwprii rr>£mioiNn rnvnwn nnw ^iwivn n>\yn 01m onniy otnd b\y mniJioiNn 
t\h i^vnn ; n>o-ipiDi dptoi pim p mw oind npn 20 .n>3->TOni nnt? mn n^-ii^nn 
ni n>3>TOn nw^nn jin o>i^vd o-nni nbN iwnd n>3i^>n n^i Nbb P\y nnNm non oiv 
•>n^v bwnn b\y nw>^nb v>m inpnn n^b-mbn ;T£mioiNb n>3Pn n>d o> ; >n Kin 
iwn iNi .m^ bv bwnb ^Ni^rn bii>n oiNb npiNin rmm b\y >3nn invn b\y mN>*nbi 
non oiv nN wn>n mwn jin o>3iiinni o>nnn nnif m nnt> m o3\y>\y ^n bv\y mpm 'V ,"irn-> riDtri nip->n-io m-in^n iTH->ivovyo pa^ u^a npnai ,rm»n ^\y n^ iaioa im^ .•>oc>tnio3 nJion 
w -latt' -j-iv dirvt> h'ph nunt'viri ^\y mapio rw^vb dw •-jnt'Viri nJioa runan ^loat* .dp^iiuj ,t>3->£3N£3 
pa^ •'V^oMn pa npnn -ivwa riN^i ,n>wn n^an nwnt' ->v^om nuno nwvo in lat inw\y nJvun apv nvyy»t> 
nJ'M no^v n^ann ivy^a 05 m iaioa •-jnt'Viri nJioa wonvw .•>uo-'t'-iiu3i ^ji^i pwa nmo n^ann 
n^an h^k ,-ini->a t'njn onyj^n 1200 iiav "irn->a ^mn iwKn nwn pja ^o^p pwa n->}rt>yiri 
on .D'aoin nawnoa ^awn t>\y ^vwn ^n nM^nn w n"mn nawnoa o'-'-nn ^vo nfrvrinn pa ,n->jfriu3WT 
^\y n pja o-own nunt'virin >« pa nJnan pxa pN nnvy ,->^a ^m n miava ^rbyin nJioa wio'vyn ,p 
!?\y nu^ana pi n!?n n^o titin nvy^n wn>i lano pN nnvy ,0^01^0 n^^ ov tm ,0^3 !?\y m o^vo 
tny nw paioa pn^ .nunt'Viri t>\y na->pv nvy^n irny mp'va nvrb n^ia^w titin nvy^n ^\y o-'onoo D'-ua'-n 
,-ipm ; ninfri''t'''u ,ui3->o 'v jm-afrr^oni nunt'virin ^\y nm-> mamn mnvovyon 11^ nunt'virin 

.1.2 I'vci ,n , 'oi3iuiN ,)ovv>ip -jino ,27-53 'ov jn'ouiuw ,na}->->£j 19 
.3 <]>vv2 Trn'oa ^oijioin ,)nvv>-ip >y 20 11 or>n nbN nmt> m nnt> m ,nbN o>my ntp by byi£> nid oni\y o^fmn nw ib\y nnNm 
21 .rr> by >ir>\yb ,nnw>n pwi mnab ,o>3in3i ib\y pniymn na "inN in m pm 
o>-iNinnn o>mybi mmpyb >pbn twn mnab mizob tow minn o>>\yinn obiy 
o»pto o»n bm^ ,pim .mum Pby m^nn jin wnnb byi£n 'n mm nN bipn otnd .b>yb 
7bnm wm bm\y> >31dn >mb\y .nyi bip>\y Nbb n>3NDD mb>y£> b\y yoy ipn minn >£> by 
ib>£>N o>n>yb nmi ,ppmb <ini ,ny bDi nwinnnn nii>f 3b oNnni rninn jin \y-i9b minn 
b\y omb>y£> ,byifn . 22 bnpm pin mi ; niDbnn p>D nnt> m rmo m ,nbiipnn mbnb twn 
b\y omb>y£>b tnd nnn nr>nb nbi:p mmmn mmmn mb>npn b\y o>pmnm oninn 
mn by onyi bip>\y >£> by o>ppmn nbN op nbN o> .mvnpim mnm o>pmni o>mw 
ny inynn >£i by mn >inn mmn ,nm b:> oy in .mnnn ppm pro npbbi npb:>n p\ynb 
nm^ b\y nr>N mmyn m\y>£>n ; nwin m:r>ra -iiNb mmn jin \y-i9b \y-m Km on .'n 
10 npin ,nbiipnn mbnb twn ppmb \y~m Km oni .'n mim npnyn b\y NbN nam 
>t> by NbN oiNn n> by Kb mm) nnw y^ib niD£t>n iwnd ,mm mbu "TiymD n\y£>m 

.obiyn N-111 
bN-i\y>n oiNn ,111 b\y 1£>ipi .n»mn b\y im\ym o> o»p m tip) nn>if d nT>m 
n\y>fmn ,p by .obiyn mm idnw >d b\y Pip^b ra^D may jin \yi3n>\y >wn 'n rninb ^133 
o>mw b\y na t\w\v d n^m Pinn nmnn >£) bv moipimi n^mun mwn b\y n>n^n 
bun .^ivn onbw by tPNbnn PbviD on^v jin o>\y£>in nbNi nT>m nP3ib>n npo-ipmii 
.•>my bwnn b\y >\y>N bNn>N :!r>yb w^n\y n>Di3iown b\y >\y>b\yn pmb inpni vpj n^ 
nw>^nb rropy-m JT>n\ynn jin ji331dd n"mn b\y n>Di3iown n\y>3ri ; jin^ ov 7N 
.n^bii^bn n>Di3iown bv o>\yrmn jin o~ip>vi o>DNin\y n>mw n>n^v n\y>£>m n>pin 
nbiD> n»ni nwn^ y>N n nbip in .miM ruJTon 'n rnin jin bipn bN~i\y>n oi^n ,o3nw 
rnnoi mwp npn n"mn inv o>\y ,n ribiD> nn^n pi ; ni-iiN .oiNn b\y >n^vn bwnnn 
id^v bv bwnb nn^n oi^n ; nnN .nivnwn byi nwvnb minn nbip nN nD£iin ^Pb^p^ib 
iwpn bDi\y n£ni> nNim mbbiD ibN nnipa in .pby ^bn nnipa >£) bv my >n inw bvi 
pwi tprom nbN iwnd mpinb ^m^n nNi ^win nN p\ynb oiNn by ; o»m>pn p^ni 
pi Kb n nNim .wmy pwi onw bipn oi^nw 110m nn^n ^d-iv by \y-ii£>n w vhd 
^m3ni ^win nN o>tp,3 nbN iwnd o»:r>oni£m mmn ^nn np~in ni^nn o> NbN m^nn 
nnt? mi io>n nwiyn n n>ni3ioiN .mmb i>mnn ^p^in oi^n b\y mvi bip>\y >£> bv 
>bvi npinn >mw bbD b\y o>-ini3n on>p^3 p~i\y 721 n"mn inn >£) bv minn pobwn 
; n>ni3ioiNn b\y >ii>nii pim o> uvm iid n^n .npinb >wn ^m3 nn viipb on mot? 
23 .on^ bv bwnb m:m mbiD> >bvi onpn nN mnNinn mwn -imv npiD^ b\y byifn ppp 
•>b3P^"i "ii^d ; n"mn n\p\y >£) bv ; m^ nN wian^ bN-i\y>D oiNnw ^wi -111 b\y i£Hf ni->u3-inipn ^v rnip'-at'i rpoiJivm ^v> nwant' (nuvy^ ti^idti) m aoio ma'-vynt' onn o->3w o->\yyT ^v 21 

.711^-11* ^■TJot' fr\y ni->3£3nai 3.1 1'vci ^n'ouiuiN ,i»ocnp 'V ,fr\y 

.'n p-i£ja >v id t>y 22 
.mmw ,n pt>m ,ni3ian ,a p^na trn'oai owan o-'p^na n^ 'vai iai» ^v a->m3i t^o 3 23 12 Nbnn pwi o»\yi3Nn pmnii t\k byi£>n bN N>*inb obiyn nth n> by mi^nri >£mioiNi 
npnm niirn oyn b\y >mi-mn nn^n jin riNoinn bN~i\y> rnin rmt>m nmi -mm 

. 24 my pib 'n pi mnpnn 
irunm rmwn n>!ninri rr>£mioiNn jin p>£iNb >n>t> >3 ii\y pwn by -pynb >in~i 
in oiNi nn»pn n>!ni>bri rr>£mioiNn jtpd ni>TO >yb n»mn b\y n>mn rpvnpimn 
,rpmyn on\y>£in ,onynn mniy pwn ibi ,*mN -ran .-mm npnpnn nrwn n>d nmm 
pwn .o^mi 13N onmn b\yi onb\y rr>£mioiNn nnn nN\y nmm mbyi£>n m\y£on b\y 
rpvnpimn rnit> m in nbn> nii>\yn byi Nin obyi£> jini omy jin o>\y£>in otn m ii\y 
•>-in\y ,n>my rw>fm rmwb pi t> rvnnb "wsn >n ; >3\y i^n .rpmnn mit>m pn nn-ii>bri 
nw>^nn rmnn -iiNb tip two Pyi£> nw imy jin \y31n otn ii\y pwn on -nib imy 
Nin ormt>mi onw pun nid iwn »nno inn" -iwbi ,np •>> inn nm-iyn pnpii>mni ib\y 
nmn pn n»mn niwnn rmt> m\y pmn m^i-im »nno inn" jin >nn\y .np •>> 7t>nd >n 
mm oy .oipb nfmyn nnirr>n nmnn pm pi NbN o»\ynn nnt> m o> pN p bvi rpwnn 
ono-in nbbn rv'mn n\y>fm m'Pbbin nm-iyn npimnnm nw>^nn rmnnb <pm 
•>£) by nmnb o»win pobwn nntnn b\y omb>y£> o-m o»£iiNb o^rvrinri onwn 
pmb imy ; nPD-ivn pnpii>inni rv'mn b\y nw^nn rmrm n^mb <pm ,p bv .rninn 
nnfin b\y onib>V£i ^d-ih o»£iin >£i bv o> rniwri n^bii^bri d^ijioind ni>D jin 

.nbN o'oiTO w o»o-iw>n 
irunn b\y n^bii^bri d^ijioind ni>D jin p>3Nb niwb ^rnm b'on bD -iwb 
nnb>n\y mwn b\y rn>if n rpmyn int> >£in n3>m n> by rv'mn b\y n>nin n->o-ipinin 
b\y ; iiom nDNn ^iv b\y ; nw>^nn b\y : o>nid o>-iiin b\y rr'nin no>\y >£i bv ri3iD3 nnn 
nbND o>-iiin bD ii\y pwrn ^^iin^n njnnn nnfm b\y onbiva ^jawi on^nui-ipv 
nPDivri nnnyn bw mn>3 pn nbbiD n riJ^ni .'n 111 n>d bN~i\y> mini o>ibn\ym o>£)p\yn 
. 2 nwiDD nn>n ino>\y\y pobwn nnt? m b\y pni ri"mn no>\yi rminon nw>^nn ruinni 
n*>n "i\y£)N ?m "iwpni rnnf Nb n>n^v n\y>£>nb rnnf n>n^v n\y>£in pi pmn nn 
in>3£irib in3>N\yi ^bii^bri ^vnpimn o>i-ivn obw ov inini^n in bv >i nbp n^ ipnnw 
pwi ni£)p\yn iwn n>3nD rw>£>m obw napwn \yi>b n>b^n Nb ri"mn ,^-nnn mbwb 
pn> .rpnnN ri^bii^b n>o-ipini rn>fni nn»pn n>b-ii>bn d^ijioind ni>D jin -i>if 
rnit> nn io>m ^nuiow -n^i imy wwnb ^mn otnd bv >i ivio ri"mn\y ^n bv\y bwnb 
miDf o>£)p\ynn o>3inb n>boio ro mif nnni now otn i»nn nm bn nid ^^bii^bri 
n>n^ n\y>£>n bipb n\yp\y ; nbN o>3in b\y ^wwb w n^mb oipn vn>n m -i^nmi ; n>3i^>n 
>i pno ri"mn\y ^n bv\y pn> -.mv^ nn>n .rn^if w npi^im m otn b\y "n^ii^" 
mwD imy \yi3ri> o»n\y n~i> mw bi\y >wn ^^bii^bi n>o-ipini n>d n>mnn in^in 
bi p>3^n rr'nin o nb>n ino>\y >£i bv pobwn nnt? m b\y n^m ; n>o-ipini ronn b\y pin 'V n^ o£w» ^\y o->Ti-Tni o->-'-it'ip''u-i£3n D->uaTin pit> o-'^o-ia-'JiNni o-'^Ji^-in D->uaTin pa orvn ^v 24 

.'t pi£3ai plan -jvyona 
-p\yno ;pt^ ;ni3->jna pi* ,ot>ii-i : loiMt'p-pvyi-io 'M1 otnn a ^\y onnno n^a ind n nvynt' nMivynn 25 

.main ; otivfr -ju^n ; n'oipiott' -ju^n ; Nnn^a ^o-im^p 13 n rann b\y -iw>n bipb n\yp\y ty vnan »ni mynnb o»m nokio >byib mi nmn *p 
pi riDNnn >n vp \?ht\ mNmnn >nra .i^nt? in pi^m -iw>rD »n>b-ii>bi nnnpim'o 
iron ino>\y b\y inN 10-in pib n>b-ii>b mnuioiNi b>nn n»mn nspwn b\y loin 
,rmw npiiy npii>mn pib rpmyn n\y>£>nn pi nnNnnn jtpd ,p on .10 mnuioiN 
pi n^ninn nT>nn jidn n>d nnnn rannn nnt> m >£)Wb iwni nnny ,hin^d rmnn 

.n-pit? Nb n>my n\y>£>nb n-pit? n>my rw>£>n 
no>\y >£) by D3113 nnn iny*rmi ob>n\y mw imN\y pyob \ypiN m pis ibnm 
n^nnn nntnn b\y onbiys >331ki omrmnpy ,110m nnNn >my ,nw>*nn b\y ii»mn 
n\y>£in byi pN wn ,n-nni o>ibn\ym o>£)p\yn nb^n onim bi iiw pwm ,rprm>n 
b\y o>3wn o>i>i-inn pi nym by nbipnn nnNnn nn»p ,-inibi .n-pit? 1 npi^m n>my 
rpvnpimn rnit> nn b\y o>bNn>Nn oy inN rapi nbiy n no>\y\y imnyi ,n»mn no>\y 
n-pit? n>n\yn nimn ii»mn no>\y .rwiwn N>n b>yb i3»*\y o>ninn nyiiN >9 by n>b-ii>b 
o>\ynnn iwn bN-i\y> •oidn >nib\yi pi^m pwi omy tin o>\y£nn rannn >mw ni rannb 
mnnpimn pi JTonin rannb n>win n>b-ii>bn mnuioiN b\y nT>n o^nnn on^m 
mnmpm pib nwj m pis b\y -own >^ni .n>P> nmyn pm n»mn piinn pii npmynn 

.n"mn b\y n ino>\y b\y o'nm'ii 14 man nrnam ^non DSTOn :'x pis 

awn 

W33 rmiim npyio npbin b\y bibinn n»mn nyib nbiy otnd Tiiy "nori" mnn 
npyio npbin .imN nit>n obiyn pib wi npnn jin nmyn iwni otnd jin o^^ndw 
inN n-pnnn in \yf» rmiin .rmit> •oan ri3>m inn ,inn pr> ,o»n onwaNnn o-wnn in 
»nb n>3ni~i mynwn np^b rronnn nfPNwn o> 7N /inp onm o>nimi >wn pirn iiavri 
o>n>yb 2 .nbnn by nntnn mnnN nrvpb n> bvi o>pi!wb ni-pp rwinn n> by own 
ib>3Ni n>of •>b-iiv» n\y>£in by onmnn o>roim ibbn onwpnn bn iion jin -injid n»mn 
niiob nrnt>n» ,»o»nn nrnnt>n» ,"o>D>n bi -i\yw /uwnn" pjo otoid ,jronbyin 
by onmnw oToim opu n"mn o>n>yb ."o»nn" ow3 in "npwuNm nnwn opp 
iv mpnynnn w ,»o»nn p nbynb" mnnrmnn pjo ; -inp >>ibiv»iN7 pwi iion n\y>3n 
o>noNnn v>miNn» byn mbynn n> by own b\y "npmyn" \yin>n pi ,»o»nn -iipn»b 

3 .">nDNn inv>pb 1b no iwn jin nmi3 nwibn iibi vw 
n»niii .rronpy N>n 72b ni>t>n\y n^-m -py b\y n>no>\y n\y>£>n y^n wn n»mn 
rmrwnb o>i»n o>myn :*nj)i nm .jtpwun myri rminNi jiwh pN >3i-ipy pwiw -nit> 
1>n ,v>miN >myi pmb \ypin otn on o> ,pb .T>nn rmnwnn mi>t> 3n bin bN nnsnnbi 
o>b7in o>n»p ,nm bib <itnn ,ow3 pwi nwin nwffi bN nbN o>my p>nynb nn\y£>N 
bi ii»mn nyibw nmw indd . 4 ynb ynn inN otni ib>£>Ni ,o*TNb otn pn ,oyb oy pi 
rpn iwnd -mr> npnb nbiD> n^N it? inn b\y w 7-ivn b\y nnsb n>ipv n>£iif ib>3 n\y>£in 

.pm 01pm n>ibm n>pbn in n>nivn\yn n>N~i 
biD> oiNn .poibnb n^op^nf omn oiNn ^ivi nNn ii»mn y>N ; jin^ bD ov 
1i3Dnn >£> bv o»pnn bin ^-inw^bwn imyi nujnnn n> bv jidni -py bvi nn pinb 
nmipbn mnin ■>£> bv vioi n^-un jin ipnb o>d>~i^ ^n ; vioi pnnnb o> ~i\y£iN .>pibNn 
pib >n^3n pi i>DnD \ywn nnnn yw bvi mn -nib oi^n p>f>3 .pi-1^1 oi^n vion 
; pi-ivi nDNn p \y>\y vt> n>~ii p>>n bvi otn .n^op^iif n pib •>i>op»iiNn pi ; n3n\ynn 
pat? nbom ^nfjpwn \yii>> b\y n^ T>bnn .pit? 3 <iit> nnnn pnupt? n pN >i nip jin^ w ^n 
N->£Hfib>£)n" w "o»nn ipn" n»mn >ai rann non nnn inN mnnn m^nn iin 
niNbm ibii mw Nin iwnd n nwnnn n> bv non jin -i>inb inib oi^n . 5 "n>nnNn .rt> pi£3 ,>j\yio ,n"mn 1 
rfr pi£3 ,o\y ,n"mn 2 
j 1 ? pi£3 ,o\y ,n"mn 3 

.notpnn ,o\y ,n"mn 4 nw>^nn pib n>mi-mn irw-nn rmt> m pmiNn \y-p nitto omyn pi nnNnn b\y rwpn 
. 6 mti ism non inn winn bw\yb T>nn ni^nnn ,jron\ynm o^wri mi 
nmi ,-ini n^p^n wpt nbyi npri otnd mw jin n»mn n\y>£>n\y \y>rmb >in~i 
-pn n>-ii bi\y byi oiN bi inyibw npbinn omyi ipnnD n»mn ,rp\yN-i .o>*m >3\yn 
jronm nntnn npnin rupinn nmt> , pnoi ,pra ; ~inn ,mNni ,o»n : "oniwi oni 
b\y o>nit»n pi-^n nppb mptri b\y rmto np^riNn jin p^n ib>£>N rv'mm \y> .nnnn 
miion mninn pi npnrw inroni o> noijid ri"mn rwnn b\y n^p^rm nwn '.otnd 
nvparo pnnnb *pi* 'bin nmi ,bn\yn otn bib juhd n>d ipwnb onyun o>^nNm 

.ninpn n>m in rputpn obiy 
rmnn ,riNn\y >9i .ri"mn b\y rr>imvnpimn op»i-i£>b iwn nid n^p^rm vmn 
/'•onnn imnrv' run imN oinni mb>y£>n rmt>m rpbnnb rr>£mioiN oiNb mvyaNn 
nNi o»m>pn v>vi pp>nb m^oron npbinn jin mmb bpt>n otntto ppin Npin nmi 
mi in rwnin Jiitira Nbi ; oiNn b\y invii rmmo Pw rmnrw nronn .ipwnb o>v^dnd 

. 8 ri"mn n\n\yb n-opn n>d ,nbipn 

rmprairi •onnm no inn oinnb -iwpn bn ,o»nn ipn b\y ^nn pwn <in by 

n> by o>-iNinn\y omyi mrrm b\y nnfwn rmnb p>i m>btni-oiNi myiip pn unn mbiyn 

; "ibn run ; "bi\yri" /'p^nrv' , 9 ''N-iit>rv' ,»wir\» rmpt>n p>i o>3w o>roim n»mn 

mn byi nnn pwi nbNn owinn bn wnnwn ri"mn .im ">vion mri" ; "^ion pinn» 

: obii nN bibib "^vion ofwnri" n3im \ynn\yj p>in bv bpnb 

I'mrm n'^b bbD pDn^ pn n«no n£nom TbN noi3 nvim niicq viiti in bD... 
10 ...vion pirn V03 onwo piDn iwn pt^n 'pmo Nin 'd ^va om "nw iqd n dtn 
piDn pD DN12 mp3i i:n d^w d^w ^iNn bv oiNn nN D'pbN nii iwn ova... 
Wim nbv "iwn nnN bD i^t o , 'pbNi...[nniri DTpi nnnn nN] 'vio rni onwo 
m 'pin rirm biD'iD iq^v riN coon o^n r\aw bD pn wi nm riiiDb wnpn 
o£)\yo n'tno^ri n>ri3m pt^n 'pin bD nN T>nnn bbiD Nin ^bn 'vion n-Tm... , 'Vio 

...dtn minb v>i3n bDi rwian 'pirn nDboon 
riN jrmiinn mniwpri linn o>bw ^lon ofwnn jin o>iinnn ni3i-ipvni npbinri 

onmib inwDri ^bf-ii^jiNn iif>n nid ^lon oawnn .b>vb m-iNinnn "nori" 

iwrm b>vb .o>£)nwnn on^n rnw m non jin p\ynb p>t> >n oyi ov bi b\y np-ibip>o-i£iri 

b\y npbjp^in jin \y>rro m^ rv'mrri ri"mn ri3\ym otnd nno b\y njp^in >aiNn jin 

7in nbiy ^bjp^-in >aiNn ."Niifn vn>n in bi" :>vion oawnb "iwpn bn mpm no 

otnd b\y ; "o»nn m-iirifri" ; o»3nnn pi~i^ pi3>f nid ^iod oawnn b\y ipjv np>y\y 

: pvb rni>3 onbvin\y cf>ynnt< no>p3 nw^DNi .-jt'-'N'i D'Tin niN /N njvy ,n3iTTcon ,n"mn 6 

.84 'ov ,r)*7 pi£3 ^ww ,n"mn 7 

.moipo T1VH 40 'ov ,dj-t ,-i53*n 'v ni->vnpi»i-rii'>-Tin'' nwana ^31^-in ^v vynn manyn ^v 8 

-iDion inoa pi ,uopu w ->u£3\yo a^o nui>n nvy ^a\y pvo ^\y ,-irw iaioa dj n"mn ^^n y£>i» n^ nJio 9 

.o^oo Nvyo nniN »>3ib£) !?vy irnac' pa nm> 

.N»b\y nw /N nw ,n3iTTcon ,n"mn 10 

.yvyn - o''»vyn nvnw /n ruvyjiiJiTTcon ,n"mn 11 16 rpwuNn pi ovn p \y>Nnoi mo mwuNrtn ovrt> nvmy w> p wk 1 ? nvmy vw 1021 
dn !mn pn ,om ">m oiNn oniN nwv iwn o'oswoi o'pm omtf> o'v^o mo 
DDn ruv s"V in ,m"on m^iNi pwioNotoNpno ov riQDcn '"V WV3 n!wn o'pmn 
pi "3N in ,!?N-i\y> 'pino oipn nti ti n*v s"V in ,ranp^ -p !?v 'oinsw 'pino "ono 
o'cimi miiricn Nin "npvn oo\y...o!7D2 ^n^^in p^ms) moovn nspwn '"V 

...m\yi3Nm noiNri dtp mio!? 
p pbn Kin o> o»nn nmnon p>nb bivabi inNmP run bv mmm m-Db otnd niD 

: >vion oawnn 

•^vn om\y d'qv "3N rpoiN!? "i\ypi iwpo iwn otni 'vio no noNi \y> own..." 
[nN-ip3 n m-oU-.ovi dv pn dv ion >m3n nvnwm nmn Nin ,ir\>i nm\y mm 
2»nm mN tm ^Drf? wroN nN ^020 -pmnw TiQNn 'oiN^n iwpri im\y...ov mil 

...to^Dmiii 
b\y inwjvn .»nniNn opp roivP...mTTnt>n''b nPvia ibN nronn rnnw n ,b>vb rnNiw >aD 

: Pt> -ii>31n >vio pnpv Nin o> nimn bbDi vna\y ■>£ 

•>o£)W •>o£)\yQi [imvi v>i£) jfiN'-ii n!? rf^oN m !?v 11:0 ,vio!7 iwn ^vi££ -inn\y ->n] 
}a vw> mnon otw vison ina innri \y>Nn "o rnTon vioo d"> on din >n 
tdtt to 'd frv£) D'on -n*m mno!?! dtn!?! vio!? inN iwi inN pin in!? 'd .rnnon 

14 

"...imvi oswon on 
; bbDH .mbtni'oiN m-itnn nun o> NbN mvio nP>va pi mw o>v>an n\yjvn 

nmnnn nPbiD\y ; n"mn nmm "rmwuNn >abD main" ; npvio mnn b\y mw mo»p 

16 ovn b\y o»3nnn o»m mannwn ; 15 pi^i oawn ^d-iti ovn mN-iim pi^n nnN mnmon 

".ii'in nnai niinm ; -inv >nnb -nt? >Nn ; m^vi biinb oiNn b\y mf >Nn pi 

ofwnn b\y 'npm' n\y>£in n w mb v n»n N>>\y 'n ; n"mn b\y onnM nbN onu mNb 

mm nPn in ; bN~i\y> ovb Npm mmn' p>N" nv)nn-Jiino mn mn-mn n>3b ; >vion 

n"mn\y m-npnn p pbn jin moNin n nvapnw ^h bv ^rivib . 18 ">i>n bvi mmn bv nn^ 

.nn^v n»mn mo>\y >i>b nmjj N>n y>N jwnni nN~i3\y >£id pn> tmt> 3 n idd ; imo>\yb t> ^sn 

.•>vion o3\ynn b\y inp 'nwbn' nt> •>-)>! pn n"mn ,111 b\y wit? 1 

mmn' npnini >viun u£i\unn 

b\y n^nn n^wi ; "pno b\y >Pop" 7-nv n»mn \>h ; mD^n\y movnn mnnn ovnb 

nn mi^wn fn^n 13>n ii»mn ; b>vb non i>b im^\y >£id ; o3din .^vion oawnn ^Dn 

P>nd vnw3 o>mvb ; b\ynb .mnmv mimj mvwainn prinnv p bvi ; o»£iif P>£> o>pmb 

o>vnp\y ; m"iin jin cmpb nnnn pw ; o»>Pio31nt mmipv b\y mw Nin ^vion oawnn 

pvn Nin ^vion o3\ynn P>nd noijid ii»mn o>mvb in .otn >nb npiNin npbDnn pnn 

Ipnwn Pn mPDn b\y aion paw iwnd ; otn >n b\y mnon mPDnn b\y nowan in npf n 

n"mn mv^^n ,r\m ov in 19 .nnN oipnn vn> owa Nin\y in ; bviai pnPN mppinwni .71 'ov ,'t> pi£3 ,^\yio ,n"mn 
-\h - N->aia-|->vi t'N-ivy ni'-oiMt' t>vi one ni'-oiMt' ^v ino n"mn n^ vupi .80-81 'ov ,u >*o ,n"m 13 

.dvi ov to >ui? d'jidj •>N-nia o'ovmon onnn 

.111 'ov ,>j\yio ,n"mn 14 

.58, 54 'ov ,'i •ot'o ,n"mn 15 

.208-209 'ov ,'i •ot'o ,n"mn 16 

i'av,'Nn^,ii"mii 17 

.156 'ov ,nnn'' ,N>j\y 18 

tn nupoo p'om nvyp 1111 >u^\y) •'Viun uawon ^\y o'-jp-'u-iwn --32a nnoivn nfrN\yn ^\y >)i>y mn>ft 19 

.u2\yon rnioo ^o-no 'V ,(n"mn nato ni->vovyo 17 \y>bnn\y inwn b\y >3i-ipy oi>n napwm rwo >yion ofwnn b\y »piio nbop» ninyn 

.•>yion ofwnn t\h -id>3 pwi 

ibiwi o>biy otto >£>i >yion ofwnn b\y o»b3Pinn pwrw n»mn mi pinn nbiy 

b\y rmwn v>m£>ipn Tbnm <ini y^b prai oipnb oipnn miin pwi o>3n\yn otnd b\y 

pi T>nnn \ywn nimn o-^wnnn o»nn rmt>m nun inN n-pnnn . 20 iuh oih 

\r\ oyi oy bi b\y ommpmw 71 ; >-ibip>o-i£)rii >btmoiNn ; >i>op»iif m >i>op»iiNn 

:bN~i\y> npm ^ub n imny -pnin rv'mn .nii^pn ~>w b\y mny>t> obiyb 

bNiwb ^013 dn ,mb ro 'n mm 10 mip'm mnon minNb bN-i\y> mm nn£» Nb" 
o^bim \y\y rniivnU-.n'W'nNnb imino vv io£» Nb biN...n-iinn nm nwv> mm 
n'wuNnb imino -io£»\y ma [m t>n ,bN-i\y> mini omri' Nbi dhw b\y movo pi 
Jin iiowb i>n Tm>o iN\yio>ot7NJpa iwpju fiiuifi >"y\y pi ,-ion"> Nb nmi vn 
ib>aN Jiiioinfii mbipfi >uia eyo iNabi ,oim VfibNi lovbi bbM n>\yi3Nfib i>nmn 
21 "...o>ob\y o>iat7 inp> otn >ia ippn iwn runo b\y iN\yio>ot7JNpa 
ufwnn pi npnn nN wmo n»mn ; ni3wn nipmn Jinw b>yb yupn ,mn yupi 

bom n>\ynnn npmiw nn^n pn .now bi b\y nnbip>vn£>n nnpm pib >bt> mown >yion 

\y>\y nNin ; cnpn N>n 'n n^y by Npin ii»mn idw nmi nnp >btmoiNn 111-in nN 

npmn ."otn >n ippn» iwn o>m>n nipmb ~i\ypi onim >w ibN\y -mini bp p>t>nb 

ni3p\yn nipmn bi\y <in by in .mbtmoiNn npmn b\y >\ynin \y11b nimn nnbip>vn£>n 

iv nuw mpm b\y im m pun rn^p nnbip>o-i£)n mnin>n byifn ; n£iriWD n>n\yn 

no>i ii»mn b>yb ."o>nb\y onat? » 7>-i^> pnn nnN pi ib>3N b\y mnin>n b\y novo ~iw>i\y 

pi nifp^n nmnn ; ib\yn ">3N" \y> otn bib\y im\y 711 ov bi b\y ^ninnn nn^n rni^wn jin 

.nnnn piwb on>nnnn onnpnn roiyi paw jin obsnn ">3N" oy bib o> 71 ; i»n •wpn 

riN <ip\ynn mn' >dik nyi on ovi ov bi b\y pi^m if mn\y wn*ra ii»mn inN 01pm 

onnb> riN 73nb onmn rinnw ^n bv .^iii^n yo \yi~i3b i^nn -nt? n pbi ; >nii-mn ojvod 

o^nn^n o>i~ivn iwpni nm nwvb onnv ; o»\yi3N bbin o»btmoiNn Jimo >b npn iin 

b\yi ; bbn mpmn b\y n>-ibip>o-i£in rimm^n jin b>i>n 13>n n"mn\y ib o>\yb \y> 23 .onv b\y 

; omy o»3>TO-o»-if mn o>3inn .mi\y o»3>td Nbm o»nm o>"n^b ; o-i£ii bN~i\y> npm 

. 24 oyi ov bib o^im^n o>\yiibi o>\yibnn on o> ; >vion ofwnn b\y pnnnn ipbn 

>vion ofwnn b\y ^bjp^-im ^bf-ii^jwn '3wn by b>on n"mn\y nbN o>p>t> 

bn piv bi .^vion o3\ynn w n>o~i£) bn nn^f n nmiJ nimb \>h obwbw n^pf nb o>b>nn 

,n ninv .nnNi o»-ibip>o-i£ii o»bf-ii>3iN o>-inmn o>wv ; o>no on\y nn^ni ,rpbin 

mbii>i o>-ii> mb \y> on NbN biwn ■>£> bv niimi i^nnn otn p^\y ii»mn mm> ^in^^i .n-iio ; u''^ ?pH nw /N njvy ,n3iTTcon ,n"mn : 
rtv \yj-m .124 'ov ,md iriDo ,'t >3^o ,n"mn : 
.139 'ov ,rnin ,n"mn 2: .1-2 'ov ,o\y ,n"mn 23 

n fnuy ^\y a p-121 'v nint'ip''u-i£3n o->ovn mpm y>& ^tjni^wn 'viun uawon pi orvn ^v icu im^ 24 
tin o->»Nin n"mn ^\y nt'N onyyT .131 rnvn ,381 'ov ,mi>in» ,inn 'v pi ,(o>u£3W imoi o>3>t m^o) 
nnJnt' -iivo) woo ^\y d^dti ^vi THi-im >\y>N i\ypn n^ n^owow ^\y nn\y£3N i>N\y nwmon jnu>\yn 
n^no >v Tiii-mn ivypnn nu>\yn ^v .(rtwavy o>33n^ on , 'i »^Nnuy -h^d o-T^n i?\y n^Ji^-in iji^13> 
>\y>ND -ivypnn nu>\yn^ .h>on^i m ii*)ib^ o\y m^anii) 3.1 <r>vf ,n>oi3it)iN jiouonp ; ni^n ^uni^m 
-i\y>£3 ,^•'0 ,iownpt> o\y m^ann) 1.2 I've ,o\y ^oudnp 'v (io^ *rnw^ oih ^y> i»n >vn>N riw^-i ^idh) 

.(m npiM-11 18 .nbipnns \y11b1 tt>H otnd nN i»nn >yion ofwnn y>n : n£>t> u rappnb nbnm , 25 onm 

p i»nnnn "in bo\y -idwi -mn n»mn .ofwnn b\y n'ot?>i'onifj n\y>£>nb ramn v>n 

Niif n\y n»mn nynp o> 7* . 26 inw rn^nn nmy rninn ,-inn:> ; Nn»-iiNi Nin n-iip n 

winn Nbn .^lon ofwnn b\y nbip>vn£>n imnn jin n^rra NrpniNi m^nn 

ofwnn ; ri"n-in nyibw dnij ."pro nbip>vn£> >mi-m->o£i\y£) i^on p^n »Njy>niNf ' 

mbmo on*n n pmw id ; nn>if n mmn rmt> m o»\ynin o>t>jo -ny onpb i»n >yion 

<inw\y >n by pi nbn m vnaba nmb mmn w on ,i»nn <ipm 1b mm\y run by ,onm 

bD ; -iii b\y 1£>ip .mi-mn b\y n^nnb mot»:r>oni£> n\y>£>n nm nmb \y> >bw .n mmnb 

'limn by nriT mm mbn in t>ni ; nnND 'Jimowi 'npnr ,nb mnirv bN-i\y> b\y mrrmn 

\ynbn in ; o»\yi3N bbD on ntnn-'onnn omnn b\y o>o\y£nnn mnnpyn ,o3nw .>i>n bvi 

.nvnn wv oyn b\y nnirvn nm t\h <ip\yn nmnn »n rnw m nbN mampv b\y '\yninn 

; n"mn nyib .njrppn Nin m nwpni iwrw >yion ofwnn n\y>£>n b\y <it>i3 oi>n 

: mipn mnnann o>3p\yn nnnn *r\ym >yion ofwm onrw o»iy>\ynn pbn 

tnN 01pm Jinm id bo oy>N iwn nmc \y> ,10m 01pm min ">ibn niic mm 
by byi£) onv£)\yn iwn Dnoftoi niyi 'bya min \y> iwn 01pm onnn mN imn 
mnim biN mini 'nba non inN ion iwn nmc \yo N-ocn riN nab oyn 
nmanm ">i^n Niicnw inn ,onm wvj minnsnm iN^oNPb'iiim 

nyrinn nnumn in jiwdjh .niiub inm on\y n mnnanni o>ip by vn^n o> n"n~in 
p"mi ibi\y n*ra))i ^3n 'n\y nmnn nnjan ; 29 n>3>TO w nnt? m nbvin bD nun ^wjwi y>N\y 
•>nbi iiobw nnwo -iivnm 31 n\y>Nn b\y ^Pinni ^rninn ninvn nmyn ; 30 nimipi Nb in 

. 32 npo~ipim nrn^b npoipim 
bvi ; p^i oipnb ; mi-mb oNnni o>3W o>\ynbi wibnn >vion oawnn pN on ^n 
np>y\y nN~i3 ?n"mn n>\yb n^ win o~nn nn ; pnn onn mvwfn p>fnb -i\y£iN >n p 
•my! bip>\y b\y n>o"inn nn>\ynn nwnni Km ii»mn b\y ^lon ofwnn n\y>3ri nivnwn 
; -i\ypn bDi nn nn>\yni m^nn jin nDin nNn ^nihi n"mn\y ^n bv .oiNn b\y ^Nn^vn .ri"b\y nw ,>x nw ,n3iTTcon ,n"mn 25 
a^no ^"Mn 1^ pi Nt'vy rio-m ntiw ihoo /'n'oc't'-ifrQ'' m nvy^n hjdo N>j\y w .n-iio ,n"mn pwr£> >y 26 
n"mnvy p£jo i>n /1 piaa nMiJvy >aa .o^oo >\yip nbvo N>j\y nvap tm .>\yyNn t'Dvyn dj tOx. ,>*nn>ri tin 
1D311D ,"nji»iw n>d N-aon"vy vnp n"mn -iwnd oia .>p^N •>n^ Nbb a^no town min ino >3£*\y iiao 
wn nnam ,^D\ya 1100 nnan b\y i»non nniD ,tiom .Niaon ^ jnJJvy ni»no >3>t7i n3n->3\y >n rnin\y N>n 
Nb\y u^v mam b>unb t^»» ^Dwnvy ina n^ ,mina i3i»nn3\y in^ tn .mint' a»n» ipm np^vovy 
>£) by n^^ nvyiv Nin ,Nn»niNT wn Niaonvy njyun n^ ooab \ypao n»mn ivy^D ,b\y)ob .'n mm my^oMa 
mmn »n mjooa ->N»*yn fr^vy bv lonom nn^o bN-i\y>» ot^n ,p iod .mmn bvy o^nabnn nmimpy 
bai ,b"Mn is ipmo n^^ tn ,nii»no town nupoo ovn dj .mma 'ira >Tb Man b»Nn 113-1 mw inoo 
,d3oim .n^ 13 b\y ombip'o-ian n^an mwoa 'ira >Tb nwa brnvy b\y nvvy^N-bban n>m>i^i nmiam 
ba -iwn a->uoi aiu Nin b»Nn "TnM t^ovy 111-00 nmi ,ba\yb tMnovy lat tnto-> t"'^n i3\y nytn by mbynb y>n 
b\y nam tma bruno ntn r»>\yn ba mm mo ir»Nb tn .b»N nno Nin o-T^n b\y iba\y >3\y t3oi ,u2\yo iott 
non n^yaw -i»it> anp .ww b\y iaioa »n>t>t7>b*Tib2» 10 n\y>an mob \y>\y mua >j>n ,p by .noiiy mmn 
mnb iipo nuno nMiow m>n ^"ino 110 ,n , 'uo-'b-iib£3 may onb on^o N>j\y\y onnM o->oDn 0.5b no^p 

.(156-157 ,128 ,111 '»y ,nnn> ,N>j\y »y) n"mn 
.mown ovpb nyuw m)wn mpmn nnw b^yb yupa low mmn n^ P3o dj n"mn 27 

.187 '»y /N nbN ,n"mn 28 

.2 'oy ,'a obo ,n"mn 29 

.fb>Ni 10 'oy ,'N obo ,n"mn 30 

.198 'oy ,'a obo ,n"mn 31 

.8 'oy ,'h obo ,n"mn 32 19 nii>inn 7m mmn »n rnw m Npm nym nm monn on>p nid nbb inpn piyn 
otnd >py nN n-wn n n>d rib i>inn m n»mn\y Niion .o>mrvn on^-m omiDnb 
nwnnnn 'n rmsm 11b jin nprrai ,>n mmi yinon >btn:roiNn >\yiiNn 1101 bN-i\y>n 
\ypmnn oind .ppmm o> NbN i\y-i£D pi Nb oiNb 1b onmy nbN mpin m^n .m no 
nronn nym bip>\y\y yip mimn nmpbrm jin p\ynb run by rninn p *m -npyb ib>£>N 

.mmn obiyi n>i p NbN o^om nDbnn imb \ybi£>n -n ipn mw 
bip>\y b\y i>py mbin ib>£>Ni nmwnn '3wn <in by .^yion ofwnn win o») indi 
.•>yion ofwnn b\y n>int>n nmwnn by rant? 3 n>ninoiNn n>b:wn mib>y£> ; oiNn b\y my7 
oiNb o>pibNn p>iyn iwn 110m nn^n nyn> ~\v Nin ,b>yb ipn-iw >£D ,>yio ofwn mw 
npi^op^nf n iiNb .m >my pon *mb i»nnn birpiD imy 'n iwnd Po\y nnn nmnNi 
>yion ofwnn nron ,my7 bip>\y by o>y>£)\ynn o>i~in o>m\ynni >\yuNn oi£>>\yn b\y 
mnab napwn nm bDi my*T\y own numb pm np>wn n>ninoiNn mib>y£>b nmwnD 
n>\yiiNn miit? ,p by . 33 'n >pyi o> NbN ib\y ppyi pi Nb ~i\y>ni non b\y o>it> n \y11b 
niPin <ini o>m\y 7int>b in>i Pby ntp o> NbN mmn b\y nnbiyi >i\y-i£> >bD pi Nb nwnwn 
>£iD ,mmn nmmn nmm >mnn iipmn nN p\ynb mn by o»:r>oni£>n mmn >o£>\ynn 

.nN~i3\y 
nii> pm iwnn .n"mn b\y ^lon oawnn n\y>£in nsb n^ pn o^npi panw 

.o>o£ii\yi o>pt nn^nb v>m pmiipn nw) jidoqi a pifn nonb 

>n\y -ii-ii .n"mn b\y n>nnioiNn n\y>fmb nmpm 1^11 non Jinw b>yb pm 
>vion o3\ynn ■>£> by my "mi o»vn£>n i^ni non nswnb myi bip>\y io>n •>£> by it? nnn\y 
.inpn >\yip bD Nbb ^b-mb-^-ipini pmi ynm p i\yn>nb biD> ii»mn n> by pm n^ ^d 
nnon iiobwn nm^ n^Diyi n^nnnpy by n^b-mbn n'o-ipinii nNn n"n~in\y nbmn iwnd 
nnnb nnann .ninpn mm^yi o>miyn ^yion o3\ynni non Jinw m\y>£in t>n ,-inpi 
>i>b m\y>£ini pno ib\y n^-ipini-nmmn nm^f n nist? m mmn b\y n>ninoiNn n\y>£in 
non pib npi npnm mmn ^nmoiNn i^n "inp m>yi Nm\y mspwn b\y Minn 

.nny nwi n np>^ mninb .>yion o3\ynni 
nmn b\y n>D"iy nN n>n^yn m\y>fmi obsnn mwn\y iidw N>n miyo ; -hdnd 
n>o-ipinin mif nn io>dd ^mowi ^bip^i -n^">D m^y wian^ mmn >£> by n>o-ipini 
o>i>mn -i£if nn nimm n^ mw b\y n>myn m\y>£in .'n ny Nin\y in by n^n ^^b-mb 
-iipn (1 ; mmn b\y nnmn (n : on\y n"mn no>\yi mmm non pi\y np>^n b\y o>3w 
IWNin i^mnn .mmn ^nnn imon >aiN (11 m byi\y mmn '31N ; mmn b\y nniDDf 
.nwynb mbn n^b-mb n^nmoiN mb>y£iD inpi pnnnn o> 7N ; -inpi pmym mmnn Nin 
n>ninoiN fm^b ^ip^yn piT>*n o> Nin ,-inpi >BW>ni bipnn Nin\y ; mnNn i>D-inn •myi ^p->Y) fv loicvy ->o pi .n->ir>n n->o^v riDivn dj min» ,n^ p-vfr Niam u^^vy >aa •'Jian pwa m^v 
jiouonp lino jn'ouiuw ,1103a 'v "ia t>y .>n>n tiv nt'vaa ->0131uin im->n tih msrb 'mva naaoi 

.2 ^yo jn'ouiuw 20 -i>ni3 .1b o>mip\y ono-inn inw by win hk 73W Nim ; ri"mn npim mwb jpb-n>b 

.-iit>n nb DbN 0>1>D~ID 

mN" : rninn rmrwm Pby iwn djidn pnpyi »iw ti b\y inpn jin \y£nn ri"mn 

bn i>onni iion Nin o>pbNn n nid ,onpyn >byi nnn^n Nb o'u iwn rmnNn npyn 

ppmm iT>p£>ni o> in ,nbii n^nn Noinn b»Nn b\y 1110 34 »...tio jpbinb nnn vvyv 

p~>ix pri3D\y o>yiP pn /n b\y imnn >nn pinb o>bPt>n pn pN\y <px by .bNi\y> oy -imv 

•>N\y~i b»Nn ripmb if nnnn oin p by .oiNn riiiob o>byi£> pofwm v>pin bn Nin iwp 

: ynm p imy pn \yi£mb 

miN) tna bipb jpo by nin pn o'wowon omw n'riri bN" o'obwn 10 mN ion dn 
ens bipb n3Q by Nb\y ib'SN nn nN o'wowon omw pnn bN' 'djn ^cin (vo n"£) 
".'"d'qti bD d'iwinq r\VTt> npb i£wm iyob iinb on^wpon oi'obpD nn NbN 
pN\y ppi^nn nwmn ri"mn ppim mwb ropn oiNn b\y ipiiub ppnn rmnn PPn 

ny ippn pib ipyi bip>\y ivpd n by ipi>ip 1 imy piiub byi£>n pirn p ippn pi rn>nf 

.onbnn nbn ibn pp^m pun ym-i 

n"mn ppim mwn b\y p>myn ipwnpb m mm b\y nnrmn <in by\y p»s in 

noipd m i\ypni prpnnw ppin nm .p>b-n>b n>npivpN b\y nwnp pn^nb mi 11 pn 

pppipyn nbunn .pnpn pppni iiiin .o>pp3 o»i>oni£> opipb oiNn b\y pm ppnni 

n»mn ppim mwn b\y pn-unn p>myn ipwnpi i>d-idd nmnn mnn n\y>£in b\y 

on .bbD n>b-ii>b nwnwn ni pN\y n nw^n b\y mt? >3 nvm bv mbyb in>3\y 711 pvb nobii 

mm) o»3myim o»b3P^-i o>bip>\yb npn ow Nbb mini n^inon "nnon" jin pii 

inw pin) poibnb npn pwi n "inno"b it? nnnb oi^n b\y ni-i>nn jini pvy£> ,rbipr\ 

.oibD n^bm^b n>o-ipini pib n n\y>£in pi p^\y inn w ,0m n^n -iDN>\y iv 

.b>vb iPN~i\y o>-iiti o"in-in pib n"n~in pi\y bun ib o>\yb >ini n^n iwpni 

urn opjv nnt? n 11b" : pt> 1 niinn b\y o»b3P^-in o>3inn Jinw mil jin nnw n"n~in 

n>b3P^-in nbvini nmnt? n nPN nnnn mynwn pmbi .nn^nn p "nnN bi b\y onvo 

IN (b>vb n"n~in mi >£) bv) oi^n niiob o>3nin pim\y o>nvoi nnif ni \y> NbN ni\y 

pn rmiiin bbn nn^nnw n"n~in nun nbiy .im r\m .oiNn npin i>\yj >bw\y pwi jin^ 

n>pibN mynwn bvi npnb bn> rn^n bi b\y 013 bi\y 71 .p-oy •►-inf b pni n>b3P^"i nbvinb 

bpi n"n~in oni nmipn o> \y> n>bbin ino>\yb npn >i p>^b >ini n^n iwpni .mnt? 3 

'n nn^n\y 71b ^t> m\y n^p . M rppibN mbprini o»Pin-o»-if mn o>pmn *>oid b\y mbni 

o>i->i-id mbbii o> ibN np^n ; invi bip>\y >£i by pmwb bii> oiNn pn p bvi ; npn^3 pn 

n"n~in n\p\y b\y nbN o>oi>n .iNibm p»pb Pbv jin^ bn *jn bbi pin oiNn \>h onw 

•mwnn b\y innm 'nnnn nmn' b\y nibmnm nnpnn rm>nn nn>\yn jin o>o>bin 

.n"n~in npim mwn b\y n>b-ii>bn n>n^vn .132 w/t<nt'K,n"mn 34 
.hriN ^v pi^N 'n vyi-|->£3 'v) 'n^ ^wo Mt'N dw ind ain .80 'ov ,>j\yio ,n"mn 35 
tt>-\ ,n^non ov t>\y nncion inoi tin oono ^kw^ o->u-i£3n >frn 'd v^na^ \y>\y hmij .4 'ov /n h^n 36 
.->\yi3N ^Dn 'viun o£j\y»a oivypn ^do t'N-ivya m^-'-To-ni-'-icion mi*»n s\n wx\rt> iudtio n"mnvy 21 b\y rpini^n n>myn m\y>£>nb nmm nm bn nimn nmn pib iion pi npnn 

,bbn ri"mn b\y non n\y>£>ni -onbymni ^p^nn by vmn ipy ri"mn nvp\yi mwn 

:o-i£ii rninb non b\y npnm 

b\y oovo am opiv '"moo 12b p"mm ti m*oo m*o bow poNnb 12!? imn m "oso 

W£)3 -p^b nbvm D-TNn lob' moo iwn "nolo piv mno nnN boi \y> ,ono nnN bo 

obvi m*o n*pi\y oni .own bo 12!? 210b iwini rninn oib\y owion mion 'Pivo 

...•onnm 'own iprpoiNb 2*00 Dnyn' oivoo Nin ,m piv unNo 

: m iwpni o»»imn nN -pira ri"mn mp -inwn 

d'qti bo 13b nob ionio o^nn nbvmb invib on obio pnn^on io*v2 mn... 
nvi npmb dn nti m*o vnnno m*o bo\y b"^ o»2o-in ioni ,mn ornio unpnb 
in ,111110 3-11102 lobnnb in ,biv ionb in ,i\y> 110 niTiib in ,vi nvi -ponb in ,noN 
tv 2»b pi£)Q nn^on bo 'ovo m iTTi 1N201 ,(N»b pis >»n via) nivi mioo -pmnb 
vow "iwn -pon' pionw ioni ,0^101 o»n o'l'iv obio pwbwn pbnn b\y] o»o pis 
D'pinn "£)\y -in>2 120 ,mn bTnn >i>n pm oon ov pi 110NI nbNn o'pmn bo jin 
Nbi mo 1b vip Nb\y am piv "n' dni ,n3i2mi noon2 on\y D'ljn bo bN 11P obio 

38 .11231 DDn DV pi IION'! nlQlNil bO IN'bS' nob p^3 rim'' Nb1 JlbVin N'!' 

pwi otnd mw nmnb vjipi o»b3Pinn pvmn ov inN mpi o>biv nbN onii ,pim 
-ii^>d mwn b\y n>mvn in\y>£>n ov inN rapi nbiv mnnb np^n ,111 b\y 1310 .>bbD 
o3\ynn\y ; nnnpn npof>n nw>3n Nbb o> ,npbDn\y ppvi nNin mwn\y iipdd ^duioin 
nnnn b\y nibisnn mNb in .nmnn nn^n rmom >ion ^i^b nwi innob ininn ^lon 

.>3\yn i>D-inb nnv -niv3 ,n"mn b\y n>ni3ioiNn n\y>£inb m i^nn 

-iipn Nin n"mn ninm mwn b\y n>ni3ioiNn n>n^n in\y>£ini >3\yn rronnn 
\y11b nbbiD n nnoi ,oiNn b\y innob ri3HDn nbiD nninn\y ipni b>vb .nmnn niDno 
Npin n inno jin p\ynb i>inn bN~i\y>i oiNn vnn in .^lon oawnn b\y ^-ibip^o-13 
oiNn b\y n>ni3ioiNn n>n^vn n\y>£inn b\y <pi3 iwn oi>n Noinn ind ?'n rnin rnsoni 
nnnn N>n n»mn >£) bv >vion oawnn p nwn3n npvion Jininn nnN ,-hdnd .bN-i\y>i 
.•>\y£iin piNi on>bv nmN o>bipn n>~iib o>£iriwn iwnd pn nbn n nun .n>~iin jin o»pb 

: minn b\y minon "iipn Nin n>-iin b\y >vion nmi 
rnin inn onp o> 11 n»nri3i ,11 m^nn Niion iwn n>n Nin n>~iin mi opp 
Nin nnnn m^wi unnm nN^...>poi ub npn^n nnnn nnnwi n^nn^ n> Pvi 

^...Nn^niNi N>n\y Niion inn 

n^DD "iwn n>\yi3Nn nvm b\y mn nN napwn 'n inb n^^b bN~i\y>n oiNn nun ow ,p bv 

Tin nn^nn Piv nN nwud imy nN wian^ bN~i\y>i otn bi\y >wn ; >vion oawnn vn3 

i^nn mw tiod n»mn in .o>n Jinn n^ mnwi nnm nnin ,o3din .n>\y£iin nnm 

. 40 ~in bn winn nvi^nb niniv nPN npmn 'in ^'o-ipini mm bn o> nwvnb .Tonn nw /n nw ,nnTTcon ,n"mn 
.156 'ov ,13 pi£3 ^wio ,ii"mn 38 
.N-00 ,ii"mn 39 
.76 'OV ,'ti Tt>K ,ii"mn 40 22 m i>mn b\y TOb-n^bn mynwnn ,b>yb nimn nmn n\y>£>nb nnm ,b'on bi <^n by 
Nin "^nDNri" um\y nnni town-ih wn-ii nNomn otnd b\y mrpn ,ind o> .nbipn N>n 
in bN-i\y> by rninn nN ti nai n>£>b ,mP3n n\y>£>n\y -mi .npi^ma mim b\y niw Nbnb 
nib m loin b\y nnm y>n nm w in ,nnnpim TOmn mnpp by n\ypn nn>n ,topjo 

.toktoioin b\y n>b-ii>b n\y>£>n \y\yiNb 

byi\y rninn b\y nnbiys >i-m nnmn Nin mwn b\y n>myn m\y>£>ni <itro 10-in 
nf D3\y nbiys >i-m o>3Dn b\y i»nni im bibim n^^Nnn n£> byi\y mmn ,o3£1n .n£> 
mii\y nimn mwifw wn*ra n»mn smm ni^ ni\y o> N>n ,nm oy in .-111 inn 
,ibi\y nN nnab i>bv n mwia by Tp£>m\y >ni o>i*nn nwinnn UNb in bn nwinnn 
oiNn muni onpib o>\yin onbun o>iP\yi nnyn nr>nbi >Nmy pwi ib>y£>nb 

41 .im'irai 
oiNn ind .n>bii>b toktoioin b\y mi nT>n n£> byi\y mmiw n>\yi3Nn nib>yfn \y> 
Nin NbN ,nin m nn^n Nm\y nn nN own >v»niNn um\y >ib>n pi Nb uin>n nN noid 
>\yi3Nn inyi bip>\y .pundi inr>\y>N nN <ip\yn\y pwi iton o>i»nnn omnn nN i^yn o> 
>N3n /'Niif " todd Nin iton ; ii nNn n"miw iy mm ni mini pf iyn b\y >Nmym 

.mb inn na byi\y rnuin nTt? nb •►mm 
.ii«nin b\y n>vnpim TOmnn mnpp n Nin na byi\y rnmn b\y i*pn nnub nmn 
nnn>n b\y ibnn tit to>n TObn^bn n>vnpimn\y n>n nN-13 iwni 01m ; o3dw 
no>\y nN bipnw >Db on on -inmn ,ii«nin b\y np>nvnn m^p inNb in .n>niit> nn 
.mm mmn nmn 'ion o>nnn o»o-ipim o>i~ivi iiob\y\y n»mn 
nN^ .n"mn b\y n^-n^n mnmoiNn n\y>£in ib na bvi\y rnuin t>n ,nN^ bi ov in 
>i nb>n\y >n pi >yb rannw o>i»nn nbiV3 >i*ni o>3in onw b\y iwnn onip>n ipy 
nTm iinn iw p byi ,ind pmn pb iwn^ nbNb nnt? nnni wnnnn "^ojniNn" m^i 
town-ih wn-ii rnmn na bvi\y mmn\y 711 o> nNomn n nbisn .nnpn nn^n b\y nn 

.piNn ppmnn b\y ^n^v ^io^i Nbi iPbvn ppmnn nub ni3\y-i£i 

b\y n>ninoiNn n\y>£in nnni w>v b n^n bv ind ^mn >\ym Nm "'Pinn imnn" 
\ym>\yn nN -i>if nb tod by .n»mn >mii Nbi mif m Nb v>£iid ipn n^ fie .n»mn 

.o>b>n nm o>ipnb iPby 11 n\y^3\y 
"iwn ,n£i byi\y mmb twn .n>\yi3N np>pn b\y im omn o»p nnm^n niit> m 
,n tovdwd b\y TOTbmi in nn^v mmn b\y nmynwm nwara toton^ito ni3\y-i£in rnp'v 
,i>nnni ovn ^ptod b\y n>\yi3Nn onmr> nai nwara np>pnn omnn mbiyn mmi3n .'o 'ov ,'N >\yrrn nojnt' 'v .o->a-i moipoa id Nuano n"mn 41 23 N>n nronn ,T>nn Nb in ,bbi 7-111 . 42 n-nnn n by ppmb onuic o>niNi onntnnn 

43 .imyb ynrn >Nmy >\yi3N nyi bip>\y by nint> 3 n np>pn\y 
pnny nm-m o>bbi3 m omm .worn inm pipn ib*rin oi*y Nin np>pnn omn 
,niim ni~i3 npbm in -int? n nb>>n nNnp by p>D /'Win v>nii*m iwpp -i\yN» onmn 
p 01pm bnpn m n> by lyipw onibwni nun by \y3iym o>t>nn mip ,7nN i^n 
nnrn o>3ii>n on o> ibNi mmi3 pnb nnmn mra n-iit>nn\y onun .'ow i^n nmipnn 
omnnnj nmnNi o>mn ,onnn\yn nmnNi onbn ^mnwnn nmnNi o>N>i3 
o»~iD3 onbn ibnNi ,pr>ni3pn nmnNi nib>npn ; p>ri3D nmnNi oyn pnn ,on>rmpm 
nbmn ,onnm? <^pn i^n nbN onip o>nmn pi o>bn> o>b7in o>n»p .on^n nmnNi 
-iwni o> nipibnn mn»p o^yb .onb ntmpnn nn-iy-n>mn niynwnn i^n pi ; onp>pn 
'n nND in nbN nntnnn inN nNn np>pn Nin on ,n-nn nun ibnN ,o>it> n pi b\y -11pm 

44 .imy 
"•onnn pp>n»i un^in .-onnn pp>ni niptny np>pn na pro nirrmn yo pbn 
o>ppn o»ptoi o»\n\yn o>-iif n rvvnnb nyiw nm-m priN bib nprvnm mm N>n 
."•onnn pp>n»b vnnn pwi o^prvnn nmpnm \y> ,nN-o\y m .Nnim o»nn o>\y3Nb 
pn o»rnif n o>>\yin b\y nrawn n> by -iNinnw -inr> <in im omnb N>n nny unim in 
o>wim nnnp o>n>yb onwin -wn »mnb otn pi»i "nuinn >pt ' /'npt ' ,''o>pt ' 
"•onn" pwN-m omnn nN nni rmiyn ibnm ."oipnb otn pi"i "n-iipw p>i onnN 
nnnp o>n>vb .io>n o>3nnn o>ninm hito Nb\y mi ."mt? >n" ^jwd omnn nN ib>Ni 
n nmiri ; nN^ oy 7N .bbi o»p 13>n in omv ; pi kid mo ^n pib ^3'TOn pi inanri ipn 
nN i>m3 iwnni .o-iai rv'mn n^wnn ; bbn n^iin^n nunn mbm iwn i>p£in npnwn 
omn nmb pi^m on nbN\yn bvi /'njidd" p>i o>n3im raiinri nnra omnn by -mnn 

."•>3nn" n^ 
np>pnb nifnpn\y nm-113 pib 'nb mw nifnpnw nm-113 pi b>imb uv^n 
nit? npnn mmi3 p\y> .mo wm ^nnn o>nmnb npibnn nN nfwm n nmin pn .n>\yi3N 
nmit> >n nin-ii3 p\y>i (>"f~i nvib npbiwn nmnn pn) '3'inn omm mpf w\y 'nb nn^^ 
np>pnn omm o> pninb \y> pb .(nron ~>yx> bv 'o»p3 o>d>' nat? m pn) np>pm pipn\y 
-iwp\y nn bi : "'3'inn imn"b wyr\ nnvi .m^nnn nin-ii3n pib nmit> >Nn nin-ii3n pi 

.•onnn pp>nn nN p\ynb nvuwi np>pm pipn\y mmin 
mm tow m im^Ni n"mn >£) bv niit> nn b\y on>i-in >3\y inNn ^^inn imnn 
nmf>b m>\y> n»n nnnn n^ imm oiNn nib>y£> ; inN i^n .ib\y n>ni3ioiNn nwnn 
-inm Jinwn o>imn nN bpw oiNn .oiNn b\y n>Nn^vn mm o>3mon wion oawnn 
bv iiDNn pp>nn nN p\ynb bN~i\y>n oiNn i>m ,pim ."^nnn pp>nn" npbm nN p\ynb n rnina np'pnn omn r\n o> ^t>-£> rvn in->3 ,11102 o^ 3 n 2 ^ lvy minn ^\y no^oi^o rntjna opu >jn 42 

.n"mn nu->\y 1m o->ioo 111011 
Nin rivt ^ip'vy ^v mana tow i3->N\y np'pn pvo^ no^n .391-822 'ov ,o£j\y»n ,ifrN 'v n^ omna am iint> 43 

.jnJon 
.nn^on -120 ^u-iatri 'V1 ,v'ao-im D'aoin t>\y noc-naon onpfrno a^a nnoiv frN nfr^vy 44 24 •>N\y~i myib nm mpn^n m:r>ran on in ,o»:r>oni£>n mmn >pt m 1 ? nn»pn np>pn n> 

. 45 mmn >3nb twn ppmb i»n <ini Nin 
nmy rninn .rninn 1* ipmn byi£> -onnn imm >\yi3Nn ppmnn ,nm w m 11 
nmn" >i}b mmn iid ,omiN .myi bip>\y >£> by n'onnn mnob biysb own nN m»nn 
nun pi ipn mmn nmn i\ypm "Hon" in ,miiub nmrm nbi:> mmn\y b>yb »mmn 

.oiNn nran inran m o> NbN >yion ofwm yinon >ib>n 
yinon imn nun mbnm inp mm o^dhd^d •onnn imon mbnji ,nm nmyb 
nm .^lon ofwm o>bibDn o>N\yun onwb pi wn-id bum •onnn ininn .nbiD nnra 
bip>\y >£> by -onnn ppmb biysb own nN -pntm mmn •onnn imon : m Nin nmn 
myi bip>\y >£) by mmnn •onnn iipmb nmun npbrmn NbN ipn >vion ufwnm ,myT 
nm by o»:r>oni£>n mmn >3nb twn ib>£>N ppmb own nN mmtm mmnwD .own b\y 
npbrm b\y osnisn pbn miN >9b biysb miN nm:m nwynb N>n ^ibj n'onn n>b:m p\ynb 
>yion ofwm mbibD mmn b\y ibN npbrm .mmoiN pwi pinb bptm Nin miN\y mmn 
m ^Pinn imm own nib>y£> nN mnmn npbrmn ,p by .m win b\y n-mnn o*y >£i by 
.otn Nin iwni otn bD b\y npyion nr>b:mn o> in nm oy in ,pmim mmm 
nmmoiN mmn mmn >Pib twn <^ni myi bip>\y >£> by >\yuNn ppmnn mb>y£> 
by win iin maw ^nnn imon b\y n nmmoiN .npmm n>b>b\y nrpn ,n^*ii>i7 
viv pi Nb n>o-ipiDi nmmn ranm mwn .b>vb o>ii-in bD b\y n^m^n nivnwnn 
b\y n>\y£iinn onmt> n nN ^p\yn mmn m^m? -iipn\y ; miiob nniDD nbiD mmn nmn\y 
Km ,m bvi\y nnra nb>y£>n miannwn mv^DNi ni^wn nnm nnivn\yni pmiN miN 
n>3Dnb iipn nnnw\y nin-ii3 i^nn n^nnn iipmw N>n n^in^n mvn nT>m\y o> vtp 
.mvi bip>\yb oNnm biyab mw nD'non mmn ; mmn b\y o»i>o>n£in 
mmn n^D-in bv win iin n^aw pi Kb n n>b>b\y nn^n t>n on nbN\yn n-nivnn 
b\y n^n ib nr>N n np>pn .n^bw N>n mwnn .onivnwnn onw njpnn o> NbN ; onnN 
lu-iD nn^p N>n t>n ^^on^nn N>n om\y o»n mmn \y>\y i> bv <ini ; n>!wi\y>n nown 
nnra nvi >n\y mn\y 'Pinn imon b\y np>pnn .o»nmn nn^^n nn\y ^inwd biu 
•>i>b bw\yb m >3 t^^ .nb>nnn np>pnm niDM ni3\yi£in p>n pmi wi 1 ? pN\y iv na bvi\y 
46 .n>3\yin ni3\y-i£ii ndw w ; mmn >in nN m>i3\y np>pm mnn pN on nn^if d nmi3 
.npira inN ini \y3n3\y nnb o»iinmn yoww n nN n^d> inp iniNn ~in\y pn> obnm 

.nmbbDi nmmn n>\yvi mn\y n>b>b\yn mnnn ,111 b\y ibbD 
npbDnn inN mpnnnn ; o»nn ipn n»'nin nvib >d tid^ >in-i n^n "iwpni 
nN inDnn o»nn ipn .mnin pm wmnn ipn obwb ; >vion ofwnn b\y npbf m^iNn 
mbiv vpi by pm npnb i»n ^nnn imnn mwrn mmn oiNn b\y nminown mib>V£i 
mmb pN3n nmm oyn ^m >vion oawnn b\y >\yninn wnbn .imn >nii-inni 'Divn 
b\y npi^mun niN^mnw ninvnw indd ,'mDn pwi mmn bN~i\y> mm nN <ip\yn 


25 npim>n npnn m napwn mmn b\y nnnNn n'mmn pi nnn\y nnnn imnn 
imnn rnw m n^muwn m!ny£n dnii n»mn ,pbnn <pt> i nN-o\y >£D .pinn nmmnm 
\yn>p» m "rbnn n») .wdd \yiip n^Nbm iinn p byi *m bDb mmi pit»y nnnn 
iiwod pnynn rninn »n b\y imnb nnny nmi mynwn v irv mmm /'nnnn imnn 

.n»mn n^nm mwn b\y nn-nnn n^nmuiNn n>myn mynnb 
mmn nnnn imnn n\y>fm nnni p>DV3i *p\yn3 m pbn b\y o>p-i£iri inw Tbnm 
no>\yri nmpm p*Tb nw) nny in .P\y mnmown n\y>fmi nmpm ri"mri no>\y >9 by 

.bn>b Py\y omnn p pbrP wn 

nno b\y >b3T>^-in >£>wn by \yrm : nrw nbN\y n>b pi n»mn ni-npni p*n m ib\yi 
-i£if n by vmam innt? n n»mn n nmra\y pmn nm .rninn pib ran npnm own 
; n-imn pib mi npnn ,'yion ofwnn -nil m\y>£>nb y>m .nan oni pib nN~i\y nmpn 
nmpnn oy 7rv immpni p*n ,b>yb omnnn mmn mynwn b\y o'lwn omim 

nwnni o>o£ii\yi onn nn^n b\y miynwn n>b mv^wb 
m pnn nnpn pn pyo mN own b\y mno >£Pd nmin mmn\y p>y-m o^y 
.nnnn bDi bN-i\y> >mn b\y onnn "pi n\yn uim iiiyi om nwipn b\y oowfn nuijiq 
ym onrrn na mmwn .-nnn pm bD "no" wmb t>rvn Nb\y >Nmi ,pim ,nm bD 
om^n by \yrm\y m^-i ,n»mn b\y nipm .non inn b\y mum nwnnb t>nmnb b^nnw 
n^ii^bn n>ni3ioiNn iipyi iDiib iwn Nin "Hon" win b\y o»3nbvmni o»b3P^-in 
.n m\y>£>n nN n"mn inw p^n nyib ub iwn indd .n>pibNn mmn jidoqi 
pnmpn /'nn^aw ovnbi ; iifbi3nb ii»mn b\y n^mran pnpifnmn in bv 
nN pvi inbi -nm inb n"mn\y pat? px .o»n>y>i >a> obiD on o>\y-ii3nn o»£>it> ib>3n 
nN o> -i>Dra Nin .nbn> htiik 7m o"imm b"nn ; nnp£i pN n>m n ,v>v i b\y omni-i^^ 
n-ii"ii n>m>n npn o> P \y> 48 .>"ib~ini tint pN ; n~i^ pN ; bi-i>i> pN b\y onnn>n 
'•> n b\y rniN_n2wbi inn b inpnn ; nbipn b\y n>f n> o>Dipinn nnipDb pi ; 49 van-ib 
iwnd ; i4n nNDb nnniND npnun m-i^^ i^^nb ovnn n"mn ; obn pwi 7N ^.mbop^a 
obii n^ i^n ,o"imi b"nn ,vtn nnv nv o>mpm o>>m inN town-ih wnii 7^03 11b 
bDD o>DDnb fnmnb nna ii»mn ; o»3\y-i£ii o»nDbn o>3>3^i\y ninvn iiNb mpm 
on>bv nnipni oinj : pnnpyi 7^3 n"n~in b\y pniiipni pm .bbDi P\y nm nnnn 'V nnj^vyt' n"mn ^\y ion'' t>y ipno^ ."o->vupn p^n" ,>j\yio ,n"mn >v .nxtpsv'? onTint' nain n"mn 47 

.135-145 'ov ,n3ioM ,^-m\y ; 147-150 'ov ^'uipion ,t>hv 

.13 pi£3 ,^\yio ,n"mn >v 48 

.'n n^Ni? nnTiaa pvrti ,>v 49 

a I've -mi'toi ,"p*^ ^^ ^PV 1 rina" : 'u pio /n nt'Ma dj 'v ."t^">n*i 125 'ov /"nun >ji i7N» /n >3^o »y 50 

nnniMoi motpio ,n"mn i?\y main i>nn>^> ^ ^v m-mao n^apn nnipot' m^ani m^ap mpoi .*t^>ni 

.nnMa 26 ,y»vi ,Tmbnni N-ipnn nri£>t> on Tt>n nmpn ubw n>jnra .\y-ii£m pwi prann nid 

.n>pji rwo onyfwrwD nrm onnwn nmpn p>ia .o»ami b"nn 

bN~i\y> nn "iwn o»nn i^" o\yi -idnd n»mn t»fnn ,rmNni hw >wm i-i£>ra 
bN~i\y> rnin -ip>y\y iroyo tin rnit>nn nmpm pyn nid 11 /'nniyn rpmn wwv P>£>nn 
N^m n»mn ; n3WN-in wn-ii .otnd b\y o»\ynnn i»n pp>m nwynb riDbn pit? >vn nid 
rp\yN-ii mfpra p>ynn ; o3dn .omy na byi\y rninri miipmi Nipm imnyb piin>t> 
o'nroi" ~iN\yi o»D>D\y niNi^ ,o>DNbn o>mn oni o>m>n mfpfb onn n^d> 
n>d origin "wn onim by n>d o»n\yn pi rnin nifpp \y vn>nn ox..» 7N /'o')ii"n'o>i3 
^-ind rnin bN~i\y> rnin >i n>d mN...Ywn by -wnb o>bi*nn nmNnn jin ^ind bN 

.011 ~i\yi o>\yw b\y o»vnp3ipn on^^yi npt> iy rninri 51 "...n>d 
o»n\yn bon m\y miun minn o»nn my> obn nnn o»-iirm omy>n» ,p 1m 
. 52 "...^-ini nvnb ni^m rfwnnm nbron nnn nnwn mv ,\yrpm pi im ywn •onwm 
: omi>\yn jin pin 1113 otn bi\y o>My on rninri rn>n\y ipy bN~i\y> >nb noimn -own 
pi^i it? m b\y mbNwb -ip>yi 133 on o> owi^n .prwai ppn -ivwn ,Ywn n\yn> ,mNbpn 
in nmb ,o»nn Nin nnmn up •> >i iyr>» nwnn >byi o> 53 .o»\ynnn o»nb miwn pw 
omnb nnn o>\y3 mvd bn> pbm ppni iif ,o»nn >}\ym by onppn nnn nmnb 
n"mn b'on bin .nwnn >byi rnit>m -111 b\y i-ip>yi ii>\ynn iinbnn ^mn 54 "...o»bN>^if 
.n nnob njnin bN~i\y> rnin\yi ; >^-ini ^p^n pwi oiNn nno jin pinb \y> >i inibn 
nnmn b\y o»f Nbpn n>ni-iipn .nbN ni-npnb n»mn ni3\y-i£ii \ynn \y> >i p£>t> px 
■nil in .bN~i\y> rnin rnw m pi-in£ii inpi o»^~iNn own »n npvii run o>pt> iy pN 
.nn>\yn pwi oi^n nno b\y n>b3Pn n\y>£iri t> nab m 011b nbN m-iipni p^\y nm ov 
pi np>^n in ; pnon niNbpn p>i o»nn 'nyb mprvnn pN Nipnn nmoin ; o3dw 
pjo ; o>iw>n pib ; o>-inN o>ppN rmiyn niv3n>nni 'n ninN p>i ; o>\ypinnn o>\y^nn 
ni-i£if a o>bn> o>pbn jib nnni .n>bNn juhd rmnbn npim N>n ; n>Nbpn nnb^m ion 
nuiDNi nNbn n ni-i£if ,nm ov 7N .-i\y>n biwn >£> bv otn »nb o>\yipin pN iinbnn 
Nb ^bjpnn nf>n\y ; onn o>vn3n \y31vm iiwrn ; o>wi Nbm o>win oi^n ~>wft nnw 
rpmy n>3\y-i£i nviin NbN npf n Nb napwn n»niii ni3\y-i£i\y ,p w ,im .oni mw T>nn 
urpw nnipDn bv o>3f 13 nmpaa N>n n>3n3 iwn nimn n>mrin in\y>£>n bv mnrif nn 

.nbNn nnipDn !w nnv n3£>3 .nnv n^ 

no>\y Nin i3b\y n>>ifi pby t> finn n"mn\y inpi obnm \yii£>nn -upon 

: nn^nn ^nvoi o»imn .146 'ov ,>j\yio ,ri"mti 51 
.148 'ov ,o\y 52 
.149 'ov ,o\y 53 
.150 'ov,o\y 54 27 to 13!? aiob 1QN3D o»nri rt>v\rt> [o'amn b\y] invi!? on o!?id Y>rm*mi imv2 nm.. 
npn£ dn nti m*o vnnno m*o tn\y b"^ o'amn ioni ,mn ottd unvrfc own 
nnm iy±>r\rt> in ,!?iv ion!? in ,-i\y> -no rwr\t> in ,vi rivi -pom in ,noN nvi 
rm^on to 'ovo m 7-112 1N201 ,(n"!? pis >»n roo) mvi nnoo -pmn!? in ,nino 
ioni jOV^vioi o»n d^^v o!?id D"1q !?\y •>\y>!7\yri pbnn b\y] o"o pis iv i"!? pi£)o 
,mn tm>n >un 11231 oon ov pi 110NI rfwn o'pmn to nN vow iwn -pon' vionw 
om }W "iv dni ,nmri2i noDro on\y o'un !?d !?n i-iy> o!?id o'pmn "£)\y -in'i 122 
dv pi rioN'i moiNri !?d inv?^ nob p^3 nm'' Nbi rPvm wi' Nbi mo t> yiv Nb\y 

55 .p231 DDn 

nN dp^d pN )»iq b\y omnnn o>p-ifn o»»iom n\y>£im p*m rv'mrw pat? \>h 
p\ynb rmnn 'n rnin\y rnNim ,jyonbvin ib>£>Ni n>ot> >b-nv» ,jy>b3V>in mm oiNb non 
^un pp>n nN p\ynb mm rninn rm^n in\y -nit> o»»iom ,vito .n inno tin oiNb 1b 
>in~d rain »<py romn -wnd ,>\yuN >pto ^n>p bi rnit? rib o>inron o>P3v 101m iwn 
.\y33n pp>n n>d ,-mv> ribvi rpbin nwnb >v^dn ibn omnri bi nv>n bv 
pN N>n o»imn b\y in\y>3n .o»imn pib rr'nin pi tip) o> nbpnn ind biN 
m>b)V>irm ,nbN opioid >)\y ib\y o>i-ivn obit? b\y n)Pbvn nrm in ,n>)nbvim n>b)Pin 
piNi in) Niriw ppin >b)P*-i nid ^ipd pp>n .'own bvn ton o>i-i£i3 ib>ND ,m3nbvirim 
. 56 oNbnb o>b>vinri o>v^dni ni33iinnni oind b\y pdi^d ^wvnri bD\yn b\y pmn ^nbin 
,\yfD3n pp^n in .\y£on pp^n jin p\yrib iudd ; -iidnd ; Nin\y 711 ^nbviri >aiN nwu o> nid 
p Nb\y mp^rn nnori pwd ibD\yi obwn ; o3din .^jnbviri p^v ipn iid ; n>bD\yn nmbwri 
n^ Tiv ,na rrm> .m^ >3ai tiv N>n n>b:>\yri rnnbwn ; o"imn -invw dnij in ,mn obwri 

.inN 7-1V owb oipn -i>nin ipn 
1m nbN o>d-iv 7N .o»pbio3iNi nmf> nbyi n>d ri"mri n\y>3n o> ; o3din 
bDb bvn oind mw b\y oi>n ow i>dvd ipn rrmri .rr'nin b\y o>-inNn pdiv pi o>-m£>n 
\y> on .^o-iiN^nn biwb ^rninn pi^m if mn b\y niy jin tivwd ipnw ^nthh ; onnNn 
nmbwri jin iidnd nnnn iwn n>bin ; npn\ypn npbinn bvn nbyrinri n>3ni-i n>bin oiNb 
b\y JTo-nn n>niri nivnwnri NbN dpn n»m npnin n n>bin ; o"imn mpni ri>bi\yri 
nb>nni .ntn "iwprii o"imn bv na^pv rnip>i b>on in ri"mri .^ipd pp>ni pif>vn 
Nin r\w n^iri jin p^d rv'mn 57 "...n>mn N>3if b>£iii bN~i\y> mi iwn o»nn 1^" iidnd 
riPN bN~i\y> ni\ynn\y o>-nif nn >n o>\y3N\y -i>if n nid .n^ -idndi mnnnb \ypin 
: nbN o>-ipin nyib .npot? but? 1 npp,biN>n npvn pi NbN oind b\y 'wnnri mbwi npf w 
mmn!? D^own vpi 'jq bvi ^ini nnw np-ii o^n n!?o dh' nm !?TT>ri o^ivn m 

Nb1 m'DN Nb 12 PN IWN [D'TlTn D^IO^^ri bW] OO^IVl 1"lOn fl!7N !?D ,DTN "02 Dm 

riPDwri mo nbNi bvisri !?D\yQ n!?N o^riJi ori'^Nm orpm-novi mot pi o>i rrriw 

.n^v d'tt!?! ^iN2 TNon o^nn iino n!? ^n 
riPN nmmri mpnn :oniiri >3a ibN pN\y rvnnb n>d ri"mri b\y iidnd nmn 

11D1N1 .on^ o»m NbN /o»nri i^a opnw ,"bvi£in bi\yn"n "nrown m"i pi npf w 

bv p> ri"mri ; o3dn .11-11 'i^wDDbi o"imb piinn ^nthi ri"mri "...bvian biwn nbN..." .156 'OV ,o\y 55 
,pai3 ; 'vyvon t'Dvyn ^c-np 'V nt'N onwio ^\y ma:m»n ^v .muvyaa onnn tin p*» --jn -n^pn ivo^ 56 

.ntajon ,o3->£3 ; ->\yvon t'Dvyn .145 'ov ,>j\yio ,n"mn 57 28 nmn ron i-i£>o rnonwi ,»o»rva po y >bbi pwi iby£>n\y -idn>i iidnd 7\ynni o»»iom 

.>bi\yn !w>T>Nn mm -iit> Kb Nin *tn ,im> >nb nbym N>inb 

bnjin mn oy <r>pv nwy pyn *py n"mn ^biwn bNn>Nb wnw dnij ,<)oin 

: o pis a pbm iro o»»iom rm^nn ~>wv b\y -wpni .nwipn rm\y-i£> nmnNi nmi 

nn minn bD mbDn "o i^ nvmm ,nbN r\v\ti?v Ti\y by \yrp£n min mn -odi... 
nN-pb nbNn o'pnn bD nN nwv> 'n uwi nbym ion ,ibbn ni'iobwn 'nw mwn nti 
ninnNn mobwn nN ind onpn ,mn oitd uni'nb own bD 12!? no!? wnbN ti riN 
bD 13!? nob vion Nim ,n">£)itTi mbDnn ntiw uiniw iod ,nnm\yn 'so 
oitd uniTib vioni .Tvnn oi'pn mm "piNi no ibiD\y obiy n>\yn...niiion...o , >oTi 
^npi NbN -no rT>rr> Nb iwn ^ioo 1m i^om pwNin mn "Ofmn oTpn Nin ,mn 

58 

. i3iN2\y iod mion 
mnbwn N>n\y wain mnb\y : mwN-m mnbwb omnn "o>n>n bi 11b nob"\y \y~i3D o»»iom 

mi p-nom pi niwnm mimn <pjm mnbwb omnn "mn opd wmnb" pi .mbiwn 

mwm -mra nniin N>n mbiwn mwnn ,yiT>i .mbiwn mwN-m mnbwn bN y>>n otnd 

n*i »nb 7mm N>n ;(N3:> i"m ) o>pibNn pib otnd pi i\ypn jin minn N>n .o"imn 

13>N\y >D ; (N: N) 0>plbN Ob^l N~)13\y "IDN3 riJTDO "TON OTND mblJl JIN DIIDD N>n ; (O: » 

.im im 0: n) "oiN" o\yb mm mN ibi\y jin wnnn 
: rm^nn >nyo by pm "o>n>n bi ub 110b" jin \y~i3n ri"mn o> 

Nin d'qti !?d 13b nob 13'pbN ti riN nNTb nbNn D'pnn bD nN nwvb 13'pbN ti "owi 

-ioq 'nnn D^QWjn ornvri on mn dt»d i3Tn , »n!7...rn2nri mbw b\y ••bbDri non bv 

59 

...noTTDI DD^IN 

>n\y bv onnbn "mn ovo wnpnb'M "o>n>n bD 13b nob"\y pin ,o"imn im ,rv'mn 
"•>n\y>" 110 bv rnim "mn ovo wnpnb" jin o>\y£nn omw pi .nuw nnon w nr>inb\y 
p^n ^p-13 i^n ibN m>inb\y pi bunb o^fn^nn on>3\y ."o>n>n bi ub nob" iwnd -mp 
-iiiv ; \y£i3n pp>m ^un pp>n pi\y n^mni iinn o"in-in -niy on ^n . 60 ni3»^D pn\y 
ion p>i ; \ynn "o»n\y>n o>nw>n" pi pmn n"mn : "o»n"b mi»\y nnonn ^nw n"mn 
."minn cnb\y b\y ^bbin non" nnv ^bn o\y£nn Nm\y inN "no" pib ; mNbpnb ^imn 
; 13>N-I\y •>£)! ; 0:ja .<ii>n pp>nb "minn oib\y b\y ^bbin non" jin 7»\yn mn o"imn in 
1m" 11 i^n ; "n^ ov n^ [^iNn ~>w b\y] ompov >i^d mr>pri" :*ti ^un pp>n jin -injid Nin 
n^ oiN >n •>!*£) pp>ri" ; "n>\y3N bi n^n m3>pm n^nnn nsn^n" ; "cp^pn n^nnn ^^v 
>i Nin -nil" ; "rmin ni£ip\yn"i iNinn >bi\yn \y£on pp>n ,r\m nnwb .11^1 "m w 
on>bN b>nn iiiw ubi nwpwn N>n NbN ; nnn Nbi o>\y^n ni pn n^nnNn nn mnbwn 
o"imn bv ooinn inN i^n n"mn\y nN~i3 .11^1 "mym pp^ri" ; "ipnnn inw i»m p>vn 
o>bin >3\y i^n in ; mi*nn ^nvo -1111 ib\y ino>\yb pnn^o Ni^nb ^ni vbnn pwi iTi^m 
.nnnn no>\y pib ino>\y pi mm np^n jin pio£>b W1T3 nw^DNi 
•>nvoi urn i^b .-iDNnn iniNi n"mn b\y maou npi3\y~i£iD rn^o^n nnn mmn 
in ; in^ o>pibNn nnob pmbi ; "nm 7-11^" pn nn^nn o^n nbN\yi yi n"mn ; nn^nn 
: o>Nin o>-iim riN -inw Nin mn ibnm .onb\y onnob pi otn >nb umj nn^nn ndw .n!w 'ov ,3"io ,D»ao"i 58 
.nj-i-j-i 'ov ,'u rnam /n nw ,rmTTo»n ,n"mn 59 

.o\y 60 29 ^iv un 100 ,nti nii> pi* nravnw no-n dowa iwn nn>Ni opifs n*p iy*o iwni 
oP\yi D'NTiiri oP\yi mica nimn op^N ^rP ^iv uri miion norm op^N!? 
nrncim nnw mim numn ~>rt>2 rninn oP\y!? n»ni p-i£n D'WNm ^Pi rninn 
13N nrntnoi niiw Jinm wnumn '"vi ,m:mo nmnn ono iwn o">\y>Nn 'ens pi 
pmon Niriw op!?N o\y Yit>i...o , >oTi P 12!? no!? op!?N ^nm mini no o^cio 

...yrro 
Pom mp!?N mpn-n -pm nvT p^vi 1£ n\y-nn\y no P\y yn op!?N Nin ti tic rm 

'fl >3 JlVfb JlNlfl JlJlN 1QN3 m t>V1 ,0'OTl P 13!? 21\P >TDOn Op!?N Nin pin OWl 

,nnn nnnym o->i>n Pin inN o-o^nn "o ,pi d-hit) mbo tiv !>n o>pbNfi ni?i 
myp o'wioi nwm on!? "n nittni ,mp!?Nn •o'ovi o*nnN o'wio on!? in*o 

...•>\yi3Nn oP\y vnsm nninn 
fi>fi3f) '1>1 o>3i\yNi e>»P N3 bN\y ion nPv iwn nwnpn rjnnoN wio p iP djqn 
nit7oa m aipo >w P nnpb Nnb epPN ntjan '1>1 ifioa yo^Jfi in ?iwi bnan *ma 
pi Nin D'p^N ^m dtn m >\yio np'v "iwn d'nti mo "IWN ; '1>1 e>Jiai»ai IHJUN* 
mnn npnw i>'n ,mb» tiv 1>n o>pbNfi ni?i 'fi >a nyP jiniji jijin noN vv ,mmi\P 
pmon !?"-i op!?Nn Nin ,mp!?Nm mwio P P10 m o\y\y ti "o Nin mp!?Nm 
'fi >jn >a >jiin yn>i bawfi bbfmofi bbfm> Jima on >a (n'o nw) w»dd ,mmi\P 

: 'i p-i£i o>-iiii o>pit> 3b o>nv£i ddd D33D rv'mn rrcn vopi 

^••vi vi orpw !?d n3ion !?c£) on^vi onnwm ^ini on3\yi3i D'n 'm o">n i^in 'd 
ti tv m\yi...Tm!7N ti nN dwq on\ypn...D , 'QV2 ddjin ti ^m.-.if'VDri!? tti!7N ti 

!?V DTN D'pfrN Nil IWN D1TI ^ ■]•>)& VT\ "IWN D^WNI D'O'!? N3 !7NW ^...^TlfrN 

iN...ino:> vowri in n^n !?TT>ri iitd rrmn jD^owri nsp tvi o">o\yri n^po!? pNn 
np^n tii non!7mi DTi£)imi nnNi mem •>!> mpo •>!> i!? nnp!? nii!? o'ptw nc^n 
nriN .^^'v!? D'l^m ddti^n ti dd!? nwv iwn !?dd d^ttj D'N-iiNmi ri'ioj vnui 
Nin ti •>:> in!? !?n mwm diti nvTi-.m^Q nv pn o'ptwn Nin ti 'd nvt!? riNin 

.nv pn nnno ^iNn !?vi !?vqq d'qwi D'pfrNn 
bN -nm oinnn ,\y3V3 /n i« Non bN~i\y> ov\y 73 bv -i£>it> n n^ o>pif£i ppm 

; DN-i3\y >£id ,o"imn in ; o>i~i o>pit>fn ind rnNinn bN~i\y> >pibN ti bN rn^nn .ppibN 

o>pit> 31 w^D on^w ."nvib nN-in nnN" b>nnnn pit? 31 ipnnnb im ; ri"mn pmipyn 

.o>pibNn nN ovn niDn pinb wi o> NbN ti bN ovn mwn ~iw>n pi Kb n!w 

nriN" o>b>nn ninipnri bDi .roni o>d^£i dviin nbN o>pit>£>b ri3£)D o"in-in 

n nvn>\y y»*n o"imn ninipnri nviiN 7inn rwibwn /n rivn> ni3»^n "nvib nN-in 

nib "nvib riN-in nriN" pitwri jin n>id o"in-in ; >b:i pbm . 63 pnnn pwi n>bi\y N>n 

N>n o"imn nv3\yri\y n>3nb \y> 64 ."mmni£»3"b twn rnbiwinri nvn> b\y pnnnri mwv 1 .-'t'vy o->\yj-Tn .53-1 'ov ,o\y 61 
o^'on tin vro^o D'aoin /'laat' !?n ro\yi ovn nvfi" -inMt' to ,m p-12 ,5 p!?n ,3"io ,o'a»-o ,djom 62 
fri (Nt'i) iwy Nin DTit'N Nin tit >a 1V"T" 5:p o^nno Mt'N i^d upioao n^ pN -jm ,"o->pfrNn Nin 'n >a ivt» 

".WVIO 1N*1 10V 13n3M 

tin 'n vbv -ivy^DV : a^ p-12 ,5 ptro 'n rnDii ^v omo "-pat> ^n nawnvi "nvt^ n^-in mw>\y onofr un 63 
diti nvTi ,'W nv"T^ riN-in nriN -i»m -iniw iod ,nt'vri-' invf-a wnp >w d^hd tid^oo unwvt' urn nwo 
nc->3 n£3Mp '> n\y >aa w ,'n niDn mv^oMa vynp >w d^hd na^oo^ n\yy» ovn ,-iofrD .'"W ■jaat' ^n ma\yni 
n-rnan nvn>» .'wiw rpimn nvn> ti tin ynvn> >t> ^v tiwvj y>n\ynpi UTHTiat'oovy lofra" : tin^ 
n^ -i\ypnn ,»^3\yri" tin dti^ p^o "at"' nJionvy -paon D»ao"in ui7: ^a .n^avy ny>T> h^h d3>n n "ii'iw 
non\y no ^ai ,ia^ ^n i>\y> n!?i ,-jaa^ ^n ma\ym pi...^a\yn o\y ["at"' nJion] nidv i£w opioan >3\yi p 
lanovy p- 3 ^ l^i 3 hwn .''jivt^ JiNin nriN 10a ,nv*T^ 1^ oa^ ti p3 m^i -iomw 10a ,n->t>a\y nujiann ^an ,pj^ 
piovri p inN ,^avyn a^novy ^a vnfrivai ti tin p\yn n\yN3i...» -.M-.n n^oj pnaio pwa n^avy ny>T>a 
-10MI ,'W nvT^ riN-in nriN iom ,^a\yn Nim wai -pi -\wh won mvn>i ,imp ^a nvcru ,t>^n Jinmima 

"... in pi^ 'in nu\yni ovn dvti 
Jiiwffi] ttn m-noTi 'Jvy 1VT13 n^i ,^-Tin n^ ivtw >» ^a pta 11 ^un pt nn nnami vtuvy in t>ai..." 64 
moc-ii£3on 5ico on m-am imw ^a^ .'w nvT^ n^-in nn^ min mnx ja^a nwajn t^o [TnM im>m 'n 
nt»\y\y tiom) D'o'ico o>\y*no nu>\y ^ ^v j-^aoo D'aoinvy Nin -ivpnn ".nfrawion Jico m^i ntapom 
imn i3\y>\y ,(fr\y iTiuipv >a ^v N>n o>\y*non nu>\yt7 naon p ,D''ao-in t?\y inu>\y ni>N ntwn o>\y*non 
p\y nfrawion nvn> mti "nvT^ JiNin nriN" t>\y nwrn .nna-Tn iMvy pat> nuwNin m-iain >n\y pa ->3i-ipv 30 pib \yp>i iwnd »ny7b nMin nnN" pitwn riN Npin o>my£i ov^b rv'mn riN nwirw 
rmn nN o^mb iny>in\y rmrib o> pmi .o>pibNn jin otnd mon 'dwi >mrm pwi 
-ronb otnd nbiD> mab n\y>£>nb >io>id ,m pit? 31 nspnwnri rrDrib mnmNn o>pibNn 
b\y imwifw p>t>nb pmi indd .o»imri b\y inyfwn na N>n o> ; -inpi nbum n>d >r\ jin 

.o"imn mwiab mmro juhd npnb rons m pit? 9b rv'mn 
"nvib nN-iri rmN» o>b>m b>nnnri pitwn jin oo^d rv'mn prow omysn >n\yi 
: 55 ia»v oro nmipnn bin omwn o»imri iniN ,m pitw b\y idwdd jin oo^m <pt>m nid 
iy>>\ym bD bbiD" rninri o\y\y idw rv'mn ".mbn iiy pN o>pibNn Niri 'n >d...» 
mm Nin\y...nbvn> 1b inim o\y Nin...» rninri o\y\y o»imri nub impo >bw .»nipbNro 
o\y\y 1-inwi ri"mri mpow ,riNm pw bin 66 »...<pn\y rii y>N\y mm rwiiri nbym imy by 
otntto o>pibNn mon mt> £> n>d m o\y nyn>\y ; N>n mmbNi iy>>\ym bD jin bb-o rninri 

.rib bjotm 
o\y nniyb ; "o>pibN" own .o>pibNn Niri - rninri o\y - 'n\y innbn upitw mm 
prnbiyfm nrw p>*n "o>pibN" owrro mitm n"mri .b»Nn b\y immy by mm ir>N ,miriri 
'n b\y inv>ri jin p>*n "o>pibN" o\yn\y mnn .'mnnob vnw /'n>wn" inv>ri :'n b\y 
o>i~i nmpm o> >i*n Nim 67 »o>pibN'' romb o»imri b\y pwrpab >io>i N^m vnw 
oibwi owiin oibwi mivn mn-in...» inv>rm ^m bbD 'rii w>t> 13b y>N\y indd . 68 onnN 
pi nvntnm miio mini rmmn ^nbi rninri cnbwb n"ni ; o~i£ii o>\y>Nm bbDi rranri 
; n^ 'ion ."t3>»>n bs ub aiob vnw b"Nn ; pi /'nirnm rninri onn iwn o>\y>Nn 'o-ia 
•>bD\yn )vvr\ bNn>N jin o>n\yn rv'mn ."minn oib\y b\y ^bbDn nori" bv mm ; i3>N~i\y >£id 
pp>nb o"in-iri no>\yi mD^wn m>bDm iniN <T>bnm nbN o>pif£ib o"in-in mwifm 

.^uri 
: b>vb vopn <pt> 1 n>id rr'niri iwn pit? an N>n p>^3 rii miinNri Nnsnri 

Nin ,mpbNm ww\a bD bbiD n^ o\y\y 'n "o Nin mpbNm nvin ip'vw b'n... 
ba\yfi bbfiJiofi bbfui> JiNta on >a (n'o irnvw) w»dd ,i3->miob pnwn b'n D'pbNri 

.^ins npiay vovn ivn nvw >r\ >jn >a >jiin vn>i 
nno -inN nmnni nmnt? n\y o>pibNn rimm wi nn>nnD n^ pit? 3 n>id rr'nin 

onn o"in-iri o>\y yr> pim Niri .b>vb i3>N~i\y >£D ino>\y >£i bv Jimn n nno iwnd oiNn 

; mnb\y ow\y miirib no 01 wnnwri in ; m pif3 ov pbN rompm 'n mDni wi jin Twin nriN" pioat' D^nna nnDina o^ron onatn pa ntiw ,D»ao-in riTon >a ^v ."nnaina vn3"\y -01 
,-iafra ,nnaina D->vn3 d3->n (nfrawio m^i moc-1120 djti -iwn) m-iain iMvy\y n^i> ,m-ia-m inw pat> "nvt^ 
.73 'ov ,o->n3io fn^u 'V1 ."nv'Tt' riN-in nriN" o-^oa pi^on nvnTi jiot' d->v"ti3 oph 
ina io^v D'aoinvy nip->non o-^on tih onovyo oa-non ,3"io ,o»ao-ia o-'uiu^n noa iv viv wn 65 
pa nMt'o noMnn \y ,>a on .muui^on ni''£3''^''£3on o^oa n'frn ruw i^a nuvy-i^n ,piN !?aa .uu^ 

.vyj-mt' nna rnwat' onvy o^on pa^ o->oann >w i?\y ruwn onuvy-ia 

.NO: N 3»10 ,D»aO"l 66 
.1:1-1 XI: K,W:K V'MO ,D''10"1 67 

m \yn>£) pi ,^a ^v vr^wi u£)w Ninvy o->pfrN ,iovy nid ti ,o>p^n ti" : 1:1 n>\yNni mint' >»\yn \yn>a pja 68 

».o>p^N Ninvy 'n : luwa ^ oipo !?ai 
.o\y ,n"mn 69 31 iw 70 .oiNn b\y >n>nNn hf jin nimn nr>N rpbiwn mnbwn nbn ,bbii pi^m if mm 
pp>n b\y rpnyn innib <p>n pp>nb o»»iom no>\yi o>i»\yn o^inn jin nbvn ri"mn 
b\y ib^i pi^m if inn b\y imi>\yn jin Noib o> m pit? 31 wnrwn o»»iom ,yiT>i in .\y£on 
Nip rv'mn i3>o ,nny mf» mbN ,nbN\yn jin nbyn o"iom b\y m ibnn .niwn bN>T>Nn 

.o«imn JIN 
Nb nnw ,n mii-im .nii-nn N>n o»»iom b\y >bi\yn bN>T>Nn b\y rpriNn imynwn 
onun >a by ,">riyib .rnmn no>\yb n»mn b\y inpn ro-iynb niwn n>d ,nfmb -iNib nt> )n 
in\y>£)nn onwn o>pbn nmi Nin\y 72b yim n*>n n»mn\y p£>t> nv>nb bii> Kb ,b>yb wn-iw 
omnnoyv iyb o>nrim pi\yb o>n>it> n o>nn b\y orifpNw jin -pin nid .o»imn b\y 

yiNl TNDD 0»nn "I1ND Nb *JN m'OWn 1>W DbN1 bV1£)D blWD n!?N 0>3D31 OD^NIl 

imy tin \yan ri"mn ond : n!w\y nrofn vp nm oy in .m bN>T>N nm mm /'mby onibi 
o>o3nbN o>n\yn pi ndw in ; "rninri" b\y rpwiwn mnbwn !w>t>n tin poibnb nmii 
irmmi ,o»imn nwnb ri"mri rrnvnai mibn n n!w\yb niwnn ?onr»N \y>nm o>n>if n 

.m np>riNn oipn tin n»mn nnni 
:0"imn b\y >bi\yn !w>t>ni np>riNn oipn niii-nn nimb o>ip rim ,n>\yN-i 
»inmni oinn bbnrp bN»\y inw nn\y tipd o»imn CT3:» ron b\y p-i£> iniNi 
13>ni inbnb rn^n n^n ir>N...» -itnnnw ,N>n o> ninbn rr>£>itn!r>£>ri\y nn uniN onnbn 
o3\yn it>n r\w iit> >in ^d" N>i3n ^-inw o>inib un pa inNb in ."in^vbwD n>bDn 
Nin\y Nm m pioai td^d iwn n>bDnn..."\y onnbn "in> onj ^n^n rfwi >d ^~ini ripi^i 
vi>i ; inbD> >£)b nbvn> inswrib v>>n\y >n N>n nnNi -)Nan> m iwn otnd nmb\y >d ~ini 
t\wt\t\ nniN inN otnd iriw niD>bn pm ; N>n 7N>n onsmm oniN^nni wni bv innwn 
72 "...i3~iNi\y Tnn bv nbvn> pwvdi mmrib ofwm npi^ if n T>nn oni yiiDnn 
niori Kin ifnri .w pi£> ; > pbm oawrn npi^ ,ivn o>>\yinn nN -in>i o"in-in 
nN ind -iNib rif 3N Kb 73 ...ymn bv ^wiw >£id pin..." Niri oawnn .pi^n N>n npi^ri .nbnb 
o>p-i£ii >^in\y ^un pp^n b\y >3>iD->-if mri non pib oawrn npi^ ; if n o>>\yinn pi v rvn 
ria^n nn»p rniNDb -im ; jin^ ov in .^Dwri bN>i>Nri po rnin> ribiiri bii3D 13»v oni 
o"in-iri mi pi rimnp ib>3N w nnn \y>\y riNm p\yN~i 01m nmabw 71 ori'o'a nini 
nN o>i>^nn mil pib ; >bi\yn bN>i>Nn bN ubi Niim ^uri pp>n ^Jin bi nN o>i>^nn 
Kb on o> ; >niriD pwi rriwpri nn^m oawnrn npi^ri ; if nn ■>£> bv ibn obwn ruron 
o>i»nn ni^rif riniN pib>t> w nnn inw rnnri .ni\y bN>i>N inwi ; >-in>b mm pwi 

.nnibbii o"imn no>\y nnn by ynwnb npwvn nP3\y~i£i mnin .T3 :5,3"10,D''aO-| ' 

.ion - T>n 'ov ,3"io ,D»ao"i : .TOJ1 'OV ,3"10 ,D»ao"i 72 
.1TI 'OV ,3"10 ,D»ao"i 73 32 bbD o'amrw n^nann npnn tin y>*n ,n!?N onii im? by -in>n pi ,v»a rvcbv 
mm >£> by ,o"imn /VniNmn b:wn nmnNi o>pibNb mprmb biD> otndw pnxn Nb 
miwn nT>rvn pnn .rrpn b>b>b -iiyn nwini mbiy tin -ponb bio> ipn otndw tn> ,n 
; if n on r>\yyn .*pin> v>\yynb o»\yi3Nn r>\yyn jin mmb mrab N>n o>pibNi pmb oiNb 
nrnnt? n o>pibNn mon n>£>b n»mn n\y>£m jin n^pm ntora n mwia .ofwm npi^ 
yum nmpnn omNi >rm im pt w>£> b\y iidnd mipyi own .o»nn mivn b»Nn ^£>ni 
b\y >b:wn bN>r>Nn mio-nn by jupi^ pn o> >d on) nib mp>mn rnna rmppnb 
v»nbNn jin np^nn o»»iom b\y n>onnip n^np v>^nb nrwaNn o^y 7N 75 ,(o"imn 
; ri"mn n\y>£mb nnn n>N-o o»imn n\y>£>n\y iy ,nybin >mn bN>r>ND •onn-ntnnn 
mnbwn b\y rpriNn nmynwn jin pmb pn^ prow o>D-iin b\y oi^yn punn jin o>bin 
b\y rnnwDn imny no ty rob p>rrm Nb ri"mn on o>\y dnij .o"imn b\y n>b:wn 
b\y rannNn imnbwi npmNn b\y nnipn jin \y>rran >wi£m n^pn bN doj >n*tiii Ninths 

.o»imn rrnvnai 10 n»v»b onn \y> in:r>rDi .otnd 
nnni n»rrm b\y id-ito nyiu o»imn pm b\y >riNn i^inn by vm nn>\y 
•>n> 'sin b\y onun mynwn jin Tnyn n»rrm .bbDi rpn^pi >n>n nnimn n^itnb^n 
wan on\y >£D) vn<n on^n bysn rpb^m ,bb:n n^itnb^n rpb^n roiyn pinn o»3>in 
.N-ipm ri3iDNri by -nnwb p>t> » n^n^j^i ^n^n n^if ib>£in tin \yain ri"mri .Onvib nnw 
-itnnn ,pi^n nf> NbN ; iibi n>!wi\y>ri nPDWbri nf> 13>n 7"3nn\y tipd rr'nin 
o> ni3i-in£i v>^n ponrw riwinb o^mmn o>>inn b\y p>t> ^n .nmbbDi n>\yi3Nn ninnni 

76 .\ynn b\y >3>TO->-if m niDn n*>n m>£>it> ib>£in npvib 
nnnb wpj rrmn .on^v o>>inn b\y on^n byanb rr'nin b\y ini3\y-i£i nviu p^on 
7inn pi Nb ininn o»»iom b\y unn .pinNn b\y varoi pnnon bton >£) bv o»»iom nun 
n3\yn" nat? nw^DNi no>i nnw minn ^oawnb inii>inn pmn o> NbN roni o>ppi 
b\y n>bDnn p pbnD bN~i\y> m ^b ni>nm mnnn iNib" o»»imn \yp>i n^ "i£ifi ."min 
>TOrmb oiNn i>inn bN~i\y> ni £>"y\y i\ym ; nnon nsn^nn N>n\y ; rp\yynn N>3if ib>3n 
b>vmn ■>£)!? in [nr-iwrm] nNnoni pi Nb...o»nn •>£>itn!r>£> mf>i nmnn £>"V o»m 
o»imn b\y riPiNoinni n^ "i£ifi bpru on o> ,n n\y>> >£> bv 77 ."...o»nn nbvinb nwvm 
vwrb \y> ; oiNn n>bDnn pbn n^N np>riNn ib>ND miNDb nbw pnn >bD\yn bN>i>Nn nsb 
>3>TO->-if inn pp>nn nnD iv nn>vn iwn o"in-in b\y nnnNn prn-i^^^ jin nbN o>-iii i^b 

.ino>\yi nmn n>n 
.o»iDin b^£iDb w>3 nnb\y b\y ini3\y-i£i bv innt? rt> biD> n>n ii»mn n nnpn o> 
bN>i>N n>n on^v o'amn b\y p>n\y wn*ra w>3 , vnv b\y n>bMNb ini>-inb innipni .n->\yi3N mot'vy ,>nn 75 

.151 'ov ,>j\yio ,ri"mti 76 

.156 'ov ,o\y 77 33 v }•>£> m ypn by .<ptn!r>£> ibn pyn mimi ob>> mrv pram nm nnni o»imn . 78, oiob£>N 
,n>£>itn!r>£>n -iiiv nib n^^w^b mn m'onn n>bm byi -i£>t> nn nf>m nid rnn\y iyio 
,o»imn nwm otnd n>bm jin pinb iwiiiw nwo fin nn>y o> .mn -imv n^itnb^bi 

. 79 ib\y v»n riN o»»iom wnpn pnb npbmn p obynnb -wsn >n 
.o»iDin b\y \y33n ppm niynwn nN ri"mn n»m niobnim manb \>h ,oii>t>b 
.onnN o>o3nbN nnn in yo^m o>n>it>n o>vȣ)bN \y>nm ^dndd m^y \y<m\y n'onb \y> 
mn>yn .mapwn jin imyb \yi>> pim niipyi *wn "rnmri" n>n o»»imn ; ri"mn -imv 
ri"mn n\y>£>n\y two >bbi pwi .npim> nin*nn 7m bnmn >n*tiii o»»iom oy -piy Nin\y 
1m ."rnmri" b\y iim by rawN-in wn-ii mnnt>n >mbyim >b3V>in pwi otnd mw nN 
pm n'onn npmi in mpfmnw ,mmn rn>n\y nmnNi o-mb 1b dni n niivw imon ,p 

.o»imn no>\yn n>d o> inwj ,*TYPn »nb rnw^n nato 
ipn-i ; n>\yN-i .Jinwn nnip} nmi o»imn p not? n»n-m\y ipn-i ,nm oy 7N 
npninw omn bN pnmm o»imn b\y >bi\yn bNn>Nn jin mnN in n rmm nnn Nin\y 
bNn>Nn n»m .own b\y n'onnn nwbyn m^bmn pbn bNi <p>n pp^n n^ni on o»imn 
nun <p>n ppmi nnwpn npbm by ib\y rapbyn nmm niynwnn riNiwrn -nnun >bi\yn 
,o»mn i»n nwnn bw mbiwn nmnnnn p minn »n b\y nibynnm nwnpn npm jin 
niynwn b\y im n>3D n»mn\y b>yb ipn-i ,<)oin minn oy b\y o»3nnni omt>inn 
o>*ynb N>n ind nbsnnn n"mn nn>n .minn nn^m ; n - onbyin Nbi n>b3P^-i Nb ; n-inf 3 
nybin ^nnNn Tivn o"in-in nmv on .!wi\y> mm b\y ^mip^-ian nn^n b\y uin>wn nN 
\y> n»mn mnv ; bbDn b\yi i^n^n b\y i^n npn bD bvn nbynnn ^bf-ii^wn bD\yn Nin 
opbjp^in )D pirn Nin n»mn n n>nn .bN-i\y> b\y npmip>o-i£in o^mii *nyn p nnn 
; nbipm b"nn vijo ,o>nm' niwnn >m^ b\y niipy Nin nb>m o"imn b\y i>pym >mpvn 
7N .o^bfii^wi o»bD\y yoin>p b ppi^nb ^bin o> !wi\y> mm ^o-iai 71^ o>N^m iwn 
o>d~iv b\y Jimn' nf~i> m^n "iwb o> bN~i\y> >Dn b\y ^nn^n Tivn nN pin ii»mn ,r\m w 
>£iDi ; nnw nnbsnn nmn^n npmn pib ^vion ofwnn pi npnn nnsni ; o»\yi3N bbi 
7bnnb n>3Pn n>nn ^-ibip^o-ian y>n ^bf-ii^wn pi m\y>nn n np>op!wn .b>vb i3>N~i\y 

.7\ynni p>^3 111 •onnn imnn \yn>p n3i3 mw n"n~in 

>\yi3N bbin nniyb bN~i\y>b ^nn^n nwnni ii»mn nmnb iwn -npn\y pat? pN 
b"nn o> ; n"mn b\y mbwi o»imn b\y oin nnvn ^n by .b"nn n^wn Nin ^f-ii^wn 
"iiii b"nn n\y>£in\y iwnni nN-13 . nnin mi nbN i inpm n^n n»niii nimn mn 
lap in .n"mn n^wm mm ^nnn imnn \yn>pi iwn i>p£)n pnwn ">pibNn pwn" 
oiNn mw b\y npbjpnn nN n"mn b\y wnnb o> pimn? \yn\yn b"nn b\y nmn 

.mmn m^nwn nnrn^n .ixxxix 'ov ,m-iip»n ,vp2 78 34 ^"nnbyirDrvmn 

7N ,iY>>m ratoi rein!? inin -iwn...!^ bv "in!? nwi w to&vtysrb "o nti inv»\y... 
•"'V -inQri!? d^id' n!? iwn numn invi!? on "o rmoNn !?vi mn bv d^p^n bv n!? 
,\y>Nm rninn mio!? o'psifo ti^i o»ii» d'wvqi ,">p3 ib 'wn T' !?v pi ,N>9it»i»£)n 
ovn iniN oniN n'on iwn twn o'wvon poo non ovi dv Tin .i!? 'wri !?v o^v^n 

...aiob mi!? •>\y>-i !?v OV7V19 "o 
: o">td opbm mm N^ifT^n !?\y TioNn fwon nN ,!?"^ 'frn mw n n*o ^on 
iwn 13>3£d!7 0V7010 on iwnd onnn mm vioi ion!? o^nn ipn nti N^ifT^n 
n-mi...i3!7D\y mi nmn nnnoN bv nov!? iou n!? iwn mnto nawNin rf^vo in*o3 
nYoiin ntnvso o»-iioct manm !?n onwipo mion wb o^nn 'tdo nti 
!?"^ invi o> ^"^ >»tn nviD iwn ,-iciQri min o> onwipo ortn ,m:mn rf^vno 
vioi vi'!? iou n!? iwn \y£»n niNrP -nvwm man inT- ,\y£»n mon min rn^vw 
81 .Hvo ,n /n 'v ,o -iqnq '-mo) nmoi^om npmon man imvi urnon 
ovmnn yopi .iab\y n>>,it>b wn b"nnb irm\y-i£> jin n»mn y^n nbN onm 

maia mn , >i yiip Nin mwn oy<n >>nn b^N »mn» mynwnb o»ny£i ri"mn v rv>nn 

n>N-)3 n ny>ip ."["rm\yN-m nb>v"n ; b"Nnn pnibi] mown nb^nn mwm mbwn 

winn on oj ,N-nin pan mbjmnn o>yiia nnNn m won n>£>b b"nn n\y>£>n jin nnNino 

no>\y by inn ri"mri ra nawN-m oy<n . 82 o»imb inp nn^Nnn mN-o "djwn-id nb>yn» 

pno in ibN mm .bbo o>pibNn tin tdw 13>n nid ; "ovi ov >m" b\y -wpni ^"nn 

nmibn obm in pmn pdjdw n>33 on ."\y>Nm rmnn miob o>p£Hf n >mi o>ib> o>\yw 

l^nbi nii\ym n^-ivnni miivn o\yb m lb mi" o>nvn pi <pt> ib>£in nv^nb djvj •'urnm 

Ipwn nDNi rr'nin -iiN>n nn ; 83 "ini i^in ->m 7n>i rumm nmo nnm nnN inunjnri 

myin\y pri» obnni in ; n>\yi3N riN^nri NbN p>N ibN .o>nvn mm 'mb b"nn nvi jin 

pi v rvn mnvni o> b'Tin n^T jin todnj ^p\yn rv'mrw dnij . 84 pni\y mjpinnn p nmn 

; nninni nb>vini mnnN n>d rvaio ib>3n\y iiif pN b"nn\y n^ pirn ; mn pib n^if ib>£>n 

onwn o3>n iwn mi o>bibin o>N\yi3n jin bbii 13>n m omn\y NbN ; >3P>nn n£nnn omn 

85 .p3f Nbb ijiv nnn 

bbn otnd nnob v>m b"nn mwm o»b3P^-in jihto ^n jin o>bin rr'nin -iiN>n 

- nDNri m b\y] dpjvw b"^ invi o> b"^ >"f~i m)ii" ; m\yN~i .vnfn rninn pi nnni^n m 

riN-i3\y >£)i ; >"f~i m)ib ; pNi "...\y£on mNm -n^wni mnn pi>b ; \y£on min rnin [rninn 

>pbn b\y pu ppNb m.Nn bN~i\y> min ; b>vb ri"mri raan PbN\y 01pm b'Tin nvibi ; pnb 

W33 nnn nniN m^i£>3ri mvin jin -pirn o»nri >a>i ^nw otn •o^yiw pat? pN .oind \y£>3 

oi>n rmnn \y33n ppn o"in-in mwm o> .oind bv nno m>£>\yrD n^ ppn fan , oind 

86 .rninn >£) bv oind pp>n b\y >b3P^-i 

Niriw am Tins o> nbw oind mw b\y >b3i>^in ^aiNriw riNia rr'nin -iiN>ni 

rninn nnob...o>\yvD" bv jiitoug o>m>n mm .nnNri m pib o>m>n mm pi imwn 

bN on\yipn mmri -i\y>b o»nn ^nan" by nt>tnin n>d o> nnNri m pmmi ; "\y>Nm .153-154 'ov ,u pi2 ^wm ,n"mn 81 

.vy nw /N -10M0 ,n^Dn ^»rm 82 

.'n nw /N -10M0 ,n^Dn ^»rm 83 

.N2-£3 ,x> niTiw /N -10M0 ,n^Dn ,t"'nn 84 

.141 'ov ,rmn jON-po 'V t"'nn ruwoa mm n^icfr^n pa onTi ^v 85 

.(nw»t> \yi-|->£3 ,D»ao-i) ma^ naoot' D'aoin notpna noW? >v 86 35 mbiy£»3" tmpn nnNn m b\y o>b>yinn o>pronn\y <in by\y dnij ."o'nwt^n mini* 
"rninn niiob...o>\yynn'' oy idn -iw>m onmv on nm bn /'rni^n nb>ynn nvom 
nbyinn pib o>m>n jiditd nnni^n nbyinn pi rv'mn Tiy\y n dniwd .o>m>n mm b\y 
nwm o>nnn by nva^m ,b»nn nwnb inwn pi oniP3 n\Pbin nnNn mn nnni^n 

.nmy b»nn 
riN-i3\y •>£)! .o»3\yn pi y>n£m p>m yp-i by Npin nbiy b»nn pib rrmn pi iip^n 
b>ip bN-i\y> ^-ini >bN-i\y> -ni>^ b\y -mpi n>£>b b»nn n\p\y jin ^dnd rrmn ,p")3n "rwnni 
oy \y~ii3Di nmn ri"mn iniN ; ">pibNn nrvn» nbmn rnwm oyn by npiwn nN-i\ynb 
>3\y "iiiv ; o3DW .•>pibNn pwn nm >pibNn nn^n nn Kb in >>nn b\y "•>pibNn pwri" 
o>mn by nni^y rpnpp mynwn mwn iwn nnintn n^bfu rppibN mniin iinn o>pnn 
ni otto o»n\y-iinn o>rnn bib n»n-in >iroi Tn pn t;n .obiwi nnw ipi>\y 'bin rib 
pi* npronn town-ih wn-ii nbiy n o>pibN ni-pp ,ri"mn Tiiy ,iom .b'Tinb o>ni-in 
,n ni-pp b\y nnbiys np^yi ,bN-i\y> >31dn >nib\y b\y rm^m min »n rmt>m tm\y>ni 
; ri"mri -iiiv ,-inibi "".npofwm nmt> m mnbn p-msi rnun y^fb n>d ,mn£>b n>ibpn 
n\y>3n b\y -i\ypni town-ih wn-ii o>nin otto o»pibN ni-ppi >ib>> rninn >pibNn nn^ri 
-iiiv ib>Ni .bN~i\y> rnin b\y ninin^n rmt> m nm on o> n»n-in b\y n>b3V>inn oind mw 
•>pibNn p^yn riNiwrib nmn oyn b\y o»PTOni o»t> >£in voi* pi£>>t> nn>\yn in by ,b»nn 
,>pibNn p^yn b\y o>pniinn o>nppb-in o>oi>nb -ip>vi nut? m b'Tin ^^w dnij ; 88 i>by 
pp>ni bN~i\y> ov b\y nnirvn uttw dnij Nb 89 .niNb£ini o>ra ^ipbi riNiun \yn>n p>i 
.b'Tin -iiiv >pibNri pj^ri nv£)\yn b\y •►o-id 7113 mnn ; o"imn nipn jin ^DNb on ; ^i>n 
oinni nip>o^riri ,ri"mn b>i\yi\y -im .rimy b'Tin mwni o>nnnn o>bw inh 
nmn npnb mn^ ; ri3DD riN^in op ^pibNn nn^ri nN-i\yrib ^n o> N>n\y npinm if inn 
pwi 7N ; bN~i\y> ov rninb mwn npim^ \y> ; o3dw .^btmoiNn ^lon oawnn mpcni 
.ribii nwoNb o'3nwo onb ni3i~in£iri prn otn »nb o>i^mri onpnNri in 'oripyi pmv 
pi npnn ; b"nn -niy ib>Ni .b"im 1m ^~ini o>byi£> vion ^pm n"n~in -invw p>^b iripn 
riN i\y»b >\yip \y> ^^ni .n-im nPN bbi nmiNi pp>nn pib bN~i\y>i ^Pinn pp>nn 
oy ;°iv\t< i^n o>ot»b iini ib>3N nm^p nppnjn-riPbiwn nn^nnw b"nn b\y inv>ip 
bv nbw n>n . 91 >3\y i^n n>Nii3 mbpnnb nin\y >Db p~i o>vn> nbN nii*n >o-i£)\y inv>ip 
p~i ; o>3ni nibnm pn o>ot> >b iini pi inN pnn on nppnjn-npbiwn nn^nnw nym 
7N .n"mn nnv no pina w^n b>vb .o>o~i£in ^b^s ipy inp nmbwin pn >3\yn -niyw 
n\yp ; bN~i\y> bv o>bvi3 opn nmiNn bv o>bvi£in vion ^pm n>3b ,b"nn mwn mpcni .n ,n niTiw ,u -10M0 ,n^Dn ^»nn £ .noniN,'a-ioMo,o\y 90 
.tnw,a-ioMOD\y 91 36 o»\yp . 92 on\ypnn ">wi np£)n> ; o»bbD i!t>£>n ; o»3>idi o»-it>in mampv omN t^>d pinb 

.rv'mn pib ipi pmnn jin o>o->bin b'Tinri nwm ;Pn 

Niri i3b\y "iwprii \y-ii3D pwi pby innpn rv'mrw <it>i3 -npnb prvnnb 13b -irm 

: rv'mn mwia n .ytrp myn rminN 

own owip D'ovri iwN wion iniN bbo wn !?"^ yen i^ imw mi mn wion 
no \y\y \y£»n mori" Nin iwn ,m own iniN o'pTivo o'orinNri omn'm in^Pvi 
own omrpm NpTivn own ovn owipw no Nin ytn !?\y mn 030N ,"1300 nbvo!? 

...mm itnon on^pno nmoNiw dn ,m-ra 
oni ,<ii>n D^pn' n!? mi!? m din nnir dn d'p^n miivi >^H..y>\ yen [nvT^i 
mo d3qn ,onN mon mtivi "mio' rmivi pi minn!? o!?o nnon >wn io , oc> 
-now!? pp^N 'n nN niti po!? w»dd o">n 'n!?! o^n!? inwwi ni ' 3 ni>nb nti rrmvn 
£)"V nmvn nti nmn mmm d omt) *pn w in in pi pn nnN r>nipin in nN 
...(vo pi£) " iono niv*n nuioN) \y33m pun ppn on\y ni'vowm mPnwn nii^on 
.o»iDin iwnd ri"mn nwnb -mr> o>pm pdwp nimn ytn wwo o>it> n pirn 

\y31n o'aoin .o»imn b\y n iwnd rv'mn b\y 1P inp nnn wr\ ytn b\y "bD\yri" n\y>£>n 

po o>yii3 "v~i"i "HO"D o>>\yin i!r>£>N\y 73 onion o»boiwnN o>roim inwn win jin 

~ip\yi nnN b\y o>wim pt> pn iinon inwn pi o»»iom -imv ,p im .'own pwi pi inwn 

inwn b\y -D-pn o>3iro omyn inw in P>ni ,\ynn b\y nn-p npnwn ipi Nin nt>-iji 

run ip o»ami nmr>n jin -pri ri"mn t^d wni b>vb .1b nmnpnw n^DriD ^nnNn 

nvib in .o'amn ^^1 ^un iip^n I'm otto o>nmnb n>3i~ipv n>D~iv mynwn p>3vnb 

"no"i nipiim ; n>\yi3Nn nvin b\y 13>3V ip>v n>d m 110 pi n^ninri ; ri"n-in 1m ; >"f~i 

. 94 otn »n b\y onwnwn np>y n>d 

nN wn*ra ytn pN .b"nn b\y iruwnn rv'mn -imv >"f~i ruwni rnanv o> \y> 

b"nn o>\y ; npbD\yn mi^nb ~i\ypi .b"nn n\yw\y ^d rmnn bw o»f 3-o^^ppb-in oni^n 

>"f~i ; nr>yn\yn rm^nb ~i\ypi in .>"f~i o> -nit? 73 ; n3nnni if mn »n pp>nD inw \y31n 

o> ; o3din .nN>-in nj^ND W33 n^>vi pibND nND bm> nbipi ibN b\y inii>\yn jin wn*ra 

miivi\y rronrm nibvnnn o^v\y nm3 in ; -D\yb >i£i^ b"Nn nn^n -inw\y -nip b"nn 

.n>^-iNn nbvinn iwnd miy inp nnn 'oin i>p£in prwn b"Nn 

n>\yN~ii 95 .ri"mb iwn iipn nnnn np^nwbi npbD\yb nn^nn npibni voi pn o> 

nn^n bD nN -i>if rib oniDi \y>\y Onvib) o»b3P^-n o»-if m mampv ~i3f n p^n vfi ; 13pt 

nnawnb j^n^b o^pinn o»n n>oinb nvu -im >3n»nt> m >aiN mbvi nn^nri .rninri 

•>3bD 111DI bm> b\y n>b:wri nnnn jin Nbnb nvu minND riPbDwn nn^nri ib>Ni ; nniNbi 

•>nb nonnri binsri ipv djwn-ih wnii ; oiNn nnob pn np^nwri mi^nri o> .i>om non 

vf-i ; -inN 01pm .pinw\y >n b\y v>nrpn iw own ibN nn^m o> \y> 7N ; b"Nb n»^n\y -\h D--15 ^v o^n viun 'pin nt'iwn -in^\y maivn nwi? pvti? .nu^vo nfr^vy rniivo t"'nn nvr>\y ^dh 92 
dn njvyo m DNn m^Du nt'pn apv ptnn-> "TnMD o>w onw o->vcii3 twvr\ oiuovy pn> o^n ,o>*nn> t>y n^ 

!^N-i\y ^-in omn nti w> iid 
.-upon vynn '" .21-40 'ov ,rmn ,uN-i'>\y 94 
.a-ioMo,m3ioM,5"c-i 95 37 pyb cp-p'ori \y<»ri by o>n\y-i omn nmnNi nbym mbyi o> in npynwn nn^nrw y^n 

"idndi .mm mjinN b\y vpvwn -inNnb N-npn jin mwnb ino>\yb p*m o> ri"mn 
rppbn bDi rnmri rn>n\y nii>\yn jin p rabi -mnb in>bDn\y imy >3£>n pn <pt> in vtn m 
otnd \y£>3 b\y iD-imn >aiNn tin o>bin vtn pxo .ronn nnm^w rp\y<»ri nbymn i^n 
.rninn rmsn b\y o^wn o>>ira obsnnri npbin b\y im pum mn nypwn i^nnn 
rnn> mo-mrm p>rif n vtn 11 m idnd b\y pbnn bN unw mwnb Npin -inn ri"mri 
nmn\y pat? \>h .'n rmiy in o> nr>b:wri nn^nrw \y>rrai ,ti rmiy b\y o>nr>p!nri on*m 
y»n ri"mri rt>Hn o-a-o-inn bD •>£> by 97 .rv'mri b\y m\p\y nn jin nnNin m -idndi vtn 
."nnn o\yi omrpni Np>nyn o\yi oyn owipw nn nid vtn b\y mn»\y rapt? nb 
mi>\yn : uino odwj rv'mn no>\y nN own ipnw yt> i nwm iwn i>d-id in 
nn^n rn>n\y ib>ND Nvnnn vtn ,nr>!"o\yri nn^nri nN nw>ro ,o3nw .nid obiyi -own 
ibiD\y mbiyi bimn b\y mppi mbn nbbiDri m\p\y 7N .ntn obiyi o>no o»nb b>nn Pw 
rn>n\y b\y nnbym nnrn Nin obiyn nii>\ynn nN wn*ra no vtn . 98 -pb >wi\y >n -imv no 
•>£> by -id>3 Nb\y pno Nin ,nr>bo\yn mwnn by -ionnn pnb twn ,-inN oipmw ty rninn 
obiyi otnti b\y mno pib ,nr>bo\yn ib>£>N ,nii*nn m>n\y pi npn bo n>b3Pin n^ni 
>n : nn^nri nN -idww >Db nn^n ^ab o>no o»n Npm nn^in rnmriw rn^f n nm .ntn 
bv pnnnb -id>3 niti obwi iDwri ; nN^ nnwb r\±> bD\yri mv^DNi 10 nmnb yarib "i\y£iN 
nn^nri m^wiw nbvmri niiyn ,pim ".mw -i>D^n rnmriw 711* y>N p bvi ; PD\y >£> 
riPN ,n>^-iNn nbvmri pib nn^nri m^nw pi n^p^-in np^^ri nwron no iv ; obwb ^mn 
.oiNri »n pp>nb n>b3P^-i mb>V£) b\y >aiN rnmn m^wb mwnb rv'mn )vv >3 nN nnNin 
b\y nn^nri ^nvo nwn .ri"mri nmnb inp rii-iri rnnp o"imn t\wd tk "iwprii 
.n^ri obwi n>\yninri otnti nnoi ; i3>N-i\y >£id ; o>pt> w ^uri pp>nb o>-i\ypnnri o"imn 
nviiND ID-no p>iv NinwD ntowim T»vb oiNb -i\y£iNb iidn m pp>n : niDnri p nmi 
o»nn mbif -imv >i^a rvvnn ipn o"in-iri ; nv>n ^nvn^w rim ty ; nn rnn^ .nmf ^n 
-jk /""on^wri "i^w b\y nuwnn nfwi onNinn o»bD\y n^3 »n ; o3din .m>n b>b>b nnnnw 
"ininri mO o"imn pnna "ip^ .pb tmp ibif 3\y mbif b *>i^->£>d nu^in \?h niN3n px 
>d n>Nb rvvnn ipn o"imn ,n nru .mynwn bD onb pN\y oDnn b\y nbib^ri nnnn niti 
inNb iw obip> Nb\y pimD 1£>1> nw>~ii w pib^ piw nN iw nun^ Nb b>D\y>\y inNb 
b\y -iD\yn n-im\y n^p . 101 "nnN" n!w "v~i" -inmri loam pn >d pinb b>D\y>\y pi NbN (mm 
po o»nb piDD ibiD <p>n pp>n :n^n obwb ^mn o>i^inn nmf>i novnn o"imn 
Nb rmno npinvn mivnwn in ; n^n »n b\y nuwni ruibn ojdin \y33n pp>m .pwdvi .46-47 'ov ,m-Tt>in ,p->oin 'v 97 

.N3:5 ,3"10 ,O''10"l ,^0!? ,'V 10 ° 
.53-13 : 5 ,3"1» ,11>N -|£JOt> D''30in ri13\y-|£33 'V 1 ° 1 38 byn nbynnn o>pi!wn nyn> n>d n>b:wn nyn>n b\y >myn >jnbiv»iN7n idivi n^n bimni 

•>n>n nmmn nunn b\y o»o"in nmpn by innpn n»mn t^d dw b>yb onm 
b\y wrm -imv n:rmn n^-wnn -npn\y nmi .ibwn nwmy rn>n\y 7m n>t>Nbpn rpn»)>i 
D31DO N>n\y >£D1 nmy >m utoiv N>n\y >£D ; oiNn mw b\y ^p^in >£>wn jin ri"mn 
oy 7N .vnfn <iun pp^n "im ino>\yi bbDi nn^nn >nyvn o»imn no>\y nid /n mini 
.ytm b"nn mwn b\y o>i\ym o>oi>n ino>\yb bPf o> n»mn\y uw nm 
mit>m nnnN mmn p\y> .nnpn nrw n!w o>>ini ri"mn nnpnnn ,pim 
13»* -in .mmn rn>n\y mynwm otnd mw b\y 10 n»N-i <rnn pwi nnjnw mniinb 
o>\yym nbyi rnwia ni^nn dpn otnd mw pib rninn pi nbupnn npnnw b>yb 
o>m nwipn b\y oowan .rninn b\y n>£>iNb y>m Nbi own nnob y>m Nb o»bn>in 
byi b"N b\y mbiD>i urn nN nn\yN-in wn-ii o>£>p\yn o»pi!wn wnym -o\yn\y nN-o 
,o»imn bw n^ot^Pinn mo>\y .own n> by rmyab o'on'o mini opnw o»\y>N o>ind 
o^mm o>>m mpi inpi nfmn rnipn yif>i niiiy ,nii*nn ~>wv -iw>n mo>\y nrvii 
o> N>n ,p7* b\y nn nf>m ii»mn innt? n n>by ,b»nn nwn Npm o>it> n pirn .o>im 
urann bN~i\y> nN iy>p£>ni .nib p>mn pwi n»niii no>\y nN nnron nmnb n^id nnp3 
; b"nnb nnm .^p^i >\yiw ~i\ypn bin nn^nn >m>o nypanb nna nma o> Nin obiy b\y 
p\ypnn bN~i\y> nN v>p£iD ,pn nN^i> n>o-ipiDi n>o3 nb>n Nm\y ^n bv ^NmiKn o> 
bN~i\y> 7bn 'n bv bN~i\y> b\y np>pnm pnoin ^i^pan nN ib>oni nmiNn inw b\y 'Pinn 

.n"mn -1111 bbiD nnnn bDi mis ibN nm>n ,pidd 102 .pbyn 
7bn\y -im pnp onnwD o»m>n nnipn bv \y-ii3ni innt? n ir>N n"mn\y ^n bv 
ii»mn b\y o^minn o^mm Nbn nwpm r>nmpn .o>3w o^niin nnif •> ^p\yn miwnn 
pi3 iwnd jwnni . 103 o>-inNi -iw>bn ,^iw ; ~inn ; T>i\y n> by -ipnnn nnafi i3n>3 
nbw ; o»3\y-i£ii o»nDbn onwpni innt? n n"mn omby inp onnwD o^mm nnipm 
nmpnb ii»mn ni3\y-i£ib o> ~iw>i <r>t> m\y n»niii mwnn by inp mniNn nvawnb o>ip 
oiNn nno b\y npbjp^in n\y>£in nN n»mn ~\nv on>bv ; b>vb o>3n>3n o»d»3>i ^n^n 

.\y-ii3Di 


39 Mitt 

b\y n>b-ii>bn mnuiown n\y>£>n b\y o>mt»n o>i>D-inn tin iw^n tmpn p~ifn 
on ; o»of>b"iio3i o»b3P^-i o>rmm otnd mw tin m\y>£>n pwi in nb>nm .rr'mri 
pwi >io>i n>b riNi n mw mab mow tin iw^n pa inNbi /ncion nf>m o»3nbyin 
b\y o>mmn vnnips uito -iidnd pifn nown nmpm yro <r>yta .rninn rmom Nbn 
rmom n\ywn by tini n nnvw mvapi m pwi otnd mw tin mtȣin rmom ri"mri 
bi iwnd ,mini nwnnnn otnd mw n\y pwn b\y o>i>d~id dviini in pa inNb .rninn 
tin n"mri b\y rpmn nwipimn mnnn mw ntȣin npi^nb nnrm mm ona trw 
,rmrm mim? mpn ,mmn mnn iidnd o3>n nbN o>i>d~id .^mowi ^vtn m^i imy 
n\y<m3 oind raion miwnw iwrrn .mmn ^nnn imam na byi\y rninn b\y maw 
nN nin^ oiNb m\yaNa N>n >i ,n"mn b\y mnmown n\y><mb nnmn m>n >b3Pin pwi 
miwi£> ii*>yi >Nmyi b>y£> pwi <mn\ynb pi ,mmn Jiirom nwwn by n^in mno 
onwi inpm nmi ^w i^n mmn >£> by o»)nn -o^ofwnn i»ni *tdn ma mmb 
oipnn nN \yain oi^n b\y mvi bipw ,ir>N-i\y >£D .ymn Nm mvi bipw om\y onwpn 
.•onnn imori rmo m inpi •wmyn r>pfmn nN prwm inpi •opnn 
bbii o\yi ">yion ofwnn" nuib wsn\y nm yn oupn pifn pm b\y <p 13 oi>n 
jjinwon oiNn row b\y mm n\y>fm irv o>£>p\ynn mmnm mmpyn ,ni3pt>nn bbib 
run ,bi\yn ; >vion pmn ; >vion mn ,n-hp n pi nmwi m>i n»rrm\y n^j^inm n^oawnn 
mm iinn \>h n>3b ^vion oawnn b\y "nwbn" nwm b>n n"mrw uvmn .'111 ibn 
ivwd >\yi3N bbi v^n v^ni NbN ; ninipnn bin nomn bn o>bnn o"i'oni3 o>pm b\y 
o>3w o>3nm ninipni now o>nv\y o»-ibip>o-i£)n o>pmm mpmn nin^n i>Dn inivn 
m\y mw n -m> ^vion o3\ynn\y i3^^n .omnni onyi bip>\y io>n >£i bv omyb o>v>^n 
non bN nTnm .nmmn n^nm m\y»bi non nN pinb upt? >3 nN \y31n bN~i\y>n oi^n 
o> ; nvi oiNb inun pn iwn \yi3Nn vio nN -ni b\y i£Hfi o>£)p\ynn o^n^Nn i\y>m 

.o»i>o>n£in rninn ^pmb twn ppmb 7-11^ \y> iwni 

pwb yjon inpnn ii»mn no>\yi >vion ofwnn bv -innn nN i>nm ^niun piai 

<T>^fi ; nb>nn .0-131 o>o£>w m^nn o>3>i m^nn bbn mmi ipanni nuijiq Nm n\y 

<T>yta ; pn inNb .pnimpn ip^ b\y i^p ip^ 7m mo>\y nN \yn33 /»n"nin no>\y 

.onb pu Nm\y niwifjn nN nn33i o>mmn pnimpn nN 0-133 ; "no>\yn nmpn" .n^H D->n3iot' uv^nvy m-TTjnt' nnvm o\y 'v 1 b\y bN~i\y> nnn rmt> m -mr>i >bbin nn\y rwynb n>d n"mn no>\yi o^on m^n 

nN v>nnn bni" n"mn nyib >yion ofwnnw uw b>yb .^lon ofwnn jin wnnb nnnn 

rt>H " 2 ...oih rninb yron bn ronnn >pini mbnnn ufwn n>f idjd rarom pi^n >pin bi 

by nbnn nnnn N>n o-on ni^n .o>i-»nn onii idw biwn n"mn nyib om\y o>ninnn 

: o»3nnn o»nn 'mnn bn >yion ofwnn nunpy jin o>\y>m run by nysb onyn >ni bi 

Nin ro >ia hum 't JM13 Tit7> >a bN-i\y> >n ni*o!? ra ni*o '^ pi iptro ttd mic 

nnnn mi naio •>£) by >mnnb Nin bN-i\y> nii*o nco ,otn >ia jiudni ronon ip>ji 

minNb bN-i\y> nain nn£» Nb...biN ,noiiNi -vno ini iwnd tno 1103 Nin pibnn 

3 ...minn nm nwv> nnn bNiwb ^tro dn mb ro 'n rain 10 mip'm mnon 

non mini bN-i\y> b\y nii^nn pib ™ >n b\y o^on ni^n pi vr\>r\ nnw nbN piiti 

>yion ofwnn ow>i nnni o^on ni^n nN nNrw n>bbin in\y>£>n nN Noib n"mn 

."oiN >n niinM rannn yip>n"i "nnnn" 120 nninn 

.o>y>7 ni^nn ni^nnnn nib>y£>b o>np>y onpm n\yib\y ow> n»niii nyibw n^n 

ny>ip nmnNi Nnim o»nn nN i^yb nnnn : nt>-i> >o£>\ynn omnn Nin inpi innn 

o>3n ni^n mn nina Nb in . 4 on\y> o>o£)\yn nmy nmnNi idq^dki nunn nimu 

o>bbn oyn nsran b\y o>onnn bi : o^oawn ^mn p~i\ypni o> winn pp>nn jin ni^nn 

:in"in •onnn nmm o>3->i rn^n nnnm 

IY01 ,mD!?Qn 'tnon viqw!? o'l'ino own o^mo [o!?ivn moiN >n] on\y p'D 

5 ...Nin pi niD^on 'cim nn!7Qn 'won viqw!? pi'inow 
; cron m^ni nbi Nm\y wig ; "0£>\yn"i nnnn nn^v >3ai otn bi bv o> nbn o>3n ni^n 

^n bv . 6 nbN o>i~iv nn bN p\y^n bi jin npwn ~i\ypi pi^ ^j^jvi nunb otn bi ni^nn 

>3\y riN np>yi \y>nn n"mn ; o>3n m^n nnnn nN o>nnn in> nb^n tnnmnn n\yib\y\y 

bv -ip>vi mnf 3 o>n\yN-in o>nmnn ^wi o>nbin o>3inb ynn n"mn no>\y .o>n\yN-in 

•iwnni nNn\y ■>£)! ; nn^nn "i£if b pmwn byi nnnb yimn W1T3 

>ni bi nN n>n ^lon oawnn mm inn ■oab >i ii»mn ynp ; o"in-in bv it? t> mm 

Nb ibN 7N ^m^ on>bN mn 'n\y o>N>n w pn ; o3dw .>bi\yn p>vn ^pmn pi onvn 

jiwd) nwvb n>b^n ; N>n n>n\y in bv ; omiN\y indd .'n o\yi otn >n ~iN\y bv nii*b mb\y3 

n>i" nnin nbwmm o\y b\y omb>V£) oipn 71 own ."m\y>ni nn>b Tii"i pi pm 

o>N>n b\y onpp .n>Nb£i mbsnn b\y oipn Nn Nmt? 1 py b\y oipn dud -ip>v\y /'wito 

•>n nn^n b\y ^u^n nib>£Dn nN o>-i>if n ; >3\y i^n 'n o\yi naon rnvm ; inN inn tnfpon .y\yn - u»ovyn nvniN /n ruvy ,n3iTTcon ,n"mn 2 'o^n m^o'n "D^n" wioa \y»n\y» n"mn ^d pwa .^w onyym ,124 'ov ,M3 ariao ,n >3^o ,n"mn 

.58 ,53 ,51 'ov ,a ot'o 'V ini^on ,"n3non 'pm ov ^Nn\y> ->o£j\y» noMnn" nawnn ■j-iwt' n^ 11101 

.58 ,54 'ov ,'i •'Dt'o ,n"mn 4 
.a ot'o ,"n3non 'pm ov ^Nn\y> ->u£3\yo noMnn" rawnn ■j-iwt' pi ; 39 'ov /n >*o 'V pi .51 'ov ,a >3^o 5 .168 'ov ,rnin ,n"mn 6 41 rmsn >v> o>jy>ybi ,owi)n Tt>n ,»ro >n iioinw msn >v rmion in o>rpyb .rmt>m ni 
7 .on\y»nn b\y obipi yinwb «p\y py *p7 pinb P>:wn\y nbN /to >n on>by ibipw 
'v o\yi niin inn >3<P >yion ofwm ™ >n mim >ipd >d nbiy ri"mri no>\yn 
n:n Nb\y >n -iiiv mnab ,niin pn >3<P ni >n Jimn .op)vd)n nimn »n) >n rmsn 
jmn» by onn» un ynn ,p on .rmsn nn v>n nPi o>ninn nyiwb ipbnnn nP ,nNiiP 
.•>yion ofwnn b\y prmnpy tin bvian bN N^inb nimb N>n urmio ?niin inn >3<P "O'on 
mt> nf>3Dn o> mbjmnn .o>yiipn pofwn tin nb>> tiwd "o'on msn'a nwiy n nun 
n\y>\yb ipbm om ,nnrm t>nni n^n by onown ; ^ion ofwnn b\y o>ttJifi inwi 
hw^d onNnn mh ni >n rmsn >* by onn» unwd . 8 nnrmn ro >n rmsn o on ,o>ninn 

.rnnwn rpofwn nwffi b\y o>wim nnnp rpofwn 
rmnb >io>i N>n niin pn >wb m^nn nn>n >d nyiip rnit>nn\y nmu bo\y nsp 
jin rifjpwn "onn>n >nn ornnww ™ >nb yjon o>mnn nyap .^lon ofwm rnit> nn 
N>n mnwnw ny>ipn 9 .ob:w nnn my^nNi ibN mi^n by nmin iid otn >n bo\y miiyn 
n»mn yiip ; 10 o"imn by ipranni .nwynb n^bn npofwn jrobwn rmi} rabi rpb:w 
~i\y£)N >n ; ~inn imNi owiP yiT> Pin n>n mt> >N\y <in by ,b:wn >£> by im n>n Nb\y nn\y 
nn : 1DTT >£ib m yw nnam 7>\ynn n"n~ini .nNiub rm h 1 ? wn on pby n3 p \y>3^nb n>n 
by .o>3w o>3nm nmipni m >n b\y mnnn nmnann ib\yi n>n ^bn bD\yn ■>£> by 'nm"\y 
prai oipnb oipnn nrunwn niin pin ^b pi>bv \y>3vnb yi:o n>n 'n\y ni-i>ivn nn>\y-i ; p 

oi^nb bDi3 Nb ni*o viwn rime Nip p'vqwni mm nrniK mo n3 lib o>\y owai 
\y ,iom mpm mm ~>t>r\ niic -mm ,now£)i mm micnw nbN bv pi nn*>o 
mnn \y iwn mpm o'-mii tnN iqui mN mpm nnm ^d !?d dpn iwn unit; 
ion iwn mmc \yi Ninon nN 112b ovn bv bvis onv£)\yn iwn onofrQi mvi 'bvn 
mm jD'mm wvj imnn£)nm iN^omv^iiim mmm biN nnm 'nbi non inN 

11 ... , |N , '^c»NP!7 , 'n^n mnn£)nm 'frn Niicn 

opn iwn po£)\yn b\y o>£>t> 13 o>oi3 vmnb n"ipn n^i ; nnn pn nv nv>>n\yD 
inNb .obwn nmwb o>i bNi\y>b o> nn^ni nun nun ^D^b ; bD\yn p o>i»nnn niDni 
^n^nn^n >n o>i»nnn m >n . 12 nnnn nmnNi ^lon oawni o>i»nnn bDn ; min pn 

.on^nn^n >">im o>i»nnn !wi\y> >m .moipo tw ; 187 'ov ,'n d^n ; "pw p\y Dw /N n3vy ,nnTToon ,n"mn 7 
uw-i t'-'vt' .rbtiv rnnvo tat'a •'Viun uawon >a ^v pt^ai iwoa u^nnn ntih naipnaw n"mn nvip 8 
t>\y omjni nfriunvy vyjto ^m Nim ,nmt'ip''u-i£3 mpm mv^oMa Nuano 'vaun uawonvy -nao rrmnvy 
n3 >3i ii»nnn o>pm dpn >a ^v ,p on .•>a->uni£3 >niiin i\ypn h 1 ? 1 ? o->viap oj>n ^awn i» o>i»nnon o>pmn 
-nao n"mnvy pm .n"mn nata niTio n^m *ao n^ nno unat' i\y<3N\y nmJ *tn ?nnn ino >3£5t? o'vyjy 
Ni?i ppim om nTi •>} tin^ ^aa wjvj om m^a o>pm nn n^w 05 pn> .o»i>u>^1£3 o>pm ippm pN n3 >3i\y 
imovy inv"T ^v rtww o^ivo Tao otn hti n^w tv onion na cwvo t>y pi cvyjva wnru ^w in ippn 

.-ja iirot? 

(...pwi p\y) o\y 9 

.ri"^\y nw /n mvy ,miTTcon ,n"mn 10 

.187 'ov ,'N iia ,'N rt>ti ,n"mn 11 

pwa tpano pnv ^awn ,p ^vi ,maon i» mivvy no ^a tin ju»n» no^v nmnn p>v^ inainvy •><& -\h 12 

.nmnn mv^oMa nm >3>t? inMt' in i»no 42 rrnbnn by nffinn mmn n> by orvrmsm o>i-»nnn ™ >n\y ri"mri ny>ip 
omnn^n tin o»pb obiyn mow T>t>m iwm ~i> ni^nnn o»»iom no>\y tin tip nb dnh 
•>£) by onb -nil wnw nm o>i»nnn ™ >n pN\y ri"mri jiibs) pi nnn \y> .nwn mm own 
onb nfptnn n\y <in by rninn >£> by o>i»n on oro\y myap pib ,n-nn inn >wb N-iit>n 
Nb ii3in\y w mmn by iyn\y Nb\y ™ >n b\y o^n nn 13 .nbi biwb nrpra p>N\y nmn 
nm mwm mbnn mum o>i»nnn nbN t^d ii»mn nwn >a by im Nb o> ?ni pmnb 
o>i»n m >n\y ii»mn ny>ip ,nm nmyb .ibN mbN\yb ppw ir>N n"mn .nb o>£mw o3>N\y 
omm Nbbi omn^ >n>n\y ^nn <mwn rain n-p^b niwn mmn i^n onmn^m 
nniN p-iiii punn n»mn\y o> pn> . o>i\ym on> : » pifn nN-o\y >£D mmmn ranm 
ranm omimnn o>un pin nbNb nn\yN-in wnii mmn ma ra >n by mbnn nmnn 
Pn mbN\yb nnwnn ,pw bn .ibN mbN\y by i>\ynb 1m 3 n>uib\y mtnbiw , M .Jinm>ii 
on>by bomn jin wwn onmmNi nb> bN-i\y> oy\y o>m>n n»mn nyib ,i>n> "wn vn> 
o>y>7 m^n b\y nnppi o^ofwnm o»3nnn onmmobw bN t>nmnb piw mmn mwrn 
.Nin pifn nN~i3\y >£D ,hon Nmibm wn bbin <ipm iipn n^n iwn 
oy >n b\y onun jin nbo>i Nb >3>ra mbmnnw oupn pifn mNi ,bNi\y>b yjon 
.mibipnnfi mpibN npm n> by nwrn^b n onun nN mm) NbN ; >vion ofwm nbut? 
,-imn pi ; o>£)p\yn obii m bvi\y niinn b\y n>£>iNi nminf -npn ; n-imn nmn\y o> 13>n~i 
nbN nmf>\y 71 by wi^n o> 7N .^vion ofwnn b\y o»bn>^-ii o»bf-ii>nN nmf> 
pi -pnw pwi 7N oiNn nnob o>nnn ojdww o>~inN o>3in ay nnN nwpnn o>ibwn 
npm nimi nwib pNi ; onb\y imn nimi nwvb o>bii> 011 ~i\yi pN\y indd .yn ^viPb 
.iibi >yion o3\ynn b\y o»bn>^-in n>nin-ipv \yin>nb o>bi>m n>3in\y 

»3iipn »3nttn imam »yaon t>fl\^ttn i»a na»nn nnm) Q»ofli\^ pi^tt 

b\y mil miwyb NbN nn^n viwb ipbnnn Nb ^vion oawnn ^m ; bN~i\y> -niy 
mil nn^nb nb>ipn va >n nn^nn nnN bi\y -i>if n nn^nn "i£if b pnuwni yin-in .nn^n 
b\y nnN m^n mnab ; n"mn no>\yi 7N .n^^ bipn n"mn\y n>3nb \y>i bN~i\y> >3ib umw 
o>o£ii\y m^nb nb>ipn o>3>i m^n :bN~i\y> >n nn^n pi n>n m npn> m^n nb \y> n3 >n 
pni ; o>n\y mmpm n"mn nun nbw N>n\y >£D pmunn pn nbw nn^nn >n\y pi nbipnn 
-i\y£iN . 15 o>o£ii\y m^m 0^1 pt Ninwi "o>3n" wim wnnwn n»mn o>n^b\y ninvn p 
•>3i 7N ; o>3n m^n b\y nnmnb m^w bN~i\y> b\y *rbnn m^n o>\y nvm bv mbynb n>n 
n3>N\y nni3 p bvi obwb inwsn^ Nb\y o>N3ni n>ibn ibnn m^n ; nini>-i : 'n piai nN~i3\y 

.n"mn b\y win mmnn ino>\yn ->ninn pbn nmn 
n>\yi3N bbin onun ^ib^m !wi\y> b\y Jinwn n>pibNn nni N>n o>o£ii\y m^n 
; o3din .bvifjn bN ; n-imn nn^m o>3wm o>\yiPn nny ; ^ion oawnn ^m nN N>^mb .o\y 
.'n nt^nna ,n"mn -aim n^ m-iiponi ,n nuvy-ia p*j 14 
.39-40 'ov ,'n •>:£>» ,n"mn 15 43 T>i o>bibD >yivm ofwnn >»n bD in ,>yivm ofwnn by csv u o>3Dn nibbiD nii^nn 
1£D ; 'no\yn"i o> NbN "03\yD"i pn mwp n^N ,o>y>7 ni^n im ,o>o£iw ni^n o> .nii^nn 
n!?n o>3>n pi opn o>o£iw "ifjfi "o>o£iwri"\y >£D1 ,"...*Tb inn o>ioi\yi o>oai\y» im:w 

: o>nnibi o>ppinn o> 

nmvi d , '0£)W...d , '0£)W ni*o nth ,pNn i^ m^m pm m 2»nn3 n\yN...ni*o \y... 
D'onfrm y^vyo Tppino wmm ovn 'wni d> in ,12!? 16 owt owrps pn 

n£)1pn" 13QV W '"Oil OWlp 13N rf?NO 0">0£)1\y DW !?V -|\yN...T>nlOn!70 

pi n!? mi...-p-iv\y ion p inn onowi o">o£)i\y b\y ni^on np'v imi..."o , >o£)i\yn 
bboi mnon •o'ovb v>i3n in boi bboi to ovn ramrf? in il? inv-ib wn pi oisw!? 

"...iiw^o'nvbai onwcq snann 7-11 by 
nun nN nbb-o o>o£iw ni^nw nN-o ,b>yb i3oo>^\y ii»mn nm -npnn uiin >£> by ,pi 

.o»\r-i£m mm otn bD by nbrw "Ofwnn" 

>wb .mwb iwnd mm inn nnNb obiyi n>\yoN mnmoiN nina nw> ,'bbD pwi 

•011 ro >n ,mm inn nnNb P>ni .onb mm ob:w\y nm pn ii»nnn otn >n mm inn 

>nb iwnd nnr> nn mnmoiN ™ >nb \y> >a>t? nnN\y nN~i3 .nivman nii^m 110^0 bNn\y> 

,nnb n>bbD Nm o^n ni^n pny in ; o>i-i o>i»nn o>vri£> own wib onmii^n .bNn\y> 

nnr> nvman o>o£iw ni^n ,bNn\y> >n p Nb . 18 omr>y niNi >9 by omy pnmb o>N\yn om 

Til b\y o>n\y o>vnm niyiipn nimui nii^n b\y mriN mw nw> pi ,o>pi- ni^n iwnd 

niobnnn orpa ,im o>i\yim nmon ny>ip ^mnratm nno : o>o£>i\y ni^n \ym>n 

.nnnDi ,im bipnnb nii»n\y 

•>i> bv n^^Nnn pny bN~i\y> >n b\y n^nn-n^awnn omb>V£) ; nN^ bD ov 

msf m nnwNin wnii ; bN~i\y> >n nN ni^nn mmn\y iipdd nN^ .n^m^ n>nmoiN 

nN n>oin rnmn ^ofwn iowd on on^^ niNi •>£> bv imib bN~i\y> >n nN ; 19 o>o£>i\y m^n 

m>DD rnmn ; niN>*nn b\y npn^im miD-imn n>3£i ipy .nwvnb nDbn 'Pinn onp>n 

o3din o3\y> .n^pmn unin' n^nn n>oi> Nb bnpnn nwn^ ■>£> by rnmn opp\y nnwaNi 

.nvwn •oi*b oNnm rnmn \yi-i>£ib innn mm o>p->3vnn na bvi\y rnmn Jiiwrn o>bD 

rnmn in .nbN o>bD nw^DNi mp>vi nmv3 n»mn b\y n^oipim nmmn nm^fn 

mvi bip>\y >£) bv bwab bN~i\y> w ty n^ mpm .ip>3f > Ton Nb nbN o>bD\y 721 m>DD 

b>vb uv^n .\y-iim ppmn nN p\ynb ^td ; o»i>o>n£)n rnmn 'onb twn ?iwd o> ; >Nn^vn 

. 20 ">3>to ininn" ^pdi mvi bip>\y >£> bv n^nnn ppmb bvw oiNn ii\y omnn nN ni3Db 

cpy^DNn nNi "iip>n" mrm inwnw npbDnn nN nm^b bN~i\y> >n iyT> p^n 7N 

v>^n -iid tv> .obD\y bv innfnb on>bv\y ,pim ,N>n n»mn niwn ?inwnb 

/1D1 "Niifn" /mvin" opwnb o>D-imi nr>iN-m npbDnn nnw oiNn nmmbnmiwp D^uaw -120a "raw" nJion !?\y luwavy )t>n onJo uawn nata 'V1 .^vy \yj-m .39-40 'ov /n ^a ,n"mn 17 

.(^'aa ,ifrN) "pnJO" UTi 
naina o^o^o ,nMi3vy >aa N»o"in iwa ,^N-i\y !?\y nuioon ^n nmoa on^nno n3 ^avy -nao\y •>» ,>a on 18 

.n3 >3i ^\y n'ouiown rnn-> tin 
,'n •'Dt'oa n^iv o->v»w m^oa n nam iwv .208-209 <w ,n •'at'oo n^iv •onon ppTia piov^ namn o^v 19 

.iiD'ocn \yn>n ^v nawm rtuwn ^ta a •-at'oa pi ,-p~>tv\ 39 
anion ni->iaoca ^ou yv-fr .nuot' nu->\yn nnipo i^vcia dihk umn^i n^ kw nnw n"mn nata 'v 20 

.'n p-i£n ^npa D->poivn o'-a-'vcia 'v n"mn nu->\ya in^vam ^non 44 Nin 'onnn imnnw kxv ."^lon ofwnri" n)im in> ptin bibDb wan iwn wnwp 
.v>£> by biy£>bi >yion ofwnn bN -mnb bN-i\y> >31£N >mi?\y irmt>m\y minn »ni omn 
n»mn\y ipn-i pwN-m pifn .min inn >wb \yani\y >£D >yion ofwm iinn pn ,o3£1n 
ii\y pwn jin nn rmm nmyn otnd b\y nv>mi-mni npjobi^twn pmi^pw n'on 
>n b\y ormmnrw nmi nm nnN by .inb>npii imwnm on>jo -ny o-np >yion ofwnn 
.o>pibNn min nn >£> by i*iyn o>nm£>ni o>piny rnin »n rmt>m >yion ofwm bN-i\y> 
o»i>oni£> o>3Dm Nb iinn .omb^ b\y >£mioiNn >£>iNnn my-m ibN myfwn pn in 
bbi nni£iD 'JimJi i\ypn Nbb otnw -inib nip ,ni-i7N .wiun 'Jimn pom NbN o>i»nn 

21 .>£mitf 1N nPDb bJOP D 13>N 

n> o>n^p bN-i\y> >n onmnNiw nnt> inn . 22 nin>n oyn bbi by nbn o>o£iw m^n 

: jroi-ipy N>n n mnnsnn .inb inn o>nn£mn om o>3n>n orom 

bin-D'cow m*o nth ,yiNn 13b i:ram ^dti m i^nrij -i\yN...m*o \y... 
i£)CQri 'sbi ,)tttn a»n> ivm io\y»fii TTtJfi >ab ,o->o£)i\y o\y dw) o , o , >-i*...7 , >-iv\y 
invib wn pi oiwb pi Nb rm .mnom Tvri rumnb nbi-n "mmta bNiwb biipon 

ON3VC2 >ri3Qri 7TT by bbDl mnon "O'Oyb V>13n 121 bD2 bbDl 1bD OVfl rumrib IN lib 

rwN-ipioyi n>ri3rim...[ , 'o-ipiQ-T piNi o'oswn] i-iro»\y m*on rpn oyn rumnb 
tiT >aa inNi tnN bob m'D^n "own ni-i\y> m-proi n'ONp'biifn noibo i3»m hwd 
dt>2 -iqn3 m byi ovwi-p rob rmwN-in riD!7QQri rrrin ,otpjio invfi iN>2m>b>u>2fi 
n nd'q) p^ -im ori^v 'n -p^ d^v 'i^ nN^mm nnNw!? nv!7^ri ri£)CN ti dnj Ninn 

23 ...Cn n 

; i»nn p^n iwn -iowdd ,n>oN-ipiny7 n>3Np>bii£n riDibn iivb oipnn iN>^NPb>ip^n 

oi-i>£ii ; onvn nywi ninirafn opp ; ^-iNb nf>3Dn b\y oipmn 'Njnn pw ; o>3n\yn 

24 .C^ ri"mn miD "...biipnn "i£if nn •>£>» i»nnn imnn 
o'oawn on o>o£>w m^ni ni3mon mnnn jin byi£>n bN w>^m\y nnt? mn pi 
>N3n . 25 bnpm pm >m -pnmn inNbi ; p-iin3f n o>3p^n ; niDbnn ; o>o£iw -ifjf 1 on^ran 
N>n 10 mbnpnni ^^nn <ii> mb !wi\y> mbnpnn Nin o>o£iw m^ni nii^nnnb o>ipn 
n^DD inw i^n ; >in-d ')no <ii> o>nnn bN~i\y> \>h iwnd o> ^n . 2 bN~i\y> ^~ini pi nnb\y 
>d on ; n>ni3 o>o£iw rn^n /nu^ b\y -111 obvn" mniii nit? yt> p\yn>n nn^nai ii»mn 
rn^n b\y 'ion nnnn ,riin monb i!t>£>n ; n>i7Ni\y> mbnpnn bi ; n\y^nb .bum pwi 
-inn n"n~in o>n^b >d p>^b \y> 27 .>pbn pwi nmab now f 13>d bv mw n^iwrn ; o>o£iw 
b\y pio>id on>bv 11101 inn Km o>nvb in ; o>o£>w rn^n b\y ~i\ypni nbN nntnn bv 
28 .o»P> ^vion o3\yni o>o£>w m^n b\y nnif >n\y 71 ; ^ion oawnn .'N pi£3i "--viun o£j\y»n" I'vcn n rrnpJt' namni uorvrin 21 

.owan o-'pt'ni 'V id t>y 22 
.-'t'vy \yj-m .39-40 'ov ,'n •'Dt'o ,n"mn 23 

.o\y 24 

.'n p-i£3i ,n"mn >a ^v ont'iva >3rn o>£3W ,n^N nnwoa iuj 25 

.'t p-i£n n"mn nu^a t'N-ivy ^in manyn !?vy d^uitii iuj 26 

.73-75 'ov ,'n nt'N ,n"mn 27 
.80 'ov ,0 •'Dt'o ,n"mn 28 45 bv iripn moot? -npo dn ini!? o^w mmco nm n"mn om o'obno -iqcq inNb] 
rtw om\yN-in >im> inpb t>no oipon n^o!? o^n* 7N...[:n"mri ioin ,riDPnri •>£) 

...T'i 100 mi in^riw lot? 
rmw mm 'bvn om\y w>w '£jn moiN!? -i\ypi -i\ypo iwn dtni 'vio no \y> noNi 
po!?\y 7ttd Ni!? ^n n!? rrapm ,ovi dv pn ov boi >m3n nvnwm mmn Nim ,"Trm 

.ov mm imD pi !?N-i\y bv m*m tm 
iwn ,m-n nnwD nyiu nbn yiobwn nntnn mintw pvon\y mit>ni o\y Y>\ynn ri"mn 

•mnm? tin pm bnpn p* , 30- >viun ufwnn b\y o->ni-inn rmnpvn pi trw nimn 1110 

.ovn b\y inn jin 111m piion bnpn b\y rvb\y NbN wn pin mi :~\&rb NbN pin mm 

nbiD> .^vion ofwnn Tit» by ovi ramon mom? <ipimo o>byi£> bN-i\y> >o£n\y\y,nbiy p^on 

pib minn *>v?-i£» >£> by bN-i\y>i pobwn nnt? m 'dw ~iw>n pi iwi 7ibn iiiyb ii»mn 

.ino>\yi onim pi npnnn npnn tin n\y>nnn >vion ofwnn mai-ipv ■>£> by o~iw>n 

pi Kb >yion ofwnn by m\y> pwi prami o>o£iw mm rmt>m >3>ron imnn 

nb>ipn •onnn imon nbinn .inbinn im o> NbN ,o»£mioiN-o»bo\yn pnmf> rm 

,np>pnn mom? mab mrmonn n\y>£>nn tin bipn n»mn ,o3nw .->yiun ofwnn nbmnb 

>mmi pr> •onmi imm o>byi£>n nrro mn in b\y ,n-iin pin nip-in b\y ~i\ypni mpm 

pi nobn boon >mn\y bbo imi biipn ,pNi . 31 "N31dd" rnnmi oinnb nbuon ,bnpm 

pi >ni3 wn Nmobm wn\yi 33 Mimn pi min >in by rnii> bnpn np>pn\y ; 32 n31ddi 

mbn linn ; t>d nN~i3 •>£)! .nwonb biby "njidd" n^inn in b\y imnNb in . 34 N3mm 

\ynn b\y npn onb pN on o> oni nbnpn np>pnn\y o^oawn o>nmn i£>t> m nwvnb 

ini3ib pi^m ^nyibw im omn mb o>ibn\yn nbN o>nmn ; nbbn njmni .pnnb 

.>yion o3\ynn 71m bbii n"mn\y o>ninnb inp w nma b>ipn iwni ; ">3nn" 

o>bbi3n o»3inn Nbn o>ninnn pi obiin Nm o>3»-iivi bifpo b\y omnn 

bv nv>ipn pi nwjvnm nvwinn >Dn .o>3w o>£ii> b\y np>pnn nnnf b\y ~i\ypni "N31dd"i 

; pm mi jbnn b\y onvi bip>\yb o>i-i miipn >£> bv mif dj ; o>\y3w o>bom mmiy t»K 

onnww \y331 115 ~>vw) o^oawn o>i>bn b\y nniN nm>f nmwin rnif nn .nnnn bnpn 

o3>n >-imb inN^m w otn b\y 13m nbinn 'd,ihd . 35 o»i>o>n£in nmnn wi 1 ? obnm twn 

•>£) by o>i»nmin o>\y3ivn in ,ii3>Do?n wipnn bio>i ov\y mi^nb >ini 36 .pnn b\y p^v 

i^>i vnpb •onnn imnn nnt? mn inN rnw m >\yi3Nn ppmnb -im,3 p byi ; o>boi minn 

rn\yi o>3\y^n nwj^nn V3D»\y bnp ; Nn>nb . 3 o>n^n w N>t> man m\y ^bnn ib>3N W3V» 

o>bnn o>\y3ivn nn\y ,mo >Nn omnb n\y>b£ii Nb in ,mn pipni wvn if mi ^w ownp .79-80 'OV ,o\y 29 

.'N pi£3 m^nna 'v 30 
.^np^ VJ131 n"mn nu->\y nin->3 rnjooa 'n pi£n -jdi pt3 31 

.732-736 'OV ,'N "I"I3 ,U£3\yOil ,Dn30 ,P^M 'V 32 

.574-578 'OV ,D\y 'V 33 

.-J^WI 115 'OV ,"T"TT jilt^vy 34 

.to p-i£j ,pTrn3c notri ,D''ao-i^ rnin nwoa nojnt' 'v 35 

.-jp->Mi 421 'ov ,o\y ,p^N 'V1 ,1:1 onoo m*n ^v va-nn nojiT> 'v 36 

.'^ p-i£ja 'v m ivypna imvowoi nawn rrvna am pn^ .'n p-12 'v n^ ivypna nmvovyoai na^oca am pnt* 37 46 2Q 

omni nnnt>n ,p by . o>nm? b\y pi n>n rmn Nbb o>bn opn mmn \a ni\y bibm by 
ri"mri\y iwnni dnij .mmn ^n>pn b\y i»n mm ii*>yi rnnx nmiy mini mmu m 
m mi v»y\ ,n-nnn »ni otnd b\y mnuiown nipyi m nwu mi>\yni obnni Tin 

.ino>\y n*>yb 
b\y Tirvn .imy m win warn n\y pwn wn yinnn omn jin iwow <pi3 oi>n 
n mm mw nira mmnw i^\y n>d nmin .mini nni\y nn by nunnb imw nid pnnn 
,pm .n mi* by (miy nbnm nb>npn o>myb) nriw>n in >\yyn pwi bmnb bn> mnx in 
mnab ,m bbn o>bbn\y o>N\yu ow> 7N .o>iw pan >mb\yn b\y -wpni o»p no isnvy 
•>33i imp nbii> n\y>N onwn nmpK >£> by ,b\ynb .pnnb ny>w onb pN\y ,my7n \n pbnb 

39 .nnyi nnn* by nbyi 
\y> ,imn 1111m "pnn"b onpn ipy >mnn imm o>bbn\y b"in o>nmnb <p 111 
»n tin i^yb imnn ,bnpn >\yN~i yuo ,ppmnn .oto3 pwi 'uddd \y£>m\y nn jin <ptnnb 
,mn\y mum nr>n* ,-int>n oil ,mmi^ nwinn ,o>t»nb nwpn bn >mnn ^ii>pn 
.-nt»Nn omn 7m bN o> \ybi£> pmmn >iinnn omni mmn ynpb nun .norm npi^ 
nb \y> pi pit? >Nn wig mynn ,nw>Nn omni nib 'p'mn o»ii>\y m\y£>N n nuntw yn> 

. 40 nii\yn ni\y p>i o>nmni nnpy 
."cron" : ik ; "N3n" wmn pib ir>i nfpfmn \n o> nbiy "pnnn" b\y >mnn v>£>in 
pp>nn nN o>p\yn 11 omni pm "o>m" >\ymn ,mnt>m onwn o>mo ,pnb nN-ii\y >9i 
; nivnni nwPn ; nPim nPn p>i o>o£)\yn .>\yi3N ppmn b\y mvi bip>\y int? by •onnn 
nn b\y pn "o>y>r ' w "N3n" rannw nn b\y pi 01b ib on norm onnw >in ; nN3w 
n^ omn\y ■>£)! "o>3n"i o>bbi3 11 bifpom nwnivb i\yro nn nv>ipn o> ."njidd" rannw 
oiN pi" •oo'an mv^DNi o>nmnn ^w nN onNnn nnnp o^n^b ; p mi ."pnn"i bbu 

41 ."oipnb oiN pi" nmyb "mnb 
o>n^b ^^wiJNn np>pnn mint? 1 >niit> n pwi o>bbiw o>nmnn ,111 b\y inii>f 
."N3inn"b nbism bbi pin n mint? \y ^n bv ; o>3n>ni onm on ; n-imn 'inn np~in 7m 
pbm pi3 ni ; nnn-in n\y>£>nn ipv in^n pi nbN o>nmnb >bbi o\y ^an "N3inn"\y pn> 
\y3n3 on 7N .ni3inn 'im JimiQ ^ni nbupn Niit? n bv nunnt? nn\y ; n^ pia b\y Nin 
Nin ^nwnn reinnw nvm by nbiy ; "N31dd"i o>bbi3\y\y o>nmnn b\y ^nwn rain 
np>pn\y o>ninm np>pnn nnni nbipn^ nnnn ibnm ; "inibi .wim pp>nb onpjpn 
"N31DD" o\yb ni^ n^ omn\y 71b nn\y£>N ni^f nv .mmn bbin »n pp>nb n>3im nmn 10 
pnnb >n\ybi npn \y> pNi nbi pwi o»3>td o^pjvi iwn T>p£>n pnwn pnnnw N>n 
b\y mniif nn mbmnw N>n nN^mn ,oipn bin .b>vb i3n>3\y o>nmnn po bn> pbm ^nn "ini> nJionn onowon o'-j'-oa ^^un main^ -ivwa .Nn'mMT o^na o^arun ptn n>i ^jiv t^o riN^i 38 

.'^ p-i£ja namna 'V n^ mwu ^v .naaiio 
."rnina ainavy no t>y runon" pjva o\y lira w .113 'ov ,o\y ,)t>n 39 

.-f*?->N*l 631 'OV p1 ,*f^>N1 595 'OV ,D\y ,)t>K 'V 40 

o->a-iv ,n"N >v pi a-a D--2-T ,n-ioji nwo ,p-|-Tn3c ^aa '\ym o'-jnt' -wpa nuot' onanon nnipoa 'v 41 
.o\y onanon nnipoai ,(u\y -no ,^ -jia) »ni3ioo >3n»i 0*vy 110 ,^ -jia) »o>3n» 47 tin bbn -\vh ri"mn nwm >yion ofwnn nbinn jin rifwin »hmqiq» oinni ^nnn innnn 
rmsm nn>it> n mmvnn ,o»bbi o>nii>* onip n p3*>D ,>b>b£>ni mi^n ,Tnwn ofwnn 
jin pinb \y> m vpn bv .norm nrwi ,np7* ,jiwn pji pnim *>3*>Tn-">-nn*>^ yoy mbvi 
ofwnn npbin nwni >£mioiN mm nrmvn bNn\y> runm ppinnrw ri"mn b\y mnoi 
: ovn nmm >£>bi 'n mm rnit> n nwnib rmnN3 7m ,>vnpim nvwnb dn>d ,>yion 

1PN IN^O' Dn\yD...' , mN , '2\y 191N2 riW 1WN O'bWVPl b1T>n T'2 13b 'WWO OW31 

pi m wv Nb wn nmon 'pin ov oo'Nnnb ^iro rT>rr> nmm i*on •>££ iwn o^n 
ip£)ri ovoo nm nwv> inoi "n' psc 'bi Nin...ny>ron ppm ^iro -mn\y in^o' dn 
NpnvQN >moo in^n 211 noocn nww piNi inn ni' dn D"\yDoi ipsn pi m 
*m ni'pv ow mi pn Tan dv imi mmi iNWio'otoNpnb win oivoivon n'wvi 
in Nn^iiNi bNiwi n"np nti rnin bN-i\y> noocm ,nwvi nimn '9b "o minri 10 

42 ...Nin 
mnoi bN ib o>\yb lib iwn pnd i;n ,nbN onm nbmnn n»mn n\y>fmi p>nvi 'i pnfii 

pjo ; o»i->oni£>n rnimn ^nb twn np>pn bv mbnn mbiinn <in by >d n»mn b\y ubnmn 

n \y> nm bn ,nbN onii >i£>b T>n inn ptny ii»mn n\yN mbum /mumn >y>r 'b nm^n^ 

.p>*b i\yn oyn b\y linn mp» n\yN nmN bi oy m>mnb run by rnimn obiyi mnmoiN 

on .yNi nbiy Nin\y >£>i >mnn imon nbinn b\y inpnn 'awn nN \y>rmb >wn 

o»rm o»mn ; o»o£i\yD o>nm '«in nvwi bN~i\y> ov b\y o»mnn o»nn jin p>ni3 

; ibbn o>nnn bDi nma w nnp >i^Dn i>D"im "njidd" omn jin wwnb nnr> iidj ; o>3w 

Nm\y i>D-inn jin inpn vi^i o>bi3 on : n^ >ian T>\yn3 .m^v 'ofn inivn inN nnni iwnd 

•proi pi n\yi"i£in n\y~i 'lib oninnn ppbnw n^dj (imn unm "njidd") '3'inn imnn 

o>"inNH ; n\y-in vi^i ovi^w iv naia^ ni N>n o>n>if n o>~inNi iwnd ; obii o>nnn 

.imn >3\yn uim rniiyi npi N>n o>~inN 

; >vion ofwnn nbmnb nb>ipn '3'inn imnn nbmrw nnnn iiTiJi ; n^ 'in - *! 

»n rn>f ni bvwn ^mnn oiNn jin \y31n n"n~in .n"n~in no>\y nnni p>nvnb ub ~i\y£iND 

; nN^ w .^vion o3\ynn f>t>i Pvi •onnn imnn rnw m inpm nNn ; >£mioiNi nmnn 

pit? >vn nN pvn Nin ; ni-iiN .nmnn inwd '3'inn i^onnn jin 1111b nnm 13>n n"mn 

o^^ppbn o>ii^b npmv npn 71m npipnn n>nibn ni3\y-i£ii 'Pinn pp>ni ^nuioiNn 

pi nbwn nnnb ony un jino ^m^nf n \yn>n oy nwinnnn ; \ynpn nn p>i o>pniin 

rnvn\yn\y nn^nn pib ; inN ihd wim pp>nn jin p\ynb m nmnn ni^nn smnb nuiun 

•onnn imnn nbi>n\y 71 bv wi^n .>3\y i^n nppin npbinb nbuon n^N ibN nn^n 

,"N3inn" b\y >3nnn '3wn mNb in .n>i>omi3 n^mn n^ nnn rnrna "njidd" omnb 

ni'^nn 'Pinn imon pib »hmqiq» pi np>^n >i nbiy ; n^ omn b\y ninpnn mbinn niNbi 

pt> w oiN on .nnmn nn^n pi i-inaw ^lon ofwnn ^mb na^n nponmp b\y nn nT>n 

oiN on 7N .nnmn nno 71m pmv nn\y ^nnn i3ip>n jin Nm n^d> ; nmy >3ai m^n bn 

ov inN o>n\yipm o>obnn nnmn b\y o»3nnn o>oi>nn jin Nm n^d> ; "N31dd"i pt> w 

m^ riN^ ov 7N ; ibN n>Nn npn pi nma mbi nnn b\y nT>n o>n»p\y pat? pN .m^wn 

.nnN nnm by nwbwn n>£)^ri nmpji mw \ymnb 'TtPian 'pm dv 'myw ->u£3\yo noMnn" ^v nawnn 11c ,0 •-Dt'o ,n"mn ,Nojn^ 'v 42 

.a p-|£31 -jd t>v 43 48 -i w>Tt> iwb run by rninn obiy bbin bmn omni -onnn imnn nyamb <it>i3 in 
b\y rni^ o> o>n>vb nwam •onnn imnn omni np>pnn\y n»mn ny>ipi \y> mm 
o>t>piip\y y>*n rrmn ,yamn nnpyi .omy nwii onmyn om£o o^ofwn o>t>piip 
iwnni in ; min inn -o£ib riy -mm ypnnn bnn ,!wi\y> oy »ni w>pnm mnn3 nbNi 
nib>V£ii\y 71 ,nmy >m mown n>o£>\yn nri£>t> 1 -iinnw wn*ra n»mn .mbjrnnn inNb o> 
onmyn o>pm oitri£> nmnNi nNomnn ,n\yijmnn nmmn ronnn nnt> m b\y np>pnn 
ib>£>N n)>N NbN nbiffj dj^nw pi Nb ,nmipn rnif nb mwiai o>^m o3>N\yi omy >3£>n 
b\y i£>it> \y 711 ind o> riNoinn rninn 'mnn b\y n'onpyn nnrwn ,nm oy .\yn>n nn 
onb w^d» nnnn p imy o> pn>i ,o>biipn o^nb Ti£>nb o»wy rtwi o>t>piip -m 

. 44 n-nni pim>t> 

minn obiya iflifrfli >yion pam^d b\u raw 

jjinnn >yion ofwnn 01pm >bbi 11m ii»mn no>\y nmpm win nN nnfu 
pi rawn >£N3nni punn paw by wvt nnwn >yion ofwnn b\y »n\ybrv'n nwm nrvi 
nmmn nut? m minn o-nn\y nnb yown pwi n^m 111 N>>\y 'n .oyb oy pn po im 
•>£) by . 45 inw nn^sn mmn n>£>b\y no>\yi b>ni no pirn >yio ofwn b\y mppi Tin 
nn>n\y ninyn ,p^n N>>\y\y >£ii .n"mn no>\y b\y m oi>ni \yiT>n bi pN ,N>>\y b\y nr>nn 
b\y n>t>Nbp n\y>£>n by bbi 7-111 nt> v inn ,mimi >yio ofwn \>h ib>Ni onpmn pi nnni 
nit> n>nni 7-11^ Nbb p^ bin cnpn bn o>bn\y o»n^3 o>pim linn n>3b ^vion oawnn 
-nmt> m mmi3 b\y ppp nbN\yb pnn nN b>iw on .n^onia np>pn w ^mnn iwpnb 
oipnn ; nii~inb mnnn ni3n\ym ni3n>n pn\y ^n bv mi nT>m npbtmoiN pn\y m^nn 
on^npbm ,on>nn>o 3 pi im ^nwn rooo <ip\yn pn^j^iw p>nin iwni ; po imm 01pm 
b\y mppb o>ann -mr>n onwnnn o>\y n^dj ; otn >n on iwni otn >n b\y omnijpjni 
pwi iMnn ; b\ynb ,v pw 'n .nnnin N>n n»mn ninvw o>n>if n nnn>i ^lon ofwnn 
nnnn N^>\y iv nnm^n n-nt> m (iNinnn >f Nbpn pirn) ^lon oawnn b\y mppb ^~in3 ni 

ofwnn m> 

"In spite of his minimal recognition of natural law, Albo is still a loyal Jew. . . " 46 

iyio Nin 11 ; i"y w ndp ^m upt jidoqi .n"mn no>\yb pim>p psvn v pw o> 7N 
nn^nn bv t> t> nn "o>pm" pib "o>o£i\yD" pi n>nmn n^nin ny^n i-ip>v\y w-iinnw 

"that ultimately no fruitful distinctions can be drawn between them" 

Nin pi imi3 Nbib>N" "o>o£i\yDn" P£ib \yiinn ny>ipb fn^nnb nN^ bn ^bN3 Nin 

:-|>lfD fp1£) ."iim^w .•>w p^n ,nnn'' ,N>j\y 4! 
.XII 'ov (''vau u£3\yo ,cpi£3 46 49 What is asserted is only that, having been commanded to avoid these prohibited 
acts, we can now see, after the fact, that these prohibitions are useful and 
desirable. 

: rpjop rmw pib y»v i pi npnn by imi v pi£> -inNnn iwnro 

What Saadia seems to mean then by rational precepts is essentially the same as 
what we saw in the Talmudic passages which were cited and discussed earlier. 
They are commandments for which we can produce good reasons from our 
purely human standpoint. They have obvious social utility or can, by reflection, 
be shown to serve purposes of which reasonable men generally approve. They 
are contrasted with those precepts which are primarily ritual in character and are 
in no way endorsed by reason. A man might continue to observe the rational 
precepts even if he no longer believed in their divine origin. Once he had learned 
of them, he would see that they are useful and that they help man achieve his 
own ends 

o>\y3N"\y mmi3 nbbn rmnrw onm> vtn pi imbro ibN m>>it> \y -nit> v pi£> 
/'npwiw nnon" p>nb p-iw o»pb "miio mi>p » onvi by mbynb o>biD> "p>n ^byi 
o> nm bn inn rmnon "mnin rprninn nbyirm" iiNb nmi /'otnd b\y pmnin" iy»rrT 

PlfV OWD >bW /'desirable" OS ID /'useful" piPnb <pin ."^plbND OTlpm pDNDb" >bl£) 

humid ; rmnn rm^nn pbm rmnynn ,ibN mn-m .inN in m pirn >>ibio3iN7 *py 

n\y>3n t>pi£i nyibw ,p on ,n*v> ."biwn" n> by niinru p>w "npbNion" pro rm^nb 

T>rvn iiP3n .im> pi^n >ny*Tbi ,ytn nunn imbro io>n rmiyn n"mn b\y >yion ofwnn 

nmpnn >a by\y ywwn p pi£>\y nid fpw n> by rnNinnn n\y>£>rm pib n"mn no>\y pi 

prbN y>>nb o>b>it>n v>n Nb otn >n ,bi\yn n> by minrun rm^m >iv>*n Nbib>N ,o>mmn 

ni>i3D pi /in "rnmn nbyirm" ypi by nmnn two n nwo nbun .bbi pib mnnb in 

p>von Nm novo -ip>y\y nm^i ,omN -injid imy t>pi£>\y >£D vtn nm \y-nnn nnb 

<p< by ,o"imb o> n nbisn on»n t> pw .pyo\y bn nnmn p >yion ofwnn jin p>mnb 

47 .mwnni p>yn "pi by pm nNii3 Nbb omrm^m ii^nrm ro >n mrm pin >wb\y imny 

n>id Nm\y nPNii wnn rnit>m >yion ofwnn jin pyb ii»mn b\y uppo -ip>y 

rm^nb ini3\y-i£iii ,b>yb ipn-iw >£D ,mirm pib wi npnm oiNn nno -nil in\y>3nb 

nrann o^yb pn \y>ipn ipn ii»mn .pnb r\t<iw •>£)! ; >3>iDn imam o>o£n\y ; o>3>i 

p>i o>-ipnn •>£) by rrpn^nn n3mnn\y n^mi .^pbjp^i Jiwnn-Jimt m mami mn^pw 

vpin N>n ,nnimn rnif m ^inb nnni ibNi mmin minn n>3b\y ; t> pi£n N>>\y b\y nbN 

rnsfni pi mwnnnn ibNi mnmj n>3b\y imnyb v>m ,oipn bin .n"mn n\y>£>nb 

•>iN~i\y mmpn ifjfn o3\y> ; (b>yb ai 'n o>£)>vf) mnnann pn\yi mnbip>o-i£) m>ii-in 

.inpn pn onb \y>ipnb 

:nn£mn "i£ifi pN> o>ra n bv \y-H3D pwi T^nt? n ii»mn 

inoTpm inD\y pN> 'Nn n TQbn "c^ un-ib nrifion _ i£)ci... , 'N^m tnq Tinow... 

1o om pi'Tmo bDn iid Ni'bt NnmNii niici pibn on\y m^on bD 'd iqnji b'^i 

48 b'ov d'-itt -nib TinN ivi^ bvi Tbv ,^-iNn bv DIN D'pbN Nil IWN DT»n .T3 rnvna >v 47 
.novyn jun /n njvy ,n3iTTcon ,n"mn 48 50 >£D >yion ofwnn b\y rw>£>ni pnnn pN nitto pi Nb\y id'pd iinj o>ra n nm pyn 
o>ra n mi -)N\yn ynrwn .ri"mn iwnd inp npm rw>£>ni pnnn <in nid ; ri"mn ^io\y 
pwi obiyn >ni bi by >\ynn pwi bn NbN biwn >£> by i»nnn pi Nb >yion ofwnrw iinj 
>-ibip>vn£>m nirvn >£>iNn by n»mn o\y\y vmn jin bipn n*>n Nb Nin dk-od bn . 49 T>nN 
nwn jin nnNin nr>N\y iinj o>ra n b\y naou mny .rwynb mbn >yion ofwnn >3in b\y 
nntnn n^nin inp o>nni£»3 pn ro >n onw mnn nbiy : rm\yN-m mwrvQ rmw n»mn 
1m \ynn "Ni>bi Nnnjwn n-iipi y»ibn» yrw mi^nri jin bipb o>m vr\ on ,JTonni 
•>3D ; oiNn >n mpm bi jin inNnn >btmoiNn >b3V>inn Tit»i b>n own n»mn .bN-i\y> 
nn»i ,pi03 ,nmi ,nnN bi b\y wwi bn> *py on min dnii nm bn Nin in ,iy>N-i\y 

.bN-i\y> rnin n>d ,»oipn n>d ti n^»b wn 
b»rm ,ytn mo>\yi n»mb -mv> inp\y >yion ofwnn b\y on Ni^nb -i\y£>N ond 
?o7Nn mw b\y >b3V>inri >£>iNn b\y nwui \y-iiam oirby *rnnt>ri rv'mrw o>nn ,o»imm 
nv>b3V>in mn-m nwoin nvaronn in nv>bi\yn mi^nrw omit? b'Trni ytn\y ipn-i 
>3\y . 50 ri"mn b\y >yion ofwnn n\y>£mn iwn pbnb onnw otto inikh npbtmoiNi 
urn >ib>ji nmnNi NbN oiNb o>yir> o3>n o»bi\yn o>pinn >vri£>\y o^yio o> nbN o>mn 
on .nmna mbjmrii o^vnan b\y n mbnb rtPtn tin tnwd ytn . 51 iPbvn ppmnn b\y 
Jiunpv b\y '\yninn >w>in in o»bf-ii>3iN on ^lon oawnn b\y ni3i-ipvn\y *pb djudd 
nw^DNi vip>nb i»ni iwpnb -iwpnn ^niDn pwi riJnwn o>vni£>n o>pm nw^DNi nbN 
injiiDb nnm >"f~i jijud jin \y~i3b \y>\y pn> 7N .ri"mn b\y nb nnn in\y>3n\y nn ; ppmn 
mbjmni o»ibn o»-if mn ni3i-ipvn ^o-iaw 71b ni^f n\y -i>if n b"nn .b"nn b\y nw-nann 
oni ninipn \y>\y ^n bv . 52 ri3iD3 rni^i nbN rmnpy wnnb t^d nwini vtp ti p~i\y n>d 
vnn\yn\y iipdd nm .n>bbDn innsn jin nnNin nr>N n ninv ; 53 nnn rni^i noijid ri"mn 
-nil ri"mn nun ibw ; o»bf-ii>3iNn nui-ipvb "^n^DN" inN \yn>£> pi \y>\y n^ iif nn 
n^n^ inN\y min t>n 7N ^min pwi o^nn^ o^n ^lon oawnn b\y o>3wn o»io>in\y 
iwnd ^iod o£)\ynn b\y inp 'npuv n\y>£in n>3D b"nn oj^di .onnNn yo irip 'judw 
.o>nvn bib T>nN n^ oawnb inpi obwmn \yi-i>£in ino>\yb\y n^ pirn rv'mn 
wn-ii <ip\yn ^vion oawnn b\y 'ion bi b\y npnn^n by rrmn o\y\y \ynn\y pn> 
otnd mw b\y ^bjp^-in >aiNb i\ypi i3>N~i\y nnb nnni ; o"imn b\y nvawn djwn-ih 
o"imn .ri"mn b\y pirn ^lon oawm -i>in o"imn\y pat? px ; n>\yN-i .rninb nnpm 
nbn ^w^N^in if mn tit ; n>t> >an niN>-iin p ; oiNn b\y ipit> >v ^nmnn bn> pbn\y rron 
\y331 ^ui otnd b\y ^lon inw>~ii i^n bv rn^nw iwnd inp Nb o>nnn ^jnnn p"m 
T>i o"imn Tiw\y ni£ninn nwiwnb nt? ^n n>d \y33b1 ^ub ~i\ypi n nmn .^nn -n^n 
riNin n>d riNi£nri n>bin\y o>inib un '11 a o>p~i£ii . o>p-i£i rmnw i np^riNn pib riNi£nri .77-78 'ov ,nnn'' ,N>j\y !?v dj notono Ti*i3\y-iD .o\y ,nri£3on 120 ,iinj d'c-j 'v 49 
D'aoin mapvi Mt'N ,frN nn^ot' Npm rninn pi^ •'Viun uawon pa npnn tin ^•'ijo d>n n"mn ,>a on 50 

.--viun u£3\yon vpi ^v ^12 nn^on tin -inio 

.^•'Vt' 'M pi£3a ni->3£3na >v 51 

.o\y 52 51 minn .rmnn :>Nia-in "VT'n bN y>p iai> nwn by inw ipnw otn .ppn i^nb oind <pj 
-iriva ipn -wn wan nbinrw -prim o»imm ,\ya3n nwn oinni o> »y-irv' jin rmnn 
pib <p>n "bin b\y M£nin pi nwm pwnn nid .1am nbinn im won rnn> ,mN> bia>ob 
.o>ninnn >wi mm in >iann "pn >binn mynwn .wain »binb Nan Nin\y o^nn 
o>\y3N .•onnn omnb nyn>n tin i>mn o»»iom ,vnv b\y >wn pbnn b\y 'n piai 
pat>b otnd nbn>b n>d n>3i>n n mt> nnn\y i^nt? n Nin .oyio m\y pmn Jimni o>t>nnn 
tnd o>3W >\yi3Nn pan >n ,-ininn mnt> >n oniDin piN ipy 7N .\ynn o»ni>n im* jin 
inN npnb onb n\yaN>i o>b7inn by n\yp iwn o>pm mmn *p-i*n m >3W .'own p inN 

.•>3\yn oy 
•onnn ^ii'pn pp>nb n^Ton np>pnn b\y maw by -ninn jin i>n-in o»imn 
.»<ppi pp>n» by -inn nid ind .rninn npbDn jin inid nid 11 ,o p~ia ,>\y>b\yn pbm 
"Hon" b\y frwnni nNiw >aD ,m n^n b\y \ybn pirn) >b3V>inni >w>b-iiv»n iwpnn 
<Tnn pp>n npibm b>nnn Nin .plan bD *piNb pyb obn >P7nm >nNn ^Nia-m o>ninm 
n'ii^" n>d <ppi pp>nn maun mnbwn .nnion mbynn mupm pwiyn pib>t> : o»3\yb 
o>royn pp>n on ip>^\y o^vonbN ">w ojtin ,-inibD ."o»3ai>n mm io>n >aD Nni 
^mn prra ,inn : o»n\y> o>P3y b\y mafo niNnsn o»»iom n>id 7\ynni .o»n\y>n 
oind m* .np^riNni DNiain pi\y n>3i-ipvn nbipnb unw rn>^nn n dniwd .ddhdi 
o»\y>N3>i o^fn^b ~i\ypi o3ip>m pdi^d ^jnpv pwi o>3w opn innb ~i\ypi o3ip>m 
oinnb niD»\y ibiD np^^biam np^riNn ; nNia-m\y n>d riN^inn .^nnn ^ii^pn rmt> nn 

.opp oiNb ni-i\yaNnn mD-iynn rn^pn nnoin :inN 
ip^vi v rvnn o"in-in ruwm >vio oawn b\y n\y>an nn»p on nbN\yi t> mbiari 
b\y irnDD nbN\yi it N>>\y .b>vb "iNin\y ^pNbpn pirn ^lon oawnn b\y iniN^n>nb 
iM nwonw dn-idi ; ri"mn nt> ub nnni ; >vion oawnn b\y inp nwbn rif-in o"imn 
b\y wio\y -nit? o"imn\y dnij . 54 io rif-i>b nw>i3 p>N o"in~ib ^io oawn b\y n\y>an t> irv 
; o3ip>nb v>m 'bjp^i n>\y iwaNb run bv o»i o>mni o>yiip P^n nii>f3i otnd 
bv "^10 oawn" nnnb no p>at> n o>\yn>n o>3PaNi nuiipv mbvi pn> m n>\yn nupt? nm 

.ri"mn mwna >a 
•>vion oawnn b\y mpp nb>b\yi f pia 'n b\y imyo ip^ ; N>>\y dnid iidw >aD 
omnb np^^bian jini np^riNn jin o"in-in >nfn\y siptriD vn3 o"imn ruwm 
o3n >\yi3N o~iipn\y o»3nn-o»-if m o>pin ,o"imn nvibw ^dd p>t> n f pia .niDf-iiann 
nb>DND my^nn .rnnf ni3\y~ia n pn ; Npy nt . 55 p>>n bD ^ifn ; y>oibnb o»ni-i>-i\y 
linn Nb\y ^jn by .nm ovo b\y p^v dpn ^nthi ^n ; bD\ym dpn o>by-iin o>bDND >£) ^v n3 >3i tin a^n •'vaun u£3\yon rnin ino >3£*\y iiic D'aoinvy wmrt; vy .-j^ni 80 'ov ,nnn> ,N>j\y 54 
^v iTi^n in m^ h 1 ? k->2) <]H nwo >3£*\y itoo D'aoin u'^ pna a p^nn w pia >h p^n rnoa .ti^i ^3\yn 
ny onTin^o >\ rnjooa o>\yjiv ii»rmn n3 >3i\y itoo D'aoin /u p-12 ,o>3^o instil .'n own in\y^3 nwvo 
tm nw-i r\PKv pi n^ n3 >3i mi*» >\ nww i^do .Cn rot>n» vonwoi t> n*m vy-1120 id) rnin ino >3£5t? 

.riovp^ nw-i mti ,o'ao-in ruwoa >vit> o£w» i?\y nvyt'n ncij ^\y ruoi>p 

.ri101p01 T1VH ,XVII 'OV ,>V1V) U£3\yO ,Cp1£3 55 52 oy rwifnn jin 7-111 o»imn\y b>yb 1PN-11 ,riNi£ni p>n \y>\y im ,rmrro n>bi\y jrmiinrii 
.nbN o>ninni o»b3P^-ini o»yion nnit»n by -mm y>i*n 7N1 jnpnpbism np^riNn 
tin o>3»£iNDri rmnpyn y>N\y n>d o»imn b\y rmnon imny\y p*m v pi£> ,011 
mmman NbN ; m>btn:roiNi npn^n npbiw mbiwin o>iinn <Tnn pp^ni pit»yn 
-i\ypn "pro >nn nnmn otnd b\y o»winri v>n\y-i nmnNi bvifin pmn jin m£>p\ynn 
mpp ni~i\y£iN nN nbbw n rwwv iruyoi p*m ^n v pifw >b two .pro niot> >m 'JimJi 
>ninn tin nini pynn ; ^ion ofwnn b\y npm ntrpj ,>btmoiNi >n^n >yio ofwn b\y 
nnn pN \y>i ,o*TNbi yiob <im\yn\y nnb ypi <rnn pp^nb mb>y£>ri 7it»i p>pnn .^un pp>n 
pxin .p^b imm oipnb oipnn nunwD otnd b\y v>nr>v»i pmi>t> 3 byifn in ^nwnn p 
nwn jin nnNin n n\y>> ,iPN-i\y >£ii .^m bibi >pto ^n>p bib mn' tv>tv> <Tnn pp>n\y 
o"imn ibw ,bN-i\y>b inpm ,oy bi b\y imnirvb 11 "py p n»n rv'mrw p>*b \y> .ri"mn 
l^n T)p">n >i>b o"iom n\y>£in jin ^dhd iw rvTnrw two .-ininn npnn mpn rn pint 

.\y33n pp>n nmb rpi-iyri imynwn nNbyn : iwnp no "pri 
H1TD >">\y nnvyaND tin o»»imii nwm >yion ofwnn 01pm pnb <pt> irib \y> 
nn>D rwn p\yn row "pin n^nn nbiy n nn\y£>N .^lon ofwnn b\y ntrui rmnn imy 
>pp in ,m pifn o»imn mi >£> by . vnv b\y 13 p-i£> 'n pbm riP^n o»imn\y >£>i ibN 
D3D3) onnwpi on^io ; o>n^d3d bD jin ibD\yi pwd nwn ii\y iwvr\ jin nnnn w bnt? n 
y> .(o> >b nm\y) "7>33 bv nro bD tivn" o>b>m y>i*n n^ ^b^s .("Vion ^pm t\wt\» T\m 
o\y bv nbNwn *rn vion ^pm ^pd (n :o>Dbnn >3\y nw^DNi n nwnn mbiy nn>nn 
nibw£i riww NbN ; nnn bvi Nin\y ind pj^ri yw) n>\yi3Nn nvnnn jin nip>£iNDri "ihtd" 
bv bpnb V113 ri£)\yi m \ym>\y >d pn» .("Jin>nn dn^uid i3n> bv nw^ri nibw£ib mnrm 
otnd >n nN^nrr'b o»3Pn otto vion ^pmi nnpnnn (1 !bN mpo ov niiTT^nb npiin 

."orurom 
n^ t>n .p>n nii>f3i otnd m^ b\y dd-ivd bv room? n n "nnpnnri"\y n>3nb \y> 
in bv n\yn b\y invnn ~iw>ni iinn Nbn ; n>\yN-i : wo men riDDf mi ~iinn\y iint? n 
.p>n rnt? n dpn n>d ; nibD\ym b\y p^v dpn otnd n>ri3n\y ^n bv\y ipn~i ~iid ; n>3\y .^pt? 
•>b3P^~i pwi n\y£>ru otnd mini o>ip>m nbvinnw o»yio mmpv in nn>nn v> ,wr\i 
T>ib nwnb wiuw nn>nn v> pi nwnan ~i\ypn o"in-in .(rnino n>bi\y npf n iin Nb *jn) 
p\yn\y >a b\y 'rib mm>nri mmpvi in^T n> bv i-imn\y 56 ; npi^i oawn ; if n nn>nn a 
t> t> in Niri o> ri"mri crow nmipni .^wuNn pnri npn^nb nny \yp31 n>bi\yn nmbwri jin 
nbNi nnpnnnri iin vion >pin ^ipTi nwiTaw 'ri ^i-iib nini->riri by ^lon oawnn jin w pt>n ,"t3" on o>3n>3n o->p-i£3n ww maivnvy -r-ao ,D»ao-in ^\y niTon p^w nwi? .tj p-12 ,u p^n ,3"io 56 
n^o-a-'JiNn n-oinn tih p^o ,inM w m ov^ monTin i>n 11 ,-n a p^nvy nvm ^v ntny .npo uw ,a p^m 
liofr^ ■jt'o inwD nwo tin p*» tj p-12 w p^n "few prururai frawa 'n^ notnon iiofr^n ■jt'on ^\y 
1£3wa n->pfrNn npmn n^an nj^io o\y /o p-12 a p^ni? o^npo d^n o>pna >3\y ,p on .t'N-ivy rnjooa 
f)Un iipTi tin npvyoa rninn tih x>aa D'aoin o\y ,n p-12 a p^ni?i ^N-i\y oyt> monTin ^a ,>^3->\yi3N 53 \ta o>\y tip .otnd b\y >nynnn mbiyb nbN\yn tit »onirin'' 71m mm »nb o>b>yin\y 

57 .ri"mn by rmnn b\y nyfwn nn»p 
mnnsnnn tw>st\ N>n in^n iwpni n»mn by o"iom b\y nyfwn ny ,<vtab 
obiyi rpmmn mnnsnn b\y inpi mmm niNtruin nnN jin noid o»imn .nniop >nn 
nii>f 3D ypi by mi^nn jin tnid Nin 11 von b\y a pbm mpm nmi nnimn nunn 
,rp3i^p mnnw r^b nn»p o»»iom b\y n nmn ,pN .nrinn >bipn in b\y niniw>nn 
o^y 7N .o>£if 13 o>ninm 59 nNii3n tip >n ; 58 »Nn»TiNT' winn mynwn >i>b pmToyi 1120 
i»n >yion ofwnn p byi ,-inp onp TTb bbD pm 13>n ttin TTb tdiw nn\y ipvid 
in\y>> jin ^dnd n»mn .o»imn >iroi n»mb 1b y>m n>n ,ttt bDb o>Nnn pwi Nvnnnb 
npjiPb yjon im ,mpibNi o>>\yinn b\y >t>Nbpn rnwpni in o»imn b\y rpmnnsnnn 
n rw>£>n mipyi rprobn rmvnnb n»mn nn>n\y p>^b \y> 60 .n\y>Nn Toyn 1120 nvnnpim 
npmmn omT>\y <^n by mmpn \yn>n jin ib>£>N i»nn\y o»»iom nmn jin nnNin n^N 

61 .obiyn p miyw nsipnb 
,rpTin>n mit> m onm o>>m ; p on ,n£)p\yn >yion ofwnb yjon n»mn no>\y 
,Tmbnn nv>nt>n pbnb ~i\ypi wn-w >£D1 ,ttin t^d t> pi£n N>>\y b\y onnpnnn nbiyw >£D 
on ,m ~i\ypni n»mn no>\yb o>£)co nmpn >wb nw) nny .'ow T^n o'amm ytn 
nbN o>nn >3\y pib n»mn pi pan >3W b\y nmp3 by o> y>iin .vt>bTjn nwn m mir>£>\y 

.n"mn rpbb^n ino>\y by 7^13 tin niD£iw iwn 

Sifbum nn3>£i\u 
nn3>£i\y ^mbN prvnnb nna n"mn\y inp onniNn o>nn ~>W2 inb ~ini3 
o>bimn by y>iin pa inNbi ^n^^wa n"mn n^wai iobp3 >biN\y Jimpn nn£o .lit? bum 

.pmn nmp3 jin oi> by o>N\yi3n inp o>piavn 
o>n>yb . 8 o"ioin b\y lanmi oinn mir>£>\y b\y ^na-^ibiN^nn "iDNan ; vn>D 
Cpi nnmb ^bin) o"in-in nupvi jin nn3>£i\y ^dndw ^id>ni rnD>3 o'amn rivawn 
; n>3nn ni3\y-i£i nnmn jin \y~i3n ,o»iDin nnpvi ,nn3>a\y .tip31 t> mbi£i n> bv o>n>vbi 
Vi o'amn n\yw\y npibnn jin o> ^dnd nn3>£i\y .mn>n ovn npm N>n nmnn iwnd 
ri3HDnn rppibNn npmn v^ (^t^n'an-in ni3>ni) <v>.n VP - *^^ Ji3HDnn n>\yi3Nn npmn 
>n^3 >bD\y ivoni poiD \y33n vp >r > ,o"in-in "iiiv idd ,nn3>a\y iiiy 64 .\y33n vp >r >^ 
V^m "inmi vm ; -iidnd ; ^i>n VP - *^ •'l^ri VP - ^ b\y Tivn -npm n>bDnn Nim >bf -ii>31ni 

.o^-ibip^o-131 o>3n\yn ; o»f rv on ovionw .141 ,138 'ov ,>j\yio ,n"mn mwn ; 149-154 'ov ,rnin ,n"mn 'v 57 

.nn^on -120 ^u-atri 'v 58 

.lies ,p'»u\yTt'a 59 

.nnan mi nt'Na vvyin'' ion 'wp >>tO n^on 60 

o\y 'v .Jin>n : >\ pioi voiovy n"mn pa^ iiot^oi n^u^vy pa\y npna imn tin no n-foa -jam ind imn 62 

.m^-ia^n nr>i-r>nt> o^un frN trn'oai ,ind ovroion io p^n nin->£3 ■jwont' 

.lOMon ,o3->£3 'v ,>^3 imt'i m»ip» nM-iot' 63 
.59 'ov ,ioMon ^^u^vy 64 54 tin o>DNin\y nnmb o»»iom rmvnai o»ip\y -piy miPfw ,m bun rmom ,cni 
pp>nb ri^w bi nnrvn p bbw miPfw .ormm Nb nNiw ><n 7N ,onb\y nnm ri"mn 
nnwD pbro .ri"mn b^N im ,<pPi pp>n npbmb rmnn rninn 111 b\y 1£>ip \y 73 ,\y£)3n 
bNn>Nn b\y -mm obwmn ow»n jin o>£ip\ym Nb rninn >nn jin p^n miPfw ; nn>D 
pwi , 65 nnbip>vn£> nniy JTonn npmi NbN ,o»imn nmni pyun pnnn -imv >bi\yn 
omww *pi rv'mn pib miPfw pi p>m \y> ,n*pm wn pwi .rv'mn jin -piraw 
onwmn nm*nn by nt> t> mn\y m pim n^b^-pN nn>ri nnnpn nniyn rannnw omit? 
omit? miPfw im rv'mn in : nyi .nni^ rprm mmvi nanwn m>p\yn 7m pu b\yn oy 
\y>\y inND ,nnnpimn n>d nbNi o>w>nb y>pnb nbppnn rmrvri n'onnn rni^ri ipnnw 

M .o>i\ymn pi rprm nimyi m>p\yn ,mnTm -n^b nnm 
•>31^>P miPfw ; n>\yN-i ."mob o>obn ompi >i> by nw\yo p>mn nmp) biN 
bNn>Nn nmyb mnin-'onnn iirvn b\yi p>mn b\y my nb>b\yi o»imn po inp ib>£>N 
>bi\yn opbtmown nru nnirn jin \y~i3n ipn miPfww 71b ni>p n .^btmown >bi\yn 
miPfw ibw ; "riDN"b o^nm nwiab \yp>i mmi pun o»imn :ni ypr\ ipnw N>n ib\y 
nniy rif-i> rninn nr>n nN wmo miPfw . 68 -inp nrmi nwin m b\y nnN^nri pmn 
nwn b\y roif^m iinn >i pm .rann nof^nb n^n by >3nnn pp>nn b\y nnbip>vn£> 
maw .bN-i\y> mm >£> by bN-i\y> ^~ini bN-i\y> oy »n \yn>nb nwipm ribii bi iwn ri"mri 
; ri"mri -iiiv nii>inDi nim^ri b\y ipm niti nnbipnnan bN~i\y> npmi rnmn b\y mrvn 
pN nnpfiw ,<iom .'n pifn r\t<iw •>£)! ; >niNbri bv£mri 71m o»3ib>nri ov nunNb v^n pi 
n - *-)! - )! mnnb ^-nvri pnnri manwn nvnj n in ; nnnpri nniyn npinb nn^w f n»n 
n rni^i nnivn npinri n>^n >! pn> . 69 nii-i£iiD ni3iDNi i^ri nN3\y by nt>t> iinri n>N3pi 
rr'niri nyib ; rnpn bn ™.rib iMnn rmpfww n^ot^jubp rivim bv napnn rninn 
pn> ,rt>H o>biin nnwb in .niwnn Nbi ^^-nvn npinn b\y nupj rnmn n'o-ipinin 
mv£i\yn *rn w -i>\y> pwi ; onb manwnn nm>nn b\y ~i\ypni ii»mn by y>£>\yn nnP3\y\y 
.nnv ra£)3 mwnbwi ; 71 nnP3\y b\y 1-idndd nipmv yfwm m^i\y pt> bun b\y 
t> rvnn Nm oni o>vopn bi oymi ; o>nv£i \yib\y nmab pt> bun nN -i>ira ii»mn 
ri"nm ; o>-ipnn bn 72 .io>n o^b^ii^ nN -i>id Nm\y -inn ; o\y£nn pwi >vion ofwnb 
7N .ni^nn n>PiD nivnwn bin mn nN pn^b mn>n bv pibnb n^n bv pt> bun nN -i>ira 
•>ind V3\ym\y n>\ynn nyfwn vpi bv n^i pfbun by nmpm n»niii nnpnnnw nN~i3 

.nmn>n nbiwnn .ma ,tt 'v n^J^vy n> ^v n^ pwa n'oipiotn oio-'a ^v 66 

,-IOMOil ,C3->£3 : 'V jl^OTil TllOt'Vy DV TlTV* il^^Da ilTT t'DWri mot'Vy )->HY> -JD ^V ; '"T p-|£J ,-IOMOil jii^J^vy 'V 67 

ji-m^vy ,ow-iu\y 'v jCi^otn ^v nocnon) n->3ionn mn ^\y d^dto -wpi n^u^vy ^\y m-'j^n ^v .312 >»y 

.8-9 D'p-12 

.500-505 'ov ,rniooni lOMon ,t73>£3 'v ,owa3n ^v •>£3iofr'>£3n otovo !?vy n^Dn nt'Mvyai n rrnpJi it vps 68 

.'t pi£3 jii^J^vy ,n->»o -jd ^v 'V pi .v pi2 ,-ioMon jii^J^vy 'v 69 

.'1 p"l£3 ,o\y 70 

.>x pi£3 ,o\y 71 

.N-ao ,n"mn ; D"nn ,y\yn nvnw ,>n nw ,n3iTTcon ,n"mn 72 55 nvparo *tdn mt» >ir>\y y^ib w oy inpm ii'o pt> b*nn pib ri"mri pi p>mn 
n\p\y y>*n pt> bun .mm ^no ^ii>p by >3nnn pp>nb ypn o> m\p\y tin b>ro : pin^n 
Nb nid in .'mm 'onnn :>\yiwi ^ii>pn b\y o>i>i-in ">w pi o»3pipyn o>t>rvn win 
,rp\yN-i .nii>f >n\yn nm .nbN o>i>i-in >w o>D»pnn n\y >*nrc> ^ii>pb v rvi n n\p\y o\y» 
paND pt>b*nn ; n>3\y . 73 nnin> mna pub n>w bpt>n ipn bmi\y> oy\y -nit> n*>n mn 
ipnw -i>\y> >pibN pob\y nmnNi yiob ^inn o»pnn bmi\y> yiNi >n>£N hw pob\y\y 
jin riT>DVD n tv>w niipj 7 \o2b\yri2 naoi Tmo mn onw o»yion manpvb <p£D 
,obiy b\y ipunn bmi\y> b\y o»m>pn i»n jin y>p£m\y nmrpn rmnn 71m oin pt>b*nn 
b\y m\p\y nbnn .onpn pifn ipmi\y >£>i ,bNiniNm b»nn m\p\y b\y o>oi>nb nom 
-•onnn ^w^n o-pb nwynb mw n-piyn bmi\y> by o> ninnm mn nwui pt>b*nn 
by y>i*> o> 7N ; o»3\yn pi p>m own iwn> ub\y b>nnn\y pxin . 75 ri"mri b\y >ot> >b-nv» 

.o>pnn >3\y pi obii HP3 
o> o>m>n nnfwm >yio pwi ibnwn bmi\y> oy ub\y b>nnn mwrnwi ,nny 
o>m> rn>f ni onnNnn otn >n .o>pnn ~>w b\y nanwnn on\p\y jin p^3 ,pt>b"nn nyib 
HP31 nmi ; >ni->3ni-in pirn v~n ^b-nsno-nninn pirn in non jin p\ynb run by 
pirn omo o»n w mi ,nrn\y>n b\y m<PN\y pi >n-iin-opion oiNb mon»nn nw>£>nb 
o»yio by nmtp b\y onv>p jin \y>ninb pw ^n by ,riyi nm . 7< pibi n\y\P3 ,mir>£>\y b\y 
oiNn b\y ^m-'oni-in 1110 mn\y 'n nniv -ip>v ; 77 oiNn ov b"Nn >orri o>oim 1111101 
pi>3 tpioinn pi nNbn nnan T>"i£inb ypv >3n\y 71 ; 78 >PiDni ncmn i3ip>nb no n>nn 
•>nii~inn i^m ib>£>N\y o>-nif pt> bun op, n"mn o> vnn -im nbN o>bip>\y -iwb .pbwib 
bv pni oiNn b\y irinnni n^minn pimbw bv pi nipam rannn ; ipd> b\y nmann 
9 .n>b-ii , >bn n>PTOn mpni onwn o>£mb twn n^^ op, ; n>3ni-ini n>npnn mmb\y 
inNb ; o~ii .nnN nwpnb mm npinn pn ^N-ipnn !ww> ov b\y p>ni jib <pin 
vp,n .mpni nmn >inn I'mnn pib >PTOn i^iinn pi pninb pui -i\y£iN n naipn 
mno 'pv o>-inwn o»b3P^-i o>pm ii\y oit? m pob\y o^pn^w pi3i wi ^Pinn i>i-inb 
pui >ini ,'inn i>i"inb vp,m .n^iipn b\y yi-nn nm ipiin \ym>\y nw^DNi -ni>^n b\y 
o>bi npnm nnvn ^ni n>i pn iwni nib np^mn ni3bnf 1 npb-ii>b npn^n iD^pn - *^ 
N-111 >pvi ni3ii3 ibN ib>3N ; 8 %mn mi onbn bv ommpn^n w on>ni3iDN nN maib 
on o> n>3b n>3bnf n\y>£in n> by ninn^n nwvnb nibn n>of >bmb£5 nw>^m iinn .obw .425 'OV ,11C^-T30 ,1QObN 73 

.n->o , '''ovy rip'o^ ,>nn 74 
rnpoD t'N-ivy nn rain n"mn ^d pwa t>iN ,o->ovn inw pa^ nt'wo oy pa o^tan \y> n"mn wt> o> 75 

.^non -i\ypna o->»vn mnovyo ^\y 'vau 
.166 'v ,o>^\yrv ,iou^m !?vy wrra >v pfri nvyuj ,n^i3>a\y i?v .38 <w p^m^ ^io^-tjo 76 
t>y pot'-TJo ,>nn pi i?>yi? >nn ^\y iiomo 'v -ja ^v .n^avynn >in ^\y inawnoa rbm o>ta>n ^\y vavy uvy 77 

.*ji7>N1 256 'OV ,110^130 ,»}-o pi ,^M"ivy ^N 

.pWI 518 'OV ,110^130 ,10U^M ; 58-59 'OV ,0>i7\yn> ,pt7^T3)0 78 

.187-188 'OV ,Dp\yi-|'> ,1)0O^N i?\y WTTD 'V1 ,61 'ov ,o>i7\yn> ^io^-tjo 79 

.n muv ^\y a ptro »v ,Pn nuvut' pawon tin ^ian n"mn i?\y m->tnaPn m>n>nn nwana amio ivP 80 56 iro mynnb \>h ,n>m n^nm rwwwti Nbi mbira pi in o>mwn npurannn pbn 

8i .ymn mo nmnNi 
nid o>mnn >w -imv npb-ii^bn nprpnn jin o>t>rann o>no-inn nnit»n tnN 
iM trnn nimn n rpnw>£iN nwffi .otnd b\y primi prmmN b\y >3m >nbin >£>iNn 
omnbw by o> >3i-ipy pwi mpam nmnn rmn <in by ,rrm »ni nmnn mmynn 
by myn nuiDNi n-pnin myn jin \y>rmb ^bw iit>b"nn\y y>*n pobN .n^ru b\y rronrin 
.nmnn b\y nvonnn npbom impii TiNb Npin npb-ii^bn nprpnn jin pn^nb run 
rmt>m impii jin pim napwn ino>\y >o on ,n»n-m >i}b o> o>3103 ommw inib nip 
pib opi iiP3n mio ,n»mbi iit>b"nnb nanwnn ,n mipn o> .rpnobn-mmnn 
-n>n\y>n omio by pm in N>n mp£>in\y ppon mn »ni mynnb nmnb rib bN\y oniit>n 

82 .o>3>n3n b\y rpb-nano 
p m\yaNnan rpb-ii'bn nrpnm ompi npnn ^nnn ^mri o>i>o-inn b\y o«sin 
,nrmran n> by o> paNnn ^mri o'o-inn >o on) >yion ofwnn p o>biy ,on>Pi ronirm 
rmt>m Noinn Kin ,'yion ofwnn b\y >btni'oiNni >b3i>^in paw nnnb .(iy»*\y >£>o 
now JimJi bob mm *py fn^b \y>i ,v~in nnNi nnN bob mm pwi mnbip^vnfj mm-m 
b\y ino>\y b\y m vn>n\y pn> 83 .npii~in b\y or>b-iib£> b\y inv>p o^yb pi (niio N>m n*pm) 
no>\y >£> by >mon pwi <rnn pp^n jin psNnn ombipnr-isn b\y rpipn riDivn ,yro bun 

.ino>\yb tip > n»mb nw^w ,o»imn 
mw by nwynb y>i*n nb>nm y^ib i^bNw >ir>\yn .o>b7inb rinvi pmn ind tv 
b\y nNbnri nnnNn jin o>p>i^n on^ww ^n by ; n>\yN-i .o>>inn >3\y pi o^npy o>nP3 b\y 
mn nnnN jin i^wdd iifbun .mw on^rni^f \>h ^^N-ipnn bN~i\y>i njnnm mn 
<1i£iD 13>n -i>\y> >pibN pobw .obiy b\y urann bN~i\y>i pobwn nypan n> by Nipm rannni 
T>i ^^mn o\y£nnn inpvn ; o»n\y niDbnb ^mn .inN ^ptd ^n>p bDi o>i»nnn nunp^b 
obwbi ; n>nDbnn rnit> nn b\y n^nmjni mpim 1120 ; -inN bip>\y bD bv -in> npinni mn 

.n>3\yb nnN nwi b\y n\y>b3 pnn Kb 
7N ; o>3W o>mni ninwn bbin jin^p ojdw N>n n>N~ipnn bN~i\y> ,n»n-m mnv 
ni-i>n nm£i nmn nnnpn bN~i\y>i\y jidn .ninwn inwid ni o>bn ^lon oawnn mampv 
mofwm MinJi mmnni iinn in ; mj-mnn bN~i\y> npim n>nn iwnd rprm irmw 
npinni mn nnnN .nnw o>n3nn o-»m-bnn nip-ipvn >£) byi nmnn b\y nnbw 71m 'ov ,o>i7\yn> ^out'M !?vy wrra »yi 62-63 'ov ^^vyn^ ,110^-130) iio^-tjo iuv opn^m opj^mp^Mn 81 
-wpni omnn >3\y pa o^ou o-^-nn D3\y .n"mn -iiav nTnioo-nTi^n to nmn'' nvy^n ^d ,(190 

.DWlfl D->p-|£3a D£31* Dill 1U31 nuot' Dill VM "I^N ,ni>^i^n JTm*vnn 

auTi nn^oino mjuon no^on .187-188 'ov ,o>i7\yn> ^ou^n i?\y wto »vi ,61 'ov ,o>i7\yn> j'liot'-TJo 82 
"While it is the duty of the state : (nut'aio ,00112 -jino) pfr iw nTitn nut'aion no>\y nnw d^n onata 
to secure the "civil interests" of its citizens, the "care of the soul" cannot be its business, this being a 
matter between the individual and God to whom alone one is responsible in this regard. Hence there is 
a God-given, inalienable right to the free exercise of religion. Churches are no more than voluntary 
associations without any right to use force within a legitimate political order based on the consent of 

the governed." 
.18 'ov ,o>i7\yi-r> ,i»o!w !w Niaon ; 261 'ov ,yit£nto ,»}-o >v 83 57 n>pibN nmynn Nbb o> n>£w>jib rm>m oyn b\y minnann i^n nN nnNn w nn^pnnw 
npmn nm >£w>>b \ym>\y ,npyio nii>fi ,pn> Nb >mpy pwiw nit> y\v b*nn .nn\y> 
o»pmn omoi^ •>•)!?•>£)£) o>pni3D onyb nbN o>3on\y ppon o»m o>3on niiob 
in P£>bo ,>pmn pirn ,niiin pN pn o>oi* pN o>pibNb .npmn ttiw b\y o»niinm 
numb npmn nio nN nifp^b pro nmN o»mm niim o>oi* \y>\y p>n pi .ppiu >£>bo 
nNn\y >£id in .o>ib>n nN niaon o>niwn b\y niiinm o>oi*n b\y nii»nn nrmn 
niynwn nN\yb o>no> nmtnn in jnu bo >nipy pwiw nit> n»mn ,'* pifn nimni 
,npmm nm nnnN ipy n>pm nun o> nn>n mm nun bo mNipnn bNi\y>i .n>pm 
mn\yb noi o>niwn by nm >\yyn nN niaob ,m»n <in >biNi ,n>N\yi nmn npmn p bvi 
m pi npibn nwynb nobn n>nn bNi\y> npmi ,nNn\y >£id ,opiin .pobwn npww by 
b\y pin 'ion opnw nbNo ,o>pniin o»m o>3on n»£>ob nwp Nb npmn nio\y id npmi 
by-pipy by Nbi nPDipn npnobn npnwp by t> rann n mnin in ,>yion ofwnn >3in 

.nm pib npmn pi ^nipy pwi ^mn 
nimb yjon o>mnn >w pi ynonn np^n nniyb onmnn nbNn o>bnnn bo in 
ji'jhd nm nnt>m o^nm - * m »n mm ppbim .nnimn nwwnn b\y >pmn i^omn 
>\yym >nipy pwi nyun iwni rnmn b\y onnpnn noon npmn mbNiv» N>n\y 
>£) by\y nmn n>pm niont>b npn bin tpb-ioun ; oi^n ; n-imn »n .nm »ni ninvnnn 
; >b>b£in o3\ynn ^nmni nnm^n nimn b\y onm o>£oy ^insb wiwjt pt> bun b\y imn 
mi 'pv o>inf 3 opnw tpnim m ^n b\y opp mm ,-iidnd ; n"mn o> .nn Tnwn ^iii^n 
»n in .oni ^£>n ipnw >d bv o>inpnn o»nm on>3in nN maib n^n by npmn b\y vn^n 
nmt? mm ni^nnn ,n>3nan mw nn o> .mmn ^lo-mn inN i>d-id NbN opn nbN ni 
-iiw npmm nm pi ^mn bn>n .npnnn Ji'mn nin npn ; vn^n nn nw^DNi biyab 
n>pmn npmn pib (hdnd ; omi3 o>pbn ijdd bopni) onm'n b\y invn inbwn pi Nb 
pNi mi nip ; o»n niw b\y 0111 111 pi ^^m NbN ,y\v bun no>\yi ; nnN3n n>N£>ii>Nn 
inNi n"nim pfbun .o"imb tpoaw i3fn oawn iwmi o>b£Honn tPNwun pib i^n 
IN .onnb^m oniwynb o>niin nm »n iwn p>by >m iiv ^vn npmn »n nN o>\y£iin 
nnm^ o>n>n onm^ nibnsn o>^n£i onin>n ni 11m n^api mm pfbun mv 
n"mn b^N nN^ nnwb .onb\y on>ii oniN^n o>N£ni>Nn b\y o»pmn on^n nN o>\y£nm 
\y3n3 obwm wn Nim ; nbi>t> ov »n Nin Nin n^pbvn n>nm nwnwnn byi >pmn omnn 
o»pmni o»nm tpi-omn pi n^mni pno mo>\yi bn>n \yn>nn .nnnn ^iinn lira 
<1N\y vim pm iNin .iibi onn mN ^m^nb nmbbii nnnn b\y nni^n^i Nbi nnnn b\y 
\yb£> iwn >nm i>iinn b\y nvpn wan Nin mw ; mpn b\y n^ain mi nN boib y\v bun 
n^ni^i npm b\y nnm nnunt? ->ii iv n^ nil o>^vnb inn n"mn ib>Ni ,t> Nb omnb 
nb>npb n>pm mom? pn>n Nn pN\y pfbun b\y n^inm n>nipvn imoji .n>3iiiD 
ip>y n monf b\y nmot? >nn nnwnm nNnn n"mn nmv b\y iimn nown N>n nnm>n 
pi\y p>mn bN >3\yn n^pn p tpnm 13N n nnpn ; on .ni!m pnon oPNn pt?Nn 
nipmi ni non\y >ao unin' npm b\y n>pmn monfi i>on n>n y\v bun oNn .o»3\yn 58 vwti? oipn t\->t\-> ni mm-n'onn nw>*n pub vwi >wi bN~i\y> oy o> ond ?narpN 
rmvnai pit n>n ond ?rpNarpNn renm mrvn ow>nb oipn ym\y >£D mm Nbn 
ompin <in by ,*p in id ?>3P^n iw>i m<m n:n ib>N 'n oy b\y rannn »nb rpn»n\yn 
by pt>b*nn b\y won b\y mown by y>i*n >N*nii ommwn pi pim>n p>mn ,o>obiin 

.ri"mn 
tj»an mum >yion pam^d 
Nb mmi >io>i n>b dni otnd raion 711 m no>\yn nmpK win b>yb unm 
n\y pwn rn>f m ^n NbN ,onpn pifn no>\yn nmpK <pyra iy>N~i\y >£D ,>bbi pwi pi 
•>i>i-in -iwb y>m ri"mri rio>\y nmpm p>w vvm nny .>yion ofwnn jin rrmn t> ain 
b\y mnuiown n\y>£>n rmom p>yb Tmyn inn -inmn -iwb .ib\y mnuiown n\y>£>n 
Nb on »mmn mint? -npn" 10-inb ri"mri nmpnb onnpn o>3m \ynp3 Nb ,n»mn 
n\y>£>nb n>niyn\yn mm Npm o-nn na byi\y minn >£>w ."na byi\y minn >£>w 10-inb 
mbmin o>mn\y onm onpnn i^nnn nwu minn wn in ,n»mn b\y mnuiown 
Jiwra ibnwn m i>i-in\y w>* in ,mmn mom? -npnb iwni . 84 >noun ipnnn 
mown -iwb mb-ii>b mnuiow b\y n\y>£>n Pby t>rab n\yp *tn ,n»mn b\y mnuiown 
b\y imnyw myni pant? 3 p by .o>3\y >9bN >wb nwmnn iinn ni\y mwamn nmwnnw 
85 p>vwr>bi '•> b\y onnpnnn nbiyw >£>o ,rpnrvn n-nt>m -mr>i no-in o-n napwn ri"mri 
nwynb nobn inpi ynonn ,p-inNn 10-im ipnm nny unin ,p by . 86 N>>\y 'ni 
-i\ypni i>ni-iipnb fn>n3 .^nnn imnn Mm ; ri"mri b\y n->b-ii>bn mniJioiNn n\y>£ini 
b>vb i~iNin\y •>£)! o>o£iwi o^on nn^n b\y p>p£ini pawb wn ino>\y nnipn ov in^ mn 

.no>\yn nnipn <r>vf 1 
; >bi\y->vio o3\yn nnpn Nb in ; >bbin rvaiNi o>3>i rn^n nbmn nsb rr'nin no>\y 
npno>\yn pnnnv : may ri"mri ni^nib nan yamn ni^ni >31k . 87 .y'ia-in bv no v inn 
nNnp\y nN~i3 ; n^ >\yip ^n bv .ni3W npniiat? mnt> <ini nn>^ pi nnnaa inr> w nma 
"iwn mmpvn nN nnv p^3 .pi>n tnd man pN on'mu'wi ; n^i\yn yamn nN n"mn 

.n"mn n> bv Mtn\H iwni yamn nun o>bw 
pp>nn b\y cnn^m o»-if mn o>oi>nn bi bv nbmn ^lon oawnb on»n ii»mn 
mn£)b in nnm yamn .nbN o>oi>n bv nbn N>n o> o>3n m^n ; yimn >£> bv .>inan 
•>3>TO->o£i\yDn omnn . 88 mm bN~i\y>b pn>3\y "0£)\yn"ni n3 >n b\y o>3>i m^n pi nnin 

: yimn nmi o>~iw>n nmb mn n iraom pT>3n .ovt ,-i53*n ;nia->ino ,inn ifru-ipion ,-pi\y 'v .d^jwni o-'Jin hod m nm^ wtprij iid 84 

.'mi ,p'»u\yTt'a 85 
.126-132 ,113-115 'ov ,Jinn> ,m>w 86 
.vo\yn-N''3\yri nvniN ,n3iTTcon ,n"mn 87 
^d tin ov^ -|£3C->1 nwo Mi'i pirai i^n^) itid tivv :pi ,(n^vo^ 001^0) p *Tt> n>\yNni ,rninn ^v \yn>a 88 
*wn o'uavyon d^ni (n nd ^•'Vt') om iomw ,n^V)o^ omriDn rtw o^uavyon onvy (D'uavyon !?d dni ti nn 
Ni?i .oniN ivt>i ivo\y iaa\y moa onb iionjv/i ro >ja nv>iij\y o>v>a\yon by rvn>\y p^ m>N >3 ,arv>ysb o>\yn 
m^ovy iTiao yaoin \yynon vupn .(n td mow rninn t>y \yn>£3) »:*t>p -iwn mvnra t&ti »~ov>v> n»N> 

.rnoa t'N-ivyt' nww n3 >3i !?vy o^n 59 ,T2b2 7b£3l -p5 bD2 y>Y>->7 IWWO Oy>N OrfW flttQ V2W2 m "Olb 13Q\y p3nn TlVT bV1 

miNi nri£)Qi coini o'-iown wn tow idwi pww nwiNi ni)) "om oniN m* biN 
iio*3\y yonn tovd ,im N*roi idqqi npo wn ntn mbo wn ii'ini bum ppn3 
12 b2m wt> p'bmw in nnn b\y inn nnsi con in pw i» dn in'bv nmi ,bN-i\y> 

89 om n*yoi 
pbn o> 7N ^dn ronvn nnpn nmnNi ,o£>\ynn jin o\y»b niinn jin o>nti un ind 

onnN nmpm .o>pmin rmmn >3n i3»nn ; ri"mn b\y >yion ofwnn >wn b\y iwn 

by .(Npin ri"mn no>\yi iidnd "^io" ij>ri\y) >yion ofwnn >»n inw jin <t>p m yimn 

:iniD yimn ,nnm o\y tiw "Ofwm pinn» 

onb o\y d'q pn iwn yiNmi NTum bn>n mm Nib ibnn iwnd ,o\y£)n tit bvi 
Nip' >mon 'd ,m\yi3 yiN bN 0N12 tv om "urn"' iwn onnm ono-iin orp'nm 
nN wn mriNb ,om vvw ,o , >v2vaY''...'}tfr\3 ivwo inr>m "oswo" N _ ip , >i..."pn" 
oib\y una'vyi ,oni»m o^wn pwi orrbriNi rob v^m ,o^n n*V2 >mnnbi ,invi 
1W iwn D'bbwn rmnoD vn> Nb\y icio ninDim ,in onb -iiDob mnm D'Nin ov 
mowi -pi'iN bv mno N*n o (•> >d cmi) mini m*\y tovdt ,i\y\yi2rp Nbi n2vm bD 

:V1"mbDO 

id vwin') ddwi o£)\ym pn 1b o\yo Ninn oy>2 ovb nni vwin' ni-iD'i iqnj vwirpi pi 
mnn\y o^not yuD ,ni3non hpi rmmn biN ^oswom minri 'pn oy>N ,(riD 

"...om n*toi ,(2 £) p"i) D'QDn rro^nw vwin' 
o>nf m onnt>n o> rmmn ^j^ii n>o£)\yn riD-ivn b\y nnppb yin-in <r>f m nbN onm 

t> n>i o>3>i rn^n nbmn b\y niiD-imn ."ni3>iDn iw»i m>rori"b o>3HDDn o»bbD o»3>tdi 

.n^ omm wr\ o> nbbD3 ; 92 m-i£i3 m^n ; "t>i>in bv rann N^n >D"\y -pn nbw nnnN nn^nb 

~iiNb o> n3»3vn n>d o>3>n ibN nn^n nbbDn .nn^v ^ai m^n pim nnnn vin mriN o> 

ronrw o>N3nn im on NbN "o>o£>\ynni nmnn >pn o3>n" nbN cronw yimn nv>ip 

on^n nN nnt>nb nvuw o»-iii>^i o»Nbpn o>-iifn b\y nDiiN n"iT>f on\y ^wm' 

nniN b>vb iPib unw nnnnn n miD-nn .^iNb onf>3Di bN~i\y> >n b\y o»^ii>pn 

."N31DD" wmn nmninb pi ,mm nn^m mpa in bv ^non oawnn b\y nr>onnipn 

o>3ni" :o>3n m^nb o>D»\yn o'jwn o>3Dnn jin inNn\y Nin "Ofwn" >\ymn 

bD n^m .mbin 'om mt? 3p ^j^ii pt> jin ^j^t ibN [nnn b\y nwpni] 'oawnv Nnb^om iidn 

Nin oniN bibD> inN o\y\y NbN nnN mi obbDb p^v onb pNi nnN omN 13D nbN 

Tnin yamn in ; o>pmin imn ^jvi pn nwp iw Nin oawnn nniNDb ind 93 ."0£)\ynn 

:iJiv nim N>n raiiDn\y nnN 01pm 

,nmrin bDii o'oswon nbNi n\yi£)2 omoNn p^nn ,}vovao "fowa" ,o\y£)n ttt bvi 
nunon iwi DtNn "nb una o'onn 'd - om 'm oiNn omN nwv iwn -ion' -pbi 

"Www Nbi invi riN \y>N p->v Nbwi ,o-TNn mbwi 
Ind ."0£)\yn" n3iDnn omm ; on£>2 n^n ^m ; bbDi n^nnn iw jin iw bbiD yimn ind 

nnN 01pm in ; o>3n rn^nb Nbi ; ont> "o>pm"b N>n uijud "yonn" njmi win>\yi\y pn> .p ib rnvw-o ,niinn bv vyi-|->£3 89 
wn »u£3\yo" nJiob wi-|->£3\y fwo -jm ,"pin" nJion b\y my»vy»b -ivy^a jiw riBibn imd y*» yaoin 90 

.-TnM 

.no 10 mow ,rninn bv vyn^ 91 

.w> wb ,piMbn nnavy ,mwn ,i"i»-i 'v 92 

.>b \y>i n"i ,t> vy-iw ,mwn ,y'ao-i 93 

.1 n> Mip'i ,niinn bv \y wa ,yao-i 94 60 otto o>o£>\ymi I'Jinn otto o>pim ttip mw :iw rPiy o^nb ofwn pi Pbin >innn 

95 ."o>3nn 
pn vnn "iwn ri"mn no>\y b\y <pi3 oi>rib unw b>iin\y yimn nm >\yip iw> 
pi -iinm dn-i3 "ofjwD" wimi .o>y>7 m^n b\y Piwn iif>n :o>nirr>ri pnmpm 
o£)\ynni ro m b\y o^on msn pib ,nrimri rn\yy -inNb o>nid nbN p>i ,rmni o>o£>\ynn 
o£)\ynni o^nrw b>yb onxnsnn onm Trim yimn ,>)\y t^d .mm bN-i\y>b o\y >n\y 
b\y "Ofwmb P>ni yimnn ribiy oni mnipn ow> ,<)oin .minn >o£>\yn or>N mm 
onb 11DN3 ro m rmsn P>9N\y ribiy odd mnipn own 9( ">bi\y 7it» \y> bbm o^on mm 
Piwn nf >n\y iNin . 98 >ppN i^b ni>* NbN wn "pi^ri" win P>£>N\yi , 91 >r\ n> by \y-ii£>m 
-pin yimrw mmn niiob o>n o>w>o v»m h>w >n .nno wn ofwnn b\y 
po o>yop 00m imy nid in ,(rv'mri b\y m^m >yion ofwnn in) -itrrnri b\y rvnuwiNi 
no>\y\y 71^ 'n b\y Pin nN 00m N>>\y m -i\ypm ".imwim pat? o>b>on\y yimn 
71 "•^•mowm >£mw>rm ,>mnn i*n >ioip ">w pi mim n^roimm roiw yimn 
<ptnnb >in~i >nyib .'nninn oinrn nnn omn pi bunn P11} jin nwvwom N>n\y 
b\y mmiioiNn pib mi -itnmi mbn pi bunn P11} jin nwvwon yimn n\y>£in\y 
.yimb mnuioiN b\y mm n\y>£>n t> irv iwnd -mv> n^iwn n ny>ip .-itnmi 
N>\yipb rcmm .n rwioi yimn mm >nn mm wn imy ri"mn ,oipn bin 
mit> yimnw pn> >i ri"mn -prim o>3>i rn^n b\y ^biwn tip >b v>m unn n> by nnbyrw 
bin ifi >i ib\y ino>\yb mTa tino pN 7N ; -i>\y> >pibN inn by mwiin m >n nn^n\y 

•>vion ofwnn b\y ^biwn nt? >b o>\y-ii£iD piin>t> mnn o»»iom Nbn /n>m Np n~ii>n n~ii>' 

100 
mif o"imn im pyb w>yv •>£)! ; pNi . o'on m^ni ri"mn no>\yi •no'a ^i^b nid 

minn p nyi) w onnn in pn^nn^ni ii-»nru in n3 >n ; rnin inn -o£ib\y naipniw 

o3\yn b\y rw>£>n niN^n>n ^n bvi ; nN^ w .o>nb main o~io\y ^pibNn i^n po Nbi n>bi\yn 

Ni^nb pN nv>n ^nv^i^w nm iv ; ri"mri no>\y jin nnNin iwn o"imn ruwm >vio 

o>3n ni^n\y ,p on ; riN-i3 . 102 ri"mb nmii "o>3n ni^m b\y nw-nan n\y>£)n o"imi 

•>bbin ^nmi n^wi o>3>i m^n nbmn :inNi o"imm yimn by nptnin ri"mri ruwm 

no>\y nN <ip\yn (rnin inn >3£ib) ^biwn rnipn P>ni ; yimn no>\y jin -ip>vi o>£)p\yn 

.o"imn .n 1 onat ,rninn ^v vyi-|->£3 ,yao-i 95 

.86-92 'ov ,nnn'' ,wyv ^v iTii^ana 'V pi ,x> 1 1 n>\yNni ,rninn ^v \yn>a ,y'ao-i 96 

.>i7 \y>i n"t ,-f \y-iw ,nn\ym yaoin i?\y inic->3a ^\y»^ 97 

.t> \y>i n"t -f \y-iw ,mwn ,y'ao-i 98 

UN\y \y>N 5i-irt> u^v ,ia ^v 11^ o->oDnn dnw vnp yioin ,n> x> onat; toitoi ^\y»^ .«i>t7in^ n\y<3Ni " 

*jn .'pj 13>n \y>Nn\y 130 vonwo .o'viu o3>n ^k-w 'oanvy -r-aoo yioin ,tnM t^o ?vno .>p3 Minvy o>moi 

\y>N inn^ u^v ,p oni ,("mvu" j\yio^ ino pN\y -jd) o->»Dnn nvt ^v run^ rninnvy -pica yaoin ,>3\y t^o 

onnn .mi*»n -120^ yaoin mwna 05 ntny coan maoc ovo^ iwpa n mamo .minn nnn^ -ja -o ->p3 

io^v M'jvy .-idon !w n'aDWW ina pwa pat\y •>»!? cowno oj^n n^Ma o>nw) t>aN ,o>oi)ov pN on 

.o\y man 'v ,yao"in ruwoa coan maoo n^io i7N n^ao 

.*7-.yf 'V 10 ° 
.f'oa 101 
.»u£3\yo"n my»vy» nnw nuo!? owan onata »y *jn 102 61 .>jn»n y))7>Jifii uavm ,pin o'winn pi npm npn nn»p\y yimn nnn nbiy 

.yimn 'inn pi Nb nyam N>m ; ri"mn n\p\yb piin'p nimn o'win b\y n nnfwn 

m b\y o'pt m*n nnw ninbrm n'wnn 111 nbiy bny nynm uavm pib o>in pi npnn 

^yni] biNn biiN pn ^y bin -piNb otnd by o'pibN 'n 1^'v pit? £>n\y iiif pnp n 103 .ro 

o> ynn "i^v byi£>n\y own ro m b\y o'pt m^n by TObn 104 »[...biin Nb y-n 110 nym 

tifns nwyb 'n tit ppiwi PinN ijpi jini vn jin ni*' iwn p»3b pnyr> 'i» pitm 

n^d3 ,ro m b\y o'pt m^n Npin wbi ,o>in 'bbin wmb pnn jin i'mi on 105 "...oa\y»i 

10 vo'P7n Pw - o'Ofwnnv : o'm nmpm on?a\yttb <p-o o\y nimn m win\y 

o>t>ai\yi on?a\ytt o'winn pi npm npn nn»p\y p>v» pnb 'Ptnn imm pm 

b\y >jn»n p)7>Jifn uavm ,o>in o'winn pi 10 npn .b»m miata -onnn pp'nn pib 

.o'oyn Nb onpinNi o'jwki '-mn NbN b'yb yimn nun pi Nb nbiy obiyn mow 

prb ,o'i\yinn o'-un ibNb o'osw nwyb bN-i\y b\y pi jpi pi»n"\y inn ,b\ynb ,o»imn 

\yin>n n>d o»imn nyrb o'osw mnyn » 107 obiyn nn\y> Nb\y m ,ibN o'Ofwnn '£> by pnb 

opp >n >i ,p't> nb \y> iNin .ro m mi^n on m yopi "o>o£i\yDn"\y nN-01 108 ,o'P7 m^n 

pp'n Nin o'ofwnn opp wni ,obiyn jin rprwn o'pt m^n rimmi ro m mi^n 

.obiyn 

nnn n\y>3ri o>o£)\yn n\y~i£ib wn^fji p^d ; >bio3N ipy> n ; n>PD»nn mio m oin 

: iwnni o> on>bN -mro\y own n>f n> nimni piit jin 00^3 .n"mn b\y nb tnd 

Dm ^m iTT bv ib'SN DP3VQ in bbD m'D^nw n!w minn nn'm om d^p-t d> 
ppt m^o\y 'f)!? n^i ns bv piqnjw ip^q n!?i p njq on'bv n iqnj n!?i -nQbni d'-id^ 
n!?n m^on nrpn Nb pp-m bv n3 ">n po^jwd 'd nmnn m^o inwd hpni nonp nipn 
no by min ino inN p^vn n*>n pi...pin bv imv obivnw '3b on'Pi ppt pitc-'W 
n>nm ^d o£)\yon 'pin n'mb D'o^wb mioo nipn N'nn m^onw \ypi£)i mo*} Nb\y 

.nPTQb nPNi 
D'pm yapb "Pcq n'n nDNbo 'bvibi o'-imob d> moiNn pi DPn Pm in n^i 
'in bv iny Pbv invn bDi nmni mro n'n ibND pi Nin mi n^pd bD pi.^on^Pi 
.onn D'n'i mm iwn oawn bN yiowb nmnn nnww inN nmn 
•>ni nonp N'n ppi m^o\y inN 'd npt NrnDbot npt piqnw no 7^02 pwn n^ bNi 
wn\y ibom mbDn pnq on otn 'n pi D^inrion D'P^vn 'd n'oiQ iNib iwqn 
1o in rimnc n Nn' Nbi i^ini 'bbD ijpn ippw pi bD\y Nin pni Ninn pNi bwio 

...n pip pi 1PT Nn'w nmpn 
nm Dp-iic •>££ nobpn 'QDn 'q*'! ppm n*p d'wvj pn iD^n pwn '3b in yv 

109 ...d-tn in pi mio n>nm Nin\y onb nNm\y 
-i>if nb o>i»n n3 >n .>bio3N n '-im obii 'Pinn pp>nn pib oawnn pi npnn 

nn ; o>o£iwb mif n min inn inNb o>pt nn^ni ; "pm by imy obiynw '3b" ompi onn 

nsrann '31 oawnn 'pm nnnb" ; n"mn no'\yi o'oawi onn m^n pi npnn jin -piraw 

; o'~inif pi p>i o'pnnn omb'n onwpni N'nwi o> ; np'pnn :iiyi jin^ ."npinb mwin .2"v n3 pTTiPc ,->tm 103 

.to a n^N-a 104 

.u'' n' n^N-a 105 

•>-i£jo ; n pi£3 n"t a nvn£j Tiipma n-iqo ; u nvy-12 n"i u nvy-12 mo nnM n-i£jo pi ; n ^ pwrnp ,^aa 106 

.o->a-i moipo tiyi ro Npo->£3 onat 

.k-> •> o-ot>» matri 107 

.T"> u o\y 108 62 nmin ^n>pn t\h yprO niin ,D»m ."oawn bN yinwb mmn nniw own ni^nn 

o> riNoinn nn»>o£>\ynn ppmn jin p\ynb niim roinn ."oawb tip n n^nm rpofwn 

pn riDbnn mini im onmni ninwn >ibn b\y np£w>jpi in ,N)n Nniibm Nim 

.o>nnt>n onpm niibnn 

: -i£iif onnn Nin ,-mp nmn -inwn oin nm nininn >>bio3N n n\y>fm 

,i»v "c n"qi Oct p'v pN -pov owm ipo !?di ptnom p^i iti mm mo mipi 
,ipw '^n on iwi ,!?£)D o!w> i« pin nvipi o'oswon rtw n\y*nm mm nmm 
ri'DTT ,rf7"Pn mm n!? m^ mN\y pvn pjo mm n-p:nn Niw no ^in ,-pi -p onow 
imn >9in oipon •>£)!? in-p p-nmtn Tpom mm 'oswo ^di mN\y n!?n ,ovi3 "on 
onv n!?2 oTvmn omn o'pnon y>vrt> worn pin Nim ,mi pcv rninn!? pni 

110 .oP\y nmiim3 im oyu nom nom noiiDi 
jorab ni^nn onn ni*n\y 721 naif onnn pib >bi\nN n pi nobiin nbipnb ib o>\yb \y> 

\y-H3D 13>n onpm iwn own »n b\y o^nnn-o^ofwnn o>*mb wn mm inn nnNb o> 

.-i£iif onnn nnP "p-nnroni Tpnn'o ; >biv»N n nnP "oawn" n-iwrn nmi ,mmi 

mmi o>\y~ii£)D Nbn onrrnw nrw^Nn nN nboin "oyo >mf ' mmn b\y n>im\y miiyn 

mmn\y Nb N>n mmi »nn pvv mmnb pw mil ifnp onnn iwni p Pvi ,onnin ow3 

~i\ypni o»i>oni£> o>pin ni p^\y pi n^n ; n3nnn b\y n!wn o>*mn nN pmb ni^nn n^N 

inNb ipanm "pwnnw "pt> mm pin" b\y omnn ifnp onnn nyiPw o> ib o>\yb \y> .n^ 

; pniin pnn - mdi b3D ob\y> i3> : o»nDbn o>ninn ~>w nmabi \y-ii3ni vsu mm mn 

•>3D ."N3n" w ; b>yb n^ omn m^'w >aD /am yinn" - mdi ...o^n^i-m.-.o^ran in? nb'n 

msf ni n3 >ni7 on nun "pt> m>3 pin" onw -i£iif onnn nvi\y Niif b o>bn \y> ; nN~i3\y 

.o>3n m^n 

pi b\y ni£ipnn nT>n n>3b n\y>fmi o>b>nn o>iwnn o>DDnn pi Nin -i£iif onnn 

n mo>\yb wi '".•onnn ppmb pm b\y mnnn ^ ,-in^n pi ; n3ni3 t'tt jidoqi nubnn 

pin" nw^DNi >\ym ^^TO-^oawnn ppmn mm ma ' > wb P3b\y b>vb -i>if n\y iif ni \y> 

N3>ib ~i\ypi ib^N v>£iia ,1 01 ^wa ; pif£i mw ."^~in i^av' o3\yai iba bn ptnam 

112 "^-in t>w> o£)\yan Nnnbai wn NbN ; N3>i Nb Nnnbai Nnubm" -.kvi Nnnbai 

.o3\yai ^"iNn nN i>avnb NbN NniJbnb Nb -mm ibanwi bn i""n pmbi 

>£D .n^nan ppmb nbvmn ■>£> by ini3 i""n n>3b nbufNb *p>\y ^nthi n"mn 

t> t> ma nuban pn paon mibnn nun n>3b •>»\y - i b\y mo>\y nN ^a^a o> n"mn ; nN~i3\y 

b\y m^m pi mm npn na^p n"mn myi\y Nin ^10 p^ia .n3 >n b\y o>3>i rn^a by 

"P3>i" >\yian\y mb>b ind p>3va 7N .n3 >n b\y o>3>i ni^a pib ; >3>ian ppmn ; i""n bbin 

rn>iJ> ; nN~i3\y •>£)! ; >bbi pwi\y ^n bv n^n ; i""n b\y ~i\ypni tnd obii "o>3>i ni*n" ib>3Ni 

.mmn mif m n>f n> n>bw nvam N>n n3 >n b\y o>3>i rn^n pib i""n pi n\y-ii£>n npn 

pp>nb toiidddi om7 rn^n bv nffnm i""n nN warn >bio3N n\y ipni -111 

nnm ; bwn pN no>\y jwnni pi3 ni\y n n\y>£inb n£>t> 13 npnnn nn>n .^j^iD-^oawnn 

pp>n n>bm pib o>3>i rn^n pi npn in .nnv -npn nnnb nbi> Nbi n"nm Jiinwa .m m 11c ,t\»w ,-\2-m onn 11 ° 

.151 'ov ,"T"tt ,rtiw >v id ^v ; to n ,n»i\y ,nait» onn 'v 111 

.m m nt^nn ,n»w ,nait» onn 112 63 rvwn mm ^nnn pp>nn t\h r>m>n\y ~>n b\y mwm nn»p -in t'tt rmo m rannn 

ro p\y nvyrpa o>pt ni^n on n!w\yri jin -nivn K»»mn . 113 N»mn :T'tt jihw >nDbnn 

>n 110^0 ndw in ; ">f m>3 pn [-iin\yb]...-i\yi'> ofwn pib.-.'onnn piw tin pi -iinwb ni^n 

IN ; bN~i\y> •om Npm o>ii^n ™ >nw own poia K»»mn . 114 rnim !wi\y> b\y o>P7i ™ 

. 115 n3nnn pp>nb pun Nin\y >N3ni mown pi nP?nn pn Tin!? pm Kin nm nnnb 

-i£iif onnn ii\y pwi obim rannn pp>n pib o>pt ni^n pi n!w onin won i\ypn 

: N"mn nN \y~i3D 

[N"Q-in mwn •>£) !?v ,ro ">n !?\y o^n ni*o] ^nsn 'n psifo i»v >v mwm N"mn\y 
ppnw pin miN wi i^sn '^ cnsi ens !?o !?v "oswo t> piprv imvi p^o !?o\y Nin 
im> n>\ym nwiNi cio^n pi on!? ipprvw rrapn Tf> -p "o min pi Nin p^on 
-iiciri\y ^D ,miriri "om o">ii*o on now iN]...noi"Toi iwn cop' nooi o'-iowi 

116 DnP 

,!r>yb -i£>it> onnn on>by -iin\y "pt> m>3i ppr 'b b>ipn ini »oikwi pi"\y tip ,n>\yN-i 
nbN "pt> m>3i ppr '\y ipn-i b>yb .™ >n b\y o>pt ni^m iinn onpnn >wi\y iNim 
-i>if n -i£iif onnn .o>pniy bifpon b\y "imion pnnn" o> 7N pnnnn pnnn nN o>bbii 
,ibN nmp3 .p-nnrobi ibnb nfnj m omn b\y o>\y-ii£m Nbn o>*mn ,!wi\y>i\y b>yb 
o>-i>nin ^nnn pp>nn >£> by t'tt nN n^niin nbiiPNb <inw naif onnn b\y inr>n <p-pia 
nrra ,p on ,n*v> .imn ^nnn-^ofwnn pp>ni NbN -i* >o£)\yn ~i\ypni Kb ind -iinnw 
7dto ^j^TO-ofjwnn pp>nn nN p\ynb ivuw i""n\y ; N"mb mi3\y-i£ii nmab ; -i£iif onnn 
-wo n ; nn\y "iwn b\y ino>\y nN -i>i^nb >ini n^ iwpni .n3 >n b\y o>3n ni^n bv inm 
p>3f n ii»mn >! pn> .bN~i\y> niibnm ro ^n ; >3nnn pp>nn nN 7~iii\y ; pw>mn nnn\y 

11 .n mo>\yn owinnb 
o>m o> \y> -i£iif onnm K»»mn ; >bio3N n b\y onxmnn oninw ib o>\yb \y> 
>3in\y o3dn pt> 13 K»»mn .n^ ppyb in3 n"n~in\y pirn ^lon ofwm o>3>i rn^n pp^b 
o>\yi>nn pn nbN o>3in\y n>3i-ipvn nnwaNi -pin Nin in ; bN~i\y> mmi on o>pt rn^n 
o>pt m^n ^m pN\y o>-nif 118 o>-inNi -i£iif onnn ; >bio3N n .oiNn b\y inyi nw^DNi 
; o>pmi o>o£)\yn pi npninn nnmbnn mif nn p n3n>3 ^nthi n nbut? n .bi\yi o-npn 
ni*n n>£ib\y n"n~in ninvw inid ."'nnimn mif m nnnin >vion oawni minn yo pi 
o>inw on^w NbN ; iibi o"imn bv nffinn n^N >vion oawnn nN napwn o>pt 

.nimn mif m o»o-in o>mra 
o>3wn-ii ; iinbnn nnafi nbN o>mra nbiyn o>3n rn^n b\y nnwnwnw p£>t> pn 
bv v>i^nb 'in in \y> i3nn>3\y nnipm .n"n~in b\y m\y>£inb vpin nN nnnn o>3i~inNii 
nbN o>-in nimnb nnv wpj .bN~i\y> b\y o'oaran rn^n pib n^ pirn o>pt rn^n pi npnn .■j^wi 147 'ov ,t'tt jnt^vy 'v t'tt ivypm ^non iipTin nia->\yni N"oin ^v 113 

.'•> >v n^nn ,n»w ,n"»i 114 
.onnM owjn dj \y> .n'' , > p»o u»t7\y 'o o"n vvy 115 

.T> »o (D'Olp^) '1 ,JT'W ,1£31C D'Tin 116 
.142 'OV ,ri131-|pV ,1>W1*1 ; > 5 O>3^0 'tTI ,n»Vy "UN 117 

.Nan pi£3a T'-na yini -jvyona 'v 118 
.i7>v^ 'vaun u2\yoa ima 'v 119 64 o>o£iw msn pib omi msm >yion ofwnn pi\y npni n»mn nmpm pninb run by 

.minn imnm 
>3nttn atvmfii o>pfliMJ niaa ,>yion pam^d 

b\y nibp>vn£>n nimn wiibn jin o>o£n\y msm dnii n»mn ,bn>b ir>Ni\y >£D 

nminn miio tin p\ynb oiNn rnmn b\y nmipyn nmmoiNn .rpbtmniNn omi m^n 

minn imm inib>V£i rmt> m Nbn n\mi n>b dni >yion ofwnn >£> by (imn pirn) 

b\y nbN o>oi>nb n»mn b\y o^iimn immpn irw \ypu m pbm .o>o£n\y msm piynn 

.in\y>£>n 

mm npn rnit> an >a by nn»p >i ib o>\yb >ini ,minn imnb t> rvnw nsb in 

pib ; 120 o>o£iw msm piyn nwynb nibn mpp\y NT-mi >o£)\ynn tinn ,on?a\yttfi pi 

,y\m o>t>n n :bn>b ombN ironmnw ominn nin mm nbiy n npn .minn ppmn 

^ppmn-npbiwn rm^nb ypn b»nm ytn ,Ni>bi Kirnwi onbnn onub ypn 

rm mi mi pi npnm "Ofwnn" win b\y iwpni yimn ,mi*nn myo ~iw>ii o»»iom 

minn pmnn jin minyn nmnNi N»mn ; o>ooi^nn mil bbn >biv»N n ,bNi\y> >o£i\ym 

\y£iinn i£>it> onnn <pt> ibi ,ro mi b\y omi msm mm bNi\y> >o£)\yn bm >t> mnn pmm 

m^pn "iwnd »omin» oinn b\y m^pn mno nn mmonia np>pm nmrnn >o£>\yn jin 

n nm\y-i pN .»yiN t>w> ofwm ibn» >i pnmt> m ibnn b\y onyi bip>\yb rnt> m n\yn 

nwinb m o>p>£)f n on in ,mimn npnn by o>ymnn nmpnm ominn bi m n^nn 

.rnif nn b\y nmn omi 10 npn nm^p pN\y 

•>£) by ppmb o>inf m ovn mmn n\y im omn b\y mpp o^v ; >3>inn imnb v>m 

nnb npn ^n riNn ; ovn b\y imn 'PTO-^oawnn i3ip>n jin p\ynb ran bv onvi bip>\y 

imnn b\y nunf n Mbn rnabw n»mn b\y imnv ; pi3 .inpn pn in^n ipn ; n-imn 

b\y npi niiwb Nbi bN~i\y>i imn mi^b Npm n>3pin ^duioin pwi ppmb ^Pinn 

ub niwn iNi pnn mwrn .nunn : 'n pifn pirn N>m ^^nd juhq n^N ubi o>mn 

mb>V£)n .Ji>m-n>)iui npmn n>mo>>b N>n\yi 10 mniJiow mint? nm^pw ninvn pi 

b\y mm mif n> bv o>ivinn nnimn num nibnn i^n ni minm n mmv mwrn 

n"mn nm nt> n 71 121 .o->£)>pn onpnn 

122 ...i3min pi im on\y no rmpn iprib mm vnm mi ro \y\y no'wq... 
7-1W 'd miri noDcnm jition mDm omDm d'nti i\yND[\y]...!7!7D nu pbm pn... 
b\y in bN-i\y bD bw] om:n\y pi^m io^n im^ ^b nmoo ^m D'npn nwvb nvwn 
PN1 p£jc pN...m^o pjvi vnn\y piNi fr^Ni ,p£jc 'bi nwvb [ 123 "bN-i\y bD b\y pi m 
\y\y D'pcifjri '-1111 Nbi o^-i^Qri "nm Nbi d^inji-i '-1111 Nbi Dniobm Nb pbm 

124 .n^n mm ort> rwv m^o ,o»aom nn^on 120 'v d^uqw m^oa d^dj no^Mi tow >t> !?v nmnn •>o£w» ovpvy -jd !?v 120 

.vvp 
.o->a-i T1V1 ,n 3, T»i Jit ^P^-i ; rupruo ,i-iu\y ; np'o^B ,o->ia-na-ifc pi ,i7>v^ ,u2vyon ,p^ m^ana 'V 121 

.68 'OV ,'"T Ot'O ,n"mn 122 
.85 'ov ,0 'a^o ,n"mn 123 65 •onnn imnn pi h^d Nin\y npnimn npnn wm n''mn m-npm pib nm nmyb >in-i 
m^n rn>f ni bbn >mnn imnnw 1b pin -nib \y> ,p im .^lon oawnm o>m m^n pib 

.0>OaW 

nnnnnpn o^yn nbiy >vion uawnn pib •onnn imnn pi npnn npw rvmb \y> 
\y> .•onnn ppmn nwnb byamn otnd b\y m^n bip>\y by m oinni np>pnn mb>ya b\y 
oipn ; oiNn b\y n>bir>inn mnob yjnii b>yb uiT>i\y niipnn >>m b\y -wpni nm pinb 
pn> ,omin .ni >n b\y o>m m^n b\y >bi\yn nt? >m >mnn ppmm nnn>i >yion oawnn 
-pit? nb bip ; ri"mn nmm >yion oawnn in ; ~if mn b\y mnmoiNn jin \y>ron\y >n m >i 
npbm b"Nn nb>> onw\y o»i>onian o>mnn p^f rib pw\y p>o> Niri .^nnn imnn jin 
riN-i3 nm bn in .onnN o»i>onia o>m b\y man nmnNi ib>aN p>\ynb >iN-i\y nuw 
rvmb >bin o>bnp>m mmn >mb ^mn nnman nmp^pn mb>ya pnn i^>i pinb n\yp\y 
n mb>ya\yi inpm nm .ipwnb i^n 1b no nn nmN in^ D mwmy myn> \y> oiNbw 
i3in> on o> 7N .7\ynni nN~ii\y >ai 'n\yy>i pi* b\y nui-ipy n> by nrmn *r\ym m^aNnn 
nmi ,mpm>m nmnn b\y maw by mwn o>vtp otn >n\y rvmb inp owa ,71b onion 
N^mi ,>yivm oawnn b\y n\y>ani pnnnw >n\y PbNn pm .p>by nyi by inntmb 'bin o> 
yyonn pbn NbN p>N ibN "mv>T» n rvv ,o>i-n o>iw o>mrmi 11 mmn rnirib pnn^f 
pib wim imnri nbmn pi n>3i-ipvn ribipriri ,^0131 .-^lon oawnn - inp im >bi\y 
.n nn^ri pipnb N>n o> nmin ^nthi ; b>vb i3>N~i\y >ai ; >vion oawnn nbmn 
pirn ^lon oawnn pib riJ^i npn i^p iwn bN~i\y>i np^pnri mb>va b\y 7013 oi>n 
b\y o>\y-inn punn ^n bv "^nnn imnri" wim \ym>\yb pn>^ minm ,ri"mn 1b ini3\y 
pi^n ni3i~ipv" riJin pbN 'n\y rim -iidnd nuijiq ,11 o>bbi3n mb>va ^ninm nnfin 
ro^p n rnmn oriiw o>ninnn bn\y V3i\yn pwi ivio pbN ."•niyn oawnn b\y -i\ypm 
nPD^^sbri npbmn 'aw >i>b o>nn o>3»aNn o>n»p ; nibriri ^nn >i~inb o>3w o>mi> 
7N ; rnpni rnpn bi by ynwn pwi bmn Nb 10 na~n> n^ipw -im . 125 o»win o>^nNm 
v»yv pbN\y o>i~iri nnipni niy>ain pN o>-i>if n o>v^DNbi npbmb man rmn nmN 
"iwnd Npm mbn in nnw ; o»i>o>na o>h>^d nrw nwn3 pw ibN m^n nmN .mo>\yb 
w "-i\y>rn nori" ,»wv ">m» /'rninri ni~i"D inw onmb o>mnn .rnmn ^no o>>~nn 
n"mn .^nd^ nvi bip>\y b\y nn n"r>D mapwn m\y "mil ; "bi\yn" n> bv i»nnn\y nn 
pi n>mpyn nbipni n Ninwi (pim ; pbN b\y mpni Nb) ibbn pi^n nimpv nN tiw 
iND mn mbipm mpn nm^p ; ybnb nN~ii\y >ai . 126 o>nvi i""n pib bN~i\y>i ^bnn oawn 
nrnpn ,n>Diraii omb>va >aiN i^n ^i^in imm o>bbnn o>aub v>m n>nmn miata 
-i\ypni pi^n nin-ipvi ; >3>TOn imnn b\y n>f n>n nnn^nw Tit? .nyi onmpbm ; oniinf 
nwni ^lon oawnn pib '3'inn imon pi npnb iwn vp~i o>nnn ; m-i>f m o>bvian 

.n"mn 'OV ,"T"TT fTt^Y)! D5 1WN TIN^IO T'TT !W IVypm I^M !?Vy 1TI3VU .614-628 ;pr>N1 149 'OV ,U£3VyOil ,)t>K 125 

.(^non iipTin nnw) pwi 147 'ov ,(p>iw nnw) pwi 109 'ov ,C'0''u-'* iiut'vy imw) t^>ni 88 

.50 'ov ,o >*o ,n"mn 126 66 b>vb ipni .o>o£iw msn rmt> m o»pnn >pinn imnnw n»mb 1b pin pinb irm 
N>m ^ind 13b iruni <p>n rn i^nru i\yN...ni*n \y\..»\y ri"mn b\y o>inron mil jin 
pppmn PPD3D1 oyn >wni o> in ,11b 127 o>pi o\yrp£i pN nniyi o>o£H\y...o>o£iw m^n 
; ri"mn b\y in\y>£in tin crosynn nmpn o>n»p\y ^n by "...pmnnbn o>nnibni p^pi 
uniD o>o£iw m^n ,bbi Tin .pn jin^p - o!m m pwi rppim o>o£>w m^n n>^n 
b\y pin >pt>£i n3>DNi rninn >£> by m-piy by oi£p\y ,o>y»i >ipm rnp^i nptnyi 
nwynb riDbn ibnn m^n bi\pi b\y i\ypm ind rv'mn niny jin pinb \y> . 128 o>o£>i\yn 
,rmimi pt> iyn ; Nin pbm .ibii oyn by nbn o>o£>w m^n n>£>b in\p\y iwbi ,in\p\yi 
\y>rmb ijto ii\y omnb •onnn imm mint>n ip>y jin Tiynb n>d n»mn nnpw poN 
nid o> rnwn o>o£iw msm •onnn ininn ppy in .rnit> nn b\y o»vnpimn o>oi>nn jin 
pi) .rprnn nmynwn npnin m oinni n>ni3ioiNn mb>y£m jin \yipb rv'mn nmn jin 
nbbinb n»mn nmpn jin nny n>di m pbn b\y pinwi pifn ^Pinn imnn \ympi 

. o>o£iw msm •onnn ininn 
-i£ifi o'oaran b\y crppan int> by o>o£iw m^nb rppin mynwn t> n^n ri"mn 
o>pn pd Nb mim p~ii ; nn£)> ,p\yn\yi pyu po o>pn)n\y pat? \>h .on\y by Nip)n porn 
n£npn >o£n\yn b>iinn ipn in .mnnbn ibm) ib>£>Ni oyn by >bbi pob\y iob\y NbN ,nbi 
miipn nnw rnit>nn n>\y .rrowb manwi oint>n u>n o>o£iw rn^n n^wb o>o£iwri 
rn\y-i\y ; b>nnn Nb\y p>n\y no nid >3nnni ^awnn o>ninnn bw nbw£)n oin niDnt? n 
nnbirw pobwn nnt? m m 7-11 if mb it? mn inw b>iin ripjarn o>\y-iin b\y n>ni-i£if 

129 

"0£>w" mnw pm pi n dniwd . »nm bNmwi nni nn3>" .oni ininn bN~i\y> 
)m bn pin n>i b\y mil jin mwnb iipni ni^pan bNinwi bm o£iwi N>i3b ^Pinn pirn 
mb>np bw JT>n-i Nbn on>rorib nunf np^vn won dniwd rmw .bn>n pin n>ib 01pm 

031DD l>p£)nb ; N~lpDl ~l£)1f DD >£> bV 1>M1 Oin P^D ,Nltt> b\y 1DPN ,p 1DD . 13 °0»Pin 'D'l 

nN f fim inn ; 132 pnn i>p£inb pm n>i b\y iniib nt> > \yn\yn 131 pni3pnb mt? >\y >n b\y 
boib nu ibn b\y innnf jin pvb moon iw v>£nni ; 133 \ym nipani bnpn ^wni nunf 
715 >\y3Wi oin b>onb nunf n >i>b o>D»p o>nn onwb . 134 in^n nvi ppjij b\y owp 
m3\yn bv in^n p>t> m nyn nnni bNi\y>i pobwn nut? m pi nwn n^ n>\y .o>pin \y331 

.o>iif m o>p>f Nbb 
miDf nN ffib nivi3\y niim m i^bN n b\y oniwni io>n nnmn n nvain 
•>byi o>n o»ni>^ nut? m bnpn mint? b o>n>ipni o>t> ^sn o>mnn .1111 nb>nm bnpn 
; o>3m ; (bww ^wim) obwn nui >aa tpobw iwn b"N nni3 : o>3H>n nunf mnpn 130 
131 
132 ."ww> i^d Ni-ip!? \y>\y yopn ^ !?v hmij 127 
v»\y» i\ym nt^nna -jnv in^wai -non pi ,-itin ^v onat nocai jn' w onat ,oo^v o->pio£n noW? >v 128 

.o->a-i m»ip» -nvai 
.N"V na n"i ^aa 129 
.565 'ov ,'N Tia ,u£3\yon ,ifrN 'v 
.n •> miw 
.a»v U2 moa'> ^^aa 

.o\y ,ifrN 133 
.-j^ni 81 'ov i"tt jnt^vy 'v 134 67 niTD *>"£5V 1N ("...03WD bN1 0>nn O^DDD bN...») D1^D >»ay 1WD >byi 0>OaW1 OnOW 

jin -im\yb oyn mm b\y now >io>i mmn iwn pin mi; ("...oawn oy ti mm...") mpibN 
mow mmn Nbb mnbaia rmuriNnn ; (nwro) o>i> o>ibn b\y rm\y >byi ; rninn mi^n 
mom? b mNiww nv>N-in .bnpn : 103 ^ini million nuop mb>np ,<prabi ; (lybj \yi>) 
pbn in oyn\y oipn bo ibwo mN-o ,iyb> \yi> >\yw nmnm nwro iyi bwwi wimn ,bnpn 
n^d3 o\y ; nPD>o>>b nnon mwn i^nb inp in mna imNn pwi wni jin onn una 

.bnpn b\y n-oiipyn nminn imom? b mNi 
b\y "iwprii irmm ; o>3wn mit> inn pi nbN onin maprwnn mbipnm mpnn 
rninn imnn b\y minNn by minbn ,onb iwn <wi rninn mib ^inn biyab omom? 
jin mr»nn m>N ,n»mb io>n mow nmn >Niiii\y ,n mit> n >yb im*\y >ao mit> m 
by nbpn >niiii N>n in ,bN-i\y>i mmnn mb>yan Nibn jin o>oaw m^nb prv^b ijww 
rvwn miiip o>myb\y ,i3Nin\y miipm naprwnn ,nniyn TiNb inmi nm .10 now 
b\y pniw if wn ,-wibo ,bnpn mo tntm bN pm mi ppon o-m mmnn mint? n Jinw 
nyiip mntwn pn ,-in b\y laira in .•on»>nb'>np Nin paw -ip>y\y it? w bN o>oaw m^n 
,pmw pwi rninn pp>nn jin p\ynb mint? n jin o>N\yo mit> wnn ibN nbN\yi nnmw 
o>oaw msm mwN-111 wnh n mom? T>panb n»mn mnon jin pinb \y>\y nN-o p bvi 

.iwnni i3n»\yi b>vb w^in\y o>bip>\yri "iwb 
•onnn maw dn o>\y>nn\y o>inN o>3i~inNi o>3WN-i p>^b >ini ; nbN onub 10m 
b\y ^wN-iri ifmri ,p-nmt>n nnon ; m\yN~i .m'mri bv iy>a\yn\y pmi o>oaw m^n b\y 
nbN nnc m >3\y .ino>\yi ibnn b\y pm-ionb man ,inf w o"imn\y >aD ; o>oaw m^a 
mnn^n npinri ninvri rnw m ; rninn ^no riPin iin ib>aN ,-onnri pp^nn bv o>ipain 
riN r>pan wh rnmn . 135 n3nnri pp>nb mwN-in wnii nvu on o>\y nnnn ^oawn bbD bv 
ib>aN .in>\yni o>Nbn o>anw on in \p on ,ywTov n nin n>i Npm ^Pinn pp>nn 
bv nbau n npinN ibn nvniw nun ; mb ibnb ^Pinn pp>nn nwn jin in^nn ; ynn 
mif Nin 'bbD pwi\y ^n bv ; pnmt> b o»3>in o>i>pan t> rvw bNmiNn o> 136 .p*nmo n 

m .obiy b\y umm >mm bN~i\y> pN\y 
~iaf 1 Noinn ; bnpn pib ; o>oaw m^n b\y pnnn if m ; pm mi pi inpnn ~i\ypn 
iinw riN \yi~i>ai mbii N>n\y ino>\yi o>oaw m^n mn>ni p^n ii^nn bvi .*ri3>nn 

138 

\y>\y v>^n o"N~in .>mw imbN n b^N mi^n nnn now . mmai mb>npn b\y nsmnn 
mminn n^mv-iin *T"ii^b bn>n pm mi mro miin>n nb>npn ^nn bbi jin mNib 
nv>i^n ^Nini N>n .m^iinn N\ym 'n piai -ob niwn n>nn n no^w .nb>npn b\y n^nnb ,vvp pwv mi*»n -120 pi ,onoo ruDtri rt>Tm pi ,'tidi td o->p-i£3 p-rmjc 'tria p-rmjcn nnuo 'V 135 
n->'7H->i->Hn npmn nnuoa D'aoin im» dj n^iv n n^apn >.i ,n->.K ,0^0 ^ra mat'on nnuot' wm 

.tD: 5 ,o\y ,minn nnuoai ,0: a rnoa 

.N»>n vyn-Tn ,nww ,yn 136 

.!?N3aN-iaN ,oin-ivw 137 

.(d^uqw n\y-i2) N^n nvyy lu^nn 120 138 68 139 , 

>'tn 

p>N\y ibM ; o>3pinn o»m m^oron mmun bD jin nvnsn nr>N rninn ,-i£>it> onnm 
; -i£iif onnn b\y •owbi "ptnn'oi pn" ,>yio ofwn y>yn n-iwrn mn»p nivman 
iv oym o>y>>n UN -i£>it> onnn oy .•ow i^n p-nrop m inN i^n niDbnn n>i onp£nn\y 
niynwn o>o£n\y rn^nb v rv>b imn ri"mn b\y nn>nn mmm o> .imy ri"mn b\y urn!? 
myi fn>nn ; ri"mn b\y rom bN-iw> i^w miy ,vvmvK n ; nn>nb .mm n'onn 
. 14t "onn <tijo p-nnrob t> n>nn b^niy mn o> .n»mb nnni >3nn pwi p-nnrob "m^f » 
N>n o>o£iw ni^n n>3b\y mnyn jin o^dndw o>m ow> nwinn nyn >mn pi ,nm nniyb 
moi3 ibND Jiw>3Ji .niDbnb o>D»\y n'onnn nsrenn n>p£>n ibw ,nt>-iji n>o£>\yn mp'jo 
141 .o>Dbnb nif D3\y 10 NbN o>o£iwb n-nt> nn niDDf n "rwnm Nb bnpn nib>y£> jin wwnb 
npnn ,o>o£ii\yi o^n ni^n b\y pninnb wn n"mn no>\y nmpn jw uw ind ty 
mbn nbNn o>>\yinn n\yib\y jin ob>n •onnn imon ii\y pwm ; ^ion ofwnn pib pn'o'a 
niynwm p>nynb t>wd3 Nin pifn .minn oy b\y o»3nnni o^ofwnn i^ni nwynb 
nmnNi nmi obiyn ninw b\y -i\ypm o'nm'ii omnmpmi n"mn no>\yi nbN o>>\yin 

.hon NniDbm hon >mbnn pipyb wn n"mn no>\y nw) onMinon o^-ono o->pro»» o->»Dn maoo jmiN onofr t"'^n ona ^yb onD^on nnipoa nojnt' 'v 139 
.-jt'oni tripn iwd o->pnaio o^no nnoio ^\y oniDoct' D'oan maoco oo^vyo pi ,Mipoa 

a »"in ,n p^n ^uqwo ,^Nmv 140 

.-ft^NI 49 'OV ,'N 113 ,U£3\yOil ,lfrN 'V 141 69 pVnm maim p^ih msa :'* pis 

n>ion oflv^tta minn rrpnb »it»aa vn :Hia» 

>n\yb orpnn ri"mn /'ronnn >pm oy bN-i\y> >o£)\yn nnNnri" imwnb nrvnai 
o»-iiyn oibwn ofwn >m b\y jpmnn npjpvpjbn nbN\y N>n nnNn .npbNiopN mbN\y 
w >d nȣp*n N>n rpwn .rpmn jiui^i o>pn i^n <p-in >ipji mn bN-i\y> yiNi ibyfw 
>d mnN in n riT>m \ymn tp!?mn ,>)ps iw>b onirpn by bwnnn rniym vninn opt? 

.nb\y rppmb ikpnjp bN-i\y> runm o>pinn 
mom? ffibi niyn oibwn ofwn >mb npjpvpjb p>3^nb ri"mri nmn -iiNb 
nifj^b i3bio> ,*pi*n m>m tp!?mn b\y rppmb ronnn >pin jin o>Nnnb bN-i\y> >pronb 
-nip ri"mn : oniin >w ibN \>h *jn .-i\y£>Nn boo T'TT bbon tin i>mnb mnrp n»mn\y 
ib>£>N nmi ,ni*n bivpib onp nirp "111^ n> by i*i>pn on Nmobm NPib <ipin pN\y 
onnw pN "nobnn np^n ip^" bionb onp mobnn pi ^ikpn on o> :*nj)i .pfppyi 
b\y vman 1* ,-inibo ,"Nobm Nwnri" on»nnn o>mnn pi nid n»mn ,10m \"f 'TT" 
NbN i""n onniN pN ,pimi .Tbnn pi >£>b prob mobm on\yinn bo by\y pobwn 

."NP£)£)"1 

iniw nmifnn mmn pib ipi mn nbun o>bmn t'tt by b>on rv'mrw o>p>t> n 
I8n niNnri b\y narpNi mbpmn nmnn ^>hq .T'tt bbon mivna b\y -wpni >ion n>b 
dptod >pin •oan nnirpn nobnn np>m imynwnw 73 t'tt bbon jin i>mnb wpn 19m 
np>mn pny in ,mn£> n>p^>p nimn . 3 -imm mtPN ib>£>N ,Nin\y omn boo mNfp-pNn 
iyip nmrw I9n dndd nb>nm p>bi£i3 n> by ronnw "p-iiri3f ri" n> by rmin ; tnd nDb 

mi1> "civil and political matters"!? IWpW DD bDl n>n£)-|^ri Dp^llfJ-in JllDDf ; minn >£> b^W 

v>pn ; nmi£nb npon 7\yro Nb\y >n ,pp3vn imbN <p p nn 4 .o>biipnn bN~i\y> •on bv 
; >n\ybD n>o£)\yn mmpoiN ; ii\yin ^~in ; i"rnNi omnn pN\y ppddw pt> 31 ; nnn ri^pf yt> 
; i"rnNi i\y> nid o>\y ; innwb ; ri"mn '.'ppj pwi pnnn oinro dptod ^pmi "i^nb \y> 
Nin 7Db >pbn iif n .p^^ri omrow ^riDbri "-ip>V" bv ib>3N Tmb biD> ipn i""n\y pf3 
nbbiDn ino>\yi 7113D NbN ; i"rnNi mN>*nn "UNb i""n bbDn jin \y~i3b \yp>i Nb rr'ninw 

.ipm >£> bv bN~i\y> npim \yi>nnb rmnyn niN>^nn nsb 
nim n^mpoiN npwm n-n^nn ninvi opu rr'nin !pyb rnDnnw niwnn ^if 1 
ipn rv'mrw ownn bipnn .Tmi ipn jin -i>dwi inn ipn nid in ; >bN-i\y>n ppmnb 
imnn p o>bD v>^nb rr'nin iwnd .bN~i\y> riPin n^>vi nt? > \yn\y> i""n pipvnw piDnn 
n^ imnn b\y nnt> mb pp^3 nid bN~i\y> riPin b\y npriDbrin n^a jin y^b r\m 'pv ^pid .■j^wi 57 'ov ,0 •'Dt'o ,n"mn 1 
.o\y 2 
.'n pi£3 ,nTi£3n ,in-d 'v 3 

.N'' p"l£3 ,T'TT j'lOTJMt' : D5 'V T'TT ni3\y-|£31 n0-|1£3in TI10501 O'lKD *?V "pTTilJCn" ^V .'"T p"l£3 ,D\y 4 

.TO lO'C ,T'TT ,Pp3Vn 5 p>m>ni im pn n"mn wnpn p on ynn .bnpm pin n>i niim? : o»bN-i\y> o>33 otto 
?''nr>Ton >pinb bN-i\y> >o£)\yn nnNnri" by miwn rn>f m t'tt n>J0t> b 
mmn n>£>b n>bbin in\y>£>ni miN ibwb run by t'tt bbn pib \y-m n"mn >nyib 
i""n bbin ; DN-i3\y >£D .\y~ii£)Di nm -iniN wnw ^n by ,11 nTim >yion ofwnn by n^yw) 
mmn mn o^on ni^n ,ir>mi\y >£ii .ro m b\y o^on ni^n by ri"mri nyib into 
on»m >yion ofwnn jin wnnb obiyn >ni by nb>on rninn nniwrnw n>btmoiNn 
n>b ni mn\y >£>i >yion ofwm nwynb riDbn mm nnnn T'tt bbinw inid .o»)nnn 

.obiyn mow b\y immpim >ion 
riN x>Hi ,t>tt p-ipyi ri"mri pn m nubnw vmanni im >nDbnri -ininn -iiNb 
opnb p>fo nnob •own <pyt> n nN b^m .»n»mn no>\y" Kin <pyt> i mi pnmpnb imwm 

.mm mbnn o>i mnmpn by n»mn no>\y m 

ipn vm ibnn iwnd" (n :o>ninn >wb t'tt jin pbnn n»mn , wi nb>nni 
rnub prvnn pwrnm pbnn ."pirn t> 1£M rapn ipn n^pnn nubnn iwnd" (h ''...ton 
pobwn b\y ; iy»ni ,nnbnn b\y n>bbin nnnt>b v rvnn >wn pbnn ib>m ,*Tbnn b\y >\y>mi 
prvnn a omn ib>m ''Nibn''b prvnn 'n omn\y mm p»to n»niii .bbn •onnn 
npibnn . nbN o>mnn >£>b imbni niNimn t'tt b\y niNmrm jin pbnn mm ,''Nniibn''b 
o>3WN"in .~inN pm nbyi mn *tn ,o>3i\ymm pi nmm ''Nnnbn'' pib "NDbn" pi 
Ibnn b\y nNim w pi bi Nb\y "Nibm N3>i" Nbi "Nniibni N3>i" idhw 7m o>p»in 
7Df bv t'tt b\y t3»tt>o>5b o>>it> >3\y pi n"mn b\y uonin . 8 mbnn >£> bv "pi"i onnn 

.ib\y \yvpro ; p on ; n>N-i3 n^ pm 
•>nibnn n>\yn jin i^vb 1b nv»f n t-'tt b\y o>>it> n ~>w pi n"nm b\y n ranin 
rninn b\y mm mm by nva^nw n>>if t'tti nNTi n"mn ,-iidnd .ino>\y >£ib n^ oinni 
mil b\y nT'W' nN^in iwnd inp Kb i"TTi nwiTri nprobn rno>\y p by .^vion ofwm 
i"TT bbin nn jin mpnM pi Nb ibNi mo>\y ,r\t<iw •>£)! .mnb p>N - mi} ibn b\y >\y>Nn 
w jbnn mbvii ibN\y ppin ; nwp-ipb bbin nbmn jin nib>i>n ^n NbN jbnn b\y mm 
oawrn minn min b\y ^io^i pN Nin t"tt on .T'W' pwi onn mm ibnnw o>mib 
.n^ bbi nbmn bv ibNi mbisnb npT^n pN ; o>3>i rn^n wnbi >yion .'N p»o /N 'o ,>h nawn ,a >3^o ,n"mn 6 
^aa ,N"v J"'? p"a ^aa) ^an •>!•> ^v ^uion (o^ioo o^jna) oaon tin Dt'vyt' namn ■.a^i) >k omna 7 
(vpipn 00) Npoon ofrwrio uonwovy ->oo ypnp ^v ni->ia^n tin T-avnt' -jt>»n ^\y ima ,(*t^>ni a»v vd ontJ 
run ^v o^v t>y nfrva vpont' imai ,(a»v jv »"a ^aa ,a»v "T3 a»a ^aa ; 53 'ov ,o\y ,n"mn) lot'vyovy •-ot' 
o->\yv3n m-iu\y t>\y oapina rninn man : d^dj a omna .(a»v J"'? p"a ^aa ; 54 'ov ,o\y ,n"mn) ivyj nuat' 
pnno^ ropo ruvy o->va-iN ^\y np^nvy yiapt> mat'on ^\y nna ,(a»v '>1 a»v 'o pu->j ^aa) o>n i?\y nwaiva 
Ni7N mvpip rrnpt* i>N\y viap^ ■jt'on na ,(n»v rro a»a ^aa ^v o»a\y-i »vi ,n*n^ tipu) vpipn t>y ni->ia^ 

.(a»v t3 a»a >im) iu\ya 

8 71 b\y im>\y>N by t'tt t\h o>t> fin\y ow^n ojtinw mvwfn yiyob n*>n bi:p n»mn 
*nn o'amrw onwn o>mn \y> ojwiybwi ,ino>\y >£> by bbDn jin o>\y-ifw opn Tbnn 
nbN b\y onp>f£ii ,rwrnn ibnn rwnb ,myp-ipb bijw ipn t'tt >d ippfw nwid 
np\y>Nb i""n tin mb>iwri mvpwn jin \y~i9b <ynw ri"mn *tn 9 .ib\y ino>\yb tw>njw 
.rnNinnn roninn nmnNi rwiy nid nmi ,invp\y oy inN ropi nbiyn pwi Tbnn 
ni£>trmn .invp\y jin onmt> rniNDbw nmpn >w m i\ypro tow ri"mn 
-wn o>ito miy >Dbm Npm mwrni mov :N»y no omn ynn n> by onxmnn 
w oojin \y-»N >m*n wyn Nb on onb -wib bio>i ib\y y^tto >3<w kpt Nmobm nptt 
i""n <ipin root? n ".ni ysnw bN-i\y> bo [bN-i\y> ^~in] >»nw >9b Nb bN-i\y> >obm biN ,Ywri 
ino>\y oy inN ropi nbiy dpn imobn mypnp b\y o^vnsn o>byio ibnn b\y >\y>Nn mio by 
•mnb *rwra .^yion ofwm rmnn rnon b\y >i\ro rrnrw vmv rvTnn b\y rpp-ipyn 
. 10f |f p nm -mwn ,ni£>trmn ^byin ,y>>w -ny>bN n rnny jin o> tow rv'mn mwini 
ipn m o> .onnN owinm bn ipni mypnpb bi>w vmv idinw wo ovmn n"N-in 
nb>ipn npnb non* t'tt b\y rroi-ipyn inbinn TOb nrw ; ri"mn no>\y jin own 

.•>yion ofwnn b\y rpp-ipyn inbmnb 
o>\ypin opn otto y>^w nid .titod nnwi nbNn nmpnn >wi b£>vw ri"mn 
pmypnpb t'tt b\y inbinn t\h b>i>nb in Tbnn b\y ^^nd mTO bv i""n t\h T>nvrt> 
>if n ( ; ri"n-in npibn >£> bv) i""n b\y iwn-id jop i iinnwD pi NbN ; >bbD pwi npnTObnn 
; i""n b\y iWNin >if b o>D»\yn o>3>in bDb o>t> n>nn on t>n .iwi nm .ibnn ^^vb vsun 
on o» n>bv f nn jin ob\yn\y wb rmiro Jw>it> n vpip bv npiD^n >d vnpn pib pi NbN 
NDbnv 'ium noijwd ; n^ pi ; ri"mn >ab .(vpipn b\y oTOipnn o>bvin ipn t> nn obwn 
; bN~i\y> ^-ini >ni3 ipnw 7D1 m£>t>inn > T' > bv ptod ; n "wiN bTO>b Nfpo i>nn ind -wn 
NbN pbobom >ni3 kid pN\y -pi o"N-in n> bv Pit? n Kim .^bob Nbi bN~i\y> bDb rD»\yn 

.rr'nin no>\y >£i bv >\yip bD b'on nnipni pN\y indd .ubi vpipi 
ni£if inn >bvi\y kid ownn .nowan onwnwn n y>N\y nbw nbN nnipni pvn 
n b\y ino>\y bv iwvb in>3 ; iwi jin^ .>bbD pwi t'tt bv o>-ii"w ynn n> by o>niwd 
o> NbN mvpipb ~i\ypi pi bn i""n\y pi Kb iip o"N~in . 12 ni-npn twdd ^wd i^^bN 
rrwvn o> n .iniDbn mvpip bv ibnn b\y n>\y>Nn imbvi nid bbDn b\y im:wp -npn\y 
o>ooi^nn ni£if inn\y nb>\y '\y -nif inddi ; ynn n> by onxmnn rnat? inn n> by nyiwn .(nuo owaion invr>\y !?v nnipoa 'V ^coo iiv*« n Min i^d D»N-invy) ww )wv 110a o"m 10 

K»v n3 - a»v "T3 a»a ^aa 11 
Nt'N k)h rpJmioN tOi riMiJ >^v : (v»» iwt'N n oa) a»a-T p"£j n"t 'p io'c ,n»w ,ym iw n'nno 12 
dtn >N\yn yNi n>d frvy ^iNnvy wi n^m novo U'TH.-mvpipa o^fcri onvy o^uavyoa mvpipa Npn 
!?aN ■jt'o !?vy ruwi "Tn^i "TnM t>:£> i?Nn\y> ^iN\y pt n^n y>H i?Nn\y> >3^oi "jat'i...im^oa n^ on 1^-i^a -novvy 
ona^pa n!?n o*-in» oik run'' !?Mvy ia^p okv mumn !?aa n"m..."jt'ot' ^iNn tow D3n -ja D!?ivn mowa 
; 12-13 'vn ,62-63 'ov ,"T"tt jnt^vy 'v ^coo wl'N '1 tiwv ty >>.ht\ "pyt> \-\vx\ ^dt t"'op ^Niowi .pt o)n\y 

.32 'vn ,n^i -no ,t'tt 'v ,'^ ,n->-notTi nnofrp^JN ; 104 'vn ,100 'ov o\y 72 mnbn mypip by ibnn b\y inn\y int> <^n o»Nin 13 imy n»Nin NbN or>N ynn n> by 
-my inpm n>n>vi N>n n nmnN nnpi .nrnnan pmypip by oin bi b\y mnb nnn Nin 
bi pN w ,o>n o>toi byi >oi£> oin b\y >o£)\ynn mil b\y >ion NbN u>n i»tt on .n"mn 
.•onnn "m'vn nN p?nb n>bt> nown mini mmn mm b\y inpn >ion 11 nwib npi^n 
no>\yi iwnd inr> nun onm o^mn-o^ofwn nmt» <ip\yn i»n\y mt> n»mn 
n>n>vin no>\yn nN opnb ni o>>it> >wb i»n b\y n>mpyn mpibni wnnwn Nin .o»Nin 
,bni\y ,b»\yinn .nmmn nu\yi£> n> by nmiMnn nN biom 7111 ,t'tt b\y nnN ram 
nv^wb ri"mn b\y nb ind nnn nu\yi£> y^n ,i»tt b\y mm nwnni ,n»mb nnni 
nm in ,nnn >i\yi£> ibnm on o> o>opu ppiyn irabN <itn> 11m -i£>it> onnn . 14 o»Nin 
nmpnn bi nN t'iti 13111 mm u>n n»mn - 1 yni o>Nimn matrinn nub orrnvnai 
it>n>b t> 13>o in mnn o"nih mat? mi ri"mn bifpvw n>inb iwsn in ; ino>\y nN onmt>n 
onnn n>b in nbnn nr>\y>N pib i»n bbin pi myob no npm npn nmr>n mo>\yb 
b\y oowfjb mnia ra>N\y in >of3\yo p>>n nbyi ram\y rrnvnai ihto ,n»mn n>b pni i£>it> 

.onnn 

bNiwn ibon ufwm mniNn m ibon bw >w>Nn mil 
pwNin >ifi ; i3»ni ,ibnn b\y >\y>Nn mm mmn mini pnn m o»vn n»mn 
Nin] nbN bNin\y mi iidni oraby iwn Pn mmpn an biv : nynpn oy ; i"ii b\y 
Tbm ibn nwifn nnNn bn oyn bv t?n b>onb ibnn m by pi on [N3>i Nmibm 
of3\yn Nin i"ii b\y imim? npn\y ivio 13>n n"mn\y n^d3 mif>3i p»i3 on x ."bNi\y> 
\y> ; inibi ,ibnn n\yif3i unNn in Kin ; i"ii b\y pwmn >if n ,lbnn m\y NbN ; nnbnn 

.i\ypn iniNi mvf3inn ^nw jin pinb 
; n3>vD o>3>i rn^n ?i"ii b\y pwmn pbnn b\y n^wnn upon ,p on mn in 
pob\y mi^ b\y n>n m pN ; n>bbi N>n n nun .^lon of3\ynn jin o\y»b nunn jin ,hdni 
b\y >\y>Nn mnb i\ypi 11m niw .ninipnn bin o>3mn bn nsnn N>m ; mnN in 10 
obnm Nin n>f3bi if n> in ; n>ii3inn pobwn mi* jin bn bin bbw 13>n n"mn -ibnn 
; i"ii b\y pwNin pbnn ,p on .obwn yo nv nnbnn b\y ninw ynp ^n Nin .'oibiPiDN 
bum h>ni o>3>i m^n bv int? w >3\yn pbnn nmvb ; o>3n^n bn <ipin 11 13>n ,ibnn nn 
jin nun h>n n"mn\y ninvn iwbi ; nbN o>m iwb .nmiw •>£)! mnN in n mipnb 
nvibw imb \y>\y nmi ; i"ii b\y pwmn pbnn b\y mint? n upo bNiwn ibnn ofwn 
b\y >i\yn pbnn b\y oi>n NbN h>n ,ibnn b\y >\y>Nn mil ; i"ii b\y pwmn pbnn n»mn 
mnn nniNi nimi .o>m m^n NbN h>n ibnn mim? npn .nnbnn b\y >bbin nnn ; i"ii 
; i"ii b\y pwNin pbnn nnn it>3i»\y o>n>if n o>pm m wvn^ >w ; n>iiibnn no>\yi .62-63 'ov ,o\y (nt^vy 13 

.148-149 ,o\y (nt^vy 'v 14 

.to io'c ,t'tt ,pp3vn ;to io'c (o"m) n p^n ,n»i\y ,121c onn 15 

.-fi7>Ni 50 'ov ,a ot'o ,n"mn 16 73 bom n nnwi nf>m .'own pbnn nnn irai» nn^nn tin ypnb o>Nin n>pin inw -wnd 

w *jn .t'tt b\y >wn pbnn b\y n-mnn nnn it> »» n>pin bi jbnn b\y mil nN niio ny\yi 

mmn obiyi wsn" o^nwnn n»n nN ypnb nmu nnw b\y d^dnd ,mybi in Tbnn 

17 .o>3n ni^n oppD 

by pi Nb nnbwn nbyi N>n t 'm mrbnn ofwn pi nnmn npnn ,oipn bin 

"Tiyn N»y >">p p"i Ninn .mrbnn ofwn b\y miynwn by o> NbN ,t>tt nN unnn 

Tbnn n>p£iD tonn nN nninb -mmw ynnwn ynnw nin^ni by n\ypn N-imn ,ninipn 

Nwn ~i"n mvi Nniibm Nin :bNin\y -idndi ?[inin oNn] n\y >n tonn nN...nninb...» 

-int>n ri"mn .»ni*p 1b pN\y toim :bNin\y -ion Nino 11 

\y m\y m*p P vw torn pi Nin wn Nnnbm wm n NbbDi...[-ioP n*m bn 
nimw no bD boiw m*p P pN\y too biN ,t>i)cMi pro oyn by b'onb -port? nwi 
WNirn (ynn p\yb) Nin npt in!? Nnuoom ,Nni3t>on NbN Nin nih in!? ,C"'\y-i p\yb) 
bDb nw Niriw inn Npm ,Nin wn in!? wm m*p P pN\y toioi iro wi-psi y>\ 
.mb mi-pi mb bioP m\y wnw -mi Nb b2N...m\y-i P \y> mnon 'n 
nnN by mry\y nm pi mnn rnmn nnb nbN o'jwki nwnn nN o>bin n"mn ,-inrbi 

.yn> pm b\y mwiw nbmn wnn pi .NJT)Jt>»n nnryb pi b\y mninm n^npy nr-n 

i3>N\y ; "n*n\y nn bi borw : nryiip Kb nwni b\y nmnnw nbmn nwrpa Nmjfnn 

."n^b nimbi n^b bio>b nw 

•>nn n^n Nm\y nn bD bou 7bnn\y n n bNm\y ~i£if i niibnn oawnn ynnwn in 

o>non oD>nm od^did nw oD>nn\y n^L.-np^ oD>nm n^L.-np^ oD>n..." : n^i~i Nm\y 

n^n !"...oDnN 'n r\w Nbi...oDDbn ^abn Ninn ora onpyn" :pn inNb nni nm 19 "...np> 

,ri"nm -i>ifD jniD bv\y NbN !m> nN p^nn o>Dbnn ^bn ibm ni^p Nbb boun *rbn op 

,nw oD>mDi oD>nn" idhw im\y ~iif ,"n "inm ~pw N-in^nn ^in pNm\y\y \ynaP \y> 

~i\yND\y indd .ovn p bou ibnnw o>-iim inw bDb ; \ynn iwvn ni^i Kb on ; ni^p \y> id 

on~ini"\y own nm ; "Nm opi o^nN 'n r\w Nbv /'ODDbn ^abn Ninn ova onpvn" 

bm biN" .nDibnn ofwn jidoqi Pbv mbomn mbunn yo mn Nin pni 7bn mw "ODb 

7»\y Nbi ; nD on>p\yiy t>d ob>^nb onw 'n r\w ,11 o>~inii\y ibnn titd Nb ; Nni3bm Nin 

bNin\y oinn mi b\y nnwnwn nnnb o>non nuiipynw n^p ."npt Nniibni Nin mi 

.imy oin mw >£i by -mm ibn n\y nnbnn ofwn nnnb on o>no "N3n Nmibm w>v> 

o>3p\ynn o>nN o>>\yim nnbnn o3\yni i""n nN \y31n n»mn nm iv o>o>bin nbN onu 

omn ^nnn imnn npn by o>y>i*n iwni b>vb oni in\y 'nwpm pi^n" ni3i~ipv nN in^ 

.•>vion o3\ynn nN ^pwnn nn nTm iniNn •>u£3\yovy i^d ,-p» p^\y iou\y onatn o^-ivvy pip nn nn ov d->doo rvn n"mnvy n^n^ \y> p^ 17 
n'^Mi ,"^di nown t* o->o£j\y»n ^\y ni->iD^n nt'N onnn ,n»iNn ^\y ^dh a^ot' wuvy no y>> on nafron 

.31 'OV ,"T"TT ,"I11P"I 'V1 ."TOp >V .inD UQWO JT'W ,p1p 

18 

.o\y 
iwnvy onpm ^ im ,u iicn ■jt'o •jt'on owovy omacn D'oann ^ in ,o->-oin ^\y otura m^ >3 pn> 19 
.10 'vn ,164 'ov ,o\y ,p->u\yTt'a 'v 12 t>y .iv33 m-'iat'oa jmJn pa^ -pon uawo pa 74 o"imn by TV'mn mppinn 
[i"ii b\y pwNin JOt>b pnibi] m pnb p»\y\y nn biv ri"mn imi m pi <pra 
o»»imi N^m rv'mrw dnij "...n"' riDbn iv w> robm nbn} Tin ri"£> o»»imi iniid 
Ibnn mi by mbumrw irirorib o> >bwi ,rDibnn ofwm i"ii b\y jroiipyn minNb iipn 

.bNi\y> >ibn b\y roibnn ofwn by o> mbn i"ii b\y iwpni 
pNiw >£id .rmnn b\y inyfwn jin nspwn pN mibnb yjon ri"mn no>\y\y dnij 
n>\yi3N nysin o^pwnn o>nN o>wim roibnn ofwm i"ii bN kid o> t>rvnn o»»iom 
>d on ,iro\ynb idn bbin rpofwn ny>nm i>b\ynb p>w iiit> nitto rwm ,n>btnioiN 
o^rpbn rmripy nsra p>vwT>bi '•> b\y ininy nm .T>rvi idn >o£)\yn pipy oisnb >bin 

20 .i3b\yn miyn iin imwia jin rmpi N>i3 .o"imr) nwm 
; o>N\yon .N3>i Nmibm n^i bbn prom pi in rv-N> n niiNi nbn mibn 
i\ypni .m bbn mpt> iyn mninbnn npjopn jin 111m o>£p\yn obn rmwbm mNmiin 
n>n\y pi o'liy ibnn rr>n\y pi" ibnn run jin bmb iit> N\y nwiian o»»imn yiip m 
Nmibm N3>n npf iy rr>by Nimrw nwn ,j y oni) nwnb wiTfn ; p im ."bNi\y> ibnn 
bbi) bNi\y> ibn\y n^dj ."bNi\y> ibn in >1> ibn pi no pib>n pw inw o»»iom ,N)n 

.i"in 
o"imn : n n bNinwi y>£nnn ibnn ofwm prom pn p n pi£> o>ibn mibn 
,lbn n\y-i£ii ticnd bi\y .pi pi n^ph onun ibN bn [ibnn b\y] p^i" 'n robni i>nin 
i\ypni niinw -im .plan ibnm ibnn oawnn o>vop oo^m i>\ynD Nim ; "ii ron ibn 

.nrio >i7Ni¥P 
\y> jiwt' ; inii o"in-in 'n nibni .i"ii bbin b\y mipy \y> o>ibn nubni o> in 
fin i*ipi f n pu\y pm..tonn p nmnb nf ni fin 1b i^pi...ovn bv f n p>b ibnb 
npt? ivn nnbnn np>if b nbN o>~iii mwnb >ini ".pi pi n^ph o>-iiin ibN bn P3>n 
~iifNi o>3bn np^m on >!] pfimn ni>nn...po-ii£i pN .nwn" -.wy x>p p"i p>i i"in 
-idn N3Di 11 N3>3n ii idn !N3>i Nnnbm N3>i :bNm\y iDNni...Nim...[oriD numb 
nN nmnb ninfNni mimnn o>iin pn in^b ; wi]...ni^p 1b p^\y fimi :bNin\y 
Nmibm N3>i :bNin\y idndi ?n\y >a toon jin 11 nmnb [ : pnn ow 'pv o>\ypn ; finn 

."Dl^p t> PNW fl1Dl :bN1D\y 1DN N3D1 11 N3>3n 1"N !N3>1 

P33D onw nmnb nt> ^ndi t> im v d b>onb ibnn nn^b t> n>nni ; i>vn p>o\yi>bi 
•>oi£ii riJWNi p>^3 oN"\y ; b>vb nooi^nn n>>ifii >k nibni o"imn n> by omnnn 
ii>>ifn w bw\y nibnn by ^Nipnn na^fri 13>n ^miapn onpn >i ; dni3 npiintri 
Ibnn b\y ^it^nn npun mpfivri npjora NbN ; bNi\y> ibn invm nptnyn n>iinbnn 
onw nmnb iif>Nm fin ; t>n b\y niw pn ; inibi 21 ".N3>i Nnnbm N3>in ni^n 
rpjora o>v>£iid nbN o»nii£if o>i>iin in ; (pby b'^n >)im w) bNinwi ibnn oawni !?\y ni'>o' , u' , ^i rnant' wm k^k dw ,D''ao"i"T ni^n t'tt !w ■nc-a nvy^ru ^d Trn\y ,ovwmn noacn 

.36 rnvn ,3-1 <w ,vm ,-Mtp-i >v .'pnn 
.150 'ov ,m3i-ipv jVowT^a 21 75 wn' ' pi n'owbn npnn by ,p>vwiPi niipyi o> ,in>nb \y> p im >on nnmbnn 
. "pi oni n^ph omm ibN bn mm" >h mbni o"imn >ion pib "wn Nniibm 
: n> n riiiNi rfn> niibni y>£>inn »w>i Nniibm wnP o"imn oirin nN mra m >ion 
:vn£> iw <ptnnb ^win pi >nyib .ntr>n Nin "pnn pi" mnipnn n\yi ."pi pnn pi" 
•>io>in nN -i>ira "i^ip" bynn ."fin P a*V" Tbnnw n i o>Pn niibni inn o"imn 
dp^d 'N nibnw n^p . 23 pnn ofwm y>£>in ipn in ,iinbnn rp>it> i "ni^p 1b pN\y t> im" 
pjo i"in nipt? iyn rrnbnn nmip Nin pnimn mpn\y o»nri£>t> opioid b\y ppn wwi 
-iif>Nn ,t>n b>onb niint>n :(irv o>i>i-inn nyiiN nN o>N*in mh o\y) b>yb novmnn 
o"imn ,1mm ."Nr>i Nniibm npi" - "pi pnn pi" no>im ,ni*pi niinn ; inninb 
.i"in nipt? iyn Nimn ni>nt> bN n>nri£>t> nnsni pnn ofwm wi jin nni£> 
1*1 nmnt>n dpn o»»imn niibni mibnn ofwn pib i"ii pi nnmn npnn 
N3>i Nniibm N3>i >iP nnpnn nimun >i nnt>a.."\y inn p>vwiPi .mi^niispn 
n^WNin wnh -nun 24 ."i*-in m by bNi\y> pn b>o>\y o>t>nn >ib o> ipy£nn bbn 
i>n niiNi nbn niibni i"ii b\y iwpni .t>nn nniyb )nb o"imn b\y nnnpyn miuni 
niiara nmri n niun .mviw nbmn byn otman pm wrps pi >i o"imn ,yiip 
>£D ; o~ii 2 .i"ii by onwNin mm Ninsn np>if oy pnnn pwi nnnn N>m nibnn 

:bN~i\y> >ibn by o> n niun b>nn o"imn\y nN~i3 ,p>vwiPi p>*\y 
.(t> nibn) "in b\y ibbi" nn^nan inNb "pi" b\y n niun n>id o"imn ^^wni 
miDf i mpf wn nmnpn nnbnn on cnny bbi nnnn pi b\y n n>3iipv nn>n\y o>inn 
npiinf bv p>m nn>n£ii in ,nio .(p - n - * nnbn) nii>iv by nit> api o>t> n b>onb ibnn 
>\ymb miun . 2 bNi\y> ibnb pn o"nv ibnb pi o>£>> phi >i o"imn vip (n> nibn) ibN 
iwnd c> ; n 'bn) 'i pi3 o>ibn niibniw lint? n indd .bNi\y> •obn bv o> ,p on ; nbn "pi" 
pi b\y n>3iipv niun nnwb mini ; "pi 13>1"1 "pi..v>y>i"\y bNi\y> ibn bv inw o"imn 
nbnnb rai \y>\y mi^n in , p im .niiNi nbn nnbni bNi\y> ibm o"nv ibn bv b>nn\y 
P a^i)7" !wi\y> ibn\y inw o»»imn ni ; o>ibn 'bn b\y 'n nibni bNi\y> ibn bv Pn mbisn 
P pN\y fim" b\y np^o^Pn nbP\y nN i>ira ; bNi\y> pnb trvnnn ; n^ >w>i ."fin 
nii£if i pun i\yp \y> .i"in mpf iyn nnbnn np>if i o"nv ibn oyon nb\yj iwn "ni^p 
27 .b>vb UNinw pi b\y n>3iipvn niunn pib tfrxp n>nn ibnn f imbw n\y>nn pi nibnn 
nbnn by rain bNi\y>i ibnn oawn b\y iwpni na^)7 p\ybi \ym>\y o>\y unfn indd ."pt "n onatn frN t'Dav : u i cps'm ruDtria dj -jdi 22 
fc p^\y odio" •'wan pa -wpo p Nin ,"a^ip» t>yi£n D'aoin wio^vy !?v i^a tvo d>n p'owT^avy ^n !?v 23 
1^ ^vvy TViit' --1N-1 .63 'vn ,179 'ov ,o\y ,pvwpt>a nnM ivypna D'aoia n rot>n pa^ -notria »na^p 
,ia -new w ia imo po ,pon uqwo nt'Nvyt' w natria navyoJ D'aoin !?\y i^d >N\yu an !w oa!? nownvy 
moipo noai n pio o>wn a^vyj »ona n^i->di onatn nt'N ^aa iy na po^ \y> jiwt* ps nv t'-Tjon 

.p->u\yT^a ^\y iruna^ai ,»wn Nmat'OT wi nmn natri -notria 

.163 'ov ,o\y ,ym>T>'?2 24 

.109-114 'ov 1"tt ,rtf>v 'V1 ,iioMa ,t'tt pjva iTHp->o£3 "ivypna DDW ncuo 10^V D'aoin 25 

,V'u ,t> ,a-> natri : o\y T'-na imn -j-iw t>at> pt^ n->3i-ipvn irn-Tjn tin o->-roravy o-'mc-'j ^v i^n D'aoin 26 

.62 rnvn ,178 'ov ,o\y ,p , >u\yTt'a 'vi ,vu 

.o\y ,7t>w pi ,na^p fr p^\y toioa n"t n"v na ontJ t>y \y»N-in ,no5n^ 'v 76 onw o>mt> m \ynn\yn o»»iom win .t'ttq nbrw >£>i in winn b\y nnnpyn nnsnn 
,bN-i\y> pm o> oni -imnw -im\y onwpni pi pi b\y nnnpyn in-mn jin onn-ran 
bi by oPni o>n-o nbN o>mt>n\y 73 ,pniin pwi nn pm iinn oni\y onwpni pn 

28 

nimu b>nn o»imn\y lyiipi p>vwr>bi oy pi^nw nN-o ,-m b\y inii^tP .o>ibnn 

.bN-i\y>i pnn ofwn by t'Ttq nniinn 
•on^d .o»imn mibni "p-nn ofwm t'tt pi nnmn npnn jin mN>n ini ty 
jin i^yn Nin\y o> un^d .ittini rfn> mibni T'm mm bN-i\y> pn jin b>in o»imn\y 
pni n>ni^-n>ni-i£)f n3>nin pn T'm mpt? iyn nnbnn npnt? >9 by bN-i\y>i mibnn ofwn 
PN ,t>tt pib pnn ofwn pi rprm npnn <in by in .("pi" wi>P wn) rpofwn n3>nin 
P>n nn\y ,n\yn pi mvwfn yiu nbNn oTiNn-o^winn n\yn 7nN\y nut? o»imn\y p>t>nb 
on T'm pnn ofwnw r)nnb pn ,p im .\y-n£>m nm -idin n>n\y -iint>n 71 -nit> n>n 
\y>nnb 'bin onnn oPun Tira o»imn\y ppin inN >o£)\yn ifinb om-o mn\y 

29 .mt> n>nn nm^nn nprpyi ipn omiyn nbNi oPunw 
nN~i3 ?o"imn nwm T'm pnn ofwn pi rprm npnn pi p>t> nb pin nn ,p on 
winn pbwnb p>£>t>n nbn> N>n onnn nnpnw ,o>nN onwim iinn o»imn riyp\y 
nbN onwm n\yi nN-i o»imn\y nnnb tip .onnn nnim mm nnnb 'bin mwnb inN 
o>ni3 mim o> .mibnn nmnNi nnnn nt>n pp>ni >\yi3N bbin pii^nw b\y non 
onnib UN 'n p-i£i a pbm >ipn pwi o>nvn pn bN~i\y> pi mibnn riv£nni p o"in-in 
pranb niibnn bv .nubnn nw^DNi ni n^ pp>n\yi >3nn pp>nb o>pip^ oi^n m bi\y 
13 p-i£> 'n pbm .\y33n pp>m <p>n ^ip^n prn (n>ppN i\yn>n on) npbin >n\y nbvi npm 
rpppNn npmn b\y o>3inn rn>f yt> vm >3>t? ini n>ppNn nPsnnn nin -ip>v\y o>inP un 
<p).n pp>n pn ,Jimp')) nnon >n\y nwn rninbw onmb un ,0 pis ,a pbm .bN~i\y> b\y 
npnn ,p on .otn m bi pi n>ni3n n>ppNn npmn b\y nnonn ^nw Pn ; mvw£>i .\y33m 
nnm "inp P>3N npnn mm np>^ nbnpn min nwm i"m ^bnn o3\yn pi nnm 
npv piNi 7Dt> 31 nN~i3 n»mn nbNn o>oi>nn bn .o>nvn bN~i\y>i nnbnn pi o>ni3 

.bn>n mn ri3\yn bv inpi 

i"!! nbinn 
b\y >\y>Nn imib nsm nnbnn nn ; i"n b\y n\yn pbnn jin pvn n"mn ; "iidni 
rn^n Nin T'*n b\y ^oawnn -npnn nnwnw nnn n"mn .m m b\y o>3>i m^m jbnn ,V'u ,t> ,a-> rot>n :D\y T'Tn imn -j-iw tot* pt^ n->3i-ipvn irn-Tjn tin o->-v:n»vy o-'mc-'j ^v i^n D'aoin 28 
po!? dj D'-D'ovy onnnvy vnao o'aoin o\y imn nt^nra ,iiDn .62 rnvn ,178 'ov ,o\y ,p , >u\yTt'a 'V1 ,vu 
\y>N ba bv aiiipn oon in->\y •>» ba\y vjn itiw po" -ioin D'aoin p n nfri nfro instil ,p iod .^Nn\y> 
nni£j D'aoin .pt ^^ n>3npvn n-mnn tin ni-|->D^o nwj-non o^^on "...11 -nyjw ins n^w n^ >»v \y>Ni 
PdP w ,^N-i\y poi t'N-ivy ^in ^v idio pionvy -anoovy -jd ,n->ana avyin -i£> mfrnt' iriTin iidpni n^ p-i£j 
omj niDtra nfri nfro m:£>m n^n ruDtri ^\y n^ non rni^a ncuno D'aoin .n m-w£w< ^t>\h y>n ,mn£3n 

.\y-|1£3m D'MDV po >Ui7 T u 

•'■±>rt> pi monTion mai nw-it mo^pvy ino .d->oio >u>n iio-'n t>y 171 'ov ,o\y ,p->u\yTt'a >v 12 ^v 29 77 ,pnn rnvpipb P>uinb pN\yi /'npt ' in »h^dd» b\y omnn bn bn m bbi\y nwrpa o>P7 
bbib N>n "N31DD" wim ri"mn n^iii ,!r>yb ipn-iw >£D .niib>P otn pi\y o>P3yb in inwn 
n>nr>bin niivP ppmb mint? oni nn»p >i biipn -wn >3nnn pp>nb o»3imn o>nmnn 
"N31DD" omnn nbmnw o> ipn-i .o»i>oni£>n n^nb twn P>£>ni mmn b\y niimn 
N>n t'tt bbin nbmnw niN-mb p on -mm ri"mn .ri"mn nvpwi ->yiu n ufwnn nbmni 
nPN\y ; o>y>7 ni^n nmnNi bbin b\y pim>n mpn nN nimnw >yion ofwnn b\y inbmni 

.•>yion ofwnn nN o\y>P n^tmoiN nun nnw NbN 
ni3\y-i£ib ni^pi f n>ri3i ,o>m nmpn by rift? inn t'tt nbmnb wn ii»mn nwo 
bum i""n y>N >i nmn p^y n>Pnn jiwdjito pio n"mn ,n>\yN-i .nbN nmpnb ii»mn 
nnvw mwin : n>Pni o>P7 nwibwb nyju n"mn nwo .pnn nr>\y>Nb in niypipb 
pN\y pnn nN-nni minn ,(i»y »1 i»y o po>» ,vnfn rann nvwi ,bbn niNmyi oPiyn 
niypip npmn b\y o>N3n ynpb niibnn nn minm (i»y *n i"i) -ivwi NbN nup) niypip 
ni-i>\y> o>y>i3 opni mnb otn pi o^on on ibbn o^onn n\yib\y\y -nit> ii»mn .(i»y n) o\y) 
t'ttw n^p 31 .Npm niypipn omnn opn niNmyi oPiyn nnvwn >i ,pi 30 ,*Tbnn niivP 

."linnn" >mnJi bn n>Pnn >£> by jnu 
onnN oPvpnb in ,o>raP ,niypipb nit> n>nn rnn niptnyn t>»\yn npjot? in 
binn T'TT\y ,n»n-m nvp\yb twn ,nitnpin nivpwn nN pinb n\yp Nb\y pon .^bnn b\y 
Piv» on "rmbni o>Niinn r 'TTb onwpn o>P7n in . 32 rnnN in n ni^i nbN o>ninnb 
,1om .inN w no ~i\ypn nn^n n> bv o>3w o>3£hni onw \y~i3b in>3\y -im .~i\ypn 
; p bv .o>mnn pi tnd rmw npi3\y~i£i Pit? 1 ; tnd rnninv pn 'qbnn riN^n" p>i rip-nwp 
rm\y-i£> ,iom .o>Nnnn iwpni wnn nbN o>3>i\y nn^n bv f rarmb nbii> ii»mn ni3\y-i£i 
prn ; 33 m>nt> n nnni pi ; o>mnn pi nPnpn rnnsni nibnwn n^ iwpni iinbnb n"n~in 
no>\yb won b\y piiD>f nnnn p>N ; p on ,v "\yn np>if ; p on .nNiw •>£)! N3nb nupt? m 

.Pn np>if b\y n>3\y-i£in rnit> m nibnwn ino>\y ^n ; n"mn 
pt> 13 o"imn ; n"mn ruvoi ; pNi .ino>\yb o"imn jin t> •»>£) iw ii»mn ; n>\yN-i 
nifw o"imn ^wia pi Pn ; jin^ <^n bv 34 .pnm\y omn bn pi *pnn pi\y nwnan 
nbN o>3\y-i£> pi .ubi prnvpipb in -pon ^pwb i""n b\y inbmn jin b>i>n o"in-in\y .p>Ni 56 'ov ,0 •'Dt'o ,n"mn 30 
.52-53 'ov ,o\y ^wot' 'V1 ,irmiD n^w -ina !?aN ,\y-ii2oa nm low u>n n"mn 31 

.96 'ov ,"T"tt jnt^vy 'V la t>y 32 
10->o 110 »"in e)W n->a ; n"^nn 'o N»n ,n»w ,N"a\y-i 'v ^mc-iq-t NmcnN ^v n"mn ^\y n^ non nvtt' 33 
13>n •>No-i£3-T NmcnN ptvy -iiao nt^vy dj .('\y -no ,wn Nmat'OT wi -jiv ,^ iia ,tt'n 'v) nnn pi u''o\y 
nviM ^13^ to "iom NDt'O" ^v rr'mti tny n^ non nvt (.132 'ov ,t'tt jnt^vy) pan 'pov t^ 3 vyTanni? ^id' 

.nain pi priN ^v) it7i> 'pio^a ri'i^o mmiKi h^h 
y>Kv oipoa [iu\y n^i np^n >t ^v mvpipi ma^ p>3\y] omaN onat noa» : iu n runoi n»3^ matri 34 
n^ioi d'ot inu in iu\ya ama\y •>» m!?m vpipa nap tOv iu2\yoi pan ijtin pt on !?aN .po!? v\t> uqwo 
Nin D'aoin nat -wpn ,djoim ».o>n in ,£3 ^ linoa pan ^n i?3\y ,pon o£j\y»vy ^a o>\yiv ,n^M onata 
o''a»-in vnoi ,mvpip ^\y ivypna T'm mpoiv Tiotrin m^io in\y -ja >t> ^v laoio n^ ivypn ~\h .mvpip 
tn on »o>n in ,£3 ^ Tiaoa pan ^n ^a\y» mat .o>mo^nn o>mt7>3n riw nwoinn tin -iovy^ jnu 
iniN pipn^vy pt ^aa» n->3i-ipv v^rb v> ■. t> n maw n^u maiim dj vovyj D'aoin riwsrb m .a->->yma 

.289 >yn ,133 'ov ,"T"tt ,ni?>\y >a ^v n n^nnN nwi .»pon 78 <im\ynn . 38 nb>\y w n> by nnvyato ny^nn 10 mwiai 3 vann ; 3 nwn T>jmn ; 3 winn 
by mptninn nnywn n> by o»imn b\y o>\y-ii£mn mil jin nrmit> pro ibN npiwiab 
,-inN in m oinni o»imn mp>t> 3 by nwpnb nbN o>mn nm \y> >i pn> .o>3w o>pin 
-mv> niiip jpn-o n»mn mivna ,p by .n\y-ii£mn ininy jin 73 own boib n\yp in 

3? .o"imn b\y iow£>b 

40 
rnmt> ino>\y ,mvwfn . ^nn -ny>bN n no>\yi ri"mn bifpo jin b>yb 13>n-i hi 

nywwn -mv> .nmmn mivna n> by imiMnn jin biv^b \yp>i n»mn in ; ri"mn niny jin 

npi" >io>ib o"i\y~in \yn>£»3 ynrwn .o»i\y-in ,o»N-in b\y mnb ri"mn mivna N>n 

by o> inrif n rv'mrw two iwnni 41 .pnnn omn bn bn m bbi\y imbni »w>i Nmibm 

.o\y o> my pi*n\y iyv»i ,i»tt b\y rwi-ipyn nbinnn riy>ipi >»\y-i 

-in bn T'TT b\y inbinrw -nit> Nin o>\y T'iN-in b\y niwnn p>t>n rrmn 

omm o>i>n >pron jin ^nNb o>N\y-i mown pi bN-i\y>\y ynrwn T'iN-m nun . 42 pnm\y 

>n\y biipn ."N3n Nmibm wnb m 111 inp»\y 71 by -idin T'iN-m .piwn by niNiibnn 

p>t> n iNin 43 .pnm\y oinni bn bn vmv omit? piwn >3>ib yjon bn i»TT\y o>ptn£i\y 

•miN inf by ropp n nniNb y>>n nb>\y '\y .winn bn bn t'tt T'iN-m nyibw ri"mn 

>i>b rpynwn in roppnb y>>nb n\yp ,pNi .jpnti ropt>n 711 dni-i nid pn >d on ,-ininn 

NbN 1b wipm ipn upi in ,t>tt bbiD JiN -pira ojdin i"iN-in ,n>\yN-) .i"iN-in ninv 

b\y inbmn pib iiiwnn n>>if pi ~i\ypn 13>n m^v i"iN-in ; n>3\y .o>i>n ^djd ^id>n nbN\yb 

44 
-inib pN in ; i"iN-in mi b\y rnno nN>-ip pat? >bi n>d rr'nin ni3\y-i£i\y indd . i"ii 

.ino>\yb piiD>f rnnn T'initto rnowai .n'op 'o ,n»i\y ,\y»m 

t'tt tin oo^o^o D'aoinvy -j*] wwv va-nn !?\y Ttw mat !?v low nt^vy .wo 'o ,N»n ,n»w ,va-n 37 
.D'aoit' ini3\y-i£3^ >n\y^3 n»Nn win vi-nnvy tin^o m^ tn .(97 'ov ,t'tt ,ni?>\y) "nvyfrp ton \xiwp~\p 1 ? 
^ii jnu t'ttw Tiio\y ->o pi nv^oon Trm iw -ji •>!•> ^v mvpip^ t>ui» t'ttw fr\y imov tin po'J vi-nn 
.D'aoin ^v dj -j\y» 3 n^ iionvy pin nt^w ^in .■jt'on •'povi pi jnu t'tw -iuo\y ->o pi^i poo 
-W£rt< ,^1^ ,uoovy iipo d'ooii ony£jno oh..." d^^oi im3\y-i£3 nn onpo nt^vyvy p>^ \y> .133 'ov ,o\y 38 
"...moo not'ni ,i3nyT> ,w^io^ -iwqn ,mn^ dtn pi\y o>3>3vi ^n t»tw -111c o»io-in pN\y p'ont' 
ntajon tin topo u>ni ,t'tt nt'inn ^\y ni'mo n\y>ani ^sn D'aoin o yup ,178 'ov ,o\y ,p>u\yT^i 39 

.onnN o->oin >t ^v my*ion 
ni?>\y '\y nv^ni nnM nt»\y ^ns on>^N cnTin imi .i7>v^ o->uui^on ym onmon riBoinn tin pi 40 

.^>v!? manon 
•>o£wo !?vy nunwi m^uiNi o^oo !o - wn Nnot'OT wi !wiovy loMnv :i"v "T3 mitii nii ty o»i\y-i 41 
■jit'ni •wfwoi it'on >pm 021^-10 on^v o^ipo not'on ^i ^i\y Nin wi ono^oi pn^n^ o^m\y oo^o 

».im own tvi JinJn •jt'on pm 2"v n>in pooi pnno^ pw Nin 1105 pt 
inM rwnsb one wowon ^v poo ■nocn nJfr^iii \y> moipo o yi .mwn" : M^p io'c ,n»w ,t'in-i 42 
Nn>i7 Din vb\+ Din Ni7i mvyi n!?i noi vb poo pN nJUiJi !o.n ,n^ ov n^ ipoow io^n inM w nw 
...T'li n-010 -pw\ oi> owt'vyo +ni^nn n»noi+ nwon 0^1 ,jn3o tivow to inM piwon +.ri''nci 
un pN\y -in ^n low >jn pi ...o>n i?\y jnJo inM pitnn ^Ni\y>^ jnJo pN\y oipoi vpip ^\y njowon 
om ...k)h njtd^ot wtt' n^ in inp\y on^\y nnnJo inM 11 oo^mvy yrp jnJo 11 u^ pNi i^^jn \y-100 

".nnnJon o^vpn 
mbon pbv..w-T Nni*»T wi -in ^n pno^t m^ niooi pp^m \y>i...mn" : n «i>y© uo\y 'o o"m v\y 43 
nw non^ oon^ y>H ni^nn o ^v) "ip^v Nin pi...Nni3bm nj>t pi b>Nin ,ru\y ion naob bia> ii3\yon by 
,t'tt i?\y mm mmn t>y mot'o piwo ^n ^y t'tt mnnvy n'30 m>\y oj .(o>»> '^ pi Ni7N piwon tik ioo^ 

.132, 'ov ,o\y 
oj\y JiiNii pN *jn i^on •'poyt' onwp oj>n piwon >3>T\y v»w o'nm N"oin moyi p^n vy\y pio 44 
PN1 ,myp-ip t>\y ivypm piwo^ o>ym N'^p T'lNin n»wi T'lNin >in ip^y ,p 101 11 1110 T'lNin 79 wrpfn imn wivrmi \y> .wivrm : ri"mn 7m? 3 iPy <pr> 13 oinb wn nnii i^nn 
bum i""n pN\y inyiw im dnij onnN onun 45 .7bnn >pt>yb binn i»n pN\y 

46 

-nip \y >n nN manni nwn N»i\y-m inN 01pm 7N .pnm\y 111 bn >ni3 NbN mypipb 
onniN pN >i ,-m>n pi ,nmi ; ind Nbi ijwn jin \y-iv> byin n>£>b riDbnn jin boib \y>\y 
ninyb noi3 N"i\y~in no>\y bpwn -ip>y\y dn-ijd 47 .*rbnb nbyin 11 \y>\y nm h'ph i»tt 

48 

rn^nt? n "iwb rpynwn in ropt> nb y>jinb -i\y£>N >n 7N , pnm\y omn bn bn i»n\y 

49 

. pmiwn pi mm? 1 ? nn»pn 

bii" bn i""n n*>£Db N»mn b\y inp>t>£ii ri"mri n^d -mv> o»yn\yn in piwt? 

,7bnn pi 11 on onwi on o>i> b\y m^i-iyi oPiyn rann nvw\y pv 13 o> K»»mn °.'nn 

Pn nw>ip i^b in ^t'tt jpmn b\y ni^mn n\y>£>n oy bbi 7-111 nnnn N>n\y niny 

<}t< N"mm "o>ini niiy >3n» ^dh 1 ? \>h n>£>b b>yb in ni N"i\y-in niwn bN nwn K»»mn 

by in\yN nN \y-iv> byinw minn pi jin bop \>h n nip>nf n own\y N"i\y~in im pf 13 

jpyin 11 \y>\y 1111 *Pn i"ii onniN p^\y 711 n nbisn pnm K»»mn .Nmibm wn 7m? 

pjo ,jidvo nmi n nbisn pn>3 N"i\y~in ,1110 2 ."ny>inn >n rupjp Nin\y» in ibnb 

iv^m o>3W onit>n .n-pnt? b niwib ybp) 7111 ,7b>P Jpyin 11 1111 *Pn bn wn i"ii\y 

>3i rupjp" byi£> mibnn pm 11 omni nwrp vn Tin!? pm K»»mn p^\y nuiyb 

i"ii nN b>i>n K»»mn ; o>\y-ii£iDn pppfp ripn\y 710 p>t> nb pN\y -im 7N . 3 "n3nnn 

54 .npi^m n>N~i3 v\yi K»»mn >pf 3 bv ii»mn minnp n p bvi ,7bnn nbyinb w nwpipb 

i>bp n^inn pp>n pib i"ii pi npnn npn nn»p n>3b iwn K»»mn no>\y\y nN~i3 iwnni 

.n^i^DDD inN nN n"n~ii nwib \y>i pn>\y o>mn nbut? n >y> ^2H ,t'tt t>\y int'inn tin nt^ajon mov t'in-£> on^ovy ->o dj \y> .a^sfrwa n^ imov no n 1^1111 wt> 

.131 ,o\y (nt^vy 'vi .n^ oin ,, a woo p^vy pa!w '\y !?\y invtt' d'dcb rt>w 

.'wi NniDt'OT Kin pnoM lata Y?ot> nt'viri p^\y noa fr^NV : n^nn >v >k pt>n ,n»w ,N"a\y-i 45 

t'la'' ,ronon njrun iipn^ -iat priJoi ,m*o •jt'onvy n^oa ovu vy\y toi" : a»a 'o ,moni''on n»w ,N"avn 46 

".i-T'ant' Nn'' ,ptn 10 mt> m>n^ 'Wivy poo : iofr nid 

.to-i 'o ,n p'jn ,n»w ,N»a\y-i 47 

.o\y ,318 'vna p-fja N»a\y-in nvr>\ya npoivn nnpnon m-iaoa 'vi ,137 'ov ,o\y ,n*7">vy 'vy !w invt "ja 48 

,moiMn •>pi'? D^rina ,nMW3n ina tin a^n wvv -nao\y ^o tin ipiri N»a\y-in toi 'o n 'n N"a\y-in n»wa 49 

p^\y -jaa -ititi pa imov tin poJo N"a\y-in nawnn -jwona .natrit' oNnna ,in\y^ tin \dt> ^vanvy oipoa 

rnnwo nawna n nawnt' orvnn M"a\y-invy (138 'ov ,o\y) y*o nt^w '\y .■jt'ot' nt'viri \y>\y noa Nt'N ^n t'tt 

\y>\y pi ^an nt'innt' ->N3na \y*m •jt'on n^vin^ t'tt n^ajn tih nn Nin o\y (up >v >> >n n»2vnr\ n»wi) nm-> 

a^n pN\y -nao N»a\y-in rr>sb ,n"mn nuvynavy pn> ,p oh .o^aipon mat'on ^na lanovyi Nat>oi woim 

inv*T^ rijuao ,(54 ,o\y ,n"mn) Nabot NJoiin no»p p on n^n mat'on ^n >a ^v n^wjn ina tin \y-ii-> 

.N»a\y-in ^\y 'rnnwon' imovt' nnnN ni->i3\y-i£3 v^ni? "ivya^ ^a^ .N»a\y-in ?y> rnnwon 

.'n p"d v»w >v o'nn vvy 50 
unw" : n pi£3 ,o\y ,rt»\y 'V t'tt rtiroi namm yip now rnwan pa i\ypn ?y .'h p"o nc 'o rvnn v\y 51 

.u»in -no ,N)n Nmat'OT wi piv ,'^ "pa ,t\»h pi ; »o>u !w nwaiva o^ivn 

.n»> p"o vvvj 'v o"n vvy 52 
\y .»n3non >3i n3pn» N»o-in 7*t< MipJ »n*)o nJoim" n^ao N»i\y-i\y no ,(57 'ov ,a ^n) n»mn nvt^ 53 
lat pnJoi ,m^o ponvy noa ovu vy\y ^at" : a»a 'o ,moni' , on n»w ,N"a\y-ia na jidwt* o^o'ico pawc 
poo vpantj po^ na \y>i...i-r>arP ^n' ,ptn io n^ rtVTt> 'W-ivy poo noft Mm ^la^ ,n3non njnJn ppn^ 
!?v vyoo 7V nvavyn n^ omna N»o"in 7^h awsn) nvyi-T> ^n \y v^o nt^vy '\y ».on n^no •'Jipm ,^n 'aa 

.(148 'ov ,o\y jnt^vy) »n3non pp>n» t>\y pjv ona nwp pN p ^vi mann 

pi'ao tin^ .t>Pa N»o-in 'pea Npm 1^1 ,n"mn nu'-vyt' pawc nmo naoa N»o-in np'oavy p»p \y 54 

i)»n vvya i^poa ^ !?vvy ma'cua mat'on pta T-ant' p^\y iTnawno rm^a poa N»o"invy p^o rf^vw 

N"oin np^oavy ,pioa ,dj pn> .u»p 'o ,n»i\y ,n"oi 'V1 ,171 ,149 'ov ,o\y ,Tt»v >v .P'nnt' \y\y onwm 

.o-own nnipon pa niTio ^v p'ont* pni onn^o oPip->\y >t t>y nnJm t"on nawna 80 >»vn •>£» by o'on msm t>tt pyy 
niiy b\y niNiiyi o>biyn nnvwn bii...pn w : o>n^id un N»y 'o po>> >bm 
miy ».omy nnnwi o>\y3 >o>>n ^m ,on\yi ; o>idid niiy orromnw £>»w omii 
-i>if d >»\yi ?o»iiy b\y pi nm wyw nnvwi onon ywn ,p on .niiyb o>bit> 3 omii 
inn\y nnvw in o>\y3 >o>> on on Pnd nnvwi onon pn yum .»Nr>i Nniibm nptt" 
pinn by biN ,p\yiT>pi po>> mini o»\y Nbi b>Nin ,inro nmni >n iNbi» :>"\y-i ?omyb 
.»nb rib pnnrT n\yN o>b inn\y nw Nn>niNi Nbitw bn ,omy nnn\y pi ,™ >n 110^0 
nin pi jbnn ni oyun m \>h ,i»n» :ino>\y nnn> tin n»mn ypn '"wi mi by 
ymwb pmnnw pm ,niibnn >f mn ymwb pmnn pirn o>i>inn on\y po ,niibnn 
omw »9N bNiwn o> b>yin Nin pi\y pm ,Nin pi niibnn >oin) niibnn nrrnn 
,Nr>i Nniibm Nim pi ram rmpn p?nb bii> o^n msm Nin\y >n bi...» ,pvo>bNi\y> 

."Nibnb nvinw nm mb pw pNi 
t> m>3 ri3pn" Nin\y i"ii b\y >wn pbnn pN\y *pb iw>n >»\yi nm N*in n"mri 
pn mbnn mm .vnm nmNn by ino>b\yn ,bbm pbnn b\y >\y>Nn mm iwp ,»pni 
i"ii bbin .o»o-i£iri P3>3pi n>o£)\yn nmnn Nb ib>£>Ni ,*rbnn nn>Nn nyiu n^N niibnn 
-i>ifn n»mn : ™ m pib bNi\y> m pi n'onpy n>o£>\yn nianwi nmm rnin nimn 
omm niibnn >f m>3 -niibnn ~>v m'ob n»*b ™ >n by rninri ri3>mn mm nbom onw 
n^ pm w ; n-nnri >£> by i»nn pmi o>-idid mibnri ^ m>3 oni .rrnnri >£> by i»nn pmi 

.bN~i\y> >nb o> "b>vm" Niri 
b\y o>y>i rn^n on ?"b>vin" n3im rmiin ^nn :nbN\yn jin o>bvn i>n ri"mri mi 
>n nN a»h» 13>n kid viin ; i»nn >mn ^oawn invn n>-ii3n nubnri pmb riJpn n3 >n 
obwn mow b\y pirn fm>3 ; ri3pn bi\y nvin bv mbvrib pN\y -im nm w ?bN~i\y> 
ri"mri ,-1110 !bN~i\y> >3>i bi oibwi t>n nbon p -inw nriN on Nbn .bN~i\y> jin o>i»nn 
.•>nibn ip^ ib>3N in nwn boinn 710 riN^ini on i"ii onnw pN\y mwr\ jin ^d>n 
npiibn ^pm b\y i»nnri invm rninri pib bN~i\y> >im mpuri pi riTnp pn ond biN 

?mniNri 
ib>Ni ; >vion o£)\ynri jin o\y»b o>i>n nun jin n3>VD ro >n b\y >in m^n ,1110 
Niri ^lon o£)\ynri ,10m .m oawn o\y»b bN~i\y> >n b\y onnn tin n3>VD o>o£iw msn 
npb-iip>o-i£) npiiin niw m pi o>i>>i nv onp Nim ; o»i>o>n£) o^in Nbb o\y£nn >\ym 
; >i on) ^lon o£)\ynri b\y o>nbip>oi£i o>\yiib on bNi\y> nnm o>un npubn .ripwrnm 
n3>N nnN now ^ofwn b\y n>3npvn nPD>o>>bn pb ; (ir>Ni\y •>£)! ; o>£if 13 o>3in o> niinb 

.ninN now rnw m n>3nb Nbn ^ofwn ^pin n^pn 
N>n n"mn rum >rivib ?bNi\y>b nubnn pi "b>yin" nm ; b>vb nnNn iiNb jn 
nbN o>pm bv minnpn ,onnpn onpm ; ni\y£iND nubnn >pin ^ipini nnnn nun no 

.o\y ,rt>w 55 81 mibnn in p-nn oni onpnn on Tt>n vvbn onnpn onpn» or\m .bNi\y> >n npi o> 
nmN by ri3W niinn pm\yi ; "NDbm wmin" nmnNi o^i jin i^dn> bNi\y>\y on»nn 
iipn nrw >ni nniin ni^p nynp ,jrov>ii\y nbinn p>D ,rnit> nn n> by iyipw nT>nn 
o>Tin' pi Jroripy rpofwn manw pN oni o>ninni ,nm nniyb .^robn ip>yb in ni^nb 
obiyb ,irr>ni iit> >n b\y oinnn bin ,»nnni''i rroiinn nnirvn nimb i\ypi pjo ,oni3i 

.mibnn >pini innb mi\y£>N pN 
:irr>i mmn n nbN\y ?>»\yi mi b\y ouwa jin nnNin ri"mn mivna ond 
o3\yn" roim wnnwn ir>N ri"mn ?>"\yi nm pnn^f nun in\y>£>nn onmn nr>Nb 
m^n pib dpi "i\ypni >yion ofwnn 1111 in\y>£m jin UNin upon .^wii mm "^10 
.•>»\yib n rw>£>n t> rv>n n»mn\y nonb pN\y pon .onnN nmpnn ro >n b\y o^on 
pi >»\yi v>^n\y iw>pn ?ino>\yb y»t> \y >»\yi b\y mm ri"mn n^d nn ,p on 
in\y>3n rmt> m i»n bbin jin ibwb n»mb iwsnd ro >n b\y o^on m^n pib i»n bbin 
•>"\y-i nm n^d n»mn\y in\y>£)nn idn min\y p^on .^lon ofwm niinn nun Jinw 
roim n»mn \yw\yi -mini ,iom .o>3>i msn pib i"ii bbin pi iw>pn o^y Kin 
m^n pib i"ii pi i\ypn : wnb mibwn \y> m iw>pb\y N*in n»mn\y un^d b>yb "b>vm" 

.i"ii bbin b\y inbinn riN yiip o-on 
on mb i3>bv ,n>\yNi ?>»\yi mi b\y oowa jin mown Pn Tmpvn >n\y ond 
npPnn mm nnbn n nbN\yb niwnn .o>3>i m^n pib i"ii bbin pi i\y>p pN >"\yi 
'•> po>n .N^np nnv iivru p bvi jwnni i3nw p>t> vn\y po>n n^io n rmvnai o'jwki 
•>inv on^Jimw 3"^n onni nnv b\y nwi-ivi oniyn nnown bi" >i nvnp nwnn i"V 
•>i>b n>d ninf n nvnpw n\ypn n-idjd ."o>hv ^-innwi o>\y3 ^o^sn ^m ; o>-i\yi ; o>ini 
; b\ynb ; nn>if n vpip raipnw rrorP pn>3 ,-iin ~io\y >i>b .ronn ~io\y >i>b Nb *jn idd ~io\y 
li bv rift? inn n nn^n .ni^n pin nn ^j^i vpipn bvib t3b>\y\y ihNb pi 71 by ivw bi>p 
Nb P>N\y=) "Nio\y nn pinn irr^wfu >s)*io nn Nb in^np nn y>rv> wb >ni" onnw unw 
o>bPv on no iwni nn io\y P onnn pn Nb ; o>3»m >3ai limb nwnn tin raipn pi3 
.p^pn vi^i riN nmn\y N>n limb raipn pi o>£>ton rmvn .( "nun on\y jin bpbpb 
riN v^inw Nin Nin ; bipnb pii3n p irn>t> m ; m^v io\yn ; n3nm ininwi jin^ nnwb 
o>iv •>!•> by oinn wn iwni pi y>)p y^ib b>if n ; "pjp io\y" Nip^n ,no io\y in .pjpn 
bi it? n Km ; nnvb oPif 3 on\y o'liv n> bv oinm ; mNiiyi >wv\y rann iu\yi .onwi 
n^N n3\ynn vnn .pjp vi^nb <ipin 11 11 ini> o>mnn\y rwm bv riPvnb pni ^uawn iiy 

?n3nn iu\y pib nn ivw pi n^mn 
>3n [nd>n n>yi>N] n"ini ; i"ii bNin\y idn" : n N>\yipb o>^ii>n >3\y r\wnn Ninsn 
nwnvi n\y^n rann ivw on>\yiD o>mnn ; p\yNin ^n^nn >fP ."o>\y3 'unsn ^m 
on\y mivww N>n rawnn rum ; >3\yn ^rprm ">* 'pv .i"ii bbin >£> bv o"nv n> bv onrom ,1^3 Niojn ^\yi ruvyon t>\y nmpon mvovyon tin -nat' mt* tijud i>n .2: -"it pu->j tn-ipovriN 'no ^aa 56 

.innw o-oivw-in ripfrno tin pan^ ^auw -p onatn tin p^nt' Nt'N 

.•»'vn \yi-|->£3 ->£3 ^v n>d Miojn nj^n 57 82 D3pn\y ronn ~io\y p>D ,n>o£i\y£)n nbiysn tin y*in\y Nin imy ivwrw "pi o>\y) >o>> 1»3 
mbnn >i iyip o>m o>mn jwnni nNiw >£D .on\yi or>N ; bipnb in-ppm rannn jin 
mivwn bi\y ,n3\ynn ny>ip\y indd .»o>\y3 >o>:o£) ^m >in nkpn rpyiwn >£>b npt>£o 
mjora y>£nn »t>tt» TPnrw ib o>\yb \y>) .bbi T'TT b\y mpn n^N ,on\yi mNi-iyi o>biyn 
n-pin riDbnn ,n nbiit>N >a by .(m ^wn nnn n nbiit? ni ,»n N>\yipb pwNin ^p-pro pi 
. 58 T'TT bbib ~i\yp onb pN\y o>3W o>bip>\y ipy ,-pn nvw p>D ,o>n>it> n mivwi 
ino>\y by o>y>i*n v>n Nb ro >n man mriN mil ,n nbiiPNb <im\y n>n >»\y-i on 
Nb ,p on .in b\y 1£>ipi riDbnb nmw ibnn ,N-imn b\y ibnnb imwia by pi NbN ,yoyi 
n^Nw nbPPNn tmd in .o^on msn pib T'TT pi n\yp \y> n>£>b no>\y >»\y-ib v n»b i3bii> 
i""n ; o>^i-i>nn >3\y\y rniif n n>w nbiit>N nn»p ,t>tt b\y mpn mivwn jpjipi nN^m 
rpnt> ,p nbiit>N >a by .nnN mpnb t> n>nn iuh biwi ,>3\yn jin inN onmt> opn ,n»ini 
?>"\y-i b\y imm> >nn .t'tt bbin b\y rnpn pN Nin mNi-iyi o>biyn nnvwn 
bi» nwnn .m >n b\y o>3n m^n by into t'tt bbinw -nit> pN >»\y-i\y dnij 
n\yn\ym iw nNim N>n\y >wb) N»y 'o po>n o> nNim ''on\yi...mNi-iyi o>biyn mivwn 
Nmibm Nr>f ' own nwnn oyo jin \y-i£>n >»\y-i ib>N (i"v '•> <ni b'on o>^i-i>nn ^wb ipm 
<ni n^ifi iwN-in ^n^nnw iiif rpn >"\yn on ."on o>bN~i\y> bipnm inunw £>"Vni npt 
ninvriw iNinwD vm bNm\y idnw own onwi niNiivi rann noww vnpn ; i"y '■> 
nnown bi" n3\ynn jin \y~i3b 1b n*>n Nb ; nrm (n^ni i""n pib nnowi pin pi rnwpnn 
•>"\y-i\y n^w '\y p>t> n indd .npt Nnnbm wn own n"v 'o <pn "on\yi...mNi-iyi o>bwn 
nnv >i -nif Nirro po>n ^"w-i ^-iitd 13>id mat? inn ; p im . 9 p\yN~in ^n^nn ■>£)!? pt> 13 
•>33D pwNin ^n^nn jin nnn ir>N ^"w-iw win on o>\y pon . °Nn»-iiNi n~i\yi o>u 
o-p\yinb pN\yi nnvb o>bit> 3 o>u\y nmnn bv ffinn >3\yn ^n^nn nn\y ^^wn ^n^nn 
nN~i3 nbN o>bip>\y int? bv 2 .ni£if inn nnpvi nbn onnN o>n . 1 t'tt own i!t>£>n 
\y-i>£)\y im ; n3 >n b\y o>3n rn^n bv int? 3 i""n bbinw N>n >"\yn no>\y >i vnpb ~i\y£iN\y 

63 

. n"mn 

'pv 7Df 3 i""n bbin b\y inpn ninv\y nn>n >"«n nun ii»mn b\y n>3\yn injpf n 

t> n>nn 13>n n"mn\y p>3vn .m bbi b\y inbmn nibn> jin nnmn ro ^i b\y o>y>7 man 

o>i> nnv\y N>m ^"wi b\y mnc o>mnn ip>t> n\y -mr>i nnnin nNi^n ■>£)! N>n\y rapt? yt> 

.n"mn b\y ini3\y-i£i by tin 7i3\yb ^wv n rapt? m i^p p>v .NnmiNi n~i\yi : rnnM pan lotJt' w^ -\h .1521 151 nnvna m^ana w ,36 'ov ,o\y jnt^vy vn->£j *jdi ,tiv"t m^vt' uwan m 58 

.105 'ov ,natri ,101^ 
.■jwona p^vJ na ,yao"in wvoi ,D^i-iTin >3\y pa rnTio p^\y -nao >»\yn >a dj pn , > .319 'ov ,"T"tt ,n^>\y 59 

.nnvt' ivya tav mh n"i ,n»v no ,p"a ^aa 60 

.arr>Y>2 npfrno \y>\y nnJna 61 

dj 'vi .o\y ,ni?>\y : nji"Hki mvya o>n nnv >»\y^\y p^on ni?>\y '\y dj .vtny 110 ,>n -jiv ,'n to ,ti»k >y 62 

.21 >yn ,2: > it pi ,3 »vn ,1: o it pun ^npwiN 'no ^aa 
t?v 110^3 n3 >3i\y 'J^o Minvy nam ovua o^WNno o^p-Tp-To \y>v nwawn Ni7 n»Na *jn ,tivt tiki 63 

.(n"^i -no ,t'tt -py ,^ pa ,n»N) ,"D>3nn 83 NJpniNi Jinyb o>bit>£i o>i>\y onnib ,»ny Nn» n»i N»y n£> p»i >bm jrmrmn 

64 

b\y vr\H wn >1> . "i>hNa tw ~ip\y ,iyn ~ip\y iy rum io>n o>o£i\yn wiiv mon \o 
o>nyo own NJpniNi Jinyb o>i> o>btn£i\y o>mn \y> .»inro Jiiiy >n iNb» p bvi bNi\y> 
o>bit>£i o>i> ,jnyin bib .pm ojiin o>btn£i in NJpniNi jniyb o>i> on>\yin \y>i ,onnN 

66 65 

ninyn jin >»\yib ipn" onnw jmtnjm ,ii£Ni .pnio on ,NJT>niNin on ,jniyb 
own onwi o>i> b\y JiiNiiyi o>biyn nnvw\y ino>\y n by Njpnwi m\yi o>i> jniyw 

.o>y>m by 110^0 n3 >n\y 
•>"\y-i nub n jtiwis ,>jiyi jrmyb in .onn^ onnip^w nbN o>bii> o>mn ,pim 
Jinoww ijwi nn\y ,nbit>£i o>i> miy >»\yi b\y iJio>\yb o>\y mi .jrmin n^N po>n 
Jinvwn ,i»tt bbin jin o>b>nn vr\ Nb ib>N\y inid .t 'Tt t3i\y» onwi on JiiNiiyi o>biyn 
Jinvwi o>\y3 >o>> yun tip nb run by o^nn by 110^3 ni >n n p^n >"\yi .o>bit>£i v>n 
b\y ojrwin <in by ("im>3 mnm >n iNbi») onwi opn JiiNiiyi o>biy\y oniy b\y mn\y 
>ub >»\yi b\y iJio>\y >nn nbN onn» p>t>nb i\y£iN\y >b dnij Kb .i»n own Jinvwn inw 
on p >£> by <ini ,o>y>m by 110^3 ni >n\y ,Nnby >bin ,oniit> jmtrmn o> nn .oni) jniy 
nyon pn .»ninN» o> NbN »o>y>i nun" pi Nb mn^n JTiiyw pmn ojiyib Jinyb onitw 
.•>"\y~i no>\y Jinw itt»bN \>^ri nm iw>k riN^m n ni3\y-i£i .p -nif >»wi o>\y 
no>\y bv omc '"wi mi t>n oni ; o>3>in bv o>ii^n n3 ^iw o>-nif obii on in 
o>ii*n m >n m>n pib i"ii pi iwpn Nin\y "iw>pn nivnwn nn ; o>i> miyb ~i\ypi ninpn 
iivn in ommnn jini ni >n jin >"\yi inra o»nv£i .po>n Ninsb mnj 8 ?o>3>m bv 

69 

o>~i\yi on\y niNiivi o>bwn nnown pi niwn Nin iwpnn o>nv£in ^nwi .ommim 
ino>\y riN inw ^"w-iw nN~i3 ; p 1m .o>bif£i\y nnown pib C>"\y-i no>\y 3"v) i"ii own 
mnm >n wb Nn" nn\ypn Ninsn : nn^v Ninsn yo m >n b\y ^oawnn oinvnb v>m 
on niNiivi o>bwn oniy -innw nnowi o>\y3 ^o^s <^n >d mon pvn\y m mi by "nnw 
niMn b\y iwpni nbw n3 >n b\y ^ofwnn oinvnb n>3£inn ; nn^v Ninn o> pmbi . °o>i\yi 
bv 110^0 n3 >n\y nnwn p>^\y indd .o>bif 3 o>iN\y3n nnown pib onwimn rinown pi 
Nb 1^13 ; mnyi nw>N b\y o>ninni bNi\y>b onnpnn nn>n >in bv 110^3 Nb in o>jnn 
Jin b>nnb )tv>i tana tj^truin ^a >jn)7vn biasn jin a^nb NbN nji^hni om nnv i>\yinb 
tin b>nnb ijto n ; Nin>n int? bv ,yiip >"\yi .ib>hn!7 ^n tana t3>ttiruin pab r'tt bban 
oni o>nmJii i"ii bbin jin b>nnb i\y£>N >n .o>n^n n3 >n o> oni o>nmJii i"ii bbin .t>V 11U ,'15 -j-iv ,'n -j-id ,JT'N 'V 65 

.10 rnvn i?>v^ 'V 66 

nod piyi n"t n3 w ,-iw^n v* 67 

jiit^vy 'v .Tiv'Tt' ,m->n-Dn p>N frN dj -jn ,->»vn ^\y totb niaou nupoo p>vrt> omia i?\y nw>t7>3 iti 68 

.■jwona d^n onat; onTiJ .861 83 <w ,vm 
.nnnD n"i a"v '> °i"n ,o>\yj >u>jo ^m n"ti pivya n"t a"v 'o it 69 

.-j\yom o\y 70 84 iiyn \oni pbn bi va >nb pN\y o>nb\y o^ofwn o>nnn >biw3>N pbn o>inn bNi\y> >3>i 
. 2 >"\y-i b\y Pinn nv>yn\yn in rmpt> n p>t>nb n\yp ,t'tt b\y inbinn mb-m om^nb 
pmnnw p>n ,mibnn >tnnn ymwb pmnn pirn o>i>mn on\y ypo» iro n"mri 
pi\y i3p>n .»bNi\y>i o> b>yin Nin pi\y p>n ,Nin pi mibnn >t> m3 mibnn >tnnn ymwb 
n^nin tj>jn mibnn >in nv>n .bNi\y> jin a»h» mini ipn in bNi\y>b b>vi» mibnn 
.bNi\y>b *pn npfjmri nbyinn Jiwi ,t'tt bbin jin on>by b>nnb o>mnb rn\y£>Nn rpmn 
by inib i*>n >nn o>mnn nmn nN o>n3nn o>bip>\ym o>bbin jin inid p>t>nb ijto Nb 
pN >»\yi no>\yn n"mri b\y prmpt? n ,p on .bNi\y> nmin o> Nin Nin\y mibnn pi 

.onim b\y ouwa jin ; >nyi m'oyb ,m£>p\yn n^nn o>i rrnin m>>>y nbiyn nbbiin no>\yi ; i"ii oinni n»nm b\y o»3\yi£in Pibnm i3»v m iy 

nny rof» .o>\yii£mn o»ninn mnmpn pib n»nm no>\y pi npnn ,nbN o-obnnn 

n»nm pn ojtin nmpnb o> trpnni ,'bbi pwi mbnn obiyi n"mri no>\y oip>nb 

nyftflft pavum r 'ft 

b\y >bbin nnm ibnn b\y >\y>Nn mil : o>ninn >wb i"ii jin pbnn n»nm ,1110 
>bi .i£nt> onnn b^N inmin UN^nw >wi£i >bi ip>yi N>n n"mri npibnw war\ .mibnn 
onwpn o>3>3^b i"ii nbmn jin mb>ijmn nio>\yn jin T>nynb m n»nm jin \yn>\y m 
i"ii b\y nin-iri inbinn jin o>bipn v>n ibN nio>\y >byi ib>Ni i"ii b\y pwNin pbm ibnb 
Tbrim "inin in ibN nio>\y b\y nowari nivnwnri n pN\y wxr\ .^wn pbnn b\y "iwprii 
TbriDD n>N~i3 o>pbn >3\yb i"ii b\y n>3i-ipvn npibnri ; ~iii b\y wit? .^oawn p>>n byi ^jwifj 
nn>ii mirin obwn mow niDbn >im niDriri n^bw rr'nin b\y iruvo ibb vsu wnw i^ 

.>vion o3\yni nnnn rmnb 
nap 13 n3^o n"nm nbvn ; i"ii b\y ubi inN pbni ibnn mi oin>n nut? m in 
pib bNi\y>i ibnn oawn pi jronpy npn nn»p n nwo >£ib ino>\yb inp n>nmn N>n\y 
pi m>ni3 nubm nin»pn nronpyn mbunnw n"mn nron .obwn mniNi nubnn >in 
n3>inb \y> pbi n>3>in nvain N>n nubnnw ininyb >ion N>n nmiNn pi pn bNi\y>i 
o£)\yn pib i"ii pi 10 npn ni^ nm iy 111b p^v ub \y> ; p bv .^vion oawnn b\y iwpni 

.nut? ni n^i£>3 bNi\y>i ibnn tin nomn n runan >a y>£> >wn .-jvyona owaion u''nnon nata dj paio^c n^^io >»\y^ n m3\y-i£3 71 
ma-i nwojn p\y : nvyvo^ natri t'tt ^an ^\y int'inn tin nai rrpoa naamvy rni^a t'tt ^an t>\y iTifriaj 

.iriTii nw>N ^\y onnM o->oinna n^ -jn ,o->\y3ivi rmioo ^na t'tt ^an nt'nnt' 
110*} ro ^avy] wi Nmat'OT wi !?\y ovun inw iom W? >»\yn...» : •"»\y-i nu , >\yt' non m3\y-i£3 v^o laipi 72 
!?v 110^3 n3 'Ja nnvy pru^ mnna >3i iMt'T ,o>\w •>u'>xivy ^mvin ruJ^M m-iu\ya\y n!?n ,[o>3>t m^o !?v 
tin pi Nt'N t'tt ^an ^\y i»i>p^ ovun tin wto m^ >»\yn ,p on .(4 rnvn ,\m 'ov ,t'tt ,iaip-i) "o>)nn 

Avbnn tin rn\y£3Non n->u£3\yon riTivynn 85 tin ipin "th^in pain nnb\y mn .ri"mn nvpan tm npm n>m n^NiwN nn»p 
7bn pi mwnb ijto t^d . 3 o>b>ipn jihoik mown mibmi bN-i\y> mibm o>Nn\y >n 
o>mn ow> .run nm ?mniNn >ibnn ibnb ,N>i3i pmnro >9 by ,oipnn nyi by ibninw 
oni mN-ib ynn ,p on .t'tt bbin by o>pbin o3>n in Tbnn nvnai tip n 7bn >i ipoa\y 
on>£>b matrirm >byin ^nn -ny>bN n mi jin Tmb >in~i m i\ypm ?o>b>ipn jihoik 
•>\y>Nn miib >ivm NbN »mobn'' raiinn >btmoiN >3nn ivm b\y rnpa o3>n mown >ibn 
.ri"mri rio>\y tin onju nbN onrro 13»* mi .mypnp byi b\y mn 
by ptran ; >o33>nnn o-nn >biN ,rr>nnrTb rnit>m nmn oiw nmi *tn 
ofwm nNoinnn ,bN-i\y>i mibnn ,m o-n >9b .Npin ri"mn b\y nnit»n n^NiwNn 
nyibw) o>b>ipn nnt> in on ,T'm nNoinnn ,mniNi mibnm ,onnN miipmi Tbnn 
m o-nb o>i»\yn o>mnnn obyi Nb .o>m nnt> in <^n in Onwnn inN by imbb irro o>m 
- Tbnn nvnai -idnjd biwi wn Nmibm N3n\y nibnn jin -it>n\y Nin bNin\y in ijtinw 
mibm bN-i\y> mibn pi 10 npm npn n'on o»imn\y b>yb wn-i in .11 -mm *rbn 
75 .o>3i-inNn npi npmnn <in n nmm , 74 o>ii\yni o>n o'jwki nbn pmipyi .mniNn 

r 'ft rtirm 
ino>\y .r 'TTb mm nbmn ny>ipi\y nii>\ynn jin \y>rm n»mn\y b>yb wn-i 
minn rninb 'wid nmi ,™ m b\y o^n msn by bbin b\y ^jwd pbnn jin hd>go nn 
nDNin rwt< ^n^nu^TO pp>nb obwn mnw n-pnni noijid Nin\y ■>£)! ^lon ofwm 
~i\y£)N >N\y uv^ri b>vb -mini .inNanb w ^bnn nwp-ipb mibnn pn rninn rnin Jibun 
b\y n^b tow o"imn\y dn-ijw o> 13»^ .n-idjd npsifn np^nwn in nupfn p>fnb 
i"iN-in riN o> nwib \y> >i pn>i ; pnm\y mi bm i»ii b\y inbinn riv>ipi ri"mn 
>3>3Vb i»ii riN m>i>nn ^nn i^bN n b\y ino>\y utoiv obm mmb o>£>m\yi N"i\y-im 
pwi ^d>n ^"^iN-in ; o"N-in b\y n>nbn pi ; o>3WN-in bi pin ; m>\y '\y >£) by in .mypip 
o>n^p nm o3\y>\y ^n bv\y vnp nb>\y .mypip ^^vb i»ii jin nb>i>Dri no>\yri jin \y~ii3D 
i»ii riN b>i>nb pN\y N>n n>o33>nnri nviri o>3i-inNri npi o> ; bbin p onwn 

.nbnpnri imi ivi^ rr'mri mn i\ypm ,p on 76 .nwp~ipb .79 'ov ,o\y (nt^vy -jd t>y 'v 73 
nuoip-ioo iriDn -wo n ,(m"V n3 a"a ,o>\yrpn ,N"auna Mam) riBoinn ^vao pn^ u^ai : on nt'Ni 74 
n»i\y) N"a\y-in ,0u p onat JT'n>a ,n»v rro a»a i>\yn>n) yaoin ,(a»v v^ p"a n^aipo nwvya Nam) 
,n»v n3 a»a wmn) ynn ,(n»v n3 a»a i>\yn>n) N"aunn ,(aa moni''on ,-tj-i 1 ,t>p 5 ,T^p a ,^-in n N»a\y-in 
'ov ,o\y ,rt»\y 'V1 .(n3p 'c /n p^n ^"a\yn) ^»i\yni ,(n»v n3 a»a rn>nin n>i) nwnn ,(n»> witt ,ynn dwtt 

.D'-Dt'O ,>p^n O) 'V .77-791 ,70-73 ,64-68 ,61-62 

't>n ,rnin ruvyon ^v) van ,(iicn nNnp^ ,vo 'c ,ton npa^ n»wi Mam) n^p <]vv -i»a pn^ n o 1 ^ 3 75 
,p"nnon tin n^ian man myi ->fva o->oan no'vy-i^ ,104-108 ,77-79 <w ,o\y ,n^>\yi 'V1 ,(n t ,o>3^o 
>)>no o>3»*n -ijfcp no^\y n ,n>NTr) nnaiv ain ,m>n ^'nnon ,-1210 onnn , wnn o»n omiN n ,u''->aon 
•>&m nvapn tih ri"m^ on^o rt»\y 78 'ova ->a p->^ w> .(t'tt ^v o->aoc3n orTpcaa) t>N-w>a ptn Tia 
o»pn ^a -toi» mat'oa riMn n"mn ,13->N-I\y >aa ,djoim .^Nn\y> >3^o i?\y ni->iaocn inwo nuru niown 

.mm na nvap tin^o Ni7 *jn ,m»iNai ^Nn\y>a 

pi io^v ^wovy no ->a^ in ,^N-i\ya ■jt'on o£w» nid t'tt ^\y 'vaun --uavyon n\ypn\y iiao iaip-i o 

-D1» Nnib^oT wn...» :H"mn ^\y it> tmo non rupco p'co in iaip-i .mnN\y riTiatrin rnicon >ui? 

,>oiNi7 pa ^a imTi mao - "ja Nuannt' iwaN on - n!?n - ,-inN in n^ p\*\y ^v imao Nt> navn uawoa 

. w 'ov ,"T"tt ,iaip-i ».(-t ua >i7\yjo) '^pN -fov uawoa ■jt'O' ,'a .oy ^ai man ^a i?\y rrnc-'a nJion 

.96-98 'ov ,o\y ,rt»\y 76 86 pi\y y>im nb>\y .inp mm inNinb in pnn >pt>yb i"ii nbun n:P i^nn 
m* in pnn tipvpn oy onwpn onm pi bn i"ii\y iiot o>vn>n Nb v>n o^WNin 
im oipn \y>i ; on o>nim> nbN o>>\yin ,o3£1n ."nirP oin pi" onm Nb in ,mibnn 
pp>n" b\y inipnb orvnni ,i\ynni ."iiirP oin pi" pib "mibnn m*" pi\y npni pP 
oin pi" bn t'tt pN\y nynpn o^y o> nm oy in .711 pi) ,i"ii mriN rvwi "npinn 
ni\y ri"mn nvp\yb 11P) ni \y> ,n nynp b\y npmnn mynwnn n>nn iwn n>nn ,"mrP 
nbiipnn mwr\ ,nb>\y nyp ,pw Pi .mrP oin pi nbn n) >)i b\y o>pi m*n\y 1111 
,nm nniyb .mrP oin pi cm pnnn omn Pi bn i"ii\y nn>n pny o>)WNin pi inpi 
77 ."mrP oin pi" bn i"ii pN\y o>)nnNn in by Pipm ,pnnn i^nn o>)nnNn npi 
iinn \>h ; o~ii .oiy>nb ni£>n)\y nyn imN nrwn invp\yi n"mn mpn ,nNi)n Pi 
onnNi b"\yinn ,N'»mn pjo o>)nnN o> ,o>)wnP <}v di nn\y ,\ynn b\y npin ninyi 

78 .pnm\y in Pi bn i"ii\y ipf 3 

m >aa b\u tj»an mafli r 'ft n*>y 

rv'mn p bvi ,>"\yi mi b\y oowa jin napwn ri"mn rmvnavy i)y*n b>yb diph 
jin o^dnd v>n dndi o>pbvpN cmn ~>w pi ,o>)WNin pin .^'wi nvp\y by innon pN 
by mn ow£> i"nn .Pivnn ns nin m ipy> m (i"n) >)nioi n>y\y> n om ,>»vn nvp\y 
m^n by i"ii jin -pot? n Pio)n n .inyi n\y nNDi ; -inN bv po>>b pm£>t> im ^"w-i nil 
dn-i3 ; o>3nnNn pi .onpn pbm ipniw >£D ,n"mb nnn bbn ino>\yi ,ro >n b\y o>pi 
[1]'>pid by o>ii*n m >m pm...":>pbn pwi nmab ; >"\y-i b\y ino>\y jin ^d>n TO o"nnnn\y 
tun p>i rnw n i>n 1111 dni n rmp nvnp ojdw "...pi oii>Pi [oprpp in>n >ri3nrib 
oniinn vnnwn in ; i"ii w ^"w-i b\y \yii£>n -ihpn pn pi ; nip\y jiPnwi pfwn 
omni mpf ivn rmpnb n>o£)\yn nnnf ri3pn n3 >n b\y o>pi rn^n\y mo o">-innn\y 
N"mn\y nnwaNi in onpn pbm ,1110 80 .>"\y-i b\y mil jin rnnra n nmvi ; "o>piri" 

.o>pi rn^n bv i"ii nN on o> on>nf n -i£iif onnm 
b\y ino>\y jin onnra opn bbi ; o>3nnNi o'jwki ; o>mnn b\y ymnn inn in 
nnf ni onwn o>£m\y o>3D>f \y> ; nmf n linn np>n\yi -ininw n>3nb pN\y pi Nb .>"\yi 
p>i bv if m o>pi rn^n bv int? 3 i"ii\y >"\yi b\y nif n ; n>\yNi .>"\yi b\y ino>\y jin mi 
; iPNi\y >£D .nibnn i^n o>i\yi o>u b\y niNiivi o>bwn nno\y P>n omin 11 Ninn 
nbN o>mn pi .nrm i"ii own o>n>if n mivw i^winn ^n^nnw rao onwn o>mn 

81 

>"\yi b\y unit? nbN o>mn ■>£> bv . iiNp f\vv m o"imn ,<i"nn ; o>PN>n ji'iiq o>3D3 
Ninsn n>>if p-nm nnbvw nv^nb wn'fj nnnn ro >n b\y o>pi rn^n by into i"ii\y .131-147 ,D\y ,Tt»Y> 7? 

.^v^ n"mn nnipoa wim 'V1 ,143 'ov ,o\y ,rt>w 78 

. 1 568-1 639 ,rp:niri - t'N-ivy ^in ,w\vn nvyo ia it7i> n 79 

.102 'vn ,82 'ov ,o\y ,n^>\y 'V1 .n^ io'c o"m a p^n u''nno n"w 80 

;-j^ni 317 'ov ,o\y ,nt>nyi ,o\y ruwo t^oi ,M: ta nfro m*n 'v D'aoin t>y ; 312 'ov ,o\y ,rt»\y 'V 'T'nn ^v 81 

.*ji7>Ni 364 'ov ,o\y ,n^>\yi ,n"o 'o o"m c ici'> n>a »y nNp »> n ^v 87 t'tt b\y >o£)\ynn 1-npn >i).b >»\y-i mnyi pm>\y pn>\y <p^ by ,p on .-iit b\y 1£>ipi nnrmi 
,o>mnn pi o>m oniiwb dddt Kb >»\y-i no>\y\y miiyn -iwb ,N-inn n n>).it> b -i\yp Nbb 

.nnmw nv^n ni wi\y dnij 
n>d >»\y-i no>\y tin im o>mnn pi pbn mnabvy p>t>nb ppw 71b rrowri ni>t>n 
pi >»\y-i ~i\y>p\y -iw>pb \y-ii£>m it> rvnnw o>mnn in\y dnij .rib rarpw ni£it> inn mivna 
mwi o»iiy nny >»\y-i nyrbw ip>t>ni ni£itnnn mipyi nbn t'tt pib o>m m^n 
ipn? n Nb >»\y-i no>\y t\h i^nw\y onrwi bwn pN ,n"mn\y ,nm ay p>^b \y> .NnmiNT 
mw p->vrt> mm pn unm rn^ybw u^n ,p im .o»iiy nny >i>b mnpn mm> mnc 
o>mnn pi nmri nyi\y rronb tip nbN onii "iwb *jn .'>1 >o po>n >»\y-i b\y mitn 10 
n ny>ip\yi NrpmNi niwi o»iiy nmw o>yiip o>m msn nnw >»\yi nrro nn>n 

82 .mbnb nnrm 
onrw o>3iinNi bwn tin 
pob^ -ipw mn nND bwn tin naoi Ni^nb yvsn ii»mn b\y ino>\yb nnNin no>\y 
o>m msn by into t'tt n>£>b >»vn no>\yb <inw o»»ioin bwn pN byi no>\y >£> by . 83 -i^bn 

84 

ny>ip wrpa i""n pib o>m msn pi ~i\ypn\y 111P uw ,n"mn im ,~i^bn n .ro >n b\y 
mn mil ibnm ?m ~iw>p -i\y£> p on inn .NnmiNT in pm nbit> 3 o»iiy b\y omryw 
: onrw onpm Nbi nn>iNi o>Mp ,ton b\y onpm bn t'tt ynn nbN\yn jin nbyn i^bn 
,o>y>Tn by 110^3 ro >m...» iniwm "?Nmibm wn >3nn 73m Npn nnb iNib t>~i^ d»nv 

85 

on nniNi o>3>3p ; fin "...rannn pp>nb nib>vin nupn nwvb ^bnn bii> Nb>nni 
nN in\y>3n bv -mr> onmb un mil iwnni ."nmnn pp>nb nib>vin nupn" b\y jiwdjh 
o3\yn •>£)! p\yiv..."\y pt> 13 ; ~i^bn n nvib '"wi no>\yb o>it> n\y ; o"imn .i"ii bbin nbmn 

8 ."pn on>£i bv pnm ibnn >in bi\y ibnn .('1 p-i£j) "D--15 ^\y nwDiv o^ivn unw ,t'tt ,n^>\y 'v ,n nt'Nvyt' viun am pni? .i7>v^ 121 10 nnvna »v 82 

.1870-1953 ,^N-i\y ^n - hv>^ 83 
rnpo mti ''DnvyD...niND-iva o^iyn nnuvyri ^3"vy t"'^n nvap ,iNt> ow runo nuvy on^vyao ok ,inyi^ 84 
.t'wn iin ^vi nvTt? t'tt i?\y rnpo nid "irr ,-, \y£33 'via n^» own ido now rnvyan ow iu'do nm .t'tt i?\y 
-iwnd t'tt ovi>oin y>n r\~>sb T>vr\ tivy)^ o>anw nnnn ^di o->oDnn ^d >a innJn apv n rupcot' vno nid 
>t> ^v -iDion JTD^on p-T vno -acn dj m>n^ T"i^ t"tt ^vy rnpo toi\y i^do .^Nn\y> ^n tin tij m^on p-T 
o^ivn nnuvyi n-onnvy -jd^ laonn mid "irr^xyoa 'via n^» ,i3^\y rnpoa .^Nn\y> •on tin dd dw o->oDnn 
onpo nPMa ri^N\yri ^v) .t'tt ^dh tin onnv i?>nn^ in>3 ,"pvy iu'do .^Nn\y> ^n tin rmiJ ri3>N nwanvi 
'Vio Mt"' -i»fr n\y<3N on nt'Nvyt' nvju ,invr>\yt> ,n3no now nnw npfrnon .crwnm hmij t'tt i7>nn^ >wn 
onniN *T3\y pvaol ,120 >nu\y^ pi *p\y "in" , ">\y£33 'via M^"vy onow ^o vy .wi? on rbn unw i?v "in" ,,, \y£33 
onniN *T3\y pi3>oi ,n3no nuvya dj *j»\y »in»\ya3 'Via M^"vy onow ^o vyi .ri^Na unw i?v pi t'tt 
nvfr •"'vy-i nu'vy tin topovy o'aoin ini ,>»\yn nvr>\y ^ i?v t'tt i?\y tioti ,ia w "ia .n^N3 unw i?v dj t'tt 

.n3 >3i ^\y o>3>t m^o mid p wn iin i?vi 
1DTT tin t'apt' i\y£3N >n *jn .>»\y-| nu'vy tin Nin ^o'M fr'MD D'aoin tin \yT>2 "1^0 nn ,-iiond 
^v D'aoin tin \y-i£fc ppu i^o ain ,nn .D'aoin ^\y iuw£3 tin napvyoa i^o ain ^\y n-rn^Tii np'ovon 
-iniN» \yiTn pan na n>d T'vyn nu^vyi ,^N-i\y >md invy^a pT> tipu t'tt onm« pn n>£fc T'vyn nu^vy ^ 
ooano T'vyn .(\yiTn mti i"\yn nu^vyvy TiT>aa vaipvy ,149 'ov ,t'tt ,rt»\y 'V1 .u"^ p"o ,vv 'd o"m T'vyn) 
,0 >3^o) T'iN-iri tuna n p^\y iviui p^m n»mm ,(M"^p Ta^-in n»wi n*»j -upon) Ta^-in ^v ititi pa 
nvr>\y tin i^ow ,121c onnn on ,, 3' , a ,o>awn o^oan *jn .p*m n"mnvy tivt m>3v^ p^c pn .(^•'ni 55 'ov 
^lo'Nvy -jvyona hn-ij .(\y 110 ,t'tt -py ,'^ pia) no^v nia t>y n^iapo T'vyn nu>\y >a otvjo n»Nai ,p'\yn 
t'tt ^an roana nvy-m nojo ^\y nmnnann^ oin ^wn paN ^vai -1210 onnn pja o->oan >t> ^v T'vyn nu>\y 

.n"mn n\yj tin no'ico nToa noNinvy 
.nB^nno "^"1 "3"\y ^wn paNa moipo *nv vy .''n^oo" m>n^ pi^vy riN-ui "to>noi" aina 85 

.1U: n ronoi rra^ matri 86 88 onnww -nit? onmnw yiipn r\wn T>>nn mwv Tt>n onnn p>t> n -v&n n 
^n nid .mnn Nin ,nmb oin pi o'om Nbi jbnb Jpym 11 \y>\y nnb wn pi i»n 
pi^nn omnnw indd .myvn wmb ni n»nn mi jin N>in\y r\wv onbn by Nbann 
onn -iiNb pmnn m own ."njidd" •on Nin »ny>inn pp>nb nib>vin rmpn» on>m 
no>\yn jin nnn Nin i»tt n by niiN niwn vn p Nin iwnd n^ftni i^bn nn inn\y 
\y> [N3>n Np33] n"3 nr>Ni ,bbi o>nin o3>n onim...» 1101N1 mypipb T'TT JiN nbn>nn 
I'm on ; nDNH ."Vpipi NbN N3>i >m Nb N3>i Nnnbm hom mib ypnpb pbobon pi 
.mypip pib o>bobon pi npibnn raiw Nb ,ro >n b\y o'on m^n ipy pnnn oinni bn 
mypip by ibnn b\y >\y>Nn inn by m bbi nn^pnn i»n b\y nwnn jinoid n npibn 

87 

miN rmnnn ow3 urn [p by] i»y' ,-i*bn nn imn ,nbN onnb iintn .innbn 
•on im n^N ibnn p»n\y 10 ropm nn oyom ,Mn Nnnbm n^i nn p>w...ww inN 
pi -onn nn pbi [pm rnwn] inwn o-osb mnnb in* *>m nnnn pi ism pm nnnn 
niiN rmni...o>ynp o'on p?nb on»inn r>n\y o'onn by pii^n ro >n bbn >3m ibnn 
n*v> "...mb^yin jopn p?nb inn \yn own un >3nn iwp b\y pi Nin\y pn ww -irwb 
N>n n nbmm ,bbin b\y inbinn jin >3npy pwi onnn i"ii pib o'on m^n pi ~iw>pn\y 
nbymb ,pbobon pi pypipn pi ,ny>inn pp>n jin oipn iwni nuinn ^j^ib *T»\y iwn bi 
; o~n .nnnn >in jin iju 13>n nnbnn pi\y •wni jin^ .mnb oin pi o>t>rvn niif nbi 
pn) >ini Nm\y pi nn ."bN~i\y> ^j^ib uud" winb niiiin ni3\y-i£i v>^n bwn pN bvi 
io>n id>3 ; p on invib nnnb uun 13>n rannn pp>nb nbvin 11 \y>i ; (pm niwn o>33b 
nmii nupf n udd p>t> n ^ni ; n"mb nnm ; >"\y-i b\y ino>\y bv n> jin int? bwn pN bvi\y 

.n"mn p>f n\y PNb 
nwn nn .>»vn no>\y jin i^dnw o>3f 13 o>mn ujnn pn ; bwn pN byib ^f m 
nnnn >£) bv n>niinn bN-i\y> Jo>inb 111 nnnnb imnn . nnivn npinn naoi ^J^bu^a 
n o> 88 .o>3n rn^n bv into i"ii nnb bwn pN no>\y jin ^dnd ; nmvn ^pm oinni 
rn^n bv int? 3 i"ii n vip ; o>-iwivb nn>n pm nn b\y ow>n nvn ; 89 >obn bNb^i ipv> 

91 90 

Nn»-iwi i"ii\y iiif v m bi , (o"\y-innn) pinw inin rvcbv n nvib . n3 >n b\y o>3>i 
in nnN nn ; o>Ni!r>£) >nNn bvi b\y ino>\y n\y inw o"\y-innn .>"\yi b\y ino>\yb ^nw 

93 .riN^ inra 13>n -\my p-in^nw ^h bv ; 92, inin 
o>mnn .nnm rwt< ^nihi ; nnin> nr>N\y ^n bv '"wi b\y ino>\y ,111 b\y inn>f b 
onb n>n\y inpn p^v linn NbN rnit> nn nnn Nb jin^ wy nN-un bn nnw i^n>N\y 
nbN o>mnb niwaN ^"w-i nno>\y b\y nnivnwn n>b mit? m rmwn niD>Dvn .n no>\yi .105 rnvn ,83 'ov ,o\y ,rt>w 'vi ,id 'ov ,o\y 'v 88 

.1920-1982 ^N-|\y N(-|N - pt>1£J 89 

.83 'ov ,o\y jnt^vy 'V1 .(47/n"D\yn -iiviv) rvoi 'ov ,'n p^n jO-'-'ja-i pi ->po£j 90 

.1835-1911 ,n>^ ,imiivy iriDn not'vy n 91 

.1813-!l745,n^^ 92 

D'1^0 rat own ij'tit >•> o"o n»no 'irn t"'o-T o\y a''pc> n'o '>t? o"iNn <>vh djv :D''\y-ion nat nt'M 93 
Tiao -i£3io o'Tinn dj .86 <w ,o\y (nt^vy dj 'vi ."T'ott nu n''!? v* con ^aa dj^w nicupa !?aN o'onn ^y> 

.T»>\y 'o ,T'1> ,i£3ic onn n»i\y : Nn , >''-|1M"T Nin t'ttw 89 urrow m>£>ibn rimnb twn imy ipn i»nb >»\yi b\y it> it»i ,nmn rnn> .01111 robb 

oy n£»"> nibrwn ,miiip o>rpyb i»nb ut»i y^nnw ,o>i\yinn nmt>n ,b\ynb .bbin t> it> >ib 

.*T\ynro 1113 id by .ro m b\y o^on m^n 

nron .onni on >»vn no>\y ^id>ni inw ironw o>bip>\yn ; ri"mn b\y mpm 

Ipinn >3nn ^ii>p pranb obiy >ni bi by nbnn rpbtmow m^n nn»p n>£>b\y nnnn 

,T'TT\y nid ^10 .ri"mn b\y >yion ofwnn n\y>£m jin N>b£>nb nnNin ntn pm rimmi 

b\y -p\y> 'ion num ,ny>inn pp>n niwi bNi\y> oyi obiyn mow pi \ywn rmp) mnnn 

.oiii'B nyii iinn\y <in by n no>\y 1b ri"mn ^n p by .cron m^n 

n^ian np>m i»tt 

pib i""n pi npnn jin \yi£m m oin .i^bn nn no>\y b\y idn oi>n Tnnb >wi 

bbin nN n\yi£m\y n>t> rv rnnwD nbupNi nibrwn N>n\y 71 >»vn no>\y >9 by o>pi m^n 

pN\y 7"\yn nyn int> i^bn nn .ri"mn b\y ino>\y jin piny pwi onijw pwi i»n 

o>DNin iwn mibnn jind rapn in pm in .rninn >Pib uun pmi unnwi i»n onnw 

onjum o>\y£iri3 opn ,\yii£mn pin jin onju on\y <in by ,"pm rnwn cro£>b" >win jin 

rnwn o^b'o \yii£>n pwi iinnw nnb pi irmn pN\y ini3 .m pm bn i»tti ,minb 

nbiy n mm iinin .inii o>mnn ^yi \y£>ru\y nn b\y mm mum h'ph ,mnpm »pm 

on\y ■>£> by <in nnnb onjun opnw mibnn ^pmb o>£if 13 o>13>d v>^n -i^bn nnw 710 

."iio"i "b>vm" /nvp" p>i nbnpnn mbnb onsun 

rmbnn pm b\y iripm i""n bbin b\y inbmn jin rannw pwNin n>n Nb -i^bn nn 

94 
riN \y~ii£)Di p>^\y pwNin conn n^-un bn Nin N"i\y~in . rennn pp>nb o~nn unnn 

bii" bn i""n\y pf 3\y ; N"n-in 9 .nubnn pib nPD>o>>b np>3VDn rpbiro n^nnn pp>n 

96 

pun t'ttw \y>nn b"\y-inn o> .n^nnn >n rupnb unnn pmn npni nm n^nn /mi 
98 .p~inNb\y nm 11111 o>n o>mn iibn N"mn mipyi 9 ."fin^n Nb\y n^inn opp"b 
UP31 bn i"ii pN\y i"\yi pv 13 Nin o> naif cmnn Nin m^ i^bn 11b im> nip npn 
iwb imm )pst> pi3b n^n n>n pm n>i\y ibnn ovon pm >i vnp Nin o> in ; nnn pib 
inif Nin\y ^n by nnnb uunb i\yro ipn ,i\y>i 110b innNnn iwbi ; n3nnn pp>nb inbvin 
onnn b\y n 1111 nbn\y i^bn 11b <iom o>mn pn w .mbnn b\y o^wnann n>3n jin 

l00 .l£)1f 

>bf h>31n ->3->in 11111 nnnn b\y nun nunn i"ii\y nwinb run bv bnv n»mn 
n>binn nbN\y jin i"ii by pnn 01m ni^vm n nbnt> n n^i ; n3m .nmiNn pi inwon 
; mvpip bv n>oi£i mbyi b\y p^v 111 b\y np>yi n>n i"ii onw ; pm .•onnn pp>nn b\y .-ft^Ni 147 'ov ,o\y (nt^vy 'v n rt>Mvt< ^v 
.id 'o ,moni' , on n»w ,N"a\y-i 95 .149 'ov ,o\y (nt^vy 'v 98 
ff'ws ,152 'ov ,o\y (nt^vy >t !?v o'uui^on 1210 onnn •nan 'V1 ;"T"o <v ,o"m ,i"n n a i° Dr| n n»w " 

.a"^-i 'o ,^ pt'nt' now ,1210 onn 
.150-157 ,o\y jnt^vy 'v .tivi ,pp3vn <n >•> ain ,51^-in pn^ mn ,pnM tmo ain i^d 10 ° 90 pp>n b\y nwrmn *tn .pin n>n Nb rannn pp>n by m mi ,^dd i^bN n no>\yi p>D 
np\y>Nb i""n jin o>mmnn no>\y n»m -wnd -mv> rob np>n-in t'tt b\y -wpni ronnn 
>N\yo o>bpw ojtinw nrpbim np>pnn >bip>\y pi rpmynwn npn Jmr> n nbiitw .Tbnn 
.obiyn mniN >o>b\y b\y npbim o>bip>\y ojtin pib ,bnpn >pn3m o>mnn - rmnn mom? 
riNn ,bN-i\y> by o> o>bn ono^n nn o>£Nin pN on -wnoi ,nbNb in>Nm nbN\y nN-m p 
n*v> .ommvpwb o>mnn n> by onim otto >£>o T'tt bbon mbuin rmt>m pim 
.bn>b imN i»*n\y >£>o minn nnnn mini inpi pim> pwi t'tt jin nibwn n nbiot>N\y 

nnimn rnit>nn ii*>yi n>i noip^n minnn Jinw mnbn f 'TTb n»mn mivna 
,>yion ofwnn opp -mi ,nvp\yn b\y o»bbon rmnpyn ,-i1£ino .invp\y >9 by mpinn 
ipn-iw >£idi onnNi yimn ,o"imn mvpwn nnb) on Nbn t'tt by pnb ^inn otoid 
ipn n»mn ,mn i\ypni .^rDbnn ininb bum t'tt by pm n»mn nmwn .onpn pifn 
o>nnp nmpn by monra pmyapi pmpn? 3 bo .rnit>nn b\y mnp^n mmt> inn p mn 
mbyi myap pib np\yyn mobwn mbyi mp'tw pi ont>n \y~i3n \y> in .o>omnni 
n>3b imny .poibnb nprnit>n nnnyi pn n'Tnn ; mp>t> £>b -wni .ubi nnpy mynwn 
in rm^n biom iinn Nb\y >N3m mbn nn by Tmb bion pnnn omn bn bn T'TT 
mobnn pib t'tt pi npn -n^b irmio} o> .ipn-iw >£io ,nnb mbiipn pn o»nobn onp^y 

.bnpn Nin mwnb inNn o^oawn o>oi>n nubwn >! iv bN~i\y>i 
iinn .'"wi no>\y ^wn : npniin ow>n mnvi opu n"mn inN omni 7N 
o"iiv nny\y N>m ; NPib np~in n^pf n vwib fn^w >a n>n ,o3nw .i~ip>vi >3pv ^bnm 
bv i""n v it> >id p>t> n n"mn .10 rapt? n ^"w-ib t> rv>n ipn n"mn in ; Nn»-iiNi n~i\yi 
n^p ^"wi no>\yb ~i\yp >bi nbnpn n mw in .pnnn omn bn bn bbinw >"«n rio>\y 
i^panb o>Nn>\y o>it> n -iini i""n jin i>nvnb town-ih wnii nivi3 ^'wi no>\y ^in>N\y 

.n inv>ipb ripwvn npriibn mibwn pn on o> nbbiin ino>\yb 91 bM\^»a »t7ibNn Ttmm wmti imttn Mm>p 

tin n3»£iND\y rpini>bn mnmoiNn n>£>b ri"mri nvn\y tin -pnim \ypn m pbm 

n>d ,om "iin\y mninoiNn nmpK inw tin win iwi mwrn rrmm ^mnn imnn 

"•onnn imnn \yrpp» nmb ny^n mw pbnnn m .mnnn nimpn -inwi wdd nvmp 

m omn\y nmin pn ,'nui mp^ m\yi >b-in*>bn nmm mninoiNn \yif>p nwynb Nm\y 

b\y in nvmm n»mn b\y nin'w NbN ,nimn n-nt>m n>m mynwn byn wana wn 

11m n>\yN-i .ib\y titidii Ji'Jim nii>\ynn b\y pn m imm n>i^nn npnimn n^-mown 

mmn .nmnn >)m -non n-iip n mi b\y n>ipn niiyni N>n >)nnn imon \yn>p b\y 

on^nn 11 ,ppm '3m nmnbnm n>Ni\ynn rmonn b\y >i>t>303>Nn pit? >yn jin i>\ynn 

rnifnn b\y >innn o»nn nub nn^i nnnni ,yp>,nn jin \ymb omm o>pioa ov^b 

b\y ncmn m^n bip>\yi ibi\y mi tin nnanw pit? >y nmnn vn nxn Nin ,p im .'bbn 

. 2 n pit? yb onnb> tin -pnb omnb ^bnn p bvi ; oiNn 

bN-i\y> >31dn >mi?\y b\y n>£mioiNn mp^n >£>bi n"mn b\y nnnnn mmyn in 

inn >£) by .b>yb -iNinw immn yinnn omn by o> nbm o>pniinn yinnn ^innn nmn 

minn ^ifi jin i^yb nib pTnn wfunn nmn oyn n>,nin nmnnn bN-i\y> nmm, n"mn 

.pUN ~i£)D\y >n i\w»i win ,iiit» 7^11 nn^nnn mmnn inn ynpb nnn nmnNi 

nmnn b\y n>i£> iwyb iwpn bn a pmi mro iwn Jinmn nnum? b <itnii ,pim ,nm 

pnnn >\yaiv nmyn 01pm win n num? .mi ofwnn ; nii-inn ; nbDbDn >ainm Jinwn 

-i>nin n»mn .mini onmann ; oni o>ii-iin o^oawnn o>i>bnni ,v<nm ^un ; (nif 3p) 

:ni>Df n \ymni pi iin n imm> 

D'-iD^n o^^vn !?d '33Q twn riD'ocri niwri !?n nriv imri nwrn 'd nvib 'Ini djqin 
•>\y3ivi...[p"i n!?n mirin 'wivi runon 'mw w^v'' n!?i] p-iinJCT rmwNi nwm 
!?di -m^n noDcri ">& nan n^Nn D'wnvi ,minn!7 Nom bpbpw nm riJnQri 'pm 
. . on^p bv vcn!? d^id' iwn Tbv io'dc*' iwn pwwotopn ^d in 
■nQVb bDiw 'NPn 'd ,mc3p ^n ot 1V£P riD'ocn mwn!? i^n^-mwri moo t>n d> 
1\ym hw •>£) !?v d^ttj nin!? dtn pi d'dicdcti !?d mTib d^ti bv pirn run riN 
diti d> 13b ^mw bN-i\y m noDcn rprm dni ,mc3pi Nbi ni3iQQ "oni pi oQwan 
d'd'-i^ Nb ,imn riiN^in •>& inN piN ipni in mini nnDn piNi mtop 'in pib 
i"i) in^p bv vcm Tvn 'n d'nwi diqnd n^b niD -ni^n mub w> ~>o ,^o riD'oc 

3 ...(i"vn"T 
no n-i^nw b\y o»b3P^-i o>bip>\y >£> bv iPv^** bN~i\y>i ofiwnn mmynw m^n ii»mn mnfi nn>n mmnn im nifnpnb o>i»\y nwfii 'onw Tmn ^n Nm .ppn wm-^vsvn 
n>niiioiN \y>\y nv>ipn o^vi Nm nwiv m^v . 4 >i>to Nbi >m piv on pw bin ; nnni£>n 
nN n"n~in tdw ; mf ip >i>b im nwfii >in nsb in\y pvb obn .nbN o>-iii ynpb in^b .■j^wi 145 'ov ,n\yi» ,n"mn 1 
.■j^wi 168 'ov ni^ ,n"mn 2 

.2-4 'OV ,'1 ''Dt'O ,n"mn 3 

.a pt>n 'v id ^v 4 nmn o^ofwnn pnmpnn iuh nir>n\y "pw>p by y>t>nb i>yn >ii pnvti" mnbnn bbin 

tin n3ȣiNDri mnmoiNn jin Nub nT>nyn bNi\y> nmm m\yb bn> n"mri .bnpn mom? 

pobwn nifb "iwni imrw ppon mbn mmmn mb>npn b\y nbN o'wm np>pnn 

.bnpn ivwn by rawNin wnii prann oipb nT>m>n bNi\y> mnm 

bN~i\y> mnm\y p>ym .nnN nn mi\nm mnn\y own n"mn b\y n ninyi \y> 

>o3N o»m o>>inb o> <i,m\yni >nn\y p>n nid mnobn n^nm n>n\y nn mm n\nnn 

bNi\y>i pobwn jin nn ,bNmy nn p>o ,n"mn b\y nb nan nmn >byi o>m o> .o»ir>* 

nn ,nm w ir\> in .ononnn mnnn ">vm \yn>nb inn Kb b^my nn on bnpn on >£> by 

b\y tnpnn no ib\yi un pn p>*b niwn <t,n by\y N>n imny .no>m? n \yn>nb iwrin b^my 

ub mn\y m nn>n mm pob\y nnpni p£>nt>nb \y>i ,\ynn no>nt>n jin \nnb bou\y nbw> 

om^i rmwn nmonn <t,n by\y wn ,bNmy nn nmyb ; n"mn b\y ^winn ui>nn . 6 mbn 

Nin 7011 ,no->m?n jin \nnb nm boi imn n"mn ,i,\y>n bnpn on by opp \nnn pubwnw 

o>b>m .b^my nn iwnd nbwsn 'obifi iny> 'nnvo w^n >mnn mv n inw jin \y£nn 

imnnfinni imby <t,n by >bNn>N oym mm pobwo bnpn pob\y jin \npn n"mn ,nrinN 

.p-iim mb> b\y ism 

\yinb nn b>i\yi ,n\nnnnn bN~i\y> mnm r>\ym bnpn pob\y nwynb nobn on 7N 

\y> mab n >i ipy> n b\y imny jin ii»mn n»ni -iwb nn^vnn n nbN\y ?nD>Df n jin 

n>n3n\y Tit? n ii»mn .ojhv bv "i£iDb rm >i»n nNpbn iwfJNb run by n^np n jin \yinb 

niwnn nn\y ; nipbm 7-11^ px mpn bDiwi ; opd ovn p pirn p>n Nin pnn mpbn 

?nD>Df n nN \yinb p on ynm 7 .rn£iDD 

iwn vwin'T nwo 'on m 12b n'nw n^'run nriiN N'n nrii^'n^ nD'ocn nwrn owin 
mvn bv wn -i\yi bDb mmn 'pbN bN -np£)-> n"V i^n nwo nbN\y bv mwnb nn'n 
iwn in^d 'n jitji 'nri Nbi dn'!"' iwni dn^t iwni on'^b ni' iwni on"0£)b w iwn 
ij^^b ini' -iwni ij^^b in^' iwn 13b D'^mi D'vn (v" vo vo inm) nvi"i onb pN 
D'vn bv pi 'd riN^ N'n nnoN...ofi>bv 'n nn rn^nb ivob UNvr* iwni hn^t iwn 
t" '> "o-i') bD\ym nvi ddjin ivii d'vi DDb 'nnn p^ ddjin TiN2m ioni d'docio 
Nb irtfi iv/ni Tn> bNi\y> n>oiNb jini bNi\y> m jin pmb iyrm» b3\yfii nvra ,(vo 
ion pi ni'N 'n-ti inNi 0^2^ b\y -T"2\y...JiTfi Jin m^> Nb o»nfii o»nfi jin 11^> 
,12imn inN D^pnnb [irt>o^] bDin\y iod 2Wb bDin nD'ocn b2N ,o->->p p"on">2\y 
D'lD^ion D'12-m bDb p'^nn Nb2 non 1b m'nb biD' Nb\y dn d'docio b\y bii> i"2i 
n'n' nui...riiivn 'dicdc i\y£)b oniV2 2^3 D'pbN b2N ,['121 m\y£» wi] rawm 
8 ...TiNp n^bn bii>n i"2b m'bNi niWNi2D H'oqw niWNi2 
o>im o>DDt> m o>pmn .bNi\y>2 o>pibN nnp b\y nm n»bv noid nD>nf n \yn>n 

mp> nbN pDiDf \y omp£>nb ib o>\yb \y> .bDwnn nvn onw nmnn iwn 'n nn riNiwnn 

p>^D rump o>n>yb wnwn n^ >ion ."bNi\y> m jin p^nb" o>^mi nbN bD\yi nvi .on^ bv 

•>i>i b\y nifin ^td iin o>inm prPbN ,wim imnn jin nn^fiNDn mimn JiPbDnn b\y 

m^riDH ; n"mn nwm jinoid "o»nn" pib "run" pi nnNnnn o> 9 .o-»2>o->nfin nunn 

on ; o»nmn o»nn pib numn mit> nn pi oNnb ^ni'^^n ^DNnn tin ; bbn irifiipn b\y .'il p1£3 'V id ^v ■ 

.D\y 'V id !?v e 

.o\y 7 

.^w o'vyj-m .5-6 <w ,o\y 8 

.TO p1£3 ,pTTrOO 'tTI ,D»201 t'vyot' 'V 9 93 <nra yn^nn o>dip dp ~iw>£ii -ppsnn o> .nnnn imnn nmnNi oni mwian nmnNi 

mmn >in ow Nbi nym bip>\y np>y (onw onfmi nram inn rr'nin miN) yopn 

ni-pp ipy nbut? w >ofn\y by rnw\y onnn min yoy ip^ ,-idin ->iri .o»i>oni£>n 

D3WN-IH wn-ii nwmn 'n mrou .rninn »n b\y >ninvnNn rro-inb Npin t> n>nn o>pibNn 

.nnnn imnn nN on»£iN£)\y bD\yn nyn 

ofwnn im ; ri"mri nwm bD\yi rwi njo o>>\ym\y \y>rm!n -mnb \y> m iwpni 

'n nri .•nbip'>vn£> >miin -wpni o>D»pnn NbN o»!wivni o»bt> -imiN o3>n ,bbDi >yion 

Npin NbN ,nnnn np'nn yynb >nmvnN nyi bip>\y nbysn b\y mpn bDi mw n^N 

oy -jn .nbiwn oy b\y mnirvn b\y vn>n N>n o>pibN nmp .mn^n >mnn mmn i\ypni 

b\y o»btni'oiNn nnit»b twn -raw n>N bN-i\y> oy b\y -nn^nw \y>ypi -nuv rr'nin ,nm 

o»of •>btn:roiNi o»ot> nbip'vns o>\yym .onb\y inpn ow» nnnn NbN ,>yion ofwnn 

irip p>m»3 pyn o>biy ; >ni3ioiNri •onnn imnn b\y n^im-n^nm mynwnn pi ,nbN 

.nny D333 oirbN rr'nin nwm o>n\y o»>ibw>n nnit»i 

mynwnb ynn ri"mri b\y n>bbDn mwm o>ibn\yn 'n nn nN-i\ym nD>nt> n \yn>n 

11 inpnn pwn nN p^n "nrown" win .nmmn ninn^n pib n^i npnm "nrown" 

: bN~i\y> ^-ini bN~i\y> mm >£> by bN-i\y> w »ni nbJinn 'n 

bN-i\y> ntooi niN^on mnon ntnnn pavi? ow Nin [rn'own] m o\y -ip'v 0301N 

...oyn now Nin.-'oiN^n >\yiom ion!? 

-inm -mr> n!7>noi imnoi nwNi wn nn£)\yo "n n*>\yN-io ^nno n^n 'QiN^n >\yion 

nYow 'inN o'virm tnq d'vio "o ,!7!7D2 n'w^Nn dv moi>i ovi oi\yi in nm 

-iiiv "mv!? ovn mo!7ri\yn N'n nTiQNn n'oiN^n ...'DiNn wn nvio iwnd nToiN!? 

"...m'DJNi m'QiN!? D^^non om cw o>vio nm...^3i n'w^Nn 

i^n by tmp ninn jin i>n~i3 .vbn jipwijni ibnwn ^bNiw^n nn^n t^d nbsnn ind 

.•>ot> ^bf -ii>3iNn i^n by id inNi ; >of ^-ibip^o-ian 

no 3D" b\y nnppi ,ovi ">pbNn nn>n" mpii on "n3>D\yn nN~i\yn"b o>£H-i3 nm\y 

iwnd pi v>£iid ; 13 b"nn b\y ">pbNn pivn" ov n"mn nnra mw ; >pbNn nn^n 12 ."!wi\y> 

: bN~i\y> ^-ini mmn >£> bv -iii^^d bnpnn bN~i\y> 

'n d!?iv 'p^nw DN\y...i!? -inim ovb 'o-iq ■nn'! tnTQ wn !?2N 'n d!?iv 'p^nw dn... 
own ibinw 'q iqd non yoro *nm Tn^N own wn o'D^m D'ovn !?d ^in ,!7!7D2 

14 ...onr , oN!7i dciq3 'nfrN 
DnTi'l? biN ,!?N-i\y> 'p^N iqn!7 o!?\y ovb pi noNi Nin niobwi '"p^Nn Yinm" djqn 

...omiN DaD ,dv DaD nvnb iDimw onnNb pi Nin 
^-in 'nNi d^v bv mipt>N -nn' mw 'q bv vn [bNiw ^ini] !?N-i\y t»nwd !?2n 
nm niQ^wi i^v mw nrown pn niQ^wi mip^N -nn' bipo wnw >ai...[!?] !?N-i\y 
wn "Wbv impbN -nn""' 'd n^o win ,vn ^niwq p^ncnw nn^wb o-n> Nin i!?nd 
'n mw -ion' nmni o\y pn i3n pi »»nnDwn nNiwn" own D'QDnn iNip\y no Nin 
min 'wi o^n iwK> mna bv mw nnswn pN\y -tq!7q !?N-i\y ^^n nun 

15 ...!7N-i\y>Q .^Ni\y> i?\y Npm win ,>oiNi7 wio ^d ^vy ,101^3 10 
.99 'ov ,>j\yio ,n"rnn 11 
nouDi »^Ni\y> no3D'' own "ru'Dvy o\ya o>»3n^ MipJ -wn u^v imp^N nn> Minvy »o>p^ -j^ niTii"'" 12 
.83 'ov ,'N n^N ,ri"mti "...n^ipm rnwn m-iaoa d^n onnvi ivy^ p-iinoon nuw^o 

.186 'ov ,o\y 13 
.82 'ov ,o\y 14 
.83 'OV ,o\y 15 94 TwnMi?'? nm rp^y oy? nam ippn p pNin oy!? nm-i\ypnn tm bN-i\y> pr>oiN!7 "o 
TV ...pm omiNi iPnn iwn p riN-i\yri "npown pn-iw tw by 'in bon bN-i\y> 
,'ri owb pnirP tp 'oiw o^oiw "Py o\y\y rppin ovwi-pi wipon nm opn po3 
,rpo\y d> nn!7> ppb> i\yy i^inq p'bp pppoin!? pppto rPsp p'ppiy im> iwnoi 
u "\ ...tpwn-do ippow iwjii pibyrP irrpy p-inNn pt7>noi 
.»o!riy >pbN"D 'n pniyb »bN-i\y> >pbN» rmin bN-i\y>i nbsnn 'n 11 nirpn piNn 

b\y o»-ip>vn o>i>D-inn iwnd pi riPiwn pn-iwd in >pbNn iirvn iipi y>fpn bN-i\y> >pbN 

bN-i\y> yw on nbN opro-in .omnbwi o>D»pnn »bN-i\y> ppniNb ww in »oyn nnwv 

Tirpn pN\y iwi iw wn*ra ri"mn - 1 »bN-i\y> >ppN p-pyi bN-i\y> rniri >£> by...bN-i\y> oyb 

ob\y p>n ,yn\y nN>~ip i!p£>n ,pp*nri opp .^-iNb nt> pin inNb NbN bN-i\y>i pn >pbNn 

i!p£>n pnirpn mnn^n Pibnppn by rnw riPiwn >d -prim rv'mn ttin 01pm 18 >'im 

Tirpn ppd pn b>yb o>ovmnn opwn o>yopi vpyra o> rv'mn ".nvi rnonb N>n "wnd 

.p-inN iynb p>in orniND -iiy\y ; >nn£>\yn i!p£>n ,PN-i\y> ops p^y >pbNn 

piiob ri3HDD bN-i\y> ppniNb .obiy >pbN pib bN-i\y> >pbN pi tup pim pN 7N 

>t> by p>3Nnn >pbNn Tirpn ,10m .b>yb ovp^nn yopi Tnin rv'mrw >£>i ,pwPNn bbi 

o>p>yb ,T>n dn-iw >£D :bN-i\y>b o>mn' rrDm opnw op<pni opw ppppm rv'mn 

Tirpn ton 01pm .o»to m o»nb nNbn Jint? nnn b\y p^yi ^pbNn nn^n jin van ri"mn 

riDN b\y o>n3im p^d ri"mn nnww ; mpibNri b\y nnb\y n\y>£irib i-ip>vi -iwpnn ^pbNn 

. 20 ~inN w n^ ov b\y ^mi-m nn^ b\y o>npm Nbi ~ip\yi 

: ino>\yi ^pbNn nn^n by <p 13 tin o>d£iw tPNin ri"mri mi 

mDn Tibi mTiQN mnciQ nno pni ,[np-iciQn] pnnm pi d'p^n jin d'tdq pn 
o'vnj riPD3n n^vom mm ,rm nwvo o^inj \y£in np-icnon niion p^nbi p^p^N 
pn*' nam o'p^n!? fr nprib in!?i>c!7 ijpn inn ovb now pma d^p^n nt7>nn '"V pi 
...o£)\ym ripi^ nwvb Dn^n riN p^ iwn pjpin pidu -ini3 "ini^n ovm ,ov!? fr 
d^id' pn^ !?Di...!7N-i\yQ nNii3n npf£)\y pvq ppnq d!?V3 pwn r\t>mn pid'nw dni 
pnn '"V /"p^N -nn*"' ipin N-pp pn iwn n^ pwi no wio Pb ppnb n^ mien ip'!? 
riNiQ pN^n nN^onri ,i£)ic -pn obivn ^icq i^inn »Nm» !w fripi nwinn piN^on 
,i£)ic pn d!?iv ^itiQ ivovn pni pinii pn nwviQ nbip pn nvowon nvpp !?D\y Pb 
ipin wavrt> '^Dn bipri pn *m^ nnra iwn riPDon fr \y\y ^it> pi pvqwj n!? !?in 
n!? dn oi£)ri!7 vow n!? !?in Dbivn !?di Nin bipriw on ,riPDQri bv po^ri piNnb *nrpi 
p p'qwjiw pnpiriDi...ri^ nPNin mw riPDmi p!?n im'o "nn'i ipin ~\ut> vtp 
bDn 2110 o!pv n!?q piip' miD ,riQ\y3ri !?dt npqwjt npqwj ppmiiw ppmin 

... 21 riPQ P3£) 1PN P'!?...!! !7D1 !?D N!?QQ1 

p-ppi -iwq o£)\ym npp* ppqw nti p'bN pip^Nn pn vvfo riNb^ri riPDpn djqn 

...'P^n p-n 

.83-84 ' 


'ov ,o\y 16 


.81 

.73-75 


.■jwona mho 17 

'ov ,av ,n"mn 18 

'ov ,o\y ,n''mn 19 

.o\y 20 myin nuiDnnt' owid frMD jiww >3 ,>^y>£3\y nu^vy !?\y oioPM ,, u3M£3n..."t' n nvyan t-po n"mn *jn 21 
nu->\y nti uriuvy ^in ,onTifr^ dj ion'' nw^on nvy£3N ->p\y» ^21 o->ovyjn o->pvyon dj -o.^d nfrDon 
>£* pwi -j\y --2D n^i TDW lot p^DD ^i nBt'nnon nw^on nvy£3N >»v xb nt'jnon nw^on a^no 

.o\y »...p\yvo 95 Trwnn tto nid 'bN-i\y> >pbN' in >pibNn Tirvn . 22 o>m onini ttod obiy >pbN 

rn>n\y" nid mm Twin .r>bN pim\y mi Twin >t by ynwim obpw nin'i inN Trm 

mbjmn >»y rorrow ,imn nmm rmnn ov>p ,-inibi ; ">pbN rm rrnm it? m ofwm npTJ 

»m NbN rmnb Nbn opp pN\y Tyb ipn~i -in .»inbiJit>b imN inn oyb ddwj irm o>pbN 

•>bf-ii>3iNn pib nbip>vn£>n pi t>rvn jin Noib i>o>n m 'mn .bN-i\y> ^-ini mrv bnp 

nyain b\y rnpn <ip\yn ,ii\y >mbjmn >Nb£>n tjd <in by ,bN-i\y> oy b\y Tirvn .ri"mn nwm 

tup rrmn ib>Ni ynww <^n by .obiyn tini onrrmnn bipn >b> :n>bbTi rpyio 

mm rwynn jin pim nbJin 'n 13b pi >-int» ,-mv>i niion N>n bN-i\y>i nvpbprw 

o>m>n inw o>\y ri"mn nwn bbi ypn by rTonb \y> /rp irnin b\y Nbn wwnb o^Nnnn 

on nbN owi /'onpniNbi ooikw >9 by inN bi ,onb\y imri >T\yim o>m\y o>obip 

.o>iwm o>iio 

ipn ri"mn ini .n^pm ranwn -onnn in ,imn bwn jin nnsm T\ynn rv'mn 

'n oni o>3wn o>wiNn pi pninb NbN mown pi bN-i\y> b\y Tirvn jin Tninb \ypin 

.bbn otn >n bN nbjmn 

nb\y Nb iwn ->ob '£jn ,nti b\y tnp ruioo 10 mien irpb \y en b\y] mown pwi o> 
bob , 23 y»viN mobiy viiNi niTso i\yyn pwi nbipn noon b\y o->->n ^yo npbi it 
1o in o'own o>pmon }a ntnpn nN irvb ,o^w owsi mnnso \y wn b\y nnoo 

...o^wn moipon 
-Tirvn!?" Nmn n^iDQ nti iTinm npnnm ,nmon iTinm pi nti d^p^n mDm 
iwn D!?ivri \y£in -i\yN...r>nrTo no!? mow non rrapn !?\y itiiqw ,13-ini iwn '"p^Nn 
onfrvri 'q!? rii3W nwnQ om w> o^vn \y£in iwn nnom ,r\"2prt> oniN D'cn'o 
iwn ,ri"ipri !?\y iqwi m\ypnQ mwp W£)3 iwn p!?n riPN!? ,om pnm o!?ivrP 
TD\yri riQDinn ,in-TQ ^ !?v t!7n inTQ mTi!? 'p^Nn iiNn nN it !?v nmai ,t>r\ mm 
rrapn !?\y itiiqw !?v ti^o nN Nip iwn >'^\ n'^op^ ^ct n 'p^Nn !?iipori pN>n 
nri£)3 iwn 'p^N n* o'-ivw non mown 'd /titn '-ivw dwi nn^oni idtt ">$> 
nN Dn'T !?v mn£)!7 rpp!?Nri Nmn ^i^i mnn£)Q nam ,o\yi o\y nnm pnn!? tnqi 

2 vp:7Nri Tn'ri" 
pin rr'nin >! inibi o>ipnb \y> .o»bip o>>\ym n> bv n in\y>3ri jin inid rr'nin 

: otnd b\y inyTmi n\y£iri3 N>n\y ■>£)! n^nnn jin ni3»£iND\y nmiwpi "niT£if » wmot\ jin 

iN~ip "iwn nnm o>bbi o>pbn rnwvi bbu nid wan win Nin\y ■>£)!? bbn nw>^nn..." 

nN on^n wpn o>biipnn >! nw-nann imnv iiNb 25 "...nn>n in niT3f o\yi o>biipnn 

nibsnri b\y Nbi n>n>3£) nujnnri b\y n£> ibN np-nwpi dnii rr'nin >! Tit? ; 26 ornin ^ip^v 

run by v~ib PP^ otndw nujiND m>-iiwp nwvnb p on ; pn mT£>t> n .mnpn n>pibN hn>\yn tih] inw -Tn , '''t'" -j-i^n ^v pi Ntw o^wn omnn ^v ino dw n"mn n^n vupi ojoin 22 
(D'-jw d'-jv^i mnriQo" v> 1m -t-wdo ^diw tido n"mn nuot' uui^\y vupa tm ."Vph trn'o "nn ,, a 
^vi o->3wn omnt' iri3HD\y ^ hot »...o>)wn m»ip»n )a w o>)wn D'pman i» nfripn tin tr»>b 
D->v£3ion rni£joon nnw ^\y o->3w o'-nin-'Q om->n 11^ Ninn vupn ^ t>y n^n vupn tin \y-i20 >jn p 

,n»i pi£3 ,^\yioa ,d3oim .(146-147 'ov jfTu-ipion ,Ti\y) inu->\y npvt' rnTio ni hmi iJiaon inw-pn 
n32o Min i^D n^not'-D-'-'t'apn mat -pn»a\y a^ o'-vyt' \y> ~\h .n^apn ^a tno >rnip>i pwa Nuano n"mn 
n^v rnip->a rbvn pa^ TnM t^o n^apn naivn pa rnTio i>n n"mn >)>yi\y riMiJa .o\y onanon o>pi£*7 

.•>3\y t^o 

.128-132 'ov /N rt>ti ,n"mn 24 

,"no" omnn n>d rinM .mnwup ti^ ,13^ -Dion o^iyn onvy ,»nw^on >n\y£3N» tin p^no n"mn .o\y 25 

."onvyw dj njao n"mn onw ,nuvy ^ya oj>N\y onat /tio^i" ton rr>wr\ .nuvy ^ya onat ^ia\y 

.u»i7 pi£3 pi ,97 '»y ,->wio ,ri"mti 
.'o pi£3 ,n\yi» ,ri"mti 26 96 •odji nn\y ,jpp*>nn nw^nn t\h o> mapwn m-papn ,nm oy .o^KPwn p>n tin nrub 
pwi mn<£ ; v>£)Nb m»n onw np^Nnn nppmn p bvi n*>inri pi pbn on otnd b\y w£» 
. 2 o>ibn\yn on 11 iwn obwn jin np>£)Nnn nppmn jin ^pbm ^^pv 
o> pro ni-i>£if n pib "Nmn >p>in mnnan'' pi n»mn *piy\y nbipnn juhd indd 
by o^p^n nmnfjDb mb>ipn 'n mn\y rimmi invn>i m-papn .mnon pnrpm >r\ mn\y 
mm mwi pxi - o>it>nn i*n» bN imy jin pub oiNb on\y£>Nn n!w on n!w\y 711 prin 

28 

niw nw nN nwynb \y-i£>n n»mn 11 ,m yupi .nbn n>pni mbjmnn 'n mT>m indi 

pwi np-itnnn 'n mT>m mpn Nin mm Twin ,!wi\y> b\y nrpi ,-iidni ; ipnnn ipni 

o>m>b o>\y -nit> ii»mn >bw .!wi\y>b nnbjmnw mnpn "n>pbN m" b\y tdpn Nbb >bbi 

m 'iom ndw in .ib\y imri -pwim *tdn bi ,nrp£>t>n rimmi >r\ nn>nb n\y>> \y> onnN 

o>iinn /n hits in m*p9on on\y o'jwn omnm ,!wi\y>b mn' Nin ibn imri Twin 

>p!wn iirvn tin b>\ynn iw n»mn yopn <pta ,71 in id .mirm »n b\y o>p\y o>oi>n 

o>Nnn -i^wdd pt>i >i*n\y >n n> by mm rimmi o>obp3\y omn b\y nmp in iinb 

obiy >pbN b\y Pit? nb pwnb b>i\yn no otn .o>3P*n >£> by mnnsnn jin b>y£>nb viv "wni 

.nirp pwi pbN o>piinn onm inpm pnin id no "pri in ibip ywn bi Nibnw 

ntpwn in .bN-i\y>i >pbNn iirpn mpiTb onpn >N3n N>n ^pNb nt> >3Dn ; -iidnd 

nbnt? nn !wi\y> ov i^n nbwa N>n ^pNb nt> >3Dn : o>3W o>ii^n o>ni >pbNn nn^m ^iNb 

: 'n i^n nbW3 Nin ^pbNn iirvn ib>Ni pn^bv o»n\y niDbn biv jin inbip jin 

13t^q mN D'jw noNi om ip^v imp^N *nn^ d'qw niD^o biv rt>yp pi [pbnb \y]... 
>m oY>n moNn 'n dn n"v vn riiDin nitntd mi'on Ti\y nam ,to tt^q tnNi 
nwvN "0N1 Dbivi rinN ni'on , '3in , '\yv onN !?N-i\y!7 n"ipn onb iqn ,oY>n ttonh 
ipp^N 'n !?N-i\y vow 'N3\y obivi rinN ni'on •oirpwv onN ,d!?ivi rinN ni'on ddjin 
29 .^-ini tnN '^ !?N-i\y 7qvd 'qi 'N3\y Dbivi rinN ni'on ddjin nwvN ^ni ,tnN 'n 
Nb .b'^n ni~i£ifi inpi onyun o>\y-iinn inN bN unw nwn ii»mn nbN onin 

.n"ipm bN~i\y> pi nbipn p^D nD-iV3\y im .p^D UDii^b NbN \y-iinn b\y witqi pit? vj 

; inN inpni urmnN bv nTn^nn vn\y nN>~ip nw^DNi nnN ni^onb 'n jin onrv>n bN~i\y> 

oni\y pb>3n o^n^n !wi\y>\y >£iD\y vnp o> \y-iinn .^ini inN >i>d unw inNn mn 'm 

: "^-ini inN >1> bN~i\y> 7dvd >D" urn prow pb>3n n>3D pn wnpn 71 ; "!wi\y> vn\y" nni 

.'n pib bN~i\y> pi nbipnn jin o>^vn n^ ^id^iw pim .bN~i\y> b\y on>m\yi mnwn n"ipn 

nwiinnn n>!wi\y>n nnwn .>pbNn nn^n 1111 in\y>£inb ^v) - *! n^ \y-iim nNn n"mn 

niibn biv nbip") bN~i\y> ^ini nmnn rn>n\y nw^DNi ">pibN n>tv' twid nioin 

.CopbN impbN nrv") bN~i\y> ^pbNi wbN nmn^ rnbsnn in^n n^n 'm ; ("o»n\y 

•>£> bv >nn ovi bN~i\y> jin p^n n"mn ^pb^n nn^m npiwn nN-i\yn Jinw piiti 

n^no ; ninpn nw>i NbN Ninn nn^nb o^nw b\y nb>npi pi Nb !wi\y> ^ini nmnn 

o>\y^nb nbip,n nPN \ynp >ip, o>3ni nibnn b\y nnwnp .n>pni n>bi>f w nnirp \y-i2o Min ia "n->3ni-avy n-orrnn p n->ovyja\y --jni-inDi" ^•'Vt' n"mn nat mnMo moiv na nivyno ^w 27 

.o>3n>3n o^won mnMo moivn d^ivi 'n mnDU pit* imn ^ pa n^apnn tin 
m-iip» i^vcia 'V1 .notpna o\y now^ trn'oa o^npo mat -\h -i£3on ^\y n^an nni? a^o Minvy notJ 28 

.-jwona nvr>\yn 
.82 'ov ,'n nt'N ,n"mn 29 97 .bN~i\y> raiinn mnpnn nwnpn nw>nn pbn nimn oyn »n Nibn h'ph nii^m onuonn 
b>yb mm pi b>yb i3>N~i\y m >3nnn imnn \yiT>pi inpm obmn mwnn b\y m om 
nwnnb ,o3nw .inibbn oyn bM nmfwn tit onnan miiyn n>nii-mn nwi-pn Jinw 
nimn n»mn n> by no bTin ^wnw dnij biN ,bbn niirn obiyi o>im nnit» \y> 10 
o»imn n by bN-i\y> npm ,pN .nip-n'nnn pron bN >b3V>in-'ow>£)n ynonn n»)9 
pbnn Npm Nin o»imn >3>yi bN-i\y> mm b\y nmy jin nbynw nn *tn ,-mr>i nnbwn n>d 
tip Nb .'n nN nyim now n-p^b -mm nnbwn 7-nn n>d rninn .ni\y ntmown 
o>b>n o»3>td onip£>ro bN-i\y> b\y nmrvn tott nbi mnpn n>m nmyn o»imb v n»b 
. 30 nnrTH o>b>yin pnn nit? nynp ,n~nnb onn> by o-mn p^n n by o>y\yn nwiyn pn 
\yiT>n jin nNniw ty n»mn >3>yi mnn m nbN onii b\y n>mn onii>\yn\y b>yb wn-i 7N 
Npm o>pt> iy oomrrnn oyn >pn3n jin pmn Nin ,bN-i\y> by 'n nn nN-i\ym m^tn 
pNi ,b»nn b\y >pbNn p^yn oy ib\y >pbNn *nrvn nN nmn imy rv'mn .nbN p>D o>N\yin 
minb iwnd o>biipnbi b»nnb inp nnn ino>\yi onibbn bN-i\y> »n \yiT>p\y two 

.001l3n 

n\y-i£iDri n'om^n mwo iww no "jm >bip->b»nnn bnnn jin ^dnd ri"mn ; o-ii 

ninpn nw> bN-i\y> oy b\y mm miiy .o»b3V>im o»yio ; o»3>id o>™im rninn jin 

riN nwipn NbN obw b\y urann bN~i\y> jin nN>^iD nr>N 'n b\y mnpnn imnDi3 nyawn 

7D1 \y>i ^Nbfj pwi nbNwri bN~i\y>i nbii> jin runu nmNn b'Tin -imv .o»vion pnpan 

bii> o^n^oin o»of >bi")U3 ^no^w ^dndi 01pm iion ; o"in-in -imv .ropby n>ni nivnwn 

n>~inNi ; nnnDD ,o> n^n^ 721 'ri nvn>b wim pi nivnwn bvi nid *pi pif>vm ; riN3 

\ynp riDNbm nrown riN-i\yri iin o>\yv3 o»3in»nri ^DNnrn pDnri ri"mri -imv .o>n>ri 

b\y nra mn£i Nb o»3nbvim o»b3P^"i on ri"mri b\y ^Nbpnn b\y inib>V£ii Pbip>\y .on 

\y11bn on nn ,tid ^ni tiv bvi i3>n n»niii -niv\y ^iin^ >aiN o>N\yi3 on\y NbN o"in-in 

.bN~i\y>i nbsnnn >pibNn nn^n w n^Dwn Nin ; bN~i\y> >pbN nmn obiy >pibN b\y ^nn^n 

b\y nmi>\yn jin im nnib>V£i ^ninn jin in o^n^b n>of >nn nnsnn b\y n>o3 \y>\y nT>m 

•>td Npm n>bip-n>b"n'>-in nnsnn jin t> •»>£) ii»mn ; oiNn b\y n>b3P^-ini rwmyn uivi 

.nnib>V£i mm inn by nwpyrm no iin oi^n rwi jin \yipb 

; b>vb Nimn pit? an pi nww n"mn\y iiitd n^dj n"mn no>\yb n rm\y-i£>b ~iw>n 

nD~iV3\y bN~i\y> pib 'n pi nbipnn b\y nib np^mn n>bip nimn pib "...bN~i\y> ~\wi w 

: b>vb \y-iiDi 

•poioo pi fr nn'^.-'n-iNnw piNi nw iwn o^wm bn>n T"i -\t> 'n'WD owai 
renon 'pin ov DQ'Nnnb ^in3 nn' n^nm i*on ">& iwn p^n ipn in^q' onwD 
^n3 -innw in^q' dn pi m wv Nb wn ["n'bMN b\y n^non 'pnb Nn nnnn] 
dn D"\yDQi ip£)n T'i ip£n dvoq nN^ nwvb moi 'n' p£ic ^i Nni-.n^Ton yp^i 
win o3vq"T3Vqn n'wvi NpnvoN >moD m^n n noDcn nn'w piNi inn ni' 
nnnn '^ "o rniJin iq in mnv ow nn pn Tan dv inn nn'i iNwwowNpnb a ot'o ,n"mn ,»n3non 'pm ov ^N-i\y> ->u£3\yo noMnn" rawnt' nt'Nvya 'v 31 98 30 32 tn> Nb'bo Nnaoioi Nin in iwniNi bN-i\y>i rraip nti min bN-i\y> noDcm ,n\yv3 

. 33s flN2 tnN >1> !7N-|\y 7QVD 'Q 

>i ymnb onmnnm punt? n oyn >pran b\y onub t>nmn n"mn nbN onm 
o>Pib Nbi rabMNi o>pran rannn >pmb idnjip bN-i\y> ranm o>i»nnn on^fwnn 
b\y o»i>oni£>n n^n tin nfpbnnn ,10 ranmow np>pn .Tinbnm mmn b\y o>bnpnn 
dpn bbi ,mmn ^nnn imnn rmt>m nym bip>\y >£> by o>\yiinn o>pt oy rninn 
mnbnn pnpyn jin mpim ind ri"mri t\tdh .»wn mm" NbN "rninn pi *m rappy" 
i^>d . 34 "mmb p>f nwyb NbN mm mi by -niyb Nb pm p Nb\y p\y3iyi pin pi rai" 
p>t> nwyb" NbN "mm mi by -niyb" ipn pm p Nb\y \y^iyi "N>n mm" mmn yo npnn 
; -inN oi>n o»pb nw by mmn b\y inN oirnn o>mn\y N>n nrain onpnn >wi ?"mmb 
pjo mm ranm rabm o»pb ran by >i>oni£> mm pin o>rnn pnp pmn pwi w 
•>pinn imnn nN ra»£>Nn m pwi p-inb mint>n ."npinn ppm" w "ram pir>n" 
imBiw mipnn nron nN n^um "mmb p>t> » w "mm" N>n 10 npnnw nynpm 

.'n mmn >mwPN pbn mmn ^nnn 
nib np>mn raw nw> o>nnn Nranwi bN-i\y> ,n"ipn\y nyum rabipn nynpn 
nN f»> n"mn\y b>yb ipni >>m witm ipniw bN-i\y>i 'n pi nbipnnn nnp nnn 
by mwnn >pbNn unm Jinw m\y>fm nN Noib ran by 'n pib bN-i\y> pi rab"mn nbipnn 
'n nnnN raiw rabipn nynpn nN n"mn f»>n nny .ram mynwn ombbii bN-i\y> »n 
ranmown mb>y£>n b\y nrabyn nmm nravnwn nN Npm Noib •>!! mmm bN~i\y> 
b\y o»i>o>n£in n>Pi nN ifjnn ^DiJiown ^bNiw^n ppmnn rani .•onnn imnn raiwrn 
nN m\p\yb f »>b n»mn nN iniin mmn b\y raimn mnpbm nN p\ynb ran bv mmn 
ov ram b\y n>pibN-nmm nravnwn raiw nmran mif m inpi npji^'pn nnnvn trw 
.in^ 'n b\y mvi bip>\y nN mwbi pmi ^pwn ppmnn b\y >Nn^n nvm bip>\y .!wi\y> 
nbN onin . 35 'n nNim ; "mm" ni3iin p bvi /n ranin bum pn n^ ppmn b\y pranin 

.Nbnn n>io>i bN mmn no>\yi ->PTOn imnn \yn>p nmn nv>>n 

ptt7»ttn nfl>t7Nni »iayn oibvun t>fl\^tt 

-iin rai£ii\y pd^i plan by nmw o>P3^b n"mn b\y npbNiopN npifnmn m\y 
•>3iNn nN io>n pin n"mn\y ibN ww nmnn m^ .^nnn imnn \yn>pi mn>n bv ^t? 13 
now p~)W) im omn bN punn pNi npo-ipinin rapim n>PTOn rab>V£in b\y ^nuioiNn 
o3\yn" b\y pi >ni mb>y£>b N>n rawNin rafnmnn .ib\y nmmn rani3ioiNn n\y>£ini 
nnn raiiy n^oawn n>ni3ioiN pvn pnmb wp>i nbN pi >ni .>ra^n iw>i "mvn oibwn .->o n"t wv 1 niD-a niacin 'v 32 t'N-ivy n"ap» •'wan pa npn onoio d3->n pn ->a\yn ,oj»in .88 'ov /a nawn 110 ,u •-at'o ,n"mn 33 

rtopn ^\y -i\ypna inna V210 m pica -jn .'^iNa -rnM >u i?Nn\y> -jovn 'o" pioan pa^ "tn Mt'lD Nn->niMi 

/a inn :t>N-wi n"ap pa ,mn^n h 1 ? oh ,np^nn npnn ^v mmnn ^y> ivypna pi ^N-i\y m-mNt> 'n nnnM 

.moipo tivi ; m"v lap ; a»v u ,y>v w 
.a»v ^ moa'> ^aa 34 
iTHviam Min ,m ppmo ^\y ima tin n^o ovn -ivy^avy n"mn ^\y mTDt>nn iTiiwia plow Man pioa 35 

.Nn'mMT maoco o^ru pN 99 -im ,nm oy .niyn ofwnb iwnm onP>y£> jin ip^m Pmnh pn nnNbi ^mm^n pobwn 

m^Nnnn ni-i>^ -n*P» wpo mf»ni n>3ib>n rm>n niyn oPwn ofwn nmn\y 

M .''imn n-n*bi inn nnpwnb 

-mm rifppn nnwrmi omN nron winbi ppmb >-in^n oPwn ofwn >*mn nmn 

TVTnn bN irom >-in^n oPwn ofwn jin dps i*no>^ nin bN-i\y> n .ti'mn mrenn i^n 

-lofpnb' nn>n >N*ra ont»nn runDV : onn>n jin -iNnn Nin *pi 37 (i92i) N»fnrm nwi 

nn p"ninn -pN\ynb k>)diii o^pnnn im im - no -mv>n pwn /onyfwm cmnn 

yn bn\y ,y»niN b^N im ,o>ppinn t>i pro -mb bN-i\y> >o£)\yn jin p£mbi ,piP iN*n>\y 

dni-i i*no>^ mn .»v pnpn *pjp win pn t> >3Dnbi pn boib o>ppinnn no in bo> ym 

o>mo-m jin -iow\y pnn nnpim o>ppmn nob no n» bN~i\yo o>pmn\y nn\y£>Ni 

.ijivi nbif 3 biy npna rmnnm 

nN p-io>* n -iNnn row rnn by pbm wn nid n»n-m b\y munn mim 

-inN ow N^nn NbN ,*p b\yi onw D3>n wn ri"mn in .oPwn ofwn no»n b\y ommfPNw 

: omb^fn 

nnnn onNon ,mvn owm o^npn o> o^sn bv otwn oswo ^vi nNon im o> 
"•otn" nbo N'm m o'wonwo iwn nnN ntoi pi o'Nom onwb bnm pi 'nvib 
pbm nb'on "O'otn d'D3W ^tnnb bn>n Tarn i*£m p ""otn oswo" o^sn 
n3pn '"v o£)\ym o'lw oswo iwmn oswo •>£) bvi minn £)"V nwv> o^n> ,ob!7no 
o-on* Nbi ii»j )nb iwvj fibN3 n 11b v> iwns on>nn nupm -itr>*n rmpm ra 
d'viwiqw inn b"^ v»\y-n Nifi vmp imfi JMpii >3 /'••jfrn o£)\yo" own wow!? 
i*om mporn iQ^nwD "^frn oqwq" own wonw vnm ^^c -irio ri'^v onoivi 

38 .iio> WTip Nin IJ1110J11 inn ,-T"i njpn!? in^o 
oorDn nnN ninD3\y "njnnn ^pm oy bN~i\y> ^oawn nnNnn nbN\y o\yi niwni 

n»niii inD ; nbN 

D^mn !?\y Dnn£)pn iq nn* M? y>M...w>u ijn \y-mn i!?riQ ^vi 'qq n!? djqn 
on!? !^vio N!7...nQNii ."iw !?d vpvp!?i v^rt> pi D£)^m "p^ivn 'iw n!?nm o^nn 
'VTicn!? fr'^N nN^ nN D'wpio n!? am ,n^ nstn nn inin iwn n^n 1112 Vji 
dn fr'^N nD!?nn ittiq N^in !?d nmN 'd jOno'w!? in ipni npnn!? no \m)y 
y& pn p D3QiN...n"ipn !w 13^1 c'v^n ivq!? dji^-i nN froi*' ,D3^m onvi!? mn\y 
pn nN nNiQ nm 'n o£)\yo...oN djqn ,m p3 iwn pnn ^1 n^no in m^ 
0^2 D'cn 13N -i^N.^ninm o^nn nro^n ov ij^^p m'D^ o'Nnn!? tn ofrwn 
,d!?iv2 Dfrw mnn pa!? nnw !?d!7 'n*' mN oswoi mN pn 'd n*£in iwni ^n'^MN] 

39 ...nmnn 'dttq nncn Nip3 >^ro n!? 'N-m n^ 
*p9TV nivn oPwn o3\yn\y ino>* nin n b\y nw>n bv pbm 13>n ii»mn ; "iidnd 

n^ i^nb <inw id*v ri"nm ; nN~i3\y >£D ."o>ppmn ti iinj -nib bN~i\y> ^oawn nN" 

o>D-nn ■>£> by m\yy>nb m^n bNiwn np>pnn\y ,11102 .nPN-i\y>n npnwbn nwinnni 

oiNn by nbomn n>ni3ioiNn in .^nnn imam n£> bvi\y minn rnw m nb nnnmn 

pn> Nb n pn> nwvnb mbn\y 71b vim n"n-m\y iv ; n2m ni N>n wim imon rnw m 

o3\yn nt> ^n b\y npot? 'nnon ommfPNw pib pbv nbnpnn np>pnn pi o>bn> o>biin ,p'»u\yp''-T 'V1 ,o\y 'v navn ofrwn uawon t>y .1333-1337 'ov ,a n 3 ,v?£j\y»n ,p^M2 uui*o ,p , 'u\yp''-T '2 36 

.mmn 

.(p 'ov) 'u iron ,'t >3^o ,n"mn 37 

.(•>t>\y o->\yj-Tn) 38 'ov ,'u iron ,'t >3^o ,n"mn 38 

awn ov ariDnn dj n"mn ,ind mat ^\y nwinn im t>y .4 'ov /a nawn^ rt>KY> ,0 •-at'o ,n"mn 39 

.51 'ov /a •-at'o ,n"mn >v ■■ n^n ^n ia ono pja ,navn ofrwn uqwo Tiaa onwpn 100 .mm twk t3J«ii3 biN >m Nin niyn oPwn ofwn n\yv»\y wjto nid pb .>-in^n oPwn 

nnPbii onP>y£>\y pi Nb ,-imnn 'onnn imnn rmt> m orpmfPNw jin wnnb wp>i P 

«<m p^o riNoinn n»mn no>\yi bnpn iv m nii>\yn .wnn \y71p rm»n n!w n^^-i rm>n 

on ib>aN riDbnn HT3K n^pd bi mrm >i» ri"mn b\y pipjqw two .'mi^n rmpn» by 

*pnn Pyi» b\y mm mmnb <pnw n»mn\y win inp \y> »...Poi> ,o3mi ojiytb fiwi\y> 

>pin "in b\y i£Hfi\y in»£pi* jin rP>n n»mn inp -inwn otrpfw irom pw ."\yinn 

Npm wan^ n nw>*m .i»rnNi dPmn b\y o»vnpimn rppirP in>Nn> nnirpn ronnn 

Pyib in Jrnp> *tn o»mn pi nPiipn v>n ovo\y nnnyi o>*mnn o>mn b\y myi 

nannn mip>in 01pm ; ri"mn inw ,w .o>\yp rrpnin m:n npj^ri pr> ; \yinn *pnnn 

: npvnpimn prim bN Npm ivp o>i-m ; nnif -i>£i nyi Pn npjot> i invp\y dddt tP 

Tiri nvwriw im ni' p£)t> ^i !?2N ,r\vyr£> no^n rnio "opn om-ion pi "on -ttp dm 
ip!?v Nbn ,onN iwnq tin iwn dii d> "o in^q'1 Tn'ri nn bv "doco id!? rD"n* 
o^p-ran o^^vn i*nnt» iwndi n^mn iw ontjnq nnri mmv !wi\y> tin "o yi^ 

40 

...mimi O'W Np'IVQNlD N">!7MN21 riPTOri 'P3V !?D2 N'^MN "pm io!w> 

b\y inwymn b>yb onxmnn o>yopi rPiy >P7nn imnn \yiT>p b\y <pi3 oi>n 
^inn N>n\y ''ropjyn m iiyn .'nim p*P ron" bnpn rmpnn bn> pbrw id by,rv'mn 
imnn pi vPmn ^Jpin bn>n bv v>i^n ; nibn b\y nun 71m 'mn> pi"b nbnpnn nibnb 
.p^vn ppmnn m nfjpwnn na bvi\y rninn pib >\yi3Nn ppmnn jin ^pwnn •onnn 

.pwNin bv pinND p riwnpi nn ^^f m ^nthi nP -iiyn 

nif»nn riQ^PNri 

\yn>n nw^DNi !wi\y> nbw> 7>bnni >3Pn ib\y mn rr'nin ; nid piai dn-ijw >£D 

bN~i\y> ^-in >i\yp 11 T>bn n>d nibnpnnn ."nibnpnnn rn^n" Nip 1b iwn nPDWbri 

; bmb >£) bv o>o£iw rn^nb \y> w pi ."T>n> pwbi" inb p>3 Pbv ^j^to <iij ^nb onnNnn 

o>o£iw b\y bn> pi n>i pj>i nw^DNi oipi o>n>n \yiT>n ^iv^i bnnb nn^n ^ni bii> ovm 

.\ynp >1>1 o>3m nibnn bv o>ip£HDn o>iinf 

nibnpnnn b\y mot? ^nn v>"in bn> jin nbm o>ninv omin jin -i>N\yn h 1 ? ri"mn 

opin 'o^-iiri \yii>in rpwNii .inpn pn wmnnb n*>n iidn iwn -iuid ^o^bw vi-i>ni 

•>i\ym bbi jin ^» iwn "mt> ^nn na^f nd" o\yi ~ini3 <ii> f 31b iidn mnw »^m ivv> 

.1920 -inopwi pi ; "bN~i\y> nt> 31" ; no\y ^^n <ii>b nrpni m^priri bvifji 41 .nin>n iw>n 

N\yin iniwn nv^m 11 wipi 'obn b\y piin jin rr'nin otri£> ro\y nnwi inp 01pm 

jmn ov nif»Dn na^fNb npbbin m-pnin opp jin nntn rr'nin .rv^nvn \yn>n 

nivn\yn pvon n^ niotpn ibwb nvsni o->iii>vn bv nn nn mim bnpi nibnpnnn 

nN ribsn rr'nin o>nid o>-iiti .ppyi nwnwn mif n nii>f b\yi ; nni^ n>nn n>mn 

:iibi bN~i\y> ^~iNb n>ninnn nnii»\y jin wn*ra pi nn^v >3ai nPnpnnn nn>\yn 

n!?nn n£iricriQ ^w*i> 'd 'N3\y ,(i"v "p rimnD) m!?N i!? pN\y 'qd non !?'Mni iwti... 
'n np!? DDnNi iqnjd ,ti n!?ro o^N-ip^ri !?N-i\y dv !?\y '^n iripn ^di iqn!? ti .100 'ov ,n >*o ,ri"mti 40 
.-fi7>Ni 283 'ov ,nn^in ,-im>dn »\y ^ ^v ivyonai imd muoTin vfon 41 101 ■jqv om ,(o n omi) mn oro nbro ovb 1b r\vrt> o'-^oo bnin moo oonN n^yo 
owin mNrPi ,co 2"!? o\y) mbro bin ipv iov ti pbn "o ,(o'o vo "o o\y) -ynbroi 

,omnm 
bv mon nmo norm ,wpbN ,-ppbN to T'onn boi p^pn cmi mbN b\y rn:nm 
>\yio bv bon low rn:nm -pirn mo\yi ti mown pi ,bN-i\y> ntooi bnpn >\yio 
m mnNi \y»n\y bv o'WTron boi ,ri3>D\y o\y Nim ,ovb 1b nrnb bN-i\y> ov moinn 
,[bN-i\y> yini bN-i\y> ov nno-inn] nti nnN nmob bon mapm "oo bv mvm 
YiNi nroinno WN biN onov m">o\y ib>\y orpo boi\y on b"iro bN-i\y> nnoinm 
•>oo nan biN ,mbN onnoinni on!? pN\y vn Nb ,mbN 1b pN\y 'ao nan '0 bN-i\y> 
^ins mi bNi\y> oiNb *naj« ivm wiv yi.-'TorT"! mnmn nmon...mbN 1b pN\y 
,fii\y bN fw\yoi oi> bN ei>» rrniN e>nn mt7>»fi fia>t7Ni toino bnp 11b 1>N bNi\y> 

UrON biN ,!7N-|\y>2 TI pN ->0 ,13S1pa 'fl V'tl )>N >3 10N3 Nbl 13>Jl1j7Jl TSN3 Nb JIN* bM1 

p-inNn oi-ipsn b\y mi*n bo wbv ni p bv ,bN-i\y> ov owp} nrnb n woinn Nb 
lit? bo mc ooinm laio' mn pvn oyi...mr>o too mo b\y \>mvn mNb rr>m-in ora 
•>o pirn ,"on bN-i\y> nip! ->o obivb 'ov wii' Nbi ncn bm>o mn ovn pvb nbwi ov!? 

.-i\y iw bvib onw'i "tnq D'piov onnn 
: npm^nm mri mm jin noid n»mn n mwnb nbN\yi on 

mwn d> iDvnw no-n> tdi no iw ami ^aa nwb r\wn rwwan na'CNn n'nn 

43 ...nTnn2D i^vyo nnwNiiD ij^oqw 
nvb in ; "o>3p>n mmw -'n pnan Nin pifn ind UNuiJion n\y>ann bN prvn^i iwj 

iw .bN~i\y> mbnpnnb mo»nn na^f Nn pi ri"mri n\yiy\y ^npvn >innn 13b iwn nnv 

nn^n p>D ,>i7ipn-^"nnn o-i^b mpm onwnn o>i>oin t> ^sn rv'mrw "Tib nn>n 13>331 

noiD N>n ,n^nn , i ,Nin inn wnpn wn ; Tim pi nin^n >onn bN-i\y> ^~in b\y >ninan 

b\y nit? »b wn Npm nxn n>\yvnn nwsn bw ^o^nwi-^nan iwpni Npm ; bN~i\y> 

>N\y ^n bv .Tiiiw ronnn b\y omb-ian wn n>3P^n nviJnn b\y inpi 'o-ipinm if inn 

; Pii ovn mm pawl now wpnn ^10 ^it> iwnd Pn mmmi bN~i\y> ittdn mannvyn 

nimni n-iwni ovn nPnpnn o^vb t>rv\y n^pbvn n>nin nivnwni pn rv'mn 

pwi o»\y£iinn n>i nn>n o>~ini3n nno mi no>b\yn\y ira mn iiiwi o> npo-ipini 

44 
.pnnn 

>3\^n Nii»<7b n\^Nin Nii»<7n i>a 

ni"ivn\y PbND pm n^ y>n pmrn^f n jiw ni^nf n nN \yinb n"n~in nmnn iwb 
o3iP oni pnn\y o»3\y-i£i o>ibnn b\y niita .iw sn^n Nb nmnn b\y nw^vnm nvwinn 
o>\y3pn nN vnrp nub nimt? n b\y nnm pn >i vnp ii»mn ,^ pifm Nin piai nh> 
\yinn -mrm npibn ibN mi-ivn .nmni onr-nan iwn oni o>~iwpn o^oawnn croPnm 
.wipnn n>i nN mnb unbim \>h >i vnp ii»mn n nPn nv^ip i^b . 45 \yipnn n>i b\y 
. 46 nNii3n \yn>n n> by pi pti»i opwnb bn> biwn p^\y o>o~i£i nvn>i nim wipnn n^n 
winb mi m pn "iwn i>i-idi o»Pn nmnn »n b\y onwn o>oi>n >! n»niii n^Tin 

: n"n~in mi ni^p n \yn>n Jinw npibnnn by .ny^nan .>i7\y nwpt7>£3i7 npfrnm o>\yym ,*t^>ni 46 'ov ,a >*o ,n"nin 42 
o>ii3>vn ^v topi ,nfrnpnn ov mo»»n n^'CNn ov nm» n"mn .(nfrN\yn >£3*t) 2 '»y_,o\y ,n»mn 43 
[nn>nn onyjn mannvyn tm] riN^n non^oa oov win N^ri") 193 'ov ,a '^m dj ,n^ nn>mn ninvi 
tin nJDo o\y) 'o 'ov ,0 iron ,'t >*oi on »...ovt>npt> nnD-inm ,n-Toi-'on n^'CNn ^\xb wtf>H >rt> movy^ 

.Jiwon n^'CNn ^voi n p-12 'v pi pitn ■jit' m>N^ 44 

.rn'ocn t>v mwrt; ri^N\yri ,'i >*o ,n"mn 45 

.n->in *in*7 nc-jin t>v raw* n^N\yri /n >*o ,n"mn 46 102 dn virt> mi\y£)N2 wi yvpvo. o'amn i>w] "von -p-i* innv tw miTi wiwi 
o'QDnn wn...o^ii>n 'obw bo nbn on'bvi omw ptnn ^vi bo 1000 [no^oon 
•obn »n> riQiNn bbob vnm -m o> "o [D'amn nmo nmN mpbnm ipovw] nbNn 
vn k>xm ptnan p\yb piipi "oso "on nw m bv in ,poi£) ipn b\y p\yb pVTpi ipni 

'ns'-iwb riQiNn nronn bo dn 

Y>N\y \y-ii£)Q nmo »n two -inr> b"^ o'amn b\y ibN mbo \yib\y ia^v n^^vari no 'o... 

nwmb o'bio'w omobnn )a rpNi 13n*o 1b w o>\y ,mn pn no*>ot>n win!? nbio"> 

47 03m nwo nvi Nb -JN nwo win nvi iv >>\ D'amn nvi bv o'-ioin wn 

o>pnp7b oipn pN ,mNTi inim >£> by oyn n»nra -iinnwiw ini -idin ri"mn 

ipn" b\y mitro \yn>fn pat? ipy 1^3 mN nwbm rninn nN o»pb mnnw >n .onnnn 

nN nnib nnbii> >n nmN ino>\y nN nm ri"mn ,o3£1n .imy o»»iom Nin ib>£>N »pt> 13 

wrpni Nb nm pN\y nb>n o> Nin in .nnbnn by NbN »o>ptn£) nr>N» by Kb wipnn 

inn>i wipnn n»n nN -iwsNb -mm rr'nin n*>n ib>N 49 .rninn >\yny \yiT>ni Nbi 48 nimipn 

rrmn ny>ip\y dnij ,p on .o^Nnnn o^ivnan o>bin nN 72b N*in n*>n >i n^nb \y> 

nimn o>pbn pib nnn pi o»pn nnm dntid nwynb n>d wipnn nN wmb unm pN\y 

vnab nmi pN\y in mm pN\y -i>n^n n»n-m .n>t>Nbpn Ji'mn rnit> nn pi nbnm pobwn 

.nnnpim-n'>mnn n^n3>f 1 nbn\y>\y 71 rninn ^vw ni-ivn jini mmipri nmv jin 

o>Nbn rniri »n pib rv'mn b\y n^nri'ri nj^inri inn pi iy£> -1V33 nbN o>-iiii 

mninoiNn b\y iwn i>i-id ,ini -i^3 n*>n pnn on .wipm o»ibnn o>3>iri jin o> o>bbnn 

mn ; ni baob i^>ii nn»-iiv •mn vmrib nunf n ^jnnn imnn jin n3»£iND\y n^b-ii^bn 

nwnri n> by m iva bv -i\y>ni inn n"mri in .mi^-i ^nbi nw>^D b\y rnv^n riN^im \y3r13 

7ipn o>iniv\y o>oi>nri jin biojb onm\y ^rnifnri nbiN>n inn b\y onnN o>i>i-id 

: ib\y nnnb 

m*o" : nmriTi riJnQri nmN n"mn no^w bbD] la^-Pv ivnm pm t^q Nin n^ !?di 
syvn iq ^iNn oipwn iwnd nwv3 no vi3 i3n3N\y ^"n'ON-ipiovi n:£oo n'w 
Dvb !?N-i\y ^-in nVjmn m^Q nnoin nN mDbQQn wp' ofrwn inbwn .nonbon 

.!?N-i\y 'pfrN m^vi !?N-i\y mm ^ !?v >n3nn ,!?N-i\y 
mi mbv wsv w "nino pni pNi i\yn3 iwn , '-inN\y...D , '3 , 'QNQ ijn nnoNn ma in 

n!?..>^ D"imn mD io^n miN bvi ...m^ twiwq i^n 'w 'vuq noin n^' dtiqq 
!?di nnn nv£)WQ 'nn nnonw minm nN3p n!?i nonbo n!?i nn n!? o\y n'n' 

51 

... in!?! 'n niD nN nvib n!?n o!?ivn !?d pcv n'n' n!?i iqvd d'i^q o^tvon 
on!? n , >n , >... c im , > iv^ib wni fr vib o-tni oP\y dtni >m3 i>n3QD obiy -nv !?d [in] 
o!?ivn "nnnw iwnd w iN^oNW^'n^n i^on i<£> 'iniw ttci pi 7^0 n!?2 rarun 
p-T^n mov bv obivn nN -fovn!? mN3 -imm tit pn iwn m'D^Q -nivwo tnD 
.!?N-i\y 7!?qq fr'^N m'D^Q favw n!?2 'ON-ipNovm inm pi o'-iwom 
minm nwp nv n'n' n!? iwn io^n bv non rnwon i!?q bv D'NiJon niNn^n ^in 
m-nnbi 'n n^vi ovn nN -p^irf? pi n'n' i^om .'n nN nvi ^iNn n^q' pi o^ivi 
miN tt'd-' d!?id D'ovn !?di ^niw !?di ,n!?TT>n mmo 'q!? vtq !?di 'n mvT v^wnbi 
'd n'ONipNovi nD!?QQ!7 "Tiv 710^3 n!? nNi on'^v ni"oni"o imDbQ top'i 
...bbD -io\ym Tt>wy±> nv iio^n n!?i ,\yi3Nn vioi >rm 'ON-ipNovm 
we wn noin!? n'n' »m wtpon nn nn*> w p^ ,r\wv? im n*a n^a i^mn w pii 
1N23 iwn D'N^Qjn DHivri !?di pn !7DN> ipiD nnw ^it n> dv "ion W2D DV 2W "l>1 

...n'nin .21-22 'ov ,'i •'Dt'o ,n"mn 
.o\y 48 
.37 rnvn 'v 49 
.^-K : K-> i in' , vvy 50 103 nnv bDU Nb iwn om w w\y> iwn >\yion '9b nin-npri >mo o> nnr.-.'SNi 
>\yion om rprp Nb [->yio byn "own ^n'pn b\y] tw nvt 'onw ow£) m biN...iyanb 
iwn into >\yio [mmpi] om \y>...[nm ov biN]...io\y 'bro mini bN ^9 ni*ib 
TiQNn msi Nin iWN ,-i\yi bD by inn dn ti "pw iwnd miN ion ownn Tron 

52 ...ti >3ai7 ""pin:?" mnmpn bDi iqnj Y>by iwni ,om 
•onpyn nnnn in , 53 o>-mn ">w& v wo Nb .rv'mn b\y nbwjn pmn pbn mwb 

nnnN ,n>\ynn Jinw punm -pwyn -minn "jinn .-onnn minn \yn>p ibnn nnnb iwn 

nribJin ^n>p :Jimp>ii mm m\y byi nbiN> obit? i^yn ri"mn ,Nin obiym o>n>n 

n> by *py» iwn >yion bvn >wn npibj ^n>pi ,nin>*n nmnNi wnmnn >yiom pwNin 

Yin bN imy nN pp> oyn pwni ib\yi\y onmb UNb>yb )inm m yop >9 by .imy 'n 

,mm\y nN nrwnb rrcn ib\yi 111 >m mn 'm ,ni>m7 n nNi mr>niNb nN win' ,bNi\y> 

•>i> by pfmnri in bib nnpim pob\y mm pobwn .nbup ov by ,>pbNn nn^n N>n 

.•onnn imm townih wnih o>3wn mmn >i>nm nnnon mnmoiNn 

IN .>ni3 uram obiy ny bi iwdj ,>yion ^n>pn ,nbiN>.n obira nnwNin nrnn 

y>£im riNiun ,nonn\y >£>i .nnb\y nbiN> imw bNP 'n o>n>n p opi\y "o>3>dnd un» 

n>i m»nb iwnh ,ouw3d winm Nb >N7ni\y ,mmipb iwni ti p^n >ib>> nnynw 

bbi ov 7rv <ipmb wim mmn b\y n\yoyn nnyn o> rrcn ib\yi >i n^nb \y> .winn wipnn 

oib\y nfDipn b\y nnb>nn ov in - * v>£ip n^wnn ibnn n^wn nbiN>n n>-in 7N .rninri niD-ivn 

iyio .1b vib oiNi oib\y>\y otn n^d» Nb "iidi pn bDN> ipiD nnN .o»nbw riDDim 

11V rprp Nb obwb >d -inn ; >\ynn ^pid iiobw bD ~iri>> oind b\y wiinnri >)nnm nt> mn 

.mini o>o-ii£)Dn \y33m <ii>n ; iiDnn >\y3ivi 7-11^ 

.onb wrormb biD> 13>n ri"mn iwn rniri >aij on minn >\y3ivi mmipn jiid-ivd 

•>t> Nbpn 'm-^N-ipnn innn b\y o>oi>n pi o»pn o>it> n -iv£ii -i>inb n"n~in ^bN3 indd 

inv^ipi Noinn n^ n^£> .•>vnpim- , >mnn i^nn pib n^nn n^nm b^wn ovn ^n Jinw 

onnn nwynb Nim ; \yinb unm t>n iwn minn »n b\y i>d-idi nmbn ibN ninvn n>3b 

-iini nimn »n b\y oi>n bn i>i-id bi t>dvd iwn m ; n"mn b\y ni3\y-i£in nn mbn> nN 

7bnnb mam bii>ii "iibwin" n^rm o> ; nbw>n inn mv^DNi 7N .nbbun mo>\yb ^win 

\yinn po o»nn nN nmNin p>N wipnn iivn n> bv mb-iounn mmn mi-ivn .>3\yn£» 

wipni ibN miiyn mbn -iwinb Nb mmn i^n ^n-i p bvi pnn^f 31 own mnn i^n 

obw iiv bi mmn b\y obwmn nwn^ !w i\y-i£in nN o>3nin \yinn mmb imbn> it? mi 

.nNiun o> \y11nn1 nN>-iin o> winnn nv nbmn nmn^n m^^^^^ ^rn >ni3 uram 

nnm^DNb nat? 13 nnun NbN mN pn^ v>>n o~io\y nimvn winb nbn>n if m 111 b\y 1£>ip 1 

.i^m )m bib nnn^nnbi mmn b\y .36-38 'OV ,'ti Ot'O ,n"mn 52 

.ioipo imd pMvy am ipno a^no n"mn ^\y nt'iwn inn 53 104 b\y mppi nr>nn npofwn nimyn i!?n p>D ,b>yb pnn b\y o»nibnn o>oi>nn in 
; \yipn -nyni pimt>b on»i? \y> nr>iint> ibNi m^pn nN \yinb ijto oNn ; \yipnn 
by .bN-i\y>i imn -ni>^b rnif nn n>np->pnn mintm nN o>*ynb n»mn nmm o>ibn\yn 
Nin a pbm pr»\y b>yb pm nwpn <it>i3 nwu .»nimn» : a pbm nbN o>N\ym p*n ,p 
pnon >£mioiNn mm\y o\y two .n^niinn bN-i\y>i pobwn rni^b nnjni bnpi \yin>\yn 
nmb i^ mprro imbbii oyb ibn mm; ,>3nnn imnn own-ih ; o>3wn mmn >io-im 
nmn b\y inp o»>ibiN>nn o>*mb t>rv>n3 ini pnn rnw m .bN-i\y> pib 'n pi nrni3 -wn 
,n3V>by Nb on ,mnD n>m mynwn t> irv town-ih wn-ih n»mn b\y mnuioiNn \yiT>p 

.•onnn imnn nN np^Nnn n>£mioiNn nib>y£>b Npm 

nabnn obiyi twdt\t\> uttttn tttytt 

nm£> ,m rom b\y inp o^nwnn pim inpm ,pnnn omn n><£ ri"mn mm> 
won o>m o>mn .mmn rnit>m rvi\y nn "ybn nspwn ,n>\yi3N mnuioiNb iyion 
bNyn\y> •>!-) b\y nmmsnn rnTDNi ,>Nmy nyi bip>\y b\y mbysn >£>bi n>nm nmyn 
/'yum pym pro inn bm mmi yi^pn 7b pN\y ; rminn vn piw> o>irv\y n*nn»\y 
rnif n N>n pnnn omni nym mi b\y nmot»n nny 54 .nbN o>io>ib rnmo pym nwnwn 
Nnby >biib\y <in by -11m wnpD \ynnn nm onnbm o»ni!m nunpyi o>pm b\y nmNn 

55 .oiNn b\y my7 bip>\y n<n iinn 
Nin •onnn imnn \yn>pi n»mn nmnb -mp iwnn ^mn obwn b\y \>^hd oil 
i^ri b\y ni3\y-i£iri omn yab otnd nn^p na np'vnn omn pi bn>n b\y im>n ninv 
3"V nwvb o>bii>" :b>yb ooi^\y ri"mn mf>n .nnsb \yvw10n o>n>vbi owv ^pibNn 
onsnn rmpm "in^ri nupm i"i rupn >»y oawni o>i3\y o3\yn iwmri ofwn >£) bvi rninn 
7N N-iit> 1 o-iipn\y o>3->ib N>n rv'mn n3ni\y pn> ."ti»5 ptb ivw nbN3 n ub \y> i\yN3 
w*nn on -nil Nb\y o>y>7 b\y nniN rnw o> r\w> in .mbnri obw po vnwrw pbnb nan 
-i>i^rib \y> rowNin wnii .m^v b"Nn 1^ b\y ni^nn ni3\y-i£i on ndw in np>pn n> bv 
bbin yop pbn pi pwNin oinn •>£>!? -iwnd ; yimni o"imn b\y onpibnn nN n^ iwpni 
pi o>3m o>pfw b"m '\y-iin b\y 011-1 in ~>wr\ ^v nvi ^n^iiNi on unbnn >in 
-iinn nrwn no>\yn ^b -iwnd mbnn obiy b\y 01^ pbn bv nbn n npibnn .mmn 
o"in-in npibnn b\y nnpipvi nap^n ; o3din 56 .n>pibN np>pm rr>wr\ ^bi n>\yi3N np>pm 
on >\yi3Nn ppmnn pi on ; o>ip d pi -npn •mb pat? b\y mpp in ,pn nN^p n^n yamm 
; nnnin nsb o>n»p nbNi mp£if .^bbi pwi mifnn nN p>3ND ; p>bvn ppmnn pi 
o>3D>f •>£) bv nf>iN mmn ^i^wn pjp ; mwN mmm bvin 11m ; mwN nN byin nwn^ .122-125 'ov ,u£3vyon ,)t>n •>!•> ^v o'uui^on o'-jwn D^oDnn ^y> onnata 'V1 ,a"i riwo 110 54 
805- 'ov ,o£j\y»n ,ifrN ; 11-33 'ov ,rot>nn ^'aipia ; m^i '»v /n tid ,-notrin nuo ,m>n ^'nno nojnt' 'v 55 

.830 

.rm^on loo ^u-atri 'v 56 105 o»pibN pat? o»\yoN pat? ,\ynn rmn *m ,onwn o^on b\y onv>n 57 .nyi tw\ ony Nbb 
pi ibrwn -onnn imnnw ,m pis b\y -own pbm wn-i nniN ,n»mn nnan >d mnbn 
ira .bbn rnit> an tin napwn ,ib\y >£mioiNn '3wn <in by ,nnN n\ypm minn myi^pn 
urn bip>\y na \yiT>rw ,bin by oitnn >\yoNn o-npn -wn o>y>7 b\y otdvddi ,pon 
-mv>i nrviw nmn wn ,n-nnn myi^pn rmt> m bysm Nin iwnd ,o*TNn b\y >Nmyn 

.•>rnif nn obiyi 

rain pN \y>i b"nn b\y >pbNn ywn oy P\y >pbNn nrvn jin nmn n»mn ,-ii£Ni 
npn by nyi^n N>n omynwn -ip>y\y o>nim> o>>\yin on ,rp\yN-i .o>>\yinn >w pi p>m 
mn ~i\ypni ''bN-i\y>» jin o>\y£nn o> orv>w ,b>yb ir»*\y >£D .bN-i\y> pib 'n pi mnpn 
NbN nrnnn mi^n rn>n\yi pi Nb rppibNn mroun jin nNoin -wn mnpn riwo 
omii'ii b\y inpnn >n\y-nnn ivonn jin wn*ra b»nn m nwpni .^bbi pwi nrpimi 
o»nn inpnn ,mi-mn »n jin \y>yra ii»mn ib>Ni ,bN-i\y> yw b\y inpnn o>bpNm 
7N rpbtmoiNn jtpwuni o>ibn\yn owin -wn bN-i\y> b\y onnpnn o»3nnni o»rninn 
nwmn iNi .rapby n>m mynwn im> nwu -wn >bN-i\y> >b-iip>vn£> nrv >byi nm bn o3>n 
nmN onin nNoinnn ^bop^a nb nniN ny\y nmnNi inpm ,rpbip nyfwn o> 
bN-i\y> oy b\y o>nm>n o»nn .»bN-i\y> nrai» winn oy >pibNn iirvn >mni pi m-papn 
bN nnN^m NbN opn ,>btmoiNn >\yoNn o~i\ypn ^n bv ; bN~i\y> rnin ■>£> bv bN~i\y> ^~ini 

.my-im inn ninN b\y bvwn 

58 

nyjin ^nvn^w bn in , o»3in>n o>\y~iw bvn ^no^w nnn Nin n>bop>a n ,o3nw 
o>jy>n\yn ii»mn o>i b"nn o> ; inniyb .vion ^in bv in\y>3n jw n>n\ynb nt> 3D 13>n Nin 
pN b"nn\y n>33 on .onw o>\y£nn on\y ■>£)! vion ^pm b\y ^p^i mn>3 bv on\y>3n t\h 
iruvo bN fn^nnb ~i\y£iN\y nn ; nnN b\y 'nh -npn N>n 'todnj rnif n'\y vjiwd n>n 
; p im .'n>vin' ninvi rpwiw-rpbiwn n>"iib bvn\y n^nn^-n^Niun nsiin oppi nii^nn 
^-in b\y o>bpNn pib mwnn oiin pi\y ~i\ypn pi b"nn °]y\w nNiwnn yo p>t> rt> in>3 
v>^nb in3ni >i omiN ^~in b\y o>bpNn pib n>NH3n nsiin ^nwu pi\y ~i\ypb ; obn>> 
o»b3P^"i o>-iifni nvm by bipnnb o>bii> ^o-iiN^n pwi mnabw o>~iifn 
nuni ^aifib^fj-^ojNi ^ot^-ibip^oifj o-n yn»n ojdw b"nn ,p on . o»w>b-no3i 
n3>N "iwn n>b3P^-i obw napwn nifjpwnn nimnn mrom iwj jin^ bn Nin in ^nimn 
Noib run by yion ^pm b\y 'bjp^i mn>n iw ii»mn o> .pd>i bnpnn vinb npn niniv 
nn^n ; ni-inf3ni nr>w>nn pjipwdwd ^n bv .bN~i\y> w b\y ^pibN-^ot^nn nn^n jin 
b"nnn \ym>\y jin -i>ira\y pwi rpyio nv3in pvn nnnn mm b\ym bwn^n >pbNn 

.>pibNn pj^n nN iNib run bv o>bpNH nwiini .-j^ni 185 'ov ,u£3vyon ,)^h >y 57 
.n^upvj ,^t>ni ofr\y 58 106 >pibNn Tirvn tin ri"mri iw>ni ,o3£1n .o»3\yn pi onwn o>bnn o> oni^ oil 
b\y nnbwn on\y>an on mra nnwnn mbjmnn o> .mbN-i\y> rmpby b\y o>oi>n \y> 
minn ,nm oy in .b>yb onxnsnn onrm ibnm onmn if mm mpibNn Jinw bN-i\y> 
Jinw b»mi b\y 'Jiwc-JiWfi iruyu .rmpby noid mN ->pibNn iirvn n\y>an b\y nit»n 
.o>m>n ~iN\y byn oniN nnnnnn nnwp Jronpy mmby bN-i\y>b nprvm twain nmn 
.bN-i\y> b\y nb nb>ipn mi) rwii) nm nv>nb nbii> Nbi pn b»rm nyibw -im 
pwi nbjmn nmn ma ijin mb iwn mpibNnw iri\y>ari .ri"mn b\y brrnn 71 Kb 
>yion oawnn jin in\y>anb nb>ipn m^m imn mwin b\y o>)v>*m mnnann >a by nirv 
.mpibNn b\y mmjia m\y>am nm mmi-m Dim ,o)£1n .oyi w bn mm pwi Noinnn 
nyon pN ,nb <pm\y wrni n»mn\y nmn ,o>)iJin o>ny jmnb o>bim\y in \y>\y nmni biN 
pN\y -mi on o> mpibN mi b\y mnpn nyami nnimn omim jin o> -iNnb nmipy 
1m . 60 "oriPDNbi omm >mbN o\yi» NbN »bN-i\y> >pbN» in "m/own riN-i\yn" nm ni)ib 
b\y pT^m if inn mampv pib >pibNn limn pi n»mn b*N nm>pn npmn npnn ,p 
riN nimnn b»m-i n\y>an nN nnNin mw ,oyi oy bib pbn \y> ni iwn nbm ; ^ion oawnn 
W pbn obiyn ninwb pN oni\y o»om-ibip>vnai o»m o>oi>nb >bN-i\y>->Nii)n iirvn 

.nbm 
ommn o>m>n piyim bN-i\y> nmn iwnnb ym b>yb wi^n Pby <pi) bun 
o»^ii>pn PTi numnn Jinw ri"mn b\y rpot> ^b-nojni n^nnn in\y>3ri .obw b\y unmb 
pp>n n\y>3rib onnn un p^i .b"nn p^nb obn twn mnwi n>3in»D n>d bN~i\y> ov b\y 
nivn\yn -ip>v riN \y31n pnv ; >pbNn nn^n riNiwri rmt> m o> ; ri"mn .o"imn b\y i^n 
o^v .^bjp^-i pmi ronnm if mn »n pp>nb o>3nini rmnn b\y maw ip^ jini mi^nri 
ri3\yn jin nid o> <ip\yn bN~i\y> ^m o>~inN o>i>i~id nniyb ^nnn i>i-inn mi>\yn bv \yrm 
>aw n>d o"in-in pib rrmn b\y ^pibNn nn^n n\y>an pi nat> 13 p>ni nnpj .o"imn 
; b"m"i b\y riNiub ^imn o>bpNn p^v jin bbw 13>n rv'mn ; o3dw .bN~i\y> ^~in b\y nii>\ynn 
Niriri riN^ bi ov 7N ; mnpn nw>i nrnini d^in by bN~i\y> jin wain ri"mn\y ir>Ni pi 
on .bN~i\y> ov b\y o»3>tod o»^ii>pn p^nb ~i\ypi Npm bN~i\y> ^~in mi>\yn jin \y>yra 
n\y>an\y dnij ,o«imn no>\yi "nnwri" nivnwn nnw npwjn b\y ^iwnn wi bv innt? 3 
nn>N ipy Nb rninri ^nb >mn loin n>d ^-indw 711 bn>n nw b\y nb nnn rr'nin 
mmi-m m^n^p ni^oni nn^pnn nnwri \>h ^~in Nbb\y ppin NbN ddindi mwn 

61 .mnpn 
nmnann bv \yrm Nim b>vb o>-iiin b\y <poi3 oi>n mNnb >ini rrcn -i\ypni 
ri3D^ "iiv\y naipnb o>i»\y pn nimipri >i rr'nin nn^nw im .mmi-im m-nof>n 
ima>^i \n rmnn tmd noit? ri"mn ; riN^ w in .n msifi o"imn pn jin napwn 
o> udj^ mmp onwi nwnnn rnvnwn riN>^Db ima>^i pm mmpn tivdi o>i3>\yb 
byain mmipn ni-ivn\y \y1ma1 vnp o»»imn o>ibn nubn ^ifi ; o>i3>\yb wn .i>nvi .o\y ,n"mn 60 
.now ,npvyjn 61 107 n>N~i3 o>Dii3n rmm mmpri -iw>n o»imn rio>\y ; o3dw .bNwri bN~i\y> oyi iw 
npn mDiii 10 rmvnn imy o»»imn iny in ; ri"mn b\y n im nw>an riPmm 
(Tab ri"mn n\y>an ,mmpn b\y nvninnn mynwnb wn .n-onpym ro^pyn imnnwb 
T>apnn o»»imn nmn jin m^ two »>n pin" jin <ip\yn iwn -int? 3 mynwn 111-1 o»p 
onnt> 3 cpwy oni \y>\y two Nbi nnnpn n>b>bNn mi-mn ypi by mmipn jin -pitrib 
mynwn nbjmn li^i o"imn b\y riNium nm'vri n\y>an >a by pinb n\yp ,p im 2 .irrtnb 
obira bN-i\y> rpby iwnri oy y>ain iwn rwvnn n>NH3 rrpiP nmnNi mmpi twin 
nin>DN o> ira by rpbip-rpbnnn nrib inp nnwnn rwo rv'mn b\y n in>a>i* .nbiNpi 
yo Npm wbi bN-i\y> b\y nnbip>vnari 'n rmiy >vna b\y coin iinn mniD npwy mbn). 
.o>ait> ib>an rvwi inpi Nbnn rvwi jin nNinnri rpbtmoiNn nmnri 

T>i\y 'n .inuri jin -t>dd >i tip ,\yn>ai p»n by prann rv'mrw ^nN^n Nb\y <w by 
rv'mrw b>yb pnnn ribiy .orr>by <pt>i3 wn o>nnri >w pi p>m >ip -iat> n by y>ii*ri in 
bibim ywm rmnn ,oyn by mbint> nn jin ri"mri inw b"rmn .o"imm b"nn pi ib>\y 
onw>ni n>bN-i\y>n nnwri b\y mrmnn rppibNn nrpin ppy .riPiwn >w mbprin 11 mrv 
o>briri by o> uyiijrw <in by ,n"mnbi b"rmb ^nwn Nin o> riisnnb in Nbn pwi o»yio 
o»pto o>roim n>bN-i\y>n nw>b trprmb *p\ynri iidni ri"mri ,nm oy in .m "iwprii 
ri3in3 pnv\y nnwi \y£>ru ; Pbv riPiwri nN-i\yn ^n by ; !wi\y> ov iwnd o»of>b"iio3i 
"wnd ovn ^m mnn^ni rninri mynwm pnnn o"imb nnni ri"mri .obiy b\y uranb 
•>bN-i\y>n ravnri rv'mn -iiiv in .^nnn pp>nn b\y jipwun bbi mbN\y nnnw v>y>y bm 
o>m^n nnpv jin n\y>m3ri nm^ n>m nwnwn nwu ibN mbNwb mn^n 

.inurii "inp o»ot> >-ibip">o-i£jri 
t> n>nn p»n o> .p»n p nn n>D"im-n>b"rin n^npf nn pbn inw ri"mri\y pn> 
Nin p"n >i vnp pou .on rifw ,m ; nii~in ; ovi moi^n bi b\y bibim n>bN-i\y>n nnwb 
,nrTTvn ~ipn N\ymb ovn b\y nbbiin in>nn jin 73n\y o»niinri o>nnri pin pwNiri 
nnii>\yn b\y o»>ibw>nri rimf >i o> p>ni \y> 63 >'nn b\y 11-11 jin 7>\ynn nid n^ pmiwi 
nobninn mpibNti b\y inprn ^-ibip^o-ifj \ynbi iinn :nmrv riw> bi b\y n>3i-ipvn 
b\y ini oib>n p>v-iri /nn^ on^w b^N n\y>-iin n>of >Kn3£> n>o3 n^ "iwprii .n>bf -ii>3iNrii 
pi Nb o>>inn >3\y b^N ipann •>-pip>vn£>ni rninri bN >bt> -ii>3iNrii vwamn p -iivnri 
ni3i-ipvni o>pmri jin ob>n ov bi\y 711 o> NbN obwi mpibNti nibsnri b\y "iw>ni 
i>nii>f3 jini ^iin^ri paw jin napwnn n^iin^ri 11-111 ribn nwuNn jin o>3»aNnri 
bi "wni ; fi>i-ia ; nimpnn bv onnbn o>m>n nnbinw n^id ri"mri 1m p»n 65 .ni3in3n 

M .riNbri i>\ynni oupri inn b\y nm^pri jin \y-ip in .13 p"l£J ,5 p^n ,3"1» ,D»ao-i 'V 62 

.384 'OV ,m>£31t7fr>£3 ,10015 63 

.373 'OV ,o\y ,10015 64 

.176 'ov jnnt'in ,-T->a\y 65 

.366 'OV ,D\y ,10015 66 108 ihd mnfwm on^n' Nbi "mow in »o>m>» nid o>mnn >w b\y ipmn ,iom 
"way bND mb mprvnnn .'ow i^n ; npn\y ni£>\y nin p>D ,o>ny b\y mnfwn w ,*tdn 
nmnnsrim nnpp bi jin nronn nnit» rw>T>Nb n>d rmiim o»3\yn >iroi ny^m nnwri 
b\y p-m>n\yi ,o>m>n inwd inpn inp >!wi\y>n iirvrw onmji o> o>mnn >w 67 .nniNn b\y 
mbiyn npof>nn npv^n <in bvi ,nm <in by 68 .'nb inp rmrioi rwbn npni pno bN~i\y> 
b\y >3if ib>£>n rwpn nitto 'omjin op!w>T>Nb rm dpnw ito)) >bbi pwi on^w n\y>£mn 
rnit>nn io>m o»w>b-no3i o»3nn o>roim !wi\y>b o>t>rvnn o>mnn >w ,(p"n 

iwn 101m m^nn mbN\yb o>t> rvnn otto *pi o> o>mnn >)\y nuni rwmn o»imn 

70 .o>bbiDn oyn "ni inpi 
maarmn >i p»n >irDn nbiy ,n>\yN-i .o>nnn ~>w pi onm oniP3 o> o>n»p 7N 
rnwinn rpipn mmpnn I'm n>d bN-i\y> yw 'ph npnn rwbnm •^N-wn •onnn oinn 
.n"mn b\y mb -mp iron -prin nvin by mbynb n\yp 71 .oyn b\y -onr-m pinn mbynn by 
no>\y owb t>rv Nb ri"mn .ri"mn nnb rm p»n b\y n>no>\yn rpfjitnb^n inmn ,p im 
nN p»n pbnnw npibnn 72 .'0£mn opbNn>Nb t>rv p»n\y bpwnn 7111 jin rpfjitnb^ 
trm-i£>n bun pi ,o>ib\y rwibw byi Nin odd inN bi iwn onnnn >T? bN-i\y> oy nnbin 
npojri byn >opbpNn rr'nib wi3 •wini ; n>3N>b>nn nobnmri nnn bN b>iinn moin 
o»ni o>>\ym \y-i£ib >ri3 rr'nin o>\y ^n bv ,iom .o»to>d im o»on>nD npot? •>onri£>ri 
n>3i^~i nbwfj niinn\y ,'pbNn nrvn w d^dwd nNiwrib in3>N\y\y two ; oȣiif ib>3 o>bDi 
rn>f nn jin o>DNin opn ; n>\yDn nN>ibi rwiun \yn>nb in^a^^ pi ; i3>N~i\y >£D ti jind 

-i\ypni o> -i>D^nb wi .ri"mn bv v>£i\ynb pd npwv p»n b\y lira nnnN mmn 
; bbDi n3n>3n naipni n^iin^n mmi riPDWbn >\ym nii>\yn n>bv jin ^ptod imnn \yn>p 
nvion noi3 ; n>ni n^dwd o> ; n>niNbn twin n>n . 3 o~i£ii n>nin rmp^n nwin npn 
o»nn >d"it bD i^n NbN ni-ii>inn rninn mi^n i^n pi Nb n>bN-i\y>n mrm bv pnnnb 
nn>n pib o"imn bw JT>3>TOn ini3\y-i£i pi ibwb mou ibNi npniNb-npni nw>> .nb\y 
P^in .bN~i\y> ^-ini rnin »n rnw m nn»pnn N>n\yi n^iin^n n^nnn bbi jin \yipb b"nn 
nwo bN~i\y> b\y n\y>£in -iidjoui -iy\y>bNp ; >vbpbN p>i o>m b\y omsni Ni^nb ~i\y£iN\y 
n^nni o>-iwpn cpwyb v>m inpm n^n ; o>\ynp on n^n ^oi^n bi ppn i*m\y n^nn^ 
\ym>\y o>\yw ; ri"mn im ; nbN o>>in .n>Nbpnn nii\y>nnn p>i ; bN~i\y> ^ini n>niNbn .23 'ov jfru-ipion ,T>i\y dj 'v .183 'ov jTint'in ,-T->a\y .381 'ov ,m>£3it7fr>£3 ,ioun 67 
nncion nravym ^N-ivy* nriTivy nfrjnnn ^\y -wpna nvb^nn n nojo n"mn ^h .385 ,oovy ,ioun 68 

.196 'ov ,nn^in ,T>i\y 69 

.186 'ov ,o\y ,T>i\y 70 

.187-188 'ov ,o\y ,T>i\y 71 

.367 'OV,D\y ,iouw 'V 72 

.359 'ov ,o\y ,T>i\y 73 109 -byi ^iNb-^io ,o>ib\y >wb nbwjn m n»mn npPn ,p im .n onmm nPipn nnaoi 

74 .nbN o>mn JiDTii onm o>nnpn nNinn ,>rv\yn >yio 
'\yn>p' pyn pib n>3in»Dn Jronnn rmvnan pi iP>\yb mvv ru^yn nn>n 
Til ^in^nn 'onnn vmn jin vrp t>n .on nwn b\y im>n N>n !wi\y> b\y nPbin nrpin 
bN~i\y>b mmnn nib on van imn w in .nnim Jiirra f nd ni naipni iw mir>£>\y 
bbin onrw pi or>n >w i^n o»3nnni iuh inn o»mn n»n\y rpmi-m-rpjppi Jiw>d 
npmi n-nnn rpw b\y iP>\y ,p on ,iw> v n b\y rnnwnn inuni .ti oromNi n^^f^n 

.ob\y bPim !wi\y> oy b\y nmyn oy rronn 

pip rrnan 

n\y>£>n nnan pwNin .n»mn pib pip n^N-m pi nfnijo nin ranin y^n raw 
rpjpmm nrn ,rpyio bvi nwnp n>>Piv»iN nw>i bN~i\y> rpin b\y n>bip-n>b"n'>-i 
obiy b\y uranb n£>i£>i nr>N ,oni\y nnNm iion -npm o>m>n inw by raiPy N>n\y mnpn 
,T>i\y nyp ,n»n-m Pw . on>npii-ini obiyn mow jin onpm oni 0P11 n^inb pw 
rpoPis-rpofwn nw> ,o>m)n bn oy h'ph 13>n !wi\y>\y tmn o»amn n^nm P11 bi >n 
'n >pm ■>£> by nDNm iion "inN n-pnm pi ramo rpmn imynwn in inwnpi ,nt>-iji 
nDN /n ^nii mPni ii»mn Pw o>ppNn nmnn p>3iyn pip n">N-in .P P>nn\y 

77 . P ™ 
oyi bN~i\yP t> n>nn pN n"mn ,PN-i\y>n nrvn <in by .n nj^ni jidn \y>\y pat? pN 
mpP^n n\y>£>ni bN-i\y> b\y mbynn <in by ,p im .mown iN\yb n^iwn ii ^10 
-nit? 13>n •wmii o>nvn ~iN\y bi bv ppy bN~i\y>\y f~n> n"mn pN ; m^ ovn nb\y nPsrinm 
riN o"imi nNi~i Nin .obwn nb n^N bN~i\y> .bN~i\y>i oiipn o>nvi\y riDNm non bi\y 
npmi nmrib nPwin-ri'onnn ni3\y-i£ii o»amn pii b\y o>bn> o>pbn ^dndi bmn nw 
.P t> n^n i>i\y\y na irip romm ii»mn swwv 13>ni ,jin^ oy ^n .nn^nn ~iw>ibi 
opu ^nwn in pwn ; nbipn bvi b"nn bv \y-ii3D pwi t> tann ii»mn ; n>\yN-i 
; "bN~i\y> >pbN" ; mppNn bw mn' >P>5 nnnn !wi\y> n>3b pip n">N-in b\y 1P nnn nmvi 
o> NbN mi^nn ~>Wft 'pv p~i Nb niw ; "bN~i\y> nt> wo "n3>i\yn" o> raiinn ; n^ nn^ iwni 
pwi ^mi-m-^nnfwnn i^w bvi ; >Di3iown ^nnn mini inpm ; n>3>TOn insn^n bv 
•>£mioiN pwi bvi£in ^10 ovn !wi\yP fn^nn n"mn\y 711 pn^ T>i\y ,r\m oy .Pbi 
ripnwbn riN \y31n pN n"mn ,p 1m .o»3nnn o»nm ninnn b\y n-p^n nn\yi 
?n"mn nuni m^rif own 711 \y> o^n .o»oPi£ii o»o£>\yn o>n3im 
•>£) bv owb ; >yio ovi bN~i\y> n»N~i pi bunn mn .n>b>b\y N>n niwnn ^"P 
13>n bN~i\y>b nupbv f in> ?n>iim ninpn nw> bN~i\y> npn pib ^^o^bifj-n^oawn niDii 
nw>i bN~i\y> riN \y13rib "i\y£iN ^inw ,Pn mi>op£>tri£> ^nw pi nminb ^rnnn i\yn>nb bii> .N"'' pi£3 ,o\y ,-pi\y 
.388 'ov ,o\y ,T>i\y 75 
.164 ,161 'ov ^'uipion ,-pi\y 76 .136 ,132-133 'ov ,20-n iiMoa nnt'in ,T>l\y ; 159 'OV jfTuipion ,o\y 77 110 -imp vpto "nnnpn npw>" by -iiidw >n ond .d^nd on o>m>n inw o>\y ^n by mnpn 
m^y T>i\y : nP>b\y n>d niwnn ini o> ?Pn npw> b\y ,nr>bi£n >o£)\yn ,>yion iw>nn by 
imi .rronm n>mi-m n^nm Jmr> rpwiw nnw bN-i\y> npni Tin pip rv>N-m\y wn*ra 
pwi -nip b»rmn : >yio bvn bin >yion b\y p^y ipn nw>>n >n\y pi bunrw o> im p 
8 .niini >yio pro n>d ninpn n>>ibio3w nrm nid bN-i\y>\y rniiyn >i im 
>pibN" rminn obiyn >pPN p mbjmm bN-i\y> n\y>3n pi bunn ^iy3 nm ; p on 
o>331ni >ny*Tb iinn ?nnnn o»miin p^vpbpo^ofwn o>roim in\y>£>n pib »bN-i\y> 
>bn\yn -p\yim pra -iNnb ijto ,nmrTb .won >3iin tip3 oitpi p^\y ~iw>n b\y o>3w 
nnirv n^boraipi riNnb o> -wsn .ini>it> i o>nwn npmP "nni tind jin -npb w\w 
,Pn obiyn bi nN nNbnm nnit>n mpP^n p o-mn mi nmnNiw irroNi -mm b\y 
tip} pN .mnin nwfu by nn -up rrwm ininn nnit» b\y orpnpmrmn jin o>p\yn 

.nbN onw>n pi >3iin 
•nw>n ?ym3 .p>ot> >nn jin >wn P>m pm own p\yN-in -iw>nn\y im nm oy 
nbyinn by vm oy ,-iNinnn op^iwn Jinw 1P yn>\y nn jin uPinb tyo pinn b\y 
,p>ot>nn P>ni .o»\yi3N nbyim yp mapwn pi <inw nmiwpi mwbi ,i3nn np£nnn 
\pbi> nw>n .nirv >pPN >P>> nyain bn rwn ^putpnwn npv^n byi miiip o>n>yb 
>iw iriN n>b -wn 'n b\y >NT>rv pi ijrmiinn Nwm bi b\y o»Nb£ini onnpnn o>oi>nn jin 
nin-ipn nnnvi -mm opu rr'nin ; ini>n b\y o»opP3Pinn o^ii^n ^n bv .d^pd 
•onnn imnn "iwpni inpm n^n ; rmnn >a bv ^~ini ovn mn jin \yipb inm ; opN>n3£ib 
-iw>nn '33W1 \ym>\yb npi^n ino>\yi \y>\y -im ; p bv .dPnd juhd dpn in\ynp\y 
•>-iiii nbsnnri rpwwnwn n>oP ~i\ypi .pip rr^N-irn rPipn ^"nn b\y o»of>nn 
o»io>n ,opN>n3£p noun in\y>£ini vn>n ; N>3nn byi b\y nnpvn bv -i>vnb wi ; ri"n-in 
9 .b>vbi ri"mn nm o>v>£HDri obwn jin "int? ri"i "Nbnnri" 'n Jinw 
np'Dvnn nN>-ipn bvi ; pip tt^n-id ^abi nbnsn in^ivri by imyi i>vn rr'nin 
•>inn inNnpn ino>\yn o>pbn P>3N w rwwn inw rr'nin >! pn> 80 .vn£>t> n o>inNi 
o»of ^nn nbNi pi o»vio-o»vtod "iw>nn ^jfjwi p o>opi3 on^w ; n>\yN-i .pip d'^n-id 
mi-mn ^nmni winnn mot? ^n ovi !wi\y> jin \y31n nid o> pip d'^n-id ; i3»^\y •>£)! .inp 
n>ppN nw>n ^-not^n ovi bN~i\y> 7it»i ninpnn ninnri o>ninn >3\y iiiy 81 .ni"ini 
o>>inn >3\y 82 ."0£)\yni rpm nwwb 'n tit jin -iin\y>"\y ottiind ti n>£)>^i riNoinn nnirv 
'n nmii3 . obiyn bN~i\y>i 'n nmn3 oiv>n !wi\yP o>Nbn o»3>td o»n iivni o>ni~i o> 
nN nPnn n>i>opNn n-p^n bN o> NbN ^ind !w pi Nb ovn ni^i pi winnn nNbnn paf "--vau'' pa o>n>tf? nvoion m53nn ^\y inoa m^i ^ot'ivn TTon io -D1» p^n Minvy iaioa "--viu" 78 

.''•-pfrN" 

.rnin ,n«^« 'v "p ^v 79 

.'N anao ,n 'a^o ,n"mn 80 

.254-255 'ov ,20-n nMoa nnt'in ,T>a\y 81 

.o\y 82 
.ov^ i^apTi nva Npiii t'N-ivya rnw ruovynvy n"mn t>\y invapa ^•'Vt' 'v 83 111 nmi mynwm nvmp fn»D ; ri"mn im ,pip n»wn .oyn b\y n'onn-n^iNbn m>nn 

84 

.nm^n nyim b\y o>-onnni o»nNn o>*mb Npin rainy 
yivw t> ~ii> nid .n»mb o>n>Nnn\y ommi v -imsn pm tin o> nnan pip n"wn 
mnn nnnN\y bDD .nnnn Tpnm onrnfmm oobm ,mmn o> omn ,mmnni oind 
nppbni nm> riDbrim mioan Jinw mbupnn mrann id ,-inp vpm n\w 'n pm nbmn 

85 

p-oyi ri"mri jiibs) jin onora n!w onii . nbmnw mmn ramnn ypn by ubi 
\yinn "iwri nil) on\y>n ijto w ,nbiN>n b\y >wn ibwn ny Nimwi mmn >\y)iyi mmpn 
p\n\yn niD tii>n p>D ,nn>n b\y Jiicro n niN*mi dni o> pip n"wn ,p im .*w\y 
nnm nmi ,nmpnD ,o>\yp mbnyi won pwi 71-D rvn no p\n\y\y maipni ^nnn 
-Ji>nui nmn oNinD wipnn pim ipy rninn b\y o>\y3iyn nmyn bioni nN~i\y n w mb 
nyi\y tin T>n\ynb m^nnw pip nn jiibs) o> 8 .nwifnn imn nn'on nm>n nmy 
nn\y£>Nn by mio b>yn Non b\y nN*m minn NbN mmn nn jin nnNm nr>N o>m>n 

87 

.-mr> mmn minn nmn nN own nr>nb bo> jiid>to n nn'on mmn \a m^n bion\y 
cam :bnb iy>Ni\y o>>ini o> o>3W o>\ynbi o»i^n nbN o»m>n o>oi>n ; o3din 
-hn>ii o>mmni o>mmnfmn onu n\y \ym>\yn nnyu <in by ,o"imn *tn .p»m 
mmn nsrani o>m\y y>*nb no nbND o>bDi wnnwnb pm n>n Kb n^-on bDD mn^nn 
,Nn>mNT o^onn ^pib^n tiriii mynwm o>m\y yunb -i\y£>Nn bDD inn pi ,n\yynb mbn 
o>m\yn n>£>b ; n"mni pip n"wn b\y 10 inr> nmp n\y><m p^d ojdin p»n .mmn b\y 
•>331N1 mmn mynwn nN n-iD>3 nT>ni cpi^yn oi^n vion miini o>bnn o>iwnn 
7-111 n>ipn nmnann mb>n b\y o>oi>ni nNi nN~i3D p"nn o> ; p idd .obwi nnsn^n 
•onn iiobw iivn ov mnbwn inprn ; bbiDn mm i^nn in .!wi\y> b\y mnm mi^nnb 
pip n">N-p t> n>nnb nnn n»mn id own >biNi ; n"mn p pim ; mNi nonnn bN~i\y>i 

.p"nb Nbi 
nN warn ojdin ii»mn .b>vb wi^n on>bv o>bimi o>vnnb pN pmn bD ov 7N 
nN pip nn yo inp nnn \y>rra Nin in ^nn^ >pibN •>ib>ji nmnn ninpn nw>D bN~i\y> 
nN inp nnn t>-ivd ii»mn ; p idd .n nw> b\y o»3nnni o»-nof >nn ; o»vion o>"n^n 
bN pip nn -iwnd n>ni inp nnn v n>nni mmnn obwn nmiNi pnon ^mpvn Tivn 
m ; n"mn pib pip nn pi won b\y npibnnb b>nn n^ bun .mvnpimm opjmmn ^d-iv 
n"mn ib>Ni ; opd o>bnpnn o>D~ivn nN nn inp wipn Nm\y ii»mn nN o^wnd pip nn 
o>-iiinn nbN\y >£id nnNm non nN o>b>n om nT>m nbN o>nv \yipb \y> pN\y ivio 
n^nmnannn mwnnn p>f nb pm n>n pip nn\y ^h bv\y -in^nb >in-i m iwpni 88 .N-iif b 
o>m\y v>^nbn Mm iwn o»»iom p biu jikdi ; Niib i>nvb mmn nivnwni o»m\y 
bii >nDbnn omni pn\y n>n pip nn nN^ bn ; nnT>pn nnw mwnn n bv o»i>od-H3 .130-131 'OV ,D\y ,T>l\y ; 281-283 'OV ,p>if ,10^5 84 

.285 'OV ,p>^ ,10^5 ; 58-59 '0V ,p1p 11 ,^£3p 85 

.286 '0V ,o\y ,1»t>5 >V 86 

.297-298 'ov ,rmi>2jn ,>nn 'v 87 .'N ariDo ,'t ot'o ,n"mn 112 rpmn mynwnm nvmpn n>£)b pip mn mnyi n Jimoi) pio raw .rmnb yron 
VN p ^>1 inpi mbjmnb rmny bN~i\y> yiNi rwinn rpinnm n>^-iNn nw>*m o^mon 
np^ffji ni3\y-i£ib mo jin wnpri ri"mn ,inniyb 89 .miro rprobn jiwd) pronb *pi* 
b\y -i>iNn n-p^n nm rwi nid .pwdvi ind rob mpvnn npi^on-m JTDbwn mbyi 
tin \y1nb1 ^w -nwb onw i»nnm o>mnn n>i 7p£>inn *py 11 inp£> rprobrm rDiynn 

.rpnwbri rpnnm p* m>\y "iwb rmnn ">w .166-167 'OV ,rv\npi)on ,T>yt> *p t>V 'V £ 113 ; >pibNn i^b o>£)1£id bN~i\y>i bbim vnan ripn <in by\y myon jin iM*n oiipn pifn 
nminn rpbnmbn im-mown oy inN mpi rPiy rv'mn b\y nminn im-mown n\y>£m 
nn ynim NDDt? n m omn mm rrcn pmi .•'vnpimn niwnnm o-om>n obiy b\y nit»i 

.rmnn >a by\y bN~i\y> runm n mnmoiN w nwyb 
nN y>aw -inn wn'fj .n»mn b\y rpvnpimn mmnn n\y>£m jin pia m pmi 
•>33i nrrawn nPN\yn bi >ijP v>-iDnb pinn on !wi\y> >mw bbi rp£>b\y n»mn mw 
onm opn "bN~i\y> >mw ,o>Nin o>p-i<n rwmw >£D .rprmn n>o-ipini ronm mmsn 
jPnwi 1113 Nb >roi3n pmi .onirr> Nbi omb>n ,o>\y} o> NbN ubi !wi\y> mm >mb\yn 
>£iD "o>mwri" bbi nid ri"mn iito r>by\y »wr\»v pnn "pi*!? mm o>mwn mm 

.ovo mnnpim rmnm bmpnw 
?"o>mb n^i^ittr 1 ! bat rrmn ond 

n\p\yi pobwn jihwb pi nvmntri npPnb n rmiyi t>mm Nb >bbi pwi 
rPNb o>nn pn> bN~i\y>i ronnn nntrrnw n^n ri"mn om\y mmpmw <in by .ri"mn 
mm? inn rmnnb p>£>t>n m\p\y in vnian pi wnpn ipn ri"mn /urn b\y i'tdni in»p\y 
i!pni rrmn n\p\yb t>mm nm -iwb .mm rmnn \ymb run by !wi\y>i v>rr>\y nvmm? m 
.nnvi bip>\y >£> by npwi pnn iwn rnni3 mmnb >nbi> pwi nn»\y bwnnn nrmm? bi 
b\y urn nm npvnpimn niPinn b\y rmnn mm by myn "in b\y nira -ivwnn nm* 
mmw rmvnai onpn pn rn^nn n nron ."i^n^ni mm "i^n^n pinNnw •>£>:> ; ri"mn 

.npinn pbn n> by ,niym ^nvib ,ri"mb 
n^npim b\y "n>mri" rifmi pn ri"mri >d vip nibm n^uipinn nat? i mi\y 'n 
mo-ipimrr'n >a bv ,T>i\y wi 1 ? .'"n^i^nn moipimri" p 'mnn pwi mw iwn 
ripoipim mmnii mnnn >mw n> bv ini^n oikhn nbwnnri ; ri"mn b\y »rpmnn 
.iibi bN~i\y> ^-ini o>DDnn n> bv nm^ oi£)>\yn nnt? mi o>ppinnn n>i ^mn in ; nib>>-i 
-i>dw "n^i^nn moipimri" pib "rpmnn moipimri" pi ^jwd b\y -iwpni ,p im 
no>\y tin t>md nid ii\y , 3 \uipi ^ibn tin o>N-npn o>mnb ri"mri irii\y mri£> inin mi\y 
n>iri3n ,ni) in >a bv nv-iinn no>\y pib ,nwa) vn n>iri3n ; riPN-i in >a bv nv-iinn 
mi\y .npi-ivnn npo-ipinin nunan b\y pobwn nnm pi -imnn mo >ni ; rminn vn 
miwm ri"mn nvibw m ininn p>fn\y vnnwn miin in ,\y-n£>m jin^ idw ipn .40 'OV ,'N >*0 1 
.84-87 'OV ^'uipion ,T>l\y 2 

.122 'ov ,'n >*o ,n"mn 3 po oniN onim np^ jin bi>p inn 'i .mw in >a by ibiprp my-iinn bN-i\y>i pobwn 
o>£iw ,pob\yn jihoik nnw n»mn no>\y\y op^i onnii jin ip>p -mm T>i\y 4 .T>i\y 
. n TV>y\v2 nwp oibrm wn nNinwi ,nnb nnim> n>d pmnpnm? npibm 
mn>m> nn»p ,nN-o\y >£D ,pi ,nn mra twn m i\ypro ri"mn no>\y\y pat? pN 
n»mb on»b >nyib pN ,nm w .o>n»if d pob\y nnt> m pirn o>mnn b\y omynb -wni 
•>£) by mninn nv^wb iwni ,jp\yN-i .m pirn 6 »rprDbri" in »jy>mn nnnpim» b\y n\y>£>n 
bNnwn pobwn nntnm myiinnw y>*n wn rv'mrw pat? bDb niyn nm : »mw m" 
onpn plan i3>N~i\y >£D1 Jiwa) >im pi rmro n no>\y nn\y ,mw in >a by ibiprp 
n»mn\y *pb nbp nr>m ibi pN .bN-i\y>i nbNi o^on m^pn^ Nb\y ^pro pwi yip n»mn 
,-m>ni tip ->Nni pnnn ^ninni jtpn-i in b\y ny-on no>\y pranbi obiy nto pianb ynonn 
>£) by ibiprp my-pnn n»mn nyib\y im .oipb nr>nyn rannn b\y pit? >yn ^ninn on\y 
pron inim n»mn mi .onmNn o>ninni nnrr nnn bN-i\y>i biipm ,ni} in 
.mbnn nvwi nnnN mannb rmn odd p>t>nb pni nvwaim n>m>n maannnb o>3inn 
nirw ni^Df n \yn>m o>mnn mynb ypn n»mn nun ip>f n -mm i>i\y ,<)oin 
nn>m o>i»nnn ,n"mn mi ibw ,o>mnn n> by pi n»mn riyib nni» o>ppinnn nn 
nN rnmt> 10 npibn in .ny^inn nbwnnn by pi o>it> m ,n3nnn ttiw bi i£>rm\y> pni\y 

:n"mri b\y o^vmann mil 

I^VYO TpplnQ T>T13Q1 DVn 'WNI D> ^N ,"Tl!7 D^n D\yTT>£) pN nniVl D'OQW... 

\y»N pi oi£)\y!7 pi Nb nti...Dnowi d^oqw b\y m^on ip'v in^...iTnQn!7Q D'ombm 
>mori pii bv bbDi riinan ww"? v>i3n in bDi bbDi friD ovn n>ri3ri!7 in nb invib 

...-iWO^btJniVbll ON3VC1 

nwiri nonbob ytutv pN orrbv iqnj p bvi ,o^vvm o^ppinon nan onni^m 

wm dno n'ONipiovm n>n3nm...(N"v a p*nmt>) mNi d'viw bw i"i ^ bv n!?n 

pit ^D mNi tnN bDb m'D^n 'iwi nii\y nn'rai n^Np^nfn nDfro 

'...d^wtt' nib mwN-in nDboon n'nn ,D-Tpno -mi'n iN^NPb'n^n 

nin on ">n myiip ; 8 n"n-in no>\y >£i bv oni3i o>\y3 o> o>£)nn\yn pni ,t>n nn^mw nm 

•>-iin n yip n"mn nnN oipm\y oruvoi o>p"ra nnm T>i\y onw p^in .cpppmnn nn 

pm .o>\y-ii£iDn put pi rpnnn nn^nfi ninn ; o>mnn n> bv pn nni» o>ppmnn nn 

. 9 'iibi o>mb n>o-ipmT b\y nnnt? r\wv n"nnb f n^b pN nn^nt? nt? > bv >i 

on^n npiiDf n npibm pobwn nnt? m b\y o>£iw p^\y nnm T>i\y w umt? n mi 

o>ppmnn" o>o£iw onwb fn^nn n"mn ; Nn>nb ; b'on yopi .n"mn nroi onm D->ppmon rimy; n^n n"mnvy N->n itijud oh *rm n^ inn ^^n dj ,-T->a\y ^^n iod .186-192 >»y ,o\y 'v 4 

.ni->N-i m ->£3 ^v mvi^n tapn-> ^mwn 

.o\y 5 

.o\y ,nriT? ^vy inwoi 6 

.39-40 'ov ,'n •>:£>» ,n"mn 7 

o->oDnn n>ab pnvyan pa pnan^ Nt'N n"mn ^\y ni->u-ipioTn itiuhd tin ^t>\h wp'i n^ inm i>i\y : pm 9 
n^non 'mw ^v> n->\yvon onuian n^*\y -jn ."n-ofrTi n'oipiot" pa^ ,ui£3->\yi np'pn ^v ^v otat' o'-ut'W 
na nvyan cm> .imvovyo na^ p^no n^vripioin i^vi tin >nv*Tb rupno Dim o'-a-'-'non o->pinn np->pn ^v 
i»*yt> \ya->j 1^1 ,o\y put'vyn maivo nfrn^nna pianm a'niMa onwv nvyfrw a\y\y -in^\y wm n»mb 
n"mn pan h 1 ? pnv ,a"niMa jmft nnw niwri «)N1 awi aw »rr>vnpi»-T" nJ'a nnw n-'j-nn-n'-jno n\y>an 
n'oipiott' -npjavy \y-n20 pwa vaip n>n pN n»mn dnw pio .-ini->a o>wn n'oipiotn nuiipv tin 
•)N3 \y>\y o>3>io u»n ,D->mwn bba m^i nn>nn lannvy ota^ o^ain nnn Nin nnw n^noa ,»sr>^y>rtr\" 
bm n"mm ,pa3n Nin i^nn n^iw --aa -jn .n'oipiotn bvy o»np>vn nTiuiipvo tnM bvy nvno n^nt 
.aivoa baipoa m->vnpi»-T mn-na mv^oMa oai^n dm owoaon o'miKn mmna 115 nniyb ."inM o>yi\y b\y t»i» bNi nwo^bpniyb'm 'ONaytrn nmin o>byi£>\y »o>^v>ni 
10 ."o~iNp onait?»n nnx >)pnnN itnnb biun pin n>i tin nwn ri"mn inN 01pm nm 
on>p£in biun pin rpib t> n»n Nin ,ni>m7n \yiT>m vt n"mn ni\y mnx niwni ,pw 
>ni by nip>£i ,pob\yn npwi pi mpibnn runin : »\riNp onawi; o>n>Nnn o>yn\ya\y 
'ON3Vt"n in rmnb bii> ,o>b\yrpi biun pm n>i ,itnnn imN i*>i in ".noun ofwnn 
in^b <iN\y n»nm\y inid p>t>nb pN >nyib ?»\riNp onaicn pm nwo^^nv>m 
ymn Nb\y NbN ,inN 01pm nwiwnn >n\y tin tdw Nin pn nnw ,nbN crow nnoiK 
by ibup o>T>p£>n ibw biun pm ni naiiw if m by ibup o>T>p£>n ibN imy pib ia>i 
o>N\ym ino>\y >nn unaN o> ynpb biia Nb\y inid .onnN mnwi iaii>\y onnN nut? m 

.nbN 
.13b b>yinb n>wy\y n»mn >inn rpmifat? ripibn nn»p ,b>yb iuaNn bi oy in> 
ptny Nin ,ni\yo»bt>niyb'bi 'ONayp'b biun pm n>i jin n»nm niwn ni\y niwni 
ni^n b\y o^oifawn oni^b rwiifan niwni) o>o£iw m^n b\y o>inm o^annn onian 
pN n niwni .nwnn nin>i ibnn b\y imymi ibn >»'n msm miwpw mbN\yi pi ,( 12 n 
onm ,o>3»i >ia>>a ; o£)\yn >ni pa>i pao ,jy>oi£r>\yn nnynn b\y mbN\yi ptny n»nm 
mT\y> numb yjoai n»nm b\y owiifann mil o>y>£n>a mn iwpni .norm o^ofwn 
bmn pm n>i m nwn n»mn ni\y niwnn ,nm nniyb .nannn ttiw bbi mfarmwni 
pi n>i pub ni~i\y£iN nn»p o^n :\ynn b\y n'oww nbN\yb rwipm "oiNp onfawb 
o>mnb inpn Tpan bv inn n"n~in pii\y nnwnn ^nwi o> ."nibnn >£> bv o>-iwivb 
\yii>n : >ivbi pwi ovm npnibn-npoi£i->\y nibN\yi pt»w pnn ; bn>n pm n>i p3>n 
p3>n o>mn b\y otnyia nnw nbN\yn\y ; indd . 14 n>N-in >£) bv wiinn \yii>pi ni^fn 
o3dn n\yp .vmwn nut? mb NbN o>ppmnn n>ib Nb n^-un bn nvsu pobwn nut? m 
\yi>> Nb n"n~in\y n'onb inp -i>if in .n pyn n>ni-i£if npibnn n>vn\yn in rapt? n p>t> nb 
o\yi "oiNp on£)if "n nN pni o>ppmnn n>i jin pn n3>i pbi n^ iwpni ino>\y jin nnsb 
npi^n •owi" pn> "o>ppmn"b ni-i>nm\y \y>>m n"mn\y n>3nb iwnd "bn>n pm n>i" 
nb>n \y>ipnb 'bin ubi o>mnb ibN ni-i>m b>i>n won iii>n inwn "inNi inN bib 

.ni\y n>ninni n>n>^n ni^nt? ~iw>ib 
nin»ifD ni-i>nn n>3b mm i^iw b\y omwiai pib i3>bv b>vb nnNn "iwb 
opn bnpn >i p>^b \y> .o>mnn pi o>inn ; oni>in Nb oi£)>\y nut? m onwb nnwpn 
n3>mi .npbbi nii>nn mini ina ia>N nwnvb o>o£iw •>i3>n\y npoipmm nia>mi 
Tbni inN i>nn pi on 111^ nmai oi£>>\y ^i^panb nn>\y> nii>m pn ; b\ynb ; bNi\y> 
o>amn\y o>o£iw Nin ; bNi\y>i nsman no>\yi vmn bpwn byn ^f 1a i>nn .o>oawn >13>13 
miw n"mn mi ^uiai .nn^v jin n\y»ND n^ow^wn nnvnn nil nT>m\y 71 ; bvi3i .17 'ov ,'n •'Dt'o ,n"mn 10 
.5 'ov ,'i •'Dt'o ,n"mn 11 

.39-40 'OV/M'^O'V 12 

.'i nawn /n •-Dt'o ,n"mn 13 
.0 nawn ,0 •>:£>» ; w nawn /a •>:£>» ,n"mn 14 116 n>i b\y \ymn p^n \yn"in> -wn >nv£i in vi-pNb o>t> rvnn o>o£n\yn >i3>m o>mnn invn 
on o>mnn\y tip pN n"mn on o>\y N>n nN^nnn .o>mn n^m? \yn>n :bmn pm 
>m3b riP3 mini "pi pn »vnNp on£>it>» b\y pirn bn>n pm rpi jin o>3nn\y 
b\y "0>30£i\yDn Jp>np»i "o>mnn" jin \yi9ro on nmi ,i3>n>i riPbii^n npvnpimi 
nrpn o^ofwnn nb>np pib n"mn b^N imvnwm "o>mnn" pi nxiwnn ,pim .ov>n 
"o>DDnn" n>i T>p£>n Nb bbi n»mn >nv*Tb\y pvon m pn bv nt>£o 7N ,vni£>n pn ni^nn 
.m^m? n jin \ymb mint>n jin P>£>n imv >m ni^nn mim? N\yon mi^i 
-ni>^n ,rro\y .bN~i\y> ^-ini onnpnn bN-i\y> >n ,jy>\yN-i : n N>n ii»mn no>\y >nv*Tb 
jin pub ,mnbn mw m-pni nmnNi ,o>mn b\y nmp b\y onn jin nf^n imn 
•>£) bv o>3dd ovn n> bv 71b iint> in\y o>mnn ,rp\yn\y .n^nt? n jin \ymbi oi£>>\yn nnt> m 
o>-i£iif " b\y pirn) bn>n pm rpi b\y o^WN-m coawri nr>nb o»iN-m jin mv7 in 
,bN-i\y> ^-ini -ni>^n n> bv onnnn bN-i\y> >mn in >£> bv yidni Nin\y ,m >wn .CvnNp 
Ipwn m iif n .n>£ov bi bv n>oi£>>\y ni-ivn i33iD> o>iint>n o>mnn .towv n \yn>n nimn 
nnv ."rwnni nN-o\y >£D ,imn ovn n> bv >ir>n NbN n^N towv n n>£>b n»mn no>\y jin 

: -mm T>i\y it> v inn onnv onim jin N>i3 

D-m !?ni> To n*rin nN mvn fr^m orn iwu pn noon pi mvn low 10N31...I 
mo ww p-iimc \y-ii !?"^ni ,(rro to o\y o\y) nm !?ni> tq n^nn nN mvn t^m 
jtw "iqn!? ,iqn3 rtn mvn !?v o\y d> Nipo !?\y iowq ^^-t noN in....mop mnjc!? 
d!?d!7 pn o nnN djqn ,n^nn pn otn !?ni> pi oiqw!? rn'mo N'n iwn -rvn nmN 
bfip )o e>inajfi T"afi bv n^ d> d"n ,io£)\y d!?id o n"ni ,o->v2var\ vtqi oawri no 

1QN3 J1NW1 1>V?1 

mD n^ dvoq iwn jnvw !?di d'oqw !?"n tvi tv !?d!7 ti pwow pw diqnd 2 
m'ninw dn !wi\y> ^in 'QDn m noDcn w> !?v innn nD'ocnw !?"^ o'amn d"> 
m'nin n!?ND onm -nm!? o'vit ovn !?d N!?\y nnN !?2N !?N-i\y dvq m'n!? -pi* 
'•>£)i ^>^ D'amn "qw imv :iinD o\y] a ^voi w»dd mm!? d'vitw n!?N ti N*>n 
o'vit dj'n invi!? ovn •>:>) pn'QbJim D'QDnn !?dq nnN no:>on n'nnw rowon 
,[".(\yNi!7 iniN iq'wi ni'TO iq wn on^v owprt> nu -nm!? 

133'n dn d> ni'mn niDi fr \y tnN !?D\y n'ONipNovm nfrwoom >in3n inm 3 
'•>£)N\y...p"Tn nnv Nin ui03t7fi o>\yin iv/n fii\yofi junoa twow!? 13->q , > pi vit 
D^non ovn 10 n!?N iq !?in ovn )a »n> mi'mnwi ovn noDcn d'd'is iwn 1212 
!?N-i\y pN2 !?N-i\y ov !?\y 'iwn N*>n\y i3iN2\y dn n^avi d> p !?v ,ovn!7 »m no 
pao ovn pn >3 ,!?N-i\y pN2 !?N-i\y !?dq ^niw ->QDn!7 pi \y nu m , 'n2n niDi !?2N 

,Nb >01 PT Jl1>f)b >1N1 >0 

ovn n^om flio9wn mvn pn mvn fr^m mvn ioswi Nipn wttq p iqdi 4 

!?v inwTQ p !?v ,nv"T TV2 m-12 !7^nn oiqw!? ^id' n!?i oqwq nn vn' to iwn mra 

Tvn >inaj !?v pi !?i£)!7 ^id' Tvn !?d 'o-iq !?v n!? dvi tv!? niD^n mvn d> ->D...-T"2n 

15 "...mvn )a inajfi Tan m'n!? mmo n^i ,i"2 mvn io£)\yi...-T"2n am no -m!? 

n>ib Nb nit> n>nn ind pn .pnnn ^nibn-^ifpw Nm pnn ~i\ypn >! p^b \y> ^^ni 

ovn pn >i" ; tj>j>nn on >a ivip^ o>mnn >! vnp n"mn .np>pn 'T'panb Nbi o>ppmn 

\ynn\yn Nm ; "o>^vpi o>ppmn"i pib \yp>i ii»mn iwnd ."Nb >di pn npnb ^ini >d pin 

o>nmb p^^vp ; o>ppinn own^ nmvi "o>o£iw"\y nwnan -pnin ^ni ; "0£iw" njmi 

sn^nn nN rmv Nm ; o>3»i ^u^n bv "inn ii»mn n\y (b>vb 3) npt> >£i nnwi ; p im .on .'t'vy -112001 D'\yj-m .37-38 'ov ,'2 '^0 ,n"mn 15 117 on y>N\y »m\yn"b n3nn> >n imib inm oyb i\y£iNb jiwto n npoipmi rmnm nran 
yip >m\y ,n nmrnpi bbi) ppmnn T>p£>n\y iiit> wn n»nm\y tip .nmnn jin o^in 
rnwn N>n ni iiimw "niwn" nnw\y tip indd .o>ppinm iini> rannn ttiw bi\y 
pbnn jin ind n^n rrmrw ,p on ,imt>n .(3) nptȣi nnw b\y N\yon iidnd Nin\y ,pnn 
/ jun^TO n niNiiyi o>o£iw niPbn mw niTnn onnii v<fr imiNi ov>n iy biipnn 
o> n»nm ,o>o£>\ym pin wnw >n n>i n>o£)\yn niim? T>p£inb pN\y ; ri3Vo nnw >9 by 

1 .i'tdni nnran o>yi\yinn nn no>\y jin n^n 
in>m by nbn om bNin n^rm pi oifwb nimnw <in by\y n»nm inw i npt»£ii 
•>oi£)>\yn iwpnb ib o>\yb \y> iwi) "o>o£>\ynn vim oswn nil" oy >owfP pN\y ppin pn 
b>ip£ rrmn 2 npt»fn .ita^n 1» ihiifi pin n>i n> by byifn ny^mn n nun ,(pmiDfi 
<1N by\y oyn pib "o^oawnn vim oswn nil" P pN\y imn iii>m pi vman pwi 
on\y ,o>mnn ,p by .lib \y11m yr>n jin P pn ,v>by nbn o>iint> ot>i rmnb nimnw 
o>mnm nN i>nin n»nm 3 npt> ><n .n nun wbm ,na^n p inain pm n>ib oP>ipn 
,na>Nnan niwmn if n imn oyn n - * by Nb nminn imn oyn by nPn\y mimw lib 
or>n iwn o>mnn :111m >m 1111 o>mpm o>yopn >£> by .71b oP>it>n\y >n >t> by NbN 
bNi> pi ofjwn pm n>i rmom on ,inm oyn nun nN o>Nbnn oyn b\y t3>inaj o>nP\y 
mn n"mn 4 npf •>£)! .o>mt> m o>3»i •>i3>n •>!•> bv ni^f n \yn>n rmo n oni n^nm om 
pi oi3\yb ni>^n mm nN Nbnb inain pm n>ib ni^f n nN win^w o>mnn nN mwm 

.n^rim om bNi> 
o>im pnmt? ow> ; nniN .n mo>\y nN nb>n n"mn n\y im^n oipnn m \>h 
b\y n^np ■>!•> by v^m^ nnm^n n^nnn p3>i n>\yNii ni^f n \yn>n\y N>n n"mn no>\y\y 

18 

niwnb nt> >3\y nbN\yi n"mn mi Tt>n .imn ovn n> bv n no'wo o\yb nni^w o>mn 

: (mm m\y unnt? n Pby b>vb vopn v>£iid ni\y) rowv n bv 

iwn Nin 'qi ?Pn [D'bwi-in bn>n] i"in mwb nnn boio 'q bv N'n nbN\yn biN... 
bv owDoon D'QDnn nbN nvib "£)N "o !..iqwq bn>n i"i no 1b 'n'w imwb inDi 
^-ini bNiw 'QDn mb nP no vw >>\ D»iDin nvi £)"V Nin\y vnn nD'ocn wiin 
pi bNiw niv riN bbD nP o^-i* Nb\y b"^ D"imn iwn on piv i^vt Nb biN ,bN-i\y> 
fitb o>3>i^\y in jiocb o^£)n\y ~>a riN in bn>n i"in riN onb nm^ dq^vq o^oDnn 
baN ,bNi\y> ^in >oan an pi vawi Nb\y on ?bNi\y> ov Ji03t7fii m>vi o> fonyNia 
b>vio >m ofi>ua\yb o>vn>i e>03nfi jin bNi\y> ov iina>\y >inN\y awnb o>bia> 

l9 ...OJl1N 0>301t7 3"tlN1 OUpO 11Mb 1>1^ OVfl 3"N...f)3>Ot7flb 0>03nf) S11 Jl03t7f) 

biN..." bNW n"nm ^^wni .n^ vopi i>m\y nPN\yb n"nm mwn ^nn p£>t> pN 
; pnb ninmi nNi3\y >£D "?Pn [o>b\yii>i bn>n] i"in nunb nnn bom >n bv N>n nbN\yn 
n>i nN ni3nb nnnn nN nbbn iwn o>o£iw ni^nw N>n npnnnn mo>\y\y \yn3ni 1111 
onii bi n"nm nvib .ubi o>mnn bv Nbi mPbn om by nbn oP\yn>i bn>n pm 
pN mo>\yb ; iidni ; p 1m .om n> by onni3 onr>nn V113 bNi\y> >mn b\y •onnn .riT'Dot' D--U2W ,-n->\y 'v ,n"mn ^v n^aipo nriTi >a -piow n^pnoMn nu->\yn ^v nvt^ 16 

.56 'OV ,'1 ''Dt'O 17 

•inw nc->3\y Nin >ntiii ,pw ^di .vnuwnb nfrN\yn tin ana n"mnvy ina hmij 18 

.nfrN\yn >£3*ti 2 'ov ,a >3bo ,n"mn 19 118 n nmt>n -wnd wr\ nmt>n >£> by pnratn oin >»'n h'ph »no>m?" w\nr\ b\y imynwn 

.ro^nn mom? riN\yb oonn b\y inn jin na»K) N>n p-n 
pm mi >i3>n) o>o£n\y m^n Jinw minpyn inbN\y -inNb ,b>yb ovmnn yopi 
>n\y i>*n Nin .nD>m?n jin o>\nnn n\y ponn mriN bNwi ri"mn T>\ynn ; (bn>n 

: mi>onobN 
jin onb nni> omyn o>mnn pi bNi\y> my jin bbi [m^pn \yiT>n] mb onn* Nb\y» (n 

»7imn o>^n\y >n tin in bn>n ran 
o>mnn in nmt>n b>yin >w omvnwb o>vn>i o>mnn tin bN-i\y> w nni>\y nrw" (n 

mi jin o>pnb nii*n\y m Nin imn oyn\y wipi mwNin nbN\yn by iwyw inNb 

by NbN bbi pin mib mi pnwi ,oyn n> by oonn b\y inn >ifm NbN n^N ro^t? n\y ,pm 

on : pm .a ni>onobN N>n ri"mri swim >h ni>onobN nbbww ira ,oyn nmt>n Tit» 

my pib ro^t? n \yn>m o>mnn pi npnn o*y by Nb N>n nbN\yn\y id nrann n>n n»mn 

•o on) nym by mbynb mn pm ; npn\y-i m-pni oppi 7-n^n by pi NbN ,nmbbn bN-i\y> 

Nbb o> oyn jin o>^»n o>mnn\y tnij n»mn\y (onnN mnipm n\y-ii£mn ino>\yb twn 

\yn>n pib imn oyn pi npnn o*y by nbN\yn tin T>nyn rv'mrw inNb in .m-pni 

,pNi .»bN-i\y> my jin bbi [ni^f n \yrnn] mb onn* Nb\y» n^N iny7\y mi ,ni>m7n 

: vmam yiip n»mn prim T>i\y it> v inn Pby\y yopn >wb onmy ni\yy 

bD t»!7V no^3 -i\yN...D , »o£)W no^w m^Q 71m nD'ocn pw n^q!?! wttt!? w^vi... 

...fii>nafia b'"! ,n fii^oa pbn nnpb *pi* bNi\y>o toni ton ba N!?ri !?N-i\y 

•run riN -ini*' Nim biufi T"afi jin o>inn bNi\y> ba\y Nin !7N-i\y>2 m-|->niri -no... 

...D'OIW!? o^n 

p£jc ^i nN fa i-ini'i !?N-i\y ^ini !?rip!7 mD^on nwn in^ bNi\y> ba nnri' dn... 
nwori "£)i >>\ D'amri "£)\y in^...D , »-inN!7 d> -poo!? ^id'i ,!?n>ri T"i pi t> '•>rr> 
(nu -nni!? o'vit o^n invt!? ovn n) ,Dn>nbJim o'oDnn !?dq nnN riQDcri rrnnwD 
>3...-poo '•>n , 'i...ri2 , '\yri fr D , 'pnn...\yN-i!7 iniN io'wi m'wri iq wn on^v onpn!? 

20 »-]-\aV? imN nwiv t!7V o-mori bfipfi Jioat7fi pi 
riN^ .a ni>onobNi N>n iniwm b>vb i>^n\y mbNwri bv \y-ii3m ri3W renin nbN o>-iin 

n^m .o"imn no>\yb nuw npi3\y-i£ii nmnnn mi>onobNn ^rw jin Tnvn ii»mn .11^1 

tiwd 1 ? nibn pbn bio>b imn ovn jin i»nn o"in-in pN\y 71b ni>f n\y ind nb>n n"n~in 

(n"n~in ■>£> bv) o"in-in nvib on 7N .»nn imib o>vn> o3>n invib"\y N>n o>mnn ni>nf 1 

o"imn nmN n mvnb pn >w "...bN~i\y> mv jin bbi [m^f n \yn>n] m 1 ? onn^ Nb..." 

riN pi rv^nv n \yn>n p»bni p>^n o"in-in vnn -int? rt> pnnn n"n~in\y im .pm bi 

•>-iii .bNi\y> Jitv bs Ji»3t>na 711^ \y> iwtb tj> *m b\y iJi>»Nb i\yN3 o>mnn nmt> n 

nnrif n inv\y vopi .nimt? n niwn b\y 'T <r>vfi o>y>£>in n npf 31 o>nri3n unw n"n~in 

: n^ ^yv bN nwn n"mn inm i>i\y 

^-in 'QDn m noDcn n' !?v -mnn nD'ocnw !?"^ D»imn d"> iro n^ dvoq iwn 

mm!? o'vit ovn !?d N!?\y nnN !?2N !?N-i\y dvq n^n!? i' , "i^ niTonw dn !?N-i\y 

...'T ^voi \y"QD mm!? d'vttw n!?N in N*>n ni'mn n!?ND Dnm .351 ,34 ,33 omova ovn >t> t>y o^oDnn n-Tna o^a^non o^on otoco w> .28-30 'ov ,o\y : 119 mb o>in* Nb\y» onno ri"mn mivna >a by o»»iom Nbi ri"mn Nb\y mi ,*m b\y 1£>ip 
>n nN in bpnn ran jin onb nni> on^yn o>mnn pi bN~i\y> my jin bbi [m^pn \yppn] 
o>mnn nN !wi\y> oy nni>\y nnN"\y n>d n»mn b\y rpynwn inn invn ""pm? b o>^£in\y 

. 21 "nD>Df nb o>mnn in nmt> n b>yin >w on>oi\yb o>yppi 
bN~i\y> runm o>ppinnn n>£>b ninv n w mb f n^b piN own y>N\y -im b>yb iimn bin 
bbi msrmwni nromwi mw m-pnn nni" o>ppinnn .ubi o>mn n> by nni" 
•>3D1 ,\y-ii£>m ii»mn iro\y >£>i ; o»3ib>ni o»m ,o>\y3i onij ,oni3i omn» ; o>mwn 
rpofwnn ro-iynb o>3>nn >i3>nb vnisn pn \ynpn wn n»n-m .o>Nin o>pbm nNiw 
nD>nf n \yppn >iJb .m^t? n \yppn "jm ii\y rpofwnn ro-iyn b\y >3WN-in rawib pi NbN 
o>y>n i3D>\y nbN om o>mn b\y nmpi in com inn imn oyn\y N>n n»n-m mny 
b\y n\y>£>n n w mb ipn^w onpmn . 22 nD>nfn \yppn jin nimn m >13>13 iwni o>int>in 
yup n> by ivom ,mb>>n mnnpim m-pni nbbwn "rprobn" in "rpnin" n>vnpim 
ibrwn Nm\y pi Nb inbn m yopi pipun p>y in . 23 nyon pN Nin\y n»nin nun 
NbN ,imn oyn n> by id o\yb onni) m^t? n jin o>\yinnn o>mnn n>£>b rpbbin ino>\yi 
>n\y pi n nnnm ni^pn \yiT>n pib oyn pi n-onpyn npnn Jinw 11 nyimn ninynw 
•>~inN" : no\yn ni>onobNi N>n n»nm b\y inyi ,n»nin pnw ntro\y >£D mi>onobNn 
."ni^Df nb o>mnn in nmt> n b>yin >w on>oi\yb o>yiT>i o>mnn jin bN~i\y> ov nm^w 

.imnv >nn\y ii»mn b\y o>\y-ii£iDn mil "jinn o> ,-hdnd ; 13>n~i ■jd .131-132 'ov ,a ot'o : n->\yN-in rmi-in *nt7> nnw mat 'v .o-ow onvypna n imov ^v -mn dj n"mn 21 
rrfrn rw>N rnp^vi riD'ocn [n"mn ^\y] iny"T>' : (riD'oc ,p->u\y3PN) , ^n-iw n^w -j-nv mat tin \y-|->£3 05 
-pi* [paioc i>n>\y o->oann t>\y] n^n ^an •'i3oai...t'N-i\y trip in fra ovn rn->naa pi o-oooio ^y> rbv'ivi 
inM vy^i Tiootn d'-j-'-'-t imat' maa \y> ,ot>a ^v "TnM vy^i inajvy -irw ,p^n nnp^ t'N-ivyo [tnMi inK] n»in ^a 
^ao inaj h 1 ? wk vn^n oo^vo imat' [pi ma] t»i imw frav h 1 ? ^a^ .t'N-ivy t'D'? n^\y nvyyj ->a ,ioipoa 
■j-nvt' oBta cm> n^ nvw °im ^v ».^N-i\y> ^a i?\y rn>nim 'uon n>d na^ocn ma >a .o>n>^\y o)>n 'a ^N-i\y 
n^N pa n^ nv ^ia n"mn . wipa ->at>a i?\y »n -jia 110a ''Tiuai ->3a i7N» anaoa ,p>u\y«>N rmafrp^Nn 
^v w n^ nv ^vy notip ncij ^\y nana n"mn i?\y iniTi ^v rrfvo n maivvy pn-> .m^va -ia->nvy o>nn 

.oo-ii£3\y >£)a -jivn ruana imannvyn 
vupa .na^ocn \yiTni 'man a!wa »-TnM wnt' i?\y innna>n tin \y31n ^n*iw> i^w a mc-jrivy at> o>\yi7 \y 
nato p'cn (41 'ov ,-na^n ma) ijiu 05 .»onn^ ■jioct' ^wo nj^io n nn\y£3N vnpaia^oa mpon 
onat i)t>t»3 i?>v^ "im .onnMn tin -poco Nim ,o->oan ^\y n^iapa k 1 ? ,im nana ima -na^nvy n"mn 
pN in3->naoi frN nv^w pa vnan n^ n"mn >nv*Tt7 .onnaw on o->oan ^\y n^iap Npmvy ono vonwovy 
vupa ana\y na->on n^^ .pa^pva ovn ^a m>ra mv^oMa nvy-mno na^ocn pw ^aa nn on^'a ->3i-ipv ^tid 

.Npin n\yv» "ia\y vap n!?i »\yNnn i?ia>" i^a uui^on 
nv*Tt7\y -ma .n"mn nu>\y nj^n 110a yaio vyipa >a^p i lOMJn pa^ t>N-ivy> n^w a onatn pa ^ou ^tid 
dj lannvyvy iomj "na^oc"' -piva ^>ni ,-j\yona nMiJvy ^a ,ni*vroi iann\y> i?Nn\y> ^in 'avyin pi n"mn 
DNin »nfrj'' nJionvy now »^Nn\y> niiiian" nJioa n"mn !w wio^vy -T>ao >3>n .»^Nn\y> imiaivjo o~>vm 
-\voh vsbv o^oa n"mn nu^vy Dia^o 110a owaio "na^ocn" nva rt>t< onn ,pw t>aa .inu>\y tin ~im-> 
■j-ivn nana dj Ninvy p->u\y3PN -j-nvn nyi fv naoina lanovy hmiji ,»m pwa v^a na^ocn \y*m^ 

.(na^oc ,p>u\y«>N) 
.-jvyona 'v n"mn t>\y na^ocn nvyan ^\y nan t>y 22 
-na^n >t> ^v onnajn o->uai\y n^n io^v tin -inian ^ai put'vy n^n i>to n»mn tik \y-iao d>n -ij-iu >•> dj 23 
n"mn ^\y mat tih (41-42 'ov ,-na^n ma) n»mn ^\y put'vyn ruiona at^vy n^ -ij-iu ,dn^ dv .p^pva 
D->ppmon Tia jiajm "inNi inN Pd 1 ? ni->a^n >iwi nnvy m-pna»a nni» o^v^m o->ppinonvy 
omnn pat> >np>pnn omnn pa Tiv^nvy mm-iaon npfrnn ^rivi 1 ? .(40 'ov /n 'a^o ,ri"mn) o-^jpnoMn 
ni-|->\y ni-|->naa nni» ^mn ptn n>i\y n»mn ^\y invap pa nnon tih pv£> k 1 ? ->a on ,-un»t> ^id"> >ui£3>\yn 
n"mn runoa pv£>\yn riJion ,n nv^n nntJ oh 05 -jn .->3\y t^o nia->pv nn>nn nm»\y invap pa^ inN t^o 
mwB n"mn ojiw ,o>mwn ^a >t> ^v hitw nn>nn onnaj onnan ivy^ o->ppino to dj PiPdP nan^ 
onnajn o->»ann pa^ Tt>n ^\y oma pa tnajn tih woiv'? vtj Nt> on dj nmi ,\y-nao piNi ^pnoMn ciMipt' 

.nia->pv ni-|->naa 120 nrrnftn imaon bw rmpa - nvn rmn :'n pis 

pibN nm /pibN nnn oy nm : mnm b\y o»mnn o>pt> >w pi t>md ri"mri 
nrmw nm N>n nm nniyb w nm .'n pib ,o*tn >n b\y nmp pi in ,o*tn pi nm N>n 
Nnmvi o>\yn\yn\y oyn nm winn b\y o»-ip>v o>i>d-id >w \y>\y dnij .otn >n pi 
ompi ipnin Nb in o>i>i-inn >w b\y onv>p by nny in ri"mri npm .rr'mri nm 
NbN ni^nn nmn \>h •. n>\y£nn nmt>n Nin pwN-m loinn .^nd UDi^b p>£>t>n in pwi 
onmN on o> pibN nnn o>*mn ,o3£1n .n'own n»9o Nbb nb o>n>if n nms on 
b\y pat? ib>£>N in ,na pnns nnma obiyn nth nil) nT>nyn o^y 7N ,o»\y£iin nv>nb 
; >\y£iin p^ni o>if nb ,nbm nN-p Tin mib vm -wn ,>\yoNn o-mn b\y inbii>i ; \ynD 
otn >n ,nm nniyb ,oy nnn . 2 io nm b\y i»nnn napini pat? b>on\y >n \y>\y inddi 
jin ofjwn b\y nrpyinn imnii3 Nbb pibNn nm b\y o^inn jin o»pb o>i»nnni o>-mn 
nnib nnbwn nwynb nimn oyn nm b\y »n>\y£)inn nmt> nn" mig ,p on .\ihti bi 

4 .m loin bibib N>n <in minNw pibNn 
b\y nwrpa ,n miiy b\y ~i\ypni .n'onn mom? Nin oyn mil b\y >wn 10-inn 
nfpON niiob otn >n by otn >n inn mwnn nȣ>o b\y m^w^b nbysn Nin m^nn mom? 
mm .w mil pib pibN nm pi won b\y hpj o»p ind .n^npn b\y mi^nnn nin-ii3n 
~i\yib miDf pN 7N ; nnin man by woynb ^nw-i pibNm pibNn >3ai i^nnn otn pibN 
pi^b inn^nn in ; oi>~innbi nmbiv Nmb nbn> bvi Nin 'n .pibN nm ^N^n ^UNb 011 
,w nm pi .oiNn nmt? n Nbb oiNn bv oiNn b\y n>3nD nunf -n^>b 1b niwsNn n3>N 
nn nb^£in rnwaNnn n>\yi3N n>3nD nunf n33iin ^^ijn nnif n by iidni rift? nnn 
bN~i\y> w nn^nnni n n>n Nb\y indd .pnwbi mama maib n^n by otn >n b\y n^^o^sb 
.onowi o>o£iw n> by minn nm-m n^ai -i\y£iNb n^n by niinn jin o»pb n"ipn >3ai 
.ni^nn n>3nD nunf o>33nn nrnw nn oyn >n pi nrni^n ov nm 71 o\yb n^mj 
>n oy vwim rni nnw ; oi\y nmi wi ibnm in^n pi n ino>\y jin p^n n"mn 
v>£iid 'n nn ~i\yNb in 'n nt? 1 o>Ninb pi b>vm n"ibN nm >! vwim nnv ; n>\yN-i .bN~i\y> 
inn ,t3Jitt3t>na tjn>j>a o>jJi»\y tj>NJJin bv n>-ii nmb o-on* ovnb biN ; nNim on>bv 
>bn mm Nbi npnb ni - * - )^ »w nni"i ,"t3V Ji>ia" JiNtn Jimn b\y >Ji>»Nn t>ia>on ^\y n^Dn nj^na on^po um ipnoa ipio -aa ovn nnn pfr^n nm nnw n"mn nwan o^vvy iii^oo 1 
; 'n pi£3 ,mi->in» ,inn ; 11 a o->p-i£j jfru-ipion ,T>i\y 'v o^ 3 i»i , -Tt> mawnn mmca onponoi onatn 

.-ni^n ma ,-i3iu 

.■jvyona 'V 2 

,nnan nnna -jtrioa jiw nnwi o->pfrNn mnau tin tdid dti^ n"mn wv nnaa i^maw ^n ^v 3 

woo ov nm pi "n >3 'n noM ^d vovyj n!? riN^n nmm >3...» : ov nmi rppfrN mnau i>n 'mpv pwa 

.60 'ov ,a nt'N ,n"mn "...[iJirovy 102=] 
.58 'ov ,a Tt>K ,n"mn 'v ovn nma rprainn noacnn ma'-vyn ^v 4 

.33 'ov ,iia^n na ,-i3iu mwn 5 1b o\y>i ov nm nn>n t\hw b'n Ninn ora 'ovb nni' vwim nvD^v ».wini nvnn 
ovn nm\y n*p /"oy Jimb v>v tvDfi oa\y»ni |7ihn b"i ,oi\yi ufwrn pm 'ov nni'b 
ov nto biv :0£)\yni pm on ,orr>y>i ovn >n o>3nn\y o>N3nb i»nn nil np'ovnw N>n 
omN nwiv obn bv o>pm nwvb nwiri" nnN 01pm in 8 »ov nm bbn nnn nvwrn 
poi\y ppbnbi Pbv o>pm pipnb ibi ovn >\yN~ib jiwi \y> ov mi on\y p>n ,ov nmb 
nmt>nn nil nvbi pmb i»nn nil p^vnb o>bii> opn mim? in jidn ow /''P-pvi pib£> 

: ov nnn prion 

-iniTi "P'sn v'tn riPN ovn ibi vio3b ^n tnNWD Nin ov nm >o£wqi "pino tini 

ovnb in'!? pn* m bv ov mi nwvbi mm -mm ib'SN nvi ono lonbi jition 

•on iwn n'nQNm mion nN'TNi -jbN wn "on on!? 101b bDY> Nin ,Tirob wsinn 

o'-inn on w pm ,dd31^-id oDb 1-iro on!? 101b pi* Nin ovnb biN jOD'osb v*o 

•o DDi onN onv ,oniro onN on!? 101b ov nnn moN nwvb biD' i\y>mi nom 

ovn bv cbinwo iwN ibN biN .dv nmb nwv3 ,onv iion' om omni onN 

coistn D'Nipj non mio -mm nv>TN "sn omo bvi nv>TN iPNb orvionb 

onb\y VTNn "o Nin niNi pin opin i>ni nm on>ia i>ni ovn nN o^mbn o">\y>i3 
10 . ' 

.OlbW flTniTlJ bD1 DV3 "OTT TTDTT m«» nVTN "O ,n2Tl2 m^D NTl 

onnN o>nibN rmiv nb>b\y NbN dpn vwin^ b\y ovn n>~ii b\y "iwpni m "iinnw nN>i>Nn 

\ypin\y >n iwnd ib>3Ni ,n nN>i>Ni -iinnwD ib>£>N /SnNn o>pibNn nmvb nii>innni 

Nbb o>~inN o>mbN nmv bv if wn pmb ^pid ^pin px ,pi p vwin^ nid rmw b>n3nb 

: pin nN -pron rr'nin vopn inwb iwnnn .ovn nm niD jin riNoinn ovn nmt> n 

oiN pi "iwpi ~io\y bD >d 'ov mi' b\y pun f i3>on t\h inu 'on ojin o>iv mnnrw 

t\t\dh n>nnb pi Nb nnn onvm...onv ^b npnb t>~i^ niinnn bvi nbwsn bv n^inb 

pjv o> 'on onN o>ivi roin •>biNi...nii oip>' o>iv o»3\y >£> bv inn o»pb in lib inn 

nnDN" bv T>vnb ipn ovn nm ip^v ; "inibi 12 "...n3WN~ii 11 '>nn onvn t> b\y mnv 

nbnt? n\y "onvn t>" b\y pirn riNn ; o>o-ii£iDn o>N3nn opp bv /'nn^pn" bv NbN 'mm 

.o>pmn opp t\h n^i^n - * bv rnaib minn nn jin 

by UN\yy iv/n Ji>iafii i\ypfi ixn Nin Tip'v nwoni nmnm ipnninw n^ !?dq n^pi 
n'n nN onra n^ ni fr "o ,on^p^ on'ofiw ovn 'QDn n:a n'n Nb n^i ,'fi mso ba 
nwDn nnN p-n ,>n ^£in ip'v nn^n p^-12 nbipn iwn p^-12 nbip Nb mn> inn piv 
by noy> ivm o>3pn o>uai\y ono o>inn m nvnwn nN p^-12 onbipi nmi ovn 
ifi>a by nan )jm 3"nNi ^ynb oTipo bapnofi iN>2io>ot7jNp bM onbap io\yo 
n^n ron inwj pi nmnn nbip nvi w pi n'n Nb mn nom .i>3pn oyn >uai\yb 
-itiim no Nin Tan no ip'v 'D.-ovn noDcn Nin Tan ro -ip'vw.-Dbivb bNiwb 

. "noiNQ Tab ro pn na^n no nvbn 
\y>>roi inn n"n~in\y 13b iwn nnv .pm n>i nunf p-ovi n"n~in ^iiti ptji innj *r\ynni 

rn^nn : n^ni rn^n bi by ovn irni\y mnnin p 1b rap3 nnnn pob\y b\y >pron nnn\y .55-56 'ov ,u nt'N ,n"mn 

.58 'OV ,o\y 7 

.60 'ov ,o\y 8 

.76 'ov ,'n nt'N ,n"mn 9 

.-'t'vy \yj-m .57 'ov ,u nt'N ,n"mn 10 

.58 'ov ,o\y 11 

.59 'ov ,o\y 12 

.80-81 'ov ,u •'Dt'o ,n"mn 13 122 oyn nm pi .n>\yi3N nmt>n o>iinn o»in»fi miiym nnnn in ,>ppN >ip* nnnn 

w onuwi o>o£iwb >pto niD np'oyn 
nmnin pbn .bN-i\y> oy nnbmi run oyi ppN nmni nn>-D tin ipiy n»nin 
mmip nmni b\y nuw nnan ipy pbn ,mmipn nmnib mat? m ipy m^n™ pd i!?n 
P>n p bvi t> pni in~iD3 mmipn mnmnw ,mn£> in -mp npi^nnn ,oyn nwmn ipy pbm 
t^>di >nn nbN\yi rv'mn nm nn>if n nwny nn»p >nyib\y <in by / nii»nn 
nmnin niTt> b\y naira >d im ; nn>b mbwm bN-i\y> oy b\y npip^n npmmnn 
ppN nm rmt> m b»Nn >£to in nimn >pmi Nbn pwi mnn iniy bN-i\y> oy nPN-ipnn 

1 .w nm niwrn >wn >£to mN pn 
oyn yinn nnpann ; nib>npn nmiann oNn ?opn i!?n nmm b\y ppm inn 
o>3w mmpm ynp n»nin ?ninnpn nmnin nN Pvpi n>3ib>nn n>3P^n mmnn n»byi 
; in\ybD yrpN in o~ii> b\y in ,oyn b\y mm i>ni ,npnin in bN-i\y> b\y oym pibNn nmniw 
nmni nrpb *pi*b t> n>nn Nin oni ,b>yb onmnn n»nin >3in\y dnij ,p on } pvnb 
bN~i\y> oy\y n^p .^bbDn ppmb Nb in ,bN-i\y> nmni b\y o>p\y o>oi>nb o>t> n>nn ,ni\ym 
b\y n>mm Jronnn nnpira rninn nN n£on\y jronn m^m? piDb mnn iniy obiyb 
riDDt? 3 nPN ri"mri b\y rpvnpimn mmnn n\y>£>n >d p^b -mr>n nbN onii -iiNb .nniNn 

.rninn nN \y10P1 n~D\y oyn nmm nN boib ovn niD by 
nm -im m\y>£in by rant? 3 nN^ bDi ii»mn b\y n>o-ipiDin niJiinn n\y>£in ; o-n 
n>3nn niDDf bD ; nDbnb mmipn nmnin ^Dni i>inn ovn\y <in by\y own n^n ovn 
npun^n mb>npn m-niann ,iidj .nuni ovn nmt> ni p-n in nwvnb ramo n>bNiopN 
•>ptd p>i m^p N>n in ; n-imn nN o\y»n\y n>Pin niDDf piDb ovn nun nN nboin nPN 
1>n ; n-imi i^n ovn\y <in bv :pm .'onn niD b>V£inb n^'o^sb niDDf oiu owb i>n n\y 
P>3N .oyn nnDfn Nbb ovn bv pobwD biV3b n^^o^sb niDDf inN in >m oiu owb 

18 

Nbb :iivi nN^ .onmfn Nbb oyn npn m^ mini) pib>t> m£Db nwim n>n Nb vwim 
oppb nnnn nN ni3>VDn nn^nn ,Jimn' mnn^ np ,nm' "^pto <iiv b\y ni3>~iNnn .■jwona n^aion ino »> ^\y im3\y-i£3 mwn 14 

.81 'ov ,o\y pi ; i^m 55 'ov ,o •>:£>» ,n"mn t'vyot' 'v 15 

,u nt'N ,n"mn) ddw nnat' -wpn (^•'^1 53 'ov ,'i Ttw ,n"mn) aim nnat' i\ypa -m^oa n^iv mo^ovn 16 

.(-f^->N*l 55 'OV 

^a ma uj'm n^n ovn nnan -\k...» ■. (122 'ov /a nt'N) ama n"mn a^io maiva nrnajvy nnat' -wpa 17 
nnaa dj [mav] iiayri -iwn pfrN nna dj Nin pi n>nn^ tripn ^la^vy iat> ov rina pi Ninvy nfrnpn nupn 
,n"mn) inM oipoai /'...rnon fr i>ni ta^ o»Ni7 h 1 ? oipon nvt ^v rio^a -ivw ov rina 1nn...1nt'^a1 pfrN 
upon -ni£3oi -1^120 "ov" unJM omiMi on^oo oh dji ot'ivt' i3m->»iNt> i\yp pn->3 ^\y» : (174 'ov ,a nt'N 
13-iu t>\y inic->3 nwn ."ot'iv tv iriN inna n^^ o-'pt'^ on^ 'm oyb swrtt.-.o^yb -MWi ovi u»n ov 'a 
nriBpn /n -iat tin naina riJoiu rninnvy m-i»tn ,maocn -upo Min -iia^n" : (36 'ov ,iia^n ma ,-i3iu) 
n^n nanv :t?>ift? o'uui^on n"mn nato Jim p'cn ij-iu ''.inpirfr nvy^vy nnM dj -na^n noacna n^mo 
>£) ^v ov^ -iN\yjn nan >nv*T^ moMa -jm «.o^yb ^n-^v^ n^n nan n^vyj pn nmnn n^ap nva w pn n^n m^ 
.ot'ivt' na->->no nninn ovp ^v nrnaj\y ovn nna ->a vaip ^m nnvy , nninn tik mm^ maocn uw n"mn 
nmnn mapn n^w nofr D'an^ i^ao .nmnn npm n-oooa ppm^i ovy* ,\y-i£3^ t^a wn ov^ -iN\yj\y man 
•>v^om t>a jnnint' run^n nuvy-ia ^a h'ph ,xt>W na->->no nmnn nnvy ,nima ma^n noacna n'fcn no^v 
noacn p^a .nuna nia^n noacna n'frn ,nmnn mjcoa n^wn np'pn t>ai nnmn n^ aw 1 ? n3o t>y upjjn 
.onvy^a o->pinni o'own ,o->\yi-r>£jn mvnann mnMo n^no maoc y>n nuna ovn ^v> 
??•>& nanon oa\y nna ^v n"mn ima 'v .nava n^ -iic^ n\ypa a->->nnn nvyvo^ ovnvy ^n t>y n^n 18 123 -mr> pinb o>biD> mh indd 19 .binb >n by inb pN ; o>o£>i\y m^n po ,mmn b\y nii^n 
p-i£ii in m ,n»mn >pyi bN~i\y> yiNi iw>n b\y mo »nn nfptwn pa^D nii>\yn nN pmyb 
•>1£)» •>!•> ^ k>d mmn jin o\y»b run by jronn nom? piDb pn>)\y rmrvn *rmn .onpn 
.nrnnpim m-pra nmnNi w>rt> i»n no nw >ia>\y dnij 7\ynni .ibo oyn i^n no 
,nmt> m npron npvnpim nrprai -in:r>i >mn <p> nib p-iNn> ^ini oyn\y yrii 
Ind 7N .rninn or>pb by<m n npronw nii»nn iiyi m-pw oym pi!wn nmniw -im 
•>Nini mmn or>pb mi^innn ,n n\y>£>n >a by ,n"mn b\y mninown n\y><m nnnnb no 03 
mbn *tn .obo rnuin >vn£> nN o\y»b T>nnn p>fo no 7m p>m>n mm rrnbn nvyrpa 
npronb mpwmn mimn nwonon i^b ,mra myn b\y nmibnn nw>*nn ,n\yynb 
•>}£> :m>y nN on>p£>n mimnn mnnfmm )mr\ mi'w oy mnnnb oyn b\y mnun 
mom? o>p>3vn on on iwn bN-i\y> mnn ttiw n>i o>nmnn boo Jinm'ii nmnn 

.oyn mranb mmvpjib 
by npwmn n>Dinowi \ym>\yn b\y mnpnn mmn mynwm in 110 onpn pifn 
m Nmnwi n"ip ,bN-i\y> >o N>n mm bN-i\y> nmt>n\y n"mn nnw ipn-i .mmn n> 
•o <ptnnb \y> .bN-i\y> >31dn >mb\y b\y onyi bip>\y nbysnb rawNin wnii o>t> nmn ,Nm 
nmt? n\y mynwn inn myap iiNbi ,mnb>nn mm^n oy nbiys <m\yb ii»mn mno3 -iiNb 
-pip , 20 po-iyn >m\yi o>pim ifmn\y> prow npo-ipmi m-pra nmnNi pi nbmn in^n 
imon b\y n>nmoiNi \ym>\yn b\y mmi npbNnw b\y Jim mm \y>\y iip ii»mn >d 
n>nn -in^mi o»nb>n on\y iii^n ^pran b\y jtbdioinh omb>V£)\y inn ; b\ynb .>3nDn 
iwm )wwi v^ ,r\m w 7N . 21 mmn ■>£> bv n>3nD niDDf b\y ^n^o^jb \ym>\y Tm 
o>m o>io>i pn>\y bDD .nDiD3 n>nn n mb>V£i b\y npbN>i>Nn nT>n\y /n piai o>nb>nn 
.inp nnn> n>nn n>nmoiNi \ym>\yn b\y np!w>T>Nn nT>n id mmb nn^nn b\y inp 
:ii»mn b\y nminn n\y>fm b\y nDbn np^mn mo-ipimn nwnwnn n^w ind 
nnt? m b\y oniDDf /n ^p^b nnNnnn Nbi -iii>^n nnDf nn nvn3 n>3nD niDDf \y ppdd 
ppn^rn -iii>^n\y pn> .onib>y£> b\y nmm npbN>i>Nn nT>m n>im n^N o>~ini3n npinn 
; pj p wim P>£iN ; m\ybD oiNb p^yn n^ i^n t>n ^n /n n^n o>\ynvb o»win o>Nom on 
mmn >d nvnp n"n~in no>\y .111 >^ni 111 on>bv ni£Db mmn >£) bv n^Pin niDDf 
npin nnD iv t»di Nb n"mn\y pn> ,o3nw .nmi np£w>>bb n>3nD niDDf pi ninan 
mmn niiipnb np>^n mvn npmm ; n>pn3Di n^mw npnb>n npmn iiipji !wi\y> 
b\y nmnt? m b\y n>PTOn oniDDf nb>b\y p>i^>\y m\y>£ini nt? •> \>h in ; n>pinn nbwnni 
\yn>m vnin ib\y nit? ^nn na^f Nn ppdi nNi ii»mn ; onpn piai ipniw >£D .10 npin 
o>n~i^n\y nwini yr> iwnd ; nD>Df n \yn>n bbo ; o>o£>w rn^n jidoqi pobwn nnt? m 
11V bD .nn^v na^f nii rwv Nb nn^nn tidj pbn ib\p nin>^n b\y o>pnnnn o»nb>nn .n"mn ^\y n^ocn nwan ivypna -pa I'm 19 

.'n pi£3a pyj na 20 

.o\y 'v 21 124 mom? d o>3D3 iii>*n nni) ,!wi\y> yiNi imy jin pmmi mm ^no ^n>pi iinn 

.'n nND \y31vb o>iNin on o>Noin on o> nnnn >£> by mpin 
n\y>£>n b\y n^bmi mvnpimn mynwnn .ri"mn b\y nmmn n\y>£>n np>y p^o iy 
,m£mioiNn on Nbn ,mvnpimn in\y>£>n b\y onn^n o>i>oinb npni pi nbpnn n 
tin m») >noi3n pi£>n iwmii .iwmii Dn»\y mniwm mmnni ,onpn pbm miro\y 
nnmy nyo mpy iM .onnNn o>i>oim miwpn mbNwnn prmm ii»mn n\p\yb imn 
,mom? b\y onnN o>pt? pib mpin mom? pi pninb \y> nmnn >£> by\y ii»mn mvap 
>wb n»mn n\p\y nmpm >bbo pwi \\n .imn oyi pn in mim? mpimi mom?n\yi 

.*T\ymii nbN nmpm ^niip^i pn imw 

nbN 7-iwb .oyn mm winb o^nobn-o^nim poimra pninb n\yp ,p\yNi 01m 
mmii b\y o>n onpn N*im mwain ti Nipmi mmii jin wisn n»nm miin mi 
\yi>>\y mmym mnwnn mn imwiab >ip>yn prr^nw n^n iwno oy mmm pPN 
.na byi\y mini Nbi Nipm Kb \yii£>n ipn »oy mil" wimiw yiip imy n"mn .imyi 
•>£) by bNi\y> nnbmi inr>i mpnnnn oyn mmnn nnN mow ,y\yim :Nipnn >iJb 
nimnn miN p>t?n nzmo h'ph Nipnn pi oyn mn b\y nnio nN mon Nb ; n"mn mwia 
b\y o^ip^n o>i\pin inN\y ,nNiw >£io ,yiip n"mn -.m byi\y nmnn >iJb 22 .n£> byi\y 
Nb niit?mi >mn\y wmfn inw n"mn in .bnpn mom? wn na byi\y mini oyn mn 
\yii3D ipn 'mil it? mo oyn mn\y n^p . 23 bnpn mom?b vjowm wnan nt? n obiyn um 
?o»p Nm\y n"mb 1b pin ,p on .na bvi\y nnni Nbi inoi\y nnni Kb 
pobnnb o>\yp3\yo o>b>nn nbNi mo>\yb won b\y poimt? n"mb \y>\y nbvn p>vn 
\uipi >p!7m inw ii£in3 pa in^n into n"mn ibna inN np^3 .-pinm o»3\yi£in 
Tbnn inNb .o>3WNin nnbni p>v >£) bv bnpn b\y o>oi>nb mi3\yi£i nN p^n n"mn 
bnpb nt? n»n nmt? imi nmt> nrw n^pt? nb v>po n"mn jwmii pmvb im> p>^3 11 ^vna 
i3pt? v\yo onpn pifn m^^w n^innb o^nni o>pn3mi nyi np>\y >£) bv ppmb mom? 
pn /'nii«iikt» im*m3 m^m bnpn b\y np>pnn ,p 1m .n"mn b\y mmjiown nt?>£ini 
nN boib viw^n" b\y nmwpi bnpn nupn nN 110b Nb\y vi\yj\y m o>bno o>nonn 

.N>n nw mni\y no nviiwi "n^rni 
n^ iwpni bnpn rn^pn <ipin p^\y 70b m>Ni N>inb i>£)pn n"mn pnn ibnoi 
■job ni^nw n^n 24 .>Nmy ^mn-^awn it?mo m^v ^j^i imy NbN ; oinn b\y mm >Pn 
o»nd^ o»o£i\yD mit?in opn mniwm oinn : nwian ipn n"mn\y ^n bv mm N>n 
i\y£iN ; oinn n> bv viwm 110 >o nw nviiw viwj bnpn n^pn nN 110b Nb yiw^n oni 
,p mo .nvii\ym oinn nio nN NbN ni>^n nio nN <ip\yn ipn bnpn nupn mo >o pinb 
b\y napmb o>3nnNi o>3wni n> bv umw minN mpmn b\y nii^t? by my o> n"mn .58 'ov ,0 nt'N ,n"mn 
.■jwona nvr>\yn rinipoa 'V 23 
l^'Ni 70 'nv ,'3 'Dbn ,n"mn 24 125 mpn^nn pi nnN <in bipb n\yaN >N\y rapt? nb yam ,T>rvn b\y nyiiwn bm bN bnpn mpn 
: ib\y rao n tin y^n <ini bnpn nib nywwn nprun b\y miyn tin ri"mri i>nt? n w . 25 ibbn 

roi row 12-1 ni oyb r\vrt> birw or>o iwn mnxi mn* n\yp m*p pi m own... 
-i\ypo iwn DTNi >yio ro \y noNi o30N...omoiNb roi oyb D'-i^pon omm 
bDi >imn nvnwm minn nidi ,imi m3i\y mm Pyn o^w d'qv "sn moiNb -i\ypi 
mm tttd pi !wi\y> by m*oi tm pob\y -pno Nib ^n Nb rrapm ,oyi oy pn oy 
oniN onbip 1*0 pi m*mi mirim bN-i\y> tmnm Nb "o i3y-p "rrw p>Ni...oy 
im\y imyi by wn ntnyi o\y icod3 minn nyiw i"'-i...ribNi nyawi mm omyi 
bbin TV i»nm mN bDi bbinb inrow nN bono -pmnw TiQNn 'oiNbn iwpri 

...Po 
-iru\y <pN by bnpn moot? b >"ip>^n piT>*n mm by nrwpn niriNn mbJinw n^p 

.oyn mil b\y >io>i N>n bnpn mim? : Nin biipm 

?bnpn mintP bi£>i -iit>n in-o ynn : mnnb >i\yy n»mn b\y nbN o>ibnm p^ynn 

m \y> ; o>3i~inNbi o^wNib ,nnbnb muiwn mo\y-i£> >£> by >i n>iim bny ri"mn ,7nN i^n 

Nbi -ni^i pnu m nil o->n mnipn •>£> bvi rninn p rn^nn n np>pn ,ppinb -ni^b 

; rmnn >a by bnpn mintP o>mnn b\y mprunn jin mmb mio ri"mri ; >3\y i^ni .o-ini 

n\y~ii£)D n^N oyn mii\y imyi yip rvmn : nyi nm .oyn mil by ni inw jin mnwnbi 

?bnpn niDDf b nyjDwn npnjn nwnwn n>d i^^d w ; ri£) byi\y mini Nbi Nipm Nb 

winn nN t> ^sn 13>n rvmn ^nyib .o>-iiin iif jin 7i£>nb i3>by rrcn ib\yi nam 

nmpm msiynn ,n ni3\y-i£i nnw bnpn niDDfb ini3\y-i£ii ^mnb ran by oyn nm 

nnw >mjbnn rvwn jin f»>n n"mn oiD3n wn i^nn .nn^y >3ai mmy ; o>i-»nnn 

niDDf N\yi3 m^y ^j^i oyn : oyn mm iiii in\y>an b\y ^oin i>d-id pyb bnpn miDDf 

n>\yn nim^n p>f n n»mn .Nmnwi miDDf - minn obiyi rann nnon pN\y m^nn 

-mmjbn rapt? n .m^nn miDDf b\y -npn Nin m^y -iii>^n\y bnpn miDDf nnw ^mjbnn 

.oyn mm winn rnw m oyb mono miDDf t> in>b pDin>f N>n n mmn 

>\ym mynwni pm mi mint? b yjon o>nn o>ibnn y^in n"mn\y nN~i3 7\ynni 

<1N by ; o>mnn o>b>y3D nnw m^nnn minfn >! n>nnb N>n inmn o\y .ni^fn 

•>3i ; o\y o> .oyn b\y na NbN omy onn nyiu opn ,ni3W"i minn mwifn omi^wn 

mnyn tin 71b <p m mirai o»f Nbpn miipnb m,3\y-i£ii ino>\y mx pyn n»mn ,r\t<iw 

>\ym b\y o>i>i-inb yoin>p n mj>\ym linn o\y o> ^nyib .oyn mm by imy ibii pnn\y 

riN mim3D p>f> Nin ,-ni^b m^nn mint? \y>\y bnpn p p>fn n»niii on : oyn mm 

ib>3N ; -inN oils bib pN\yi ; miybi N>n n mint? >i ni^nt? m pm mi Jinw ^nibnn n>\yn 

.oyn miif ni rnibn n3>N\y mNn^y m^nn mint? ; bN~i\y> ^mnb .-J^NI 76 'OV ,o\y 25 

nawn -jvyona >a p>^ vy .(n"mn riu'vya ovn nm ma !?v miioi ^y!? nho uiu^n -j\yon) 80-81 'ov ,o\y 26 
IWNi uaoa .Tiotrin 101 Mipon io o^ou mno v^oi tripn niDoc nnipoa imn tin -yvyoo n"mn n 
pit> ovn nna vpi ^v pi vn£jn»i oino Nin tripn maoo -upovy i^d mat pa rnTio pn>n ftwa hmij 
tripn ropna cua-rit' n^w vawnvy pta n"mn p ona onnM moipoa p>v -jn .v^o Minvy onnNn nnioTi 
,o\y ;75 'ov ,'N Tt>K ,n"mn »yi ,ovn nna nid n^ pt -upovy n>d invr>\y >a poo i>N\y tot'o nw nviavy va\yj 
on dj v^o Minvy o^oun nnioTivy n>d nawnn -jvyona n"mn rijuavy hmij ,p ^v .142 'ovi 59 'ov ,0 d^n 

.dv rina ma !w owi 126 m>m7 m pin n>i N\ym pnnn mbivn ibN oy bnpn mibn miron rmppnn ^n^ 

winnw n>d riN^inn .ri"mn b\y mmnn n\y>£>ro ovn nm winn mvnwn Nibn rmnn 

Nin\y o»nDbn-NOD rmnpyi nprobn rmpt>n b\y nnfwnb n»mn inw o\y Nin oy nm 

bnpb wn o>mnNni o^WN-m ,Tmbnn mibn o>i o^omn o»3\y-iDn Pibnn linn n!n 

,\ymb \y> inw m>>it> n rn>m o^y pi ; nr>nt> n p ri"mn rmpt> n ,pim in .pin n>ibi 

oyn nm winnw indd .o»myn v>mmni mbiy jin o>£)p\yn nPn o»nb o>pt»n o3>n 

nN p~iNDi noid nid :>nDbnn rvwn >*m •own ruriNn nmwpD ri"mn -my ipann 

nN inNnn p>>nn jin noid nidi ; nb>nnDb n»mn b\y >3\ymn ibyan jin myonn mninn 

; -iii b\y 1£>ip .n\yyn inNb mm jronn-rprobn n\y>£>n mb nioomn nprobnn prmppn 

rmpt>n b\y f£)>f£iD 1M£>1 v>£iiD\y n»mn b\y >myn mbiy b\y >n >ion Nin oyn nm 

.inb>nm ^iva 1£>ip iwnd nToom nprobn npjopn 

mi nbN imra N-ipnn rrnvnai oyn nm wim n»mn \yw\yb -mro nny 

: pibN mnnii pnn m n»mn nm£> id .nnin 

'n 'dtti no!?!? !?N-i\y imow nwon !?v Tmio pn "ntw mi" ro nm ns '-ioni 
otin nni in ov mi non mrp-on n!w\y ,nom (no,To vwirp) oo\yi nmn 100 
d^id'w 'qd ,rninri •>£) !?v "umrp o!?o\yi nnN nfUN!? nY>n!7 on , o , a nni o'ww 
!?v rmnn!? -pvn 'n pnwi i»v n"i i"2i diqnd mnon rmmn •o'o !?v nm nwv> 

:-|nN01pDH 

yo> \Dn'-i> 1-13771? pQV ?m on^ri> !?n? iwn \y-»Nii •>>? inyn !?n \y-»N tv>> ^^ °vri ti^n'T 
'^ in^ n3pn ptD ovn 'wjn tovm ovn nw dv mi ccDm nwv3 [n^...iv^ W 

.TVil 'WJN "TQVm TVil w 

nnbnii rnifn bm bN rv'mn nvib rnninn n>N-ipnii ovn nm b\y iinivnwn 
nN nm£i napwn ribN o>vopi 'n^vri >n»i7 npjvmri ni3\y-i£iii ; vn>D .-ni^ri niDnt? nnw 
nt? > bv o>3WN~iii mn>£i\y bnpn niDDf b\y bnnii jin -mm iinbnii >mn b\y o>>\ym;i obiy 
1133D Nin Nipni ovn nm nivnwn jin -i>ninb \ypin n"mn\yD . 29 ibN ninmbn niDbn 
b\y •>£)'0£>n p>>nn imv ibnnn mnNn .bnpn Jinw o»d>3>i ^n^n o>DDnn rv\y bN ~i\y»n 
ov mmnni rcbr\ nPNipnn mnnin b\y npmvn n-onnn nivnwnn : n£i bviw nnnn 
n»mn ; -iidnd .bnpn niDnt? \yn>n o>£>mn n>io>in inNb nv>>n\y iv rnit> nn mbwbnwn 
n\y>£in nDb ^D^fn \yn>m pm n>i niDbn <p-pia ; nbN o>-inwD o>-iii p~ini rr>n 
\yn\ynn ^divi ^oawn pon v>t>i \y> jin^ nwvw nnv .mini -ni>^n niDnt? nnw n>onmp 
o>nnpn o»N-ipnn rmipni ov mnni pib pibN nin>m pi pninb iwfjNnn ^wm ^1 

.nunnKn b\y mnpnn irnvnwn jin pinbi 
miDf inN ipvn b\y pwNin ibnnn ; iwi ni^~i b\y nn n>iinbnn np>opbNm 
l\ynn bN o>3iiinn ni-npnn yo n^n ; ni^~i b\y nvijri ir>n bnpn bM Nipnn p in^n 
rmbnn iN\y\y innnn ponn ov i\y n»mn iwnd o\y>nn iwn .o»3>in >an onmnann .3'ov,'Mn^N,n"n-in 27 
rrni wmn mv^oMi Mipon tin vn£j» n"mn ina nwojn -nv .rv •> o->u£3W ^v ,66 >»y ,a nt'N ,n"mn 28 

.411 22 'ov ,'i nt'N ,n"mn : ovn 127 b\y nr>!w>inoi£>ri mnibJin npivnwnnw *p N-ipnn mnm jin nwb \y~i3ni bnpn 

b\y nbiva dni ito pimi .pimiv N^m nnv mbjmn o^wN-m o>\ynpnn o>ot>pon 

-ipn p>nvnb run bv o>mvinni omiinn o»N-ipnn o>>\yinn ov n^p n»mm ,Nm 

: imv bnpn m:>bn b\y imnm 

nN !7on!7 viw iii^n !?\y omu o^p:? n!? viwnw] mim iipon !?"^ '"wi \y-p£) n!?i 
ov!? P DDnN Tinp!7V 10 Nin mini -npom T'v!?3i...[Ni\y nvnw nti p t>vi ni^on 
'•>rp Nim ov!? P oyti -rniN D'pn ivrP ,(o o omi) ov!? n»m mn oyti ,ft 1 mow) 
d'oqwqi cpm P ppmn ov Nin ""cppN ov wion ,(!•> 00 emu '1>1 o'p^n!? 7!? 
o!?ooi ,o»)Qwn 10 miri ">"V vnvuq in ,r>oon Pn>o in ,ovn w nNo dn D'pn^ 
•>pin nwv> mo^n Nin...o£)\yoi pn Pi wis "o-imn •>£) !?v ">nn ^losoNn 10 -p'nn ,-Trv 
rnvtri nrooiN Pvi 'pin o> ,t>oi3o dv oswod ~pvi tv p£)i p£) 'pin ,P"d ovn 
nni on\y iroi ,ov nn^ oniN nwiv o!7io !?v opm nwv> nwin ...rmwn (povnt?) 
...m'vi yo!^ T02\y Yp!7rPi iPv D'pm piprP Pd ovn ••wn-p nwi \y> dv 
Pvi b\y o3P>n iini rnninn N-ipnn mnm mvnwn .b>vnn jin -mt> n»mn nbN onm 

ni3\y-i£iD -mnn iini rnninm riDbn nmv n rnit> n b\y nmvnwm nnnn *niNb rnit>nn 

o>3>nbi "bnp"b nnnn 'robn-^win pno n»mn b\y ovn nm win nbsnn *pi .N-ipnn 

ov b\y o»-nw>nn prinbim imi-m jin <ip\yn Nin :bN-i\y> >mn n> bv m3\y onnN om 

"D3 bviw rninri" mio n b\y ^D^an rapsn b\y irp* rnnnn nmn' ?i>ki n>n >£> bv bN~i\y> 

.n rnif m n>n n>binD ipanDn oDnn b\y •►d-ivd ijvod ov n>n-in 

ovn nm >\ym b\y i>D-inb -iipnn ,p on n>d ; bnpn nniN n>nDbnn rnit? nn 

"iwn ovn nm b\y i>D-inb pDin>f n jin m:nn iid .imn iii^b n>3>iD jtddp f in> Nm\y 

n>~iii njinon Jronnn niDnt? n b\y npivbin : n>o-ipinm inivnwn ip^v jin >biN nwu 

.nbN pDin>f 1 imiD iPib nnv nm .ovn 

ovn nnn ^ibn inn n>i b\u ^^inn imp 
>DDn invD HT11 i^n ovn b\y n^pinn niDnt? n npivbi bv opn!? •►-ip^vn invinn 
nnipn bN n^afj n> bv imn ovn b\y iniDDf 1 nnnnnb n>n biD> ^bnn o> ; o3din pN~i\y> 
ipvw mif n"mn in .o-omnn nmt? n Nbb o> >Nmv niD ; n-iiNDb ; P o>p->3vnn minn 
o>pt> ivn nnipDm ibnn jdw iipdd .13>d>i 7bn nunb nDbnn >£> bv ni~i\y£iN pN nii>f 3n 
<1N bvi oipb nT>nvn bN~i\y> n^iD b\y n>33 n^>vi ii»mn jin o>\yn\yn opn niDbm 
b\yi ind ni pit? V3 Nb ; bN~i\y>i niDbnn b\y o>3W o>oi>nb ni3\y-i£i p>3vn jin^ bDi n"mn\y 
on ; o>fn£)n b\y bnpn i^b ; o>DDnn b\y opt n>i ; jin^ nmvb . 31 n nmv ^p^n nPisn 
o>-iiti pN~i\y> n^iD >i>b unn jin nm n"mn on>i> bv\y o»3>TO-o»nDbnn nnt> mn 
b\y n>3>iDn niDDfi o>mnn riiDDt? b\y n>3i~ipvn nPnb vjon ii»mn no>\yi p>v3 o>Nin 

.ovn nm 
jTDDPn npivbii nn>i£i n^N N>n vnn nbN\yn ; o>DDnn niDDfi iPib nn>ri£)D 
inN Pnpn ironta n"n~in pn b\y inN vn>n nvb fn>ri3 ; ovn n>-in ramon ri^pinn 
ni3pn\y ovon Nin T>rvn nvnw bv rnn> bnpn niDnt? \y -pb iif nD nnn n"n~in\y o>nvon .t>\) \yj-m .75-76 'ov ,'ti rt>ti ,n"mn 30 
.-fi7>Ni 183 'ov ,nia->ino ,inn 'v ~py£> yxm n"mn nu>\yi p>v^ 31 128 •mn b\y -iwpnn nn ?rrc ovu nnn ri"mn viin 32 .'nit>n Nb» iNbnn nbivn mon nura ibN 

vi\y} bnpn rupn jin iiDb Nb\y viw^nw o^WN-m nv>ipb >robn piT>* inN wifpn Nin 

bnpn rmpn bv "-non Nb» wbn nbnnw pi Nb 33 .>3>t> inn inivi viwm iid >d nw nviiw 

nmnb oNnni ,bnpn mom? jin o>*vn\y ibnm o> niinw NbN m i^n n-pion nmn 

: iivi nm .bnpn monob ,bium pin mi ib>£>Ni ,pm mi minon \yp>n n> bv ; ri"mn 

34 .mo \yp>n n> bv bnpn mom? jin t> v ib wp>i\y o>bii> o>mn b\y biipm im o-n o»p 

?on>bN <piv^> Nb n»mn\y viin 

N>n bnpn mom? no •> jin nimn "-non Nb» b\y wbnw nronn m>ni\y >b nN-o 

nwvri Nb m*n bv bnpn mom? jin -pnon mn ri"mn on ,m\yN-i .ri"mn nu>\yb mmnn 

: nnv imn ibi inivw inN -pnn v^ib nwpnn n>n Nin ,pm mi mom? ibwn pbn nmnw 

ID bo iwn viin : id bv o> nwpnb im) in .Npiii bnpn mom? bv pin mi mom? v it> >i 

b\y "inpi >3pipv oi>n nb>n n nbN\yb niwnn >rivib ?T£>nb Nbi bnpn bv im? 3 pin mi\y 

imonob >3i-ipv piT>* rmnb bio> ipn "-non Nb» :n\y-i£>n mN\y <^n bv ii»mn no>\y 

<p^o pnpii bv mi^n rrn^b bio> 'n ,b>vb -iidnd .ni^m niinw pvon bnpn b\y m^inn 

nmt> n Nbb oiNn bv oiNn b\y minn mom? pn^nb bio> Nin pN in ymp >n bv o\yoynb 

N>n\y ; n>3nnn niDnt? n in ; bN~i\y> ov jin m^nn pN "iif n Kb" p>D m^n\y pon .oiNn 

ovn jiddohd NbN m^Dn yo riviu n3>N ; >\ynn >\yi3N rn^D niD b>V£inb niDDf n iidnd 

>nDbn pipv w m^n by bnpn niDDf riDDf n .onowm coawn b\y oniD jin na^nn 

n^nin nw nvn\y N>n bnpn rmpn jin iiDb Nb\y nviiwn ynn i^if nb nbiD> nn>n 

nm pipvi bnpn niDnt? jin pyb i»n n"n~in .n>3>TO niDnt? bnpb 1b p^n Nb in ; n>rDbn 

bN~i\y> nnbini bvwi nb^amn n-onnn niDnt? n '^nv bD jin iNnb bDP\y run bv ovn 

n"mn vnn -im o> inddi .bnpn JTom? nw^DNi nnvi£ini n>nn oyn nm b\y mmbwD 

; nii~i mi*m \x\yn pm n>i opp .^nb Nbi bnpn niDnt? bv pm n>i niDnt? jin t>dvd 

iniDDf oyv nwn^ bnpn p pm n>i niDnt? np>3> in .'n nn^n pn o> 1b nr>*ni ijipdi 

.ovn n>~ii niD b\y rnapnwn NbN n^N n^ if m b\y Ji>jn»n 

: o>Nin o>-iim nN 13oo>^ b>vb 

by UN\yy iv/n Ji>iafii i\ypfi ixn Nin np'v nwoni rnmm i3->niiin\y n^ bDQ n^t»i 
n'n nN onra n^ ni ib "o ,on^p^ on'ofiw ovn 'QDn n:a n'n Nb n^i ,'fi mso ba 
nwDn nnN pii ,>n ^£in ip'v nn^n p^-12 nbipn iwn p^-12 nbip Nb mn> inn piv 
by noy> ivm o>3pn o>uai\y ono o>inn m nvnwn nN p^-12 onbipi nmi ovn 
ifi>a by nan )jm 3"nNi ^ynb oupo bapnofi iN>2io>ot7jNp bM onbap io\yo 
n^n ron inwj pi nmnn nbip nvi w pi n'n Nb mn nom .i>3pn oyn >uai\yb 
np'V 'D Nb Nb 'N pN nbiD nsn nd'n 'n "ONbmw n^ pic£)Q TTQbi...obivb bNiwb 
mi bv i3nn-i idqc -non Nb ni*m i"ib in'3 iwn rom d>i .nbD n^nb in'3 ron 
D'biD"' in^n m d"nn -iii^n bv ni'u pi^> pN o'-ioin itiw ^"ini '-121 bvi yawn V»? lb n>j> -iwn lain 10 lion Nb nwitri -p n»N'> iwn u^on ^yi *ji-ii> iwn nninn 'i? ^y : n> v onn 
•jn /'-non Nb» by tiYdocj pN pi bnpn nupnvy vnp (71-72 <w ,<> >3bo) n»mn ib>N3 ,oj»in ,nMi3 .bN'0^1 
'men Nb" tin vni£j» pwa nnn Nin 11 (*[b>Ni 77 'ov ,o\y) -jd inM omov noa ib\y tniaon )vm nwb 
prn n>i nupnb man p bnpn nupn : -jd 71-72 'ovi mat tin \y-ob o>an^\y n^iJ ,bnpn maoo -upoa 

.'men Nb" wbn bv maocu nunnMn ibN ivy^a o>)w o^aioa 

.no>\yn nnipoa p>ta 'v uiiaon pnob 33 

.*jb>Ni 569 'ov ,u£3vyon ,pbN 'V 34 129 •>i>n D'vnp onN tiini onm onN niNm Nip 'no mriN 12 ntn 21 ioni ,m noy!? 
Ji03t7?i Nifi f 'an ro ip>yw mio ,(n"v vb vv) n!? n!? ->ni t»n n!?:> '"un nd-»n ->n rt>o 

oni3\y-i£i •>£> by n-nnn opp jin m£Db o>mnn b\y jronnn JTDnt>n >d yiip ri"mn 

ib>3N\y b>yb 13>n-i .irn>ni >£> by oyn jind niD >ia» NbN dpn oirrmpm omnnnji >9 bvi 

Nbb ,o>b>bN rmiy b\y -nt»Nn jin ib>£>N ,oyn by *m m£Db 7m? m n*>n Nb pi p wim 

on>p£>nb oyn b\y n>b\y \yn\yb Nin pin n>i r>p£>n .riyw oyn nnii 1b nrupirw JTD£t>n 

Tip£>n b\y o>3w o>oi>n\y o> yiip n»n-m 3 .inN bD t>i n>i*n dpn iwn nmm o^n^nn 

-iii>^n 211 on NbN -iii>^n by mw onm pN\y nmbnn pipyn p>D ,n2bnn >£> by pin n>i 

3 .ibi2 >in ramon jronra pm n>i ni2 b\y jronpyn imbn jin o>£)p\yn ; ni Tinyb o>biD> 

.pnb nv^wn m-iipm ptjwd m bbm ii»mn \ym>\y by -ninn jin i>n~i3 

n\yp ,ib\y rpvnpimn mmnn n\y>3n jin noid n»mn nbN o>-iin\y ^n by 

Ind riNoinnn rprobn-Nonn nnonn jin o\y»b run by p>£>t>n mm no>\y oni Ni^nb 

b\y -inpi iD-imm oi^yn <ip>nn bin\y p^dd .pm n>i b\y o>3ii>nni o>i~in PT>p£>n rrnvnan 

•my! nN nb>> n»mn prow rporv movn np>if wwi \y> ; bN~i\y> nnbim pm n>i nib>V£i 

niD bv nDDTO pm n>i b\y n>3>TOn iniDnt? \y iny-ap "iwb n nib>V£i pinb wby t^>d 

ov\y pwi mnann !wi\y> ^oawn mb>n ipv\y p>^n imy n»niii .ovn n>~ii Nm ,-ni^n 

nuni^n ri"nm >3ai nT>nvn p>* m^w ; nN^ nnwb 38 .pinb n\ypn> i^ini i\ypn ^iin 

b\y winn cm^D Nim ^^fn^ ">pi" i\ypm pm n>i niDnt? -1111 in\y>£>n jin Noib 

.bN~i\y> ^-ini n>bN~i\y>n nnwn b\y o>3Pbvn o»3>inni o»o£>\ynn n>nnf m 

n\un>n i^bm n3>npn mnn 

niDi nDDinn niDnt? mbn b\y n>3i~ipv nnn -i\y£iND bN~i\y> n^in nnt? m pj>D 

^-ini bN~i\y> ov mbnpnn Nm n^WNiiD i3>o£>i\y mwnb ^m3\y pwNin iv^n .ni^n 

rwv Nn\y ri"nm nv>ip jin onpn piai ipni .nmt? m nsn^n nbvi now rni^i !wi\y> 

m^n mbnpnnn .bN~i\y> ^oaw jin \yinb biD>\y i^n^n NDDfn 11 <p>n N>n nif»nn 

Nb ; bDn nifjnnwni npoipmi ni-i>ni n> by mrann b\y nniD 'la - * - * ^ip ; n^ pwi v^innb 

.bN~i\y> rnin b\y nmonn mnwm own n!w o»3nbvin o>bip>\y own 

: rv^nv n nmn inn ov nb>nnn n^ iwpni n»mn no>\y 

un ;n^n iqu nD'ocn riN iwrt> d^id' dn n!?N\yn riN nnab 13N o^£)n dn djqin 
V72 'd DN...nnv N3n!7 tvj mipo ">$ bvi ^D'ocn mpo "nnN -npnbi wttt!? D'niDiQ 
-no^ni obmon in !?d 'd ,n\yo iv nD'ocn nDWQ3 nTiiD^nn n£)pwnn •>££ p£ic 
no!?mn iwn '-inNi ,n"V n"V"io iv imN nDwoo rpniD^nn n£)pwnn Nn^-iiNi!? 
nN en'!? i£> y>H djqn ,vn d'diqc nwo 'on !?N-i\y ^p^ d> 'Niti Nn^mNt!? nD'ocn 
nD'ocn pjv N*o:?i wttt!? ij^v pD]...ii» inva ro i»'n n"V 1^21 nwo rob nD'ocn no 
, 'i3mi...7 , '-iv\y bDi ~p inn onowi o^oaw iQN3n Nim ,o^o3W no'w Jiwo 71m 
!?N-i\y>o inNi tnN !?d N!?n !wi\y> !?d i^v no^3 iwn on"a> bv mNm pwNin Tan .80-81 'ov ,a >3^o ,ri"mti 35 
onTio n"mn onnN onvypra 05 -jn .n^-uvy --qd jii^ocn nnw inu>\yjo n^iv ovn i?\y rvt>\y ptn n>i niTi 36 

75 'ov ,a >3^o ,n"mna rvaxvb >v ■■ ovn n^v^D ptn n^ 
ptn n>ii7 n maoo npjvio n^ mo >u t>y p-11 iia^n ma ^v 00110 ipon pt n>i ipon tro rnwojn tiv 37 
i£3 o^yn i7\y o>3>Tn pi (o\y) ptn n>i -iwno rnin pto nvmi -im-> am ma iia^ pi (83 'ov ,0 >3^o ,n"mn) 

.(30 'ov ,'i >*o ,o\y) -iia^n tin ^pwo ^rnti ptn n>i\y ono^o iia^ ^\y 

.61 'ov ,'i >*o ,ri"mti 38 130 my>N ri"Vio iv ncni'on riD'ocri ro V£)bi...ni , >n2n2 b"i ,n m^m pbn nnpb -pi* 
bv WNib Tini'' "iwn 'obi ,n lira iwn bNi\y> b2 rob NbN inoD op Nb iwn nwo rob 
nti riD'ocri ro o "nnNi ^D'ocn no 1b riTi 122 nm\y no nwo "n Nb "qn ormj 
nN ['obwi-pn nobm] bNi\y> yiN 'ron iNip p-m ,bNi\y> b2 b\y "niToni 'Hon" 
m*oi inN 121 D'OQWn n-prai riD'ocn o d"> nNio mi... '"lyo" 0W2 riD'ocri 

.nti nnN 

40 

pin rmb oDn >1P£ NbN N>n pn towv n b\y nrn^yn n>mn mynwnn <in by 
>iy>nn >iro ."iiDf " Nin npnnn oDnm "n^nfri" Nin Nin >iy>nn .oyn n> by bmn 
ipn "...m> jin n\yn iimpv pit>m mi^n >ipnn niD b\y ppym bin nmnn "n^nf » 
n\yn np\y>Nn mi) mi^n >ipnn raw "n^nf » ownn p>t> rib N>n myo 41 .NrDm?N NbN 
-inNbw nn ,nnrm m by ny-mwm nwn oy nbTinnn nb\yb\y nn>n n^nf n P>n .im-i 
ppj o>n>n nnnNi o>Nb£o o>\y>N iNii>\y 1P noun ,o3£1n .nwinb n>n i\y£>N >n npmw 
42 .obiy rmbn mwb nbN b\y onm mm Nb in ,m inw n>\yn pi onnN o>n>23 ^mbN 
\yinb in>3 pN\y m^nn ,»nb>nm:) t»o£>wi rawNm ■p^osw m^N" ,inwb 'n nnmn 
nbN o>Dbnn >d pm .mbnn b\y o»ninn n>rmnpy >9 bvi mNb£m o>fo Nbb rv^vv n jin 
.pnb o»imb n»mn pi npni >rmp>i pwi pip ,o»2mn n\p\y by o>t> v inn n»mn b\y 
43 .onuwi o>o£iw rn^n Nin n^nfn iipn ?iy>m nwn Nb on n^nfn -npn mn 
P p>3^nbi bn>n pm n>i jin piDb ovn jin m^nn N>m inPbDi ovn by nbom n m^n 

44 

o»13>d i3»ni ,ppn3D m>n2 n> by o>o£>w rn^n jin o»pn oyn iwnd .n>3>iD niDnt? 
bN~i\y> oy m>n2 Nin n^nfn iipn :nnnN o>b>m ."o>Dinf" on nbN o>mn ; p-im3fb 
rn^n •>£) by wnn mil nD>nf n mi . 45 o>o£iw m^n opp mm ^b^n rnw m poaw jin 
n>n n^ mpm inNn vnwm nwn nbn pram iirab ovn mm n>m ,on in ip>n o>o£iw 

46 

b\y pirn Nb po ,"bnpn" b\y mppi n>Pn o>o£>w rn^n jin o»pb nnwfjNn 
o>i»n bN~i\y> ^-in nm' . 47 nNbn n>bN~i\y> np-m>^ b\y pirn NbN nbm nP>npn mioa 
onPv mib pi>3\y id nmt? m nsn^n nw^DNi inwD pwi bvw iwn ^ptd <p> nnnb 

48 

bv o>o£iw m^m pn ,mb2 o'Tn'i NbN "bnp'a unn pN p Nb on nn . "i' > n' > pwbi" 

49 

.o>Dinf b\y bn> pi rm \yinn piDb ,ni-i\y£iN Kb op ,min pN p bvi , bmb >n .nuot' nu->\yn m-npoi ima n^ ivypra •'o^wi-ith ^aan pa ^tidi vvj 39 

40 
.bNiw '03W bv 'n mi riN rnwo N'nw onpn pi£n 13'ni 

.(* rnvn) 29 ,26 'ov ,'i >*o ,n"mn .i"v p pTTruc ^221 jd : n inm 41 

.23-24 'ov ,2 •'Dt'o ,n"mn 42 

.28 'ov ,o\y 43 

nnoio to tin pi* n2in2 nvyvo^ -ono .2m pw2 D--U2W m^o tin rain n"mn ,o-npn p^n2 w^v; --qd 44 

•liut'vyn 

.47 ,23-27 'OV ,D\y 45 

.27-28 'OV ,D\y 46 

.39 'OV ,o\y 47 

.34 'OV ,o\y 48 

.33 ,30 'OV ,D\y 49 131 JTDbn tin n"mn ipm rninn >a by mbnpnnn T>bn b\y prmnpy by imyb run by 
b\y o>3w oni^a mpt> iyn mobnn ,''nN-iinn» >3n\y n>d inron .-ii2>* b\y -121 obyn i£> 
b\y idn vn^nn p>t>nb ~i\y£iN\y *p >2pyi irw >robn bib2n o>iinn ,biuin pin n>i nwnn 

: onnN o>vn>nb m bib2n 

p pin 121 D^Vri 1£) P^b p"l Nb "O 1D31D 'TINIimV pwbl 'CN 21 ^ClriW flQ D3QN 

211 inN pobm nN-nnb poioo rmnbi bii>n i"2 n-proi b'n ,nN-nn "on bo2 o> in 
tv ,o^w riNmn "on bo bbo2i ,no">ocn ina *?»\ o"2o-in mio bN-i\y> yiN •>2\yY> 

...•>wr\ by mNQ nwpnb o'bio'w 
b\y "in obyn i£> 2i>nb ^in^n inn by o>3D3 bN-i\y> yw mm p~i\y rrnbnn ny>2p\y indd 

mwnb n*iron mbnpnnb yjon o> nbn ,pm n>i nN-nn 2py juw oyn iwnd ; -iii>* 

bmn pin n>i tin it»>b ni^nn nbn Pby -ii2>* rmpn n-onnn mbnpnnn :n:f>m7n 

. Sni^ yw nimb p~ii in nt> n>nn n2>nt>n jin winbi 

-wnd -|12>* b\y in obyn i£> 2»nnn ni^n : pnd byi£>n pipyn jin \y~i3D n»mn 

mrann Nin pm n>i .pi n>i iniN jin p-onn ni^n Kin pm n>i nNim m2py2 yyw Nin 

iniDDf b2 .i>rv p\yb2 -121b pn>3 v>by\y >3>m <p> nimn ni^n nmoo iwn nmt> inn 

.i»nn pwi oyn jin >^»d mn pm n>n ,oyn jind to >i<p NbN nr>N pm n>i b\y mnnn 

.Tii^n b2 b\y 111 obyn i£> m^nn mmi ni^ 211 n»\y ni-iun pm n>2 nNim ,p bv 

121 obvn la 2»nb run bv o>o2\y 2112 711* \>h P3b nmbnn pm yo p~>v m i^wnn n"n~in 

•>•)£>•> rifjpwn pm n>2 niDnt? \y ; inN o2\y >n obiD ib>3N ^iNn nwp 211 pi NbN ; 112>* b\y 

; -)DibD .onb o>£ii£)2n o>T>rv b\y o>hpnd o>o2\yn b\y Nbi m^v >3£)2 i^n^i i^n^ bD jind n2 

n2»nnn nimpnn2\y pndd .bn>n pm n>2 -ii2>^ b\y inN 2>d-idd m^v >3£i2 miy i^n^ bD 

pipvb o>£if 13 p2in>f pndd ; pi .o>o2\yn lit? > bv piNnnb iiw pN bn>n pm n>2 pj>2 

pwb -ii2>^n 211 pjn i~ii^b inN 2\yn3 inN bD 'in ; inN bip inN b2b\y 2wnn ^vnpimn 

.121 obvn la 2Pn 

bN~i\y> ^-in nm'w run bv\y b'on on2in p p>f n n"mn ; onpn p"i£)2 ipniw >aD 

ni-i>n2 i-nyb on>bv ^D^nt? n \yii>m o>o£iw m*n nbmn *T"ii^b vra ^u >i2b impn> 

o^i^n^ NbN o3>n bN~i\y> ^~in nm' jin^ 0102 .inNi inN bD i£inn\y> pn2 npvnpimi npbbD 

,p bv .»i>n> p\yb"2 on>bv 121b pn>3 Kb *jn rnrw w n ni'>D2 on'o'a nbiV3 o>£)n\ynn 

b\y pnt? nn 21TP n pi ; ni3w np^2 2py nif»nn na^f Nb ni-i>n2n n2>-ivn my^nn 

n^2 nnmrn n>3i3op mpfvnn o>iinn ; i2-iv»\y2b i^nd ni-i>n22 ^nnwnb bN~i\y> nn>N 

n>mnn nwnwnn bD w n^nn^n npowbn \yn>n bN ~i2vnn ^f bv o>mw onm'n iwn 

bN nnnp bn>n iv^n jin o>22^nn nbN o>t> it»n bv nwp b2ip n"n~in .*T22\y nm^vn 

inrwnb Nb 121 b\y i£Hf2 nvn^n bN~i\y> nn>N iwnd ; i3>N~i\y >£D .oipD 13>d> \yn>n 

onw o^wndi wr\ nimpnn i^n nn^w by pipn n"n~in ; nif»nn na^fNb ni-i>n22 

2 .\yipnn n>2 pn n»nn n3>2\yb o>2nd nn>-in .47 'ov ,o\y 50 

.■jwona frN mvipt' -npon tin hmij .46-47 ,31 >»y o\y ,no5n^ .moipo naina n"mn vnp "ia 51 

.D->-'3i-'^--'U3Nn dhi* n"mn on'' ivypna 'n p-i£m mo»an n^'CNn nnw 't pi£n 'v 52 132 -idid m >^n ."Di^n ^n" pi minn oi£>>\yn nnt> mb o>o£>w >iy>n\y -prim ri"mn 
oyn >\yN-i»b o> NbN o>pnb pi Nb pip^ bN-i\y> ^-ini bnpn *tn .rPm >v»ii!nri Niri >d inv> 
ni^D"i nbbD3 N>n o> tPn b\y on-pra "...pmnrPn o>nnibm vayv\ pppmn pprom 
>£d o>pronn ">X)v bD NbN "iibi o>pn o\yn>£> pN nniyi o>o£iW" p\yb nrw ,"o>o£iw 
by urn rmt>m .vownw vn> tPn o>pron o> ond .t3>oai\y ifjfn onmb unw 
b\y "iwprii .ipn-iw >£D mfppy m-pnii nm^w o>mnb trvnn rv'mn "ro^PD" 
ri"mn pn ,m:>ro o>mro iNnn ri"mn pn oniN ,nn->\y> m-prai onni^ri o>ppinnn 
ii\y> 11 ivwn tin o> iron rv'mrw 711 >\yipn by wisn iid .ro^p n win by ino 
on in .»bmn pin n>i» onnNn o^pronn-on^wn ii\y> 11 Ttnnri tin op o>Dint>ri 
-ip>yi t> rvnn ri"mri rtpntri b\y -i\ypro\y ,b>yb wisn rpby rprmaon npibnri by innra 
b\y mbN\yb -ip>yi v rvnn ri"mri o>ppinnn o^oawn b\y -i\ypro ib>Ni o^oifpw o>P3yb 
o>Dinf vrv> bN-i\y> runm o£)\ynn to by o>i\ypn\y nm) ^i^in rroi nnnbn ^p^pn 
\y> .ro^t? Nbb o>pron ,-inibD ,o>t> na nn ptv nbwnmi o>ppinnn nm o>i\yi>n ib>Ni 
DPinn nntnn bD .nrpm? n win -wnd -mv> mm N>n o>oaw m*n\y lib p on ib o>\yb 
o>mnn b\y opitpy >ninm o>byi£> nnt> inn n^pn pi ib>Ni o>oaw mm mwo o>byi£> 

.ri"mn >iroi n nbN\yb n\y-nan niprvnn pN\y nnirib \y> iw ,nm oy .o^oim? n 
oyn nm b\y rpinnn monon nmybi jin rv'mn pyn nbN o>-iiti ; oipn ban 
o>oai\y rn^n b\y nninnn ; nbN onu >3 bv nn .ptri n>i i^pan nnw >nDbnn n>\yi pim> 
-mi .imn ovn jind •npm p-11 in n^bn nrnst? m o^wd ipanb niDnt? n npj^riw yiu 
>N3n nf •> bv NbN jpjno niDnt? rib pn in rwrny ^ni nbn> niDnt? nnv nN\yo riDDinriw 
ri"mri no>\y rnw m won b\y n>o~ipim n^inb nnmnn n n\y>£in ,p im .oyn nm 
<1N1 ; bN~i\y> >DDn obbDn bN~i\y> ^pdjd b\y omi ~>w Tii^b npoipmi ni-i>ni m^nnri 
it? 1m ii\y o>3p>nn bv niim iw>n bbin -ini^rib riT>nvri nit? "nn na^f nd bv nvn^n 
."Pid ^ipd" mil ri3WN-iiD bN~i\y> ^aw niDnt? \yn>m n^wpb rnov -innnb bp,t> nn ^n^n 

.nb\y 1^13 71-pn ^td iin ino>\yb rr'nin -owf 1 ^rnipn p>ib 111^3 rmy 

pN .n>N-ipnri nniri nid »w n>~ii" >\ymri jin wm rr'nin ni-npnn inN\y im 
b\y 7-11^1 rnDrn ^ddv mi b\y o>oi>n ; n>mn rnit? mi Nipm ; n>-iin p>v-ii o>3mo\y p£>t> 
; o>-inN b\y on^-ipnn tivi ; ipn i^bN »t .o»ptoi o^oawn o>-nt> rii imn ovn nnDt? n 
3 .np^ioi nibnwn rr'nin ni3\y-i£i 11 -i\ypn mnn onmvi nbN o>oi>n mn>£ii w>rm\y 
no>\y nN o>nNin opnw n>mn ni3\y-i£iii Nipm nnin bw o>n o>oi>n o> ow> ,pidd 
o>D>if n o>m^ ^dnd rv'mn n>o-ipimn in\y>£in mm »nni" winn mnvnii ; ri"mri 
bv in 55 .in:r>rDi o>3w nmipni Pnd nP3\y~i£i my-Dnb f n>nn o> ri"mri 54 .onnN rinm .nnan rnioo ,-iw^n ;nna ,-iw^n 'v 
.30-331 23-27 ,6-10 'ov ,'n rnioon ,'131 1^11 ^\) on^ma ^\)yt> >v 133 n»mn b\y -mv> onnwnn o^robnn nmpm ipnnj ,omm ib bN -i\y>n n\y>b run 

.\y-ii3Di obii pwi inrif n nid omby 

-ni^n mint*!? >iu>ii bnpn 
:ino>\yb omp^n o^nimn nmpnn odd im rv'mn b\y no>\yn n^nn 111 
•>n>i nib>npn -ivwnb wn >nDbnn rvwnn miy N>n\y >£>i -ni^n b\y jronpyn imim? 
■pbm ,o>mn rD>ntn o>o£iw m^n b\y omnm ,inN i^n nmmn rpwN-in o»3>in 
nmpnn >)\y pi rn\ypn mbin mnnw >\y>b\y -npn <pt>i3 ind -mini .•ow i^n ,o\yrr>n 
•>3D bnpn nntnm o>mnn b\y n»£Dn mom? b\y nwynbi riDbnb mbrm : o>mipn 
; \y-ii£iD pwi n 'rn\ypn rpbirv by prann wn ri"mn ,o3£1n .mb>npnn pbm riNoinnw 
>m>ib\y indd .rom *rbnn boi i>a>v bin mny io>n Ton nnw bnpn rnro n >o -io'o *jn 
.rv'mn no>\y b\y mnmpn not? m niwn n>bin Kin mb>npn nnbin b\y m ui>n 
bN-i\y> >n b\y ormnnn nb>nnn mnrwnn ,nw oȣibNo b\y nom naipnb wn 
pi pninb n\yp\y nnt> m n>i mpain n»£>o mo b>y£>nb mont>n ; o>31n>d nsipn <pt> *nn 
13D3 nbN bo : crown nbu >\yN~i ,poim? o>mm o'op^ ,o>obni o>N>i3 .omom? nmpn 
>i3>m bnn ,mrnronn mont>n mmm pim> o>yivon o>3h>di o>n mint? nmpnn 
o>3iD3 nbN omi .nm >nn£>\yn tnrvi nbn ,bN-i\y> >n my bo nmt>n tit ,-r>\y> >£r>n\y 
n^rwn i^nn rn>ao b >wn <ibNn ibnm in .omrjn n-r>£>t>b p\yN-in <ibNn <pt> iv o-ip>yi 
mont>n nmpn bN mm npnn o>3ri3n nnfmn >mnN m cpn nb>nm .n>bDm 
nmf> cpbivo pn\y o>\yin nnfm wan onipn jini poibnb ovdd miann o>p>nyn 
nnnann ; mbn nib>npn "io\yn b\y nwin mio m ; bnpn naipn ^nn .omnNn niDnt? n 

.^ibNn b\y mmnNn nwni nTnnn nnmiannb ty nbbDnwm 
niDDf n nN p>i^nb ijto t^>d : \ynn b\y isriN o>DDnn >3ai ni^n bnpn mirmn 
p\yN~ii bnpn pN\y ^n by ; mi3\y nii>f n o^iin^n "nb n>3Pnm ; bnpn n> by nby£>inn 
o>n>vb iwn o>mnn ,o3nw .nn^ o>n>n niDnt? pv nw\yi3n mmm vip tit o^n^ 
'n -pyrw '3D n^vin jin no>bin pi n dniwd in ; onb\y oniDnt? pib bnpn pi nnnp 
mN oipn >i\yin on>n mwv o>iwo p>n...tnd nmn pi n>ib bnp pi ^nnri" : p>'^>iibif 
•>byi...?o>i\ym b\y n^ npn ^n>pb pi n>i b\y oniinfn o>b>^ND p>N ?pi n>i mnb 
bv o>ffinni...[bnpn nunf] jin p>fnb mbpi pro unnw ~im npn o>n'>3D...mbrin 

".-mpi o>p£ipi£)D on pi3n mpnb inbinm np\y\y ot> po 
iinn :niinf b\y bum bnpi ipnnn ri"mn yrra im n^ inpn "i\ypn iiNb 
miDf n ni-iipnn pnum nunf b\y npn t> t> ib ibV3 bN~i\y> >mn\y o^inin o>-ipnn inNi 
.ri"mn no>\y bN nib>nn n^ unN w o>mn nnnnn ini\y o>i-iin bi Kb in .ommn 
ow>nn nN i»nb bii> inn pn o>n>it>n o>~i\ypni nmab >i f~i> on win ; nn>nb .■j^wi 37 'ov ,'i TiD ,'i nt'N ,n"mn >v pvti? /wwd in orr^y roy> ^v 55 

'57 
.103-104 'ov ,n»i\y ,pvw>2t>'\v 134 b\y mpm Nbi on>rv b\y manwa bnpn jin p^nb n>d on ipi-i nnpa >a prp .prmpro 
"o>~i>n mw onwb mam? fn^b y>N\y ruaNi -up >a prp ny .n>nbi> nmi>* mam? 

58 

nmn . rninri >mn b\y omam> nmyn rimmi imn >a-i* oy TTmnnb >wi\y n^n 
man* m!r>npn mnan yinn >Myi\y wnid b\y imm* n>d rawN-m nnwaNb napu 
pan N>^inni mum bnpn b\y dniwd linn nmi nu in by Nbi yinn in by t> t> innb 
Nb nb>npn jin wain \y»N-in iwpni mnabw nmi .nrrob o>ot>b n>by nm*\y n-i^wb 
,nu\yn nimm b\y nat>u nn>n 9 .o>T>rv b\y mna w -mp ^ipn icwd h'ph unn if im 
•>no" winn riN \yan\y wnmi nid -iii>*n mam> lua nmmn mam> jin \y>rmb noun 
-pyn >\yN~i on\y pirn Niw o^»b -iii>^n n> by nmw pirn -ni>^n >\yN-ia Nb "i^n 

°."Non mrm nnam 
Nbi ,m\ym3 mam> byi Ttnm bnpn jin o>\yainn o>mn b\y o-n o> \y> 7N 
nb>n u>n n»niii .iii^i in^n mint? NbN nuN imam? iwnd ,7ibi on>rv b\y manwa 
imm ,-pyn nro '* i>o pa bnpn nnnb y>ui iby\y nuwn mbN\yn n>b nimni im>7 jin 
mbN\yi bia>o i>n o>ni mb>npn ivwm ium m\y pinn nmi mnnai »iwn own b\y 
umuprvrm >a by in .na>m>n \yiT>n piN in Nipm mnnin mwia nmrr nnnN 
-im ,oyn mm ma wn bnpn mam> -npn mab nimn in\y>an >a by ip>yn ; 61 ni3mran 
o>oi>n nm bv y>iin .on^v nb>npn >m n>3>iD mint? ramo >d o>-nif n oin pn Nm\y 

. 2 N"i\y~in : m oin o>obiin p inN b\y bnpn n\y>3ri b\y 
i3>N\y <in bv .bN~i\y> rinbim o>iwnn mb>npn iowd ^biniN pi i3>n N"i\y~in 
; nmbbii nb>npn N>n bnpn nnt> m nnnf \y N>n invi\y im nN~i3 ; o\y£nn pwi nt> 3nn 
-iivn o^inpn nuin ^vi w iwv Nbi ; nb>npn b\y "o>nm ^yi"!? N>n nunn iwnd 
jwnni TDtt inw nnnN mo>\yb nwi ; n>\yN-i . 3 om^ nmn nbw n imnv .n^ p^^Nb 
o>\y3N nviwi Nb iii^^n uuv jin ^x\t> o>iDfinn "i^n mo" jin -msn N"i\y~in 
,p 1m , 64 "o>wi3 iii^n n>nvn\y o>\y3N nvi\y NbN 11111 i\yiyi w nmm o>-iniinn 
,<}v m .oin i>Dbn Npm wbi -ni^^n n> bv njmnn ona ripnb bii> "iwn otn" inyib 
bi •>!•> bv nb>npn bmu : pd^ b\y nao 1 o>bnpnn pobw ^sif n\yib\y jin -injid N"i\y~in .(104 'vn 'v /lrro 1 ^ bv n^i^ nnpin nnbi n"i nrt nT]3n'7) 270 ,260-262 'ny ,nmi ttt ,t"u^t , 71 ,'y 58 
ma tin no^von N'avnn ritov nnut' on u>m nvr>\y tin nm pM n"mn .118 'ov ,nam ,-ido3uu dj 'v 
580 'ov ,u£3\yon ,ifrN ntwi 75 'ov ,0 >*o ,n"mn :^d pwa -ini-> n^aipon n>d M"a\y-in mov .inn 

.*f^>N1 

.590 'ov ,u£3vyon ,1^^ -jino ,12 ,M"n u'^aon n»w 60 

.on urn -T53D N»a\y-iD inp'oa tin !w»t> uiD^n 61 

ni£3pn\ynD t>npn maoc tin wanvy D'oan iiy ^v .nam ,-iao3un ^v ooiao N"a\y-ia ut'vy imn ip'v 62 

.118 'ov ,rnioo ,^"a >v iia^a nJioun maocn 
.*ji7>N1 83 'ov ,o\y ,-iao3uw 63 
DTian 't'va an\y no^o N"a\y-invy n^iJ ,>a on .85 'ov ,o\y ,-iao3uw ; vnn 'o >k p!?n N"a\y-in n»w 64 
-inNt> :uvi 't? a p!?n N»i\y-in n"W 'v :n^Ma D3\y ivy^a on>3>i\y o^oann >T>o^n !?vy onyia dj ia\ynn , > 
•>a pn-> to p ^vi pjo an^ wn njnanvy ira ,ann ^v db* ^13> m^ o>3£3 own won ->a vaip N»a\y-invy 
oipo toa pat'int" o»t7» n^^ ^aa Nin ,DTian ^va an ^\y oaiin!? tipu nnw oo^vt' fru> o->»an ^\y uivo 

."P3»1 noam ai inM 
.94 'ov ,o\y ,-ia»wn ; 610 'ov ,u£3vyon ,ii!w ; nop 'c T'n N"avnn n»w 65 135 \ym\y >£D ."o>3p^ri" n> by bm^i ,o>nin >byi oyon o>3innn n> by bin') ,o>nin >byi 

66 

inn , o>mn >T>nbn mini Nb in onm 03m "o^pvnv nNi3 rrcn iwpni ,nnwi>, 
N>n nib d>ni .nb>npn >wnh oinynb iii>*n nmt> nn o^ora nbN\y N>n N»i\yin nronw 
o\yb ibnN nb>npn m ninyb twn 111 maib oin <^n b\y imim? i pN >i yiip N»i\yin\y 
maib bii> bnpn oiv>n pN\y ininy jin N»i\yin t> v in ii\y pwn by Nynp nyru .ni^n 

.inn by -in 
•>-ip ,pm n>i b\y rronnn imim? jin mbnb piin>t> n^d n»mn\y b>yb wni 
onm y>N\y nmbnn pipyn jin o y >iNbnn inibn vmm oyn minra ,n»9in mim? 

69 68 

pv iy >iNbm pitwn , >"«n >a by . m imyb o>bii> limn in i»nn iii>*n by rnn 
»...ibn >i>,n ni>n >n» vmnn mynwn .oin in niNn <ipini o>mnn n> by rmw\y mui 
pimi nnnm bii>, wnw pi n>i o> w ('ibm nn") bNi\y> mi lit? >ni vwa Nb onw N>n 
oyn b\y mil rnin nNoin n rv>y\v v pat? \>h °.nboib bn> rnnn jin m\y pin rpin 
on»b \y>\y two ,>ot> nn^n pwi n>>,it>n jin \yi£o on .o>mnn b\y pin n>i bm mm 
o\y£i Nb iitr>N\y n^d3 oni ^mpy Him >£) by onn) o>mnn -.^wm b>it> i>p£in pi oyb 
pwi \yisb o> i\y£iN ; on .o'oimpn ib>on\y lit? >ni jin i>nnb bii> inN pi n>i bNi\y>i 
nipani mm ,n rim n by .<ipin niNnb \y> w mub inw ibn >i>n on pi :inr> i>nin 
v>13 m>i3\yi£>n ^riw pi bunn p pbn .on^v >3£>n o>mnn nn Nbi ovn nn nnnn nn 
t\h o>in^ on "...ibii ^un ni>n >n" \ynnn fn^nn pbN\y o^vn^Nn mbwbnwni ibwb 
nNi3 ; ninN nip p on n!?n napn n^nw o>mnn b\y mn nv>n i\yNb pi "ibn >i>n" 
; nb>nnib nmn b\y ^pinb fn^nn wnnn on ,nm nnwb .^ot^bn^j^n pwi \yi£>b \y>\y 
Nin ownn .iwd pwi \yi3b \y>\y inu ; rnnb <im\y dw ibii ^uri on bb\yj n^ ^pim 
.Ninn o\y pron pwn rnpnb oNnni nNn ^vv^ww pwi wi3 rnat? inm >"\yi\y 
1 mv 13m .ni>nin nuwiai op3\y >n n>ri bnpn nnnf nmf •> mnn nut? m in 
nN oiy>nn bv rnaib ; nmn nn pin in b\y pirn ; iiinn in nn \y>\y i3n>>if n p>t> n 
•>i>n ni>n >n" wiinn djp ir>n nvibw in b\y wnn .oinn ^pini pnnui pnupn opp 
rnvwann Jii^o b\y nv>n np>nb pi Nbi rn>nrii napnnn invnb Npni fn^nn "..ibn 
nn ^unw yiip 13>n up um : rv'mn riuwia pib n nuwia pi iy£> inu p>iv in .rnnsn 
nnn> nnb mm \y> inw pN nid onw pi NbN pin nn ni>n bib <im\y ripnb in^ 
o>nm N"i\yin ni3\yi£ii\y nni3 in .bnpi NbN pi nm inin Nb iwni o> ^pin mbvi 

: n"mn mm> ppib omnann .85-87 'OV ,1303015 66 
.88 'OV ,o\y ,-DOWD, 67 

ana nw>N uwq tOv iovy !?v iptai UTiiai ia\y> : ynv 'ai iom NaN ia !?Niovy >n iomt" : i-n fr vv ^aa 68 
-na^n ^v mnj pinj \>h ■. onow itiw ,pn^ ia -\stf>H >n nat ^vi vavn nat ^v UTiiai laoci ,t>N-w> 
dtin >nwi onw dtin niMoa (j •>a^o) ?Mip wb ,nanN ia ntn ai iomt ;iia tdov^ p^ia> "iia^ an d»nn 

».Ni7 - N^7 >N ,y>H - fr1D >U N3>N >N ,fr1D >UD O'Vaip 

.onw otin niMoa n""T a»v vv ^aa 69 

.(h 1 ? h 1 ? >h ma >u n3>n >n n""T ,i»v) niat7im (u\y£3 Ni? n""T n»v) , "\y"i ,o\y 'V 70 

.144-145 'ov ,o\y ,-iD03uw 'V .i"v fr vv ,N»iu>nn >\yn>m Mam 71 136 •o .orprmpn ^v\ ,on!?\y oinri !?v itufr iicn ^winai ,121 !?v d^odco 112* m\y to 
v?y lo'Dcnw Dinn !?vi ,Dmri upnnw mpnn !?v nw ">oi .-iti*ri io:> ,-iti*n 211 
,ni3pn i3pn jP'sni .cnvo •>£) !?v Mri£> 2»n 2-in pn ,-112* !?\y iovo dn !?2n .itiim !?d 
,W2 p'trn .d!702!7 !?ripri inw on d^id' ,21-in otap n!w to ,ni*o!? d'-itj m>i 
o\y£) n!?i ,p\yn !?v P121 wmn w : m ion N2N in p\y 21 ion .p-povo pn pi£) 

:pVT* 12 "nV!7N m '111 t>V1 ^N^QJ p PVOW pi '111 !?V 12QC1 .!7N-|\y 2112 1-|1f>N 
12 NIN 21 1QN1 .ri2 HOV!? P^ID' 112*n 211 p DN N!?N ,112*n !?V HID PH1> PNW 
.N!7 ,N!7 'N1 ;PN ,P12 'Ijri ND'N 'N .P12 'Ijri jO'IM OJIN niNQ2 >HN1p 'NO :ri2riN 

.t>vl? p!7iD-> 2nri\y ,-iTtn riJpn!? omn pn ,Pn p\y tm 
: ibN o>b>m o»f n N»i\ym ^'ipn yupi 

rr>ovn\y ,-pvn mo on [mpnn nN o^pnon oivon=] on'rvn oniN dn ,o»oi 

0">t>ri£)1 P£)1"|01£)ND pW '^ ,'WV WVW flQ ,112*n "O'OV !?v jOn^v H2*n oniN 

.onon p po*ot>o om jOn^v ifovnw n'ovnw 
; o>3pnnn by itnm "ibii >i>n nd>n >n» wnnn jin \y-i£>n ,n3r> ipii im ,N»i\ym 

N"2\y~in ; n3P ipnb iwn in .v>by nbn o>mnn n3pn\y >n b\y n>i>f N3n inn>n by pi Nbi 

<pnw ibn >i>n *tp bi .nbn n^N n>d mn iPnwi n!?n nbn rapnn >nn iPnwi Nb pt>p 

mi >£>r>n on on in ("ibiDD nil") imy iii>*n in on o^pnnn on : <ipin nb \y> np>pnb 

o>\yb \y> .ipin nb pN ; ni*n iiib N>n ib>3N ; n3pnb <pnw in^n in pn on 7N .o>2~in b\y 

13>n N"2\y~in .inn jin i»nb biD> "on>bv -ii2>*n n>nvn\y" ow>n p~i\y \y~i3D N"2\y~in\y ib 

nip! n>n bnpn N"i\y-in n£npm\y -iid^ \y> ,p im .on iwni o>DDnb 10 niDnt? t> n^n 

n^p 74 .n\y^nbi nDbnb bnpi ~>t>r\ n>n pm >m b\y n^ao >v^dn b>V3nb niDnt? n\y nib>npn 

nupnbi ni~inb ^pin p>3vnb 7m? m Nin p-11 Nin "ibiD >i>n" 01pm inivn in^n irw 

nw>^nn bm bN nwn^i N"i\y-in mm rapt? n npt? n\y mi .nb>npn bbD jin nn^nnn 

nD b\y n>3i~ipv mbn nn»p\y n"mn b\y >obnnn mif >3 01pm o>tow opn pd>i n~n\y\y 

nniN o>DDnn rvwi ii»mn b\y np>nvnn iniN>pi -nNb -i>2f 7N .-in^n niDnt? 2 o>mnn 

."ibiD >i>n nd>n >n" n>>it> b ini3\y-i£i -npn N>n n o>3imp mio n >d bnpn 

Nin n"mb -npn \yn>\y >d -i>2f \y ,13-112 o>D>\ynnni ; N"2\y~in no>\y b\y ^f 13 on>n 

jbnn pr> "inp onDinn nnwn nnt? m b\y oniDnt? -npnb bnpn JTom? -iipnn \yp>nn 

b\y oniDDf pnb bnpn niDnt? pi nNiwnn ow . o>3iN>m nbun wni ; N>\yjn ; p-iin3f n npfwn nnf-ii£iDn omwm :nii-i pi nnN nn>n .pn jin^p n^N o>3inip nnfm 
pib bnpn pi o'iwo 76 pn^> m i^bN m pnin tnd m nnn - * n ; bnpn nunf v it? >n 
71-iNn o3Pii" p>'^>iibit> 'n b\y mt? >n in ; bN~i\y> ovb n>n ova >N\y nii^ if m bi ovm 
n nm nvbnnn nn^nnw i^w p>o\yi>bi ."obpiw ofpo bi ovm o>i>\ynn o>n>id 
: ri^-iN >bv miDf b\y -i>nd Nin - !>nipnn in^n ib>3Ni - -ni>^n"\y N>n wbN m nun' .np 'c >\ p^m ,noii nap 'c 'n p^n dj 'v .uvi >v a p^n ,N"2\y-in n»w 72 

.nop 'c 'n p^n ,N"2vnn n"w 73 
m3\y-i£3 DJTivy up >v ,'h p^n ^"i\yn t>y onra invon ,-ii2^2 o->oDnn irono nfrra -jvyora pm 'v 74 
.(89 'ov ,o\y ,-iD03uij) N»ivnn nu->\ya poun p^nn tin on^o ^'avy-in nit -idojuu nvtt' .N'avnn m* 

.N»a\y-in nit 1 ? nuvy-ia on ayv -jvyora Dwnon D»N-in nm dj 'v 
nnvmi 117 'ov ,o\y ,-ido3uu -jino) lap 'n p^n ,pn ,mti a pt>n ,N2\yn ,ua\yn /n p^n ,N"avnn n"W 'v 75 

.(o\y 
.87-105 'ov ,n"W .pv^afrio i7\y inyi nid d^n o>»3n^ rawnn oirv .i"op 'c ,11 ^d -120 76 

.106 'OV ,D\y ,p>'if>21^1t7 137 78 

nb>npn\y nronn wivrm b^N ,!r>yb p>niw >£D in . "nrnim nnwn mibin o>T>yn 73 
inN i^n yiip N"i\y~in\y n^p .n\y-ii£>n oym N>n bnpn mit> m mim? -npn N>n nmy 
Nin Nin bnpn mim? -npn\y ">w 1^1 nmy nb>npn Nin bnpn mit> m mim? -npn\y 
wnh ribDi pimroi bnn ,iNi£mn iiyi bNi\y> b\y pobwn mit> m bD b\y onpjm? -npn 
bDi jmnnb o>d>~i^ on>£> by .orrpn t> nnn o>pnrj o^mn imi im bD\y >£>b» : nimn 
>bbD piNi\y ,p on ,n*p 9 ."7bnb in biun i»ib bNi\y> bDD oi>y >\y3Nb om ,orr>yoy 

.-ni^i nnibJin niDDf n N>n !wi\y>i pobwn mit> m mim? 
mi D3D .N"i\y~in nvp\y jin nn>£>\y <pp oin b\y piito oo^b pni ntn iwpni 

:0"N"in 

iod 1111 in !?D2\y pi nm pi m ^1 olwipiw tm>n pi irib inw ron m •>:> 
noil m pN\y •>£) !?v °|N P1112 ^niqwd P1112 rms' opnon !?n nNiio >>\ PTitn i\y-n\y 
n> by )Wi '>30it7 on Pin >wn to im 111 tni\y tm>n pi rpiw pm n!?n ipn m!? 
bao ijip imniom impum imwn na enb )iw m >iaoi imnioai impnai imm 
innna Nb\y >"avNi n> by inn >vm ba e>3oit7 enpnb inn iJHNa\y pin >na inw 
<1N1 >i\yy n>n>\y n\yy>\y no ba\y n> by tpaoit? mbai nnt> )jn \yn>M ioy unn Nbi 
dn npi p\y inNQi 12 -pn iwi wrpfn pqi mrinw 'qd n!?n m pni mpn iopw ">£) bv 
•>!72 d^wtpiw :m>ri pi jpi!? in3\y NPin ron n \y novo 'Nn "o rpi t^wt ndti !?d p 
oa ofi>3>v i>vn >^3N ba\y )P30 p d> -pvn >im> p dni npi novo im ^m p£ic 
Nin >in m»bv in»JiVT >30t7 mbi3i )fi>om vvrt y\pt\ n \y>\y isti *m bM JiPibn 
iio> \yii>aa fit 110N Nb\y >a bv «ini >wy n>n>\y i\yv>v no ba\y \yn>aa 0111a ibN3 
on^p onow •>£) !?v ^ni >wv n>n>\y n\yv>v no ba\y n> by >aot> mbai nnt? )jn 
on lo'Dcm "iiD Dn^Pi Pnnw p^ind n!?n n^ pn nppnm riPiun dipn !?v D'np^i 

80 

...mpnniwi 
\y-ii3D pwi vnp Nin\y 721 N"i\y~in p nDb p>n"in o"N~in\y dn-p ; inN i^n 

81 

. oprm nDDf n nid ; npim rmpro ,iuta bn>n pin n>i b\yi Pnpn b\y niDnt? n -npn\y 
; >3\y i^n in .73 bD \y-ii£»3 pwi rip^n Nb in p n\y>£>nb nnif ^n jin n>Pn owin N"i\y~in 
\ypnn\y p!?nd pm m t>n ^nvib .N"i\y~in nnwb o"N~in ninvi inp ^nnw nt? •> \y> >d pn> 
niDDfb nv>p nnt> mn ~iN\ybi bn>n pin jpi jpDDf pib bnpn jpDDf pi N"i\y~in b\y 
n£iipni Nppi onyn ^n ^ipdi pm ^m ppdi bnpn npoin "iwb .ubi np>pnn 
nnnn ^p ow»i on o> o>PN>n ivi ibnn p nut? inn inw npoin "iwbi ; N"i\y~in 
•>3Pb v>pi pn nppnb wri pi ; bbDi n^^D jpDDf \y wr\ N"i\yin ninv\y >b n^u ; omy 

82 

nnnn jin o»pb nnnn o^v\y npiin pn : pm . ibiD >pn 01pm on\y o>nb nut? n ; nnn 
n^p N"i\yin p iddi ; nin>n o"n n>by piidj Nb\y m^n ~p pn nn ; o>nn nnDt? ni npbn 
N"i\yin\y nNi3 in ; nnnn ow>P o>i>mn pn> >Dn wbi o>nn\y nnrin nnp3D>Niii 
iwnni .o>pnnn on>rpb\ybi o>nb N>n nifnj nnnn opp jin jp£iDb jpDDfnw mo 
bDi .ni^n b\y n>pinn jpDDfi nmmn mi nPm nnwpn nPN\yb inpn yyv \y>ip3 .249 'OV ,D'311 T>n> ,P'U\yTt'a 78 

nwiwnn t>y .nav o->3o^ ^\y iiu^wn nnoio iMvyt' nwiwnt' m-'jant' ^•'Vt' 'V .n>d 'o a p^n N'avnn n"W 79 

.114-118 'ov ,-dojop 'V ^mvovyoi ,nnoion inw pit> tripn pa N»a\y-in pnvvy 

.vo 'o D»N-in n»w 80 
tio rbtw*? onTio >3>n .t'njn pin nm o->a-in na^ tripa ovnn ma pa wpTit' pi n>d p^ta TiionTin 81 
mm moivn nt'Nvy ntiw (mnTi ^non im "n->oi3iuw nnan" w noacn) ap^ uivon nwaa ppo 

."ID03UP t>\y 1>3PT 

.115-117 'ov ,iao3up ; 253 'ov ^'ap i>n> ,y>m>T>'?2 mwn 82 138 n»mn mwvb iipnn on\y o>mnn rvwi nri *>Dbn o>^»n o»Nim N»i\ym >nyib ,pw 
\yp>nb wn pn ,nmy nb>npn n>d bnpn nnt> m mintw ny>ipb wn in bnpn mmfb 

.o>3impn nnt> inn inwi bnjin pin n>i pib n mom? pi 
-i>nd )vh p nn pib n»mn pi npim> manw by m iwpni y>i*nb >in-i ,<pt> ib 
Nin o> iiit> b^niy nn .on'om *jbnm >wn >inob trw cpwd <in o>mnn >w .b^niy >n 
rannn >oi>n boi\y iiit> b^niy nn .imn iii>*n Nin bnpn mom? -npn\y \yii£m pwi 
,niinn opp rmt>m ofwm pm b\y mbN\yi nbn m^nm nprnin mbN\yn bnn ,rprm>n 
nN pyn <in b^niy nn .iii^i raim? o>i»nm o^mo^b o»iii>* nnt> m pub mint? n 
npwn n> by mfppy in nrw* ni-i>ni n> by o^ufwm o>-onn nnt> m nnpn >i>b imn 
Nb o>3Jiw b^niy nm n»mn\y inod .o»Nim N»i\ym n»i\y pjo ,b>yb oni in\y nmpnb 
b\y npvnpimn mobwni o> NbN mb>npn ivwn rnit> nb rmb \y>\y miiipyn rrnvnai pi 
; n"mn -iiiv "iipn iwrvnb nbio> b^niy nn no>\y on p£>t> .mbNi\y>n nw^m n mivna 
nyfwm n^iwn on^i nmn\y tip biN ,b>ipm m iwpni ibys o>mnn >w nn\y 

83 

.Jiimn 
bnpn morn* pmv 
bnpn momw ny>ipn iwnd im>b pip^ n»mn ,oyn mn wra jin v fib run by 
by\y i^om nmy niinn b\y minmi nmom? piy jin niinn oyn mn .iii>*n mom> N>n 
,p by .irw pi in it? m bin napini nb<m n3>N bnpi ramun mom?n >o rvomb n"mn 
nN boib vi\yjn b\y nmwpi o>bbi3n nbN pi >i ntrnsn rnit? nb pp^3 n"mn\y Nm ^10 

84 

bnpn miDf jin t\t>wk n rnit> n . bnpn nupn jin mb Nb\y yi\yw >n n^dj m^nn 
; Nn»-iiNi -mini pf w ibi bi\y onp >rDbn pn ibi : nN^mb ii»mn ^£>n 11 01pm pim 
inN bi nn\y ; nvii\ym m^nn ; o»nibn nnt> m >3\y pi nwwnni mwn bv insn 1^1 pi 

. 85 niinn p i^n V113 onn 
n nmwpi bnpn nupn jin mb Nb\y viw^n nbbin >! yiip ii»mn ; n>\yN-i 
in bnpn nupnw nv>ipn i^n in ; N>n nbnpn n mw .Nn^-iwi in bnpn nupnw nn>iiD 
pant? nb bii> wn ii»mn in . 8 n rv>y\v n jin^ p>t> nb in>3\y nv>ipn i^n im ; 8 Nn^-iwi 
mil Nm 11 inpn -npn\y NbN nun b\yi in bnpn rmprw pi Nb nvib o>in^ un nn .-f^>Ni 184 'ov ,ojt ,-im^d 'v ,^Nmv nn ^v nnpnon mnot?^ m>3£3n^i im im^ .«iion 

.-fi7>Ni 70 'ov ,0 •>:£>» ,n"mn 84 
oovya p^o pvwptovy ^d ,0'oDn !?vy ptn ma dj onvy tripn >\yN^ n>d >"\yn !?vy irijua >a pn , > ,djoim 85 
Ni7» w^a irn»y tin poJo dw >»\yn >a p>^ \y n^^ ov im .(247 'ov ,o>m t>n> ,pvw-nt>a) i>i7u»ifi p3i£3 i7\y 
^a t>y wvw runnan tin napwo t>npn maocvy -ja ^v -fvoa rwo u^n vnn\y >aa mat mcoi 'men 
NWi? va\yj tripn rmpn tin ^npt? n^ vawn 'a nvaipn rnioon ,p 10a .o->»ann tovo ^v Npm wi?i ,mi*»n 
,pi .i7>yi7 onanon >3Do»o mmm 5"ocn io n^ivvy ^a ,o>31njd naipna n^n >»\yni rnipo h 1 ? ,nid 
o->onTioa W112 mat 'a na^ p ^vi (o\y) t>npn tovo tin p^n^ n^va >»\yn mov ^viaa\y p^o p>u\y*T^i 

.ptn n>ii7 Ni?i tript' 
>£)a ,m»aon nwvt'i nupn ipn^i in* o-wvn -na^nvy ,nid im in" : (nap io'c 1 p^n n»w) N"a\yin 86 
nvi ^v ntopnn M"a\ym niovvy nvap^i ,D->aoi3 miip»t> ".nunn pia o»p Nin nm ,onwya nNi>\y no 
o>N\yi na^i na^ !?a pv : av no ,v» -jia ,»i>vn >no» -jiv ,n»N pi ,it'' , Mi 579 'ov ,ua\yon ,p^N 'v ,ann 
~\H ."ot'ivo nn din panoj tbi \y-npn nfr^np ^aa nnJ pi ,nnn pia mo»p in •>ini....ni3pn ipn^i m^ 

.71 mvn ,142 'ov ,o\y ,iao3un mwn 
.o\y owaion mnpom ,o\y ,pi7N >v 87 139 ,bnpn mi m -pit>nb m iy*in\y o'lwn o>nvon by niy n»mn ,p by .-ni^n b\y ^bun 
nnm /^rnnwnb rnnwn" n»\yy msm -iii>*n p \yri£>b tip >Nn /moil Nb» b\y wbn yuo 
>im o*y\y iru >i p>^3 7N n»mn b\y m ibnm vmsn pib pwo Nb . 88 inN irw onw 
rmpn ni b\y -npnnw ; ri"mn ruyvw 73 by inbn o^rinN n> by o> o>y*inn onit>nn 
irw iif n y>N : rnit> an b\y iwn p nspwn pN im wn T>rvn nynw by -nub bnpn 

.T>rvn nynw by Tmb nb iwfJNnn bnpn rupn nib oit> 1m 
.oini >ibn bnpn rmpn nil pN\y n^iinb ^dnd n"mn wipn m iwpni 1-oim 
piy -in b\y Pip^yiw pwi bnpn rmpn rmo m 89 o~inn T>p£>n tin \y-pfw >n n>n ,o3nw 
bi nN o>\y£iin on ib>Ni nNiw o>>m o> v>n in , nnii>* n>3>iD mim? b\y nbN\yi linn 
-nt»Nb T»\y n-ipw id ,ib\y mmnn n\y>£mn iwn pbn n»mn nm n>by ,nn n>>if n 
b\y yonnw im ,\y-n£»3 ir>N\y ^n by . 91 bbi Trim ~i\yp iii^n mim? pib n>i yw -in>ni 
nN Nbi -iii>^n mim? pniy jin <ip\yn rmpnn b\y Nrpnwi ppirw -pninb Nin ii»mn 
oNin n>n\y pwi oinn jin o>\y-i£mn jin v »>b Nb\y mi n»niii .nyiiwm oinn b\y onii 

.pm bbin oinn jin N>*inb \yp>i NbN ino>\y jin 
rmpnn jin 111b Nb yiwin >i o>yiipn nmpnnw N>n ii»mn b\y n>-ip>vn inwo 
njvo nN \y\yND nbN m-npn b\y ouwa .oini Npm iinnw o>-i>Dra o3>n Nwb viwj 
nyiiw pi nwwnni iinn Nb >d inbn ipm ~i\ypn o>\y mn bv <r>f mb in>3 . 92 n"n~in 
mint? oy ~i\yp mub T>N\y oin ^pinn i^un nf >n pib bnpn nupn jin 111b Nb\y T>rvn 
.ni^n njpnb nnip i^n^n nyii\y\y >"\yi niwni \y~ii3D >i nmi pn^i n^inon ninpn .58 'ov ,0 nt'N ,n"mn ; 7^1 76 'ov ,0 >*o ,n"mn 88 
'V niu>\ym nnipon iw rn>pt7i? .o^raoi o>n o^no fc ^moi iia^n nupn ^\y -wpna "oinn" j\yio^ 89 
nnvna owison umpn^ in onni? vmi ivyona m^ann .tvvy-navy 110 ,p -pa ,»a oin'M ,"'n oin" ,n»N 

."a oin" -jiva o>«wn 
,n n>Jit7 i?\y o»3>T)oi o»m>sn om^n tih u^aovy pwa tripn rmpna oinn oipo tih o->\y-i£3ovy •>» w 90 
lama nJpnn maoo -upo dw ^a oinnvy omaon o->oan 'iv oi\ o»p ,n->vw-i .n"mn i?\y o>\yj*T^ o^nnai 
o^oan iti p .(29 'ov ,o\y) iTiupn tin i^ovy •>» ty ^vrb o»kd iia^nvy \wiv k^k plow nt'un pvo !?vy 
lipTia -na^n -j-11^ tin im> ri£jp\y» n^ia n^icn tin nnJon yinnnvy la nupna oinn i?\y mpon tin wtoh 
n^ na\y o-inn ^v>h ^v rupnn tin t>oat> in^vy ipoa ^\yjo^ .oinn iw riTiatrin nnwupn tin ivdno ia^o 
.(ni£3ci3 nwojn^ -jvyona o\y »yi ,313 'ov ,o\y) nviavy >3>*Tt? -npja nmi ,nu-in^ nna in oan 
Ipwo imn tin nnJon ii^nn 'a o^^ao tripn rmpna oinn oipoa D->poivn o->oan iw D'o'ico o>oi^ 91 
^la^ -na^n pi n^ ^\y»^ .^non •mpTia iwpn ivjn ivyNjo nviawi oin iw riTiatrin nnwupn tin im> 
pi .(199 'ov ,o\y) 1a a->mo oinn rbvn nva »i»n» ruvvy >o pivy onaio \y> ,p 10a .T>n>n dj n^n ,oin ^>un^ 
run ^v t>vnn o-inn on dj nmi (231 'ov ,o\y) ^uin na -pyn tin a^iv Minvy dj oih ^v ^n oinnvy pn> 
oNinn p1^a nid ncuo on pi t>n oinn ,p 10a .(245 'ov ,o\y) nvyinn i>vi rpi*» ri3>N\y n>vi ov i-nonnt' 
tnN\yt> D'an^ oin t^unvy tripvy onaio \y> : tivi .(257 'ov ,o\y) mvia\y >3>*Tt? nana nmi oinn >pi tik 
.na^n i?\y o->»m rnnn^ wua mai ni->va fry tfraai ,(308 'ov ,o\y) iiTirP ruo ^v ,nvia\y^ nana ,oarP 
frv oni7N\y\yi n""T na^ mm pi (ut'p) a p^n niiNn 120 (mviawi a»£3 \y>i -ono dj »v) '"vyi nu>\y 92 
ifrv nu ia inMi .ornnj o»pi? n^w vawi ^2pi ifry ornn infr ifrv pwovyoo 11a* vovy\y ->o ^v d^kwwi» 
frwi ,nid NWi? va\yj na^ nai ^v nav^ vawnvy >d>ni -p .inviavy ^v n^n d3>n w ifrv ornnj ^apt? *j>i^ 
oh .im rnnjo 1022 m^i : t>i oin n^vm onnt< o->oa ^^1 .nviavy nvwo Nn^UNT mpt>» i»n 1a nnn 
infr Nt>\y i?Ni\y> >pmo n^ .m^on tin t>oat> va\yj nnvy ornnt' inyia\y noipvy •>$ ^v «)N1 .ifry nn pia 
>N\y no t>y vaw nn ,nnnn ^v Tiayt> va\yj\y ii->a\y ,mao un^ t>y i»n\y ,nw mvia\y Nin hpn pm ouawoa 
.ui£ja -jna ^aa -jna 012a hin ^aa ima rwvri h 1 ? ^vi nwv t>y Nin >3>t? mo ioivi ya\y» nnvy .i\y<3>N 
'tn ".npPi Pvfr noip o^w^in nwa\yi .mnna nJiovyi o->vaiN iPv iriiaj n^w mina\y m^o i7* pNi 
Nam) yiNm nunv frnp nupn o»pi? n^ vaw ^v ^n nn^on tin t>oat> va\yj\y iwj o\ya n'fri pwi? :j"ocn 
njpria cua'' t&v vawn [m^on tin t'uat' va\yj] n^ ^aa\y f)iNj >N*nn> ai o\ya a jun n"2 myia\y >»jojm 
n»£3 >3Do»o mn^n ".•>"vm nun'' ia >»n o>3iNjn nawnai o^v 110 iot> um nawna >d>ni pi ^npn 
a"ai t>npn rupna cua-- n^w va\yj\y •>» n^ ^aa\y iwj >N*nn> ai po£3» : iwj nun'' ai o\ya vn mvia\y niat'no 

.yv V"u iov i3>m nun'' ia >»n nawna n^ivy m^on 12c t>ya 140 o3>N\y ,-pyn nro rmpn mi jin rmnnb nmm bvmn Nb >m p>>n o> \y>\y ini ; o~ii 
n>n w>r\ nun 113MD by minra ibN nupnw 711 minn nynw by -nub ,o>mn mini 
nynwu mm \yin>\yn 93 .n *pn nbn onwn o>mn ,pNi .nynwm mnn p>D Nn^-iwi 

•>mn» mii-ip o>jpyb rmnn bnpn nupnw ty n>i\y ni n>n bnpn rmpn rrnom 

94 
nyn\y by Tmb bnpn rmpn b\y mi >i riDbnn obiyi bupnw -imb pirn in .'mi^n 

mintn bn>n pin n>i mim? jin on>nynn o>mnn ,rp\yN-i .mnn m jin <ip\yn "pn^n 

,-iii>*n nib Nn»-iiNi ipin ,p>jinn >£> by mnab ; o>3pn -ni>*n ni b\y ^nwn tip •> by bnpn 

ni3\y-i£i >9b ,10m .Nn»-iiNi n^n ppmb bn>n pin n>i mintw id by pbm pN nn\y 

>n by ,>iTob nnm ,\y)iy pi NbN -nt»N rn>^> u>n bbi rmpro mnn T>p£>n ; 9 \y»N-m 

raw -im ; o-inn <ipinn -nt»N n^m Nb bbi n>£>b ,n mwi£> >£> by .inn jiwdh jin -i£m\y 

onnN o^bunb o> mipy \y>\y <in by .now tip >n own u>n nynwn by Tmb bnpn rmpn 

bipnnb nrm o>mnn rnnn b\y -i\ypni \y»N-m mny ,bnpn rmpm mnn r>p£>n b\y 

96 

•l"nv inbwi 
oninw nmi in .prmpnu bnpi pv iyn nibnn o>i nfpo pim in ibN jipjop 
nmpnn jini ypnn jin o>nnD\y bnpn b\y -i\ypni nibnu nuni o>>mn m wn-i nbN 
nN o> ir>Ni .Nin iwni -iii>*n mi minn mm minn bnpn mintw n»mn n\y>£mb 
b\y nnbiyi nb nwby mim? pN p bvi Nn^-iwi N>n in^n nnnf \y n^vob n»mn nnipn 
b\y n>3nnn nnnnf jin i^nvnb Nin \ypin >i n"mb wn wr\ m ibnn ,iy»*\y >aD .min 
n»mn ni3\y-i£i\y b>yb 13»^ .ovn nm :bnpn rmpro Noinnn nun bv nn^ minn 
•>rnip>i p>ib n3£>3 nnv .oyn n>~ii >\ymb pnn^fn nwvnb N>n bnpn Jinw rnifnb 
bv 7p£>inn ; pm n>i b\y n>3>iDn ominp o>\y inp n^un iruvob n»mn v ^snw pnn^f 1 
.ovn nnn njjwnn in^n nnnf 1 obnm pwi n>ibn ; on^v minn >aij ow 

ni>np 
•>nvib .ni^Df n >\ymi nipnriD pm n>i mint? b n»mn ni3\y-i£i ; b>vb i3>N~i\y •>£)! 
>3\yn uim iwn^n niwnn >ip >3\y pi mo > HP3 nb>in ni^f n nivnwn nnw rnit? nn 
nnw nbnsn npibnnn b\y ^oin ipm nunn iwni minn TiiNb o>mnn npi3\y-i£ii (Dinn o£w» ,y'ao-i) yaoin .iq-i-nq-i 'o : oina n>n^i rupnn na n»3nn "T531 tvi nnovt' ivytn nonn 'v 93 
(Nin -ivy^a -ni*n na ^\y maprivyn pi Ntn) ->no^v w-ipo tcio tnM i*» Minvy oinn ^v iia^n ma tin -p»y» 
,p on .-imt> nvt'i piNi -1100 n^ ro ,(257 'ov ,o , >a-ii Tm) pvwnto i7\y im3\y-i£3 tin !?ap3 oh ,>w t^o *jn 
n"mn pi>* n^ p>jn nuo in ,tnM t^o oina iia^n ma rp-onni iioun >jnn p>jnn ^v mow yaoin mov 

.•>w t^o 
.£> p"o nan rn> vvy pi ,o\y ,n»N 'v 94 
wv) piTio tripnvy moin pt no pipi 1 ? y>mv ,rtnw nawna Tana -ny> :t> io'c ^ ^d \y»Nnn n"W 95 
T>n jCoim ontJ pt on^ \y> oni .niumn a w nnoio t>n> Mt'ai nuim nna N^a ,pm\ya p-rrioi (pt'vo 
nid : pyrp pi n>i ^\y mpUTivy -iat nrnavvy di^nd ^aai ncn^m Tiaon ,n^wn m^ian ^aa n njjvy nuwa 
'o ^a ponno w ptJo Ni7N ,nvia\y w ^rb pjnao iia^n pN pma t>y Ni7N .fr p^mo onnN t>aN ^mo uw 

".ornn ^v -navvy 

iana\y v>\..« : uo\y 110 ,-1112 >o-in piv ,a oin" ,p pia n»N 'v pi .o\y naom na p"c nan 'c rn> vvy 96 

on it>n ,nvia\y^ w - oin y«v>n - wvb unaru n^ lonnnvya nt^nnovy [iia^n >onn tin -print* )ww] ovun 

''...•>iT3n t'uat'i oinn n>nn^ oti na \y> p^i ,qjit« ^v -navvy ->o t>a tin onjoi D->onno 141 *p 7rv oibwm irm\y-i£> >9 by o>ipn >w pi raninn jin una n»mn .ni>m7 n \yiT>n 
.ib\y rpvnpimn mmnn n\y>£>n jin o>£Nin odd inN bi b\y o>\ynnm m^NioPNnw 
wim ,n\yn b\y omm\y >bbi pwi mib )sr>) imy Nipm iip^n b\y inb>nn 
i\yim ibN nr>im ii>\yin rrnbrm >mn .'bNn'wn pin n>i rmro b»m jin toot o>3p^ni 
.onwnn nnpn rowbi niwb nn>n rmnyi w 111 nn^pnn orwibw nbnpi punron 
98 .o>3p^i 9 winn imim? n n\yn nb^Nni Kin ro^p n -npn n nmnn N>n rpyio indd 
onnN onmn ow> in .nwirn >Nb£> own nrpmn "o>3p^n by nb^Nnm wim rD>nt> 
o»pto o>\ynn nbyi ramn on*r>\y oyn by o>3p^n >ipm o>ptnyn nwipm 
n\yn nn ,-im ipn o>3p^n pib nmy "n^nfri" pi i\ypn ; n>\yN-i .-mr> o»otPb-iiv»i 
•>iy>n iwo nrp nvnai ,p im .o>\y-ii£>nn nwipm o>)p*n by pt> jin im? Kb obiyn 
>nbi ddtod imy by npb rwnw nyib nil) nrp .•wbs Nb ,>3nbym >£>in nwu o>o£n\yn 
o>o£iw -inn m oyn by o>biipnn o^prann pin rmnb iny^nb -inva nwm nn\y£>N 
nii>* >iy>n pyn b\y Nin i^mn ownm dnhj in nn nb^Nn ind \>h .wiyi my ipbnrpw 
>iy>n nN p^n rninn imw 71b wninnb -wsn >n in ; n>d nrw rninn ,o3nw .>nhid 
oy mninnn »\yp ,pon dnuji nn nb^Nn ,o»t> ni>nf : o>3w nnwi o>o£n\yb o>3p^n 
>ip >3\y pi 71P3 b\y in>\yN"i ind >nyib .pon o>wn£> o>nii>^ o»ipdi ofwnn nto f nw 

. 100 ''riD>ao ri" nmN niwnn 
; o>3p^ ni>nf -iipn\y inib >bim .n>iinbriri nnatri bN mi jin n^d n^ HP3 
by y\yirr> ni>nf n -i\y>n nyTo ; oim pibi nmnb nnnf b\y -inn invn npjvm nw-nann 
m>n <in bv\y nvnp n'P.f n ; n>\yN-i .n>\ypm m^f b o>mnn nnnf pi npnn in .nwn n> 
iwvft p~>v rt> o>\ypnn ,p im .wnn o»i> ni>nf 1 7-11^ pN ^win^ ni>nf 1 m^f n iipn 
vc\twi n'P.f m ; pn inNb o>mn ni>nf b o>^m3 o>mn nm nbNwri Jinw vwin^ ni>nf 
.o>o£iw •npm "mwv » >\yinn jin ibwb o>i>£)pD ^bm oipn bn Nb ,10m .N>\ypi 
-ii^ pN onnN pi ^nibi piiriJfb o>mn b\y o>ipd i>bn jin niNnnri Nrpnn ; b\ynb 
b\y pjv Nin "towv" mnn oin >ipn\y p>nn >d o>vnp ^nbwn^i :iwi jin^ . 101 nD'Dt?b 
>ipd b\y nn\y n>d "towv r\» pN\y o>~inNi nbN o>n^dd int? bv vnp pibN 'n . 102 o»biin 
>\ymb fn^J on . 103 "m\yiri"i "^n" p>i o>>\ymi ipanon bN~i\y> ^~ini .bin o>mnn 
bv inn nb^Nri bNi o>N>i3n >in bN npni una nn ^Nba-n^pbin vmn jin ni^f n .1»V P ,pTTn3C >i711 

ori^P niJ? n>i o^pTn vyw o^v^ ^y Wl 1^V 1^^ nnn ip ^n?i i>^n -iai>i uv? P3'P? n'i : hd n> -atoa " 

' .vvi h^) wajp'i nrin 
\yon\yo >jn .o->oDnn maoc nn -wrt> ruo ^v "iiD'oc"' wi»t> mana pip^ uw >3\yn nawnon ip ,iaioa 10 ° 
o->oan maoo ^\y novya ^apnn ,>m nid ojiw omvn ^v jiia'acn wio lat i?\y 1210a ->a ind n^ nJioa 

.N>n ivy^a 
p-nm© n>i nvoio na^oc wmn i?\y -naw n^ o>3>n >13>oi npcivn Nn>m tiv .i"v no introo ^aa 101 

.a»n\N "iiu vr> °i"T 'n pio 
.o\y 102 142 oy o^Nbs-o^nppbi o>\yrm b\y Kntmi nn»p nnbnn mi£>ra\y nmi wi ,13-11 'o'^nn 

."ni\yiri"i »>i3>a" p:o o>>\yim o>Nomnn inr> o«wna o>\yrm 
pi npin in .N>n iwni o>mnn mim? b\y nnwi "n^m? » winri bipnn y^n oy 
Nb >i nmi .riD^f n mynwn nnw nuwn nio>\yn iinb ybun NbN obyi Nb niwnnn >ip 
pN on .o>mnn mim? mnn b\y nuw jiwdh bbmb o>bii> nbN o>\yrm i^i iy\yb n\yp 
i>T>nbnb pnuiDnn pbn b\y nb^Nnn two b\y inp\y>Ni ^pyi o>mnn mim? npn 
ninpn niDDfn o>mi m^pn nb\yb\y jin o>\yir>n o>mnn\y nNii ,pi>nbn >T>nbnbi 
o>iDDf nbyn m iwpni m^pn mynwn jin \yi£>nb n\yp Nb ,p 1m .nmy >ifn mown 
b\y >pi»>o£i\y£) >iy>n N>n m^pn mynwn ip>y on ,nm nmyb .o»>nd ib>£>Ni o»Nb£> 
n>^n nmni inr> >ot> >bnoi iwpni piyn bi jin \yi£>nb in>i ,mim7 b\y inynb >ini oin 
hpi \y>\y in ,nbN o>3irob ib>b>n> onimw mm \y>\y nmin pn .i-in> nwifn onwn ^ipd 
nm£> ypip o>nii rD^pn wim o>iinon o>iwn o>\yrmn\y pi NbN ,on>)>i obnm 
pi riNiwnn n>nni nip pN 71 >nyib >on nm onpim o>iw niwnn >ip b\y onn>mb 
pib ,rD>nt>n b\y >otPbnoi \yn>ni o>ii^nn b\y oupn ,o»imn b\y m^pn n\y>£>n 
.now \yn>nb nnwnnn b\y o>iwnn nnin pi ,vmn b\y in\y>£>n 
ip nN nt> 313DD n^NioPNn jin n\Pbim nunn ni^n ini^nn o»»imn mny 

riN in>n o"imn .o>o£>w >u'q b\y nmwpi rawNin wnh m>Df n jin \y31nn niwnnn 

104 
ni>Df n riN winb pi>i\y yupi n>nob\y niwnb oin b\y •npm ^vnwn in pwi ni^f n 

o>ii>\y bbmb nbN bi b\y onm pN Nb>nn >in\y o>N>ub w niNbfJibi o>t> >3b mpppn Nbb 

n^n ')io \yii>£) nmbbii nunn jin nwiann n>of ^bip^in mbw napwn . 10 mbnn niwi 

\yn>n riN mm o"imn .ni^nfn n\y>£irii n^n pron jin nnab ^Nn^Nn iwpnn pN 

npw'N b\y mwbi inw ^1 on>bv wni nunb bNi\y> ^in >mn nmt? n mv^DNi ni^f n 

niniNnn irn^nii ,oidin .inN inpn •wba-nppbi nt> •> bi w ^inpn nn nb^Nn ,n\yn 

oniN ni^nf n nut? m o>inNn o>\y>m jin >biN o>3p\ynn o>oib 111 o>ii>i o"imn bw 

ni^nf n \yn>n nbN\y -o vnp o"imn nun nwm .nfppn m i>i i>v^n o»»imn nni 

o> in . in n^n oi>n "ni^nf "1 "www vnnwn onn o>nif >n opu pi "nin in^" 

b\y o>3ii^n o>io>in inN nN nunn nbbun mwn y>iy ,o"imn mw nuimn UNb 

.onnpn o^Nba-o^^ppbi o^innf b mppi^n Nbb mi^ >ipm ni^f n n\y>£in 

pi ,vinn . 108 o"imn no>\y bv iinnfn ni^fn nN \yinb o>\ypinn ,hdnd 

i\yii>£> mv^DNi n^ ibnnb mnwnn nN n>^m ,n^ \y11mn p>f>ib o>obnn o>iwnnn .VK ywniv nwicb vyn->£j 104 
.-ft^Ni 245 'ov ,mji-ipy ,p'»u\yTt'a dj 'v .o\y 105 

riDtria -jm /'Jiu'nb ojptn >u>o N>n\y n^oc pdoic pxi» 5 riDtri 't pioa ijhd D'aoin p-rmjc ruDtria 107 
ip-n\y pti? vwin o^oann o'vyj^n om 12^2 5tc\w> ^-i^a -jocuvy pi ma Nf n dti^m >np i>n» ama Nin 't 
o'-j'-naon o»ao-in !?\y onnwon matvy y*» rr'nin ".piN laow ojun u>oi i?Nn\y> ^in !?\y pt ma inw 
o->oann tin "-jioct"' wro na kto min> 'ai mo -in^\y nw^ot' D->onTio na^oc pat> •'U^o pa rniMat' 
/a •ot'o ,n"n-in 'v .o^oann maoc mn» tih nwa U'Mvy ^oc nvyyoa n^^ \y21n Ninvy hm-ij .awa 1 ? icua 

.29-31 'OV 

.na^ocn ,Y'a 'V 108 143 109 

pmron jin iipjn rpbini nmu pjrroni inn>n\y mil *piN bib -ii'o .rnin nwnb 
nN-ipb nwi N>i3n mnN n> by wnnn m^pn .o»imn b\y npotPb-iiv^-rn'onnn 
nmn oinn mm .n>\ynn nii> oioi w>3P\y pwi oiwn o>nnib n> by in nnbwn nbiN>n 
pn 11) umi ibn obiyi inN otn y>N\y vmn nynp TiNb n>yi\>by oym n>N-o m^fb 
•>£) oy rnnN nn n>nn rwon bn .ni mi^b wm (wmm nNp <ipp n pi o>mn 
b\y 'lu'iD ni^Df n jin \y£nn ipn viTinw nniyn nobii .N>i3n rnnN n> by inppw 
ropbyn jronn-rpofwnn mint>n jin nN\yb >iN-m imn nbN\yi -iii>^n in o>mnn nmt> n 
mnbiyn bN onN>*>i in 'n nni) n> by nint> n pwi nN\yon \yiipn bN npn y>ym NbN 

.mn obiyn bN ormni pn o-opbyn 
onNinnn niwnnn >ip •ow jin ^dhd ri"mn .ri"mn no>\y jin pinb \y> m ypi by 
; o»o£>\ynn o>oi>nn bib -wni .nimn ino>\y jin o>£Ninn mbiiri ojtin onnn 7N b>yb 
ini^nn >ion n>b nNin nmm Nbn pwi pn n»mn ,ni>m7n b\y o>nii>*ni o^nnn 
"oni -wni >bii win N>n "ni^Df " >i yipi pibN jin onpn n»mn ,o«imn b\y n-py^n 
inN>n ojtin ,>bim rpjora o»n>3£iri o»\ypn jin wn*ra Nin ."•npnn" by nin bN-i\y> 
>iy>n jin rnNnnn Nrpnin jin v »>n Nin ,p im .Nnbyi Nnim? ni iinn >i yiipi ,b>yb 
o>3p^n jin "7Df " Nb obiyn n\yn\y nmyn jini "towv » b\y inw Nbb piiraf b o>mnn 
ib>N\y o>von nid .m^m? n nid ^pddi ^pdd n>d ni^f n\y iruvob piin>f i ; \y-ii£iD pwi 
n>id nid wi ; obwb rwinb mn -iwqn >n nwn b\y inp\y>Ni rnwp nn>n jidni m^f n 
. 110 nnvn winb ^nwi N>i3n y>N\yi ,ni>aon \yn>n 13b noun pN\y o"in-in b\y pjipni jin 
cmn NbN nmnf n nunf mbvi nr>yi\>by npp\y>N opn o>nnf ; n"mn b\y ino>\yi 

.ombv o>\yN~ii onw rannn in^n iidnd o>3n3n o>bm 
.ni^Df n nnw ^Nba-^^ppb-in niwnnn ip jin o> inuni ibwn n»niii -iidni ^n 
p-i£ii i3>N~i\y •>£)! 'n nn mw \ynp ^si o^m nibnn bv o>\yN~ii ^i^nb o>mn o>mnn bv 
nn^n Jinw in\y>£iri jin u^n nn ; n"mn no>\yi o»n£i\y t?n nbN onu \>h :pm .n 
navvyj n»mn b\y n napwn .n>mi 'n niniu b\y inpn ^b^si bN~i\y> b\y inmn Nm\y >pibNn 
ni^Df n b\y nbN o>oi>n irun n"mn in ni nbipm b"nn b\y onbwn nnit» bv vnni 
miDf n b\y •on»>o£>\ynn '3wn bv m^wn m *pn ni^nt? n b\y n>nm nnwnwn rn>pnb 
ipv onnv mw n in mnpn opibN nnpi o>m pN o>nnf n .nnb^am njnn nviun 

.ovn miDf nN Noinn ^Pin-^oawn r\wo 
nn in .ni^nf n Km -> iy > nni 'i^nn N>n ni>Df n\y n»mn nvnpb nmpnn ini tv 
; in~in "iii^^n >i nvnpn : 11 n>ibn n"n~in b\y ni>Df n n\y>£in\y ^oun 'oinn nt? >b iwni 
•>i3>nn\y iwnb n>n in>3 ; ->i3>nn N>n ni>Df n on o> ?7>nf nn-TOnnn Nin ; in~in -ni^^n p-11 .N^-T'pTTroon'Dt'n 109 
Taooi "iiD'oc"' wion ^apnn tio vfrnvn iit> nnwn v^o 05 n"mn .25-29 'ov ,'i >*» ,n"mn 11 ° 
o'Dn^ iTivy na'cnvy -r-aoo Min 21 'ova .rnin ruvyoa D'aoin nu^ot' i\ypa ij-i:nnvy o->nnon s\n nmv^oMa 
nwno n"mn •>2r&'? m^ana dj 'v .ina->oc tin ^a->p n^ iia^n nt^nnavy n>d d-'-'ovo tmo >n tin T>»ont> 

. , 7->vt' iiD'ocn nniN invr>\y nj^na 
.N: t p-rmjc matri 'V ,n^Na o->\yj-Tn D3\y D'aoin ^h dj -jn 111 144 tin T>m>nb y>svm m pxn : nwpnb o> n\yaN .oyn jind Nbi o>mnn jind n^n ipn 
napwnn byi o»imn by ptnin iirw ibnn rmom Npm oyn niim? by m^pn 
nN napwn Npm m iwpni ri"mn niwia in b\y mnNb ,>nyib ?n>ot> >o>!wni nnimn 
>mn >iy>nb npbbi ni-pnii b>n ipn o»imn\y own im .o»iDin no>\y b\y nowa 
•>£> by m^pn \yn>n p^wn N>n\y,bN-i\y> yw >mn nmt>n >nyib nm oy in .!wi\y> 
\yinb nnm n*>n Nb p Nb oni bN-i\y> oy bi nmt>n b\y >io>n ppyi nwan) pN ,o»imn 

.m^pn tin 
p-nn tin Nb D3WN-IH wn-ii o>3»^n o»imn nwm "p-im"i »niby o>>\yinn 
mran oy irw ^no <pj o>iinn on pn 11 isn iy bN-i\y> nmiann jin NbN wipnn n>i 
T>ni »onw" nn n>d oipn bn o>mnn nsran m ism >i yiip o»imn U2 jiddo m 
bN-i\y> nN i~iP£i imn nibobo o-ioi ,nm nniyb .onipn wm jin NbN nii»nn on>niy-Dn 
,»bN-i\y> bi on>by in>Dfri"\y oyn n>ron ^yn by imb in>3 n>n pnyi o>T>rv o>T>rv 
nbipn iyn\y\y om oin in bN-i\y> >mn bi on" NbN ''o>T>rv...pi n>i» nn»n Nb mrann 
o"ioin "iwndw -im indd n3 »oib\yn Pby ipi-i nwn iy in inN in nbn mmn npyi 

pn orim riK-nnn hidv om ,n£> byi\y mm ip^y on o>b\yn>i\y bn>n pi n>i»\y idw 

114 
-)DN\y >£id ,»bN-i\y> bi omby wipn" 11 i^nb punn nid »bN-i\y> bib nsp ofwm 

opn o>mnn »bN-i\y> bi on>by in>Df rv> inib -i\y£iN >N\y i^m nnw ; rnin rawnb nmpni 

."on^nx.-pi n>i" NbN 

n>i" pd^ Nb -iid o>DDnn .imNb pimri b>b> bub> nid DD^tri \yn>n 

nbN\yi Nin nbN o>i^n >3\y pi bunn ; "iidnd ."bN~i\y> >mn bD" iirr> iw NbN "on^nx.-pi 

nam .nnN nmt? m nsran pn -in> mpa ipvw w "bN~i\y> bD ombv in>Df ri" -imb pn>3 on 

nP> nid pwNin i^nn .o>i^n •ow pi t>md o"in-in rnin nwm ro^f n \yn>n bv piiti 

•>wr\ i^nn .ni^f n jin \yinb -i\y£>N >n p bvi "pn in>if >\y -i\y£>N >ni p-inan bN~i\y>" ni 

."o>iinf ibN nn onw 71m? bi o')»i nunb bN~i\y> yiniw o>mnn bi in>if n onw nid 

ni^tri nN nwinn onmt>n\y o>mn onw bv -imb )ww n>d o»»imn nn^nw -im 

pin n>i pN p Nb onw b>vb ipni hi ^inw ; pmn on nbN\y "bN~i\y> bi on>by in>if n"\y 

o>b>ipn on nun r\wicb nmpni o>-imnn o>i^nn >3\y\y ,p on n^p n o^i^n^ NbN 

bi b\y nmt? n pn>n Nb p bvi ^pid 715 \>h 11 i^n : n^wnb \yi-i>£ii o>-imnn o>i^nn ^wb 

bvi\y nun -ip>v...bn>n pi n>i"i una pN\y i^n Nin o>mnn nsn^nb bN~i\y> ^ini ovn 

o>D>ifn ovn bi p bvi ^pid ^u \y> n\y i^m ."o^i^n^ o^i^n^'i h'ph o>iinf b\y "na 

bn>n pm n>i mw nN iw piim ni^f n nN \yinn nbN b\y onmt? m o>mnn nsn^nb 

.na byi\y nnnn ip^ Nm\y .rnin nwo^ notpn 113 

.N: n onoo riiDtri 114 

.now in ,npvyjn 'V 12 ^v .ton nawn i?Nn\y> ^-i^a t'N-ivy ->3a ^\y onoacn pi pN ~\n 115 145 mbn tin \y~i33 on ib>£>N .vnpim n>n o"imn\y nbN onn» p>t>nb pn :pm 

jin <p*n>n rvn o»2mn\y tnd pn> ,>uw pym bN-i\y> b2 nnoom o>mnn rD>nt> 

nm) ,>)nn <p} o»p iwnd ,pNi .pnb tow pnN m p>yn b\y npvnpim Nbn nPwnn 

ppw Nin pni omN ipnr> o»mn o>mnn\y o>n>Df n oyn b2\y n'on ow3 o"imn\y 

pny ind unw n3»3vn\y rainnnn rnwn *tn .nm N7iib run by inwbD >bmi£> pijonb 

riD^fn jin winb nnm \y>\y bN-i\y> >mn nmt>n\y N>n o»»iom nnon :n£>pim utoiv 

n>i"n nnbnn >mn invn jin nnnrw »bN-i\y> b2 b\y» nmt>n nmN jin napwn 

imN \y-p£> 72 ,iy>N-i\y >£D1 .»n£> byi\y rnin ip^" on\y »bN-i\y> >mn b2»b "on^nx.-pi 

:ri"mn 

p£jc V72 nN fa i-ini'i !wi\y> pNi bnpb niD^on nw-o in'' bNi\y> ba nDiri' dn... 
nwon "£n yn o'amn "£)\y imi...o , nnN:7 o> 7100!? ^id'I ,!?i-nn i"2 pi "P »n> 
(no -nni!? onnv oy>N invi!? ovn "o) ,Dn>nbJim o^oDnn too nnN no2t>n rpnnwD 
>3...-pot> >wi...n2>\ym P o">priri...\yN-p iniN io'wi m'wri 10 wn onPv onprf? 

116 ''-potP iniN nwiy "iPy o-mon bfipfi noatjfi pi 

sp1 

Tin 'QDn m noDcn n> by -mnn nD'ocnw b"^ o»2o-in d"> 2ro m oyoo iwn 
mn2!7 o'vit oyn b2 >Ov "nnN b2N bN-i\y> oyo nvri? -p-i* n~pn2nw dn bN-i\y> 
: b'yb oio^n = ] n T>vtn w»dd I'm!? d'vitw rt>n T2 nti m ,, n2ri nbND omTi 
•o) ,Dn>nbJim o^oDnn too nnN no2t>n riTinw nwon "£)2 y>\ D'amn "£)\y in^v 
iniN iq'wi ri2 , '\yri iq wn on^v onpn!? nu mn2!7 o'vit dj^n invi!? ovn 

"[.(WN-i!? 
-npnn n>d o»»iom b\y n^Dfri \yn>n no>\y b\y riowaw ; nbw b>vb -iiDNnn 

>£D .bN~i\y> ov bD b\y nrntrm nD jin napwn n^nfri rv^b rr'nin ninv b\y >-ip>vn 

•o>n bN~i\y> ov bD riN >^»n bN~i\y> >DDn b\y bn>n pin rpn\y p>v-in ; nN~in p>o\yi>b2\y 

o> p>o\yi>b2 in n .bN~i\y> rnit> m nnp o>nnp o>\y~iw byn i3>n NbN o>3WN~in b\y \yiT>n 

02 o»o-ipinin o>3iPDb bmnb biD> Nin ; o3din ."m*>D>£» 2~in" Nin ywr\ p>v-i\y 1^20 

ovn riN ob>n i>Dn fp^n' -i\yND]...n2i£in nnon o> \yn\y p^»n p>n obiN" ; n"mn p>3wn 

•>"\y-ii ; \y-iiDn miD /inn bD Nin inn \yNi...bNi\y> Nin rwn.. .031^-1 - urni ; ibi2 

118 

•>31pd riN Npm yiyn n>n o'amnw nmb 21-ip ; -hdnd ".'bDn Nin N>\y^n w -.^v)d 
n2>Df n mbn jin o'amn yo bN\y\y nnNb ; n"mn ; piN b22 .o»o~ipim Nbn n2\ynnn 
>t> 'pv p>o\yi>b2 b\y npa^an 2~in b\y ^o-ipini Nbn 2nbn jin nnpn ; bN~i\y> bD rinDt? n2 
."inNi inN bDb riPD^n '1W2 nn\y> ni-i>n2" nipn bwnn pjMD2 >bb2n p^>n fie rnnn 
n>2\yi bN~i\y> bD rinDt? nn o>3n3 bN~i\y> >mn on>£ib o^n^wn nupvin jin v •»>£) n"n~in 12 

.ib\y n>imvnpimn bvanb bN~i\y> b2 jin "^"D" bn>n pm 
n3DN3 ^nvibw o'amn no>\yb ni3\y-i£i N>n o> napwn n"mn b\y mbnpnnn n\y>3ri 

119 

omn\y n"mn nmn , npw^n 111 b\y V32\ynn npnn >£> bv ; n>\yN-i .on2i b\y oowab 
p>nn mb>b n^p npw^n .npn2in n>3iD»D nmn n^n 2>pv >ri2bn bib2D nnnn "nNimn" ^ai nnMi "-jd 1 ? •>i3->on jhjo pi D'aoin nan pm >t> ^v ini pmo uui^on vupi n"mn) 28-30 >»y ,o\y 116 
.351 ,34 ,33 omovi ovn >t> t>y D^oDnn rn->n2 o'-a-'-'non o->on otoco w> .(imd uj^v^ vju wn inn t'lN 

.58-61 'ov ,ni3npvi 251-252 'ov ,o>ni t>n> ,pvw-pt>2 'V 117 
.58 rnvm m-iip»t> m^am ,252 'ov ,o->2-n -prv jVuvyT^a 118 146 Nb onyinm winn ~>vki iw>n t>^H !wi\y> yiNi >*nrc> iw o»pn> Nb onw o»imn poa 
.bN~i\y> yiNn no iw *pn>» Nb obiybw rpoin imyi 'n\y bn>n rmnn yip i^n ,i!r>yp 
b\y Pn nupf n\y pio npwjn .mm ni>nm rnip>i o»imn by wpn tPn onii ,yiT>i 
-in obyn la omnn bnpn n-mn b\y jin ito nitto rniiyn jin -m>n pi mapwn o»imn 
-ni>* b\y "in obyn i£> *pi*b bnpn jin -pun nnbnn .o>mn nD>nf >pt omnb -ni>* b\y 
,o»imn . 121 bN~i\y> ^~iNb jPipd ro^p n\y 71b nmbn -iitri pN 7N , 120 bN-i\y> yw >i\ypi 
-dp n p'oyn ,\y>PTrP jrm p>vwT>bi\y >£>i rppn^nn mwian rmt> m mynwn m -prim 
>i yipi ,no\y iif n v>^n Nb imy nnbnn ii\y 01pm bN~i\y> ^iNb m^tri jin b>iP3n p*P 
; np\y3n b\y imwia >a by . 122 "bnp" o>N~ip3 bN~i\y> ^-ini pi >i nPN-i\y> yw tipd m^tri 
nN o> Pbi>\y 71 (n»mn mpm) "riM-nri" >pt omn jin indd i>mm T>\ynn o»imn 

.'1D1 nwn -iii>y ,\ynnn \yiT>p 
imy 'n r)*>£»b o»imn mnyb -iip nn jin pat? d "dn-iid" >pt b\y i>py bPin iwy 
o"imn\y nPN-i b\y rnwi twin npwjn .!wi\y> yiNi mn' iw o»pn> obiybw rpoin 
p\ybi "•onn <pv in "bnp" rmt>m NbN obiyi o»p ipn bN~i\y> b\y mpnn owrro -nit> 
by .on>rpb Nbi nirpn yi>pb tpwn-ih wn-ii rmiin rmnrw ppin rim >yb rn uopw 

Nb TpND PTP Nb ON ,yiNn >1WP OniTPb yP31 p"l 0»pD WIK) "bflpD" b\y UlPD ")1Nb ,p 

np>n"in ininv jin ^d>n Nb rr'nin .nb>bn obiyi o»p bN~i\y> b\y m\y y>N\y inddi bnp n^n^ 
^iin^n oyb -im> ip^dd -inn iwn^ !wi\y> ^~ind bN~i\y> >n i-iiv» onw o"in-in b\y nDbn 
bn>n rninn -nnv in .bN~i\y>i ovn mbnpnn ripjpn -1111 in\y>3n jin ^d>n obnrn nid in 
mnx -inp iwn ^ini mmn iw>n oip>\y ipd nbiN>n b\y iwn-id ibwn ; ri"mn -imv im 
o> rmnn ; b>vb uvow >£id ^ind >i\yp nnDf n b\y ^io^id ; n^ ^pd iwnd bn>n pin n>i •npn 

123 .riD'>Df n \yn>n jin 
n\uvnb rpbn -ni>^i o>ninri b\u mpinn ominp mbn 
b\y n>\ynn mbn on^p n\yn>ni n^nf n mnn Jinw rv'mn b\y o»3\y-i£iri PDbnn 
; o»o-iw>n opn o>-iiin ; -iidnd .imn in^i nnibsn n>piDn niDDfi o>DDnn niDnt? 
^-ini o^-nn^n ^m nwvnb riDbn o>i-»nn bwnn •►-iifi n rnbn pyb inm rr'nin NbN 
niDDf rmno 11 ; ovn pi o>niN3n o>t> n>n jin rr'nin nvib <ip\yn n^ i^n\y -im .bN~i\y> 
-iiyn bN pn n^ i^n p>b\yn rr'ninw ,p on ; nid ^10 .ppdjdi pmn pib ; ovn nm 
n^Dv n o»pnn\y nv) -^Nn-wn i^nvn bN prn (m-npnn rv^nv n nn^pnnw nv) ^b^^Nn 
ro-iynb onpn dni ri"mn ond : rPN\yn nbN\y3 ,011 .ommn niwnm pito (iw 
•»m NbN o^bN^^Nn T>nyi w iivi Kb ovn pib o>mnn pi n^n\y mb^i^Nn o>t> n>n 
n^mn N>m ; n>ipn n>d ^nvib niwnn ?o>p-inNn o^pwnii ; iinbni o^ivinnn rninn 
nw>^m onw winb \y> n\y pwn pib ,int< i^n o>o£iw ni^m ni^f n mnn pi rninnn .n t> pTTroo ^aa 'v 121 
.5 1 mTDi ,n3vyo^ \yi-|->£3 122 147 nb>ripri mom? pi t>rvri b\y o>vo>n wn n rpbin .'ow i^n mmimi mbN-i\y> yiNn 

.bnpn N\ym rnit>m o>mnn momn 
o>33 pi ,oo~i mmpm o^m by iit> 3 mb>ripi o>mnn mom> 11:0 nwu ,pim 
jin ni£)p\yn\y m omro mmn by yo^nb pi nt> jn .trw pm trw 01pm iboN rib run 
nbNi rmpi pipyb pi ,nb poimt? nwnwni rv'mn no>\y b\y mnit»n np^NioPNn 

.ri"mri bysn b\y nbNb onjun o>3ipo o>boin\y 
.mb>,ri "rbrinb nb>ripri »ro orpmmm tin orr>mb>rip >n by wo omrvn o yn> 
nobnb nnn maob mom?n ,o>3im o^mn mmpm ond : n N>n wwi mmyn nbNwn 
.bnpn b\y imom> -npn inn nbN\yn mio-nm b>yb wm -00 ?Npin bnpn no nwymn 
on .imn -io>*n b\y >3npyn ^nnn mo jin napwn bnpn momw n»mn jiibs) jin i3>,*n 
b\y >iooo warn bnpm ,n"mn b\y mvnan nyionn nn\yy3 -oo\y ino pm "pi^b n>« 
n>oon morn? tin r>p£>nb ommm mb>npn ixn mmn mnonw on ,imn no^n morn? 
b\y imN*nnni ipit> >y TiNb .proi n"mri no>\yb onpno two bnpn nntnn no Npm 
ppy iM mas) bnpi o»nn mmrw >m>7b pat? y>N ,bnpn mriN mmn mifrco n"mri 

.b>yb i3>N~i\y ino>\y b\y o>vo>nn \yo>>, mo 
yjon o> ,n*ȣ5Dn mom> bo o'm OW31 mmpm pN o im pwi yopb imi 
-ivwn b\y imnn ,nbN onwpni .bnpn nntnn no yrim prom pwi nnn ,o>mnb 

[...N>n nb>npn]» nnNn -rom Jiirom nnimn rninn b\y n>oon no mn wn bnpn 

124 
lirw n> by m i>p£)nb ^nw-i pwi ronnrw ^nipnri nb . "m^iobw rp^o-mprv 

rip^nnri i>n .>mr pjyo -nnjirib )ww bo >i>b nip>£irii ny-iorm mont? rnt? nv ; 125 nb>ripri 
b\y •oiriNri rimo bv nwn 7t> m ib\y nnoriri fipim-rib^ripri p^3 pyn o> nri mn n mont? 1 

126 

by :triPN -ifn\y -iiNni oip3b wbv >o ; ni£)>n f r\Kiv> ■. v>o\yi>bi b\y mif>n . "nb>ripri 

o>i~i •ofn ribfjwri ,11001 <ii> ^wjw po o>v^DNb pi Nb vw bnpn n>i n^aori mont? no>~i 
no nN o> i>p£)rib vnn ypv >3 n*>n NbN ^min^ri mb>npi o>bnpnri n^aori ^v^dn inwi 
iuh oinri m^n "iwb nid pm n^ ipp >3 .nb>ripri n> by 70b 10m? in\y >d no p-11 in oinn 
•>v^dni ~iinn\y mon nob p>n"in nid in mb>npri iowdi o»-ip>vn n^aori ^ond 
; o~ii .oon i3>N\y >n b\y irnwib ib>3N o>n>if n o>-ipnn oon bo mwib tow ^jnpv pwiw 

128 

.iibi nb>ripri mif in no "in\y» n^ p\yj o>\y wpo mb>npri >n iidno 
b^nb riwvnbi nobrib int? mri oiuri im bnpriw miwn nbN o>-i\ypro o nm) 
o>3mn mnipni inpni o>303 o>-oiri .nnNn mnno ovno rwam mwnn n^oo mont? 
o^nri' b\y nn "i£if nn m>nin in imnnanm mo N>\yb mb>npri -io\yn y>>n oro\y .l56'ov,rnioo,^"D 
.■jwona 'V 125 

.55 'OV ,1303015 DJ 'V .196 'OV ,miO0 ,^"D 126 

pfu^i oipw uriD\y nojo nniN ^vi onatt' iTii^ana 'vi ,(>^\y vynn) 247 'ov ,o->a-n i>n> jVowT^a 127 

.(12 rnvn) 
.107-109 'ova Trn'oai ,n>i »> o^p-ia ,rnioo ,^'o -ja !?v >v 128 148 by mfttnt? n nvoiobw mym b\y yrinn priNn n^nin pm nrw rp3iob\y roiynb ii»n\yn\y 
bvn o>31>-ind rpby pm wrpjin >wb\y riaoi p>D ,iiroi o>Miyni o>mtnn mampv >£> 
D3inn i»i« ibnb .noPh pbifn n">n iy von m^m nmNn vi-in iyi nnni o»nb>np 

.im pwi mb>npn ivwn rnit> n b\y nbN o>oi>n b\y 

129 

7N .mom niiiy n>d -iii>*n by onp>pn jin maobi ppmb -ni>*n >\yN~i mom? 
o>n>yb ,o>i-i ofwn minni pib nmonraw nno-m rpofwn n^o-iyo ipfpn o> bnpn 
>byi» b\y pi >ni ,omiN .ppnn iwn rmpnn >3on >£> by nmi ,ominnn rpmm miiip 
; n>o£i\yD n^o-iyo bnpn n>i nipainw mont>n in ,omonn i^n o>fmn o>i3>>b 10^ »o>ni 
o>n nmipn b\y o>iwnn omonn monb o> nrm ,o>nmfmni oPiun onoim inpm 
n>d <in o>yiipn pin >ni pib rpofwn n^o-iyo bnpn pi npibnn ny>ip .run rmipm 
rmpn >*ipi Ni^nb ijto n npibn b\y rmwn nio>\yb mmyi bnpn momn nipam 

130 .iym> iv rn\y\y nib>npn 
pi .pin n>i >)»i b\y T>rvn im? mn nmnn o> n>n bnpn o>i-i nmipm ,<)oin 
n>i pno mom? i (oom n>n -iiiinw onpm) oonn tin non bnpn >\yN~i jind mvn >irm 
n>n pi miom npiom? b\y onum o>Mn bboi ,nnb >bmi£> n>n bbo *pn >irmn .pm 
ibbo3 o>3»m\y bnpn b\y imo >ni inwi o>3»in »irm o>n>yb . 131 nbi ii^p pp <ipn 
nioin ibN m-pnn ,bnpn >\yN~i in o>nin >byi i£>rm\yn pro m-pni nmnNi wyi ,001m 
,o»iybi pn ; o>3w>n >n>i idd ; nbN o>13>d .nupm o>3>wnn o>-n-ii o>pm nw^DNi 
o>3innn pm n>i >3>n npiDnt? jin b>y£>nb mt? 3b -inf n pwi ranru Nb\y >Db n>n -nt? ni 
niDbnn n> bv wv3\y o>m w o>3>n b\y o>13>d bibwb ibya ^|N nP>npn 132 Pnpn n> by 
n"wi pDin>fb nnD^ n mb>y£n o>pnnn o>DDm n>n -iinnwD ib>£>Ni ; bnpn iw>k Nbb 
o>i~in b\y oniDi \y>\y iddw ^"i\y~in b\y inv>ip jin -i>D^nb >ini mn iwpni .o>vn> o>DDn 
•>3»i nN i>Df nn N>\yjn jin pbfb ib>£>Ni ; onipm o>~inN nunbi o>Dinf o>3»i pbfb 
•>£) bv -in>n pi o>n\y o>3inn o>3»i '331 pr>nb bnpn >n jin i»nb o>bii> on 11 ; bN~i\y> 
nNn o>nnm o>3innn o>3>nn \>h on o> na^ nnn n nv>ip\y wian ^"i\y~in .bnpn nupn 
^i^nbnb \>h n nuoow NbN ubi nm Nb .i^vi o>nnm o>mn n^nbn o3\y>\yi ib>£iN 
•>ivbi pwi nmt> n ibN npunf \y ppin jrmbi ^iib mi o>3inn Nbn o>nninn o>mn 

133 .bnpn b\y ramnn pm n>ib 
b\y nnvbin innnf 1 n>o£)\yn nNiivi bnpn npan ; ibbn nw£nnn ^nw b\y nb>\y 
onp£>inn o>3Pbv oi£)>\y nnt? m p^i nw^DNi nni nib>npi Noinn ; o>3>n nunb bnpn 
; oni pib wnn Nb inp o>hd3 pi ^mw "n\ypn "iii"i baob o>inf mn ; pm ^ni ~iN\y bv 
onpfjn n~i>f ni im> ninnj nwiiv b\y pi >pt> 3 boib nunf n in nipam oi>i iwni .o\y nwi^on m^am >h piaa 'v 129 

.1551 119 'ov ,rnioo ,Y' 3 ^ P"i 2 )P*Tn tq ,ion 130 

.72 'ov ,nam ,-ido3uu ; 133 'ov ,rnioo ,^"d 131 

.138 'ov ,rnioo ,Y' 3 ; l^^ 1 42 omov trn'oai ,n pm ,ptn >m ,ion 'v 132 

Jiwsn mnt< iv^nn tin -inio nvyvo^ Y' aw "in invt^vy ,89 'ov ,o\y ,-ido3uu 'v .v»p 'd w p^n Y' awr i 133 

.N»a\y-ini vyann ^v dj rtoipon n->u£3\yo 149 >bnp onrcun bnpn >\yN~i Nmm ii\y> n!w o^pby nntnm .oniyiyb pi n>i pym 

134 .o>pnnn o>pnn 
pi rn\y£>Nnn omptw jin m£Db o>pnn b\y jpp-ipy ojtddp pi Nb o>n mnipm 
nntnm nn>n mbn ibN npiDm? b\y byi£>b dn^idd o> ,nb>npn i^n >n\y-i >ipd n> by 
>t> by *p o\yb rannnw >n by nbom ,bnpn >\yN~i my-on im ,\>ir\ >m >pt>£i ti£pon :bnpn 
rnpn\y o>pnn b\y ny>ipb bnpn >\yN~i i^n ~iw>ni 7-11* o> n*>n o>jpyb .bnpn nnt> m 
miD nb>b\y n>b ib>£>N y>>n bnpn n>i n»£Dn mom? mn . 13 n»£>o >y*£N pn^n o>it>n 
rwiym nn b\y niio rn>n\y by ip£nn n*>n bnpn nnioi yww >d jin jrmb oonn b\y 

136 

bnpn men by rnip>i o>myb rninn ^non b\y orpfn nmn ,owin .11 o>yp£in 
ommiwm ppy <ini nwwb 10^ ino onNinnn nbN p>D onif n nm oy 7N 13 ,o>myb 
o>n 1 K»»mn ,bmnp oroc n ,y'N-i£m b'nnnn ; \y"in ,N»i\y-i pjo o>nnn o>mn b\y 

138 

. onnN 
byn nmy >m mofwn n^ny ^"aon mom? -npn bnpn b\y inpnb <it?m 
ni^y o> print? m Jiirom nwmnnw np>pnn mb>y£> ,p*Tn >m ^n tin rmnb mom?n 
nwo-iyn v~n o»mn pin >m in in on>£> by\y o^ofwmi o^onn jin nbvmn Nb nf>m 
>n nN i»nnn ofwnn b\y o>n o>*m i-int?n bnpn rmpn .npm Nbn npofwmi 
<1N pm ,Tnwn ofwmn >b>b£>n ofwnn ^mi^n ofwmi o>pon opow o>mnm mb>npn 
pi Nb i-int?n rmpnn .riwwn oinn pjo -in>ni tip >n b\y o>pnnn o>nmnb www rmpn 
niDDf n n3n>3 >Db ,nND-iy n>Nb nuab ^nwi >d p:o ; o£)\ynn nif jin o> NbN oawnn jin 
•>rnif n >nDbn inm pvnb p^vi iD3n nupnn .nnnDi ninsi w nv>in b\y jop nPNi pib 
n p>D ; bnpn ovon njmn o^n n>n nnnp o>n>vb .o>3»mi o>DDnn ibnv pnwiaiw 

139 

.nupnn nwnwn nnw mpibnm vnDnb no ; -i>vn 
in •npm n>n ; p>o\yi>bi b\y uwbi />raw o>n>vb n>n bnpn 11 ^vm omn 
^"D '•> b\y Pin riN UNin iid b>vb .iii^n b\y o>pnnnn o»nm o>P3^n bD bv ip£nnn 
nnw n>n -did p 131 .ib\y p^jd ipfprn bnpn jind nN\y~in int? by by£> ^nipnn nn on>£ib 
nrom o>-iiin piDn nn\y-i3 n irn>ni iwnd nb>npi o>mn >bvi bbD n> bv ~ini3 n>n 
nn .tpw \yib\y p>D ; mipn nfppnb "N-iriNi n~id" inpn jin yip\y "mm iriD"i inw 
\yi-ii> h 1 ? ,\\t> Nbi nip Nb nm>a..'rmnn ^mn bv pbwiPD pvm pnno" n>n npnnn 
iniDDf " >d bDb pm ".1b iMnn ipn mnab w ,1b o>Dt> n nn\y >n NbN nb>npi inb' Nbi ptn n>ii7 vjua wTpi •'Dt'a i n"mn ^v> vivi tih u^ao ^vhw 2^ aw*? v> .n>-> d^piq ,pt tq ,ion 'v 134 

oo^pt' VJ131 °icin ^\y itii->n-i» p?n 7V p^m ^'o .1 'vn ,78 'ov dj m ,2 nvn ,77 'ovi 4 'vn ,74 'ov : omvivt' 

.(23 rnvmD 160 'ov ,rnio» ,^'0 »v) uj^v n3->nao nmio w n^vo d3>n onpfrno *tn ,oniv"ivt' ptn to ^\y 

,o>\yjiv ,t7uu>fr dj 'vi .0 pi2 trn'oa ,o>\y3ivn ,«it7N dj >y .-j^ni 91 'ov trn'oai ,x> p~® ,ptn >m ,ion 135 

.735-736 'OV 

.107-109 'ova "Tni ,, »ai ,n>i »> o^p-ia ,rnioo ,yo 136 
.a pi£3 ptn a->ri3 . o^iv ma-ru -jino ,45 'ov ,p"m Tia ,10^3 D->uui^on jn-i£j» t"nnon nat no^na 137 

.(o\y ni3->i^on nnvnm) 42-46 'ov ,p"m >m ,ion 138 

.N»>1 '•> ,'n D'p-12 ,p-Til Tia ,*)VK ; 629 'OV1 ,*f^N1 367 'OV ,U£3VyOil ,lfrN ; 119 'OV ,miOO ,Y' 3 139 150 140 

o>nnnn <in by .bnpn n> by ">i3>nn op^n pn ih nn inw n^npn-'oi >iJb mnpnn 
ni-)V3nn pw own ibm? Nb n!w p>D onion ,o>n»p v>n T>nn onrrn yionw rnip>ini 

141 

.bnpn '3m mpt? iyn o>mnn n»wi ppyb 10* <ini o>mnn mom? n 
,rp)nnn mont>n oni\y mnipm o> .po rrpi^nn rmnnn *>i£> myob pn ; o~ii 
o>oiy n»n\y mini iinn ,bnpn nnt> im ynm pnim pwi mori ,n»9on mom? np 
.n>byi 7m*n tin in niinn nmnn b\y nmom? o^y tin i*v> ipn bnpn .o»rnit>n o»*nn> 
NbN i>yn >f ri£> b\y lion comi >nnn n\yym warn Nb pnb in i>yn 11b oon >vo 
a»h bnpn .n >iNin •onmi nion jin oonn n>i r>p£>nb mmnm n-oiipy nimb nwno 
nih >9bo pw i*m 13>d n nun opp >n .ppnbi pmnb mwnn mom> p^ynb o»n\y >m 
oiN >ir>n mn pirn .omby o>o£n\y rmnb on>^i prmsm bNi\y> tin \yr>p iwn obiyn 

TIN T>p£)£) NbN pND W> OniO JIN "I^P 1PN ,0)13 lb>£>N 1N OOn ^PTO niO b^l T>p£>nb 

.nb>nnob nmwb >wi\y >n n>i iii>*n mom> 
o>)innni bnpn nnt> m n>i n-onmi mom>n mm W) b>yb pnn bo .nvi nm 
o»\y£iin r>n o>mn n>nbn .>n\ybo mom>b nmy nmmn b\y nfwon bo ino \>h .om>on 
omnmn onp\y>N nmnNi ,-inpi mwnn nyfwnbi mob ion ,7nbbi nnbb 

142 

miiip o>myb ; o)dw .nii'^ >ipnb >n\ybo npn Nbb o> , Y' D b\y uwbi ; "o»)NO)i£if n" 
onppb o>i>^pn ibi>p ib>£>N w o»n\yi o>i>p£)m o> w\y) inn b\y o>bn>n o>DDnn 
•>\ynm >ion .nbND on>p£in >bi o> \ynn b\y niDDf w\y) nbN 7N ,01^11^' b\yi onb\y 
nm bDi ,iDipni "NinNi nid" n>n ^nipnn nn\y ^n bv\y Nin n^ pirn nmmn nwn^b 
im>n .inpi o>pnnn o>nwi o>DDn pi nibnn np>t> 3 nnw ^nnpm •oiy n>\y o»pnn 
Nb ,o>bn>n nibnn >bvi b\y oniinn mn\y h 1 ? mipni nibnn bv ip£nn n^nnn nn b\y 

riNwu nnDinn\y n>ni>^ni n>nm niDnt? n .imn ni^n >pyi Nbi o>bn>n ^^i Nb ; ppvi 

143 
•>bwi ,riN^ ov 7N . oipn bDi Jinm'n rnit> nn b\y bni in^ >p djd N>n nn^v >3ai nn>N 

•>i>i nipain Ji>\y»» n^aa JTD»t> bD o>n o'mm nmipni 7^-0 b>vb d>ni ; jin^ nnnb 

i\ypn inn bn> b\y n>)nnn im^m? \y onm bin on o> .o>ini)n pp^ji bnpn nnt? m 

ivi w>iD>\y iv ^wdd n»£D mi bvfjp Nb ,ind nb>npn ■>)! jin m^nn pnnn 01pm 

.nnipm nb>npn nnw nnt? m n> bv 73b iddp m\y >d nnbvan 

ni»nnn n^pin mint? pi ; ninpnn p rn^nnn -]H ,npi n^nin nbw indd 

>t>i ini pmi niDDf \y>\y 1111 .mint? b\y o>inN o>>it> pib ^wnn n^ai m nw^DNi 

•on\y npiD^nn w np\y>Nn nuiDnn nnNi b"Nn iwn\y >a bi n>n ,on iwni nnnn ^mn 

,niinn ^mn ^sn pii> o»n\y ni> nm' bi .nn^^ o>n>n mranb o»wi npnb omn' .107-108 'ov ,rnioo ,^"d 140 
TV1 'pruo ^v n"an vownvy rnip->aa (244 rnvn ,612 'ov ,u£3\yon) )tn< 'jv mm 'v .'u pi£> ,rnioo ,^"d 141 
a!? aw 1 ? \y in ."D'oann •'t'n5"o trw w-120 Minvy »awn ot^'a wnrb ^ao o^oin fr^unvy m^-iNn yaiN 
n3ioo Minvy ,-iofra ,p-m ma 2H Ninvy oann ov tbu inn ^nj on Npm ^ynnt> ono vy-in uw n"anvy 
ni£Pp ^v Mt'N oo^vt' o->npfr t>npn nnoiovy maocn o^v ^v row n"an rnip->a\y hmij .tripn nnoio ovuo 

.tripn iiut'vy rnjooa noam •'Vvmo Dn^pon ^v o->3ioon t>\y oma-nvo 

.^»> pi£3 ,rnioo ,Y' 3 'V 142 
.V"1 'u D'p-iQ ,rnioo ,^"a 'V 143 151 Pn mim .13DD nrm o>mn nn pN\y nnn pm'1 mob >iN-i\y >n b\y 07110 by -iin\y> 
mb>npi ,\ynn b\y nan jronn montP ypn in .T>rvn by mbomw >£>o o>i-m by mbom 
o>^»m wanivy miwm nmN nom o>pt> n -inwd mom? b\y m tip mn iinn pni\y 

.Nin iwni -iii>^n jin 
yo nn^n bN-i\y> oy .n»mn no>\y b\y pmnn mpm bN wyr\ nbN onm nam 
imn iwn onsriNn oy mmnnnn niinn >o£>\yn oppi ijhn ipnr>\y o>o£iw rmnb niinn 
>n pib 'n pi nrnD3 -wn ppN mil <ipiro obiy iyi obiyn oyn by nbom n nun .i^n 
.rninn bo <pt> iy nbiwn oy b\y pnpyi^ bo pib 'n pi o> ,>Nb£> pwn ,nim bNi\y> 
nbysn my^nNi Pbn miinn jin Nbnb o>omnn ,>pto pimi >o£>\yn pirn ,bNi\y> >o£ii\y 
•>£> by iy>io>\y >m NbN ,mnpn nmwn mi>\y oPyifn iinn Nb : pm .>\ym3 n»£>o mi 
jin my> iwn rmpn upnp obiy nspwn ipn iwbi rninn \yn£>n o>oiy obiy nr>N 
Jimon pi ?bNi\y> >o£n\y omn in .ii«nin b\y mnmoiNn n\y>£m rmt> m nm boi ,niinn 
.ni^nn mpin mom> o>pmmi n>i nT>p£>n ni>nin pi ,r>o£>i\y omn nynp bNi\y> oy 
bo .>n\ybo mint? >m nmy nmmn jin <p£ionb <inw ipn >nthi ri"nm ,p im 
inyi bip>\y i\pd >£) by 110m nnNn mN mm? n >nbin ni>rinn by t> t> nn ii»mn b\y mbiy 
o>-i>nn iniNmy by ob>\y ii»mn .na byiwi inoiw niinn myn\ym mNmyn imin ■>£> bvi 
b\y ibNb pmvT jin o>Nnnb otn b\y p>f >3 bn nNi Nin in o»\y>Nn p^m o>bonn Kb 
conn b\y invi nwn^ ,n"mn nvib .11^1 jin^ .b>bi nym bio>i wi-i>£i\y pmv ^ib>f inbn 
bip>\y b\y jt>nd^i m>\y> nb^nn oinn ni^n>ni ; n£> bvi\y mirm npiwnnb nnann N>n 
nbN o>nim nmmn niKD^y .inb inn rnit> nn rn>f m n>bm npnbn imN nbf 13 invi 

bv .o>3£i ntoq Nbb pnupf n tiN v>D\ynbi pniyb minn jin iipnb oinn jin ni^nni mra 

144 
oiN .~i\yp bi n>pin miDf pib n nwn^v pi \>h in . m imnbi n nib>V£i 111b -iii>^n 

nn miDf n b\y mipn n> bv 71 o\yb ~\nv m p on n!?n ni^nn n^ai nunf nwu ipn 

.P11 >i>n Nim 

.inN piNi nP>npn -io\yn b\y b>vb rnNinnn niN>^nn jin \y~i3b -i\y£iN pim rr>r\ 

nmnb v>im bnpn nunfb wn n"mn no>\y jin nnsun mmnn jin ip>^ in b>vb 

in n>ni miDf pib n>pin mom? pi n\ypi3 no n^nin ipni> Nb Pn hiojd >bvi .no>m? n 

.ovn ^ofjw monf b\y i>o~ido -ni>^n nmt> n rni^wn jin mna nnn w>n> om mirm 

.•>n>n piNi nmN wwrib mon o> pN in b>vb niNirw mN>^nn jin \y>nonb pN ; o3din 

N>n riDN ojdinw -i>if rt> oPio> pn ii»mn b\y nbND o>3W o>o~iv iinn oPvifjn o>mn 

Jinwm o>mnn mbn ^jnpv piNi in ; Pipnn\y o>-iif nn jin ~i\yNb i^bN3 o>mnn\y 

miojn mobnn b\y nnn nm^w jin n!?n niinn ^oiv jin Nb nap^w b>yb o>-iNinnn 

145 
>non pii\y mb>npn Npm . o>£ifo mm oP>y> nN^n\y >n jin o^nn^n by noPwnw 

>bi o> on>3p^ by 10m? omn» pniwi ; mobnn miiiyn Nbb won b\y pobwb 10^ minn .-j^w 122 'ov ,'n •'Dt'o ;notpnn ,^\yio ,n"mn 'v 144 
.navy nuj-iNnnt' •'o^on nwn ii^nn tin Npm vyjto ^"d ,>a on .152 'ov ,rnio» ,^"d 'v 145 152 146 

-ny nbyi nut? m o^mon o>i-iyn jin bvifin bN wy\rt> m^nw in , o»ipm rn-pni 
r>nyn bN -imv >!w>T>Nn iiyn 10 mwia >9 by o> .opt >nn owi) pvP\y b\y -inim 
.•>p*> <p> n>i Npin ip£iin nmmn ranm mint>n 11 i^nb <pN\yb pn p byi ,PNn>Nn 
pwi nwinn nmmn ronnn >w jin i*yb mmn wv bN~i\y> >mnb ~i\y£iNb \y> ,nxnN 

'pmyn >13'«j nbnm ibn\y rfwn pnnm >n*tiiii ; ~inp\y nm >\y£>m 
o>t> 3~i£i b\y pirn in ; "o>o£iwri" b\y ombn .ri"mri n\p\yb onim >w o>p\y ,pim 
inN>n\y -iw>nb i3V\y m!r>npn piiNi imn -iii>*n nunra ,o>pm o>m b\y pirn pn 
n»mn\y >yio indd .rD>non nmm bnpri nmn Jinw jronpyn m\p\y tin nnNin b>yb 
mi>ran <in by bvifin bN nN^b in>b*n\y o>mt»n rninn >i~iy b\y >i\pid m isn nnr> 
mnn r\w>ya mi^i iii^n n> by omioo o>ipd pn Nb\y 01pm Npm .nbipn b\y nwpn 
ynpb n\yp ,p*nn)o m ibnn pjo ,o>pmpn pobwn nntnnb ypn\y b>yb ip>* .mbpn b\y 
b\y onnN o>pt> pib n>mn mom? pi pninb w ,oniom? b\y T>n>ni inNn -upon mn 
; pm mn bnpn Jinw >nobnn n>\ynn nbiyn oyn nm n\y>£>n iiNb ,nny *tn .mom? 
n>\y mwb wpn ppy nunm rnmnm nwipm oyn mom? minb -ow-is >bo nunnn 
nii\y-i£i n-iwrn ,nny .o>pmpn nntnnn nN o> pinb -im* 11b nnai ,n7bu n\y >nobn 
nT>p£iD n-imn\yi ,niom?n >pp inw pib n>mn mom? pi pninb \y>\y o>y7P un ,n»mn 
pn mib v in>n 11m on>nnf mi -nyn ^pmn on o>\y indd .imn ovn n>i pi n mint? 
nbN bn iinn n>n Nb ; niNb£un o>t> >3 b\y ^iPb P>£>ni o»n\y n>i o>13>d ; n>b£)in nmm 
vnpb n»niii bii> indd .minN npivnwm w nnnN npiinfi *Pn n>mn nunfi 

ipv w )w "im n^ n>n p wv Nb oni ; bnpn ^oaw im won ^n^nii nnn iivn ^pmnw 

147 
7-11 niNnn npm o»pyi i^wnn ; >bN>i>Nn iivn p *pm ind o> . pn hhv i^d 

i>nvn bN nnon nb>nn ; nimi o»ninn o»nn n^i nnipnn m fnann p>>nn 

nN win' Nin p-11 Nin bN~i\y> yini ^N"i\y> bnp nN >^»n\y <p> >i -im p bv .PNn>Nn 

.nmnn nnt? m nN pn>i ni^f n 

b\y n>o-ipinin nunnn n\y>£in b\y o^im^n n>ni-npn np^ nN ipni ind tv 

nm iiv o\y o>3inoi ^n^nin N\ym n>ni-iipni n»mn no>\y bv hdvi Nin <pyt> 1 .n"mn 

.o\y p>^3\y >£D ; b>vb ipniw o>-nin \yn>n n"mn nN WD>\y >biN\y nnipn .83 'OV ,p"Tn TQ ,ion !w»t> 'V 146 
.40 'ov ,'n •'Dt'o ,n"mn 147 153 imp inn *xb iwatfi >r)\ua rt^u>» *vn>na 

bi nr>ii^ piwi i£inn\y> inn \ynn b\y nrnnpim mini mn rrmrw ipni hi 
nN nrinw *pi nwynb riDbn in\i>\y nN o\y»b 1^111 >i rvim o> n»mn .ny>inn >mw 
.oripn pifn wn-iw >£id ,nini3 mran b\y dtdd mm by nwn if im nit? »nn nfptwn 
niTni pn 7N\y n>d ri"mn b\y rpynwn inn ino>\y\y nwvn >nii3n plan nN i^nna 
nN o> o\y ubyn ; o3dw .nimn >£> by n>£w>jib n>3>iD niim? nip'oyn nrnnpim 
n>w nnyn pn>n pi onni^n by nin>if d nibun ibirv oi£>>\y n>p£>nb y>in\y nrw^Nn 
o>3»n on iini^ mrv nnmi oyn n> by iimnnw \y~ii3n yr>n >byi im nnm b\y 
rmnm nrann on'oa by nimn ibN nibun y>N\y ip>* in .byifn ofwnn to by ii\y>\y 
o>o£iw rn>ni i>bn ,nnnib ; n>niinn bNi\y> runm ,nniN .ipn>i o> nrnnpim 
iiyni .n"mn no>\yn ,i>\y> >nm> yiobw b\y pirn ,nin£> >vnpim ir>n ofwnn nmynb 
i>inn Nm\y nrmnn pnrin^n jin bipb wby n>vnpim Nb niny n»mb t> rv>b 1111 iit» 
Indd .i»niNi onwy n\yib\y iwm ppy bm m\y>nn\y >£>i urn nru mvnpimn nuiipyb 
\y> ,n"mn >mi >£> by omnpiim? npibm pobwn 1111010 jin ovrwb i\y£>N >N\y ^n by\y 
nnnpim n'oiobw nnyn 1331d> nit? »nn nfptwb nni»\y o>pn3nn\y na* Nin\y nonb 
in bvn ,bbn >vnpimn obiyi biipnn np ,»oipnn inr>n iN>^NPb>ip^n 111 >£>i» 

.vnfn i"niNi biipnn np /nwo^bt? niybn owyra sn^nn 
.np£)>£i nn Nin ; n"mn b\y nunnn n\y>3n ibi inwn ; np>i^>n ipviw b>vb 13»* 
npjiobw rnn^b pn>^n o> Nim ^^oipimn nm ov nbwnnb nwmb pmvn pii>^n Nin 
bipb o>3opn bv : ^lan pwi >i*>n ruvo tin mt? ^jdw ; npoibif in ib>£>Ni npoipmi Nb 
pn tin o>on n"mn no>\y 'wnn ,o3nw .onw o>^»nn o>bn>n moii jin yniiy Nbb 
b\y >\yNin bnnn ; nib>npn io\yn nsran ; n\y^nb nDbn >d vii> jin^ ov in .nnpimn iiPDb 
; >nn£i\yD f m>i nnDinn bnn ; nD mnpn b\y im 1112m bv nt> t> inn ; n"mn mv nm - * iiobw 
nw^mw n^p .n>ii3n nubnb nupn iwwi nbn ; nii>ni b\y o>3w o>>it> 711 
.n>inb o>3i£>\y o>3iPin >n n^3 pN m>>i^n bw npa^an nn bNi\y> mb>np bw n>nof >nn 
nwn .mi>ni by nt> t> inn i>nn Kb bNi\y>i n^nnn nunf n\y 711 Tin o> n"mn 
o»pb onb i\y£iNn\y n^nn-n^nmn mbwib w>>n oio\y oniy w by b\yn m^v wii 
ovn nN ipranw cuawn ; p im ^optod npnb 11 im may >r\ p bvi onsranb nn^m nD'Qfi pnn i\ypm Ynn nN miNDb mmc n"n-in b\y n nvip .30-31 'qv /n 'Dbo ,n"n-in 1 
-in b\y inoNb in .nwo mpm 710c n'n Nin w nwo rtm pn^m inn n'n bNiw ov dnw b'vb 
,bN-i\yi niDocn b\y npmion iq>iid iwq bv 1:110 n"mn b'vb mvib nTnc ind Ni^ob pN 
.ovn b\y im:n n'lbn io mDoc ib'^N bNiw ^ini d'oqw m^o dtp b\y D'b^-i D'Njniw vnpi 
niDocn b\y n'mpvn nnimb Nb cn^no Nin nwo b\y iiDo^nn mobwi 11 n"mn\y:> ,jiw nmvb pipy ,n»nm nyib . 2 mnnpim miYiii lira) Kb on o> pnnyn nyiwi nnnbnn *ni*b 
mNb mNi >mn oy rmt> m NbN wPm Pion bN Nub bn> n*>n Kb ">^i^*>ri pobwn 
pobwn pipyb ii»nnn bNi\y> >n\y mNb o>\y ynp n»nm 3 .^-iNn "is w mmnnnn 
>!n!nni no inn i^nn ipy ,b\ynb .mpp pwi o>ipn pn pnv ,bNi\y> ^ini wPm >yi*>n 
pi Nb pin >£> by\y <in by mimwi nnnno wrmwn Kb o>\y} ,obiyn bD b\y nman >nbin 

. 4 jy>niNbi n>m nun o> NbN p nwyb ppi nwm 
N^m ii»mn ,o»vnpim Kb pob\y nit> b bNi\y> nnbim nbN o>nnpn <in by in 
TbnnN ,py*n pjo ,o>o3wn p pbn ,ii£nd .bNiwn m-pni ov>pb pDWtn o>nnpn 
>\yNibi o>3>nb t> n>nn n»nm ,p im .onbm nrab o> o>>nu r>n . m-pnii nnn nrifn 
ni»nn ibn oyn by nbn o>o£iw m^n nv>n ,ir>Ni\y >£D ,pi .112^ nraw oipn bDi bnpn 
,o>3>nb ntrpnm n\yii£> 9 »o£>\yn non Nb» m^nnw <in by 8 .n - i'>nii pbn bio> oyn bo\y 
ofwn non Nb...ni\y> rpoNipmyi ninan >nn»\y ; m-pnii onnnn by itnn nowa 
mnb inw npn Nbi ,imy nyi tmi ,om tm inN bn> \y>N ^£inb o>33 mn Kb nTran 
pob\y i»nn ir>N nr>n*>n p>yi\y nmyn iwb in 10 "...onn inwi in <p di n-pnin jin 
>vnpim Kb pob\y b\y om o>nnpn o> \y>\y *pi mn n»nm\y nmyn iwbi ,nnpim 
nN bipj on o> ?o»vnpim pobwi ni-i>ni Npm i»nn oyn n>~ii >\ymn\y 1b p^n ; !wi\y>i 
p>i^nb run bv n>ni>n-n>o£i\yD nnm mt? n pnv ,ind tv nnw ipniw >£id ii»mn no>\y bD 
.\ynn b\y npoipim ni-i>nib nynn ii»mn b\y ni3ii>-in n\y>3n no •> bv \y£)in n"mn\y >i> nNi3 .on^o riN^' n£)ipri riN ^""^nw mo'icon mi'wb n!?n !wi\ya n^non 
mocn inn\y ^ bv n!? "mN^on" riN iNnb I'D) nn' dti^w id oqwq!? nmocn pi cnn riN 
wio'wn r\">?b n\y£)n b\y \y-ii£)Q mw !?n ovqd d'vjq inn .n'riDbn nmvon b\y p^nn ^ bv n!?n 
^D n!? nmocnn mN^on riN p'qtjw i«no d^oqwq D'onpriD -ovn 'vitni nwiv nD!?nn\y 
,!?N-i\y nrTbin bw "TiD^n iinti" t^!? in .nD^nn ^ bv "nvnb nDn* nrin''^ ^d n!?n "nrinw 
-id**} vw b\y •Ti-np'in mocnn ipno!? n"mn \ym\y niDn nn\y /'moon iinti" d> piqd nn' 
mnoo tnNn ,riQN on'w iwnd nwo ri£)ipri b\y onmc oniNTi iw law ,p dn .mriD bDi 
pi!? nD!?n pi cnn !?v m'bnQ iiini n pib wi onriDQ ^frni 'V .n'o^wo 'wn ,nmof>n 
lb D'wb \y ,p iqd .197-198 'qv ,a 'Dbo ,ii"mn pi ; 194 'W ,>d inDQ ,m 'Dbo ,ii"mn ,nmof>n 
nn "cin'"' bv o\y iitq n"mn .b'vb i3oo^\y vopi nD'ocn \ynn b\y iwpm n"mn b\y onic^b 
nNi3 .nDbnn ">$ bv nwob om'o "obmo" in bD 'd "nTinbnn n£)p\ynn" ">$ bv nwob nD'ocn 
hin^d" iwnq *inv "n'o^WQ niN^n" ipwo m "i\ypm "iivn" iintiw pnno n"mn\y 

."nmocn 

.40 'qvi jP'ni 17 >w ,'n 'Dbo ,ri"mii 2 

.30-31 'QV ,o\y 3 

.DWi mmiN : 'O p"l£)2 'VI .208-209 ,196 'QV ,'2 'Dbo ,il"mil 4 

.40 'qv ,'n "obo ,n"mn 5 

.28 'qv ,'i 'Dbo ,n"mn 6 

.nD'ocn ri2wn piiN bDbi ,m pi^b N12Q2 'v 7 

.b'vb nwn'm nD'ocn mno2 pi ,m pi^b N12Q2 'v 8 

."T\yon2 'v 9 
.40 'qv ,'n "obo ,n"mn 10 155 nony mnon by nprann m-pra m^nnn imny\y \y~ii3D pwi nb>n n»mn 

: n nbN oninniD n»mn »mmpn bvi *pnn by niwnb nbN\yi .jt>iwdvi rwmy 

bo mnN iy-n!?i P noboon nmb ibo wby foynb n'wo b\y Pnb ni£*b bou -pN 

•>D D'TOOT O'VIT ObO 11231 OOn DV bNIW DV "Tln'll 1b0 Obiyn bO "O 'inN ,0'QTl 

unom 1201 .ob\y oy by mN wn b\y pob\y bo -piynb .oy-nb\yoo b\y imn ni iid 

>ri3rin\y iy onwom pisn nun n> 13N*"> Nb piy •oNp'biisyi nbwom ib'£)N\y nyib 

nwj)!? in mnn by bwob no ow oyn 10 inub P'sn »n> Nb\y ^onipnqvt io\ym 

...bNi\y> pNi nmo mmn by ^bn ninnm iq'dcti iidi ,oyn p*i tm in 

orn\y o>n> v>n .*p n">n m T>nn Nb ,010 nnpim pob\y m^nn rninriw <in by ,p on 

l^riD \y£>ru n*>n "o>n>n bD mnN iynbi 1b nibnnn nv>nb "pn u>by T>nynb» \y>\y p>y-m 

.umi bitw n>n m p^yw pnu Nb o> n»mn .ubnni 

yjon nntnn-rpmi-m mnnsnnb n"mn Ty^w oipnb ib o>\yb \y> nbN onii mNb 

-nmb min* o>\y3 pin yov b>yb w>* iid ,n>\yN-i .o>o£>w m^n b\y o>p>nnn n>vn£>b 

p>yi ibyn Nb bbD bNn\y> >n ,nm£>n >nbin >bDbDm no mn i^nn ipy piyi in pra^nbi 

<ptnn Nin mnnpim m-pra by t> t> in> bN-i\y>i pobwnw n»mn yipwi o> .onyi- by no 

m^n b\y jronpyn irnun jin pinb indd 12 ."oipnn nnpn iN>^NPb>ip^n tit >£)D" 

bnpnn -lafnn ^bi ,imn a»n> yon io\y»ni itt>n >ab ; o>o£iw o\y owb" o>o£iw 

po ; o>viip o>oi>nn niD-im o>o£iw m^n . 13 "n3nnm -py nsn^nb nbn> >-im3f 1 bN~i\y>b 

nif n p>D ; nii-inn nmnann w o>3n\yn\y o>i>d-idd pi ; p-im3f 1 bN~i\y>b bnpnn naf nn 

ini "iwn ripwnn nponpini ni-i>nii iidnd o>Noinnn imn i^nn iwn nownni 

.nbN onu un3 Nb mvw o>3nn iwnd o> o>\y3 o> mannwD 

nni^n nrip nbnt? ; ni\y omn o»3nnn nunp^n b\y omi>\yn bv <in ; n-iinn\y n^p 

o»pin nbwsn ib\yi mnab jin^ .p^n nn >£>!? nvipj np>nnn nm^n iwnd nrw n>3iob\y 

bD riN n^>n Nb n"n~in ; o3dw . 14 nb nbn>\y o>yin>Nni nNiun \yn>n ^ab ip^ n:r>\y b\y 

\uipi ^Dbn nn ,mdi p-im^fi on\ypn naf n bv wn^ni o>o£iw m^ni o>vnpn o>-iim 

nbN o>-iii 11 <T>Vf n\y nnwn nwb ; jin^ ov ^n .on»nnn m^nn *>v?-i£» b\y o>£)i nwn bon 

pi nponpinin ni-i>nin b\y ppm jin bbo ipn n"n~in\y pyb obn ; ni-i>nii pf w o>v>£nn 

b>yb nooi^nn nn^DNn ov n^ <pyt> onm Nin ; ni-iiN .rn^nn b\y o>vnpn o>oi>nn 

iniN\y 1^10 ir>N n"mn ,p 1m ."oipnn nm>n iN>^NPb>ip^n tit >£)D" pn nrpninw 

nNm rnbnpnn npo-ipmin mo>\yn rnmo bv pn bN~i\y> nnbini w>pnn\y rn-i>m 

o>o£iw m^n\y ni-i>nin b\y pnnnn ^onpimn nwn jin p»\yb \y>\y nN~i3\y indd .onwvn 

o "p^n i^n^ "iwn nownni mv tv> nb vip3\y o>o£iw m^nn pbn inwb u>»>a m^nn 

."oy-nbwnn p^ ^>n iid" nn n"mn b\y 1'mmn Pnw -ini 7N ,bNi\yn ^i nbN omi o\y n"mn ,d3qin .8 'qv ,nbN\yn 'fn ,o\y 11 

.pm 

.40 'W ,o\y 12 

.•>!7\y \yrm .39 'qv ,o\y 13 

pi£) in t»vc2 'vi ,p\yNin pi£n 'v jDb niDbwnn ,nbiN>n b\y pwNi ibw tq'! p^ m^w mn bv 14 

.inN 01pm -pb wtpTw tnTQ 156 o>\y} manrwn tnpm ; ni-i>nin b\y •►rninm mpnn piyn >ni\yi Pb£>n n»mn pNi 

: urn y>>n\y \ymro ,pn 

•o 11120 -ioiN\y noi [ : m*pni2 o^w mannwri !?v p^D'o o^n 2in ov minorim] 
mi \y '^in jD^Nown 'w 102 imn rt>N\y2 nrmm mnmso n p*>N mnnn o^w 
,inn£)nm imn rt>N\y2 pwrrn!? 1200 t^nnn ^nowi 'wro "oso Nim jion in ^o\y 

in^viw nm nnnti pn in "o rpWNi , m-pron!? vi in ow rwiv "n n!? m b2N 
•o ,rp!7No\yn 'w 10 inp nv ^in mnrisrio pn ino i*p ion "o jpwi , o'-irra 
•o vi'!? D-TNn mi nN nnson in 7!? pn "o ,mnri£)rii rn'nin nv Nin 01021 run npn 
"3N ,mpn2n 102 ,mN \y>N2 dvq 'tri invii l^on !?d mien 1!?2 ^on 10 nv2o Nin 
1o inp nPion nbmn mm^nmi imn rt>N\y2 0WP2 Np"nvoN2 o'oop oni» 
!?v imfr ^id' D-TNn iwn 121 7!? pni ,nta>io ti!72 ntwoo m^iNi d^ttj o^oon 
rrrniri m:n 102 (opv£)t>vi otn!?^) imv rnon jin tin!? n!?i (tnopN^v) wo^n 
-idwi pn orn'ra no jin d'idiqw ono \y\y NpnvoN >n !?v o'ono \y\y jion ,nPim 
oninn !?*n imp omn'n !?*n !?2N...mn inn wnon!? 'wsn 211VN n!? ,^cd ^-12 in 
niTioN mpn22\y nvow T122 wiip ipidp iv>ir> oP2-in iwnd mn 1212 rT>rr> n!? 
n"b !?v nip'-hnio omiv ^to p*-a npn2n n-pDo bvi ^vnn pi* pi* !?\y vo \y 
iwnd o'WNn 10 mirm idp ni-in m-nnn o^wn npnn nni...'rnw npn n!? !?\y 

.D'n-in '3Q n!7Nri ominri nwowri 
pi Nb .otnd mi nN nmn£)Di ninipn npoipmi m-pra\y "int? rr'nin >d pvb >ib> 

bv nnob v>£i\y> iwn •nim npn iv^i iinn NbN "ioiy>m viri" Tm p>N ni-i>n2n\y 

Njy»-nN7 T\wr\ Nbi nwv nn^n p\y>\y inv>ip bv inn o> rv'mn .^my *>swt\ -in^n 

o>^ibnb rmiDn ^nthi ; "o>3bNn\yri"\y inmn o> mm .o»£D n>p3i n>P3v riTni nii»nnn 

inviDni o>ibn\yn nbN o>bip>\y\y p£>t> t>n .nn^nii nwi nw i£>rm\y> ; o>3ib>nn o>3P^bi 

bv •►iin'n oyn n>ri3n jin piDb inpi nmwn *T"iin ^nD^n ii>vi\y rr'nin b\y n^ibsn n>D-ivn 

n>D~iv nnDn .wnn b\y npoipmi nn^ni oppi wr\ rninn b\y njnnrn oawnn rmiipy ■>£> 

pib ubi ovn nnn mxwn n->mnri n->3->TOn niDnt? n npn pi rninnn n>bmn N>n n 

m^nn nmnn nb>nriDb\y mnvn mNb .\ynn b\y n>o-ipini n>3iob\y riD-ivnb nvnnn 

vnnn oDnn ; "p^n i^rv iwn nownni nif n >£>b" m\yp> o»bbDn o»pinn n>ni3i-ipv\y 

m^nn bN~i\y> rnin >d ^~in3 pwi yapb biD> p^n nn >£) by rwrnyn iriviDn b\y npbnb 

.nwinn n^nn^n npim npwnn nponpini mTra ni3P>n nnwDb mTra o^ronn riD-111 in»pnn bN~i\y> nnbirow pat? pN 

pni\y nib>npn nvwn mio m mnannw mo>\yn inpm p>^b >ini .o>3P>m o>n ipwinii 

Wfjnwi ; b>vb n3n>3n o"N~in no>\yi p>D ; o>mn ^vi bbD b\y onifjnnwn riT>D jin m>^n 

18 

y>m oDt? n ^"d '•> .nmt> n bv t> t> iinn pobwn nPD>o>>b b\y iwn 11pm nn^nin jin 
no>\y] n no>\yi nn n>n ,oipn bDD"\y >bbD pwi v>m von riiNni npnmn nib>npb 
-ni>^ on\y ; nb>npn >n n\y>~in jin o»pb ip>n ; >>ibp^if n nT>p£iri jin Nbnb ^id [mTran .D'Titn npniQ mi'mn mN^in!? : inmD\y nN-13 15 

.DnlDQ TTIN' Nb D'Tltn p !?V 16 

.108 'qv jV" iriDQ ,n "obo ,n"mn 17 
.ii8'QV,rnicQ^'0'v 18 157 b\y >io>id >bbD pwi mm m-pnin Y' D nvib ,-innD . 19 »imy nyi by iruran jin yiipn 
Nb\y o>m o>3mi mnipn o> v>n\y pat? pN 7N . 20 p>vwT>bi b\y invm ,-ni^n "Jiwiiw " 
no>\y oni onwpni o>\y -inn nip pi .p»pb *pi* «p\y iiwn Nb on m-pni in»p 
b\y irmrmnb w>>n Nb obiyn in ,opn b\y mynn rmnm nrab ni-ipnrn riDbn m-pnin 

.\ynn b\y mnnpim m-pni 
onwpni npwnn mnnpim m-pni in»pnn\y pno 13>n rv'mrw uw ,p im 
run by m-pnib ~i\ypi mb>npi miyrmw mbN\yn b\y rnipn >iiyb todj 13>n nid .nbN 
rpmnn in\y>£>ri \yn>n n bm> y>p\yn ri"mn ,nm nniyb .pnmn jini irm\y-i£> tin y>*nb 
-npnb in mm rm\y-i£> n> by nm n\yy Nin .oyn nni wim riNoinn N>n\y >£D rwnpyn 
b\y nmynwn jin o>noid nwynb nbN iwnd n\yiT>n *pbm nD>nt>n mnnb ym bnpn nnm? 
; -iidnd ?nnipm N>n o> m-pnin no>\y jin pyb ypv >3n *nyn jin tito t>n .o>o£n\y msn 
b\y mnnpim m-pni o»pb nyann pib oyn nni n\y>£>n pi ^>dn ~i\yp \y>\y -im\y <in by 
.mibJin rpmyn my-on by ro^ra m-pnib ynn n''mn b\y iruyu -ip>y ^nyTb ,\ynn 
bN-i\y>i pobwn rni*\y ii»mn nyapb o'nm'ii nnipnn jin -mNb wby ,p on 
o~i£) bD bip3 on o> nn .oyn nmt> n jini imn nn tin o> napwn NbN poibnb nyiip n3>N 
bN nxi oyn b\y jronnn innm? i^n mnan minn pn oibD ,oyn nm 1111 ino>\yi 
o>o£iw ni^n\y Dipi nib p>mn n»niii ; -iidnd ?nn>it> n n>3iob\y mw nw^DNi n>io>i 
.p^n nn jin o> n!w o>vnpn m^nn *>onD jin pi Nb Noin pobwn rni^\y m^nn nn^v 
Nb nbw> b\y i^m o»pnn n>niinn bN~i\y> n3>in ; onpn piai in>3\y >£)D ; n>\yN-i 
pran n^n^ Nin in ; n>\ynn "rbnn nh> nh ; o3dw .n>\ynn nN>n nNiun \yn>nb iv nnb\y 
niinn n>3b n\y>£in ^bvi o>>m by o> bnpn 21 .n>3>iD niDDfi 7-11* pN iid 11 p>vi •onii 
pobwn rni^ npb^i^N Kb nii>f nw n\yn>n >t iowd rrn^ npb^i^N nii>f n m^nn 
pm ynm 22 o>Dbn 01pm nbun ^ni jin bipb pm o"imn\y pon .n\y>n> N>n np>nnn 
nn riN napwn pobwn rni^w ii»mn mm> in . 23 pm n>i bv nnbnn n>p3n jin b>onb 
; 13>N-I\y >£D .nbwsn b\y ^aif Nbi o»3>i ib\yi bN~i\y> npni n>ibn n>N-i3 Kb vmi'D 31 p^n 
nN~i3 Nb p bvi o>3n\yn o>i>d~id nbviD o>o£iw m^n jin •onpy pwi -i>i>n n"n~in 

."nb>nriDb" n\y>£>m NbN 'iiDni' mw pvm -nnn\y 
.Ji>mn nijp^n b\y onnN o>mn n> bv nwiin ii»mn b\y nb tnd nnnp nnnv 
<1p\yb nin^ bN~i\y>i pobwn rni^w nmyi o>opi3 obn bN>nv nm pip n">N-in ^"^^n 
in\y>£iriD W£i\yin obn >d nm3\y <in bv ; nbN o>>m . 24 nnni ovn nmom imn nn jin .i37'QV,rmcQ^'o 19 

.o-npn pi£n 'v 20 

.n"mn b\y rtnN>n nw^nb ti£)3 pn wtpT 21 

.>•>:! p-nmc niDbn 22 

.N'^n n\y-nn ,ni\y-n ,ynn 23 

'qv , !?Nmv •qqdq ,bNmv nn ; top 'v ,)rv o£)\yo ,pip n'^Nin ; p o'tii ,-in povn ,2"^ 3 n 'V 24 

bV) "T^'NI 88 'W ,(2"^3n bV) "T^'NI 33 'W ,D>"Tn pM'bn D> 'V .(191 'QV ,D>"Tn ,-iM'bn lino) 2Dn 

n"->N-n 2"->^3ri bv) t^ni 64 'qv ,niDu ,o^2-in-nb o>i ; (bNmv nn bv) t^ni 191 'qvi ,(pip n'^Ni 
.bnpn niDQc -npob -i\ypi b'vb niNiion m^^n d> 'v bNmv nn ^t> .iPV 158 b\y nb ninp rpN-o omny .bDi bin nnbnn jin o>bbw opn ^NmiKn b\y rpip^imn 
n\y>£in Nbi oyn b\y o^nwnn pdiv jin o>£)p\yn -ivwnn mm o>ir>\yn\y rv'mn 
jin bbw i">^n .\n<n no-mm bbDi nmN np^bis nbbwn rronpy rpvnpwn 
oyn nn jin nnNin niibnn pn 12 i^m n ibn rmnb rpynwn in m^n \y>\y nn\y£>Nn 
-i>ifD pip nn .mnb ipnw -ivwn oy npnb bm ipn oyn nn ,m\y£o nnra iinn 
•o ynp !wniy nn .imn oyb m-mn nmbnn ufwm nnwpn npmn nmn -nyniw 
bNmy nm pip nn ,p im .bN-i\y> >m N>n mif n n m^n in ibnb rmnb m^n \y> omin 
in npvnpim m-pra bN-i\y> nmn b\y nmram imn nn -nNb\y onvi jin o>b>n ono\y 

. 2 oȣW>>b pob\y nntnnb p?nn tit 
i">^3n nroi \y-ii3D pwi in riNvnnnn rnit> n >nhi2 ?n»n-m nmpn nbN oNn 
1>n ,jy>\yN-i .o>£if 13 yoimp \yanb i3>bv >nyp? *jn .n»mn mnyb p2in>t> mmb nbm 
1>N\y onnvn pin .on onnwn obn nbN o>mn ,mw .rfwn nmpnn bN nwn n"mn 
on o> ?ynm o»»iom b\y on>mo>\y nmmi ; io>n n\yn>n pob\y rni* m^nn n-nnn 
ONn ,pob\yn mm wn »jhto)»i b>nn mnt> m o-n \y>\y y>*nn -iw>bn >v w pi^n 

2 ?nnm n mw o^nrann -mr> o>nnp o>mn o> ow> 
nnnsn in i">^n mny jin o>Nvnnn ir»*\y nbNb o>nnp nmpn inn >pn 
pjo o>mn b\y onnvn jin o>t> nann om nmpn pN ow> >nyp? in ,72 b2 in nit> >n 
pi NbN nn>it> n iiobw rni^ rn^nn n^N nmnnw 'pww nm n»mn ; pip n'^Nin ; i">^n 
pobw nniN rpNipnn rnit> nn jin ^p^n b\y wfpN ov b>nnnb \y> >biN .onm nunpv 
nipibnm o>nnn b\y nj^ni NbN obwm iiobw b\y n^PbN>i>Ni iinn Nb 2 .nDibnn 
mpmyi nm mpibnn p\y> ,iom . 28 n>mn nnat? n jin o> nj^aNn n njmn .o»3npv 
in irip T\y movni ; n^n b\y nnpp ow bv mpibnnn in ri^fn - * nioyn in ; b"^n nnafi 
11>d ; o>3WN-i ipbm ; o3din .o>3WN~in rm£if Tin bN n\ym\y m^n b\y nnr>p bv mpibnnn 
in ; nnN ni^m in -ifjf d nn^ni iinn on ,mn nn^n b\y pnvDb ynn ; o"imm yimn 
npibnn rnnN ni^n n>b nn^p on pat? 7N ; pm in Nn>niNi m^ni iinn on ib>3N 
Ibnn >D'i3 n\yyn inNn ■>£> bv nbnn nniN bNmiNm o»»iom pi n im id bD n^i^p 
bD 7d-i> n^ vpi 29 .Non nib npnn nwvn iriw >3\yn >£) by ib>Ni -in bDb nwv ni^n Nm 
njmnb .-io\ynn rni^b wn n>f Nbpn nibnn ninv nniN n^nwn in njmn p^nb p>f >3 
nwn nnN in n^ pirn o»bNn>ND wsmv pob\y nnfin b\y imn punn jin <r>f mb \y> n 
o> >biNi nininjfni o>N>\y3n ; nbn>n rifnn ; o>Dbn ; o>o£iwi o>N>i3 ; o>3p^n ; i3>n 

.nbun ^WN-n o>3iN>n ,n 'd^q : n"nnn !?n inom pobwn mw iiito 1212 imov bv "i^n pip tt'^n-iw 2!? o->V? w 25 

.91 'qv ,D>-m ,-iM^ri 'V1 .>d >w ,2"^pnn m>N /1 piD ,nn>N ,pip tt^n-i ; 'n 21120 

.2"^3n nti o\y nN2iori mnm nQ>nri .34 'qv ,D>-m ,-iM^ri 26 

.15 'qv ,n3nQi ni ^p^m 27 

• Ib-'NI 59 'W ,ri12U ,D->12-|12-|1!7 ,nQ>1l!7 /v 28 

.(!7Nn-i2Nri bv) t^'ni 67 'qvi (D"2Q-in bv) t^'ni 19 'w ,o\y ^p^m 'V 29 159 ; -iw>bn b\y invm ,»TM>mT\» rw>£> iy rmonn mbwbnwni >nyib niwn n>bm 
.bnpn mom? mpn titpni ptny\y n»w b\y nn mw n>d bN-i\y>i pobwn nil* >ub 
no^w nmonn Nbb mmn mom? t> t> ib bNi\y> >mn b\y p>t»3b ony un ino ,b>yb hdno 
nmiio ,o>mnn mon b>yb in no .101 dnhj ,>t>h f in> ,no>m> : iiyi n>N\yu bo jin 
trpnnbi iiyn b\y pobwn jihoik bbo tin irv imb ,iwbN >m nnm an N'avnn 
i*>o ipni ,p im .nnnn npbon jin \ynnb rrpnnn b\yi ni>*n mom> b\y o>io>io on>bN 
nanni in iista nb>npn mom> pi i>\y> \yp>n wtrn o»Nini N'avnn p>D o>mn 
by itnn ibio rrvn iwpni nnsnnw n>\yn .101 ibmi ,bnjin pin mi morn? pib mpmin 
)m bo b\y ninpmi ivwmi mrnn obn pwi obynn nid .rninn ntoJii ni>*n mom> 
mm b\y imom> tnt»i N>n Nbn o>mm mbon iwb mnon m^n n mnbynm 01pm 
<pi>*i ,bnpn mom> nnw o>mnn n>\y >o pm ,p on .bNi\y>i nyiu oivw ivwn 
b\yi ,>bbo pwi "n\y>mn" nwun b\y mr> o>mipn mnpmi on ,m3i?w onn^n onnn 

. 30 \nfn n»nm jiibs) 
"Ibmi" pib "o>o3wn" w »piimt>n'' pi npnn Jinw vm b\y bnnb ib o>\yb \y> 
mom?b N>n pip n">N-in mno >o nmw <in by .pip n">N-ini i»>inn pib n"mn pi nbw 
pobwn mit> m nN >bbo pwi pn^nb "n\y>mn" n\y>>n by imonnt>n iwb bboi mmn 
wmb Npm o^trpnn pip n">N-in o>i i">^n o> nm boi ,mrmnn bNi\y> runn b\y 
o>mn T»\yb pN\y ^n by .imb pra mi^ no\yi£ini mi* nwnbn n^nnn nunf i "nubn" 
n\y>£>nb m ind \y>\y nm3 nm bn ,n nwnn int? by pi ynn b\y "nnann" brinb nbN 
.o>o£iwb iwnd nubnb -mr> m»\y p^n nii>f 3 bm !w rnnbNnn n^nnn nunf n\y ynn 
)vvr\ .10 miDf b v>in "nubn" by Npm inb pi^mw nN-13 Nb o"in-in nun iwpni 
b\y ipm nnnn n^ if m\y inbn o"in-in ynt? >3\y •>£)! pnpiinf 1 bn>n pm n>i npbmi 
n>mn niint> n in mpan . 31 i^^nn ; -inp ^n >bwi ; nm£i Nb 'mnbND' n>3nD nunf 
nN noNin n^-o bn>n pm n>i na rapbyn n^np^pn-n^j^inn nunfn prn n^pbvn 

.o"imn b\y ; >p^>i-i b\y inwm ; "mnNnn" m\y>£in 
ni3\y-i£i b\y npnbi o>o£>w rn^nb ii»mn b\y n^nnn miwifn in in onpn piai 
n"mn ; ovi ramon n>nbi>n n^nnn niint> b v>m\y pn> .o"im b\y mnNnn n\y>£inb n 
"mibn" by onrra pip n">N-ini i">^n ibw o»»iom nv3\yni "o>o£iw" bv -inn 
nnipDi .n"mn bv mpmv y>£>\yn bnpn Jinw n>\yn >i iw nN-13 pi .ynn nv3\yni 
pN n^bN an nnn^ an mwm N"i\y~in n"w p>i ; b>vb wn-iw bnpn nunf 1 o>pt> wn 
o>mnn ."rbnb nt> npnn "n>3nD nunf "1 p-nnro b nt> npnn "n>o£i\yD mint"' pi nnin 
•>in~i .n^nin Nbb o>ibm o>o£iw ; o>3p^ ; o>N>i3 b\y onunfi bnpn nunf nN o>»yn 
•>io>i o>nnn o»pin >a> b\y bnpn ^wniw a pifji nirow ii^nn "i£if nvap nN o> -ni^b 
nm£i Nb "o>o£iw"b n>bbi n>3nD nunf fn^b ^vio n^n n^ vpi bv .o>o£iw ni^n b\y pi jb'Ni 57 >ov ,niDU ,D->ii-iii-nb d> 'V rniJin obivi lowon m^b v>m »m\y>o>n" N\yi3 bv 30 

.12 mvn ,63 'qv 
.D'amb npnm o^osw nwa nN n"mn b\y n'mon n\y£)nb i\ypi onpn pi£)i nYosm 'V 31 160 n^nn JT013 n*>bv nnit»n n>nnn Nin bnpn nny o>\y ,bNniy mn >2ni2 .*p)P -wnd 

,ynp <px bNniy nn .7bnn -wnd •onnn imrP inp nnmn o>o£n\y ni^nw nN-o ,bN-i\y> 

•nm" min iwni o>o£iw ni^n \yin>n rnw m bn> pi n>i o>pnb \y>\y ,ri"mb nnm 

32 .ni-i>nii 

"inw npn nP»i "<imji p7* p7*» rm^nrw ri"mn nvapb trpni ,<prab 

o>pit> an by n»mn 2ni\y o>£>t> 13 o>-iii ran .ni-i>nii iniin nPrannb Npm nitrpnn 

: 33 Pbn 

o£)\ym ni'nb ovinno m-rninw m-rnin tovi nmm ip\y n'wv bv n"^i nwv 12!? wn 
Tiri\y ovn bv o'oswb oniN onntin bv Oon opifsni rioN3...o , o£) nnn nP pi* 
P2 7b inn roi3 p\ypi Tm pwP ovn!? -mow 1021 ,m\y n'ON-ipioyi rn'nin 
to tnN bii> wn ^isnb d'os Ton Nb rn'nim oswo non Nb p 1210 p ,-p-iv\y 
P^n d'-iit tnwi in ^022 rn'nin nN -1120b iniw npn Nbi jmy nvt toi ,011 
lyob m-i'nini ^rrin pi* pi* pi ,72!? iiv tnwn "o mwP m\ym nN\y n-pn2n 
by on nbN o'pic£) b\y on'nwnw NbN .7!? inu 7pbN 'n iwn yiNn nN nwin n'nn 

.vioni Dnnnn by dowa b2N ,o^»m 
n^p .nmo m7>>P onniin 7iPn b\y -iwpni n imwifi nN -pi^n n»mn\y b>yb ipni 

b\y >mnn 2i*>yn b\y iwn vn>n m-pran by Pn Nn^-iwi nn^n nbnn2 dni n»mn\y 

mwN-121 wn-d notmn >N7112 imwifi .n>rmnn nmmn nmnn b\y o»vnpimn n»n 

t>d y>£nnn pit? an p2b »7b inn onowi o>o£iw" pi -i\ypnn iimn mnbnn \ynnn by 

- yon ipnw (-ii2>*n bv) pn T>nvnn bD :\y>pb \yn ion" /»?nw 7b von Nb" :7D nnN 

p\ybi ,7b )JiJi onuwi o>o£iw nniw im :p'no n"mni 3 "bN7\y>i m^N vou P>nd 

njnnn :N\yu uiin bv o>2tnn o>pif£in >3\y\y vnwn ; oa\y» noji Nb o> nni 71 ; roi3 7>n> 

pit? 3 nN o^wnn bbD 7772 ,?i"mn n7m ; o3dw .Pid ovn ri"nm no>\yi Nm\y ; o>y>nn nN 

.onnnn bv Nin pitwn b\y iow3\y ii»mn vnp 'owbn 1pm 7iNb 7N ; o>3>nn by o> 

.bN7\y> ^ofjw ^i^n nyi o>33 7>Dnb in 7nw nnpb Nn>niN7 7it> n >d pb£i7 ind nP 'N7H2 

.bN7\y> mm b\y nim 71m npo7pm7 nn^ni pym 7bm ri"nm 7121 

lit n>mN 

b\y n>o7pm7 n\y>£in rnuin ni-npn 7mn i^vn n»niii 7^>d ipni nbN 0^7272 
niDDf N>n ,n>)nnn niDDf n pi pmnb nvu ii»mn b\y pibnn .bN7\y>i ovn ninm 
Jimon Nbb 10 nunt? nN\yb o>7nvmn nN nop ; nnnf b\y o>n\y o>>it> pib ^^ain 
n"mn n\y>£in .imn bN7\y> ov n>i n^n^o^P n^ai bv nPvin nPd nN 7>p£inbi ; ovn 
p>3Nnn •o\y-i£>n Pvan 7wni mif m piny o>3>wnn mbm nun ^m^ b\y f£)>f£i2 nbsnn 
^nibn-mun nno 7inb onp^^i onwnwn 7n>n ; mo>\y nN o>DNmn o>m^n nobini 

.nn^w 171 'onmp .^icn nNipb ,a >v o"in ,'t 712 ^oqwq ,!?Nniv 32 
n27 ibt"i D'Qpn *>vy i^v? tn'wn p tn'\y npn n>i D'33 npn n> vsya n\?n n> (o') w cmi 33 

: 7!? m^ I'ipN plpl -|WN ^pNtl nN T]^^ TVV\T) ^a'P <)1^T) pi* pi* (2) : DpP* 

.40 'w ,'N 'Dbo ,ri"mii 34 
.2"V ^ p-nnjc P22 35 161 nrw nron irron orpby t> rann ri"mn b\y o>>mm o>p>nn ,o>pt> an bi\y -im in 
iinn n>£w>>b nnii>* mom? b\y rnpm mpn boi : imont>bi -ni^b -iwpn boi nnoin 
-im .npipm m'opno rmnn obiyi nnoinn mnon p\ynb onmnn bN~i\y> >31£N >nib\yi 
•>p-ii£i b\y nb>np by ,b\ynb ,bnpn b\y mmnn imom? nmN o^WN-m mi jin o\y»b y>N\y 
in n np^f 31 o'wiiin n»mn b\y mmnn n\y>£ini <r>ytn vn£> bo on o> .o>idid in biv 
bvi n>3ib>nn rmr^n by n rw>£>n b>nnb in>3 ond ; o>3wn-id bN-i\y> 'biun trw b\y rnnN 

n3fi3 mnini ibio >ibn m pifn n^iriw >£>o ri"mn n\y>3n b\y >ninn napin 
•>p-ii£i bN-i\y> >nb v rvnnb 7^0 yiwo pi .m3ib>nn rim^n b\y mninn nmynwn nnw 
'n >o£>\ynb pN3n oyn mmn pi npnn >nn mb bou "mniNb" nnirp mm >byi in biv 
>3\yi ntn -i\ypni n»mn >m onniyn onsriNb t> rvm .y>o-iyn >ir>\y nnNb oyn mmn pib 
mmwi ptnyn 'i pbm mn-iinn npi-i>ni ptnyn a pbn : n mnji b\y o>nid o>pbnn 

.o~i£)i o>3ib>n mmwn bboi 162 nvViyVn nvrpnn :'t pis 

Mitt 

pbn .o>3w o>i>d-idd mi-nn ri"mri b\y mPiit>ni mPniPn nprpnn no>\y 
Nb\y nntn>P nprobn ripiwia opbn ,o>o\y£>ini o>Pbi rmnpy on n!w o>i>d-idd 
nN nmynn riprobn npiwia opbm ,7ibi nvopy in p bvi ii»mn runm m^pn^ 
IWNin ib\yi .in\p\y •>£> by rpminn nnimn ranm irwrw rprobn-rpmnn nw^nn 
,pn inNb .ino>\y b\y nbbii ramn p£>tP run by im pwi Pbn o>i>D-inn bi jin p^3 
nN cpi^yn iwn o>oi>n onwi Npin ipnnj ,n\p\yn nmpn <pyt>n onim oii>ra 
pnpi3\y-i£i i^n pn o>o\y£nnn rmnpyn i^n in ; n"mn nyib nmmn ranm nw^nn 
o>pbnb iipn ,m pbniw indd .ubi o»3i>yn o>oi>ni pitw Nb .nvwnn nprobnn 
,ij^v>\y ii»mn no>\y b\y o>oi>nn bi b\y o^nimn nmpm pitw Nb ,n niiiy b\y onnNn 

.onnn <ip>n jin o^mb run by nmi 
n>*n ^iD pri pnmpnn pbm 1113 ,n»mn no>\y ruun by bpnb run by ,10m 
.imy >3£>n miyn ti£» pn o>i»nnn nmpn onwi 1113 "no>\yn nmpn» <pyra .ino>\y 

bN-i\y> runm mn \y31m m wain ni^nnn rpynwn in ninyi opu upn ii»mn 
nm .ovo biipnn niy>nn >£> by "n>ni n»£D» >3i-ipy pwi nnn ipn Nin\y nN-o .rprmnn 
mn pi iit>b*nn nwn n b\y jronpyn irumn jin \y-ii£m pwi nnn <in ii»mn .nyi 
-iN>n in n"mn ^iwnni 1113 ii\y o>mnn ~>w pi >myn\yn p>m o> \y> >i on ,nmnni 
p nmn "wn m >Myi rprm mmy i^nn bN-i\y> rninn nbiyn 'onnn t> i3>on t^i 
nil by *p>i ii»mn ; o~inn mi jin bb\y iwn pt> bunb npnw pm indd .o>un pi bnpnn 
naiTNi oin ib>on o>~i\yvn n^nn nb>nni\y o>m b\y n^np ^npv pwi p>i^n <ini n^ 
pm n>i nii>\ym ii»mn p nnN niwni ; p im 2 .ni\yi on^npun jin mnaw o^nn^ bv 
pi o\y p pi ; o>mnn b\y rmw ni-i>n npmi ; n>3-i"nnn bN~i\y> ninm opp iwn ; bn>n 
npim^ nP>npi ni-nwnnn o>3w o»ni o>p>3vi pan pN w pan on nbN\yi -in>n 
nvib npnb >ini in ,mn> ^no <ipin nPN o\y pnn ■>£> bv -im Nb 3 .i"n~iNi nwin 

.Pn nP>npbi nnnP nwpjn mobnnb ; n"mn .N-ao ,n"mn ; D"nn ,y\yn nvnw ,>h nw ,n3iTTcon ,n"mn 
.nuot' d->uui^o onatn .102 'ov /n Tt>n ,n"mn 2 
.64-no 'ov ,'i •'Dt'o ,n"mn 3 nibnw two ,bN-i\y> ppim n>nin n»£>in pppsb n»mn npfw o>np£>n <}K by in 

,pto wfpnm mn \y<pn p>D ; npb-ii>bn ppppnn by iron ppyp ri"mn ppto nwynb 

nym >ntpi in ipbn ,pppp3 *pb ppppn .pkpi ppvnpimn ppnm biipnb nnm 

b\y ppp by rninn piip bNn>N n'Tnn pvpwd nbiy -111 b\y ifpra 7N ,n-ini pnn 

bpi pN rrmrw ppt>n inn\y ppppb nb>np \ypi .npn pwi ppb-ii>bn ppppnn 

.b»yb i3>*i^\y niiD-imn <in by ppb-ii>bn ppppni 

nwyab riDbn m*pm ppbnt* 

Pn ppppn iD»pn> ni\y ronn mn pN n»mn\y 72b pPN-m pn npy o*p ,-pdni 

; pnnn >\yjiv ptop Nb pp-mnn !wi\y> ppim jwnni nN-p\y >9i ,p>\yN-i .nwynb riDbn 

o>\ypy in nmo pnn p>D ,pi"n o>\ypy o> ibyfp> Nb ; p 1m .rninn b\y wfpm <ipn 

: m nwp by Piiin ran .Pbyn pni pmm p>D ,opnn 

nN byisn bN d'n^iq nn>n nowbi m\yp p-nmcm ipspo wipon rpi iwn nyi] 
bbai bba fibNfi e>\ypya \yjv> Nb [pp-mon bN-i\y> npim pniyn in ,mipn 'wpy 
Ji03t7?i >ab fiofi fibNfi e>\yjiyi ,fmn?ib Num bpbpw noa ronon >pin >\ypya pi 
OW31 ,in*p by ycnb o'bio' iwn pby i»>3t» ivm p\yio>ot7ij7?i >m *m bM iiajifi 
nwfn pn Pb y>n irmiyi ino Pb t>ni nunm nwnm \yip3 oipo pn iwn opn\y 
Nb\y fp\y fi>f) fi3>ot7fi jm/n mb b>vifi ibi ^oon niwn mb b>yp Nbi bbo 

4 ...fia>\yfib 
on>£>b\y Pb iwn ini 7N ; ri"n-in b\y nbN onii b\y opw o^ii^b v rvru iwnni 

pivn\ynb iipn ; rwp\y >£id ; pn^ ; rnpii ppnn mynwn >bvi o>\ypv p-11 7N prop bN~i\y>i 

n> bv wip» ; riPTOn >mw wpjp in>bv ppi>ivrp ; o>\ypyn >31k ; p idd .ppnnn wm 

o>-ini3n nno mi dni rrmn . ppoipmi ppi^nin opiddp pn o>pp>n iiobwn pnt? m 

p 1PTOV np\y Nb op, dptpd ppnnn piddp b\y niw» p>\yN~i pn pd>i ^iin^n iw>n b\y 

; ri"mn b\y ppii>-id p\y>3p >£) by im .o»pb>n o>~iin b\y obmn ipi on^bN Pini3\y inNb 

miv m pbp -iii'^ri by inwbD \ypy b>onb riDDf bvi o~ip bD pN\y ; oiipn pbm dptpw 

n>nn Nb p^niinn bN~i\y> ppim\y vt> rr'nin >d pat? t>n ; pn^ bD -iwb .nbN o>~iniPn 

.pin Pimp b\y na^N 

p>pt ppbnt? b\y pw>^d o»ppp\yi pn»p\y ipnpn pn nb>n ri"mn o\yi m ,pNi 

ri"mn bN ipdd ; N\y~iPi i\y>\y ^Nna^ip obwn o»n nn nb\y n"£i-ipi .ommn ppim 

dpwn-i r\w» :Wip3_2Dbn b\y p\yn tidd bv ri"mn o\y~i\y TnNpn bv nnm nid ii\y 

bN~i\y>i piDbnn >d ipid ind^^ip nn . »>v>y7V> bN~i\y> ^~ini mn' i>^p o>b\ypi> pDbnnb' 

p"i n>i pNi...o>b\ypi> pi^mi N>t> man piw o>bbnn T'nwi" nn Jinm' Nbi p>b«N N>n 

■pNb inpni pwi ; o>£ibND ii»mn b\y niwpn nil "?tpb\yi"p pibnn N~ip> n^bn pnnb 

(1922-23) v'£i-ip p3\yi ofifjpnw wipi ^ibn b\y 'wiii 7-111 iipid pn of-i£i\y ninvn 

pp-iii>^n \yn>n pn n»niii nNi 11 ^pn ^nwbn ivii on\yp >i bib yn> n>n iiiwi .-'t'vy onyym .(nfrN\yn ^ta) 3 'ov ,'i >*o ,n"mn 4 
.n rmay ^\y m 'n o->p-i£3 pi ,(nfrN\yn >£3*ti) 2 'ov ,o\y 'v 5 

ni->3£3n pjv^ riD'ocn nt'Nvy 

.namna 'n pioa >y -ja ^v 6 

"'D-iovyi on^v 'n -]x»> :maTin •>y>hi .26 'ov ,^ anao ,'t •ot'o ,n"mn 7 164 mnoi pi mi mmo unrnw >wi Nb >i yiip ri"mri ,m\yNi .o>3ib>n b\y in ,miimn 

rmbiip iyi o»mnon o>bip>\yi iwoni piwi oni v>V3i o»3iipy on mil .!wi\y> 

\y> i^>i inioyi N>t>nifo row bib>n o»p pN\y 711 n»mn mini pi im^y ini .mm 

: T>mn mini t> oonb 

b"iro bi>£) i\yi toNi !?"ini row "Pbn iwn n!?N o> [n^iN o^ivn dhih'] d'ni 
irro'> Nbi !?N-i\y yiN mrpi riN -rutow 11120 o'dc" "on ,i">^rt> 1201 noto iw-mwi 

blpb 13'bV ,13*"IN2 iinl3Q lob O'WplO 1WN W£)31 11X1 D'^V 0">TT13ri 13TIN JIN CODrf? 

mn mi I'onbi min >n nN p^nbi min inx-p binwnbi mnins onn oniN 
mwra on!? on!? mw nov !wi\y> tin bw m:n "o 'rf? mp3i .mioNi -itnoi mriNi 
...omvo nw> omwpv p^nb Nbw oriN x-unrf? t>n vij on.. .on!? n£rn iwi nobw 
iym mi tin <iwm ii>n pin mi »o>b\yrr> mboo'ow mwii£>o yip pjfpip unw <in by 

'i b>y£>nb p^w mmpyn inyopi pfinwo n"mn ,o>bwrr>o N>wnifo row bib>n iyib 

by nm wio>w bw miw£>N nbyo mN bbn ,imn >£> by »o>bwrr> roboo'o pi mi mmo 

,»nbip» by 1110 n"mn ,nniN .biP£> iwi nb'ONi row bib>no o>Nomn tin wnanb mo 

iwni »oNb oNb» rmnb >i£>*w nnwn bw i>bnm mm ,p 1m .noun "mpn" ,»n£>on'' 

N>t> nifo row bib>m nynnb pobwn nrowio n£>*o n"mn pn >i 1111 .»oo*yo» yip 

.o>bwrio 

im mnon nmoNi biy£>b p^w n"mn moy .n nomo in po mob pm) >nyib 

o>)iw o»robn mbuoi rmripy ipy ,i)>oo immwi 001 mnt? •> nnNin nbN row ^bnn 

imo mmnnn miovn by omiy\y nbN bbn ; nm npy by o>3»iiv jwnni oni p^w 

viin n^m iwnni .n"mn m>ib mnibn n^mn vw bin o>nua ; N>f niai row bib>n pjo 

o»n\yn po nmn pn >i nin^n m iin jin^ o>\yiyn N>t> niai row ^bno o> n"mn m>ib 

nbN o>\y3N .nvi T\m .o>imo 110 opn p byi ; bbi o>i>rai o^jh^j opni "o>tmN" o3>n 

pobwn m>wib im^nbi mnibi b"im "mb>np ^pmm >\yNi" i!t>£>n \yo\yb o>bn> 

.bNiwo 

: mnN mno oipb ni^nvn mnoi rt> na^o Nm\y m^biif n >aiN tin nb>o ^n n"mn 

mi mNiinb m^n >! ma^b mn pro m^ot? n jin winb n"mn ro>N\y iwb .nioo ip^n 

on o>\y ; oo»non n^ion ^pmi 11110 iwniw 1111 .mm nun 110 mm bn>n pm 

mv^oNi \y3^» pniyn ; bn>n pm mi n^non if ion n> bv n"mn no>\y >£ib o>ppn3 

o> pif^> bn>n pm mi\y w>a b>vb 12 .mvnpioi n^io bn bnpoi pmn n3>iN npwi 

•>£) bv ; o3ow .nm »n b\y o>3w o>omro pin mm> n^m p>i ; o>pnno o»mT o>N\yio 

up ibN pvo mobnnw tio Nb ; nm,N m^^ m\y >ai n"mn runoi m^biif n mion 

bi bv mif 10-mrom nun bmn mnabw p>oib n>n im3 nm w .n^ion 1^0 na^iNb .n rrnav ^\y 't pioa ^yb >y 8 

jont' "M£n" ton nJUDn ^w .-upon id 9 

.t> 'ov ,'^ iriao ,n •>:£>» ,n"mn 10 

.101-102 'ov ,'N nt'N ,n"mna pi jO-ofrTin mmw : 'n pion ,m pioa -jvyona 'V 11 

.n"mn 'ariDa "^n^n ptn n->a'' ov 1 ? o^nn o^taj iiut'vy nnoio noa aw>v notJ ,'n pioa w^vy ^a 12 

n^ o\ya ua^ nnoio nPMt' -|\y^a n"mn 'mti muatrin ipwo n^ o\ya a->py Tit'an wio'vynvy pn->\y o\y uy^n 

.onnM movya npw 165 on o> pvwrpi bn>n pin nm o>i\ypn o>iint>n o>mnn rmpt>n jin bipb >m oin 

: onim >w ibN pN\y >yn\yn in pwi Tmc n»mn ,0-11 .nbi rpiiasn mini iiiin 

n^nm iQ^pn*' Nb pNW]...o>N3nn bo t>n dn nioo p^b nwv3 Nb nioo p^ pn o>i 
?i\yv3 133>n m nybiw m^o p^ nyy>y o-n> oponw b'n [ii»mii now •>£) by bN-w> 
"ntd Nioo p^ nwv3 Nb niDiii "ons nm p^o onw pi Nbi ,nioo iptb bba 
bii>n i"in riN\y pi owi Tun bo \y> -wno nino o\y N*>>it>n\y ,i"V i'" a p-nmtn 
inN icnwD biN ,niqq pu iniN e>n pN\y NbN nionw N-p3 ww ^nq nm in*o 
vin 103 ,[nn>n no\yb=] vnbb inn Nb in bii>n Tan w> P'sn in owi 'mno 
,fii»» )pt pi bba i»\y '>fi> Nb fi3>ot7fi jin awi on '>on ,it»b o>^an unw bmn 
e»»\y e\yb a\yin iu>n uiyi inn >m miifib imvai iwa tv'n Job wwi '>fi> >Niuiy 

...ubiy bmn T'afi nyi p '>fi> Nbiy on ,*m?i jwions 
Nbi bNi\y>o mv ow mnib iron »n> Nb irob o^sn un iwn bii>n Tanw "nnNi 
...bNiwbi 'nb 'i^i n'nn mbn n\yyo\y psc pn...nioo p^ rvn dw!? nwv> 
pN punron nNimb iipn mmn oin ii\y i*n pi renin y>*n n»mn nbN onm 

•>>N£i nm punro n nN n^dw p>i ,Ninn pm pro ipn in punron 'mn >£> nN mnn 

ipn mmn ~>vm nsran b\y o»iit»n o>N3nn pi inN ii\y i^n pib ,nmn niwbi Nbi 

niwb Nbbi nira Nbb n"n~in no>\y •>£>!? o^pn^w bN~i\y> n^nni p-im^fi p>i ; o»pnn 

bv nb>nmb mp con bi ; n-idd ip^ b\y pi bbi pN o»pnn 13>n >tip > ^Njn 11 i^m .nn>n 

io>n i^in "iwn ; n"n~in -niy\y nmb inp .p-iiref n nwnnb npn ib>3N riNn invi nm ■>£> 

.inpni niwn nn>n n n>>if ; >mn inn bm bN inwn n>Nn^vn nvm bvi b\y mipn jin 

p-imjf n nwimb n»*b o»n\y ^ni^ niiv n^ia^n-n^ni ib>£>N nun bi pN on ; oipn bin 

miDf riN bipn ipn bbi\y >n\y na^n n"n~in\y nym bv mbvnb n\yp ; o>pnnn m ^pjvi 

.ibN mobnnb ^idd mm nibnm nnnn 

i^n ; -inibi ; nb>b\yn i^n n^ii^b niN>^nb na^ n"n~in pn>£)b\y jipn-i us^n ind iv 

n>£HN in .n^nn njnn rmt> m ibvfjpw ma^b n>n pn>w n^ai ^v^dni \yin>\yn nwJD^n 

im .>ipnn i^n p o> n"n~in ^-iin io>n id>3 oipb nr>nyn n^nn^n npinn b\y •►b-ii^bn 

o>piNnn\y na^ n"mn\y iw>n b\y nn^bisn niN>^nb rn^mran priPifmnn ■>£> by 

; vn£>i o>3ib>nb o»nm pn ; bbn nmn'n n>f ibiwn ^nba pi o»i-iyni o»>ibiN>T>Nn 

o»io>i .ripoipimn niTnim npo>bi£in nwi3nn ^iJin^n b\y mb-ii^n mm ibran - * 

o»D>o>>b o»>ibw>T>N o>pind iPD3n> n>bN-i\y>n n>o-ipinin rnw m\y n"n~in n^f^b 

.pirn bi >3£) by o>-m£>n ,\yiTai nP3ib>n pn^pn ; ni-innn nubani nibiip n pi 

b\y nun »io->ibi n>ipnn mivnb fn>ri3 ; o>3ib>nn mmwi pf^n ; Nin piai 

riN inip> o>3ib>nn\y mmn inn^n ub mwn n^ ib\yi .o»3ib>nn o>3P^n ^bi n"n~in 

i^b niTnii nwnnwn ^n iin n^n^o^sbi n>ib> n>o->bi£) r\t»y$ nw^DNi on^ni-ion 

imim nrpnn nP3ib>nn nwi3nn mannwnb o>3w nmipm fmnn n»mn .o»mn 

-i>riN >vnpimn piNnn b\y n^bm^n mm )W nnnnnni nNn Nm ,p im 14 .n>bNn .-'t'vy o->\yj-Tni *np>3 .49 'ov ,'i >*o ,n"mn 13 ,i"V ib p ,id iriDQ ,a wi-fn ,ii"mn pi .193 'ovn ,d>to bv nbN\yi ,a 'Dbo ,n"n-im bwob 'V 14 
inDQb n3£)on opon nNim o\y nb£)3 mvo) 223 'qv ,ntr>ino ,ind n"mn mi bv inn b\y pm 'Vi 
b\y no'bwi nNbo mon noiq n"mn n\y ptdq mi'm awn ^wi-fn ,n"n-im n^ iipo .(id Nbi '> 

.iwn micim o^P'nn 166 -iwn >bN-i\y> yw m b\y iiranb mmm mi\y onii mn .mN-ipb pnnnb \y> -wn >n>n 
: mmn iwi mi^n rvwn iwvi o»mn bv o>~in> o>3ib>nn\y *p by bip 

omn omwn on PNown <pNn !?\y o>im on nsi ovn mi) 211 "o 11120 ioinw noi 
mn d> -to!P la^v nNpi dim nmvm nmP o^-i^w iman Nin m-iiN ,ommm 
tPD2 int ,iira!7 n!? nmvon 10 nm!? n!? ,omixi ti norPo ombb ision nop nnm 

'.nwrt»£«rt»nn 
mmn iM mnrto npmn o^n n\y isn mil >pvi dnii n»mn\y mnvn ind nobn 

bm mmv-n'opv-in nnnm rwn ri"mn .'n£nt>n nt>p» nmnNi Npm o>3ib>nn 

: >n\y-m mi^n pnn mnb ynn inu >nmt> n pwiw mi>* mwinb >n>n ovo o>3ib>nn 

.npm o>\y3 

iu>n nNumn o>3ib>nn bm o>piN£p n»mn b\y ifn> nN nronn mbbin nnn 

: nt> 3 b\y n*nni "Win" Jinw nbN onm 

rowrt> "m -|12V2» bw m \y*m 1P nrP nnoNm nPoiN^n n"mv2 im> nrPi 
moiN^n hw bv moiN^n niiivnn nv2 vwin ov orPnnbi monn!? 12!? pn "o »v\yin 
nnno nwam moiN^n dv nnoNn iwpi m*o nwvb ipiP N2\y nv2 pi nnoNm 

■_ 16 ,_ 

nN pnpo w dd!? nmn nmvn no 12!? ioini in nmno vwim m o*poivi *i3*>3£d!7 
ip'V in bv iPo owon cm:? 1P pn ••oiNbn pnn miiv nv2 or> 11V2 n!? ^in ,ro\y 
pi iww no iwm imwno >£p pm piov mN !?d pi nnoNn !?v Ninw 'oiN^n iw 
vwim !?N-i\y moN!P iwpn "oion pw pwiv uroN iwn nv2 pii mm n!?i nn' 
"n n!? o\y "n Pn P n!?i P" ,13q^v pib 13" , 3' , 2 witm vw nN nnp3 nN in ^^Pno 
\y\y nvwi n^ invi pi n^ d>i ,ith-tin !?v iJ^n pi ijin 133'N mn mom o>\y /Pnm 

17 

[pi£p m=] !?"T1 p3£)!7 D'nno 11-101 n*o 
pjv Nm ^ib^nn b\y mnpann mvnwn Jinw >mn rvwn ib>3N >d p^d wn*ra n»mn 

\y>\y n3HDn pn ,pidd .mn nnsnn nvi ib>3N ^Jib^nn 'ofn ip^nb >ini pn iwn ^m-cpw 

•>-iiii Nbi ninNi p>vb n»mn nub oNnni PbN t> rvnnb \y>\y NbN ^Jib^nn p -umt> nb 

•>£) bv n^n miN nN bn^b N>n pim ni ^mD n>3ib>n ; nb>np bD 11 i^n\y nni3 .niDm >wj 

o»ni pi o^fn^n nnw ii»mn b\y nbN o>-iii nnnb o>Nnnn ypin Nin n^^ niNi 

.nniNn pn jidoqi o»3ib>ni 

o»3>td o>\y3iv pi bN~i\y>i un^p n>3b\y n\y-ii£)Dn mvapb icm p>vb ; -iidnd 

niD"ii3 <pDNb ^td nD bV3P Nb n>3b\y mn^n b\y nbN o»nnp3 o»ib>>b ^f im o>DDt> m 

n\y>3vn niDivn ^o-iiN^n pwi ib>N o> prr>£>b npi3\y-i£i b\y rnw v^n in n»rrm ; npm 

-ip>VD pnwbD rn^pro in o^w o>i»n opn bbD 13>d>i o>Nomn ; mbvi3 pn npmnn 

.nnv nwj n>bN ; -inp n>bbD n^inn bv owijid nbN onii .pm 

n>3Tipvn npibnn : mm n^nn mpnf 

n^n .npinn pib mn pi mm n^jnpv n^nin y^n n"n~in nnNm nw >wim 

: mn nnw piitd pbn 

mi'DJN -jo ,d!?ivi mNn 'DJNn mb Nin pN\y m^m "i\y wn !?d!7 nun p^nn..." 
-i\ypno 'cnsn wNn iwn iq^ !?di ^ic 'nbi n'n^j nP!?D n'DJNi iwp tnN !?d m'DJND 
13qq fi£» iq^v iwm -IWND1 ,'n^n P!?Dn 'DJNn dv *m^ 'n^j imv nN \y>iQ Nin P .108 'OV ,o\y 
''rnjno" utid -upon .200 <w ,rnin ,n"nin ,"o-oip->nn nfr" •'ot'V TiJpTi 16 .31 'ov ,rnin ,n"nin 17 167 mn >\yion wnm ,nbo3i itno mna iwro Tibn n'wun omm tinj imv dn wrp 
n'DJNi iwp -poo tvi "o 1b ion*' -i\y>n "]Vxn "o ,minbi 1b aiob -i\y \y>Nb b'vio 
no b\y >\yion -nc-> -ip->y im ,'bbon inrowi im'myi y>i3o ny-ib n y>i3m ntn 'bbon 

18 ".m own d'-iqicti imN ipTivm N*>>b-i owipw 
oy nrwpnnTi P">nb mynwn inm oind b\y m*n nyiun m>£nn n>d mn n»n-m nyib 

ninnnb <inwi obiyi lib ipnw >i>\pniopn pwi \y>nn Km otn .inw mown n>nnn 

tin \y>n>..." m >bbi >iiNb iimn \yn ipn otn iwnd .>aio y>Nm Ti^nn ^bbin "vmnxi" bN 

>n*3bi >bbib nid iinrp iwnd in .»nb£m mra mn£> iwn >ribn n>\yun omm tun imy 

bipb yn\y> npbiib i"iii>n n*mn -prim ,»...>bbin >o)Nn oy in - * >n^ m^ jin \y>na..» 

ypn mnb 11 ynmi mn >bbin jtoini iwp 71m in >i P -inN>[\y] -i\y>n..." upm 

N>>b-i owipw nn b\y winn nf> -ip>y im...» :ri"mn oit>n .''...^bbin inrowi inpmyi 

n>d mn mnn : mn tin p^ndi T>\ynn n»n-mi 19 .»m o\yi onaitm inw ip>nym 

irn>^> yioi \y>Ni \y>N bi >\yim >\yn >£>b» : mjpm rnip>ib nimj nwi motPbNi-pinPN 

in bi T>-ivn i>n>i' p»mn b\y Nb£>m inwmi ,'bbin >iiNnb inrwpnn piN 11 nbjrp p 

.oiNn b\y n>i>op»nf n>nm nut? •> mn . 20 '»nnn N~iw>\y 0131 im 

mynwnb trpnn n»n-m .ofwm pi* ,npm o>>\ymb npm rpbim irroiv mn 

bi\y iwnb o>yio o>m ,iny*Tb . 21 "nmy"i »nrpn" o>>\yim wi rrnom »npinn» 

myni ; n"mn pio ; nimN .»nrny" pvn o>nnm ni-i>nb npn onnw "pm" w "n^n" 

o>vnini 1b omv nnn pnwnn t> nunn i^m..." jin^ nnwb .pniwm ny Nin oi^n pm 

oiNn 11 "p^mnn" i^m "...imnmnnbi mppb b>yv> iwn mvinn mwnn nnn omy 

"iwn p>n ^pmb o>o£)\yni o>pin m^b v>^n..." Nin pniwm nrnyn m^ jin -nnwn 

byi£i oiNn "iwnd ".nniv Nb o»nn nmnt>n Nip3 nn ...o>n>n bi 1b nob 1b ib>^p 

o>-iii .^riDNn \y31nn mn ib\y inpn^v jin inv nwvnb Nin imiob yip iwn pmb oNnni 

: nmnn npmb o> o>£)> nbN 

n'wuNn pi ovn p WNnDi nbD n'wiiNnbi ovnb m'Q^v w p wn!? m'Q^v ww iqdi 
dn bun pn ,om 'm oiNn oniN nwv iwn d'oqwqi o'pm oo^vb d'v^q nbD 
DDn ruv £)"V in ^'"iin m^iNi pwioNotoNpnD dv riQDcn '"V wvi nbNn D'pmn 
pi "3N in ,bN-i\y> 'pinD Dipn N'n 'n ri*v £)"V in ,0-iip'b t bv 'o-inqw 'pinD 'inn 
d'wqji nniricn Nin 'ipvn DQ\y...obDi /in^qin p'bns) n'oovn n£)pwn '"V 
b\y imnri£)rini ~\avp ,onbviri pc£) Nb iwn nv bD iwn n'wiiNm noiNn ovp nnob 

...ra'wm nb'DNn ir>n win o^nn iwnd ,om n-pown ivn win ovm oiNn 
nmnn pp^n : pub jidjiwq nnN nnon in ; ni3n>ni nuw nvwn nni^ \y> ; oidn 

o>pm nnnt? n oyn npm .inw o>i>i-inn cp'pn'bi i>opbipb o>no o»n n>oinb run bv 

opp miob o>fm3i nmnt>n" w o>3>pn o»3>id o»n nwb ornon iwn o>o£)\yni 

.'o>pii^' o>N~ip3 om n nnon p\ynb oTPb^nw nbN on o>no o>pm ."nnwn 

-ii\yn .b"Nn jind \ynvi ~ii\y b\y nwpni "oawm pi^" o>>\ymn in^i n n"mn 

p npyio nw^in NbN b"Nn b\y nrwrny nibwfi b\y npbin o3>n o»pibNn \ynvni .80 'ov ,>j\yio ,n"mn 18 

.T»b pi£3 ,o\y 19 

.o\y 20 168 - oiNb o>pnnn o>\yyn by iv in b»Nn .'niwbi »\y3iy»b o>in-i wun >n obbnw owynn 
-pmn P33D\y pw ijhn NbN u>n b»Nn tm Nin Nom iwni bipn otn -wn \yiiyn p bvi 
onnn onwi »o\yowi 1101 onnu ibbn iwnd PN-pb »-D\y p-m» b»Nn m pirn .b»Nn 

: "0£)\ynrii pi^ri" mynwn jin pinb \y> m ypi by .yn 

DIN 'n "WIO •>£)!? O'bNWIO pi JIONl Dfl O'pbNb O'OnUn pl*1 OSWO 'INim 

iobw>\y niN^on •nwsNi o>pbN inw yion by b\yo Nim ,mnnb wn pi\y omn 
,rp3nii2 in rpowxi in tttm iNon iwn yion 10 b"i ,omyi ob">> ->n 10 on-pni •>££ 
oib\y ynson 1212 intm \y>Nn "o niTon vioq d"> on din in 'cow 'oswoi 
D'on -ii*m nmobi oiNbi y2ob mN tico mN pin bDb •>:> ,nmon 10 wy nmon 

23 

...imy2 o£)\yon on toii bD "o ibys 

- imy 11 ynfw n\yyn y^in b»Nn iM Nomn : rpyio nN*in mmn b»Nn »pix» 

i>opbipn Jinn pi* : oiND omnn nid bN\ym m >pibN -iniji .won by »\yw n mmi 
rwm ,p by .oiND "iiiv o»in-i o»n mwnb nbyi£> "wn mnm im»Mi by otn ri^yn nid 
ipn pm ymfw >n >fibi -ivwnn pmn ijhn "pi^rr'1 imyi ny>Mi mm T>rvn i^n mnm 

.pfppyi myio riN^in NbN 
ripinn nnob myu mmmi mim>n ynn nbp) by pinb ijto nbN onii >£> by 
myn\yn >byi opn iwn mn mnb Nb pwi o>3fi own ; o£>\ymi pi^i npt? wn ; n>3>TOn 
b>ym in npn i>p£)n ow m>nb biD> Nbi px .oni pdndd b\y n>o-ifiri invnn rn>f m pi 
nivn\yn >bvi d^dji iwn n>o-ifiri nib v>m ; n^iipn b\y n^fiDn mi n>d ; n>3>TO mint? b 
ni nv^wn nv>3ni rmnn nnob vsun bDi ; jin^ nmyb .oifiri b\y invnn rn>f m pi on 
nnoi wq'w •>£) >d n>oinb n^nnn bv .jronnn niDnt? b v>-idd i^pfin \y>\y nm ,nn>nm 
o>i~in n wm NbN "pn^n nwii mm y>t< ind .o>non o»nn jin p\ynb run by w^" n^pru 

.npnimn 
n>n omn bD 1b .n^pinn nn^n rpvnan rim ^JDn tin invb n>n -nt? n ; jin^ bD niNb 
>\yi3Nn i^nn ,>3\y i^n npmm rannn niDnt? 1 inN i^n n>o-i£in mn ; imy >3ai nnana 
•>iif> by o>m pn o>pmni m-iirin Nbf» nnpn pwi nrifinn obwn [n>n]..." -.Trim n>n 
. 24 "...n~iinnbi 1b 110b priwn >ab \y>Ni \y>N bDi nrifin n>n mn >\ymi ; pi^ni ofiwnn 
rinbin -inwn .n>Din nmof>nni ,yv h nnn in nmnm mn >n>^ niN^in ; jin^ nmyb 
by ; ovm minn ; o>i-in nwi jin piNb wp'iw 711 "nmnn >n bD ibf d>i i-ivi>..." oiNn 
m" todd n"mn\y nn m> iwn ; ibbn mmn ho>'q .rinnan mn b\y o»n>3£in n^in >£> 
7N ."inN m bn nnn hgj)' ibiD obwn bD iwnd obwi oibwn ni-in>\y" wp>i ; "jy>rmn 
Nb obwn oib\y p byi .ubi n^bNn^iPiPN nvfiin N>n\y ; mn nmn bbn nio3 n onupn 
min pi mb m pi moopi junw piiNi wn N>in nniN" nprninn mmn p^in n^> 
iwn ; >bbi inN pj^b N>>b~in jin iwnb nw wmn ni m bn mm bi >\y>N pi o>i minb 

2 'obbin npnb t>~i^ Nin in\y>-im i>\ym\y i\ym inN bi p by .111 'ov ,o\y * 
.o\y : 
.o\y : 169 rifpiN miob npinn b\y nnm \ypp\y m mtmn rppipy n\y>£>n ipwi miNib 

riN3 pwi ramb mii> nn>n ,pt> bun n b\y inwn pn mpira nn>n\y ,10 n\y>£>p .mn mp 

onmn >3a in >yb ipn-iw >m n»mn ppto pn ip>£in> -wn prpnn pni ppmit>n pn 

ri"m .o>bn p\yiT>pn in ,-iipn n*>n npinn pib mn pi >nnn ,P£n .o>owa m p>n 

otn m ppn "jwrn .poibnb pp!r>b\yi pp!p!?n pn "pppmnn mniri" Tipmw tip d 

pipm ntp>n on nbN 'o>3pnn' dk-od !?dd) ibNn mmn ^w pn ippb mi* w>nn 

mm onb nn>n Nb *jn ,(\y-ii£m pwi ipph pn -piin ipn ri"mn >i on ,ppvttppp,inn 

riN^inn ."pnrm bnn nmn» own nmi »p>pmn pt ' b\y >t> >t> in nnnn pn -pNwnb NbN 

.Nin iwn nT>p£>p nm bn in m Nb T>p£>n pNbnn mn 11 inm i^n N>n 

b>yin\y piNi miy in b\y ifpra in pppmnn mmb itmmw o>pp>pn Piipyi 

•rnrnn y\tn pwyb pi ipp pin nwyb Nb Nin mi pi bn >pmnn mn ip^..." :nmm 

o>\yym on>p£>p 1b \y> pnbN o\yi ibinn oyi oy m ,nmnn pvpw >9b pipbNn mini 

p>pt mm bi >i...p-inN nmnnn bii> iT>p£>pi ppmn >£> bvi ppmn >dtt oy o>jpNpnn 

nnn pbyi ,p!?n psnw p>\yp,Nn iwn nnNn pn npwm n>nibN jin nN^n\y piwm Nbn 

26 "...baih Nin i\yajb tmrmb bainn bai ,biiri Nin wmnb tunaa laivni nrnin nmy 

pppinn Pipinm N>n nt> nw inNb ,npy in .omn wwt> v 3i>nb nin^ nn>n Nb mn 

,p bv .n^pinn npmn b\y o»mn o>3inn jin o> 111b NbN mm t>n ; n>nnif> bv 1313 

n^nn nnwi mnpnn mb v>m n^nnn nm o>\y^n o>\yin>\yn jin pmb \yp3n\y nmi 

n>m n^aii nN~i3\y nn\y pn> .bit? 3 \ym>\y pib wwy 1 ? \ym>\y pi nbp3 bv pninb bn> Nb 

.•>3Pn ')no pipy by nwn NbN ipn npnnn 

n^nn^n npim mm npim niinn 

mm iDiiD Nin i^nn ; o>nyn pi ira ^-insb ipn nmm m pi T-iann ipn on 

np ,m nPN minnw n»mn b\y n^nwn inm n^-imn imm> b\yi nNn bN-i\y>i inp 

:b>yb UNinw o>mn n irivi jin nb>> mi n»mn mi mb n>pin npm NbN ; N>pb>-i 

pN ; om >ni oiNn onw n\yy> iwn o>o£)\yni o>pm on^b ownn nbi n>\yi3Nn pi..." 

n^v £>"y in ; n>mn rn^iNi pwioNot? 3Npm w nmt? n '"V wvj nbNn o>pinn on bun 

pi '>£in in ; bNi\y> ^iris t3i)7Ji N>n 'fi Ji^v a"V in ; f nip>b i> bv ^o-in^w >pini ^pid oin 

nnob o>fmp mmrifn Nin npvn on\y...obii ; (in>p£)1n p>mi£i) rpnmm mpwn '"V 

n>pinn nunfn nN> p bvi n>pin npm N>n ; p on ; minn "...n>\yi3Nm nnwn opp 

.n>nimi3 m^iNb 

n»mn . nnNrn nw >wm jin ofi^w ■oab o>~iwv n\y>nm im\y onm ; pNi 

: nbN o>npm won minn ^iri jin rnaib npinn mi \ym>\yn jin p>i^n 

Ti!? p"nim 'n jp^qq m^o !?D\y poNrf? 12!? nnn 0"Nn !?\y hid i3npQN] n^ ~>^a 
toqq iwn '-iciq pjv nmo nnN !?D2 \y ,Dno nnN !?d !?\y dqvd nm dpjv 'iricQ 
!?d 13!? aiDb i\yiNi nmnn otw D'Nnon nnon 'pjvd W£)3 ~\it> rt>y~\T\ dinh "tq!?'' 
ipjpqin!? 2*00 i3nv>"r> oivqq Nin ,n^ pw i^riNo d!?v3 jp^q n^piw oni jD'Q'n 

...^m-im'QWjn .(^w nvynn) 140 >w ,o\y : 170 run ">pn iwn mip ->1>1 o-oro rtfravb Y>n -pn im«ra ->mi 'to !?N-i\y nmn nvi i"V 

now i»vi ,i\ym yiNn ot?\y visoi iovi "nni mil imm ,13'moiN:? dv o'Nnn 

mmoiN!? nr>:n Nin mm nr>:n "o ,irm pn !?v o'ihv !?i om it"!? o'osw mnnn 

. ...irpoiN:? 'pn !?v mvi Norni vw mwvn iwn 'n m*oo nnN ty mvn im 

o> mrnim nntnn nbvin nN>in m^n bi : N>n mna ri"mri rmn m vup >a bv 

tin i*>3*>ri3 bv nao w b\y nn>n pobwn ,p bv .mwuNn nynnb juhd n^N n nbvin iwnd 

mvnwnn niNb npi^m nmn n n»9o .nronbis in mnNibw ibN o> ,rm*nn bi ov>p 

omN DiDrw >£>i "0£)\yn"bi "pi^"b innrm nNb ,nnibi ,rm*nn b\y minnm mnt> mn 

: nnNm nw >wim pn nnNb o>3\y mm n»mn otrpfw oniib iwj nnv >vb 

m pn ni'oiN!? nmitm noNi ten oswrn pi* !?v mtmon nwo nnm pnnom 
n\y t>*i ^mem Jiwnnn ms'Nwno n!? o> ,>n mmN pi .mioN ->npvi hwd in 
Top!? n!?N ms'Nwi nmoN nwv> mnnn n*£in n!? "o pi' mi pnnon ,nomi... 
pi ,D'nn r\wt> r-mn nwio pN'ino pni ,o'-r>m nwno omw on\y "oso nunn 
nn"on\y 101 on\y 101 mwn nwnn riN mm!? N'in a^om mii?i nunnw mpm 
nnN ov£n oi!7o wiwn!? iwsn 'N\y i^om mm "oso o'wn onnmn }a min o> 
D'pm N'n nimn hw ->np'v mm pN\y oipmi .o'^n mmo 11 wiw iwn 
. .Ntovi n!? mm mNip3 p !?v \y£»m ^i^n nincn m'oiN!? mirm o'pn* o'oswoi 
iwnd m >mvi m^nn mom? nbvsnb iwni nrm pipd vn\y} nmnn n»mn >d id^ 

nmnn npm pi )vmn m nwfjNn bn o^n^b nnm Nm\y nni3 rt>n o>-iiii .n^v^n n"n~in 

Nbi N>n npm nmnn ; b>vb o> wniw •>£)! ; jin^ ov ^n >yb m^w nprninn Jiimn pib 

on^n riN o>bin n"n~in nbN onm ,o3nw .o>i~in nwni Nin nnipn p bvi n>o-i£) ni 

o>3inn p pbn n^aiw win <ini ; o>pnnnn o»nm o>oi>ni o>vnni nmnn b\y o^^inn 

."on\y im niw>n nwsnn jin n>3nb N>in i^nm nn^n minnw :iivm N>n o«mn 

rip^o^sbn riN bibwb pm ir>N -i>v^n n"mn im "i>iinn ii»mn ,111 b\y i-ip>vi in 

y*in\y bbun pn>^n p bvi ; n3nnn nn nw^DNi nmnn ^in bi na^iN b\y n>3i-ipvn 

. nnNm hw ^)^im bon Kb Nin in o^rn^ >biN nrrnroi 

mn£ii . nJTTTfnn nnNb n3\y o>vi-ind nnp n"n~in ni^n inw . n^nin '-in nbN i 

jnn pib npmn pi n'onpyn nminn nv^m n\y . nnNrn kw 'wis oif-13 >3£ib o>3\y n\yyn 

: rnnN n>nn nmnn nn^n bbi b\y n^nnn nwnwnb wpj n»mn ^^o-ian 

ir\va m!?N nmi pi ni Nim ^jno pwo -mi' Nin !?N-i\y !?^n mnvn pww "T"v!73i 
nDiin ,oi£)i -niNi !?!7Di -nnN oi£)i nDin ^di nmi iiqnw no Nim ,n^ mnv po!? 

'pin nN D^p!? DVT W'P '^"TQ 1\yp !7D1 pilO 'J'TQ P3V Nin !?!7D1 111Nm 

pi mvi!? wn mnv m pNi^.n^non 'n ^ ^02 mnv nu wv iN^oNowipn 
vn n!? n'm "qn hwd mnv pioi ,!?!7Di n'pm !?v ^di mnon!? wn wn mnv 
no !?iN...m*on yo tnN oi£) DTpi [mim n'] mn!? N^im ^id' mN wnw onafr 
!?d!7 'j'tq nn pi n!? nw...m^Qi m^o !?d 'o-iq !?v oiqi itin cnsi 7111 iiqnw 
'j'tq pjv n!? mi.^w -niv wqq nv Nin nM !?d iwn ,T»nN!7 wn nnn pi n^non 
n'WTiQN!? -jnov nN n'Din nDin mn ma i*>ino\y nnom nwo dv -iwipo 'm pw pi 

...NIICNQ 

m 1^1>1 o\yii n\yiv JiTfi pat? >ba iwn oi£in !?\y mnv!? 'nm n!7Q wd p^v in^i (> 
in'!? la^v ,11111111 1m Jio\yj »n nofi )Ji>oiNb »n iv/n bNi\y>a Tin>ai ,>jno t?ia>u 

p3V... ,, !7!7Dn mnv Nin dv mn >\yion ,"!?Ni\yi dv nni"!? "ovi dv nni" pi !?"Tin 
wnw 'qw np'ivqn 'jwiqq i3Nin\y nm Nin nn !?iim...!7Ni\yi dv mm ir\va 
i^nno Nin pnwi nNiin non^o nvi !?in "110 n!? ppo^c" pi Nip3 vi nwivi nma no'ico nJnan pmn n"mn ini-> inwo ,djoim .T'Drm-yorm nvnw ,voin /n ruvy ,n3iTTcon ,n"mn 
pt'nt' Niam n^ ^v Torov; no 'V -i^ 3 im^v^ nawn t\ph n mnnann >nv*T^ tm ,nm pa^ t'Nivy ni'-oiMt' pa 

.mmwn -.n 
.81 'ov ,n\yi» ,n"mn 28 171 nvi iod von Nin imiyn mi my Tan ombn Hirrm ,bb3fib vi fi\yiy\y >ia» wan 

...wsn i^nno Nm nma wni mnob iti \y\y '01 ,ti nonbo 

mmn mmu nfPiNb npmn nm \yin>\yn b\y mm nbip o>noi>3 opn nbN omi 

npmn pib bNi\y>i n>pmn npmn pi nynn nmin mm in . npimm un^dw n im 

iwni ,rppinn niint>n b\y np^wabn nt» N>n ,1110 ,oyn nm .o>m>n pi n>pmn 

30 . . 

inpnn >jn»n v ifpoi .mon ofwnn >3in ow»i oy bi b\y nmn^n Tim N>n npmn 
tin bi b\y nn^nn *>oid oppi ,o>nn nwi b\y ,npmn bbi b\y nmiyn r\w> ,bNi\y> b\y 
n>b\y pjo) i"iiiv m^n ywi n> by mN mw mun n> N>*mb bn> tin mw\y iy inw 
."bbinb yi nwiy ,pnnn mi Nvm ib>£>N ,Nvm bi n\y i^n ni^p n inpn nmy .(ht* 
mmn nniNi mmiinn nmm Jinw b>yb n»mn mi nN o>nNmi o>ni3 nbN omi 
\ym>\yn nN bit? <pi nitw >n\y nNi3 inid .•onnn ^n>pi yp£> mi Nvm o> : nmm npmi 
mm on o>£)p\ynn o>bbi nbnm Nvm^ nmi-noim n>rm nfPiN nnob npmn nm 

.bNi\y> b\y mmn orm nN oNm ipnw 
-o>mm oni^nw ownn nN onmm nnNm nw >wim phi >i o> p>*b \y> 
N>nnyn b\y npiN\y nn on ,Jinm>n oyn b\y nmmn mpm N>n ; nimn b\y o>nppbn 
min\y nm) ,p on .mmiinn nmm ntp> nyi ni^nw npmn pib nm pi n>m Nbn 
nmn mi nbN i pum in .iiym N>n mmn b\y nbN o>oi>n b\y np^wabi n"mn 
n»mn\y Npm vnnwn ; !wi\y>i wr\ nm b\y inpnn 'onnn t> i3>on nN p>3ND Kin om 
n"mn\y nmvn N>n mwn ; n^ bun iwb .npn pwi n^ nm' ^bNiw^ on bN t> n>nn 
vnpb pN\y iNin .nnmn bv "npnunn nmin" b\y nmwpn nN \yn>£ii b>nn ipn 
omn nwm oi£in nwib nimi mmn b\y o»nm o>3inn uif » 11 i^nb <iN\y n"mn\y 

.o»pinn o>3inn pi nmp 
•>D>o>n pob\y bib nanwn nmwni i^n ^lon oawnn n>3b n"mn n\y>£in Npm 
o>>\ym opn o3\ynni pi^nw in bv ; p\yNin pi£ii ipniw m ibN pmmv ni\y£>ND\y N>n 
npmn ^iimi onwibnm NbN ^wnm opp onb pn ; nim n^bfii^iN mynwn ^bvi 
obi3>o bv o>ni ram) nun b\y o»if mm o»pinn n>n^ n\y pwn ,p by .nmbip^vm 
ov nut? ni .nmn >ibn Kin ,p on ; ovn "ni nm oipn .nun nnw b\y n>>\yim >ibn 
m^f n nN^ ipniw •>£)! ; mm n>pm nivnwn nbyi npn nm mi ni>n\y ; nmiib ; bNi\y> 
i^ni ; >pm->nm o»nn niw nN nn\yb n>n bv nnai pN nmmib n>bNi\y>n nniNnw 
\y)iyb wii>£)i bNi\y>i nm b\y mnnn nnivnwn bv ^t? 13 hn i£>w n"mn .n>n ^^o^sb n^ 

.nny n3£>3 PbNi ; >Nipnn nn 
fiimn jt)1^» Jin ii»\yb Ji>jn»n namn Jiion a;?v JimitN Jib>b\y : jiis 
nmm "ni" Nbi "npm" hdni N>n\y ; mmn nN nn\yb mmn b\y >pmn 'awn 
b\y mrnpn nivnwnn ."mi" wmn b\y oupn dud nnw mvm 111m nbiy ; n"mn .63-64 'OV ,'1 Tt>ti ,n"mn 29 

.n rrnav t>\y w pioa 'v ,ov to ^\y mnTi dim •'Viun rawon ^v 30 172 in 31 ."im>i mw m:n ib\y £>>\y pw>t>n m:n tin raoNb mnn ppfraw..." nran rnin 
>n mnn raw w~ip\y rannn N>nn wran nnrara otn n>i \ynn..." Nin mo ,-in.N mtrai 
33 .»rannn m:n 1b iiwv w ,mo i»no nnnn bom P -i£>ora otn -wno pi 32 .»bN-i\y> 
mmw jp>b\y n*>n ran o>n>i wiraa ,07 in ibn jP>on p>D mram bn ,rno \yaiv rati- 
on in .bN-i\y>i rrannn montP manw b\y pirn o> >n*tiih niran onb mo»\y b\y pirn 
: nfjbND 70b mira>n jin n»mn rain .m \y3in ibom •o\y-i£>n omo jin itraj b»rai o>n>n 

2*0 niDrio d^qw h>i nram isPnn!? lows >td ra wiv N'inra !?"ra "i^sn nN-DDi 

iwn !?y nramn mmi o'insn 121 ora-inNn o">N3io\yn iw i"i 'on iwnd pN-i\y> 

d!?d \y-i>!7 -i\y£)N ran n!w m miio isom 72 to Y>m o'Noi-im orara rn !?v lirP 

n\y!7\y pwm y>n tionw 711 !?v ,ranpi ncnn ^niw oy ran \y>>ra n!w ^niw mnoo 

\y-iP NpnvQN 'n-p oira i\y£)N 'n i\yND...(2"v vo p-nmc) nnip owo nrm 'iv 

•o ,nPnpn raraoi 'wni d> m^ram coDran p^rP o£n*rPo mm\y P!?no to nN 

010N !?y 12001 ,n2ino oyo norm nmn ranm ^Ni\y> rtrap inwi nmD nwvi 

'> mwn i"n \y1p2 "o^m toiin2 raiN2 iwnd Nin !?N-i\y> Nonw £)"VN !wi\y> iNon 

34 
...[row onoiw or>N\y raram omnn miiN] 

inns iwn ow o'wn iwy nww!? irainn N3iiNp to o^invi nriv owip mm 

nran pi ^ !?y ran nDi ,p\yNi dt> !?y nvwin ra^on n-in> '^q mwi onrai'^n 

!?v d"wd !?npn noDcra rai^n n^pn !?v onnra rawi \y dn ,nNo rawv!? om* 

'T 13!? "INW N!7 Np'IVQNl p nWV3 P !?2N ,Nra"nlNT 1WN nODI 1DQQ1 npQ -|1C>N 

, vv nnv !?v "qn own o^Nn^n wv n!? n^ "osoi omna td!73 N!?\y nov!? pni raoN 
..Pniwi nmp nwv N!?\y oin oiDn n!? !?2n djw iciq!? i^on 
!?\y p'vi t>i wiau "n'w ^£in n!7...[ , »d omnon }a nn nvm nN y^n wowm] 
..p£)i3n nnN iiNn nmra dh' rawi n'm "n' nw ioyo !?N-i\y wn!? p\yira> 
rawi up pni ,0'31-inNn D'NJiownn 'rao in ,3'ov p"vi •'q'q o'oDnn P02 n^ wjivi 
pN\y pNiw 'n mvo !?np n!?i ran' n!? 'ra 'q nN ram!?! nraNi D'vip nwv> nnv 

...oP\yi 13qv iwn nvi pi ramm niD wnv 
nnraj bn nramn pab pm on n>3i-ipn ra>rani wn ipn n"mn\y bD rawNi ib o>\yb \y> 

pmb wiraan pi Kb nbm n imnn .ntij ^nn \y31n n\yjin pbn nraiN p>D ; npnnn nrai 

<pra P-11TO1 pd'i npiJnn 'nraa nmnn bn prainnn o> NbN ; nnnpn bN~i\y>i jtid b\y 

b\y winn raranb nna bn <in onmnn "oP\yi unn iwn nni pi nbiini jtid \y31n pN\y 

raw o>ni~iND hjidj . nnin mi nbN i o^n^mn ; nbN o>-in .ranni 10 mmw nrabw 

•>33b o>3\y \y\y ranpn bibi ; on o»3>ra2 nrann ^in bi 'jnpn pwi\y rarrrom mi\y inNb 

n^ra Kb ; p on . nnNm nw 'wim raniinn mm n'oian mn pi raninn jin n>^n\y 

obnm ^>n o»p\y ,y\v bun n b\y n p>i ^^npn no>\yi bn ra^pn in iraran^i n"mn\y 

.nran b\y nnbmi ram pib >3>ra2n pi 

.oipb nrannn bN~i\y> ranm now \y31n nsrani b>n raN n"mn\y o> rail ,011 

nnn ra\y~i 13b pN" ; nnn mi o>N3in\ynn naipn >nb\yn\y o>nP n"mn ranra ; "raD>i" Nin »rnD'' ^\y plan rr>sb ^a^pv 'n riu->\y t>y D->aoio imd n"mn nat ,oj»in .98 'ov /n ra^ ,n"mn 31 
-\h .»\y-ij'' nnava uaio -iwn "-f^n" ->o-iMn vynwi? t^apo rna n^ nu->\y ^apo n"mn -jvyona ^>ni "npcan" 
a->->nn t>\y 1mm w n^*\y : TnM Nin np'vn omo ^>ni p^ton nwot' vju mu'-vyn >n\y pa tmnnvy hmij 
,n"mn pi ,(nfrN\yn ^ta) 2 'ov /a •-at'o ,n"mn dj 'v n"mn nu->\ya man my»vy» ^v .nMan rnvna w .rna 

.o\yi n""T ,('•> it) a»o «)>vt7 /n >\yn>n 
.pvynn w panTi Nin rna rr>sb i^v n^aipon nu->\yn ^v lato n"mn i^a .100 'ov ,o\y 32 

.101 'ov ,o\y 33 
.101 'ov ,o\y 34 
.102 'ov ,o\y 35 
.103 'ov ,o\y 36 173 .nib np>mn rpm rmbnt> nn»pnn row tohd mn ri"mn ,ir>N-i\y >£D ,"o>inp nwyb 

.n»mn nu>\yi n>mn m-pnm rmbnt>n b\y o»mnn p/vnnio > -n-pib nny nw) 

bMMJ> ranaa *vn>r»V) *vttbnt7b fl>3Tmn n>mmn 

ffl>in>3fi npbinn nwnb nmnnn rrttm fl>m)3fi miflpn 
bi by mn m^rm jin nann pob\y p^ib nma ypnp o>nnn b>yb7 onim mwib 
m-i*nni pn pNi .nwynb riDbn pn n»mn pm\y nrpnbi rmbupb Nbi rannn >i\yin 
i»nnn >3Wi y^n own mini ofwm pis ,npm ,m p>D nt» 'jwmb ri"mn y>*n\y 
nmt»n nmnn ramo ibN m-i*nni 111 ,-iit b\y innNb in .nnnpimn b\y n>b-ii>b n\y>£>n 
n*nm rannn mintw N>m ; ri"mn no>\yi npb-ii^bn nr>rpnn mrmwm n>by -wn 
\ym>\y pn^n oni\y o>N\yDn bi piiNb n nmnb to^o ri"mn .m'onn npbinb nmnnn 
m pipy nt> 3D n»mn n\y oipn -pin >3>N\y <^n by .mn mn-m rifpiN nnob nmnn nm 
T>nn Nm n>m n»£>ib pn>*n b>yb mNimn mNnmn bn\y ^om pni ,\y-n£»3 pwi 

pi n mnv b\y 'n piai uy^nw raninn jin tow iwj ,o>-mn jin -pninb run by 
,m>rm npmn ; minn rmbin bi ; ri"n-in •>£> by\y o\y wn-i .n>m rpbin pib n>3>TO rpbin 
b\y m pbnb Din" .011 -i\yib -pra wn rmsm ramon nnon pi pbn in .otnd nnob in 
nnon b\y inN pbn .rm^nn b\y »onyo 1111 owy nnt> » rmiN ri"mn mi jin rmnn 
101 n\y£in3 n nnvw ppin wnii P3>y iwn otn bib obnni -pra Nm mini rmnon 
o»-ifinn o>oi>ni iinn iwni ,nn n^ibsri nnon n>\yn .^wuNn biwn mv^DNi 
bv b"Nn nn^ni rmnon ,rnnf 3D nnon n>\yn .n>3>iD rpbin n>d ; oiNn »n b\y o^nnm 
ri"mn iwni .n>m n>bin nr>ri ,yn ^ipb pi n>d rrpnw w ; otn >3ib rn^ra nr>N\y ^n 
vi-i^n nn\y nwvnb yup nid ; n>3>TOn n>binn bN jronnn nunf n jin ^jnpv pwi nwn 
riJniriri ini niniriD\y pat? t>n .npbjp^i m>3>Tm mno m npbin n>\ynb ivu n^iipn b\y 
T>ib ; >b3P^-i pwi nwfjrun n^iipn nnoi o>pt> wn ; o£)\yni pi^ pi b>yb rr'nin v>^n\y 
p-i£ii i3>N~i\y •>£>! .onv nnirai o3>in\y >n -niy pi on nivnwn >bvi\y ; n>vn£>n mri >»n 
b\y pw> Jin ni^nn o>3>i m^n .^vion ofwnn npbin pn pi nP3>TOn npbinn ,p\yN-in 
b\y n^iin^n ditti pw> jin ni^nn o>o£ii\y ni^m ; oyi ov bi b\y ininni nbN npbin 
.n>3nnn nunf n b\y nr>iN-m ripbinn pn ibN p-11 ibN .bN~i\y>i nwn rnin 
npbinb rimrinn nivi3 n>3->TOn nunf n\y nn niwnn nmnb piin>f n odd in 
JTonn miDf pN\y N-ipnn nin>-iin inib rr'ninw ni3ii>-in N\ym o>p-i£ii 13>n~i ?m*>3*>Tn 
n^iipn npbin jin byi£>n bN N>^inb ivu n^iipn b\y vi"i^n nn .ovn jind m >ia> NbN 
npbinn >aiN bv v>i^nb 'in n^ pip^i \y> ond in .nmn bv nmpn niobnn jin ^UNbi 
; ni^ni m^D bi bv mnni o"n rni bN~i\y> ov\y inNbw nvin by nbiy mn ?p^ npiNin 
•>o£ii\y nn jin ni£)»b otni otn bi b\y n>\y£iinn nnif nn N>n ibN nin>-ii nivnwn iwni 
; ibN nn^n <iiiNb rannn nm \ym>\yn\y ; nn^nn pniNn i»nnnn jin <piNb mowi ovn 
nun^ ; pnim p>ini o»3>in Nbi o»ni on\y 01 nb>iNi ^ov\y ^-nt^Ni -iinnwi ib>£>N 
bii> wr\ pn vnn ,wr\ JiQDon bv nint? 3 n^n^o^sb jronn nunf on .obnni n>iN~i rpbin 174 nwnb nnmnn n*nm n^nnn nnm?n\y n»mb 1b pin ?nr>m npbm nnob rn wnnwnb 

?Npm npmnn npbmn 
npi-i>nn n\y>£>n b\y n>i-nnn n>n\yni ')vm nmn 7113 n>d n nbN\yb niwnn 
nii>\yn by unyi ; n>\yN-i .nn>N nimnnnb wipp p-i£>n inw -ip>yi n»mn b\y npb-ii>bn 
in\y>> -iiNbi n»mn b\y mmn n>nbw>nn m\y>fin -iiNb nbiom rait? m nym niKD^y 
npbmn bN n>mnn mint>n n»ifin nubwn bN \ypi pa nnNb .na byi\y mmn nmnb 
nid >ir>yn omnn wyn 'rom >ipy in^n ,o>ninn >i\yi nwoinn pw >£>i nvonnn 
o>\yny\y ppin ubi >n>y Nim rninn b\y \y£>ini <ppi >\yiiv b\y omynwnb ri"mri nuwifi 
o>nrm b\y oinvn wn ^wynn ,~>wr\ omnn .m\p\y ><i by bN-i\y> nmm ipw Nb bbi nbN 
nbbiin mynwnn by unyb nt> n ,p-ifin oii>ra ,pn -inNb .nwynbi nibnb bN-i\y> mm nN 
mmTin n\y>finb orvi npmnn npbmn pib n>mnn mint? n pi nnybin npnn b\y 
b\y pbm ,<ptab .n mvp\yb o^mmn piin>t> n by im pwi y>iim ,ri"mn b\y npb-ii>bn 

.o>iwn nmpnn b\y -mp vnifin nm'o y>*i ,n\p\yn nmpK 
n">^>i3Nri nym nwrny bw mmn nny 
b\y oi^yn nny oy bTinn npmnn npbmn bN n^mnn niint>n jin nifinn p^nn 
mn by yi-nn nm \yin>\yri b\y ,n»9i b\y nt> bi .ri"mri n\p\yi n>\yiiNn nym nwmy 
-iiNb ninpn npmn pn^n p bvi nym m^rnyi yp<i ,01-Nn b\y >\y£>inn 11m by -nub 
*pyn nwui ri"mri b\y m\y>fm mt» jin rn^pi iipt> 3 .n nwmy b\y nninri nii>\ynn 

.n>\yi3Nn nviri b\y oi^ri ^-nnn 

o\y 13>n-i .rv'mn b\y ni3ii>-iri n\y>£irii pt> iyn 'ri piai in i3>\yv pnn n>\yN~i jin 

riN \ypin NbN oind bv 131^1 n»£iii ^£>n 'n p^\y n>N-ipnri n>-iin pipyn inib rr'niriw 

>n\y oind rwi nmt? n bN n^jari .nnin rmt> m n>Nn^vn invi >£) by rpwainn irimt? n 

n>p>i -inn n>bn\y indd .otnd by pnn^n nȣnn ti niv3D>ri o^v n>d nrw p .rib o>33 

p~ii ; oiNn nmfn :n>3>TOri nunfb nvsu rrown pn .Nn»-iwb nn wnn n!w tipn 

riPn invi >£) by oiNn nmt? n\y indd .^n^o^sb •onn pob\y pub nbsif n ; oiNn nmt> n 

pwi b"Nn >abD oiNn nii>inn i^n pn ; b"Nn pib oiNn pi\y o>t> n>n ni-ivn bib jropn 

.o>pibNn npm ■>£> by Nmm m^v jin pn^rib oiNn nbn> npnin prn p^w^ 

:bN~i\y> "i^wi "Niif " 7-1V1 ri"mri y>*n n imnv b\y ^n^^nn mfo 

bvi rnin ino onp o> n n^nnn ,n ni^no N-oon iwn 2T»n Nin nmn mi dt»p 
t^q Nin rninn n-powi imnin riN^... , '3 , 'C2 13b nnn^ri rnmn rn'owi n^nm it 

"...Nn'niNT N*>ri\y N-ncn 
o>iin nm\y iiif n»mn .oiNn b\y mvi niKD^y b\y ^io^i N>n Niit? n ,'n pian -1110 

o»pb oiNn bv nun :nnm <ipm Nm onn idni Niifn ■>£> bv o>i»nnn o>mt» 

nn^nnn bv nt> t> nn ppibN pib bN~i\y> pi o>t> n>n nnvn bi .imy b\yn n>\yfnn nn^nnn 

•>£> bv .b"Nn ov nnwpnnb onpn >N3n N>n n>Nn^ nvi .Nipm nnvmnn nmmi m\y 

n£)£iin n\yi-p£> mmn nunt? nbip Nbn :>bt>pn-i£> n^n n^ ibnn nn^fn n>ni n^'Nioi^N .N-aon ,n"mn 37 175 irwi <ipm t\h boib \ypin\y >n : mm ri"mn num in >'nd mint?!? m^n by otnd 

iwn oiN .'n mm m\yp r>by iwn <pyn jin nm >n\yb2 mom? >m otnd b\y rwrnyn 

i»nn <ipm >byo otnd b\y mNmyn mm o>apn\yn on\y >ao nom nmn >oiy pn moy 

.nna>0Nb in mmn nbopb mil nnob bjnt>n wn 

>j*T)Jin >jn»n im»m no bya\y mwifi 

i\ypm .na byo\y mmb y>m nobii otnd b\y mNmyn m^n b\y mmnn nnii>\yn 

n\y>an mom ub o>*iron onim nn^pi pi o>y>i3 unw inpm mo^mn mnb \y> m 

by <itnn im pn rn^nn n»mn b\y nDbnni na byo\y rninn n\y>an .n»mn b\y nubupn 

mman mmmann nw>ann nnNi pat? Nbb iinn .nm> ty rib wipmw onpnnn 

mmmn mmn numi ,bboo rninn obiyo nw>pn np>f am mmn 'oil b\y mp>m>nm 

.vnao 

nN mm pion /n 127 n\y pwi nwynb nptny n»niii b\y na byi\y mmn n\y>an 

-inmn own b\y mm \yami wnpn >2non nbiy ,ninipnn boi o^mn boo o»nn mynwn 

; N-iif n Nin "pbnn b\y pomn nnin .>pibNn p^nn nN wnnb ib\y o>n>if nn oipmi pn 

ponb bio> 13>n mNmyn mvi <ipm >abo o»nnn mN\y >n .mNmyn mwiwn nym np 

.'n mm m 

pin iiwn N-oom nym Nin mmn "nf> ipnw mimw mmpnn my>"r> "nnNi 
iwn ,[^iNn dv=] n"V m 'in rvn \yo">\y Nbi nwi Nip t>^x b*>yb TiNinw ioNon 
b2N...oyo ruwon naib o'orm Y>n\y N-otn mibnn Nio>n Nin\y b"^ ">"\yi "£) 'nNin 
n'jpj N'm mwn Nmcn Nin wn -ip'vw y\vi Nin n"n wiq'w n^ iNip rxr±> 

p>f >3n .o»nn pib mmn pi mwpnn n>bmD upan o\yb n>3Pn N>n Nmt? m nvm nw^Di 

mmm nN oo^n n"mn n^n iwpni .y\v Nb pinn Nin nwiun nvi Nbb mmn nN \y~iab 

nvi 11 pN\y >n bi" pi:(N"a nn N-ip>i) "i3D>n nno nbu mi 11 pN\y rvm bi"\y b'^n 

^-in 7-111 mmnn ~>v 103 bv pi Nin n nvi njniv vnp Nim "(>"b mmi) i>bv onm iit> n 

:n\y^nb mbn n"mn N>in\y nn>n mm 39 "...nfinn 

pwb HM1 Di2->!7 npp^ n!?i in rt> [7vrw=] "nw [n\yN !?\y nbvi no 12 mpo n^] 
pcNQb n'oi^.tn^^nQ n-1103 N'n p bvu n!?V2 bv nwno N'n 'in ^frnn n"N nn noi 
rvn ,, 3£)!7 nNo n!?N\y N2 h'po'pm [tidq n"nim] .ofrw n'nnTiJ !?di dvij 'dii 'dii - 
n^n n!?2 Dn'^ in ,, !7V2 bv ponoow '^q 'di iqni n'dudd rm* n'n nvi 12 pN\y 
!?v icnq' n^'bn '"vw Ni2cn !?d nN pwnDQ vn d>i ,pwb nQ2*' iTin i2n now irw 
on2 pN\y n"no 1» n2in D'vnn ijvqw 122 iwnd iqcq pn!? mwo noiiDi in ,, !7V2 

.nvi 
p>3Vi n"mn b\y m'wvn m\y>an b\y nupn mvb ind o>tod3 un pn ,hdnd 

n>ND^vn myi 7pm 'abi 2»nnn i3>N\y >n\y UNinw o>min >a bv 1112 in .na byn\y mmn 

NbN mmn nN bnpb b>if n mw b"Nn ov nnwpnm Ninb bjnt> n u>N\y pi Nb oiNn b\y 

'n 121 nivn\yn b\y mbmnn p>bnn b\y 'jpn i'did .mmn nN pinb bsifn mN o>\y 

oiNn b\y 210m nn^n 'mv bN n'^an Nin na byi\y mmn mv^DNi imiw mmi n^inon 

>abD i»nnnb mi3i23 if m ipy w mvi upam o>a ipv nbND o>div P pN\y >n .inibn .-T-yoprm nw ,rmTTo»n ,n"mn 
.n'onn jun ,n3iTTcon ,n"mn 39 
.w>pnn nw ,n3iTTcon ,n"mn 40 176 rnvnvn mn\y n>bm NbN ipni mmn mynwn >ib>ib >bi \yn\yb twi ipn ,myT nupt? n 

.-inb inn rninn rn>f n 
>n ynn o>b>m nimnb *pi* pn ,na byi\y rninn -imv n>Nmyn nym m^ni niNb 
imn m^n mvn biysb twi ipn nnNm non Jinw mvi nuppnb 7pm t> n»n ipnw 
,o\y -11DND .n miiji b\y p\yN-m pbm mw u»£pN\y >£D 'nmn >mnn imon b\y >3r>nni 
Nmm o»nb 'win ^mn pninb own nbn> tniy nminn rannn mb>y£> b\y nin ibi 
^nnn iniBn rmo m .Pw npnmn npPTO nr>bm p\ynb n^n by o>pm ppmbi 'n oy b\y 
nN p\ynb n^n by o»i>oni£>n mmn >pto Pinb nun <ini 7-11* om^b \y> ,iPN-i\y >£D 
,nmm p>N bbi 7-111 iwn mimn npbmn bip>\y ,pim .'n mm b\y mimn byn npbm 
1b pN\y •>£) ,no\y iwpni .wnpn nman ~>mm nyt bip>\y i»nn o»i>oni£>n o>pmn nmyb 
bN-i\y> b\y Jinwri mmn npbm iiwmi >3nnn imm ,o\y uvmnw >£>i .oibi 1b \>h ,mn 
nwmy nN 11DD1 nnan ipnw >n >i ,pm .>yion ofwnn b\y npbtnioiNn imr>bm w 
nN bom w <p£on\y •>£) >i -11-11 m bin .^lon ofwnn mnb n\y>> bi 1b pn mwiwn nym 
b\y nmmn imnn b\y nmran omni bri mm 1b pn nnNm non Jinw mmnNn imiyt 

.n"mn 
fi>jij^\yi Nin *pia N\y tip tin* o\yb 
•>3iNn mi>\yni bpt n»mn\y ipn-i ,o\y >n 'n o>pmi imm ,n mini) b\y >k pbm 
ypn inpni niwn nuwn mm-inn b\y mnin>n .mmm mmn bi b\y nbip>vn£>n 
obpj bN-i\y> mm >£) bv bN~i\y> ^~ini bN~i\y> ov ii»mn no>\y >£> bv\y nvib uniiJ .bN~i\y>b 
b\y P33 N>n\y ,n mnpn n>pibN mmi3 n^D n"mn .obwi 'n mbmn b\y inpn pw 
pjyn" ovi "n^Dwn" ov mw nnm ">pibNn nin'ii" ; "obw >pibN" nmyb ; "bN~i\y> >pibN" 
b\y n>bipn m-p^n o>3w o>3Dn f •»> o> n"mn n^n ~i\ypni\y mNi .b"nn b\y ">pibNn 

. miN nv^ n>bopa <p p nn 
t> n^n n"mn\y rapbyn nmm nivnwnn nN o>o>bin nbN o^bip-o^'^nn o>\yn 
piDi i3>N~i\y >£D ; o>-n\yp m\y>£in b\y nbN o>oi>n .bN~i\y> ^~ini bN~i\y> ov b\y ^Pinn mppb 
•>1£)> pi\y npnn bbn n"mn mnv iwn m^nt? n \yn>n .m^f n nN \yinb ma^w ov /1 
wrpni o"imn n\y>£in ■>£> bv ; o>DDfinn bN~i\y> >pn3m o>ppinn-o>mnn b\y omi 
niDbn biv nbip mmn !wi\y> ^iNb bN~i\y> ov nt> m .npiwn nNiwm 'n nn pib ,m>ao n 
n»niii .bN~i\y> by nmwn nNiwnb n>id m^f n nnyi nnm^n npnwbn \yn>n .o»n\y 
nn by np>pnn pn o>i\yp cmmp o>DDm 0113b ii\y bN~i\y> >n iwnd ,n i^niw -mt? n 
-p\y by \y-iTOi mif dd nn m o>-iivn inm n>v-ini iPbv mipi!w nN in^n 'n ,rmn 
Nin ">pibNn 1'Tin" nN ob>n mmn >£> bv ^~ini ovn\y mmn idin ^ibn >mm .on^wn 
uiimn nbwn ; w .n^n >i3£> inN n>b iwn 'n n^n itwon in^n nN obipn i^Dnn 
rawNin N>n\y n>o-ipimn mbnm ovn nwrnm ; Nm in Nnmwi n"ip ; bN~i\y> ; nnb\y 

.pn mm ; p>^ nib 
b\y o^bip-o^'^nnn pninpn ■>£> by riKnin n>bm ipn ^nihiw ; m -ini£id pn 
b\y ^ND^vn onyi bip>\y nbvani i£Hf ivi 'n mm nbipb nm nnnn m^N-in ; n"mn 177 oirby 'n nn nNiwnn o^ran n>in in by\y bn>n pin nm o>i\ypn o>ppm»o>o£)i\yn 
mmn mom? -upon .otnd nyi nm ibio >i!m ,!wi\y> m ri3>D\yri n^-wn 701 o>y»t>ni 
mmn ow»b *nn na byi\y rninn nmnNi moi\y mmn wn'fj tit mt> i oyn nn^nnni 
ppm T>N\y rninn i>m nm pn ,mvnpimi mmn nmm rann p^o nmnNi nmnnn 
n»mn 7^0 n p-i£>i o\y 13>n~i .ni m>n imn nnNm non Jinw own nyi ni3pf n b\y 
n>\yi3Nn m!r>y£>n bN Npm \?ht\ nPNb^n mmn nmynwnn b\y pip>y nN imn 
i^n ,n!wn omm n by\y dn o>ni~i iw .>nmn mtnn imon nN nm^Nnw mnmown 
nn^n pi ,nn pib non pi pninb mn by mvi bip>\y nN b>y£>nb bjnt> n own pn n\y 
<1pm nN bibwb i>bv n>£> by myom mm n\y><m ipy oni ibo\y nwbm ipy on ,-ip\yn pib 

.mmn pnb nT>ny \>h n\y i^n mn ,imn ni3pf n 
ti^n^piw JT)>oiat>t : twin bio>a Jiwt> 

nWIWT 

n»nnn in o^n oni onwpni o>\y ty niwn ni N>n own b\y mvi nwmy 
; o>b>bN miiii -lit? >n p>o nmby mi>\yn mbyi mum iinn iwnd on ,mim mi^nnn 
n"mn mwia •>£> by 71b npnun nnyrr .ymn nm \yin>\yn ))m~>rt> \y>\y mnbn mmn 
by -inub o>mip onnym >\y£nnn minn o>ot> n in oyn oo\y nm nyi .oo\y nm N>n 
b\y n^bnn mynwnn nN wwn Nb pny bN-i\y> >n ,n mi^nnn <in by in .o>b>bN mini 
,o*yi .»mpbNn miiyn nN pi mpb^n N^itnb^n nN mm Nb» on .inN b»N mra 
'•>nn 11 "iwn bn o>n n>Ni* bn ^iNn o»n\yn ^nwi o»n\yn 1b iwn n^bn bn>n !wn vnn" 
iwn o^wjnd nno \dvd bipb i"> o>^3n iwn o>3PiNm o>3^n o>3opn o>b>bNi n~i^ my 

4l "?...01p\y3>101£)£)P 

nN n>3^nb n»nnn pni\y nm^-iin ipmi pat? nbonb oyn m ib>nn nbN o>-iin-in 
vy nwrn ,-imnb p>>n o> imyb n^id mm ibn\y onni"\y ppin nm .o>b>bNn mnv 
nvnn 11m pi onnnNi Nb nmnini o>pi£>p£> onb wii nmv nwn w w ^nnwn iwn 
...Npn^DNi Tirvn opn o> o>vnw unw im pni unvb onb n\yp '>n iwn o>o~i£) bv f 3W1 
o>b>bN mnvb bN~i\y> >n b\y oniwn ".mm mpbNb nwnn w nn>n nbn> inpn nwnni 
vwm^ .TOiNi ibipnn ,vv -nt? >Nb iwpn bn nmab ; niniipn nmninw on^vob nwin 
Ind pN pm i^nw-.^n-i^iw" nnnb n onwmni iwnnnb ; n-imn ^iiy ■>£> bv ; -im 

.ni~i\yi pn mmipn nmnim tow n>n h 1 ? ,-inibi ; 42 "...nvnn 
'n nN 7iiyb i»nnn in ovn\y ^n byi ; n~i^ mini) -nt? >ni -iinnw in bv\y ; n^p 
71 ipvi mb>bNn nb>b\y nivnwn nN in>3£in Nb bN~i\y> >n\y nvib vwm^ ni3 iwnd ; nib 
p^nbi iwb 7-11* n>n ; poibnb maprn nnwi r>n 111 b\y mnNbw nmm b\y prnapni nai 
; poibnb mb>bNn nnm "inn \yi-i>£i\y nNbn nivnn 7m 'ni imib : ovn 'ofn nmnN mm 

: n"mn tip d 711 .nnin nN mvb w .56 'ov ,u nt'N ,n"mn 42 178 Nin tv •'W'ztw rrni imo'w on!? mi*!? n!? "sni oniN rvion!? ftww] ^n n!? !?2n 

dd^'vi vi on' ,on!7 ion p !?v ,rp"nn !?v on!? rmsb w\rr> ^n n!? p !?vi ...win 

^n tnNWD Nin ov nm 'oswoi 'pino mNV .»> ...ovn od!? iini ,n ,, iri nN 11151) 

m^D imTi ii»9N nvi ono ion!7i jition inim ii»9N v'tn riPN ovn i!?2 vio» 

■pK Tim -on on!? lot? !7dt> Nin ,-nni!? wsrnn ovrt> in'!? -pi* m i>v ov mi nwv^i 

nni on!? lot? "pi* Nin ovn!? !?in ,03m 1 ? v*o "on iwn rprioNm nnon riNn'Ni 

on!? iot> ov rpm riwN nwv> ^id' iwnn mora onna on w pn ,0331*13 oo!? 

!?2n .ov rim!? nwv3 ,onv iion' om omni onN "o 002 onN onv ,omra onN 

nno inim nvn'N "sn onio !?V2 nvn'N ipn!? on'ion!? ovn !?v ovnnwo iwn t>n 

rriNi pin opm y>ni nni on'"!! y>ni ovn jin o^nfrn o~>mv e>oiavf o">Nip3 nan 

nTiHTiJ im ov3 "on n'oii m«» nvnN "o ,mm ra^iD N'n on!?\y vfNn •>:> Nin 

43 
.otw 

.n"n"in >3>vi npowt? m riot? rnnm jin o>nii mh nbN onm 

rr>*n'>ip3'>N 

n^m .n^piprwn not? o> NbN nvm mNmvb nniN npvnatnn not? pi Nb 

: nnNm nw ')\Dip b nmpni ri"nm b\y mnc 

jO'tiqiq jO^wpn ,o»3V>n nan m "nstn Tiwin iwn tiio^!? nr>Nini oTision 
'nr> mN nnmow "oso now np^nn!? 'nwonwi n!? "o y>i ,o»noio n!? in ,o»ivwii 
nvi Nin im> pjv o30N...m'>noion no jin a!?! "on !?o2o\y "oso n!? ,p 1210 'ww ">o 
nvm >im> riN-nm n^ipni o-ticw "oso ,no!7nni mn 'pm mo!?! onoio 
Nim ,ii">>nn 10 o> n!?2pn )a o> na> inv Nin iwn n^m in nv \yL..mv2\y 
^■nn'n !?\y] in!?2p tmi UTan tm fr^N nwo!? nw* nv iwn nofrwi mvn moinn 
nn'Q \yjivi 1T31 ,niqq ip^ Nip3 !7n>n T'i nv"TD N!?\y irtapm invTD nwv> miom 
om n'noion n!?ND nnw !?v 'inn nolw oi\y£)i...!7N-i\ya npfrno nam!? N!?\y i"i 

!?1-T> -no-'i -ip-»v 
>\yim in pi*2 on 2\ym in pwq i!?n iwn -am ,ni!7T nju^ni cfrnn o'-an p n!? 
•>3£)q n!? n^ nnoion irnoio!? ~>a vnn*' on fr^N 'd ,nnoio !?d ttm ^'viq n!? nw 
fi3Ji\yj\y >o fb ion> oni ,taDn '^q invt jin nwo Nin\y pi in>\ym invt mnww 

^nOIOf) JlVT )3 >3 >J30 pi JiaiOf)1 f)>N1f) >330 Nb finOIOf) >1ST JIN 1VOVS WM/fl 

i>\yvo pi Nbi ; fiu>\yi rtwrt nvi o>v 1b )>n >3 Nin jiin fb isto eb\y abai jions on 
1» t»n riN^i ,fiToibo o>\yjN Ji^oa fion ^^Dn Niip Nifi\y no mob e> in 

...n!?o2!7 in now p^n!? nTnoim wonwn!? 

pi N'n on "3N onnN !?v wn mv"T n'lDn!? riN^n niNnm n'mvin niN>n tivt!? 'd 

44 
...1Nivmiiipi3N!7 n!?nrin N'n Tno i£)io ovn in n£a 

ipv >~iinb oiN riN^mb ib>3Ni nnnmn niDnt? b in oipn p>3vn n"n-in nbN onm 
nii>\ym pnv 133>3V ind 7N .pnb nbN o>-iiib fn^ru <pn .nwvnb nDbn prnvii impii 
"iwn oiN :nvm niNn^vb v>m in\y>£>nb iwn 7113 i>wa ii»mn ind .oiNn nvi niNn^v 
nv3\yn ipv pn n!?n ^nnN ^n'33 viww >£i bv Nb\y inbn nvi '33D invi jin boib bjnt> n jidni 
nponn mNb ; pim ."no>\yi nwn nvi ow 1b t>n" ; pbv nnnmn nbnn b\y iniDnt? 
pN >d pat? y>N no oiN .nnpi nnmn rapt? n n ; b>vb nnw i»*n\y ^d nvm niNn^v 
•>3>inn imnn rn>f m prnviDm ; iinbn u>n nmbn ; n>-ii n3>N in>~ii : "i3n>n nno nbiv 
Nb nbND\y o>\y3N b\y nnb\y n^nni .nmt> nn rn\y~i\yi nmiw n>bmi mnn .ripiDn p>N 
.ninn pmn mb>b N>n n3n>3 NbN ip^i mn\yb nbiD> n^own t>n p bvi nmnn iiobw pn> 
o>\y3N m^m NbN o3>n ; "prnvi"bi nmbb <pin ; nvm ifn ^wvn o vnp <in n"mn 
w nN~i> own ommvT jin iboi>\y 73 ; m pwi o>\y3N bv v>3\ynb )vv >3n\y indd .ninibn 
b\y nb>nn NbN 13>n ; n"mn mt? >n "rpmvm niN>n" ^jidn vio\y 7inn Nb in rnant? >n .57,o\y 43 
.(^w nwpoQt' npfrm o->\yj-Tn) 2-3 'ov ,n\yi» ,n"mn 44 179 nmnnn nobwnn pd by oih >n b\y n>Nmyn onyi jin nbvnnn pt>N mn n^puprw 

.m "in b\y 

bNn>N3i mms Jiytn juntos : jn>mi jruittNi JTiatn pn 

imny nid inpnn n>£>iNi wir\ mnmy nii>\yn p>iyi ri"mri Jiwam <p u 7113 

y>jm n»mn . 45 myri mum by o>\yny \>hw\ mini in numi Jimn nb>on mmn pN\y 

.>3\y i^n robm t> iwn win b\y nm^im iuh inn wir\ b\y rvaiN nmN niyon n imnyb 

tin mwb b>if an otnw b>yb u\w>*\y onim b\y mmn Nin ; nvm >£>w ,p\yN-m i^n 

; oiNn b\y minvy N>n nronn .b!o nyi P pn nmm rwia myonwn >£> by Nb\y >nwv 

\\ih mN Nin ib>3N\y iv n>Nmy m N>n ,nnNni non nnw imiyn imumN b!o b\y pirn 

imumN in b\y 1£>1P 1 7N ,pnnbi nr>\yip nwpnb ,ypnnb ,pinnnb ,7mbb bo> own .nb 

Nb pi inmib m p pnnnb pby nn^b nn\y£>N pn p bvi n>imn mv^bwi p>N imiyn 

.ppby \yaiv pn> 

nD mm nuiDN p\y>\y myap iiNb inp nnmm noam n»mn b\y imny in 

>\yyn bio>n o> -mm piPoinnw ,o»n\yn \n mmi b»Nn opp po ,mmn obiyb mmt» 

>n w pnan by o>\yny pi nr>\yyn nn^n nb>on pat? Nbb mmn ,pim .mmb numm b\y 

o>ip* -ii 13>n p bvi imiyri PJH31DN ob - * ni pm limb pim p m* oiNnw n*p .pi*>i 

pn ,ibN niyn nuiDN b\y nr>\yynn nwinnb iwni Nin pwny in nn^n in prpby pwnyi 

.mmn nn^n 

piN ipn oiNnw <in bv ; inN i^n .oni^ >3\yn n^ nnn ov mnnn ii»mn 

niN3 iin>b -iif -iit>p .pmiwnn jin nnm i^vn iwn iin>b -iif b piN Nin ; pmi\ynnb 

b\y nnivn\yn Nin minn oppb npnmnn mvim niJiDNi pmb own nN b>nnb >i\yvn 

ni3\y-)3 >£> bv n^n ,o»amb nn^nn i£>ra rawNin m^nn ; o>ppN \y>\y nyib m^nn 

biD> Nb now tio^ "iif inNb o> 7N .nN~i3\y >£id ; nimni ii»mn oo^n nnw bKmiKn 

nmf>i ojii'3di on i~iN\y>\y pn>i ,1b m^^^ oiNn b\y iibi Pdww Nbn pnoi npnb 

•>i>i w oiN n>i W3V3 no oiN pN ; n>\yN-i :onii >3\y \y>nn ii»mn no i^m .mmn 

obwi pbn 1b \>h o»n\yn p mm pN\y -idinw >n ; o3din .mmaDn pmvi ow ty o»n\y 

onnN -ii-i>b nt> 3D nmn ; o»n\yn p mm p*\y ioinw >n pi nw p»m n»mn in ; Nin 

o»pb nn^n p>iv mmn nmnN nN mm bPwb if jin nb\y >n ,t\->w .nnt? 33n pnwib 

: 'n \yn>pi n^w'N nnpn pvn mmn mw mppi ; mmn nn^n m 

mriD D^ip^ri Tnson in 7!? pn 'd ,mv"m n!?i D'wvon Nin !?N-i\y mi nnoN ■nc"... 
Nbi JinN nvvti pi fiiann >{n>p ip>v "o nnN nvt nnn n!?^2 own mNnri!? awnn iwn 
nmoNn !?v ^iw ow rrnm N^on n!? d"vi i»3V 'q nm -n*vi wijni Nin nn 'd jion nvt 
jin>^o 103 fiTbiJifi bua> Tit7>?i vrt buanai JiTfi ba mt?> on\y omi n^pi pi mvim 
n^p mwvi nnoN -nca n^p 1121 iwn !?"^ 1302m.. .fi»mi o»o\yfi )o fiimi o>pbN 
p!?n on!? pN\y iiqni N2n o!?iv "n o^nn iq \y-ii32 ono \y-ii£in iwn d^ttj D'lpv!? 
m bua> obuana iv/n nmcTi 'ons pi on 02 mmn 10 o"nrm pn -iqin;-i 2"mv!7 
t\irt mt7>b v>n wnw !?2 "0 p' ••qic^qq 1112^12 mvi n2-in n\yn n!? 2"vi o>\yvon 

...bba wn Nb miiOfi fi\yvob .0^ dwho) >j\yio ,n"n-inn nm> -iniN» n"mn v^nvy --qd ,rnin Ntn ,N>j>^n ^\y 12102 hm-ud ' 180 ofi>JiiVT inN ovfi *p\y»b ntnnwn wy Nb dn 2»niy!7 pbn on!? pN\y Pn tm *in 
orps im Di£)D by e»»\y n>a pi bba otn n>a \yjiy ona )>n jusoji >\yy»» ei>t7?P 

.\y31y 1b pn T>ri£)\y bi by DN^in Nbi nb2 Pn omi iwn oni ,o3Wb h'i o»m mm 

47 

...Onnnb -TOb'W TIO 0">\yp20 13N PN byi 1C31N 12b "O 

dn <iN\y 13110*3 no nwyon bvn> obvnnii nwyon nw on iwn mvi n*p2 pi 
•nnNi 0222b "nnN mrm Nb\y niinn ni'mn mim jujjhi wpy noc> nyion 13m!? 
'•>£)\y 102 722!? b22 '•>£) nnoN Nim ,i3Ti£)\y bi by nbN nn^iD mvi N^mb Nbi pD'o'y 
722!? nnwnowD b"i ,722!? dn bou "sn 722!? b22 >iq p 7\y£» dn bou "sn 7^33 b22i 
,?p2b riNi£nb mim niiron 2ion nwyon n\yyn ntniD niyn 73-riN ''n'onb o^n 

...onwyb 7niN rroo 72!? pN\y ^n 
by mbyb in>3fib Nbwi ii>ab» fiwfib un o>a>ino fuiONS iram fiVT bM jionsi 
mm nyi riPN 12b by nby dn b2N ,vn nniN rpmnb roamfi «>ab Jinwno 13>jivt 
b2 nwiyi ,12b ntiwno tm row N*ob ^nb^' b22 onPi inyio ii'cnb n*ii Nim 
r>\yym 'n \ytpQ Niriw iPy 101b b2i3 ,12!? mwno tm on "o ^n iro b22 m*on n\yyo 
W£)3 10101 .mo 'dip o»n 'dttq inwnb o^nn 122!? "opy-i b2 "o'yb omon 

48 

...nbi 
riJTiiPnri b\y onpn 7-02 mil by iniN i£3pn\y o>p\ynb muro nbN oni7 iro n»mn 

49 
niwb ini2>inn jin -pninb m>v >3 oni id^ . o>\yvni pi NbN djidni nmn y>N on^b 

-n^w no iin r\m in ; in-iii nn^n jin o»pb mmn n^pw n^b iwn /'rmnnnn 

im ; pnii\ynn by n>i byi oind t>nw wi-i>f3\y >nof ^n pn^D in ; nv7n niNn^vb ini2>inn 

>n\y pi nnnn jin -mifj ri"mn .''HD^n nvin bip>\yb nt> n»n rninriw nn 7-ivb ->io>2D 

nN in b"Nn opp nN nbbw invi\y >n n> by o> b"Nn i^b np^n mmm n> by ibN nm>n 

iniN nb>2in nnnvnn nnt? ~in\y inyi niNn^v jin 2>-ipn oind : 'n \yn>p p^dd pip^ ^pin 

nid ib>f3N ,7\yf33 bin by wiiri jin mron ri"mn .o»n\y o\y jin nwipn 7121 ; nrw 112 bN 

priwi nN bnfn indw ,12b jin 7it>nb wpinn oin 12 n^ i^n pib ,7\yf33 jin bou 

.722b nN bop nid ib>f3N ,722b bDi : nPND^vn 

pi rnm roran pninb \y> ,nw7i numNi mim pn n>£ib rr'mn n7nvb wn 

bDi o»pn ^npvn opbnibfin by b>yb 7DN3n pib djidni npmn nmn Mvr\ by 7DN3n 

mim pN\y pn Nb ,b>vb ipniw >£>d ; n>o7f3n n7b v>m .rpvnfin ri7n b\y n^Dnb nwpn 

.ip\yi nDN in ^71 210 pi rm>ninn m^v o7Nb nP3i^>n rmn nmN bi pN\y NbN rmnNi 

nm3Di nivn\yni o7nd b\y i»n jin niNbnnn ni3inNn bi : riN^inn imn nid i^n^n imnn 

.nii7iin pn mini riJiin mfjnwn bN inw 

1^10 rT'mn .bN-i\y> ov npm NbN ,bbn m Nb o>i ,n>o7f3 n7 rmnn pn 7110 7N 

i3>bvi •o-iin->rDbn pv^ iP3f3i °.nn 717 -nipb in pnNnb nun nb>on n^N n npm\y .n2p-n£3p 'ov ,n3iTTo»n ,n"mn 47 .n"£)\yn mN ,n3rnoon ,n"mn 48 
.n"£3vyn nwi? onpnvy onni ,n3iTTcon ,n"mn 49 
-im nvypri3 p ^vi ,rninn •odd pa^ n->u-i£3n mn >33n pa m pnin n^ ,156-157 <w jfru-ipion ,T>i\y >nv*T^ 50 
tin ju»n»n n"mn movvy -112c T>i\y ,10132 .ono tnM i7* ym n"mn i?\y o>3wn o>\yj*T^ vm rrfon ^v 
fT'o-ipiott' -T1P32 rnoiy ,tivi iman tiom n^*\y ,-TnNn ^"nd ovp p^D ,o>3w onp>y i?\y ojiuiqn 
i?\y o»£3frn onvyio ^\y nic->3 ni»no n"mn may ,Tvyoo -fivy ,p^ .aiyoi on o^apovy --qd 7113^210^1 
niTit' ri3o t>y\y T>i\y i?\y mno rtny .'131 o^iyn s\n pn3on >»ni n3ioMn ^y D->oo2novy 3113^2101 n'oipiot 
,nia-i myt ^d 3113^20'' ipvby »myu ^d 3113^20'' ni3^ n"mn ^y ,oi>3 nt'ipon nmyon rnio»t> ^w 
\y>\y ,n"mn may pi ton i^d m>n^ rnioMvy niTionvy not3 .'tutiom yw ^y> rtm myt ayv nn3ni lofra 
run* ,1^ na^ p>ma dp^-h^ o->pn» 12 aiyon i?\y --u-ipioTn o-o-iyn o^iy pa^ ,mnN iwrt myvn t"'N 
T1P3 own 7aa rvrv ,i£3ian ^y no nat maat' poMon nw dnw pio .pvy p^i tiom pN ,t"'Nn oipt> yji3a 
y>K2 n3ioMn o^y pat> op^-ia^m n'o-ipiotn ni3ipy pa -np3n pTi pao >3>n oia .rpvnpwm ni3ipy^ 181 y>N\y npon . Snpi inm ir>n "mnn"i "nn^n" p>D o>>\yim mm-^nibnn pin :p»*P 

p\y> .nn^nn >\yy>P in mm »nb niwn in mmin djidn pN\y nwi-pa \>h djidni mnn 

o>\yyn pN nm oyi p^ib run by o>mip o>\yyn mi^nnn mm mpnnn mmm mnn 

ni£i3D ymN byi m by m^* n>nn\y otnd by nun ,nmrTb .po^p >m mnn nbN o>nnpn 

\ynbb in>3 o^n .ibN nr>^ nwyb in \yimb own by nun pN 7N ,miN m\y>ib nyi 

,ni*nn oppb won n\yyn N>n nr>^ mwn ,Nb\y >n*tiii ?>n\ybi 7-111 p>\ynb Pin nr>^ 

on nr>^ p\ynb own by "nnn"\y pyob owin pm .nmy >m nun n^N nm oy 7N 

^m3 "in NbN mbmia-mnibn nun p^n ipn "nun" mmn ind .m^* m^n o»pb um 

"mubn minn" i£>t> n pN\y n>nnb o>minn onii pnm .minnn mbmn mwnb 

: "nun" nb>nn b\y o>mn ">w pi pninb y>*n n"n~in ,mmNi mnn pN\y imny jin imp 

by minn pmo imoinw pio\y m pwbi "inc unw 100 mm 1-ioni mmo pn... 
nmon d3qn .onPy wpi n"bi nwv m*o m'wyon m*o inwi imoinw 100 mubn 
iddtp Nb dn onb "ON-in ooPwn o'WNn iobn\y> Nb 'Ninw mubn moPw mm 
moi..."rayp wo m^Q\y dn ib pni obn\y> Nb nwvm onravi mubn 
om pm Nb nnmw "oso ,m"Tm PN-iwn \y£» riN -pp Nin m*on -ip^vw-TiiriD 
m*o onb pm p by...Nom obio o^in wi... moPwn N*on pirn!? rnnwi m*o 
moPw nimn "tic> -ip'v p oN...opnoy o'-itno d^^v DDini ^oivq iwn m'wvQ 

...mo^wn nnn t^q pi rnnwi m*o 'i^n t^q n!? om mm njnDm ,m"nQn 
N~iiin riND nun in m^n nwn^ pn iwn "nun" pwbi \ym>\yn b\y nn>n o> v>^n n"mn 

pi oiNb Nbi o>ppNb Nb n^n imn pN\y omn ^ifi ~i\yp nwyb i»n o»nn\y" :Nim 

. 3 "iniNbn mn^wb 

Nm\yi o>ppN \y>\y mnb mi^nn nsb ~nw m^^ m^n nsb m^'w nP nnn i^n 

iif 71-ivb n^p oiNnw bKmiKn m3\y-i£i ■>£> bv o"in-in mm> jin bipn n"n~in . 54 inN 

•>£> bv ; m\yN~i .n m^nb o>m>o nm mnab \y> .inN b"Ni ramNn bN w>inb >wvn *nnP 

p pimi m\y-ii£iD n"mn vip\y ■>£)! ,m3\y .mi^n >"nnn o»n\y ibN ; o"imn m3\y-i£i 

opp .rni^nn oppb npmin pn\y npn nmnN p\y> . nnNrn nw >wm "nn njiiifpn 

.13>N-I\y >£)i . nJTTTfnn >£> bv npminn mJiDNn pi pn o»n\yn p mim ; innnN ; b"Nn 

nisn pN\y t3i)7tta..." npn nmnNi npfp minn p^\y n"mn yip nnNm nw ^)^im 

\y>\y 01pm biN "...npnwb ^mn o>pn^ o>o£>\yni o>pm N>n minn mf> np^ 

"'n nnnN" pN\y vop mw nb>nm vip n"n~in .mJiDNi npf p p npmi mmn ; n-iin 

byi npmin pn\y npn m3iDN ip \y>\y pn> ind mif >3 •>£> bv in .mmn oppb mmin N>n 

o>~iinn miw mwm o> .o>~inN mnipni v^n pN Nin\y ■>£)! pni npf p npmi minn p 

•>wmb nip pv nmn ivini nmi3 iwn ; nonb vn-pfn p>^3 ni ; m\y o>bbnn\y ^mrai onpm noD pa nmnn ,nm»nn nnJnn ^\y no^n u^aavy notJ .ioipa rn^an mn-'OM nt'^vy na -jin -rnM 
■npja moiv "•'opnirnw ruin t^o n->a-iv riTit mov >a^a nia->inon o^vvy ,riTi-T-n-'3i-'^n rmnn ^\y 
,'dp^3-iu£3' ^\y Nun ,-pa\y rtn onpm laco nvt^ ,min» mnan ^d 1 ? w jOn^-ia^m rpvnpioin nunpvt' 
.Nan pi£3ai »o>3w o->oa->n" <]->vv2 pian -jvyona frN mt>N\ya iuj .nonai 'ni>rnp>i -iom' 
onio pa pnan^ dj p->3\y -nia .^a 133--3V pi^ pi h'ph do^v ^aa nt'N onwioa pi ■jnvt' opon i^a i>n 51 
.^a o->£3-n3 mow o->nno o->roi»n ^vy i>n maip o>n>v^ pi riiaim nn^o ^\y o->3i\y 

.rt> <pH nw ,n3iTTcon ,n"mn 52 

.t!? ^n nw ,o\y 53 

.nu->\yn nnpo i^vcia nuot' Ttw onata ~im-> u-1120 pn v^ iioMa 54 

.81 ,o\y 55 182 opp bivpi rn-ii> o»n\yn pi mini rrpfwrw n»mn yup ; rmrTTOb ivkd nnNm nw 
nPN "'n nrnw\y iip -minn ri"mn o> ,p on .njrntzm mi\y >£D1 ,mmn nn^n 
o^mn on\y »npniNb >p-dv onw pi\y -inP nip ,im nm .n^n^n n>minn ram^n 
n\yn n^ni ,on*n nN>*> ,omiN rn>m jin n^dj „o>pn* o>o£)\yn i£> npmi minn b\y 

.»myTi nuiDN" on o> o>pin pd opn wwbi iwn nyi 
bbi piw\y ,nrpnn\y yip ri"mn . p on minn "ni tnd mni-in pi myn mPDN 
myri nuiDN obnni p\y> .nn^nn >\yyn ip^ pi ,nmn pi pn p bywi nmni num^n pi 
rinP -pro 71-iyb ; Nn»-iiNi m^n .otnd by npnim nun p byi minn oppb npmin pw 
in Jinwn ni pw nmbi mpnNb ypn .o>pron minn np^i np^Nb w>inb >wyn 
•>~in\y ,imy oiNb ^mn 1101 tick b\y nT>n mm \y>i \y>\y -ini ,mmn obiyb npmin ib>£>N 
npn npinn npmi nypan nvi\y ini .111 bib o>i-in nwi b\y pit? >y N>n npmi minn 
o>m b\y ~i\ypni niymi num^n mynwnw ira m bin .minn i^n n>b>b\y mynwn nbyi 
.nnri£>n mn »n b\y ~i\ypni iwnd >p/>\yn n>bmi raw N>n mmn npm >£> by 
>£)i \ynn ,nmy ram^n w nyn>n Nbi HKPbn niny N>n nunn ,nm w in 
nJiDNn np^yb ypn >i onim iifpni nm 7N .npwnb Nb in n>^ \y11bb mn nunnw 
n>vj>vjn nsb ib>m ,n>£>it> n nmnnn nN p\ynb Nbi nnnpnn nbiysn nN nwyb mn m^nn 
m^n\y >\yip pm nmy >m mmy m^n bi ; pim ?vnn .rainn Nbi nN^mn N>n m^nn 
-11-11 ; nN^ ov 7N .iin>b -iifb nfn^nn 'ni npn^n m^n ib>Ni n\y>ibb nfn^nn sv&a 
n"mni bwniKn n> bv nn^nn mv b\y mpwN-in nn^nn >n\yb t> npnn inpnn pmn\y 
Kb bbi\y iipid n^n mvin niPDNi mmm nmn bbi pN\y n>p-ipvn omny nN ^p\yn 
pn> Nb pbi pmvibi pniPDNb \\ih oi^n pn .n>p^-i m^m 11 pN\y 01pm "m^n" pn>n 

. o>it> n -in "iiif b w pnNnb mn^b 
<1N bv ; oin inw\y n>3D n"mn\y io>n ii^ .ini n"mn mi b\y inN oi>ni vpj 
-it? 1m imy \yi£m> >i v>^nb p>3 71 pi •►-in .npmv n>m nvim bvi -ini3 ; npn£iin pmyi pi ,"n3ioMm rninn n-nant' kbk iviu n"ni"vy vipvya Pion ,28-34 >»y ,n3ioM ,^-nw 't tivt^w i^do 56 
tin n^w nvn n"mn mov .(o\y) n^ ivypna ^•'aia^ »> pa^ n"mn pa ai ii->ot \y>\y ^-nw oy D->aoo >3>n 
Nt'N ,Ti-m nvyyon pa^ n^frwnn pa w ,minn pa^ mvn tiuiom pa my»vy» ^vai pnn i\yp ^\y ioi>p 
iv ,n"mn ^'va pnn na nvyvo^ Nin nvyvon pa^ rm»Nn pa i\ypn .nivtai nuioMa maw p^\y nvaip 
o^raon on'Mun t>y nvyjvo o-'-'Ji^n o^fr'nii tin -no* rr'nit' -i\y£3N-> nuioMn ^\y •oi:n Ti^an ^wnvy 
p^oo pnan h 1 ? ^y? f-avy 10a ,^-nw ayv t> notJ .n^-uvy ^a ,T\^t»x\T\ onvnri ->£3 ^v "D'oun'' onvy pioo 
-i\ypna ,-nan .m vb\ npm nJ'nvy ''minn" nnw mat pat> "n->u-i£3n mn" nnw n"mn ^\y mat pa 
,o»^wi7>>o»jn o-oan ^\y nu^m •-a'-up-'-'aiNn otovot' -ivwa na^ np->mo mova n"mn opu pvy^in 

.-ini-> nain nnno irn»y Tipin-minn ivypna ^>ni 
TMa cnn movna Nt'N ,n3ioMn ^\y rvrn w n->oi , 'pn nnia->\yn n^^wa n"mn ^\y u^v pN 'a p>^ vy ,ici3a 
^vi mTii-iann mmn ^v irnip->aai mu-ian ma dto ,p ^v .Cia ^v mat tin N->aj nuot') 'n^n'upjw 
. nJimcan ya uou^vy nnoMa mamn mvn nniN onatai . na^m nhh nvnip io uou^vy onata nn^n 
vb n"mnvy i^ao p'om pN .moion itiuiom apv mna y>\y& \ypaovy ->o nnovt' imov tin -pmo n"mn 
n^no nmin nia->\yn ,m->Yin , 'n nivtm nmoMn nnipo iN\yai ntopa ,n->-nn'' n^icfr^a pic-va m~\ 
may pN ,n->u-i£3n m^ wua fr^N ,p 10a .n miav -\-\\vb wtcw •>& n^ owwu t>y mai ana n"mn .n>im 
t>a >£) i?v ina na-itN ,o»m o>\yvo^ onwp oj>N\y w ,o>iwn oj>n n!?M dw^ithhiw o^anvy n"mn 
n"mn mov .n^n^ nan^a on^nn^ inw o>v>wi ot^n ^\y i»rfr mvovyo o>p^vn on on n^N o^anw mat 
^v n'o-i^n 1m n^ moat' TnM otn^ pms pNi t>n>n ^\y n^u-i^n mn ^an nvrini? mini? piT^ pN\y N>n 
n3vy\y N>m ^m^ov nn n> ^v ^wniNi? nonvon movn io mam nn\y mtov pN ,i"on ^a nwi? .inM dtn 
non^on movn pi^ n"mn pi poi pN\y i^aoi .o>i»no onp>v ni pN\y n^n nnoMi' vbm nu^n 
.(38 'ov ,o\y ,^-nw 'v) >p>vn poo ^a nnn^ pN\y Nim ^m^ov nn >t ^v pci'-TJoi' 183 tomtom t>H o>b>n im\y -py^n n»mn .'n \yiT>p b\y mmo rwwn Nbn n\yym 111b nN 
nm>nn p byi bbo ^ni >n*mn iwpni >mip3 b\yi nimn in-pfow o*tnd mon nN nmn 
tin nDNin in o^ni^nn iwpni rpnnNn inyi b\y nmpn nimn owin in-pfo by otn miN 
nmn NbN n>nnNn invib *ni3nn •own W otnd mw ind v>n .rpbbon rpmn in*mn 
<1N by intii rmsn tin o»pb rmsn otnd no ism .otn miNi nrmit> nimyn >n\y pi 
. *r\ynni o\y -iniN n»mn\y ><o /n im tin na> on Nin y>\y3iy m <ini in-pfo 
mi on\y in ,\ynn >£M£>n onbiy ibi tow y>myn >ir>\y iwn onm^ iwni nn *tn 
riN -iit>nb n»mn n^bnnb o-niy pm ow y>N\y 73 ^'oi^nn mannb >\y>b\y ib>£>Ni >w in 
•own 1* bin bN onyi nN ibo>i Nb\y id by y>\y)iy m on o> oNn ?'n \yn>p iynb 011b 
\y3iyn onw -nofp miwnnb ypn wiiyn onw -ioi£in t> 3wn o-i\ypm now in ,pm it? m 
oy mDii' ii»mn ,nN-o\y ><o ?n>nnNn onyi nN o>3p\yn\y o»\yynn on>Nonb ypn o> 
In mmn nn^n nN o»pb Nin nii^n owin now otn pN o yni'o -i>\y> pwi m nbN\y 
n»mn no>\y nN Pia pb onp in .p\yynb o> NbN pmiwnnb ypn pi Nb vwv -no£> 
upjnw ><o oiNn b\y myi niKD^y mi>\yn iwb bN-i\y>n mini o>\ypyn mynwnb ypn 

.ni iy nnw 

bNi^ npimi mmi o>\upyn mynwn 

runoat niiJiai^Jivn >m> :Ji>tt>o>5b n\yjvn 

nn in .P11 >ninn op»i-i£in niiv oiNn rwi niNn^v b\y n>3Pnn nmi^wn ind tv 

omii'ii b\y nwvnn nibni ,-inpi o>\yp o^w ^w pww invn b\y mpp mnvb iwni 

.b>vb 1001^ "iwn onm nnw pn^n ^ni n nw>^m ion may n"mn Nbn in^n^ o>n>n 

?Po mmn bvan niiv oiNn b\y n>Nn^vn mvi b\y nnpjpn w r\m iw^b \y> 7*0 

•>£> bv n^'o^sbn nw^vnn ">y\v b\y ~i\ypni \y-ii3D pwi mo>\y nN p^n ipn n"mn 

mb o>ibn\ynn mo>\yi o»ipv o>-ip>v by y>i*nb in>3 ^nvib in ,nnin>n npinn mmn 

b\y oiib nNo Ji>nmn mifnb np>nvni n>3i-ipv niwia bv nffnnn mm n\y>£in 

: mmn ^m nwvnb in mbnb o>bvi£in o»D>o>>bn pw^wn ^if nbNi .^bbi pwi n"mn 

.nm'ii ^ii>pn b\y o»pinni o»-if mn o>m^b nwm nw^vnn : 'n 

.mn b\y n^nnn nwnwnb ravm n\yjvnn :'i 

.rniuiii minn b\y o->inpnn o»mn n^mvb 'wod nw^vnn : a 

•>pyi o»D>o>>b on ind o>vni£>nn \>vwr\ ">y\v n\yp\y bi o>n>Nnn o>~i\ypni\y ^n bv 

>it»n pi ^wuNn nvm niNn^v b\y nnii>\yn nwnn ov inN n^pi o>biy ^ni n"mn 

ipv nwj^nn ; onnNn y>vwr\ ">y\v .nmnnn bN~i\y> n^nm bvwn bN n^> iwNin 

npini bbi un3P Nb ^^nin minn b\y o->inpnn n - *!-)^ ipvi mn b\y n^Pinn nnwnwn 

niN>^nb n'oiipyn onnNnn >n ipv im o»bmi£>n o>o£)\ynn on>N3n mvn ipv in bN~i\y> 

.n^w^-nwinn npinn b\y n>minn oih ^v o->\y3iv nt'ora tt*» domi hti -rv^n n"mn oh ny"Tt> i>n .Gonial ^npv piNi pwiv "a ,-iofrD 57 

.fr^D nn>iv ^v vyJVJvy oik \y>\y hmij n^ in i?\y i£3io\y -jd 184 mnnpimn mmnn bn biipn .mvn pn i^nn ipn p\yN-in pwwn jop \y nmi 
,jy>myn mrann 1b dn> iwn >£mioiNi >mn -ii*>i otnd b\y nrpn by rrpnwn <in by\y 
pjo ,mwDn rn'onm mno in npbin p\ynb run by ra nmi jin b>y£>nb n>N\y~i nmnn 
n£>>* n»mn\y b>yb ipn-i .nnmi -nt>m pmn by rn>n\y ,onnN o>mw by nwnn 
bip>\y io>n •>£) by monpimn nmnn b\y mniin nmmn n> by nto p nbN o>ninn\y 
pinb run by onrwn y>vmr\ ">y\v >wb -mm jin \ynp3 ,p on .o^pnmn b\y >Nmyn om7 
n>£>b\y ri"mri b\y nnit»n innin tin pi mm m^my nii>\yn jin o>£Nin on ynn 
nmnn my" nm bn ynn pinb pi ^pmn npbinb nyion myo mmnn mint>n 

.mrmnn bN-i\y> 
Jim b\y Ji>jn»n nJT)V»\y»b nwns n\yjvnn 
n-on t>\y nmpon my»\y»n 
nuiDNw o>m>n pi nprninn mmn rinwi rninn Jinw ri"mri nm b>yb ipn-i 
b^nn ,mn np^yi ynfw >d .nt>-iji rpmn mynwn ^byi rmnb o->bii> o»m o>\yyni 
mm ypa 7111 >mnn ^n>pn jin o> 7111 rninn nnit> > jin ivnvn nnnn mn muni 
run by NbN >m ripnb inmnb run by Kb y\yi£>n jin n\yoyn nmnn . w pwi i>opbipn 
pninw mmpyn raninn <in by\y indd .o>bN ywm n">n 111m ib>Ni \ynn imn by pnb 
.nmnn b^N bn> nud nib \y> nwynb nibnw onnb un^dj ,nmnn pib mn pi n»mn 
pN ; o3DW ?n>\yi3Nn mm niKD^y nii>\yn oy nbN onii i\y»b \y> i^i in 
b\y nnwn^v mi>\ynb nobnm n-pnt? own mn b\y n^^inn nmynwnb nwcD nw^vni 
-111^ >ini mn ~i\ypni .np^inn npbim mvi3 rpmnn nunf n pab pipvb Nb o>i nvm 
p>i^nb n\yp\y nm-113 111b nnnn in^n bv mom i3>n> b\y npoipinm niPini o> >i 
; nP3>n ; \ynbb o>v>i3n o>~iif >n wk bi p>i ,owa pwi o»vnpim manpvb n»3£i n> bv 
•>\ym miwnnn own niPin inwi ont> nj o>\y^n o>n>vb ,p im .nvi o»n ^vib t> n>n 
miDf rnvan npn^nn n»niii mnv !w tnd o>i-ipnn nbN o>-iii .inN w n^ >m "111^ 
.m n3inb b>vb uv^nw nmsnn >£> bv ^ptd Nin 71b piT>*n iwnd p-11 7N mn niiob n>3>iD 
•>3in riN ni£iib run bv n^nnn nunfi \ym>\yb <pi} pn>^ ; riN^ bi ov\y nmi in 
.n>ND^vn mm niNn^v mi>\yn 'pv mb p>n-in ni mi oNiri ipn i>opbipn >n by mn 
b\y inpbin npn by T>£>pnb 10 n>m-n>3>TO nwffi rmt>m n^n^ n\yp\y nni3 nvi 
7bn 71 ii-in> 10 n^ai npi^m oni o>~ipnn\y bn Nbn ; nnNi np^m n^^inn nunf n 
nn-ii3n mmw b\y >mn Tivn n>bDm nmpn nm \ym>\yn pi n^ninn -mp npi n\yv>ni 
; >3\y i^n .n>mn rvaiun man b\y •►PTOn np^n inw^nb n^iipn mi \ym>\yn pib n>mn 
; >mn oDiii ipv o>n>it> n o»m o>3in bv htgw i3>n inm^ ib iwn i>opbipi iinn -iwnd 

?ni\y nw>^nn vw>nb in^ 1^1 
\y31v b\y nmpnn nivnwnb ini3\y-i£ii pno unmi ,n npn>vn \yn n"mn\y nm3 
pt> 3P\y..." nmn mm b\y nnnpn nwD\ynn ,1110 .nimni mn jin UNin b>vb .mm 
\y31v..." Km mi ; inN mt? >n w ."idvi mw nn^ P\y 3>\y ppo>t> n nn^ tin inNb mvn 185 oiNb -i£Dri3 -wni pi 8 .»bN-i\y> >n mvn upn w~ip\y n>m>n N>nn \y£on nmi3i otn n>i 
nii»nnn mmun n»m ipv nm bn 9 .»nmx)n m:n P n\yv w ,rni i»ni nnvn bom 

.i>opbipn mm ibi nrraivn npmn ibN pppn i>opbipn b\y 
bnpn o>oit> n npmn NbN mn mn-m nȣ>i Nb Nin ,min www ib o>\yb \y> 
•01 b\y onvi niNmvi pn i>upbipn b\y n>mn nmo in pnnnb pirn ,-imbi .o-onwn 
m pN :pm ."pn^n b\y n^m nyiini n>ibnb i>opbipi nmnn nN 7i£inb N>n i>opbipn 
-inN bN-i\y> >pibNb nobnmn mimnm -naib bii> bN-i\y>n otnw -nit> n»mn\y iniN 
N>n nubnm n nun .obiv tv pnpyn bn -iunn in pib 'n pi imp) -wn minn nmnin 
otn mww pn >Nb£> pwi nnwv) nnin nnm on o> ; inm nN -i£r>\y >nn v-is" b»Nm 
nN -ifpi Non^w ~>d ,o*TNn pob\y i^n .on 'n pib oiNn -pi nbN o'o'ov *tn .obivb ni o~io 
,ovn p mi" ,nN-o\y >£ii ,pnppiv bv -i£>ib onvun mmn >\y3ivb imv tip Nbi ,nnm 
mmnb 11 n>nn Nb own t> *tn o»n\yn pi \y)ivb >1£>* no otn .i>opbipn p vmp ip>m 

.mNn^vn mv7 n> bv in*n iwn npmn mjrmn nN o»pb 
\ypin ri"nm oni\y . nnm mi nbN n rnin bv nbvnb PNinw onm .tivi nm 
bv mm b\y mbon nN pi Nb bbw Nin ,opi rnin vw nN b>onb nn\y£>Nn nN bibwb 
mvi TV" o>rnii ii\y i^n pN i3>n>i\y idw Nin inN 01pm ."ob\y bnp" by o> NbN i^n^n 
pi npnn nnm Nm\y rnin \yaiv onn tin o>vdw un wbn "prm °."bN~i\y>i nnb\y 
bv o> NbN o^i^n^ bv pi Nb •o'npy pwi bn ; bN~i\y> ov p otn npn nb>b\y ; mv pib 'im^n 
^"bN-i^D ^jv nnni" nm rain n"mn ; nN~i3\y •>£)! .mnb\y rinvi onv ; nP>np 
no>\y •>£> bv mn b\y n>3>iDn nnwnwnb •onpyn n^vnn ^nvib pno nbN o>-iin 
ibi nnnwn npmn mrrmn jin nnn\y >n ; onnn b\y m-npnn mj)n\ynn >£) bv .n"mn 
o»pb 011 ~i\yi •>!•> by naiJ ipn Nin in inmmi imini bun pN ^bNiw^n i>opbipn rim^ 
i>opbipn p Km N^nn NbN ; pbwb piw o>n3D ib\y riDNm non oiv iwn ; Pn mmi3 
rippm i>opbipi nmnn jin o>i£iinn ; nbN onu in .mn-mn ijun b\y ppp bv nrwinn 
Nbi nibnb pi irnnon mN>*m o^n ; on ~i\yi pobwb yjM iimw bn mwam m^m .•pvynn w pDiiTi Nin rna rr>sb i>^v n^aipon nu->\yn ^v ino n"mn i^d .100 'ov ,'n n^n ,n"mn 58 

.101 'ov ,o\y 59 

tv pt t>\y D->uaTin io uiti v^it' m-iraNn iciin Min ,nMi3vy --qd ,ind ivypnn .48 'ov ,'i >*» ,n"mn 60 

no^n vy\y n^v .*m> onatn tin ^-i^ ->in-w ^ hmij . nnin >*iii nt>N i n"mn p\y^ i^otn nwi? -\h .nnf'Jn 

.rnDii ^\y nmpon mvovyon ^\y nnnDn mvovyo pa^ nnTon tv ptn ^\y nnnan oiti pi no'ico 

mDn b\y "nipon pion pi n\y-ii£)Q n^nin Nbb mon Tpfin riN iNno n"mn om\y moipo \y 61 

1$ bv mob cn'rinb N'n nbN on^pm n"mn nmD\y n^mj nvm .b'^n n' bv ib pwinw plan pib 

ii"mn mi riN \y-i£)b iwqn noNii .nrnpon inivowob iwni wn>n ^ bv Nbi niiom bnpon 

nmN wn'nb orvnnb 'bio b'^n m-i^ci mon wiob mcrn'on m'lVQWon ^ bv nbN o'-iwpm 

ji>iipofi mvowQb Npm piDno n"mn\y ind n'33 dnw p-ovo in .n^ >wiq b\y nrnpon imvowo 

nmvQWQb n^VQD mon mi'wnb iwni i3mwi£) riN D'own onnn w ^no'w ^ bv mon b\y 

n"T ,iQ iQ'ti /•> 'qv ,'n 'wi-fn ,n"mn : nvm jpno^v y^pv riN ncm-i n^NW mn b\y n^non 

Nomnb ni£)D on ti mri'Qi 1mm T'm ,iqvq \y£)3n mri'iD Nin iq^v Nonn wnv "ip'v..." : o\yi 

n^ bv -iwn ,p»nNi p»v-ib p ni£)D '"V iww inn'Q m£)D n' bv \y£»n nnnD b\y monn wnvno b^pw 

n' bv "3N 7qvq niDN Nb\y b'n ,t»i nwa viini b'^n wtqw moN Tiiori iwni mi niQN 

•>\ynn '-iqciv : c»b\y \y>m) ,(mbN\yn 'fni) 3 >w ,1 'Dbo ,ii"mn pi "...Tn£)D "nn Tin'Q 'd Nonn 

\ynvi ,iqvq \y£)3n nri'iDjT] N*>n riNoinn \y£)3n wnvw tiini rvo 'ci i"o 'c nmm 't>ob n"mn 

"...wq wnvb Nbi iqvq my Nb ivob riNonn \y£»n bv ni£)D N'n noo b\y Tin 186 PPdd h'ph )tvq o>oit>n by npmn mn-mn t\h o>£iid byifn\y inND Nb ,nm .nwynb 

npof n oy nv>nb bN-i\y> >31dn >nib\y bnp by iy>n> b\y rpofwnm rprmnn riw>*m\y 

.nny D333 *pb m:r>t>b .cpoip n jin mnins on>i bipbi 

■d>»>i nnnDm n-on rarorf? m-ira^n -ioin 

.o>Nomn in\y n>d 13>d>i bN-i\y> oyn nb>np in T>rv nrob y>N\y rawN-m n:r>p n 

: b>yb i3>N~i\y onii nam 

2*0 niDrio d^qw h>i nrpm wbnnb lows >td m wiy N'innb b'^n "i^sn riN-DDi 
iwN by ni'iyn miy! o'insn 121 o'ormNn o">N3io\yn b\y i»i 'on iwnd ,bN-i\y> 
obD \y-ub i\y£)N riTi Nb\y iy miio isom -p bD T»m o">Noi-im d^iti pn by iiob 
n\yb\y pwiy t>n noN\y -pi by ,m-ip2 ncnn bN-i\y> oy mi w>xr> Nb\y bN-i\y> mnoo 
\y-i>b NpnvQN 'mb DTri i\y£)N 'n i\yND...(2"v vo p-nmc) nnip owa nrm "ny 
•o ,mbnpn 'Pmoi 'wni d> nY>nboi coDnm too!? o£n*nbo mmw 'bbno bD nN 
diqn by "doci ,m-iriQ oyo norm nmn mnm bN-i\y> nbnp iN\yn nmD nwvi 
'> rawn i"n WTpi "obm riDiiNi T11N2 iwnd Nin bN-i\y> Nonw £)"VN bN-i\y> iNon 

62 r 

...[row d'iqw oy>N\y 'mwi omnn nmN] 
inri£) iwn o\y o'wn i\yy nwwb lo'inn N3iiNp to o^invn nriv owip uni 
min Yi •>£) by riTi nm ,iwni or> by nywin niDbon mn> "oso ni\yi on'm^n 
by yvi iripn noDcm -ii2*n rupn by onnri!? nwi \y dn ,nmD nwv> D^mri!? 

'T 13!? INW >0 Np'IVQNl p riWVJ t> !72N jNn'mNT 1WN riQDI 1DOQ1 npQ IICN 

, vv nnv !?v "qn o>mn o^Nnan wv n!? n^ '^qi omna td!73 N!?\y nov!? ^ini moN 
...!?N-i\y2 nmp nwv N!?\y oin didh n!? !?2n djw iciq!? i^on 
!?\y iw !?!7D ij^qu '•"n'w i*£)n n!7...[ , »d omriDn iq nn win riN !?"^n W2wni] 
...!7£n3n "nnN iiNn nmm dh' tiwi n'm "n' nw iqvq !?N-i\y wi>t> pwiTJ 
m\y-i 13!? pni ,o"oi-inNn D'NJiownn 'q'q in ,3'ov p"Vi 'q'q D'QDnn Poi n^ wivi 
pN\y ,!?N-i\y 'n mvo !?np n!?i Tn' n!? 'qi 'q jin mm!?! noiNi o'vip r\W£> nriv 

...dPwi iwv "iwn nvi pi n^Tini mD \yaiv 
vw nsrani iinvb biD> bN~i\y> w y>t< ,rmy ivi o>N3in\ynn naipn ^nbwn -iDto ; 13>d>i 

nw>^n -nNb .nnwn n\ybm "iwb ; nib>np b\y Nbi on'n' b\y Nb ; !wi\y> npnwbn nnn^n 

n^m" b\y ^mrm vwr\ jin nwvnb nDbn ibom iow3D Nb\y niDn fie jin b'^n wi^ n 

.^j^id pirn »o»*p ^nwi 

o>3ni3n o>3>n3D iDimn ^nn <rn b\y bvifji mpp pi ,n»n-m b\y nunnn n\y>3n >£i by 
y>N\y bDb n>n -im ,pim .n^n^o^sb n>3>iD niDnt? p>3^n -ni>^n nsn^nb n>\ynn nnDf n 
.o»\y£iinn b\y o~i£if m oniD bo3>m bN~i\y> ^~ini nd»p ~ii ^j^td ^u own nib >mn iwi 
\yn>n mpn jin oomb ii^-i wn>a !wi\y> bnp linn o>3ib>nn jin "nninb" ii^-in ,p bv 

.n->niin nnim nj^im n^nn^n npnwbn 
nnnDm n-on njrunt' o^m^n o^oiBn o^jrin -itvn 
bv pi bN~i\y>n nib>np in o^Tn^ n>~iDnb "i\y£iN >N\y irwap jin ^nif 13>n ri"nm 
o^robn o>bip>\y bv o> NbN iron >\ym bw nnnpn inwnwn jin ^panb b'^n nnin 
o>oi>n i^ym nbvn iwn n>3i~ipv nv>ip yiip Nm ind .inN ^oawn ~i\ypnn o»bn-ii£i 
mmpm niran jin \yinb nn\y£>Nn if m N>m ; nN~i3\y >£D ib\y npi-i>nn n\y>3n b\y onnN 

.n>niinn bN~i\y>i .101 'ov ,'n n^H ,n"mn ( .102 'OV ,o\y 63 
.103 'ov ,o\y 64 187 rmon oipo dn yiP piN own bou Nb iwn oyoo d> pip mpnb 12!? iwsn 'n... 
dn ini iwn o^p^n ny 1'm mN in w pi rpn Nb iwn im ntm Nbn "o ,\yoo 
ni^on pi...ioipo by i">ynb niNiP wnn pn* rrri nw boi ,111202 pwNin nnn 
01*0* by noyb bbo i\y£)N 'nw bD'nn iim ino nmoi^o into m'nb no'i^w rpn 

65 

...'CO 711 Tl!72 13mVO m by Hoyb "IW3N W...Il1pbN VTC nyb2 DO p"T 

o^yi woy o»n3>i in ,n iny>ipb ri"mri N>in\y powob t> rvru no>\yn nmpK by wmi 

.rmnn jin \yinb mm pn>3 Nb\y rpynwn inn ino>\y 

,nmnn ~>vw ji'iiq b\y nwynb n:>bn bium mran niyn nn>\yn jin nNi3 pbnb 

niran niyn nn>\yn by n"mn prann oyn npn o>Nuin mnib nrwsNn ntnnb y>m in 

: nnron my Nim ino>\yb rmnn oppi >ibnn <itro pi b\y o^bop Nbn o>oi>nn i^n Npm 

tv n>\yyi ,noic nNpwn o> 7N ,12!? nwa) wi vr\ Nb o-n> oiponw onmn b2N 
iba> Nb\y ,nnnb bN-i\y>2 -py mwyb non onb "n Nb\y b"i niqq pn n>\yyi nnun 
my )n fib pni bNi\y> bfipo Jinii\y fi>by i»Nb bNi\y>a fiobw fiiyi i>y by *m>b 

...bba bNi\y> 

pi mn dn nNnn p-i.-.D'oi pN2 nnun -py dn mNi d'viw b\y pn rowon nbbo Nbi 
•>n»m...p\yiy pn m o>i mm "on m pN\y no nnun -pyi ww N*>n mN..."e>\yyi?i" 
nvn DW33 "on d'31 pN\y '33Q nn'ob vnn nni^n "py dn pn pN\y dnw iwnb bio' 
^n m pN\y m^on 'pbn inw nwvb pbi^ ^in ,nn>n ro^i iw !?TT>n Ta pN\y 
pi n!? !?"-i N"v bw Tan n!?n rimm tv pwiv pnt ruwon iiQ^nn n'iq nwb...nw3) 

...pwiy pn d> o>n pn 
Jifnj3 fiJiiN )nb bNi\y> myo fmimb bNi\y>o frryi i>y by inab T"ab na pN\y b"*! 
ei\y pn )3 by ,o»p p"Ofi>a\y ima ji>w?i na^ba a\yi>n N"y b\y biun T"afi >"y pi 

,111^33 >jno oj>N\y o>3nfi ib>3N fia fi\yyj nnTJfi i>yo pi 
mriDn riN btin!? io'dcw owioni o'Njnn 'ci ij^q n!? iwn Tivib men m^ iwn 
t>voi iwN frNn mriDn '^qq noiiDi "o'viTn" riD iqd ,w vr\ iwn ^niwq n^wn 
D'Nipn riN mmb nofrn noDcm io'dcw o"oiN>n 'on 13^0 N!?\y iqd ,vv pvn 
-in^no dq^v wtqi !wi\ya o'vipn riN wv dq^vi owpn pi ,D•'•'■T•' tiwi 

...DTipo oniN im D'mn n!?i ^^Niwn 
o>i>d-id -i£if n o3\y> >d nnT>3n -py pm p>3Vi Ninm n^wm b'^n ^jptd p»td n"n~in 

pN ni\y n>o£)\yn niN>^ni o> utopw nym bv mbvnb -i\y£iN n>n iwn n^ pi b\y o>3w 

"nibii>n"ni "n>mn" ; "n~in>n" on nbN o>i>d-idd onnN .nw£i3 >3n pib nn\y£>N 

pn Nb\y WT3 Nnnsm nwnn >mn\y iviv? n"mn .o>Nom omn» b\y nib>np in on^n^n 

nniNDbw nbND o> ; nnT>3n n>v b\y oi>n ^n ta>>t»iv pn o> NbN nnT>3n n>v pi jin o>n pN\y 

n\ypi nnn pm b>vb v^n n"nnn .inmbwi pm jin pib niDnt? n ^1 o> onwvb n>n pn>3 

/nmb to> Nb\y" : nif>N pvn nb>onD "p\yiy pN" p\ybn jin \y31n n"mn .nidd ip^b 

; nn b\y 1£>1P ."biinb in>Df >" Nb ; "n\yv3 nrmn i^n pi ow pN" /mwb i"ib ra pN\y 

•>Din>fb ninnni fn^ru .omn' b\y nb>np in nm' bDD bn>nb opd ub nt? n pi >£i bv 

.no>\yn mnpn nniN pm n inp>t> £>b ii»mn 

iniN pib cnipn niDn nwpni bNi\y>n oiNn nn>iD pi ^inb 11 p>ni iw> >d nni3 

pNi ovn po o>ni3 nbN o>i nbN o> .o>Nomn po nibn>ni n>ni Nin\y nni^n i>y b\y oi>n 

•>i\ym b\y ibN o> n>3nb \y>i ,pm n>i nin>n ,nNi3\y >£D ,o3din ."bbD bNi\y> niv pi" onb 

nNi3 nN^ ^n by in .Nin obwi onv p>n bN onw nii>\yni o>nnn by mi£Dn ^ni^n i>y .10-11 'ov ,'n •'Dt'o ,n"mn 65 

.48-49 omov ,'i •'Dt'o ,n"mn m 

, 7ix>Tt> imavy •>-nn , 'vyovy o'-jfr'n mmw nniN 'n pioa n^-uvy o>im i^d onatn >£) ^v pn> ,tin^ dv 67 

t'N-ivya D->vipn tin wv do^vi..." vupn 1101 n"mn nata Ni^ot' p^ ind id 1 ? wi .uoo o^taj ,i»y» 

.''•'t'N-ivyn -na^no oo^v wn>£)i 188 •miN tin *mt> ri"mn\y ,p on ,p>3vn .rmn nnnob nom pna noid n>mn mnji ib\y\y 
: rpbDni o>3w m-npn >3\yn prwon ipv bN-i\y> ovn om in *prv n»m ,>3i-ipvn tip >Nn 
tin p>t>nb ini3iD3 .nnfon tv >in iwpni niran iivm b»m n> bv rmn mvnwn >ir>\y 
nn>\yn bv mnbn nmb o>b7i3 o»robn onwpnn ,p~ipvn imN mnab in ; pin imN 

.irmnin ibnnn 
nnnDn 101 n-on 10 mvwn t>\y vii->nn -j-ivn 
-pv •on tin obbDii nwfun >in tin nwinn nnm nD>nt>n ib>N\y \y-i£>n ri"mri 

-jronn ni~i\y£iN pN nib nnN ni^t? bv b>vb uvi^n 8 .n\yiT>nb iMnn n>n Nin nnfon 

7~iv N^m o> n»n-in n pat? pN n\ypn nw>*nb -nvn in .ovi mnno nrob ji'hw^d 

o>Noinn nbbin b\y npnn *pvn b\y inN vn>n .bN-i\y> •worn nrp-Dn mv^mi >\ynn npn 

ni-i\y£>Nn riN n»n-in n»m b\y -wpni b>vb nm 13>n~i .bN-i\y> mriN -mm wn ovi 

tin tup w rivm bv nbiv Nb bb:w iro Nin .72 bv w^v" onwnn N>t> rnai row >bbnn\y 

onn» obipb vim n»n-in nniN ."onron wdn tin t> wnb m>3> Nbi bN-i\y> yw mnb7 

nN noid ^n n»n-in om mnipm ."djidni -itnm ninw n:r>n mi <ponb» pi »mniri£> 

pi o3>n nbN o>Nom onim ,*pb <itro .bN-i\y> >31dn >nib\yn o3>N\y onim nbD o> iniriN 

onii iro n»n-in ,p bv .ywm ovn nbwjb jropm mm nnrm on o>min NbN o^dto 

: o>\y3 nifjnnwri ipv winn iw>n nnt? m ni-i>nin \yi~i3b wpn\y >n bv nbN 

rnvrio nnri nN N^nb Nb\y ,D3W!7 nnn ornm inprib o'QDnn bv umii 
Dfrwn '\yp2Q bN-i\y mbnp riN n^Db "frtiri" no p^n pwbi iqn!? ndw^i no>i£)!7i 
,no N113 own d^diq npfrnm D'pnnon pi iwn ,"nvin mvn" own mnN 'w-nm 
bDi onnvn ipv vn bv Nbi ,in"TVDi mpD nw Nb b\y n"b bv \y£» onwi onnv iwn 
dn tr>£)N ,!?N-i\y \in nnni bN-i\y ov nnn bv o\y£)3 d'-iciqi !wi\y> nN mNb onD 
...in^ nnQ \y-ii£)n b\y pvi vn frwD"' Nb\y Dentin!? wwm '^m .in nPNi o'vio 
mi ind -iid 7N ; o>3ib>n mmw b\y ~i\ypni npnwbn "pyi puwD nbN o>-iiib iwj 

tip N\y mnDni nbvn on bip>\y nmn >3P^n b^nb fn»D n"mn\y npnn 'nmn Tivnw 

.pjp in bn> 'mi nPNi o>vio" on ibnN bN~i\y> nib>npn nb>np by "i!nm" Piinb i3>nn 

Jiffi t>\y n^non nmvovyot' hjvod nvyjvnn oid->o 

nanii mi mn b\y n'onnn nnwnwDb ravm nw^vnnw o>n^id un ; b'on bD -iwb 

n"n~in mpiT ov pm npj^in riPbinb nrnnnn mvi3 n^j^inn nnnt? n\y nmnn ov pn nnN 

riN^ ^'wn-i .oipb ni^nvn n^nn^n nj^im npb-ii>bn npi-pnn b\y nwvnb nibn pppi 

oiNn ninvn NbN nm ^wvn opp n>nD ipn n^nni nm T>p£>nb ^jnpvn n^vnnw ppdd 

inipn riN N^m Nm\y w i>opbipn b\y irmn inm^ ov Nin nniraw w : nbib^ m^ni bm 

nbiyw ninvi lira in ,-ip^i bbD n>of ^biiba ninvi ojdw uto pn .i>opbipb ^mn 

i>opbipn b\y nnoion mi^nnni ; inN i^n oiNn nvi niNn^v rni^wn ov inN n^pi 

nwinn n^nn^n mnm bin> Kb n^ ^jnpv piria ,nm bD ov .^w i^n rim mn-mb ^nn^n 

o>bip>\yn ~iiNbi inbvanb o»bmi£in o^oawnn o>N3nn nvn -iwb ,n>3nan nw^nn "iwb .491 3 'OV ,'1 ''Dt'O ,n"mn 68 
.14 'OV ,o\y 69 189 >niNbn ^DNm y>mb>npi bN-i\y> ov niv bD nbbinb rpipn rpmn mvnwn o>p>3vnn 

.rninn >£> bv o>Nomi o>vio odd opbn npn in bv i\y>-\yinn 
.ji>jT)jin tmnti b\y finnan o»jmi n^iv b\y >n?>M n\yjvnn 

rm^n onpn UNb nwfun ^nb nn>if n rpipn mvnwn v rv>n pN n»mn\y <in by 
npnim nmvm nvfiiro piw rwn nm bin nid ,nN-ii\y >£D pin n>i bv mbomn nwv 

: p>i\y bDD nmmb Pvfi b»m iwn 

nnm p-iimc iionw iv nw£» wi ino iovo ^"> vnbi p-iimc n\y>\y nvi o>i 

13'Tl 1b'N D'lQlN p"V11 O'H TOW O'VlWb JinN 101N VINI TOlbin riN1p3 V11W1 JinN 

ivm Jin mo bNi\y> >oan ii>3fi bbM >a ,(n»v vn 000) obivo din nm Nb p-iimta 
1» boanb e>3>i* bbM iiwaj >in >a ,ebiy?i jh»in >oan naifi m oi>fi e>i>3» 
Nb p bv "iwn ,ebiya o>ot >aai\y e>oy»Ji» Jiwaj >in n> by Nb >a bai bao ,ebiy?i 

um o>i ,bN-i\ya o">m "osw pnn p ^n ion iwn vavn mib o"ii p"Vi o> wn 
•>bibi pobnb rbvl? no om-ion pi T>rvn nvi pi mo nwon 11102 wnpn 

0"1 bV D'OWM Nb bNIWn O'Ol 'OSW Omo p ^N >"2\y"l mi WlSO TPTl N3">£)nCO 

p vnwb rinN o'niri iwn TOibinn pnmcn bv onwM mm o30N...bbo p»vii 
Jin o>y»fib b>yi» Nb Jinnjft Jinyai >in oa\y» >3 bNiwn o">m nsw d>hd 
fit n> byi ,oin >na*» yiowb e>b>iJi»i fit >t> bv btin otn ot nsytn ,w>)W\Qft 
nijw iv/n Ji>obivn fionboffc finv uiifi ii>t73?i i\yN3 ; bNi\y>a o>ot >Mi\y o>aiJio 

70 

...e>bj7bpo pi o>3pJio Nb Jii\yaj >jn >3nofi ua\yoa...o>OT >Mi\y 

np\yw nN np^nn to^n >-nnb o>Non nN*in .n>ipn Ji>jn» nwnwn ow m\y£o ^nb t>n 

•>£id ; bN~i\y>i o>m 'D3W nnn otnd 01 nbnn .pi riv>i£i Npm NbN ronnm rninn 

o>b>on JiW3) >3m o>i~in\y bDD p bvi ; ri"mn b\y n>3\yinn ini3\y-i£i >£i bv ya\y-m w>nn\y 

-iif n rn>n\y bv mp£nnn nb>>-in n>3->TO-n->o£i\yDn nw^vriri riD-ivn by -mp bn> t> nw 

.non 

•on b\y mnpnn irmn nivnwnn by ya^n ri"mn o>3w nmpn nmi ; jin^ bD ov 

: rninn b\y \y33n 

m£)D on i"2 totoqi imm T'ni ,iqvq \y£»n totoid Nin iq^v Nonn wiv "ip'V... 
n m£)D '"V iww inn'Q m£)D n' bv \y£»n jitoid b\y monn wnvno bin'w Nomnb 
,T"i totoq V21N2 b'^n wtqw toqn Tiiori iwni mi nioN n^ bv "iwn ,-pnNi 7'Vlb 

...'nifiD "nn 'nn'o "o Nonn n' bv "qn -jwo niDN Nb\y b'n 
.odvd in-p" Nb\y nin bv o>Nomn bv i£Db p-11 in nnvii pi n>i nin^n n»niii nvib 

n>mb \y> ; oidin .inpn ^ni pnm NbN ^i^in \ynvi linn Nb\y \y>nm -mm wn*ra ii»mn 

vi^nb n>\yfiinn invi >£) bv o>Dfn u>n m^v >"imb K^ian onpnn p pbm mnfibw 

nbN crobnn o>i»nn iwn irmn minn b\y nf>n ^ivb Nin pw nm bDi in ; (!)\ynvn 

10 ni£Db nfi^Nwn \>h ni ^^ni Nb min b\y ~i\ypni\y inn .o>Nonn bv "ifiib run bv 

.pivn\yn Jin nniND pi n>i nin>n ; bbin nbni ni niiDNm 

min nnw rnw ni o> pm n>i nin^nn nnn n"n~in nvi \>h ; n"ifiDi pn^n ^n bv 

mnnnb pi ivnw "ijipi p~>m 'i-iin-^ni if m on nwai ^n n^ iwpni o> .npiiN n>m 

: "ijipw nnD m^n^b wp>i o>DDnn p bvi ; pn ^n^pi o»ii^>p o>i^n ov oi-i>n nvwi 

pi N'n nNomn \y£»n \y11vw 'niNi n"Q 'W i"o >v mmn 'cob n"mn '\y11n "n^tm 
10VO Jii3> Nb ivob JiNunn \yajfi bv fiiaa n>?i noo b\y i'an wnvi ,iqvq \y£»n nn'iD 
pN\y pu o£)\yo \y> pD \y\y pu" i"V i"i p-iiTOci iiqn p bv iwn ,>3>io \yjivb Nbi .2-3 'ov ,o\y 70 : dwi n"i ,iQ P'^ /' 'QV ,'n 'wiTn ,n"mn 71 190 Noinnb i"2 oswo npnw o\y ti-inii ,Nin m£)D rmo oswon o> "o /'oswo pn po 
iwn nN nw I'TP wn nPi wnv jin cnnon 'so ivowi wm bv nod. iwn Pv Nin 
o£)\yo po m o>i ,y>Pv b2p iwn \y31vn2 on "o wsP nod. iwn nN t> -i£)1d , > nPi nwv 
-iiiv oin!?!? non N2* •>N*r> Pniw Pd "o riN-innn tm iriN-ion "oso ,Nin nmvo 
nrpob imv riN -pnom moon!? \y13vb oiNPm mn pnrP ^iroi , omi on'oiNp 
ami 'd i\y£)Nri Pd2 ovonri? o'd'-i* riDivon '\y31v b2N ,n:nvon '\y3iV2 np^obi 
o">V2\yp rinN Pv "novnb n'-^v p n»-i ^£)n mn won riNi ,ipno iwnq -mr> PpPpo 
PPd rfwn o'wnvi ww nP mpbobi nrpo!? imv Triri nPi mmn Np\y 'q P2n ,nw 
•>£)P nan n!wn o^wivi ,rninn!7 Nom PpPpw riQD nmon 'pin '\y31v2 pi ^Pdi 

PN IWN DITlW VW$1...V?y VW3W IWN pWWDDJpn '3D 121 !722 ntiim nQDCTl 

nP 5W nPi PPd m\y£)3 "on up pn imi2V2 po 12!? pni nunm nwnm \yip3 opo 
14 ...m~>VTt> Np\y nw rrri nD'oon mwn nP bnnn Pi ^D'oon mwn 
riNomn \y£o rn£>Db nyiw o»3i*>p o>y*nND pin n>i >\yjiv jin nbN onin p^n n»mn 

on .o>n>n bD riNon riN^n rmiN \P>P b>it>n no \yaiv pm in ii\y i^nb nybp) yvn 

n>n Nb ; nN-innn Jpip n> by nrp>P imy n>nn n>n Nb in ,nN-mn bipn n>n Nb Nuinn 

"iwn n\yp nsrm pyn on ,p on ,n-iinn b\y \yf»m <Tnn >\yiiv .pi n>i \yaiv Pbv b>onb *pi* 

bDD ni o>vnnb o>bin\yD nb\y nwpn >Niibn nw£iiri ipv 7N nwp mbnni bi3>ob n^m3 

. irrow 

o>\y3iv b\y o»£iin pi w> Nin nnw npnn N>n pnd n»niii nm mwn nnp3 

b'^n nv>ip\y wn*ra n"mn .wipnn n>n mmpn tivd oppi ombn pib ino>\yb nbN 

niv ; niirm bw \y33m <ii>n >\yiiv /'Ofwnn" ripn jin napwn "oawn \>h pdd pN\y pn"\y 

JiW3) 'pv "i£)Db onvu ; on^ Jiimpii 1m ; n"iinn b\y \y33m <ii>n ~>vw pnto ."nifiD 

; mran ■>!> by ormiyi o>3nDn iwnd n!?n riNon mmp i>~ipnb pN\y idd p bvi o>Nomn 

o>-iiii : n»mn b\y n no>\yi -nn^n oi>n o> u\y> .nw£i3i mpbn >in o»pb pn o> 73 

."n~i£iD niv ; "iidnd ; oniN rooo Nin pnd ."otn niv nw£i3 >3n rao Nin b>vb i3oo>^\y 

by inpn >m ~i\ypni ^m3 iwn otn p~np pvm nwfj^n >in jin \y31n n"mn\y ownn nbw 

-i>n^n id b\yi .piNi o>3£> own winb pN i3>n>i\yi prpw bbD 11 o>vnnb ^ini o\y o>\y ^n 

\yinn n>n n\yn>n on rv^nv n jin \yinb id bD 1b niwnn n£>>N\yn bv -innn n>n\y n"n~in 

.nbNn n-nnn >\y3W jin o> 

: nbN oniT idin n"mn inN 01pm 

TT D3QN ,'1D nWO V21N ptb T'2 [DTn !W bNIWl] DW pNW bV TTD piNJIQ 1WN 
'T ptb Nb 7N ,n3WN"l2D 13Cȣ)W D'pbN 1W D^firiQ 13N T'2 bV 'D DN 

jn^bin nN-ip3 nn^v p i^v^n n nnb nw o'viwb rinN n>-nnn pTm3ci...mn , 'Q 
on <in -iqn >"i\y-i\y dni ,d!?ivq otn >in3 Nb p-nnjci i^'n t>x iiqn p"vm o'm 

TM Nb !72N D'QT riD'QW "TM pi m "IQN Nb (N"V VI nlDQ) bNIWl D'QT 'D3W O'llQ 

,n nmn\y 'Qb pi b2N nwa V2-1N2 ptb ra bv vow riQN in 'd ( nwo n^n inw riDivo •'U£3\yo pi^ nw23 •'J-'-t pa mwB Nin oni n^ ow>* mtpvy n"mn ni^ D->onTio nt'N onn 72 

.n3WN-in o^ivn nont'o itrioi mnt> nw^ini m'Tionvy 
-iofr pN .Ji'J'ia n^i riTi-T n>d ptn ma ->\y3iv mvovyovy n"mn nvip >i£ poci omivo nt'N onn 73 
.nw23 •'j-'-Tt' >)na piv p^vy (uui^on vupi) nt'vot' o->u£3\yo noa pi vip Min nn ,n irunino jicj n"mnvy 
^v .i»*y Mumn ^\y wqj rn£3* p-11 -jn onTioa "oi^m mn pnnt> ^n) 11 •'Win tin Nnpt' nvyp ,tin^ ov tm 
nnw mxrw ^a ,mn ^\y n^non nmy»vy»t> •'pt'n njvo dj o->nno pin ma 'wiv ,n"mn -navvy pn> ,p 
''•>3->-to vynv" pa^ nJ'a t-mo n"mn p ^vi ,n-Tni , 'o titi-t mana p-11 -jn rwjiitn n n^no mvovyo .^•'Vt' 
m£m lanovy N->n ptn n->a ->\y3iv tin n"mn nwan np>y\y t> n^iJ n^^ ov tm .n^no man ^aa tpanovy 

.i>n>n Tiay n>m 

.3'ov,'a->at'o,n"n-in 74 

.58 'ov /a •-at'o ,n"mn 'V .onnM m»ip»a dj n^ p1^a minn t>\y \y23m inn ^n tin p>3N»i inn n»mn 75 191 V>v m V>i by op nrpob imy *prpi vow Nb\y onnv iwno m-innb m*o pn biN 
.yow ipnw *m not? Nb\y m*o ID VQW^ri 121 lot? m*o\y DWD 

Nb\y nni3 .mao *pi*b <p^ Jiwfi) >pto iny>rn jin mra mm noid ri"mri nbN onm 
otn rm) n*>n Nb p-nrara pn ibN >i on>n*n iwn p»y-n o»n oy imrmni pninb n\yp 
wn oy o>Dt> n vavn .b>yb ipn-iw nn vavn nub raw mroia y>*n Nin ino .obiyn 
nyib n pn» .o>m nswb vna nmb otn ^n N>*mb Nb >in~i >p-ipy pwiw p»y-n 
o>m n<p\y N>*mb *pi* \y>\y -nitn jppto mynwn pn nnb invp\y by pbm vavn ri"mn 
b\y inv Npinw nmnn n>*NioPNn jin noid vavn >biN in .rninn by pnb run by nmb 
pN\y o>mnn pi mm nmt>n N^nn n»mn ,*p in 73 .o>m ro>£>\y p>i^n o>m mi^fw 

.o>nsm linn n\y i^nb \n£> Jiwa) •on y^ib 
-nil ii\y i*m\y yup Nin .uivpw nnnb -mm mwn mv 13 rayo pxi p^n n»mn 
.11 minnb m^n pn ,onyn n> by 1b ruJTon nN-mnn <in by mwynn yrn" Nb Nomn n 
; ri"n-in vvhiqv onim in 77 .nn->nb Numn rrmnb rpmin (nnbipD nN-mnn ,ynn 
\ypyn nn o>Nomb nN~mn b\y -wpni o>y>£pn opn »yn\y3 ipnw mi imb Nb\y m^D" 
by my m jin nmnb bN-i\y>n mN bi mmnn nnnn m^n b\y -iwpni NbN onb m^n 
pi npnm ,''yn\ym» Nb on nn^pb pN\y nynpn ,nroinn m^n . 8 onnn iwn o>Nonn 
; \ypv bin onio£>n o>t>i3N bNi o>pb>nn bN fn^nnb o>p\y o>mn nn>n pib n nbisn 
Tiii\y nininw pi p>^n yxi .iwnni rr'nin b\y nubnf n n\y>3n nnni iwn T>p£>n ipn\y> 
n>nnb pN pni\y nii>f 3 oy bvifin bN pi n>i nin>n N>^inb p>3 Nb pro nii>f 3D jin rr'nin 
(dpi pwi nnnnn jin "vmwb" bn> Nb irnw m iwn) invnri ii^n ipy Nomn jin 
.nin ov nrmn ipnw >d bv nin o\yi n^ai bibwb innsn bv rnwin 

o->\y3ivn nsnan'? o^mjn o^oiBn o-wnn -nvn 
•»n b\y n>D>3£iri nivnwnb onn»\y -iwbi ; nw£)3n >in b\y n>3i-ipvn nb>b\yn "iwb 
iPN~i\y >£D ; o~ii .n>niiDn bN~i\y>i Jiwfi) •onb oipn bi pN >i rv'mn vnp vnn -im ,mn 
i^n JiW3) >pt PD3nb ni~i\y£iN bi pN\y \y>rro o> NbN ibN nuvoi pant? n ipn rr'nin ; b>yb 
-n>Nii3 mnvriri Nbb ; b>vb ipniw •>£)! ; n>\yN-i .onb o>^m3n o»bmi£>n o»nibnn o>N3nn 
pN\y irni" nmbrm bbin jin ipni ; n>3\y .wipnn n>n mran jin \yinb -i\y£>N >n n>f>3 
o>i>-ipn o>3nin pN\y pn o>pni3 Jiwa) >pt pN\y nid bnpnn wi-i>£) iwn "Ofwn pN pni 
b\y inpnn ^mn oȣiini n^ pipv nbn rrmrw ipni .nv jin^ .wipnn n>n mmpn jin 
o>m^n ~iN\y iwnd NbN ipranb ni~i\y£iN pN ,»rn£D mv pvm "iinnw p>in : m\y£o >pt 
.bN~i\y>i JiW3) >pt wtw Nb ni^Df n \yn>n b\y -wpni o>\y -im ,p bv .rmnn bv o>np 
•>3i ; mra pn "iwnd mpni3 pi n>i mn>n p^\y o»f Nbpn ni-npnn ■>£> by im on 
boi nipbnn \ypy o> on nbN nnipn •>£> bv -im nma ; pnb nvp\yn nnipni pm dniw 
pi nurm rninn p mpbnw 71 by npPnn pn ; pnb dniw >£d .pin n>i nin>D 'i w in> 
pD3b Pby p byi ni^Df n \yn>n jin i»nn n»niii p^n 1110 in ; o>nnf o>o£>w ow> iwni .('^ ariDo) 26 'ov ,'"T ot'o ,n"mn 76 

.a a^ p-rmjc riiDtri D'aoi 'V 77 

.i"V nc moi'' ^aa 78 192 •ooo>* mnn ,rv~>]Qvr\ by nbN\yi .mpm? n \yn>n nyi rnimn p mpbn unm Nb ynn 
mrmnn bN-i\y>i mpbn pm Nb >d rvin n»mn\y nm ,nwa) >P7b y>m b>yb nimni 
; n >i ipy> n >n>i ^i£on pyirw id by minn jin i>mn <in nid .nmnt>n \yn>n nnnb 
,i\ynyn -lofpnb mn by rninn \n mpbnb Nomn pipn mon by m^on niwnn pn P9b\y 

.rnfjDD niwnn nnw ,nimn nyum mn 
mran \yn>n Nbb o> mpbnn nN \yinb romm n >i ipy> n b\y onfPN\y *tn 
n»mb 1b iro nyiby orniN n\y o>N^m un pNi .rmn Nbb mpbn ,>bw ,i3Dm\y nwmo 
IN mpbn pN pro pN\y idot n>d nyiby mn b\y imny 9 .mpbnn p^yi mvp\y >nn bN\yi 
y-pn ttj i:nm" n»mn odpd <prai minn miNi p*n\y nPN-m >i}b vnbnn n»mn 
nmnt>n wnni >n-ion pN >d 5 i^ nbNwni >niNi ~iid *p pn 73 pi 7N ,\y-n£»3 Nb fyoyi 
iwn nyi ippyb ipdn nbp>\y nny ub ^iro Nbi...b»^ n >i >'nn mby iwrw mon nnwi 

80 ."~in bDD n "I1D 1W11 W bDD 13DWN "I1D 

mmi o->-i£niri nyum nytn nwmy ,nrpn 

Wt)t\ t>J1N 

bDi in ,nmmn mnm rnnb w^p Kb onnwm o>pn\y yip -in n»mn ; o3dw 
nmi nubwn nbyi mnn ibN mniwpi nnmn nm-mn o>oit>n o>t> £>in ni\y *p7n nm 
>9bi rninn obiy b\y npmnm rn^mn >y*£N bbi b\y rnipri >nyb v w>nb *pi* pN .bpwn 
onnwm ovm wan^ bN~i\y> njnni o>3ib>nn onw niiprib n^n bv pmmi3D o>oit> n 
•>d-iv nN napwn N>m nT>ni njnnri nnt? m i^n pi ; n>niri n^f ibDwri i^n on^bD t> n>n 
bD ov ; onni\yni o>y>n on o>3ib>nn o>3P^n\y nv>ipn ,p im .obnni ^bw mm ; n-imn 
•>3bD ri"nm b\y nnpnn m:nynb iwn unvn ; nbNn o>>\ymb mb^n t>t>vr\ i^onn 
nN p\ynb rt>H b\y ona^w b\y pnivn mp^ii tdd n"mn nn\y ; m\yi3Nn nym nwn^ 

81 

pN ,p by .mn iwpni omnnnv b\y n^m^n ^wb io>n vim Nin pi ; non n^i nn^n 
mnibnm mnunn mifm o>m^ ; idtt >£i by nnan ^ni pbnwn n"mn\y y>n£>n n^ 
.onnwnm o>pnn b\y nrrnwpn nN ; n\y^nb nibn ; o>b-io3n\y nmmn 
pib ri"nm pp^3 ; ni\y onni\y opn iwn >mran nvi^n mm npf wn miwni 
mi^f ipvi o>p\y o>3£iini bN~i\y> ^pdn ^nPwn o>mnn o^im^ b\y oinvni im pwi 
b^Ni n>wi inn '^ b^N o»3o-i£i nwn n>^nb id^ pmuib ii»mn mnvi ibN mmwp .nuw 

82 

-ip>vi nbN o->-iiii prvnn n"n~in .^nd oddtoi innj Nb p bvi on^ipnni inn n 
N^m Nim mmif n mm nmm nm^ b\y mnn w 10 mr>n bv onnwn b"im ommb 
mb>npn »n jnwm o^im^D obipb p bvi onpni bvi omby mi^ inbb mp\y o^dtt 
pN\y -nif o> ii»mn nbN ommb v>m\y imfn .'mran nvi^ni onin "imn b"im .Cn ariDo) 30 >»y ,'t >3^o ,n"mn 
.32 'OV ,o\y 

.140-158 'ov ,o\y ,-inm , 177-187 'ovi ,147-156 'ov ,o\y ,-inm n^w >v 193 onwDD orr>bN trpnnb \y> *m b\y 1£>ip nn ^mby onwbD o>\y3iy b>onb in oni£Db 

.o\yi ri£> ^nn ny>o b o>pip^n 

*jn >yb i3>N~i\y >£id ; ri"n-in mxv nb\y n>\yynn nubiifb n^nn \y> nbN omn 

nN \y-i£ib )sr>w id ,-inN in m pwi o»m nbN omn» b\y onr>n by nbni ri"mn m i\ypro 

b\y o>3D>f ob^N mb>b mnan bDb in ,>mn o»n mw rnw m o»mip3 o^wdd orwon 

pbn -iiiv n>3bnf nwffi -ii*>b ib>yp ibND nip>f 31 nmwifw <p^ by\y indd .n>yn niwn 

o-ororw 721 npibn npb-ii>bn npi-i>nn ny bD ,n>-nn>n mnnn b\y rpp town p bn> 

nrpn b\y n\y>£>n by inb -wsn >n ,rnnN in n nf>m rnit>n now omn» on inn 

.rpnnN n>o-ipini mnn t>rab nb>it> nn 

nprpnn by jroiipy nwnb nn>\y> two ri"mn y>*n\y Pw 7inn nnN nniwp pi 

nyrm "pri nwynbi riDbnb bN-i\y> m nN o>nnn b\y N>m rninn mi^n bm bN npb-ii^bn 

o>y>n NbN opn nbND o^n .nii*m mm -nnwb nimn nN nbbwn nin^nm n>ipy 

opd o>\y£in3ri p o>n >d pn> .nmbnn pin b\y nowan nNnpn >£> by onnwm 

TObn ri"mn on>by 'n^nnb o»mrr b\y nmiwpn bN oo*n nN o>N*in v>n "o'oibTi'o 

Nn»-iiN7 ; rmnn nii^n niDnt? n nwymi \y-n£>m -lymnw >n >9bD imny pi *tn ,m:n 

.nmnpimn rmnm nibiipn pro >£D npb-ii^bn nm-pnb n>n\yn \yn\yb nbiD> ,pi-m 

: n nmwp Jinw n»mn mi np^yn run 

mion bD nNi ooy "aniNi nrw nno >byi i!? wn ^M) nan rt>Ho •>w^r\ pan 
DDn o'vion !?\y !?TT>ri iiNn in ,dtn 'd'cji d'vti )W? d'vwiq d> oriQi ,dqv!7 "tud 
onn ,n\yvmi mwnm rnirin ^p^ya D'-ip'v riQDi d'vioi ,nmD3 ini n!?i ,d , '-i' , 13C2 
m b\y 1011a onoivfi o>iaTa miiom mbp jm>ay bv o>iaiv d^d p->p->3i 22^ 

in -no^n iq o">ioo 121 p'cn!? ri2in pn] mwnom -nQ^n ma v>iw riQ2 mm 
Nip3 n!? m , 'n2ri2 'frn >Ov !?di m , 'n2ri2 rrfrn n!? nvrri 'd [no'ico n2\yno awnb 
no!?:? p>i^\y pi m , 'n22 rrfrn n!? ->d ,rmp£)i >iw ow ^nm n!? nvin !?v [pi]...m^o 

!?V riD' , QC2 N!7 IQ^V!? N^Q IWN '3D frDW fr O'DC" IWN n£)lQ2 -|2Tn nnQN n'DTW "TV 

...12!? D'lnN mlQN 

fiNSfi fi\yy»n 121 !?v d> in T2!7 -TiQ^m ri2\ynQri n!? 'd Niri ri£) ^^v!? v>i3ri2 djqin 
•>oDn nvi "tm on itiivtw "nnN imvo2 nwv> fr -iicnw on nvuion fia\ynofi nat7a 
W31VQ -no£) !?2N ,ri2 'm DiNn rmiN nwv iwn n\yvQri2 o^n "on dtt^q iwn -nQ^nn 

!?!7D p-|£)2 p , '-|QNTD1...V13N!7 01£) flV12\y2 DTNn N"V VO mV12W2 "NTD C31N DVOQ 

...Nin W3N lino 101N !m> 

21-|p"T T'Q!7 '£)N1 ,Nln »W T'Q!7 P21 Nlfl C13N imo 1Q1N "T"Q!7 pi mVin !7D!71 
•>l>1...1VOn IN 1t731N 1Sb ->D 1Q1Q pi fr PNT p£)C '^l fl^ !?1N (1"V VI nlDQ) Nlfl tno!? 

...D'Oivn pi ftivw j7U>Ji p>i £)'ov ^d nvn' fr nnTi N!?\y 'dti pnv m n!? m\y 
-im into -iqin "3N ,£)"dv Niri tno in!? imo iQiNn "o inn "1T12 "rrw t^n 
,-1010 no wn!? Nip3 p»Ni ,!wi\y>!7 >i-in!7 into iqd imciN nvim nmn2 \y-ii£)Q\y 

mlQ IJJ'NW to 1QD ,121 lnlN2 13'N 121 lnlN!7 1Q1Q2 nWVQ!? V>1W nm\y DN1 

!?d!7 "iqiqd n^ 2wro n!? !?2n ,121 iniN!? 1010 pi2 nonDi jnnnu 13'n ,21-pv2 
wn Tno in!? -imo -ioiNn\y nnN ,nmnD N!?\y nvt!? nwvo nwv N!?\y 1212 n!?D nmnn 
!?2N ,n!?D nmnn ^ -10102 d"> p2N , 'n!7 mn2\y ^n!? -ioion\y "iqnj dn "qnw vid!? 

,Nin »w t"q!7 D"\yDQi -Tno!? 2iip2 n!? vid!7 -Tno2 pi m 
-]■>)&> "iinnwi D'wvon !?d pin-pi n^n D'vm ttq!7 , '1 D'om on^v \yp2!? pi ub pni 

...o!?\y 22^2 73^-1 nwv> nnN mi>N d!?d wvi o , 'Ni-i2n !?d 
pby nn^bo>Nnn Nb p bvi pnnwnnb piN oiNn pn n>3b n»mn mw nN b>vb 13>n~i iid 

b"Nn opp p>D ; nivn niJiDN p\y>\y 722 tdd n"mn\y o> ipni. n^ iwpni w>3vnb in .166-169 'ov /a •'Dt'o ,n"mn ' 194 nmysn mmm b\y -wpni ,myb ipn~i .nn^nn opp n\pi mip pw>i\y ,o»n\yn p nmm 
ipy pwny m o>Nomi nm bn dni n»mn >d . ramp^m nyn iron n»mn b\y 
oib nN onmpn n> by o»n\y o\y jw wipb ombyw ppin nmi nrifnin ommiwnn 
-iinn\y n>d ,ip>i*\y >£D ,o\y onim b\y mPjin nronn >'Nn rn^nb np^n raw by -ifpin 
rc>*>3£3 mm omby -mnn Nim ^KPwn >mn wbiyi o»mip3 o>b\yii bpm -wn >m otni 
by 'nb np^n nwynb nbm nww mm mynwn o>p>3yKw onnN niyn mnnN ,o>i-iy bN 

.mp£>p n <in 
y>>n\y rapt? nn p tnd raw rapt? nb y-on n»mn nny onxmnn onm ; o~ii 
onnw on\y oni7b yron bn on pwny m pny nbN o>mn ,mnNi ,o\y .w mbN 
11-m ; inn ri"mn mnm mnwn nwynn mPiwn m^b ,owin .owiy on\y owynbi 
by P>£>n nmi byifp nsp n*>n Nb no \yny >i n^nb \y> ,*tt>n>3 >nmm oninn by niwni 
o>t> PN o>Nvnnn : mbmi raw rapt? nb ri"nm y^n ind 7N . ramt>m o>iimn onim >£> 
ynn o> NbN ommiwnnb ynn pi Kb \yny bin >mpy pwi onwa 73 b\yn on 
b\y mm onniyn onm nmnm mbp nimiy NbN opn yvn onwynbi ommmnNb 
.mni nmnn bib onn\ypn o>pd b\y npmwpb o>t> 03 opn bbi nbN o>Noin .»bN-w> m 
noT) .mnipnn >wi 71 bi raw poa pwab P>im nn wmam miw ipn n"mn 
•obm ,ini pnn *piNb\y iipdd ind ininv pib w ininv pi m^nt? nNn n»mn pN\y 
npvon ib>ND npiifp i o\y 7~iv\y imb o>d^£i ~i£if n raan n»niii 'miDii N\ym . ^ipi 
n^kw oi^vn Nbipn iwa p on inn .nnv p-iiib pDin>f opmn w N>in\y nPNira 
n"mn Tmnn Jinw min :n-ii"ii N>n niwnnw >b nm3 ?"inp rnnwnn ircproi 
iw>n b\y o>b\yi-i>i inD -wnd nnn bv mon on p£>t> \y n^£iin ; n\yin n^£iin oy "ninnn 
o>bnvn o>bNWpboPNn o>pb>nn >d ob\y pwi pin n»niii . ramt>m mil jin w>n 
o> onm ; onvb 1111 nnon bi jini onv nnwi ni~i\y> nnn >bvi ib >ppn" ; p^ niwi 
nfjpwni o»nnp3 o>b\yn o>bpran o»ni oww opn "otn >i>f p o>yn p>^b o>v>\yin 
jukh Nb ."nmi3 wi Nbi ; on>Pfi oin o>viDn b\y bn>n "iwn" ; ni"iiN .rpmnn onbw 
npp^n 'bns ; o>b>bN rmiy nwn w o>un pi vno>nb pin Nb ; onv jinw in pnnn 
w n>pibN nun pw o»n\yn p nmn pn pN >i ^ojnwi p>nvn pwi o>^3iwn n>3p>nn 
npnb n>n>DN nnwfjN ow onb \>h ; n"mn i^w ; pon .minn nn^n jin mn\yb jiwpn 
01b nnpn jin 7int> b Pip nbN o>\y3N nPv\y mm n>m ri>n\yn pN .bN~i\y> >pdn >nP\y 
nwnwn bi mo n 10 ra»in ni\y nw>i{Db io>n yiin n"n~in .'nb nPDN3n mra by main 
bi by ijii» 0>1»1N iwn ; t3t>JiN tjab iwn nbN o>\y3N ; p by .o»n>DN o>pb>n ninv N>n 
vp.31 pra oramiwnnb vpp^i in t3>t>UN opn ; o>pn nviim ia\yj iwn ; nbn nmnn 

.nbnsn Nbipn p^im onwvnb 
v n»n ijpn nn pivn b\y ~i\ypni pi Nb on nbn> nwnwn Pvi nbN o>-iii ram 
b\y nimn mo>\y b\y -wpm o> NbN ; npb-ii>bn npimnn v warn nvm nwnijvb ii»mn 
; N>n nNi^mn .n nmv b\y pwNin pbm ran>w P\y ranmown n\y>£>n nmn ii»mn 
iv o>Pi{D pnpym bm bN~i\y> ov npn in bv ; nmnn nN o»pb mm bi b\y nnnn ^n by\y 195 oih y>H ,>pp in mbnnb >yio by pwn >yio pwi omy by Pmp iwn jin o»pb obiy 
; o3din .nwrnyn inyi >£> by NbN nmnn nn^m nwynb riDbn Nbn pwi i»nnnb bo> 
nmnb omunn ommn ,obiyn mm miN\y >d b\y mN-in nm N>n\y ,mmnn mN-in nmn 
; nr>o£>\ynn nobwnn T^n ohdwd in o>y>n on pn ,nm oy 7N ,nnnoi ptw nn on 
•oib>nn\y 01pm o nbipn n»mn rm\y-i£> •>£> by nmnn .m iwd b\y nprninm npmn 
,i>i}b 'ojnb-i ipn npmn in n»<o b\y >y*nN ow ,p by .nn^pb rprpnN nrwfw pN miy 
bi "pwb nnn\y>i o>\yynn bi *pNmi mo o>yin nnb>i o>nm omby \ypib pi 1P pw 

".ob\y ubi *pm nwyb nnN nn>N obi wy>i owmn 
inyi Jin rob nfPN\yn pi mnnn nwwnn r\w> n\y i^n pn obiybw n^p 
o>onn pib 110m nnNn jin p\ynb p>nyn pwn jidni -minn otn b\y mnipown 
>np>v Jin nnp^n rmponb y>p no otnw pm o> pm ; o3dw .bN-i\y> rnin b\y oo»nnn 
by mon Jin mob p>fo bi by jiiwn nmy nmnn now ism in .nmnn b\y nf>n 
jidni 110b -inmn Nomnw win .pnnwnnb piN otn pN\y 01 mon N>n nn\y pawn 
"niPD" o>>\ymn jin nwynb bom n"mn nn nf>m .mios warn ppni vmh NbN ipn 
,my*ri miwn nin pi Kb Pon ,o*tn n^dj Nb : nprnomun omnobwn T^n "mown 
o»pn ipn mm 11 i^n nbipw -11-11 ojdw .mownn b\y w pnn b\y nmnn judn by miy\y 
,m\yiwn nym nwmy ; n^ i^nb m\y>n oiun in ; iiv>ti obwb N>n npmnn pmnn jin 
jin 1b vojn oiNn bv b>nnn •^otPfjN mm o>i nunn nmnn PbN >ipn *t~iv o> npn 

.town win b\y mnibnn nivnwnn 
irm Nm\y nuw-iann nbw N>n\y ■>£)! ii»mn no>\y jin o»bbi o>ipi nnv ooiwj 
"no>\yn m-npn" <pyra nbN nnipm wiD>\y bv minn jin i^nip rnifnn nimpnb 
minm npnn Tivn N>n pn nmn n»mn no>\y b\y m^WNin mnwnn ,-iidnd .^wnni 
p\y>\y N>m mv 13 n\y>£in n>3D n"mn n mnwn bv .oiNn b\y invi niNn^v b\y ^i^op^iwn 
Jin w b"Nn b\y mpp jin •onpy pwi nnnn otn .nmn "nb npnon p)\y mvn jupdn 
>i> bv .nn^nni nmnn oppn >yio pwi boim pnip^-i pi nn^nm nmnnw ni-i\y£iNn 
nn3D 'wid b\y mwa numnn n^fu m3Pn mow n>3D ii»mn n mnun mnwn 
pi ni\yj\y pipn ; it> pn 11b pnm miw : "t> 3wn" win !w npni obo o>inivn o»nibn 

"iwn iinbnn nppfb ii»mn rm\y-i£> ; "no>\yn nimpn" <T>vfi oimai nNiw ■>£)! 
no>\y n>^n pn^b own iprmpp nn pbn onp3 .bo nowa m>N nbN o>>\ym o^m pi 
o>£)>vf o>nnn nbNn o>>\ymn bi\y nmbnn iwpnn ■>£> by mil n^ pn ; m\yN~i .po n"mn 
»w ; t> 13N1 o>p\y onwpnn o>p\y o>mn >£) by warn ; b\ynb ; "inin miiNn .rown win b\y 
onn ipn "tow wmn in moo w jjwd warn niww pipnn ; p 1m ."7nnb nip" w 
inpn omnb *p>\y ; iinbni v>£iid Nm\y ■>£)! »~\v m 71b" w ,"if m n>b" ,10m .bbi 10P 
pm oik b\y "imbi P3"\y mpm iwn n^n omni .o>mmi mynwi pv wn mim^n nibni 
myii\y ^no T>b\ynb p>3 >i mil m pn 7N .nin>if n nn>f n ,110a nvion p byi ,o>iw 
^Nb pp^3 ipn ompnb o>TOi\ynn o>pdi ^unbnn pnn ,sr>w .o>~inN o>nmnb o>mTP 196 ownyn o>y\yi£>n mmi mptny o\y mbiyn mbN\yn ,nimN .ibbn o>>\ymn \o inN 
nbpnb wi bi pni ; onn>nb N>in in onb^nn Mm niirn oni\y o^wini pi jrmnn 

.inN in m pirn "on? un» on\y own 03m 
: rpwNi .n»mnn\yiy\y >wi£>n "pnnb o»mnnn o»3\y-i£i ony* >w ,p on ,iyofn 
nN >mpy pwi bbwn otn n>£>b '^nyrin ww» pyn b\y n\y>£>n bbib nbN o>>\ym ^n>p 
: n>3\yi . 84 nim£Dn vtwi n> by »t> un» ir>n mnn^n nN o»pn u>n p bvi mmn nm^N 
omn bN unbni >o£)\ynn oiwpnn >nyrinn raiNb o>i»\yn o>>\ymn *pyn b\y nit> nn 
irnwifn winn >n*thi n»mn\y <in by ; no>\yn nmpn <pyra nN-o\y >£ii .inwni my>nn 
n p:o ,ibbn npjopb n>t>Nbpn mwian by into pwN-m ibnnnw imb nip ,nbN nmpnb 
mnN o>mn b\y mwi o»»imn nmn by town-ih wn-ii tdto >wn ibnnn ib>Ni ,>»\y-i b\y 
inwri oy mmnnnn nnob '^nyrinn rown'' b\y nnann >}\ym nN ip»>i inn>£> iwn 

.my>nni 
-iin> pwi "o>t> 13N" on rninn nN o>nnn nbN\y pno u>n n»mn\y ib o>\yb \y> 
pi3>ri" ,»it> UN nb» o>>\yinn nN b>nni "pwnn Nin ."t> 31N oyon \y3iyn» omofi on\y NbN 
o^n pn^b Ninn nuwn my7n 111W no 7m in ,nbN o>\y3N by "iJim idwo »m\y)\y 
,n"mn b\y m pm ."innb o>ii-ip» ib>£>N in "o>»w >i on o^pun Npm wb nbN 
b\y o>pm o>3ii>b iwp inr>n nN <ip\yn »v 31N oyon omofy pib "on? un» pi pninn 
mm nr>n nvm niNn^\y -nit? ojdin n»mn .mt? > npo~iw>n mbbDnn pm-11 nw^nn 
01b riN i>~ipnb nP3~i£on m^nn ^vi bvw rmrTroi ijid Nin\y o> 13>n~i ^n .^nof >£)n 
rn£iiD n\y>3ri pi o>it> n ^ni^f ~i\yp o»p\y ^n bv\y 710 nbiy .'n \yn>p b\y n\yym >3p3f n 
Jimo > >£> bv bwfjb oik v>-ii> ii\y p^i b\y opN pn> nm bn ; nn^nn po ni-iV3nn pib 
nw>^m iinn pn p byi "niwnnn" omni N>n 10 nyiin .wan iwn ; o»ni ; o>-inN 
\y>\y vi>b m^nn o> .n"mn >£> bv oiNn b\y ^wamn p^nn mnvrin ^an nnsb n3>f n N>n\y 
; b"Ni pnNnb m^n pn>n Kb nm niii-imn jin napwn n"mn ni3\y-i£i >£i bv pibN o\y 
o\y \y>\y nvn>b b>nnb >wv\y im^b iif 71-ivb m^n prpn in ^"i^nn >ibn n^ pN ^inw 

.pibN 
niwnnn nifi" o>nid mini o>-i£iiin ~>wft nN iNnn n"mn\y ^n bv\y indd 
P>£in in o'wwd o\y£nnb pn> h'ph mini o>t> un on\y 710 p>f n Km pn "Ji'vomn 
t> rvn o> 71 ; ii-iid Km niwnnn pib p^in pi v rvn\y >ai\y ppin nN^ .i>rab o>n-ipi 
nnnn TOiDNn ipv rninn p -iv^nnn otn on o> : -11-11 inN -111 .nwvnm niwnnn pi\y 
>biN ; Nom ^in u>n now otn .ina 13>n nm bn Nin ; obnm pwi pun u>n nnN n3>N\y 
in pn o> u>n Nin pra i3>N\y ppin 7N ; \yipnn n>i wurv nv o>n nNon mmpi i^rw 

."ID1D nvyvJn -atn : taw ■. (ojw ,n"mn) ^n*iw> -i^in -iuv iriD\y "cuw -jivi niTi^ona n nvy^n Nu->a n"mn 84 
y>H" 110M1 .(.VD on"T3) t'N-ivy mi ^ns ^a Min "nnuo worn tow .(duress, intimidation) dvnh ri^fm 
^jna (5 -JTm ->N3na (a .rmoNa (n : d->jio rwtvh o-'p^nno cuw >3>t .(.j v>v) "iTima ov M^nua ^a rvapn 197 rwyicb yx\w nm\y onv ri"mri b\y o>p>t> an mub ib o>\yb \y> ,nm oy in> 

pn nnnn ,nnnn ipn ,n-pyi nun -www >n im ,*m imNi ipn in inwb -imm 

,v >yinb Nbi piN>nb -idid ir>n 'nun inwb" in »7nN inb" -idid »...*m inwb -idid 

85 

y>*n ipn ii»mn in . pbyn Nbi onmnn pi NbN ipn ''tpyim» nnN n-piyb imn nn\y 
n\yyn ^mi n nnuop 7-11*!? o> nn\y piN>nb onnim p Nin oni o>3p>nn jin -i>i>nb 
no \y>N N~ip3 t>nv m yop >wb T>n o>Nin omn ii»mn rmn n\y nN-o .mm n-piy 

?mN iiib -ininb ypn o>p>t>nn mm ii»mn rmn nn ,p on 7N .'nnin 
b>nnb >bin inN iiib -inmn pin pbn o-oP>nn by b>nnb \ypin n»mn ^nvib 
-npnb nPPyw matnm nprobnn nPwnn b\yi ,7nN inb P>£>n /nnin" own jin on>by 
pmyn <pn>\y >n Nin nm bn inwb \ypin n»mn\y "ininn pm pbnnw nmi .*pn 
>n\y N>in ii»mn mn Nin ni rprobn nun nnw o>n»pnn b\y rprobnn manwi 
o p-i£> pn-py nwnn nmpb niWN-m nmnn .»nrvm ipn»i "n-pyi nun ipn» :iiwmn 
minn bN inb>b\y jin noid n-pyi nun ipnw >n ; 8 rprmt>nn mwian >£> by .'11 'n mibn 
.nmnn irpyb <inw nv>nb bn> Nb Nin p bvi ,o>N-ipm o>pmn ,o>min pjo ,n£> byi\y 
pi ,o\y n>3\yn nwm yomn »>pmn" nniyb niWN-m nwm "nun ipn» imN mm 
punn ipn n»mn ^nyi npiyb .nmmn mbni imm pi£> pi ,bim nmn nn^v mibn 
mwnb NbN (o»3p>ni o»pbn o»m) o>3n>3n o>\y3Nn ov nn^n irpy -nt? Nb w -i>nnb 

.11 inrwn ipn o>it> d -iiti nun ipnw >n\y pipvn bN >bbi pwi 
."nn>in iPN"\y >n b\y ,rr>wr\ nnsnn jin rawNin nnsnb <p>*\y ^vio ; p on 
o>bipn p inN iiib -iniD ; nimp unn o>bipn pN\y ,nm' pnb npnw N>n ind n^nin 
; -inPi .rt> -iniD Nm\y m^iv nnw b\yi Nimn pipi iinn p on n!?n ; nimp unn 
7N . 8 o>v\y~i m^ N~ip» imp i>-ip> oni ,n m^iv bv "nn>m ipn" nn>if d m^ivb -ininn 
nmnm ; \yipn Nbb niN>^nn p nprmn cnnnn ipn") n>i\yn nnp,in m>n "iiNb 
n>\y^nn nibwnn ^nn ; i3rm\y-i£> ■>£> bv niN>^nn p nprmn ("n-i>vi nun ipn") niWNin 
n»mn ^nvib ?inN iiib -inmn pi b\y ^in^wn >n' oi>n o-oP>nn bv b>nnb n»mn p^i b\y 
nnini ; inN inb (piN>nb) -ididw pt> 13 mm niwnn byi : n p>i riuw rw>y\xb punn 
P>3N pb>£in n>3D ipn" Nin on biN .pb>£inb <pp nmb iwi ipn , v>y in niwi iinn Nb\y 
n-pwpi ipnw" >n bbin Pbv bn p bvi 88 "m>\yp ~ii upn im bit? 3 1> ^inb n^ nww ipn on 
•>nP\yn pn P>nd o>3p>nn ^in^w oni\y o>i^n ow> ".ni^nn ipn ; ni \>dhd ipn in 
nN o^n^b \ypin n"mn .o^iP^n o»t\v ~>i^v p>i ; i-iifiN •>!•>"? n>id bN~i\y> ^hdn 

.now nif in •>!•> N>inb bPv o£nn>\y iwnd minn ^m o>3p>nn manrwn 
sww nN -i>ira bN~i\y> •oidn >nP\y ^m o>3p>nn nifjnnwn b\y n^ ipnn oi^n^ 
nmo\y£inn npm pn^b "bnp"i o>3p>n bPib pN\y ; Nin piai oi-i>£ii pit? yi ni ; n"mn .nuot' nu->\yn m-np» i^vcia 'v 8: 

.iriN t>y Tinp ^\yi D'aoin ^\y o->\yi-r>£j nojnt' 'v 8 ' 

.N£3in -no ,0'yvn na^ "jiv ,m'' iia ,ti»k 8 

1 p»o u^ io'c rnna ruwo 8i 198 n>bNn nbvn tii^i nvwann Nb\y o>£onn b\y mm nin>if n nii>f n >d biipn .mm b\y 
po mim -i£if n bvnb m >bDi wnrwnb <p^w ri"mn .m imyb bio> -iii>^n pN\y own 
v rvru on nn\y ,m yoyi iwnnnb \y> ii\y bnpn Jinw onra mb-m onnb ppw in ,-iiyn 
pvon o>imin on onim .mn ow nvwann Nb\y uxm m *pi*b JToib>nn rmr^b 
ii\y -onnn bnpn jin onnsnn nmpnn on on m *ni*b bnpn jin onnjon nmpnnw 
<pn>\yn ind ii»mn nip>nfn\y nN-o ,pw bDi .Nbn pwi o>3ib>nn jin <p\yn n"mn 
nibrwn 'nun imNb -inin''b wn mnn »n o»rw >n b\y rprobnn mamvn o>3ib>nn 
>3\yi\y Nin inwon nwnn .nnnjin mvwann npmi o£nn>\y >Nb wn o\y inmm 
minNn by -nnwb n»mn b\y urn TiNb ib>£>N ,n3rron manwi o>3ib>nn <pn>\y onpnn 
o>>n3D bio>i p:o ,o>m o>mitaN o>i^n n>b N>inb biby ,bN-i\y> bD b\y nnm mnyni 
pN ,nm ay .rnit>n now or>N\y o»nt> naif in o^ib^n o>m>pi orn>n\y >n ipy o»ni 
ib>£>N ,nniii>n mnm >311Ji bD nbipi bN-i\y> minNb N>n ii»mn b\y rpbbDn irimn >d nowb 
yip\y >£D ,jy>nm nb>npn »ni nm' yov bD oymn rwnn iwn onim <pn>\yi -iinnwD 

. 90 nnnDi n>p man mwn >bbnm nptnyn niwm \y-ii£im ii»mn 
"Vbv» Nbi in>Ti»" inn b\y uwrun >n Jii>t> 
NbN onninm o>pnn b\y nmiwpn b\y nwynb mbn biom pant? n ipn n"mn 
nNim i-n >m> id w >bni .-nib mnnn : onb >i£>*n \ypvn jin nwynb mbn bom 
Nbi pbyn Nb - npi nnni ^m o>idid miyn : pnp m n>np miN m >3n" : nn Nrpnin 
91 o>bnpnn nnipDn ■>£> bv ".y>byn Nbi pimn - onnwnm nmt> nm v^nn biN ; pinin 
on) onnwm o>pd b\y nuw o>d-iti >-imb nN^m Nin n^ nmbn pi b\y wi-i>£) 
; nbN o>>\yinb i3n>3\y o>3wn o>\yi-i>£in ^n by iwn (-in>n pi) bN~i\y> •oin ("onnmn" 
nN ; n\y^nbi nDbnb ; >i!mi ^p-ipv pwi o>nnn o>\y3Ni ~iinn\y Nin onb ^nwnn n^Dnn 
omn» nwvnb px n"mn no>\y •>£> bv ; nN~i3\y >£id ; o3dw .mmmip Ji'inn nnn^n Jimm 
ii»mn \yp>i jin^ ni~inb in ,-inb Tnmb >n jin pN p byi ipd>i ohdwd w o>pd on\y 
pi o>\y vip p by .nwfun ^n inw bD jin b"io>3\y >£id n^n >-imb nN^mn p>bn jin biojb 

92 .o3\yn \y>i pnD \y>\y pn NbN >ni3 ipn n^ 
v>>nb run by .nbnpnn ni3\y-i£ib twn ; n"iiNDb ; mnw ii»mn b\y n imnv 
-Dinn pbnn .o>pbn >3\yb "pbvn Nbi pi>-iiD" pm jin pbnn tiwd 1 ? n"n~in irupf nb 
.nira Nbb o> v^innb biD> n>m otn bDb -nt? n nnNi\y \y31vn ib\y Km nnipni \y-ii3nni 
Km ,n»mn nvib 11 o>vio o>n iwni nnipni \y~ii3D ipn iwn ; m pi b\y >3\yn pbnn in 
pN pron oiNnw ; nnnDi m-ppm nw>-ii ; o>iv >£i bv nn pi n>i b\y n^ow^wn nviDnn .a rawn ,a •-Dt'o ,n"mn 90 

.n'on o"m vvyiui ,u p-12 jD'aoit' onoo ruDtri n»jnt> 'v 91 

rnjooa imov tin nnaoi T^nn ^in .i"V nv /n >\yiTn ,n"mna V210 m pta n"mn ^\y dpi rpvwi 92 

nnvn noa <r>c»io Tiyi ,(n"mn rawm a anao) -j^m n"v ti ,o\y ,a -jiaa ^^ hv^n n pa^ wa manann 

nt'N ,n"mna inu->\y nn oaooi nnao n"mn iioat' .(a»y no) "n^on ^w n^on i»" anaoa o\y a -jia 110a 

.116-118 'OV ,0 199 byi "in bDb jiwm ')no pi Nin pron >i}b n>o£>\ynn ny-pnn pbn .inn bN rminb >in~i 

: o3\yn \y>i pro \y>\y pn o>Dint> o>mn m p-iirora NbN >rm wn p 

dn mm!? wn bob -imo\y ii\yn\y "pbvo pni p-mio" pwi b'^n mi \yi-p£n w 
vo b\y p-iimtn NbN m\y£)3 wt om pN\y ,-no> nw mi ,m pi on'bv ionw ibN 
riN-inn pn*i ,0'pibN ob*i n-dw oinh o"\yom vo b\y Tan Nin bpton iw "9N1 

...m\y£)3 ">»i boo onvn bv ot>ni n\ynn n-ppm onvi 
m-p p-iimcn iwno wi ,n3non 'piro iwn nroo^n nb'bw 100 Nin m wiv pw 
oy>N\y o^nn boo on[i] ...ooswo -no>b din bob nwi o'on'o w pi w m wnvb miN 

93 

...mnimio'an'o 
-iioni nn'i 1100 101 pn od -i£ri£)o Nin\y pNn\y \y£)3 mriri bvw nvm bv nbv t>n 'd 
o^ioib's d^^vi ibi\y ami bvi \y£»n nN nnw u^'vi iy>N-i\y dn ra Nbi imnb 
Nbi niDb 1-minbi £)"vn\y mim isiob mvi ">£)b iim nN pi!? din bob nwi in"o 

...1»2 

d> iiww o^wn itp ,£)"vi\yiri2 isioo lowbi 1-on nN pib ^^ w*t> nwi 1*u DN 

94 

nmoNi o^mm noiioi £)"vi\yim -1210b niiso >moi nsipnn b\y bmi ision nN 
poN*> Nb\y 'qi ,Non wp ontn on'cn yiNn 'ov am anno iwn mo -ini' nv 
-icq3 Nb no -inw awnb bio"> mw nvi bvi pnw i\yin "oni .-mi? immv omoo 

95 

...T'lb 

b\y pi nm pb oiip pro -nib i-nnn oin bo\y ni^nnn ii»mn niny\y nN-o 

96 

. amn oyn n>b io\y niDDf -nt? nb pn> Nb\y irnio nN n^WNin wnii napwn o>DDn 
iiTiiin '31NW -nip ii»mn in ; otn bDb io\y niDDf o>~if m p <pn~ib wnw Nin pD3 
v>m 10 n>o£>\yn nw>^n ~i\y£iND 13>n ; n£i byi\y rnirn rn^ao nnsnb bbiDn ,11 "iinnw 

.nnnDi o>3>nb 
npiD^n nb>b\y" nnnn pbvn pni pinmn pi\y ii»mn b\y imnv nN o> p>^b ^ini 
ri"nm ; p\yN~i ib\yi .m^n wmb ri"mn ni3\y-i3 nN tow n^ p>n ."rannn ^pini iwn 
bv inw 7>nt> n inp iniNn ^n niDb v>m nn^n nwii bv t> t> nn pi>-iiDn pi\y v>^n pN 
™nnn n3>n b\y n^nw-i rno n p^dd n^ pi wan n"mn\y nni3 . 97 mm> >DbD naipnn m» 
nnw nN piDnn ^nnn ni^n b\y mbnpnn mmi3n nN -in^m pwi ro^ iwn mw by 
iNbi \yi-i>> 1^ pvm iinn ; ri"mn no>\yi ^-npnn dud >£> bv niDb nnni ; i3»ni .ronnn 
.rr'nin n^nni jdjp Nb m pi\y yra ; pw bDi .mnb dn^idi Npm 
:iwi nN^ ?onnwnn nNi o>3>nn nN >i~inb \y> P3b pi o»p p on yrra ; o~ii 
•>3>i *t"ivdd pbm "inin Nb\y own rn^nm m pi nnw o»n-iif nn o>ot> poi rwnpn 
n>bmi£in nD-ivnn p o>>-iinn o>v^dni n!?n ; ri"mn ^io\y >£id ,rmnn b\y >bmi£in nwajri 
onu b\y oowa >£) bv n>N~i3 ; p on ; on£HDn nwjvn . 98 "pin po Nb\y p\yjwi pdd" nm 
iiinnn ri"mn i^>d .naom o>bin rrmn mww >mnn ^nnn ininn b\y i>d-id Npm 

?ibN np^i w .2"v nv ,'n >\yn>n n"mn 93 n-Tni , 'o nJDc own ono n'Tivyn •>)& o->o Tina t>ro ^•'unt' \y> (equinox) noipnn nya n>a^ nvt no^p 94 
.n t> vvyp pi -f I'vci n in->o o'-'-n mw mn inv in^w ,no5n^ 'v .naipro rnnM w n -j-rn rnwpn 

.'1 'ov ,'i >\yn>n ,n"mn 95 
^v ,n£3pvyna w nvyyoa t'-nn ^d apv rn^aa m tik nx wvw ovn iionvy a^oo vy\yn a''->^n dj -irw ivypna 96 

.401 'ov ,m}t>aio ^p^ai 'v "ia 

.nu->\yn m-iip» i^vcia nuot' frN nnipJt' yroa n"mn nu->\ya p->v3 97 

.-iriN ^v ,noi maoc ,p->u\y-T-'t'ai ,onoo m*n ^\y a pia rt>Tm ,o»ao-i 'V 98 200 ,mb rrmnn pibi m\yb ,pp>nb 'pniotpn by ppvna y>*n n»mn\y <in by ,>pyib 
n>vnpimn nm »w Pbwnn pp ypn» m p nfpppb Nppi o>no onim pn wan >i tip 
,inN ixn mri pib npmn pi ppnpyn npibnn Jinw b>yb pp*n\y onm .ppyn nn n>d 
\yan n»mn >i i\pn up ,ofi>Jii'inJii o>m>n piibip ipy byifn onp>i nn»pn wnnjifii 
pon .>nmni nwcn i\ypn Pbpi pm pip pib ppnnn Piint>n pi >\yynn t> rvn pn 
pn opmn pi pin m\y b\yi pp>n b\y ppipopn >i nun n>n n»mn\y >pyib ind pp>\y 

.nnni pib on»n Nin\y pp>n\ynn iwnd ipp p>\yyn pp>n\yn >byi 
mvp pp>n b\y ppipopn pn b>nnb pn ov>n b\y piN>*m n>£>b ri"mn mm> iwb 
nwynb riDbn boib rr>rm inn>n\y iru ,Jiwa) pnn rpynwn inn ipp»pp n iwbi ,\y>N by 
Nppi N>n nnN n>*fpN .Jinm pp*<pn >p\y nwynb pm imy po .mb nninn pi pn 
\ypp\yb pipn pwi >y*nN ,p>mn imon b\y pmw loini inn bN ninnn pi pn p^nb 
IN .m >y*nNi \pp3b pN ppptpn ipy\y pyobi ,bnpn >wni in pm n>i pyi bip>\y >£> by 
111m \>h n>£>b\y ,pn niian p>pi n\y>£>p niypnb nbii> nn>n ,10 n\p\y upp n>n ib>N 
np\yn n^awn .pi\y nun boib pn>n bi Nbi ni>^n by nbn iwn nnni NbN pwi >y*£Ni 
N>n ,ni\y ppwinn <in by ,p 111 .pm yi*>ib o^-ron o»bmi£>n o>N3pn pn pmb nn>n 
.iyi*>ib o^-ron o>N3pb ypn ninnni NbN pm biom 111m pn nn\y ,ipp ppinwn 
pn onpn 1111 ; inp riPinwn n>^£HNi Nppi op3 n"mn ^nivwn ■>£> bv ,111 b\y wifi 

.nNi3\y •>£)! ; \y">N p^nn 
n\yp^i n^fii ^v^dn >£)bi n"mn mnii ^nn ivwb pi pip >i p>^b oipnn p^i 
•>bm i£iif n .nwv rip^n n»\yy >n bv mini miin nun - nmpnn pi onnnn o^v p 
."W33 N^n\y iv" n\yy m^n o»pb iifnn pn y>m pwipd pii>fn\y i-n 'dv 13 pinpi 
w onmm wb by nii>iy p>i ; phid nun tpin opn\y o>\y^n b\y niw r\w> ,p 1m 
mbvnb pN ^nvib ".ppw nii>f ipv vi^>ib oppp Nb\y o»Nipn ^p >\ypv o>N\ypn nbNi 
pN in ; p>3iiinn nnimn npmi bvwn bN w^p nbN o>m\y nnn n"mn\y nvm by 

!p\p\y pn i^nwb bip\y pjd by m^ pit? n>nn ppqi 
.inpnn ovio ipv nbN n^ai ^DNb wnani t> n>nnb 111^ n^i Nb n"mn\y pp> 
pin\y pipvn pib r\w pp^d opp in^b piim phid pud pi ^pwnn )D \y>\y nm3 
OP1P31 nbNn tpy^DNn pn \y£ip n"mn\y ivwb i\y£>N ; p on 100 .pm pn Nb\y p\yp^i 
pppt? p bv pi W3P <ip >\ypv bv poPnb p>b>b\yn mmv iwb .mpn >\yNi pvi bip>\yb 
o>v^dni \ym>\y\y pno n>n n"mn\y pat? pN ; onb nn^if n nPN ip^i\y >n by opip pwib 
w o>>p^\y P1111 o>Nomn ppn\y nNi3 ; p im .bnpn pnnfi nvib \ym>\y npn> nbNi 
npnb i\y£iN nvi .phid piidd opw np3b nin^ nn>n onnn Kb in on>rab tpnip nairo k 1 ? -\h ptn n->a mvr£> toivn --v^omd nwv nn^o or>p nnut' niDon tin p^^o pvrti ,"inp"i 10 ° 
(736 'ov ,ony}iy ,ouu''fr) ouu-'fr pn^i (79 >»y ,niDo ,inD) ihd D'-'-n pi .(poo ,iaip-i) ptn n->a t>y nt'uion 
11150 ni£3p\yon ,frN mam \ywvyn nnt'in ."discretionary floggings"-D mmon mao tin onMno on^vy 
m-mo» mama vb\ o->p-in onv^a -lanovy nnJnn ^v m^oo ,pn^i mom ,nwon ,vi^a --a-TT ^\y oi*y 

.o\y ,ouu''fri ,o\y ,ina >v) 201 ^nxm o»pb>nm o»mn pi piib <inw n»mn\y niriNm nnnNn ,nbiy£>n <pn>\y\y 
rmsn opp maib it> •>} o'lWNin 1b o>-pn o»\ypi o>bpru pd ^ind jin mnb <vni\ynn 

.o\y33 N^n\y Ty onNin nmnNi o>p-inNn by rwyn 

: 101 ri"mn b\y nbN o>ibnn by ynpN >in ini\y oniTb orvnnb wi ,<prab 

Hirschensohn, for example, proposes a justification of non-Orthodox views based on an 
understanding that the search for truth ineluctably involved error and doubt. His 
depiction of error, however, is never applied to Orthodoxy. Thus, non-orthodox versions 
of Judaism are patronizingly seen as a preliminary stage, filled with falsity, in the quest 
for truth, while Orthodoxy represents the telos of the process, where truth is finally 
achieved... So we are left with the question of whether Orthodoxy can actually 
produce a non-paternalistic and truly self-critical approach. 

uniD dpnw "jy>t> pmrniNrv' m>nn by mip>i b\y jpjpyi rnit> m o>ibn\yn nbN oniT 

rrmn b\y imny ruun >i p^b \y> ,Jp\yN~i .nid pifn nimn ijpi trpriN rpbNi »pyi 

-iin>h npD3n ni^nn »rpt>pmrniN Nb»b »rpt>pmrniN'' pi npnim rrcn -i\ypni 

imy n»mn\y rniiyn ipyi »rv>v pnunw winn b\y >£ni£Nm pyon >£>iNn ipy onnpn 

rp^oipp Nwuri ,m rom .rmTon niwnn T"iin bib nnN oys ib>£>N m roim \ynn\yn ipn 

mniyn ,rv'mn ruyo TiNb o> >n>yi ipd »nn\yi Nb rmnN" nniyb "nrwi rminN" b\y 

•>£) by im ,nn rnrp .myTm rminNn oinni o>p>* i3in> Nbi pN\y ,rmTon niwnn ibi 

m^rw »n? pmrniN n"b nin>Nnn p>N prnyT\y ikpwntto >nb muni im n»mn\y oniT 

: ib\y irupib Tipn mniy m pwi pibnn 

£)"y "nii^oi miri low 21 pi 'fpiTioTiN Nb o>i wisyi 21 Nb "on "o -p>n noN... 
bNiw by n'imin 'QDn iN'in nbn> m^n p'oi-inNm o'owN-in o'poism - b'^n nyi 
mow io\y iwn on^io -n Tipm bN-i\y> >n mow nbNo opn iwn nbNn mown tiwi 

102 

...yiN2 

iwv rmw myT by b>nnb y>^n n»mn ii\y ,rmTon niwnn b\y pbm .nyi nm 
iwn o>mn : niND>n \yib\yi opu nid ,impN p>^n\y •>£)! ; rnin Tmbn rmt>m ^^o^sb 
y>>n\y ^ab np£Hfib>£)-npnTn pm-ppn "Tbnni o»»imn ^un judti <p> 'nb\y ip>fn 
t^>i .o»n\yn p rnin nbbwn oriTny ipy n>p rnai ni\y o>bbnnn o>3P^m ; i>rmpt> nb 
y>m myon b\y ^vpsbn Tnym rn^inn ino>\y jin o\y» Nb rr'ninw pipN ynp p on 
b\y npfpnirniN Nb mNtrpy >abi "N\y3nn" onn nid Nom p byi "D'>fpnirniN"b 
; ni-niinn pnupt? n bN iy>>n oioi o"imm ; npn\yn o^pdndd o>mnn ond ?"mTrr>n 
"o>t> pTirniN Nb"i bfjob riTyu rv'mn no>\y on 2'nnmri b\y n>t> pmrniN Nb rifT>y pd 

?Nnnn NTm o>pniin 'o>pb>n'i 'o»nT' bbi t^>i 
rr'nin ibnn mnnb rm dpd •►fpnirniN Nbb ^fpmrniN pi roninn ; >nyTb 
•>n>3£ii >\y>N yuiw yjiwn m^y nid .ib\y ijpni n>nn ino>\y jin -injid rv'mn .n niwni 
IN .niwn nN bbnb -nt? nwi ; o»n\yn p n>d rninriw ^un mm Nbi <p> 1b pn b"Nn\y pmy 
b>nn rr'nin ; otnd b\y inyT ivpd >£) by nnNb rn^nn by o>rm\yinn Jitd ^m -iinnw bn 
inron on .nnNn inN nyoin in ^n^o^jb inm b\y iwv nwynbi mbnb pby pbm\y >n by .394 'oy ,a micon ,odi i^bi 101 
.53 '»y ,V'u ariDo ,o->ariDon p^n ,'i >\yn>n ,n"mn 102 202 rpmmb rrpnn na in ib\y prmpp yyo ir^n by mbynb bii> n>n Nb n»mn\y N>n pnpN b\y 
i^b .>n*nb npi^m nron n pn ,iribn >v»pboPN otn b\y n>N-m nmn mnab ,r\w\n in 
jin o>n>\y>Dn o>mnn tin ,-ii>3ni ,nmno N>in ri"mn o»n\yn p mini onaiin myo 
npibnnn hdw bbn ri"mn n> by nnjum ,nmy nmnn •>£> by ira .nnwi no > by b»Nn 
tin \yi3n> t'inid ib\y m\p\y >a by >i pin n»mn\y ,m iwpni T'lN-im o»»iom b\y 
tin o^dnd pn on ib>N .nyioi T'iN-in tin \yi£>rp o"imn n^m 11 ib>Ni nyioi o»»ioin 
-i£iiD\y >n tin psn n»mn\y >£>i >wn tin van tv>t\ iuh bi ; ri"mn b\y n'obnon m\p\y 
o>pbmn ; ino>\y >a by >i o^wn Nb n»mn\y n^nb "ntp ind N^nn >pn .o»n\yn p mmi 
f n»b m>o bi nNn >pn p bvi ,omN \yain Nm\y >£>i wdd ,>n>\wb nyioi miN warp Pby 

.n>my nprnip>i it? m in opbnoa ,niN\y3nn n»mb 
mp£>p psn ipn imy Nm\y yivon '111 niNwinni ri"mn nN ownd pnpN on 7N 
•>£) by) mini panon NbN niwn nN bbnb -ntPNn in o»n\yn \n mm mapnb -wni 
>ny*Tb\y nn ,r>by pbm n»mn\y >n b\y wni nmn pi myom ibN nnnyw ormvna 
"npfpnirnw Nbb "nr>t>pmrniN" nw>£>n pi wwnn Jinw rvwn p o>mn onim 
mmnn mwaNn N>n on pat? -wn nib np>mn n>otPb-iib£>-n>b-ii>b mnyi -iinm 
run by .'111 niNwmn b\y down mini rniu dpnw >n\ybi mw >£>bi n'o-iy-n'oiipy 
p mm' winn n>£)b\y ; ri"n-in b\y nn rDi£>n r\iw nnp,iD np>3 o->-inn m \y>nnnb 
; ri"mn nnpi n>3bnf mma kid oipp on ,no otn .rnm> mow NbN ipn 'o»n\yn 
mini -i£HDn\y ni£)^b in>3 >d -im .nvom 7N ^^o^sb pwi nnNb imnD ri"mn jin \yi£>n> 
bv in .nviori in •>£w>>bn "inmn nid ^ib^nn NbN ^mn Nb rr'nin nvib >d pi> o»n\yn p 
o»n\yn p mini nail uund viru ond on niN\y3nn ; nprnip>i it? mn V3n*>nb run 
-i>inb now otn bn> t^d ?nnin>DN >i>b rnpat? v>inb in n>voim ib\y ininv jin \yi£>nb 
-nit? nid "iwnd ; o»n\yn \n pN n>d rninn\yi ; nvio imy Nin\y nnwfjNi ^o^niN pwi 
o»f ^fin minm vion ^in nnif -b twn tow Nin\y in ; >onnip ipn bbi n^ >\ym\y 
io\y n>bNiopboPN np^on-ipND vjdjw >n jin o>\yNnb pn>^ bi pN wi ripj^b ?"inpi 
•>ii 7in 71 bnyrmb ijt>3 on >pvi p£>t> ; ni-iiN .nprnip>i it? mi in opbnofn ; niN\y3nni 
011 niN\y3nni riNom ind rr'nin no>\y\y djvod ; pw bn .n>bNiopboPN nun mpmn 
.pipN y>*n\y o>-iin ; >nvib ; o»i^n opnw -nN>ibi npn^nb npip^ 
Ibnnn nsb NbN >£»>^£»o pwi rr'nin nsb Npm wb nvn\ym\y rnnN rnip>i 
ni\y3\y pipn p>i f pni onwpn o>>\yinn bv nma in -mr> ripjbnf nw>£iri n>n\ynn 
•>niinn bN-ii>bn\y..." diwjw pipri p>i o>>\ym >i>b vnp ^p^m .^p^m 'n n> bv jinhd 
riN^ v>^n ^p^m on moi >pn . 103 "nbnn b\y d^ijioini nv^ai ^f n-bv ojtin nnn n*>n 
•>nvib ; pw bn .'b-ii^bn iii^ri i^n o>-iiib mf^n nnpnn bv v>i^n pi in ib\y ininvi 
pi renin nnnn nPN otn ty ni\yj\y pipn b\y nnuupn nbnn .0110 >i myo nbN o>-iii 
.bN~i\y> >31dn ^mbwn otn b\y n>ni3ioiNn nnn nniyb otn uiin b\y n>ni3ioiNn jvpd .407 'OV ,7113^110 ^p^ai 203 rmt>m "pirw oiht\ pn bN-i\y> nb>npb ^inn -pirw otnd pro rron m win ,nxnN 
rmbinn jvpd jin nyiip n ni>it> p bvi rpmi-mn omit? n> by o-a^nyn bN-i\y> nb>rip 
mww pir>rm by rpmi-mn ni>it> n nyfwn .omby rmrm b\y rwwrim main ni-iyn b\y 
piy>nn nN ro^nnn n>d n>d wdd nyfwn rmw iwni \y3iyn in pipn imN mown n>d 
by i*iyn T>nn oiN -nni otntto rron mww pir>n winn .ww in pip ijtini row Nb\y 
y^nb tip pwi bii> n*>n Nb\y *p i*iy\y >n by wiy b>onb >in~i m pN ; p by .iroop n> 
b\y nyfwnn jtpd Nb n>d row Nb\y pi3>nn pib row\y pi3>nn pi pninw nn .moyn p 
iroot> n> by i*iyn oiN bi\y n^n winn t»toi nnarin iidnd nrw ,orr>by root>ri 

.root? rmw b\y roiim nmm NbN ; n>nii-inn 
jirrm ,jqw ,win : o\y >p*o-i n> by omnnn o>>\yinn inw >9bi o> o>31D3 onrm 
"iwn ,nbnn b\y rpnuioiNi ny^a ini pN\y -im o^wN-m o>>\yinn ~>w o>b .v>miN >ron 
by o>bm rii-iynn 71m onpann nbN cpwid nrw ,bN-i\y> >31dn >nib\y oy mm wnw >n 
iwnd .nmynb ^mn\y >n by o>bn otto im won o>3n>ni o'm onwpro o»m omn» 
inw ,n\yoy 11 ir>N p bvi ibn nb>iNb yjoo -mm -iniN\y >n ir>n >3ib>n >i yiip ri"mn 

iniN by "inm -idn> ,nnrrTb ,ninbro myo ipy on wiyn >mn jin o> -nofp \ynn yown 

104 
•>3>n ind o> ; "onn>i on^miN r\ww ninbnn i>n in ; pniiN jdjd >ni3b v>m .ibn 

rnin inwri b\y n nniyb pjihn jdjd >ni3n b\y d^ijioind ni>D pi n^nin bi rwn 

NbN "on'iniN >ri3D" o>>ni3 o3>n on\y ppin rnin now by o\yi>n 13>n n^ i>3 .mi^ni 

n^ i>3 ; p 1m .obiyn mm idnw >d mw m ; rnif nn b\y mNin n>n nmin ; on o>>ni3 

p>^nn\y >a p bvi ; n>n>DNn pJiDnni (b'^n nyib) obwn po mvw mni wbD Npm o\ypn 

nn^nb npi^n bi dnii >3>n .m-npnn nin niyb njpinn tovdd p but? wn nbN o>>ri3Di 

ni>Db "iwni o>3w o>\y3N pi n^niri bv prann "onn>i on^miN nwvn" pipvnw 

.oniN m^fiNDri mniJioiNn 

Tin v>i3 "^"Tinn onNri" n\y>£ini -iwpn o>>\yinn *pyn\y mvon ,111 b\y iDii>f 

nn bv ; >nvi npjvb ; nb \>h nn^nni rninn titd o>oit> n o^nri' b\y d^ijiowi rnnN w n 

Nb in o>3n>3n o>>\yinrn o>i>3n b\y 'b>b^'b niun inpri bib rmrin n mvo .^mfriw 

ripjbnf nw>£iri rnmab nbN m-npm si'mn nnn^ri ^mn b\y \yin>\yri ,>! pm .ojnnb 

bv pbm\y ^1 mn> bi ni^nnri nnNri pn n^nn^ni rninn\y PbNn pim rron nma w inp 

b\y 7-iym riDNn nb>b\y •►ii iin n-oiipy mnv ninv >£)bi nii>innri in .mn nwo rivio 71 

mw ; b>vb -11DN1 ; Nb o>i ; nbnn b\y n^iJiowri ni>Di nv^a rmrin dj^n nnsun nnnv 

.nn^vb N>n\yi n>rnip>i >nbi w mot? ^bnoa ,nN\y3nn 

Jivbia»bn Jivii»nn n>»ya n^nin *w>mj :Qia»t7 Jinyn 

npb"ii>b ripimn nwvnbi nibrib np'oynri nw^an p^n i3ni3\y-i£i >£i by rv'mn 

pi ibnwnb nibii> rv'mn mnm i>ri3P\y npb-ii>bri ripimnn >i viipb pn>3 ^nvib .nnm .ritwn umpn i>vt7i nooi? n^ wio mn^a »v 1 204 nmb tip n»mn pn ; o3dw .irppub npb-ii>bri npvnpimn nunnn n> by mpwmn ibN 
-nil nnnn *tn ,p >ruyo \yw>Nb nponpn npptri bn pnnny -mrw -wsnjw on>£> 
by mn »n >»n jin maib onyun if im in >y*nNi it rv'mn n\y oipn bn .im pwi 
ib>N on rprmnn bN-i\y>i >rm ipn m >y*£N\y n>d iruppn ,om> o>rmn opn iwn omn» 

.11 \yin>\yn jin mpn^nn rmnn judn by rmy\y >n pn >rm rr>n 
oipb nT>nyn rpnmw na* rv'mrw 71b npnyn jin o>-iiin nb>nm ipn-i ,10m 
pni ,n>p nifn ni\y rn>n\y pi ,mn »n b\y -mpi miwnn mmpn p iotp\y omrp ptp 
bip con bi rp£>b\y n»mn ny>ip jin nnrpn p ony^nnn >£>bi rmbnt> b <p*b \y> .ynan 
,p 1m .nb^nnib m\yi n>d 10 nuirprmi opin\y p-nrpt>n >pt>£ib iwn nmnb <ini mbb 
prom ')no >£>w w\y> nmrpn ronm uropw o>\ypyn bi\y n\y-ii£mn irnn^n jin ipn-i 
rv'mrw nn^b iPby ,<iirab .rnnun Jpvnpimn mronn b\y rmy7 bip>\y >£> by ippn»i 
n^-ivni >3pnnNn opb-ii>bi rmmnn m *pn ib\y rmbnt> m nprpnn n\y>£>n jin i*>y 
wiib >£) by \y3r13 m fie "mo-ipimri" by -inn ri"mn -wniw pat? pn .P£>bi rpib> 
b\y nw>*n nion rv'mn nvp\y\y ynpb in>3 nbN onii -iiNb ,-nnNi ,>ny7b .•opnnNn 
dndd b\y >vnpimn obiyi mbupn yn\y >£>i ,jito \y31nm mn wam ,npb-ii>b nprpn 

.onwyn 
>3\y by rmrm nmpm rmpy npnin rnnto rv'mn jipto b\y jrobnp n nw^nn 
ini3\y-i£i ; o3din .rrunn b\y \y33m ^un >in b\y nwvnb bio>in nid inNti m»n .nmf> 
•>3i 7N ; nn>if n rmm n>3\yin n>d nbN o>\ypv b\y ^p-ipvn o>£iiNb rr'nin b\y jropyn 
mbupn JiW3) >pt uriJP Nb 710 riN^iniwi mra pub -i\y£>N >n ipn>i\y pnw>ip dn-ijw 
nbyn ni^f n \yn>m nii^nn ib\y ino>\y\y 1113 ,^^131 .niinii iivi o>pt> wn n>i-in bv 
T>n 71 o> n^b "iwn ininv b>yb ipniw •>£)! jin^ ov 7N ; nipbnn \y3iv n>ri3n nsb mp£>t> 

.riPin n3>N n->3-pTinn bN~i\y>i m>rm nipbnn 
nbpn ni3\y-i£i i^b nmi idwi ni3>n b\y np-iiwpn b\y nwvnb bio>i nid ^wn up ^n 
o3>n nbN o>-iii .'D bnpi onb>\y -i\y£iNb jijd by y>mb ib>3N w n^nnb o»mb onn 
ib\y rn^^n nn jini innvn jin o>ni~i ijn m omni ri"mn ni3\y-i£iii ; bbi orpbNn o>3im 
o»nibnn ni-npnb npipnni n>3o-i£i ni3\y-i£ii ino>\y jin pvn rv'mn r\m oy in .oio>di 
Nb ri"n-in\y pnb i^on ^n ; m-iipnn yo ^ib pt> ^n Tm ipn pnijpf d ; >d pm .o>i»nnn 
bN nb>b^ mv^DNi 11-111 jin^ trow o>\y NbN obii ^nibn cm bv vjiwd pwi t> tann pi 
rr'nin np>f£i .oni tpn»p\y o>nnnii npinni nv^w ^n *pn o->nnpn ni-iipnn pnw 
prunin bN mibs n^a m 7111 rnit>nn p o>bivn mbipb n>n>DN niwpn rifjpwn 
Jin winn ri"mn .nynm n>3i-ipv n->mbn niiriDD pbn mnn nn^ n n - *^ iwni ; npi-iyn 
o»3io ni3i-iri£) •>!•> bv Nbi v 3W1 ; in\y ; ni3>n tpwmn ov n>\ynn nniinnn n> by p\yn>n 
pib ino>\y pi riNiwnn n> by rr'nin no>\y b\y nbN o>oi>n o>binb \ypiN .o»bmi£> w 
.pnb "no>\yn m-iipn" <pyt> 1 ; n>mbn nwffi nniNb vn>m nb>iiDn ^"^n innri no>\y 

JVDirtibtt t3>n>i Ji>it>itt JiPihN 205 o> TO\ym nipnn bio>i b\y n»mn nvp\yi yNn : n'opy n>pt> -nib iPby m ib\yi 
yiyob nnyn bip wis bi nn ?r>\yynb otnd b\y nntnnn nmnNn yipy b\y nwynb bio>i 
nnnb woynb mm in>3 7*0 mbbyn nN bbiyb miN it> in ,ram nn mmnnn ,pmm» 
pi rv'mn v>^n\y mpipyn mninn by nntns n nmnn in b\y mnNb in ?»tri3N» mpn 
in nr>m nnonb n niinra \yw\yn nniyb npinn nnonb mpinn niinra \yin>\yn 
by o>\ypyi ni^pro b>onb \y>\y ,b>yb ipn-iw >fo ,\y-ii£m pwi yip in ri"mn .nnnN 
oȣiiN\y mnin o> ri"mn *tn .mnmn mnnn b\y yi-nn mi mm nmi pmn n^n 
ywN-m pbnn b>yb m rom in*nn\y >£>i o»in» pm nbN o>y*nNi o>pin b\y omnpbim 
o>pinn by yniyi NbN tdwod in ym Nb mnnn >pin >£> by \w» y\yi£> mw .n rmiy b\y 

.nimn ^nnn ^ii>pn >n n> by ippnw 
on ?mnnn >pinb t>rvi "i>w'i in in b\y imnNb »t> un" mm otnw pmn ,011 
o>y\yi£in nN nobnnn ri"mn nvp\y pNi ?miN n\yoyn mnnn 7*0 no otn Jiiwia rninn 
b\y nymn myin nN niwib nbyn -iii>^i o>y>i£ii onw n\yoyn in inwni nmnn p 
ri"mn inw ond 10 .ynn b\y i\yy inNn \yrm ivpn noijid m HP3 . 10 »niibiibn on>» 
■pi^n in ,y\yi£in b\y -no£>b n>id rninn b\y obmnm >mnNn pi^n mab ynn nvp\yb 

?in\y}yn nN nm nnnb i»nn >\yynn ^nnn 
n»mn ,m\yN-i .-onnn "pi^n" yib •►mnNn pi^n yi no HP3 tnij ipn n»mn 
nm^ ni\y oiNn b\y invi bip>\y io>n >£i by on\y>nni pi^n jin o\y»bi yinb ypv >n nNn 
o> o»>ibio3iN7 o>bip>\y i^b ibwn ii»mn ; JTo\y .'i pifji ipniw •>£)! ,111 bib >jhji 
o>pm ppmb yinronw o ; ib\y pi^m non n\y>£>n nmni o»3nbvin-o»3nn o>bip>\y 
\yb13n -n ')no bip>\y ipn bbin b\y mib\y rn>n\y m iin T>rvn >abi pm f n> yi o>3wnn 
pi^n b\y n>iN~i n\y>3ri bi b\y i^vd io~in NbN ; nbNi o>bip>\yn >p3n nmon pi^n n^nnb 
imnn" jin i>p£)D n"mn\y 711 o>Noinn ii»mn yib ynn yi nbN o>bnn . 10 non b\yi 
•>on bv o>ip£iiDn coawn n>i Npm ; ynn -inv Tbnn mb>y£> omn Nin /'^nnn 
."nubiibnn o>n>n" ri>vi i>if o>nnnn rnnn own nbN onm yN >i pm 108 .n-nnn 
o>nnn n\y i^n NbN ; v>\y-iD ^Pinn Tii^n ib>Ni -ioi£> obnmn pi^n 11 i^n ipwi yN 7N 
mb^van b\y o'ow o>~i\ypn rn>fni o»io>i bN o>ni pi^ b\y n\y>£iri bib o»onnPN 
.•>w i^n ^Pinn ^n>pi o>y>i£>b t> n>m inN i^n nm "pin o>oit> b t> n>n : n>mnn 
N>t> n-i£ii m\y bbnnnw vnp n"mn Nt> •>> inn .p on ;; \yinn uribN\y jin nt> 3b iPbv 
■ypNn .n>nviin 't> un' inpn ipv tdwdi yi>3 ipn o»n\yn yi min yN\y rnmn m iin 
m o>i n^ o> ; o3din .npinn ^pm ■>£> bv o>p>~nvi un» n^nn in pnn\y ii»mn vnp Nt> •>> 
bv nit? finn ii»mn b\y ibN pnw>ip >n\y ^t> 1m ; n"iinn ^mnn on-133 o>nmn o>iinn 
n\y n^ i^n n>3npvn nmi -i^ito i^>i ^n .omn bn o»£>>*£>p n o»nibnn nmpnn .m^Dfeo o»t n^i 105 

.nw-iT ,i'nn 106 

.n rrnav ^\y iivw-in pi^n nt^nna 'v 107 

•>£j ^v ,o'ao-in ^\y TinnMn t>Ti»i upu n"mnvy am pwa yiapt> in->3 pi .n rrnav t>\y /n p-12 /n p^na 'v 108 206 nmwp mbn >mn oinni itni ,wi^d) nimnn town b\y nniwpn inN >mn oinni 

?inr> nun croup onn>nb nmnv^n n 

mini niintn :ri"mn b\y nprpnn no>\y nN nt>ran\y nnit»n nnmb mro 
ia>bv in^nw nbN\yb niwnn nN pinb run by .nronn npbmb omnnn onyu o>Tinn 
,1110 .nimn iiyi nimn pobwi nNvnnn n nnm i*>i nNi n»mn ii\y pwn nN unb 
pi nwynb nn»pn N>iinyi \yiism T>in\y <in by n n'oiipy nnm nmnNi pn n»mn 
\ym>\y b\y onpn b\y mriN niw wma ri"mn .bNi\y> nwiim >nm oinnm ^nnn oinnn 
mynwn bi pn n\y inN omn : o>nmn >wb nwynb onw pbmi nmmn nnt> m nm 
Nb wi .nwfun >3n omn Nim ,r>by bysm nnn\y >n isn Nbi nun b>y£>n i^n Nb ; n>3nn 
pN ni nunb mi»\y bi m iiynb pn ,oit> m nisi v po pym NbN \yiiyi nwynb nun 
bi Nin >wn oinnn .n^rmon nw^rn boi Nin Nb>nni bin by o>mtnn nnnn nmt> > 
n»nmi ,o»ni o>Nn\y onwpni nmpn pi pbn imi nmpn b\y n»£>in nm inN \yw\y 
pwn b\y npnm nroynwnn yo Nb ib\y np^w^bn nN inw m \ym>\y T>nn\y ino>\yi pn 

ib\y mTinn nroynwnn p NbN pron 
n>iNi n^N nTinn mint? n P£>b\y pipyn ow»i nbn> ni jiwdw b>yb 13»* 111 
m Nb n JiWDn \ynn\yn n»nm in imy pipyn nN b>bi bivob nbiby nprii npbDnb 
on ; o~ii .-iivi nn rwoyn jin ^inb no NbN rpminn n^iin^n n^nni 10 n\y>3V pn^nb 
•>3bD nnn nbN\y nuanb o> ~i\y£iN ?opd o> o»pnn Nb vnn ; ~iivi m\y n>hi~iv nn^pnn 
w^» Nb>nn onDwm o>3>d riPDb onnviDn bD on nub rrmnn pib ri"mn ni3\y-i£i 

?ni-iipni no pi bbDi \y> vnn ; >nviin tow ipv o>-no£i 
nDianri -iiN>nn "iwbi ^^iin^n n^nni na^ nb\y n>3bnf n nw^nn iiNb ; >nvib 
nw^nn pi o»pn bunb vim rpn rr'nin >i pat? pN ; ni;m nvn jin -injid kid ii\y 
o>3P^n 'pv pnn nb>nm mil .rwinn bNi\y> n3>im ni\yn\y n nnwb nvn b\y n>nibnn 
o>nn>\y nnnn jin jinoid nwinn m^in bv vinn nvawn Jinw ; b>yb iooi^\y ; o»3ib>nn 
o>idwdi o>3>m o>31to Jiprib onnvinn b\y ^awnn i^nn bv o>v>£i\yD ; o»nnn ; o>\yin 
npiTnb fnn djw n>niinn bNi\y>i n>nibnn nw^nn ii>nri p on yun in .13>d>i 
pn>3 ^nvib in ; T\y> piNi n nbN\yb \y113 13>n rr'nin ?nniipn bNi\y> b\y nn npbn>bn 

•lib nii>f n pin rpbbin irio>\yn p>t> rib 
nprnnnm nimof>riri npinnanriri nii>\ym >b> \ym Tin rv'mn ; n>\yNi 

109 

riN tip n ii>ri ri"niri\y imb nip .1111 111 bn nnnn b\y n>iwivn nwnwnn n^>vi 
•>nim nt> mn ^^nnn i^nn b\y •>io>n npnm mmi3n b\y nnwyn n^nnn nwnwnn 
; n\yinn naipni ; nnv\y nwnan idin Nin no .pim mnam pimn nvn b\y nman >nbin .n rrniji b\y pi£)i »v 109 

^\y nMt'o nnnM no^prin w ^\y i?Nn\y> runovy -00 n"mnvy .ruiTTcan io o->uui^on onata ,^yb dwi 11 ° 

'V pi .230 'ov ,o>i7\yn> ^ou^n t>\y wto 'v n->a-ivon nnna m nin->3 ^\y o->ai-iNn nnt'int' .ronom mn 

.'u p-i£ja Nan p^na nvy^n tovot' i\ypa t'N-ivy t>\y n^non mainn mnnann nnw n"mn nata 207 mmrv' Jinw inrro pn»\y indd 112 .nrpnn jin wby rmsnvy m oy nbwnn p^ y>>ri 
n»mri ,p im .mnx in n rmm N>nn naipni nmrvn nii-inn by o> o>bn "nprninn 
o>n»p ,obiyn yo -iinyb <pt> <pt> mny *tn pd> ty \ynn mwnw ,nib> b\y nw^mw yip 
ni^n b\y ii-nnri isnn jin o>£)p\yn iwn pobwn b\y o>3W o>oi>n pi \y1vw01 Nninii 
pbn on o> ,10 nw>*m >i pn> . 113 n'Jinwo by ronm piynn ^nn ^ii>p Nbb o>m>n pi 
-iwb 71b ipp^ p>iv oniric ; npni niTiy by n'onn rwoyb ipp^ Nb in o>nyri po 
biN .\mr\ nn >£> by by£>> bN-i\y> oy\y nn\y£>Nn nN n>y -ni>* b\y "in obyn .inpnn oi^n 
nimm nsi'wm ,rr>vnpimn jin wby rm^n d^p^ip^dw p>yn p>* ni>\y ny ,ovo 
T>nn\y oni-m pi pninb p>3 ,>3nnri pobwn ^p jin mran row inii>\yn <in by npmn 

.ronin o-oiyu pn 
,nbin i^nb twn .Nbnn rwwn by win o>o£iw ni^n rwinn bN-i\y> n^nm 
nntnn nmnNi opifpp by inii> o>nrr>ri b\y o»rninm o^ofwnn ; o»3>TOn o>i-i^n 
bi\y \yn>£>i yip n»mri .inn ^pdjd b\y nimnm nmtnn mron n> by o>brmnn o>-mt>n 
oNnm n mron n> by ipprv> ,on-i£>n by o>\y3iy onnnN omun nbNi bbn ,ronnn >pin 
b\y o»i>oni£>ri rroinb twn <wi ,>Nmyn nym bip>\y >£> by oyn b\y o^nnn o>i-i*b 
imnn ni\y nw>*m ,rmyn .^ninn •onnn imnb rw>\y >£D nmi ,nninbnri robriri 
nburi b\y rownn N>iimyb piT>* bi in pN ; Nbnni N>-iin pio>i by ni ^mnn ^nnn 
onpn wpnn "iwpnri ,p 1m .i>b nid bn ^^TOn opi£)>f by Niib ibinwn o^iin^n ni\y 
nwinn Jronnn nw>^m .o»p 13>n in nni^y n>3>iD nivnwn bvi o> rpn ^ni >ni3 bi 11 
.irpim rninn nn^n b\y np^iDn npvnwnn pib m>mn npivDwnn pi ronin nwpinn 
.n pvn ri3nin rminn Nb •►iin'n ~iivi\y 13»^ in ?ni\y n^nin pn>n i^>i ,011 
n nniv b\y o>3wn-id o>p-i£>i 13>n~i ; nbN npwnwn pi •onpyn biinn ^n bv ,na rnrp 
ni^ni m^n bi >i iif ri"mn .pn>n\y jin mbbn p^vi rninn nn^n >i vnp rv'mrw 
n>d "iwn ; >vion o£)\ynri oinni mi^nw 10 ; oiNn b\y n>b3P^-in inno jin nmpo 
ib>3Ni npm npivn\yn o> nn^Db \y> n n>b3P^-i nno i^b .rn^nri b\y n^nnn nivnwnri 
pib 'Pinri pi marib in>3 i^>i .yn ^viV? pi >pbn pwi ninmri ; nnnpn npof>n 

!inn' onn\y nbN iwni ^mn 
o>-iiiri b\y npwnwnb rowNin wnii i>Dn iwpn pf i£>n rvrw ,ri"mn ^nvib 
ini Niri : n>nibn nnuop nw^DNi m isriN ov "nmnn ; >o£i\yDri rnwi nwoinn pn\y ■>£)! 
n^nni JTo-iinn n\y>3vri np^inb v>m 'Pinri pib ^mn pi ~niiri ^bn rm>nri ri>>ifi 
nuiDN b\y mbN\y pib nr>i 'ninnri "iwpri "iwb m \ym>\yb n^Nnn n n^if .nnirpn 
; >nviin tow own ni Noiro vyan^n jin rnoiari n>3\y-i£iri rnit> nn "iwbi ; inN i^n nwn 
vi-i^n nub niid pN ii\y omn onn rr'nin n^ ~nii >bi nw^DNi .7\ynni p>^3 row rnit> n 
w ; ni>3nn npivDwnn mprmnn ripmn npivnwnri omn Nim -ni^ri b\y ^nnn .61 'ov ,'i •'Dt'o ,n"mn 208 Y>ni •>•)*£) i^n t>n ii\y oipnn t\k p>£>Nb win iniN iron n»mn\y >£D "nwim rmmNn" 
mi oioi npmn pib N>pbnn pi pninn >b!on wi >£> by "nnnan mn» in ,!r>yi£) i^n 

."nprninn mrrm» mimm 
t> rvi o> tow pyn nDNi ipn o»n\yn p raw rninriw >n>nN yiow ,'mn oinro 
nr>N\y n ,r\iv\vm n->w>»:mmn niiunw mini n'onb \>h ,ow\h .rninn b\y rpmi^nb 
7N .Nb\y pn»i p\y pn» .m pcNn otnd on pi nnbiys tin nbyi£> ,>\yoNn bD\yb n-pra 
.nnppi paw mini pnww >d pi ,pyb n>ibJi npw oiNb juhd nPN n niivw ppin 
,pin >nbi "inP \y> >ny*rm pun ipy onnwnm o>pnn jin -ioi£in o-nn -iiNbi ,n\yp\y win 
npnb i»nn>\y n>nnN raw niiom o»p uw n^pnw -nit> o>nmi n*wi\y otnd ni£>*b 
rpvn£>n mn Jinw o>nn onii -ikw ri"mn .»miu" nnw nwnb "1*" >£> by i»n jin 

.b>yb 13o\p* onw 
b\y n>myn in\y>£>n pib n>ib> Nbn n>nin niion piw npni pwN-m pifn in\yi 
wi\y nnmb i^bw ,o>iion o»nn nwnb >£miow pwn byi£>n ynm pD >mn otnd 
wnid mw o>i»nnn o>3in\y top otnd nrmt> m iwn ,npniin n>ipn m-pni iinn 
n\y>£>nb <pnw Nb\y >n\y n>ipnn nrpnn b\y nyion .rprpnNn n^wn irnnn jin o>iinn 
ism P>fw\y nvin by nibynb -i\y£>N mn ,o3nw .bbi nrpn ni n^d> Nb nnwnnn n>myn 
by niaib \y> ,o*TNn nnnb ~i\yp bi Pin b»Nn nn^m rmnon nni^n nbvinn "iwb ; no\y 
mn>bND rt> pnan n> bv \y£>n>n ^nthi m\y n^aDW iipdd in .p»pb bN~i\y>n inN bD 
Nbn otnd bv nnw nwDb \>h n^b n>ni d^'niopn nvin bv nPvnb o> ~i\y£iN ; ~i\y£i rnt> n 
^in^w bN v>>nb ^ i^i o»p n\y -i\yprn "piy p^b np^n pim n>d n m^Nio^N .pdnd 
n N>m ,nnin> mnan pm piv o>pinri in n>m n^nin o>vion nbN w ^wnn nbiva 
\y31VD TOwnrn pan tin mown n>riDbnn rnif an jin n"mn nn>3\y nin>ai nNoinaw 

.•>ny*rm tow ipv 
; b>vb ~iaN3n TiNbw ib o>\yb \y> ,>mn omm nȣDn b\y pm Nbn ">aW? <}v m 
iivn .npba-113 pi p>N n^n iwpni o>\y3ivn bio>ib f»> n"mrw npba-nan nii>fn 
tin niinn >\y3ivi \y>3^nb nn\yaNn jin ot> m ; n>Nii3 nn nmnNi pi Nbab pi>3\y ; mran 
bN nmnb run bv tdwd Nin\y otn 'pv piinb P>3N ; n"mn no>\y >£i bvi ; oni o>i»nn 
•>£) bv Nb\y o> m'onnn nmnn npbDn jin p\ynb oiNn bv n\y ; >3>iDn imnb twn .-11m 
~i\ypi no pipv o»p Kb ; pm pa Nb\y yvw\ pin ^-inw ; n>bmi£in n>iiabnn nibnn 
njiaon nnon ^jnan imab npn\y ppia jin^ .nn^an b\y mnpan n>nm nnob 
nw^aNi npwnb biD> ipn Nin p bvi oi^n b\y PD\yb jdud nPN inpnn >inn iwpni 
n>of>n-n>nin nwnwnn niwi ; p^D Npm .^nd^v >\yi3N nyi bip>\yi n>3nn np>pn 
b\y o>oi>n winb nbiD> nNiun pi .ubi ripbrnian p>N ripbrnian nPip^n ; ninPDn 
NbN opn on ~i\yi -inw 7N o>pid o>n>i3 n\y obiyb o>D»\y oninnn on\y n~nnn pob\y 

.rn^v mix 
bv 'n nn^n b\y "onvo 1111 opjv nnt? » nwDb pn >d inm nbw imNn bin 
n>bn-ii£i m-i\y£iN \>h Nb>nni ,pdnd Nbn oiNn yo nva viinb pm Nb\y ppdd Jimin 209 >t> by nnnpnn npmn npbirm nwnb biysb nbym in p>n pni ,mirm >\y)w jin pranb 
ynm omnb ,a p-i£>i ipn-iw >£D ,nbipn npinn mim? Nbn .^mian pin pi riPin 
Nb >Nmy pwi pin otnd pN ; >mn "wpm ,ini ib>Ni ,ibi\y >£> by pin otnd ii\y imn 
n^NioPN nib o>fno^nn nbNn o>nyon bi .puwnb o>v^dnd jin Nbi npbirm jin 
mn mrrm nȣD *ni*b rpmmn nnimn rannn nn wnrwnb pN\y npm rpm-rpnin 
nip ; min pi >£> by \yaiv bin onio£> nbNi o>pniy m>n iiNb .py nnira ipnw >n by 
rppp np£ini riNoinnw nninn n .now \ym>\y bi by •>m- , >nin -ntPN ib>£>N brw nnib 
-inNb n»rrm runm ipann Nin 11 pwi p*ni ; >nin pib >3nnn pi -niin >bn mpnn 

.•onnn omnb ,b>yb -iNinnn ^mn omnn nN tmw 
ibiwi Nnin otn bi\y pi Nb ini .npjn n>bim onp^n onim 'onnn omm 
NbN ; n3nnn b\y o>i>mnn o>pmn nmnNi niwinn nbymm niion nN pinb -iidn 

pm ,mn ni >ia> NbN dpn N>n nn\y ,o>im73 o>pmn n>by mint? b pn niw inw <^n otnd 

114 
omnb iipn .tpppmnn nm onni^n pp^j n> by ippro nbN nn\y ,o>pmn >3inb 

•>o3nw pwi yown ipnw >d by nm niaib niint>n b\y p>fo bi 11 nuinNm niy*Tn 

-iii>^n niim? b\y np^w^bn 'onnn omm ,b>yb ipn-iw >9i ,\\vh mn Nin onm^Ni 

Ntfinn n> by o-m p^\y pn> ->mn omm o> ,o3nw .pavn mnnn in rn iwnnnb nnnm 

pi npnn pn ; nin£in bib in ; pvb >ib> n^ p^3 \>h in ; ibii obwb ^n w inbnb ; m^b 

oiN bi on : imnnn ipd ^mn omnn b\y oirit? n '3wn Nbn .pyb n>ib> p^n pib nwvnn 

pib Nvmn nwvn pi n>b3P^-in np>^n jin op, noi p^n m nnm n>n ibiwi N>-iin 

o-mn p^n 'Pinn omm jin^ nniyb .>mn Nbi >PTOn omm iinn n>n ; nv-in nN^inn 

ni^f n nmi pvb >ib> nnm ■>£> by Nin pmvn b\y pwvdd nN*im ibn -iii>^b w mnb 

.•winb o>pm ippn n^iin ^bvi o>ppinn\y 

Npm vn^n nn nw^DNi n»£>i npn^n ii»mn no>\y ; pm 7N >bt> pnN-13 pwi 

m>^ Nin ^nnn imon ; p\yN-in pian p -1110 .n>b>b\yn nnmn b\y pnnnn omm 

NbN ; o»i>o>n£) o>3im wnid i>mn oiNn pn ini .mirm ^m n>i^nn n>b>b\yn ni-i>nn 

oiNn iNi .invi bip>\y io>n >£> bv 'im^n ^nnn ^n>pb ^irom ^ni jin p\ynb bvw Nin 

o»i>o>n£in n>3nn p,~inb int? m jidni Nm\y ppin ^duioin pirn pi imy jin \y31n >mn 

o3\ynn b\y npbinn inw NbN p>N\y minn b\y mim npbin p\ynb run bv mif nn b\y 

Nb in ; npi^in >nbii i*ra mvamn nm^bNn jin \y13m biby oiNn ini o> ; pmi n .^lon 

n^ain nnw ; mv£nnn n»£>ib won b\y nii>f v>^nb i»n ^ni bn> -iii>^n ini .-i\y£> rnom 

npinb ^m^m ^Nin nniN n>ib> n>\yi3N ni^wn b\y na NbN opn nnw o>i»nnn o>pmm 

; ninfnn >mn pnwb twn .oi»nn biwn iwn o>v^dn m^i ^irom ^Nin Jiwm 

~iiNb .oiNn mi •>£> bv m^m3i npiNi mbiyab o>nvoi nii>f nv^n ibii Nin ^nnn imnn TnTi ^\y noDcnn >dik ,ann iiut'vy ,ni^n roint> jimdh nfr^vy ^\y hdiim rnw m-nivrio imd ,djoim 114 
tin a-'-'nt' run ^v o^vion o->»yon ^d ,frN nfr^vy ^v row m^w -jw ,oti ."tivi 'vripioin d^ivi 110^^ -iia^m 
nu->\y ->£j ^v nmnTi runoa •'J-unn •onon amo^ dj D'-a-'-'vy runon •'pint* n»2fc n->u-ipiotn runoa mwn 

.n"mn 
.'N p-i£ja nt'N o->n3io rn-nna 'v 115 210 tin •onnn iwpni niaib won b\y o>m>o ow> ,*pi\y nbvmn Nbn npmyin <in by ,nm bi 

.bn bin inn nail nbn iwni o> *pn>n by nmpn b\y nimun 
pi -nun >bn niy>nn n>pt> b\y maw jin pniyb inp pinb o>bPt>n mh nny 
ri"mri runm onni^n o>ppinnn n>i v»f n m >bi .•onnn omnn pib >mn omnn 
by mapnn p-n^b rannn did t\h b>yanb \y> oni iwn o>-onnn nimn ^ninn pi pninb 
-imb \y> .m mi \yin>\yn po y^nb \y> oni iwn o»mn rninn ^ninn pib nmpn nirrm 
nimn b\y waini <pjm ,pnnn ^ly n* b>unb mmn tin nwynb nbuinn ,n"mn niwiaw 
nnin>n rannn b\y n'onn-muawnn mnn tin man ,o»bmian o-wnn -nyn ipy 
pN pnnnn >mn omni Npinw ipn-i .miui nun nimn onbon iwn o>\y3iyn n>niinn 
baob run by pm po o>mn ii\y pwb nom ,niinn ^nn npini nbN o>\y3iy nboni p>>n 
riNi nr>bmn tin pin own \>h 11 omm iinn minnnw pvon nmi ; o>n^i-in o>3bm 
.v>py nwi >a by ibN npbm p\ynb niim?ni ran 11 pN p bvi o>y*nNn 
nwynb nboin pi Nb n niwia .nipnn n»pt> b ii»mn niwia nN <pt> mb \y> wi 
,nbbw o> NbN ,o»bmian owmn iiyn ipy onnwoi o>y>n by o>boinn o>\y3iyn nN 
on pi .onBWDm o>y>nn b\y >3npyn o-nyn ipy nbNi o>\y3iy nbon ,\ynn nit> in >bw 
o>-mn m:n inbD n"mn on>by ,n*nnb o»m onpn ipy mn nirrm by omiyi iinn 
riN bmn ii»mn on>by ; rnn^m n'oibm napwn ipy ibN mn-m bv onnvi on pn ; o>3w 

116 

nnpnw im win . pi >a bv \yaiv bin onioa nbN o>\yw ; >nviinn v 3wn b\y nnuwpn 
nnw tip Nb nn^v ^ai ni^f niim Nb obwb nibnn >a by niif n nn>if d nunjrin b\y 
iM np^pjf 011m o>3mo rpmn njnn b\y n>pm nn\y ; n>mnn n^nnn ^pm nw^DNi 

.onw onanw >n 
n^nnn jin ipnb run by i»nn pwi ppmb o>i»n ^ni o>N\y~i otn >n ,nm ov 
pbm i3>N~i\y >ai .>yion oawnn jin napwnn ornifi o>3inon nimnni o>i~ivb oNnni 
<1N nun nvnian nun nb>on o>oaw m^m ; n3 p bi bv 10 nun nb>on o>3>i m^n ,>n 
n>bmia n>nm nun iivn ,^-nnn >3nDn imon b\y ~i\ypni ,po .nm> bi bv inp 
opn ; nbNi o>\y3W nbon tmi ^nn -nt? >n P>aN >biNi ; o>3»-iiv by o>\y3iy nbon ni^nnn 
b\y imnm 1P3V ^a bv pm po Nb\y o>\y3Wi pin ^inw n^ain nm \ym>\yn jin o>bf 1a 
rninn win np~in bin mn» o»n\y ^nt o>ppmn\y -im nm oy .>nmn >3nDn imnn 
nimm linn p on NbN ,pi >a bv n^DD o>~noa\y >n >abi n\y>3V o>bbwn ; o»i>o>nan 
ni3\y~iai Noinnn npmvn n^-ifmni n^nm nmnn .wim pp>nb n^in3ni npwin 
rannn nn nbvan oni o>i^n pi pninb o>ppinnb tm^viq mpnn n>>ifb n"n~in 

.n3>m ^nbn npnn N>n oni\y o>i^n pib npi^m * vn>\y noD iv .rnicN n>d invtt'vy ^n t>y rrrav invvy io^v ^v iTi^on tit oihq ^n rnwDt' nmi 116 

•>d 1»^ \y .\yjiy ^d nn dtn ^v ^vrb vypao n>n m^w inu->\y nn >£) ^v ira *tn n nt'Nvyt' onTin n^ n"mn 

-ip->ynvy ,na\y ^fr'n iwd pnno pm »ni>jn» invy m*n >a^a in ^\y np>vi runao n^ ivypna n"mn nu>\y 

.'n plan ,-jvyorn >y ,rninn rnjooa "n^no" nvyjyrt* ^\y^a .run^n mwnn N\yu 211 nbN\yn .row*? niwnn nnnb nnan nimn nrwn iwn nibN\y m\yb v rvru m pbm 
n*nm jyonnn niint>n pabw ,pno n»mn\y m ,im 'nm pipy o»p pN on : nnwN-m 
nmibn rmvnai *p bi mv^wi im ^dnd y>p\yn ri"mri ynn ,ni>3na npbmb p-11 in 
pN\y mnn\y sim nm ?myrm tow own onnwnn nw o>y>nn nN -nosb niwsNnn 
p>t>nb n*>n m>) ,>rmnn iwpni o>o£n\y ni^n b\y nNbnn rwwn ipy onwwni ^nn *pi* 
tin d'ni : n>wn nbN\yb inidi <oni yiwb pN\y mmn >£> by n'onnn niim? n mnn pipyn 
niinra wnnwnb pN\y mnmi o>inmn n"mri no>\yi o>imn o»>ibiN>nn nnit»n 
nymn n n>>ibw>n-n>3Pv nnm\y *pb piwpn p>n in mronn Nb npbmb n'onn 
nmni jfnnm n"mri nv^wb n\y>b mby ibN nibN\y by nuyb run by ?robnn mvn 

.'n pifn ib\y nmmn nv^wb yjon ubw rrrmnri 
o^y Nbi n'onnn niinra >iN-m \yin>\yn pw N>n nny mm mniyn nbN\yn 
•>i>b omm ibnn by msp mm in .nnirv nmm nnuupi nmmn niim? n b\y nnpp 
nmm nN vnan n»mn\y mN-i b>yb .nny o> 13b y»tm nminn niim? n b\y nnr>p o^y 
niim? pi mmi nmnpy ranin by nptninn niwia •>£> by ,oyn nm inpm ,N-ipnn 
onnN nmim? >>it> pib ,nb omn^n b\y nn "ifn nmt> n on nnmm mnpnw ,nmTO 
pN\y n"mri nv^wb o»*nmn piin>t> n nN -mNb n>n n\yp .nbwn -npn pin nnN bib -wn 
niim? n bun nN \y-pa -wni n»mn inN mpy .niim? n >J0t> pi 10 nmnpy npibn nn»p 
nnipnb npipnnn niwm 13»^1 jronnn nunf n b\y ^npvn >aiNn jin onuii bnpri b\y 
niiDfb ini3\y-i£i tin io>n pdjd )r\ n"mri\y uw .bnpri nunf b\y o»m-o»nibriri 
ni3\y-i£iri pi wpinnn jin napwn bnpri nunf \y nw\yai yiip o>i n>nibn riJ^nin bnpri 
.oyn nm 1111 Nipnb mi3\y-i£i tw> 'pv n>3na nunt? b\y mn bun p>i^n wi ,p^n\y 
71 71 bnpn n>3nan nunt? n bun pN on ; n>\yN-i : npnn >n\y lab^n n^ ib\yi 
•>n> b\y bnpri nubri niwifn 71 bi n ^dnd y>p\ynb n"mri ^bN3 vnn ; rnmri obiyi 
-in b\y i£Hf 1 7N ?n'onnn nunt? n b\y bnnri o^yb o^nn^ri piin>f n p>n ,sr>w ?o»3>iri 
nN nn nT>ni napwm n>N~i3\y Nipnb mi3\y-i£ib twn :onnn ~iif nN 7i3nb wisn 
riN^ip bv nffinn bnpri pob\y wtO mi3\y-i£i Npm ,P onni>an ino>\yi mi3\yin 
o>m^ :i3^ip wi .o»t>Nbpri nunn np^oai onwn o>m^ b\y n^iwm npipnn n>nibn 
b\y n'onnn nunt? n n\y>£in b\y o^mn^ri nmpnn on on ; n"mn ni3\y-i£i >£> bv ; nbN ni>m 
•>n> nubnn p>fn\y m^nnn nmmn b\y ow nmpn Nipnb n»mn ni3\y-i£i .n"mn 
13VO .o»d>3>i ^n^n pnnipn by mmn obw nN o>3ninn o»N-ipnn nnipm o»3>in 
b\y nwnsnn Ji'inn nnn>n b\y o>3inm nm^nn iiNb Nipnn wn'fj b\y n^ *pbnn\y 
mmn nN nw-iam nminn ,'bbi pwi n>mn no>\yn p>>n b\y pnnn 'ion i3>n o>n\yN-in 

.nb>bn "inm na bvi\y mmn b\y nn>>n >£) bv mii\y 
mvap o>-inn n>\yN~i .nnn nno o>b>n un n"mn b\y nn^nn n\y>fmb v>m n^m 
nswnb nvion n^nm o^nnpn o>p~i£ii i3>b>>\y n>3nD niint> nnw\y n"mn b\y n>mpvn 
N>n in ,mmi n^npv N>n nvwamn n»mn mnv .^nnn imon b\y npbn>^-in npbmn 
nnipni <ipn\yn Nin\y ■>£)! ^nn nm \ym>\yn b\y nbnsn nni-nnn iiNb nwibn nN-o 212 jTonnn mom? rw "pi "pom n mio-nn bipn imy n»mn\y uw ,nm oy .rmonn 
niDDf n\y jronpyn im»ipb pw inwj 7N ,proin pwi o»m o>N-o\y onwpnb nnwm 
b\yi w^3 ibNri o>\yin>\yn bo\y rwon nmnNi m'onnn npbonn mwnb n*ttm Jronnn 

rwapb y>oin>t> n Ttt>ri "iwb wibn Kin o> two m yrmavy Kin bn>n >\yipn in 
o>\yin>\yriD p>t>nb Kb ynn .jronnn montri b\y npwin npbonn N\ym jyowN-m 
miob o> nmpn nm www n<p pyi rwn rmnrw Jronnn momn n!wn o>mjmn 
,iy>N-i\y >£id .nmbn iif no^m lino oniin minb nnsnn ?mproin npm npbon 
npbon Tiwb pi bysin jronnn montri mmmn bN~i\y> mnn b\y mnobnn riw>*m 
mnobnn rnit> nb n»mn b\y npipnnn imwia jin napwn n nw>^n .mmtnn m'onn 
•>nrr>n -iipnn n>d n>d "no>\yn nmpn" <r>yra rwiw ^diwn ,>m>Tinn rown N\ym 
npbonn pib m'onnn montri pi ro^nnn npnn Jinw n»mn b\y o>o\y£nnn p-iiib 
nyion n*nm n-onnn monprw rv'mn b\y mnron im»ip .rnin b\y nnbiyi m-onnn 
,o»bbon o-»nbw>nn nnit»b <pin ,n£)p\yn rmnn •>£> by npm Nbi m^nn npbonb 
o>Nomb 'n nobn np'oyn imN -nosri jin o>t> nann rmnpym o>o-iyn b\y nvwam nptri 

.nynnn >t> un 
.•>iv>n i^m ,o»nobrm rr>nmpn by ,nn riw>^nn jin wwnb >>ib mon y>n ; o3dw 
montri bun >i>b ir»*\y >£io ,mni mbn nym ism -iinnw mnn by mbynb n>n in>3 
; nN^ ov 7N .rr'nin nvib n>ipn dj^n •win iib>nn nv£nn o^v ^t> m .bnpn b\y ^3'TOn 
o> crorro ^nvnnn ound nwnwnbi nvin ">aW? o>v>i3n o»nDbnn ni-iipnn\y -im 
n svwvi nm^i ri"mn nnDn .'n rnin ^div b\y ^io^id •>iv>n iwv onb nt> n^nn ni3\y-i£ib 
nN rifjpwn ; wb on o»ipn o>d~ivd ^nvnn tow!? v>m riDbnn miipn jin \y13nb on 
b\y JTo-nn-rpmn nii>\ynn "iin ; b>vb mpf onw ; -inp o>in-in o»>ibw>nn nmf>n 

ri"n-in\y n>3->TOn niDntri b\y npwin npbDnn >i>b n-onpyn ri>D-ivn nw^ann 
nN o>t> v inn o^robm o»ni>n o^iin^n m-iipnn jin napwnD n>b>nn o\y£nn pwi no>i 
UN indd .7i>nd rv'mn b\y nimn n^ibiN^nn jini inn ^-mon bN~i\y> ov b\y nw^nn 
bN~i\y> n\y-imi n>3>iD niDnt? o>b>y£»3n nnt? mi o>~ipn onw bD\y vi> rr'nin i^^d o>3>id 
mn>3D nbwn nmnn n nn - ibN mb^ri b\y n^nnn mynwnn bw pb Npm uipd T>nn 
7>b\yn ,mnn ni3\y-i£iri nn jin obsnn pf 13D ; ri"mn\y o>ni~i un iw .opd riDbnn mm> 
bN>i>Nn nN n>-ip-i£iN o>>^»n nnnp o>n>vb\y ; o>3inip nnt? mi m-npn bv npwnwn 
.o>~iniND o»ni>ni o^robn riupsm o>nm nujnnri linn ; >mn iP>nn ■>£> bv >nDbnn .•onon omnt' nvnJ ^d on^ yni 'o^o tit dj^v ^dw rnin ->\y3iv onw uvo^ n^^ 213 .ino>\y b\y o>oi>nn bib ri"mn b\y nmpm pitw Nb ,m pis nb>nni iidnd 
mil mpbn ,nwa) >in b\y >mpyn o>£iiNb pm Nin\y mwiab nmpm pin jin o>n\y3 
onwrw o>i>i-im linn ,>i pm .bN-i\y>i udjp Nb nbN\y inynpb piin>t> n oynb nmi 
pi o»3pvd in ; o>i>d-id ojtini ipnnj pron ininn b\y bn>n <ip>nn iiNb in ino>\yb 
.ii«nin ■>£> by bN-i\y> runm -irwrw rpnibn-jronnn nw>*nb mw o>yro\y ,o»\yynn 
>bbi pwi own b\y rwmyn invi mi>\ynb yron bn ii»mn no>\yb nmpnn 
mint>n b\y nnr>p o^y ,p im .'ti 'n o>p-ifn mmm "mro >yion ofwnn b\y -wpnn 
.0-1 >r\ o>p-i£ii -mro ,n mim? b\y >vnpimn n>£>wi ,imy >m >mn Ttnm Jronnn 
•mpnb <it> in\y b>yb 13>n~i .>rftmrm rawb wn pmynpb n»niii miipm m <pyt> i ipnnj 
m oinni ino>\yb nmpnn ,n"mn runm rmbiit? b\y jiw^d n-p^b •om m nwu b\y 
nmnnn n*nm jronnn mint>n n>£>b nnit»n inninb omp^n o^nimn piin>t>n o> on 
in\y>£in b\y o>oi>n nmb nmpnn b\y mrp) m pnb onp) .npm Nbi m^nn npbinb 
o>p-i£ii Nbn pwi -mro Nbwi >ny*rmn t> 3wn iwpni onwn on\y rpwiwn wir\ >ubi 
i>\yyn rmiini pii>\ym trw i^n myin b\y >3m >nbin paw on nbN o>oi>n .o>mipn 
Nbi pmm pib wn ii»mn mnyb pi in") ,nbN o>N\yo by <pin .~>w i^n own b\y 
pm bN-i\y> oy >>m bi pi nbiysn <prp\y nii>\yni bN-i\y> ninNb wn ii»mn nnny .pbvn 
.o>Nin o>p-ifn nimni mni3> ; n^ piai rmiron pnwiDnb vpiD Jinwn in\y ^iNn 

bM\^>tt nay pp»iai pH7btt ,r\W£H >an 
N>n pT>n ii»mn no>\yi niD-imi n3»3vn N>n ujnn wipnn n>i n»n n>>if 
bDU Nb 13>d>i n>3b "iwn ininv\y pi p>^3 ub\y iwpni .^nd^v ipnn m^nni iditd n^nn^ 

118 

,p idd .nnm "iivi o>DDnn n>i~in bv nbnpn pmmpi imw by wipnn n>i jin nmb 
bnpn ; bN~i\y>i Jiwa) ^j^t un^p Nb\y vnp ii»mn i>a bv\y ; o£>\yn px pni pN\y pn bbin 

119 

.nab onm ibN mynpb ii»mn b\y vjinips ; p by .nibnn nnaoi Nin 
•>3>i pi rmiTo mpbn ; inN i^n .-mp nn-im N>n mpbnn b\y pjiran nbN\y 
nn oiN pN bbi ini ; >3\y i^n .o>>ni3 o3>n nw£i3 ^j^twd un^p Nb mwibw inddi nwfjjn 
nibnn ni~i£if i io>n napnwn n niii-im .pm nn nin>n 'ib mw pn \>h p bvi ; nipbnn 
-in b\y i£Hfi ; o3din .n\yib\y b\y pi irai pi w p-nmoi pn ni3n>3 on npibnnn nmn 
nirm jin^ bn in ; mpbn nwi-pa 11 nvwin iwn pi pib o>bii> o>3»i a\y nibnb bipnn 
pN\y bnpn 120 .o>pfi£ini nnbrin m-i£>ra Jiwa) ^j^t pib mpbn ^n pi n-im npn p^\y mi->on nnw o->3w nnipo ^\y oiD->ot> .put' vjuh n"t ^ )wv v> p^n ,-iw^n v^ ,nmrTt> 'v 118 

.\y-Tpon n>i ,iP2H >y i3'»o' , a vytpon tin nua^ nn\y£3N 

.53\y 11U ,^ 7"D ,"riW£33 >3>T» -J1V ,D"N 119 
■J1V ,D"N ;D\y ,JT'N >V p1 .'"T ilDtTI ,'il p~\Sb D^Dil >N\yyi trn'Oai ,D-N D->p-|£3 ,O»l)0^ pTTilJC matTi 'V 120 

.2 -no ,pt n>i ,5 -j-id ,"P"Tn n>i» 214 tin winb <p^w ri"mn ,ipniw >£D in , 121 o>iim7 o>pn pN row nvi nunu nipbnn 
?nipbnn >pt nN winb run by p£>t>n mran wmn Nbb m^pn wmn oNn .riD^f n 
by nbNwb niwni yiip Nin .b>yb ipniw >£D ,nipbnn wiT>nb uonn n»ninw 1111 
nN winb 11 >i ipy> n bw mfPNw oy nrmn ipnw on nipbn pm Nbw m^pn wmn 
o^y in 122 .ownyn i-i£if >f UN npi mi >i»n imabi nipbnn nN winb run by m^pn 
n>i Nbb von dndd bw n<m nipbnn nN winb n*>n in>3 n>£>b ,11 >i ipy> n bw imny 
p^yn pm . 123 nipbnn wmnb b>imb nwy ni^non wiT>n inyib nmabw mnbn ,\yipnn 
Nin .wb on ; "0£)\yn pN pro pnw pm» bbin >£> by niboi nipbnn on oibnn imy ri"mn 
prpw o>3w nmpn by o> in ,iuh ihd ; nn->nn pib nipbnn pi niiipn npnn by y>i*n 
nN ri"mn onm id ,b>yb ipniw >9i .raw Nbb o> ni>ni3 nipbnnw ,niiNib ,onn p>t> rib 

: ow inn 

PN "O 5 1* nbNWm T|-|N2 12D *p pi1 *p pi -JN ,W11£)0 Nb £)'Oyi VIDfl T">~)if 12im 

Ti£)c 'C13N nN 1102b b"^ in n •»nr\ rpby iwnw moo nniNi no'ocn wiito vnoo 
nnv 13b v™ Nbi ,\y»»y moo los'nb nbyio mwnn oy rinN ni*o "o .nwno n'o 

124 

.-ITT bOO n 120 1W11 DV bOO 130WN 120 1WN nV2 1PPyb 1PnN ibp'W 

,bNiw>i nipbn -Drop Nbw nmN in p pm yiip n*>n n»ninw -im in b\y wifi ,p on 
o>£>>ri nn^nnn mi .pi>n n>3\y-i£iri ino>\y ^nn m^v pib 13>i vnin Kb nid nwvnb in 
nN o>noid ^nthi ; \yin own ibii inn nri\y nipbnn >i»n nbfwm *t~ii^ pnw ; ib\y 
nipbnn n>>it> i ,111 b\y wit? .ubw niN>^m mpbn pn^rib pn rv&v n>iif ^n n^NioPNn 

.ri"mri i^n nvni£>n n>nibn npD3n Nbb onnu un 
ri£)\yri -iiNbw wit ri"mri .nrrrori "i^ pib ri"mri b\y irm\y-i£> jin b>vb ipni ; ^if ib 
oiN bi nmb -nt? n p bvi n^ pm pbn bi o>\yw pN ; nnT>3ri i^ "o>\yiy pN" b\y mnpnn 
v^n ipn m^i Nim ,ntr( "iwprii rv'mn no>\yb piiD>f ^jin^d Nb .bN~i\y>n ri^iip in 
.-iid> \yn>n y^rp inpnw nm3 ; p bv .»tv>w> pwbn p ipmb -iivn onwbi nnipn 
•>i>b nbbii n>3nbt> mw ; m p^vn rr'niriw n>nibnri riN^innw ib o>wb w> n^ iwpm 
o>Nomri\y v>ii .^nvnriri t> pnti 1111 ino>\y mv^DNi n> bv nwin ,ipan bNiw> ^vww 
ib>3N o>toi3 opni ; f>vinbi i>^nb o>vwi3 bw nnuopri p o>obD3 nwvnbi nibrib 
p^in .ovn p nnnib onmnn ri"niri >an pnw 1111 ; piN>nb onnra bw npnwpb 
; pin riN pit? 3b w> rms bvw rprobn npnjrii v^m ipn "o>ww pn"d rr'niri pm >i pn>w 
.riNiw •>£)! ; o>inN ninpDD o> in^n ; pin ip>vb nv^f n nuwia pym NbN 

o>pibN w>w vin m^nn nmN pinbiari 
nvninn inii>\yni ointi bw pni3iDNi prnvi bw •om ^nbin ^wb fn^ru nnv 
i£>t>m .wii£iDi innfn n"mn onnv mnpnb n^WNii n3£>3 .pwvm p^n miNb .1-6 'ov ,'i •'Dt'o ,n"mn 122 
.iiD'oc ,ouu''fr 'v iiD'ocn tin vytnt' ai >i apv n !?vy iji'C'J !?v 123 

.32 'ov ,'n ariDo ,n ^n ,n"mn 124 215 o"imb rmsnn nata rawNin ni^nn Jinw tnnbi£>b vmam nwn ri"mn 12 mnipn 
'n n ,'"n tin" i"i£ifb »m>sn"i .pniTmbi urn!? t>rvi oind b\y invi mNmyb n»N-D 

: >m pnNDb ni^nn by nbN onn imi \yp\np 

126 

i»nrp om Nino p^m nimb pN\y onnna nti b"Nn niN^m roioNn owin 
nmn mioNn niTi iniio Nin\y nob nww -pNi...m ni^on riN-nn o\y bisn Nb\y 
nti nmvb nbnnn nnn\y I'lrvi m*m nniN mo3 dn rm^on bob nbnnm \n\y 

127 . 

...bioinrpbom 
oiNb t>n : renin no>\y -ip>yn pro mynp m\y yiip \yp\np n nbN on^p onm n^n 

»nb rcopn n>n\yn in ibN m*m corn niid p^m n-prab pN\y") prim by jrom nonw 

128 

rmwn nmt> nn <in by .("nn^nn bib nbnnm \y~i\y nmn ramNn m>ri") rm^m rrnn 

nN nnnn bNmiNn b\y iniwn oy nn*nn Npm n"n~iri ,<pt> ib>£>n oinn pib n"n~iri pi 

nyi b\y nniNmyi nmi>\ynb wn o»3\yn pi nmtri Jmr>n in \yp\np b\y imipn 

: riin-irii mil jin oo^n rv'mn .oind 

oy\y rp-pwyn nmpm 'niNa iio\y [o'amn by \yp\np b\y imip'ab mi>m] -ioini 
in'Nwm npyion nnwn ibin'w 100 i\y£»i oiNn ibi lyyo Pin' mnoNnw nY>ri 
M3iQNn iy>p\y h\y£)N 'n] 'n 'n m bo oy nn ,p*-n mm nbno momi nnyi iy>y>\y 
rrmoNn oniN bN owion o'-mn ny>"r>o nmipn monn onPN imp' Nb dn onn 
nuonn on n^n niiobrinni onn numm nrppnm mynm wsn oniN oPyis on\y 
rn'nim p*-in byso on onn nuonnw pst> pw nmoNn bN niNnon mmpnm 
wn'w onnn oniN nyibi "rabbi nobbi yiowb m-p\y din!? p imi rmp} tttwi 
mw nwv riWQ mo Nb nn n^m .nu povrirP n^-i' Nb in wan rmoNn it^vi 
pbi mjiQNn pjp bN D'N'iQn dtiq!?! onn D'-inn w>v> dn 'd nrinoNi n^ioNri 
iNnwD mN^on ivn ri3iQN Ninw pwNin Tion vion -iqcq pwNin pit>£n iqn 
m^o n^ "in nnoNi nn iqn Nb tod ,.'"di nwv riWQ n^ -in nvfi :b"^ iqn wjv 
!?n d'n'iq on\y onn D'-mri nvTi dn "o ri3iQN2 m^on nbri Nb 'd nwv 

129 

...miQNn 
mim pn >i vnp nid ii\y ibnnn ibi nrrrToni nbNn onrm jin n>id n"n~iri 

piNi uirp Nb ; bNmiNrn \yp\y~ip 'n ; nbN o>mn nvib o>\y pat? pN .nwin numNi 

n"mri b\y omp^n ni-npnri on on omim ; myri numN omni nn^n in mim ^npv 

n\y n>nnb \ypin NbN o"in-in nub bNmiNn ni3\y-i£ii pant? n wn n"n~in in .n^ p^yi 

: o>ni3n mm b\y •anyn nipnb n^ja n> bv nm r\mv Nin .bn>n nmnn b\y iruni jidni 

D> IWN n"2 TlN^Q , 'D3N...riV"T 'N^lQb D'lWl p2£p D'mDJ [bNmiNil b\y] Tim 

nN^n mnivn npnvn pi d'tiviw pp~na ^ti^ ^cdd b"^ D»imn nn ni^on iqci 
nriDi b"^ D"imn b\y nvn t iriDn n*m "o ion iq b^N own ^rmo -ip'VQ i^niN 
TNpnvN nfoi.-.a m^m pi..."TNpnvNi" onpon omriiw "poNrf?" mpm]...D\y 
m'^on n3iQNn mw bv innm -ip'vi n3n Nb ,mioN o^pTivon nmN ipnvn iwn 

130 

...m poN'T nbi nnN r\vw \y-i\yn iwn niici inoi nwq bv dn n ,\y£in wiw n^N\y >i7 riMiJ o niTiiNt' k^i omovt' ruoo >jn) m-an 'ov ,vo-in /n ruvy ,rmTTo»n ,n"mn 125 

.12 'ov ,'i n 3 Z 1 n^M ,n"mn ; (Ttw o^ta 

.-upon -jd 126 
.'n -iiN ,\yp\y-ip 127 
: ind \yp\y-ip ^\y imov tin od->o (285 'ov ,vyp\y-ip ,->i-in) >nn '^ "ia 128 
It is absurd to speak of a divine commandment to believe in the existence of God, since such a belief 
cannot be a commandment itself, but must be a presupposition for any commandment. Before one can 
speak of a divine commandment one must already be convinced of the existence of a divine 
commander, God. Furthermore, in Crescas' psychology belief is involuntary; and one can only be 
reasonably commanded to do what one has the power to choose to do. 

.V p"1£J ,H30M VWI pN31-ONn 129 

.m 'ov ,'n nw ,mmwon ,n"mn 130 216 ,onnN o>mn b^N hhiqv m roim o>\yin>\yn inv by mw b\y rnw t> »>ni pwnn rv'mn 
yip "iwn n£iNp <po v m n»n-m P n^d i3>n>i pnb <piw .o»imn p orniN n on^n 
NbN "pnNrib" pwbi rmsnn -i£>t> b\y mi^nn >n\y jin ormb n>d rnm> myvw ^~in3 pwi 
,p by .mi»nn rnmpn pnn >>P pt»n ,-inPi /'rpnam nvn>" b\y pirn »yr>b''i -iinnw 
131 .rnin nwm o>N\yon onwi p iwnd »ny>T>''i »yr>b» roim wnrwn imy o»»iom 
ni^m o»imn rmiib iwni np>nn bNmiNn mwia nm ty ymnb n\yp on o> 
,v>by bNmiNm \yp\y~ip b\y o>3inn pi Nbi ,imy o»imn\y im ,mi*nn i£>t> b\y rowNin 
bi >3 by nn im .nnwmyi nym nii>\yn Jinw rv'mn mny \yn>n nmn iipn vwv 

niDDf bl >3£>£) WN") n^DID n3>N1 DD^V >3£>1 riTOiy JlPlWn riDNDW 0»imn b\y Py£>£) 

o»imn ,p by .o>\yynn jin nn nf>m myiip myin o»imn nyp\y pat? pN p .obiyiw 
<px by nmi ,n may ^id>nd v un n>n Nb ,pmp obiynw ymn n>n biwn P>N\y yiip 
nwn nb>n o»»iom ,Pbi pwi : riyi 132 .rninn pn by n may b\y ptwn nnn nw^inn 
o> ,v»n rni^i otnd napwn by rpmi-mn ninpn b\y o^yonm mninn nyfwnb nbn> 
imnyb icm nm 133 .nbi nmiin mmpn iit» by mw mpt>ni iinn Nb iwnd 
.po^y >3£>n rmPy n>npp nii>\yn mbyi pi myin n>fP\y o»imn b\y nymn 
iwyi v>-iDnn n>p£inb iwn vp~i o>\yn\yn o"in-in no>\y b\y nbN o>oi>n 
nnn^n pii po o>oit> n w nnnnnni Nbipb bvifin Pdd ^nviinn rown b\y nmwpn 
viipb pro Nb ; >bbD pwi 7N .nnnnn npnn^ obw mapwrii ompii b\yi Ji'inn 

134 

bv ,p 1m .npbD\y npwo ipv nnNn pim noit? >n >£ibD n>3nbt> mnyi opu o"in-in\y 
o'amn ; Nin obiyi pbn P pN o>n>if n o>-ip>vi pdnd i3>N\y >n >d vip3 djwdi iidw ^n 
po n>\yvnn n^of n b\y "iwpni Npinw p>3^n . 13 won b\y nmn ^td tv o>-iiin jin nnan 
Pit bv iD3in\y nrnP mnab ; nb^n bin o>\yin o"in-in ; npn£o nwi ipv n>n-in piin 

136 

>>P pirn npwoi iinn Nb p bvi ; ninf-ii£iDi NbN nP:wim p^D iinn pn ,o3nw . n 
vuD\y iin ; inimi b"Nn opp p>D obivn bv m-onpy nnnvi iinn jin^ bDi ~\k ; nb>Dn b\y 
P>d n\y>£in mrpfP nma vpip o>v>^n o"in-in ■aro ; oni\y nbnsn niiD-imn ^n by .•>n , o£> 

.nwnb riDbn np3>n on pw pat? pM ; n"mn b\y n 
b"Nn n> by nii*n oi^n pn obwb n>3b n"n~ini b^miNn ; \yp\y-ip ninv o^n 
niJiDNn pN\y ranin pn ; ~hdo ?nimn rnif nn jin napwn pN pnumNi pnwib v>m ,^-nw ^\y roi-iNn irnvn dj 'v tm .rmp rnnnoa 't rnvn /n rot>n /n p-12 jD'aoit' rninn >ti©> ruDtri 131 
,tin^ ^Da -inn Min -jn ,n£3Mp v^ovy --qd in^n nJion oj-int' -iwqn ^-m\y nvtt' dj .15 rnvn ,"nnTi£3'' ,rno 

.'131 "poMnt"' ,"n3ioM" oust* ,-pt> nia->on tin p->^ ^ao 

nvTn p^\y D'aoin ^\y mronn >jivt^ tm o->aa-no on onatrivy iaio .na p-12 /a pt>n ,3"io ,o»ao-i 132 

in ,o-wn ^\y o'-'-vyvon i^na niN^in rmu no'ico iiwsb ri3ion\y pi ,n»*y no^a Nt'N p^nn rrfrn titiqio 

nn im o^ivn motp nnwri nn in -|->N\yo D'aoin lat ^\y i£3ioa\y ^n ^v rimi ,iinn -j-iw ^d 1 ? m-ina 

.C01 aa o->p-i£3 a p^n ,3"io ,o»ao-i 'VD ^awn >t> t>y mv"iaio pwvy ni->i-i\y£3N ttxi otnyn \yn>m nJioMn 

.p>Ni 192 'ov ,noi rnaoc ,p , >u\yTt'a 'v "ia !?v 133 
»tv^ ^mo"vy •>» tin j-unt' N^int' D'aoin ny*n n>d ,nM^inn t^o pi m>iyt>n t^o in ,n->3i^p no^n 134 
Ninvy n^n iian o\y wv -nao\y >o\y invap n>d jbou no^n .(w p-12 ,0 pt>n ,3"io ,o»ao-i) pan iioim na\y 
nw-ipoa on^np apv nao\y no mtw o->oan ^v dj n^na irijua tin wan ,nin£3^ ,T'iN-in -pa Ni7N uw 115 

.o\y T'iNnn rawm ^ 5 ,nawn niat'n >v .nnjNai 
.onp>v ,p\*N 'V jD'aoit' o->onpn dj vn .p^n p-12 ,n3vyo^ \yn>a ,o»ao-i 135 

.-jwona 'v D'aoin iw frN nnov ^v 136 217 »nb Jiwvn in Jinwn ; b>vb ir>N-i\y >£D ri"mn nvib nn>nn m o> nibbi:> iwn ; nwini 
in ri3iDN\y n>d djudd .Jiwro n rmsn rpbon ib>£>N pro ir>N-i o>n>if n onwpni .rninn 
nwnn b\y n pjo ny>ip m iwpni .pni in NrpmNi ni^n im n>bmi£> nun n^N nyi 
nr>N Nin obiyb pbn 1b \>h o»n\yn p min vnw -iniN\y >n\y p-nnro row b\y pbn pifn 
•>-ip>vb >3iD»D->£)if ib>£>n \yn>£>n o> .ramNi n>bmi£> nun b\y nnr>p by mnbn n-oni 
obiyn ,\yf»n nriN\y>nb ,nm ib>£>N in ,n->ninn N>n nwifn mm npmn P£>b ram^n 
ny>ip pi NbN o>it> n in -nit>bi pnNnb mrobn nun jiw^d'h i^nn wn ; nnnDi Nin 

.nn\y 111b *nm nn^nnn nvn pnnn ir>N\y >n\y 
,yinn bD lira imby ,o»amb mi^nn -i£>t> b\y rmwN-m mi^nn >n\y oynb ,pw 
-i\y£iND m i^n .nmm nmnNn by mw mbnn nprobn mim b\y jiwdjh Ni^nb n\yp 

: mvwfn ynpb ,nmrTb ,y3ubN 'Nb 

The term "dogma" which is well defined in Christianity has as such no place in 
Judaism. In Judaism the need for a profession of belief did not arise. . . m 

my>nn oy o>mnn mrrinnnn b\y o»3i>y-in o>i>D-inn jin nm bDi -iNnm "pwnn pobN 
-i£if mivna .nJiDNn oinro nv>bmi£> mnn nin»p\y oniitw >n pim \y> ,<)oin .nnrm 

138 

mbbirw mi^n p\y> ,p im .*pb niio nmn N>n o>pibN \y>\y pmnb ni^nb "p^nn 
wbi pjo ,omy •ofn o>ipn in onit»N o>iinn nmpnn p pbn >£> by\y o»mmn o>i>d~id 
miwnnn mynb pmi o>y>i3\y n ni^nb wn miata o>vnb \y> ,nm oy .'Tinnn Nb' b\y 
•n\ypm\y pwi -nt? >Nn ^n bbD jin \y~i3b tit wan^w ^nw Nin ownn .nwvnn yo pnum 

139 

rnif nn\y nmb y>N on o>\y nN~i3 .710^ b nn bv 1b n^n^ ^^^pvi mnab ,t3>\yvttb obiD 
T>Din>f o>p>3vn nm bDi nnipDn ; nwin b\y •om ^nbin pawi rnowai nb>n nnimn 

.m\y ni3\y-i£i oipb o>3»3ivn\y >Db 
p Jimnn pib>fi n"n~in b\y 13»3V -ip>v >d nN~i3\y p^bi innb \y> n^n iwpni 
-mp p>3ivn n"n~in ; bNmiNbi \yp\y~ipb o>it> n twn ; -inibD .^j^to Nin nwim numNn 
.11 niDi~iDn np£iif ib>3n mbN\yi iwnd nwin b\y •om ^nbin paw b\y nP3>inn niDbwni 
npb"ii>bn npi"i>nn wm mnvnn nunn Npm n"n~in no>\yi nininnw nN-o n^ i^n 
n3£>3 ; p by .inpn ^nn i>p£)n pnwn nwin b\y ^ji^-i ^nbin '3wn ni o> iwn nubnf m 
b\y omiro : ^y pwi jiiddd n n>i-ivn mio n oni\y n"n~in b\y o^nn^n ni-npnb nnv 

.y\v bum nn3>£i\y 
iifbum nn3>£i\u 
T>n ,n>a»3>i ^^n nuni ii»mn n^d onw ino>\yb o>in~in nnif >n in bv ; -iidnd 
niwnnn rn>^ bN nwin b\y ^ji^-i ^nbin '3wn n>>if b\y npnnn n^jan nbN nnipni 
p>v~ii \ynn\yn ^ni im ^w^vm-wiv \yi-i>£i nnn^n jin \y-p£> o"in-in ,o3nw .n>3>iDn 
>n by nm inbb ; m^vnn mninnn nint? n Nim ; nwin b\y ^ji^-i ^nbin ^wb nip 
.mb-ii^ ni-i>n b\y n\y>£in nnob nbN nupn v •»> o"imn\y nmb pirn ; nm ov .onaiDn .onp^v ^ou^n 137 

.no nwv rii^o ,i-in-> nvn£j 138 

.1011 nc-i pi^ ,mi*»n -120 ,D'aoii ,n^ nvyvri h 1 ? m^o ,i-in-> n\y-i2 ,-ji3->nn -120 ^\y o^nvn o-'mc-'ja 'v 139 218 py>oi wnrwn pN\y ; ri"mn Tin omN ,pt>b"nni mir>£>\yb ,p on ,n*m) mnpn nii>\yn 
.npb-ii^bn nprpnn b\y jronn n\y>£>n nirpfn no >i pmiwnnb p*tn otnd pN\y 
mnab ; npb-ii>bn nprpnn b\y -mva o»obnnn o>nifon inN jin y>*n mir>£>\y 
mn b\y Nb pnn \>h -wn >not> >9n mm b\y maprwm ,wim niwnnn m-pnb wn 

140 

otnd miwnn b\y ; no>b\yb in>3 >nbim ,>3i^i >nbin paw .imwb rannn b\y Nbi 
b\y pmiwnm oibwb rannn b\y ypv >3 bi .jroi*>n mmynn b\y >in~i Nb N\yin priN miain 
jin o»jb o>3P-in onii b\y onbii> tin Nin o>^yn nm bn in pb\y>ib wn-id pro otnd 
pin p^yi ri"mri sww tin onora nbN onii .nnoai nnunb rannn b\y vii^n did 
omnnonb m wnn\y>\y pvon oyn pnnb 10 mim? tip nb \>h n>£>b »pbyn pni pmin" 
-iwnd >mn obiyn oy inni>n jin -mv> nbN onin <ip\yn n»mn\y pn> ,o3£1n .mnyiin 
-pira ri"mn pn ,o3£1n .obnn p>mn pi obynnb pn nm w 7N ,mir>£>\y b\y irnin jin 
onwpni pinin yfwin Nin\y o>mipn o>p-ifn wn-i 7N ,mn nwpni nwnan mir>£>\y jin 
.ri"mn no>\y nmpnn inN nimn mir>£>\y po o>\y pn> p bvi onnN 
nwui on>m\y>£>n b\y -wpni a pifn y*in yamn pib rv'mn pi nNiwnn ip^ 

i>m3 o\y pnn by t> t> inni *tn ; npb-ii>bn npi-pni ommo^i o> o\y wm .>yion ofwnn 

141 
oniiob JONib rannn by o>b>on pt>b*nn pm n»mn pn .nmp3 nm bv ind -iii>in t\h 

om o>\y~ii£)D o>-iiin pt> bnn b^N .n>ni-n>3ni-i nj^nin pni n>3>iD n^nin pn n^^ru b\y 

b\y oniric o^id>ni n^-ii^n n>N£H-i>Nn nuni o>n>ip n o>m^ b\y nvim n»m o>nnn 

D3DN3 <ip\yb in3>N\y jin noNin n>N~i3 ,pn> iwn iwon vn> ; pt> bnn b\y n ny-on .onnN 

Jimo > bv v v ■£> nfi n\yp .nnirpn rnit> nn jin pni P\y npnt? ^n npb-ii>bn nimnri jin pn 

bin .\y33n pp>m <ii>n pp>n ; >3iD»Dn nwnn jin bN\yj on ,pi n£ni> ranin rninn obiy 

>m^ pi nnin n3>N -onnn ^ii>pn bv npmbwri >n\y jin nb>oDn ri"mn mnv ; oipn 

mm nN i^n rr'nin : rnit> nn nm^n b\y ^vio 7\ynn NbN n>N£H-i>Nn n>3>TOn niwnnn 

; m->mnn rmnn nmN p bvi ,o»nrpn nunm nibnn ni-i£if 7inn nmmn rannn 

.N\yi3 bi bvi oipn bn nPn ; nnN n\ypm o>rpybi ; o»m pni o»3nn o>bip>\y pi nPbiin 

o»ni o>3in ni£iib pN\y n^bii^bri n>3i-ipvn nmnb o> o>£>m\y o>mnn ~>w 

-iwp\y nn bi n>d "niri" nwnwn ; pt> bnn -niy .njnnn b\y vn^n nn nmnNi o>pniin 

mn "iwprii »mri" mynwn ; ri"mn -111V .nnnn nid obiyb o>ppNb np>^ ; pbi£i >\yvnb 

142 
o>3in oniNb n>d djuid .^lon oawnn p nvi 11 bib pm\y pwi viu i3>N\y nn n>d 

pirn n>n>DN ni-i>n om n^d> nmmn mn b\y mnpnn niN>^nn rumnb ^nww >n p~i\y 

ni3i~ipv •>£) bv\y ppin mn -i\ypni njnnn nn jin b>y£>nb pn obwbw 1110 pt> bnn .•apnn 

npn^nn o>pPnd ^bi nun bi m>nb nbn> Nbi pn rpmnn n>>ibiN>nni ^lon oawnn 

n^nnn iwni inbn ^bi oiNn nmn b\y bvwb nN^mi p-11 in byain now nn .n^ai .0 p-i£j ,-ioMon jii^J^vy 140 

.o\y 11TO Nt'vy now pi moipo woi m^an I'dJ i^d .a pi£n iiot'-TJoai n^u^vya ima 'v rivterb 141 

to id ^v "T1V .Ji'3'ia npm rnp^vi nJTi -ivw "rninn" ^\y TnM a^io pi mti "n-m"vy iid^ \y> -\h 142 

.-jvyona 219 pt> b*nn b\y m ibnn .inbn >abi otnd mim >ib>n by npabi -p*nnb mmw n> by napn 
pobwn npwi bm bN >mn oinni rpb^pppn nrpn wmb nmiy m >bi no \yn\yn 
no b\y JTonpy nb>t>a nmnNi nnimn nb>npn obo o> ijtin man nidi wai-iwn >P7nn 

.bnpn oini prion n»aon 
npnin o>\yibn o>n-o pobnn ,pt>b"n£) nvp\y b\y rpbNiopboPNn inmiy <w by *jn 
rmvna by pmyop jin 71m? b won b\y ^dnd nwiy ipn nidi nnimn rppinn rnit> nn 
pib ^3>Tnn pi ubnm pwi ^inn by-p-ipyi upu ipn rr'nin ,inniyb .riDbnn nmpnb 
n-onpyn nmyb <inw ri"mn ,iPN-i\y >ao ; o3dw .o^mmn nunm riDbnn by top 31 ,>mn 
mbo> npm mrrm o> 7N ,npPTO moon p»3b pi -111 b\y irpnNb >ini ymn no nob 
00 .o>n>ifD onwpni idw>i n»ao pn^nb run by npown jppto mynwn riN\yb 
tin pn^n ri"mn ,p by .\y-nan pwi pt> bun b\y 10 ib\y imny jin r>pn ri"mn ,iPN-i\y 
nmi n naipni mn b\y rppinn nmynwn -iwb rwipnn bN~i\yo npinm mn mmN 
nw^Dn by mo^ mbb bo> pt>b"nn ibw ,n-onpyn n-onnn irwonn p-inb Oin 
.nw nwba mpibN mran b\y npyio by mniwpb n»o nmnNi pi rwipnn 
tin ipoww npboOn nprpnn jin rpmn npnin pn^nb \ypin rrmn iwnd 
nonn >wian o-nn jin nnam ,raiNn b\y rpmbnn rmiwpn bN raia Nin rpminn bN~i\y> 
•>mbnn ibnnnw b>yb uy^n .rmnn mrrmn o>uit>n oy inN in no opp nb n nmwp 
; mn fn>i o>tow n>3->TOn n>b:>nb Jiivu n>3->TOn niDntri n>£)b\y n->b-ii>bn nnuim 
dniwd np3f n ; v'in-ini rm^fw b\y onun jin -in>n pi ^bw napwnw ^^bii^bri nmnn 
piwp mini npat? n n^ ibnnn nbiyn nibnn rumn .^nibnn ibnnb o»3\y-i£in piv^b 
nN \y~i£)D ri"mn irmyi iwn ^wia ^bn n^ami rrmn n nmn .n^b-ii^bn nmnb o»mn 
v 3W1 niiwpri np>if n jini ; bbn bN~i\y> nnbini nin pib jronnn nunf n pi f rvn 
npjri nN o>bin npb-ii>bn m>i-i>nn N\ym ino>\y b\y n^ ppy .nb>bn "inm ; o-i£ii ^nvnnn 
.yimn rio>\y b\y >N£H-i>N->£)if ib>3n rvaiN nnwb rr'nin no>\y b\y ^nibn-^i-in maw pi 
npjri nN <ip\ynn ; v'in-in pib rr'nin pi n>mn n^ain nb>b\yb vp,3d ^f 13 bun 
it? m nN pD3m <pt> m pt> bun .•►nin nwvnn pib n>mn riJiDNri pi np'^n nid ; -iiDNn 

bi ^nin nwvnb \>h d^n-id n>nin djuid Nbb\y 711 ^nin omm n^ain b\y np£w>>bn 

143 
nii>\ynn vpi bv rpyio n>N~i3 N>m n>Nai-i>Nn mpnri \o rnnn n ninv . mynwn 

144 
pN .o»3nbia o>\y^n nniyb npni nunibi numNb >bbi pwi ni-i^3n nt> n^nw n>t> n>n 

nwvnn nn>\yn "iwb jin^ ov ^n ,nnirY>n mpnri rnw m o> now py>o mapn bibwb ojdn 

mbNwri nrwb nn^nn oppb ranin b\y nnpjpn nbN\y jin main -in>n pi iwn ,n rnit? m 

Nin\y ^ai ^nn^n iwpni na> mow pnoo pn p^nn^n nnbini mii-iinm rii3n>3n 

145 
n^ y\wv v>->m ipn ; >b vn>\y nm ty ; n"mn vnn pinb in>3 >bw win .n^i3n iwpni .pcb-T3Q ,n£)CT> 'V ,pcb-T3Q m>n b\y m oi'n bv 143 
,pfr t>\y innn ivypna n^ iivu t>y .nut'aio ,00112 'v ,ni3^aion jtitin nn^un nnnn rnjooa n^ iivo ^v 144 

.pfr ,o3pio 'v ,nmN onpaon n^po ^vi 
.402 'ov ,1113^110 ^p^ai 'v nirvn ivypna n^ iivoa wio'vyn ^v 145 220 <ym>\yi p^nrri tdn inn >ny*rm tow by t> t> inn h'ph >mn oinni n^aDD m^KPnn niiob 

146 

.>3\y i^n o»3ib>nn o-op^n oy nin 711111 nbiys 
pi onipjn nm ty rpprii ,b>yb a pifn unnrw >£>i ,wi pnn jin oinnb >wi 
.nmrp tohd iw oipn Nb obiybw p\yN-in b\y inron jin o>£>p\yn ri"mn pib yimn 
rmnnb p^yn iwn npiintri nw nPKPVpJbn jin 10 tiptoe bbw rpn yamrw "imb n\yp 
prpnni ond .nnpp nrwfw jin inyi by nbvn 1b nm^m-iron in np-iimri rpNfp-pNn 
pmmnb •>rDbn- - >mn ppy v>^nb 7-11* \y>nn n>n 'pTOb^n oinn nmrp riPTOb 
o>-mn vn pmnb pm n>n nid o> ond ?rv'mb nnm np-ip^n rippinrn npiTOnn 
mim by r\w "wn >pto imo i^yb -nnnbi rmnn b\y o»mn o>*mn pib o»ptod 
otpw iwnd ,jpmnn rppbw>nn mai-ipv o^ivpi by inii> n\y >m imai ^yion ofwnn 
by rmyb unm y>N\y ppin ?p>*i iwpti oyn b\y ^ipn-nbip^-isn >£>iNn jin o>£)p\yn 
mpibnnb "wni ,o>mnn >w pi o>obiin ompin <in by ,m£>nb ub bN ,ibN mbN\y 

.otppiw nppipyn 

niflbnn imp 
mbyi npnibn np-nwpi inwn jini mpnn jin rwynb bvpi rv'mn ,-iidni 
proi otnd b\y inyi- m^rnyi rninn "jm? by trw inn nm n\yy nid .npi>on-ii3 mibwn 
>t> by >3\y i^ni ,mi*ni rmn biy nbipb rump n rnyii rmmN b\y npminn •>i - >v>p - »tin 
,»itow 11b" /nJim -idin" opd oni\y o^-ip^yrw o>nmbn o>>\ym b\y nmp bN n^a 
bv nbND o>>\yinn jin rn^pi p^3 nny ."nnofj N3nm f dn" winn o^v pi "diwjw pipn" 

.rv'mn no>\y bv hk 7i3\yb run 
>\ym pib nbND o>>\yinn bi pi ^nwbi npn bv mm owari p>pnn\y ^n bv ; n>\yN-i 
bi ; ni-iiN .P£)>vf on tpwinn ~iN\y\y pipvi rown npjnn pirn ninbnri pnn ; f3iNn 
mN bi np>3ND niii-iin\y onnpn onwpni tpy>£>in ino>\yb ri"mn f ^sn onw tpwinn 

149 148 147 

•>-i£ifi . T\y-)Kvr\ -\ym pi nt? •> bv ^bn v^m "nnofj wnm o«k"w bbin .odd 
"...omofj rmni\y o>fi3N bi\y inbD ; \y33 irmi inn bv \y>N oip> iwnd >i" o>\y~in 
o>~inN nmipni y>£>in t> und -no£i\y ^n bv .y^p 1 ? pni \y31vb pn vp,3 m -no£i\y o\y o>p»ini 
pvnb "pri n\y-iNnn rnvjn p inbjn "rpioa Njnm f dn" >\ym\y nm) / °n>N3nn ni~i£if 1 
b\y "iwprii pi Nb f und jin -ioi£> n^ pipvw indd .^nibriri rp\yi f 3wn >\ymb f ifpo in 
nwiNnri rn^ri pn h^d ^h o»amn . onnN o»o£>\yn o>nmni o> NbN ^wnn tow 

. 152 TOwb "in bbwb Nb - imy >3£ii towd Nn»-iiNi wb .'^ p-i£3i pi» nt'ivon iin>\y nwu 146 
.n»v n ontJ ,^11 147 

.13-ilD D->p-|£3 Onil 148 >Q1 NpC'3 ,o^n 'ISO 14S 

.> n\yi£) ri""T •> n\yi£) D'wnp niqcii id pis ami!? o^N^n \y-nm bwob >v 150 
.n"v 13 m^ irmv 'bun o\y d'-itj ^111 ^vit> >v 151 

.-t^-i nvyvri h 1 ? m^o 152 221 iii-ii -im ipn ; 13>d>i o>iP>nn iwm imb nmn m i3>n\y ,»ni\yi\y piy>n» >\ymn 
pn b\y "iwprii row >bm ywm m wmo .w-nfin pwi Nb mnfib ,v iwn mpy ,mnbnn 
>n ir>n niwiw piy>n nwbw o»imn ny>ipw nmi .rump Pn omui o>Non ibN nbNwi 
npPnn nn»p x 3 .mnbnn -imnn nn jin nnNin "om Nbi bN-iw> on nn yip ir>N...»\y 
•>£) byw pn» . 154 i>Non bi by nnN nNon i^n in nNonn p iio£> now otn on o>n-ii£)n 
nwfiin pip bin niwiw piy>nn jin mown ninynw / o>3i\yN-m w 7rv ,nmb pi>i pjinn 
o>wb iwn in /anw y>ym iniN nwfiin pipi iniN ni^nnn mwr\ ib>Ni "trwo uhn 
mnbnn iwpni niwiw piy>n >wmnw ,iNin .mnbnn imi bid ipn "diw» romnw ib 
jin vip o> viv iwn mm!? orvi n»mn n> by P "nnnw wwwn \n vPnni pirn nN-u 

.P> wm oniN nnn in o»mit>nn mon jin <^ni innm 
onwpni Bin m wig .rown fie bw noiw£> nibin u>n Nin o> >nmn -inwn 

mm Pin .woyb imiiim by y>i*nb run by pwt? n nnN nmnw nN-u in * o>n 
mnnw <in by nbu ipn ,inni ,bN-iw> jin rnnb -mm -iniNn ynn o>n-hdn npPnn niw> 
IN .>nw Nbi "Nin pun" -mm -iniNnw N>n nnN may .obpnn -pyb nbu mwi wfim jin 
mat? mnw nmi .jqiw Nbi "Nin mob nip" o nbu ipn now rariw N>n rnnNn ninyn 
71 by o>y>i*n on iwnd mnbnn inmn bw mnmNn minion jin o>\y>nn ijin bv 
Nbi ,)jwd Npm "inm ~iniNn jin \y31n iinbnn ib>Ni nN~i3 ; ni\y 110 ; o>~inN o>~i\ypni\y 
>bvi opn yy\m v un 110 o>>\yin o>3W o>~i\ypni >biN\y o>v>^m ; 7nnb inpi Nbi t> und 
wmn ; nbu\y )jwn rann b\y iwpni ,ind .'nnm ~iniN"b v>m nmab ; o>3W o>mn 
<1N bv ; ni£if inn o>v>^n ; pb .ninpn nwnwn byi ipn p bvi o>nnn tnd wnw "n»\y" 
iwpni »w mm Nb\y 710 p>f nb t>n »yyw» i\yn3 rn^ib inm iniNn t>n Nnbv ^obw 

158 

; "fi3N" mvwfn ipn nmbnn 'nnm ~iniNn"\y ; nbiy nnsnn .ni\y nobni 110 inN 
nN nnran nmbn -npn y>N ; n"mn \y>nn\y wi ; jin^ w ."vm 1 ? nip" ipni "»w" 

.yi\y£>b i>ran ov inm iniNn 
nnnfu /^ton 71b" 'iinbnn mif>n in /mton 11b" >\ymn yam ni\y n>>ifn 
/ 9 "t> UNb o-i£i - nyiiwi oiNn" : ~ip\y nynw bv pip N>inbn t> UNn jin mown nwiii 
\yiT3" : X °nvbip n nwiib N"io>~in b\y monw nni3 ; t>d t»V3 ii\y ,TV>y\vr\ iwnn iiNb 
-inn n>n\y -nif 1 ~ip\yi viwnb n^i^b n>t> jnt t> UNb 0-13 ; nvn\yi ob\y nb\y vnwn oiNni .1 a mm> ruDtri D'aoi 153 

.2-h 'ov nc it na\y ^aa 154 

.■jwona 'vi .4 mvn ,186 'ov ,noi maoc ,pvw-nt>a 'vi .1102 n""T 'ov no na\y >»\yn 'v 155 

.TV'Na 1D1V 'V 156 

.n»v 01 a 'ov ^ riiao ^aa 157 

iQiNi n"T 1 'w iv rii\y nwcin pi ,-imo iqin!? oiq n!?n n"i 1 'w ^ judq nwcin 'v 158 

.-iniQ 
.n»v 1a myia\y ->f aa 159 
N-ip^i nnvn ^o^on rnina dj V210 m inpv ^\y no'' nic-j .n tiov ia °i"T mvia\y naoo N"aunn •'vyi-fn 160 
ttj t>y rnio ,vy>N o\y n^i oik o\y ainan oanvy oipo toi own nviawa o-T^n 10 pmn ovuv : 3 mvn n p-12 
."o-'-'n 't'va po pi p^o vy>N o\y a»N\yo ,^aa o-T^n ttj nw ,iTiiv"Ta 'ram t^avyoi ima iniTi t^o own 
^v (N"aunn nata fr in -ivw) »o>n\y ia^i i>£3\y iv>> motrin ^an tin t7»j\y ,nwa\y niat'n ,D»ao-ia dj 'vi 

.(a-> a) p dj nviawn rtnnrt> ^m^n tin iNnt' ruo III TT)N blW >PN 111 N3T11 11 by llfPf 0>N>1£)1 »?W >l>ri" 0>bNW pD -irwb ."VIWW im 

-ip\yi >3nv -idni -iyo*n ~>wr\ ,onn trwi yipi m jin ibN\y -wni .m -idnw nn by yi\y) 
n> by rnim n npnn jin bip) on ,-mn \yn>£n "iton 71b" nn 1b -ion .»?pnyi\y3 
Nb\y nn ion m\y yi\yw m\y ,»v UNb vn£> nyowi otntv' rwnn pib m rnpn pi rv>y\v n 
>n\y 711 ri"mn no>\yb nip p^i nmbnn pnn\y im ,TnN i^n .pipn pi iio£> idn 
t^d .imyo rpbjmn iwni pipn ib>£>N 11091 pun ir>n nnN inynww o>nnn nnNi nit> \y 
mini dwi ,myo\ym o>-mn omn b\y onnpnn o>oi>ni pv iy pnn bi\y \y>rmb \y> >w 

.onrw robn >ninm ,imy >m nmbnn minn >£> by mnab ,o>\y> 
, prawn winb miiinn onpnbi imy >m win bi b\y nirvm bn^n >£>iNb <pin 
bi£>>on\y dn-i3 .o>y>m bifpob nbN o>winn ttin <pxi \yn\yn uw rrnbrmw ib o>\yb \y> 
ibbn np>if n jin p»>n n»rrm\yi\y ira ,nm bi oy in .11m bN mum oint>n nbNi 
NbN pib rinbrrn np>it> b\y nowan pnynwnb irmn pN ib\y nrpnn n\y>3n niiob 
uw own rv'mn ,b>yb i3\w>*\y omn .inb inn nbwbnwnn pnniN rrowisn mit> nb 
mnjin by nt>tnin np>it>n jin Niip Nin ni\y "tittto p£>t> pN in n rnit> n bN nwn 
,b>yb ipniw oniTi ,riyi rim .wnn ino>\y ppn nib>iinn o>3i-inNni o>3wn-id ni~i£ifi 
•)•>£)•> inNb ibn\y npinnann onpn kid inN i^n\y pwi ibN mmn nn>£ii f»> ri"mn 
\y>>3 .ino>\y b\y npnn^n jin noid kid >3\y i^ni jwnni p>^3 pni\y npinnann ,m oin 
-iiNb\y ; n>nibnn rnit? nn b\y •►o-iDn oin cpnmn nnipn -ifjf n b\y mn>3i ruunb nnv 
•>Nini onpn "iiNbi ; ri"mn no>\y b\y o>3w o>oi>n pib o3>i n>3\y-i£irii n>3Pv-in nn^pn 
pxi pN .ino>\y mn>£ii <r>pv in -i>\y> pwi nnipn 1b wd'ww ^Nnb nip ; ri"mb onnn 
mn "iwprii nvin bv ombvnb )ww o>Dinni ni-npnn bi jin n^nn pwi p^nb rnnp bi 
.nnipn 1b wn>\y\y ni-i>if 11 rr'nin no>\yb onn^pi o>obnn nbN pi NbN 
o>>\yinn bi pi npnn mpnn rin^vri n>d rr'nin ni3\y-i£ii nNoinnw nnN nn>n 
\yi-i>£ii in •>■)&>! n>b riNi n nn>n .wwn >\ym pib o^i nnpn nobim b>vb npf 3\y 
TOwn wm b\y \y-ii3D tow pn diwjw piy>nn ri>>ifi ; i3»^\y •>£)! ; o3dw .N-imb ^"w-i 
-idin" 13>d no oiN\y -nit? pipn -1103 diwjw pwrw -nif \y >n\y \y~i3D ^"w-i in .Ninn 
-idin" /'nnofi N3nm v un" o>>\yinn nnN rnwi rTmnn nnN mi ; ri3n x 1 .»v un"i 'nnm 
•>£n ,on^i oniP3 ^ni win bib mnw pN\y ; pim ; ri3iiin pn ."diwjw pir>n"i 'nnm 
Nb p Nb on ntTO ; o>>\ymb o>3nwD o>3n>N nnif > o> dnii ^"w-iw -im biN .b>vb i3»^\y 
o>t> UN opn ni\y3\y pipnn op inm -idind o> .idjwd jin iNib inN winb pp^3 mn 
t> UN i3>n\y oiNi o>pfw on^w NbN n\y-iiNnn rnvjn n»>ifi v>£nnn owan pwi 

.ib\y niN>^nn n\y>£in in pnwi •>£> bv pun -imbi ; n>nviin 
71b" winrw -im ; oni3ni nwiiwri b\y inpnn ^oawnn "iwpnri ^n by\y p^in 
-iiJinri i^m linn p^i o> ^inw ; o>>\yinn ~iN\yb ^rwbi npn 11^3 nprib bn> Nb »~\v m 
•>v n in N3m in b\y niN>^nn n\y>£>n np ^nvnn i^m iinn iwni »v jin"i nwnan 5 mrp-D ^aaa nt'Nn onvyion pa rmiw na-r-pn ^v coano >»\yn\y pn>i .-1102 n"t 'ov nc na\y >»\yn 'v 161 

.4 rnvn ,186 'ov ,noi maoc ,pvw-pt>a 'vi .a»v 223 rmn oinni myiiwri omnn pi o\y»b -wsn >n on o> .m -ion nn on o>vip\y omit? n 

-i>hn NbN wn rn\y3\y pir>n onw rmn p^nn ,(xavw pwn) niwn bib>n in (-mm -idin) 

o> "if 3N iib»\y Pby -inib >3PJiri ,e>»\yYT niPn owinNn pi pbn >£> by id ) t> un pbi -mm 

.»troNb om - nyiiwi otntv' rromri p ribiyri npmnn mynwm mnn Nb on 

i>ip o>nf 3D o>>\yinn nN inNb >»\y-i nmn by ,p on ,v v inn ri"mn b\y m "rbrin 

oym bmnri >ny"rm win b\y n>no>\yi mm n\y>£>n mb nbN o>>\yin \yn>> .punti win 

o>\y riN-i3 7N .vw-ib it> rv>b -i\y£>N >n -iwn rob p>mn "tt>* pim Niri rm>nn win riN b>bi 

.nriniNn npinmnn onpn <w Nim ,mn»p mmn Nom ri"mn wi 

o"imn 

jin pii> -wn \yn>n o»»iom y>*n o\y > > onnn mibm >i*n ubw kid nni^n 

: x 2 'nnNn mrvri" oy imnrp o>mn b\y nnrr m rmt>nri 

pm ,1b in-iw onatn ,im\ynoo m byi\y mim i£)D\y wni ,Dnmf< onai nm 
.YnnN onnon bD pi ; nb'nn to byi\y mini todi ,12^ m-p-iw inNi ,nbpn invi inN 
-rrby piiN ib-p>i ,niy>m iibm omiN oniN innnw ,orpn >m o'yiori piiN >n biN 
yo\y\y •>£) by <ini ; t7UN Niriw ,orrT by o->->i>n imb-r>>i o->->i>n pib ?ia\yi\y pu>Ji3 p '-in 
id .omyo by imb-p> •nnw ,ci3nd Niri •nn-on-n D'mriTi riN-n ,mri' rpriw id inN 
'dtti oniN -pwobi ,rawm pnnrib 'ini id^!? .ivri\y orpmiN 'dtti onmNn t>x 

.piiri!? din -inQ"' n!?i ; rninn p'Nb ii^n'w tv ,m!7\y 
p byi "t> 13N"1 "m\y3\y pwn" o>>\yinn pi mnn o"imn\y 72b ib o\yv> ; n>\yN-i 

Pn ID" o>b>m ; p>^n p>o\yi>m\y >£)D .(pw^i ibwi mmb) inn bN m-nnri p o> -1013 

bv Nnn\y "onn>i oirmiN r\ww ninbnn i>3n imnn "iyn\y on^miN ^diti onnwn 

nwipinw wwnb \y>\y ^n bv riN3m rmt> n djw o>idid mw no>rw vnn -mt? rib nm 

p bvi in\yvn b\y nPPNn nwnwnb p-ono wn otn inw\y o\y rv>y\v r\ yo nbw .m^ miivb 

164 

^ipnb ifu ^nnbn win t> ^sn ; p on ; o"imn . Nbn pwi iPv mn raw n nwnwn 
bvifjri b\y 'nviinri i^m \ym>\y -iiNb rwyn b\y imnm nnmm o>pt> iyn i3b\y o>>\yinn 
>\ymb pp^3 uw ri"mri .nijmiv b\y nniwpn b>bD inw obnn w p>mv by bpnn oiud 
~inNb\y Jinm orm-i^b inw it? »p pninsnb o>3nw iwn o>~inN o>mn dn-ijw >£id 7N n^ 

.o"imn 
bN "iiDNri o>>\yinri pivn mori pat? Nbb Kin o"imn b\y >-ip>vn \yn>nn ; om 
rim iv in ; nbN o>>\yin pi npuriri nip>^n jin oPin mi ^"w-iw b>vb 13>n~i .m^nn 
o>3>nn ; onniDri bv "^nviinri wiNri" ^m p b\y ribnrib rimni wi pn nv>n ^nvn^w 
b\y nPPwn nivnwnri nnmm pf iy\y /'onnn ommiN nwvn" winri ow ; nnN .nnnn .185 'ov ,o\y ,p'»u\yT''t'a !?\y mic-JD 162 
D->oi£3-ni -pn viroiy; p^o vowt^i .(^w onyym ,n-ioo pao >£) ^v pit»£j) n£3Mp rnnno >£) ^v 163 
dtn ino'' Mt'i" ovon mi pi ,oi£3-m ncua onano onvy ^d nw-1120 onano owipn y>n d^wn-ih 
'ovi ,2 rnvn ,185 <w ,o\y ,p->u\yTt'a .oi£3-m noun luovyinvy ^n ^v o->onp m-iip» diuni d->v£31o "p-unt' 

.198 

,nvw nvyvo!? o-T^n !?\y inmnM tin uvoon win" o^owT^a !?\y imco run .190 'ov ,o\y ,pvw-nt>a 164 
n->3i^-i nt'lvo m^i ,vih n->a jruot' inuow fr^N in ,frj-in pau^n ^\y riM^in n^n t\ph nt'ivonvy nnJn -jino 
mmn tik nt'jo ri3>N p t>yi n->3i^-i n^ n>d nt'ivonvy iofr i>n >nv*T^ ^a^ ."t'VBn t>\y riTioMn imn^ tin nt'jon 
•>ivr>a ina ,m-inM m-'ivovyot' Nt'N nvyyon ^\y n^^Nn mvovyot' inano twn p^\y Nt'N ,^vi£3n ^\y riTioMn 
n>n> wi ,iiiDfts d^jn imo pvo ,^j-ina lanovy pn> ,pi»a .^a^ n->a jruot' nuow in lawn 'aiv ^\y 
.'p^a-i t>\y noMot' wua ^•'Vt' 'V1 .•'man \yrp9 n^ pN ^a^ ,nvyy»n ^\y ni->3i^-in n-foo ri'-nont' pi*i» 224 wvqt\ b\y m oi>n \Pbin\y Nin imy o»»iom in ,m ppib nspm rain ,o»b>bN o>\yyn 
,p by .oHin» Nbb pi orvnn m fie imbro :*nj)i nm .ubw o>>\yinn ppnb imN <p>*i 

imy o»imn b\y rwinm nnnin rrnvnai imn obnniw dnij 
win rvn o»imn \yn>n\y ,p>vwT>bi b\y inyi by nbipnn inim ,y>*n n£>Np '•> n 

165 

o>y>nn nN pinb \y>\y yip Nin nwnb o»»imn wn'fj b\y rowNin nmnm . miy o> 
NbN opn onnn mibnn b>yb i3\w>*\y onimw o> pn>i .rrnbrm >£> by biipnw >£>i 
odd inN mnn bi...» mvwfn yip o»imn o\y o> nipnn nwn iwni rnnwn nat? in 

166 

<ptnn nwnb wn'3 b\y inp rnnwn rnnnm ."bwin in? m nbm nii^n n\yy [o>pnn] 
mibnb onim jin <pt> in ,niy\ynn >£> by ,p inn nbynb \xnsnb nnm p>t> o"iDin 
nit? n oy nbn\y o>pnn robni id bi rpomm nimnnw 72b miy ; p on ,1pm .onnn 
lib ony UN iwi .o'amn n> by nbbm mpnn oinnb '^nyrmn rown'' >win iiyn 

.bmn mien b\y nnnpn inmn by rnnto n»mn nmn ip>y\y 
,n>\yNi .o»imn nibnb n"mn n\p\y pi inm onwn o>bnn pim \y> ,011 
»pninb oin in>i> Nbv o»»iom mi opt? o^n .bbi mi ipn niww piprm b\y nnyn 
w ; o>3\y-i£in p pbn nyn nnnnn niNbnb n\y>b \y> ni^p rannm nniin in^bw wrpfj 
onmnn T>nn nbN o^n : 'ornnb in>i> Nb' ,nipn bin i^n bn»\y N>n ranin nyyv 

167 

piprm inyn p^yi no pat? .obiyb mnb oN>*inb Nbi omnnb \y>i ; niwni nimb 

.n"mn n\p\yb iP3 niww 
rmnb bbi o>m opn nbN .m^in Nonb iWNin inn b\y wwv Nin ^f 13 HP3 
; ini\ynnn na bvi\y mini ~i£ii\y" >n n!w n\yj\y rnpi^n opn nbN nnw o"in-in \yn>n 
; nb>nn na bvi\y mini -1311 ; ii>b m-in\y inNi ; nbpn invi inN ibm ; P wi3\y o>-iiin 
-iiiv o>3>nn np-in pi o^v ifm pby N\yun on nbNi o>\y3N ."innN o>vion bi pi 
wwn b\y Jiinnon nnuwpn po np^n o-oran on on n»mn mv ibw ,o"imn 
p bvi of m 01b iwn on ; onb o>N~i3\y o>-iiin onvi inN o>ibm\y nbN Npni .^nvnnn 
Tbnnn Nin ni^ib pwNin inn bv o> rown >\ym nifn .o>pnn ^wjwd on onio£> 
riN iP3 ; n"mn no>\yb >oin ni\y ; n^ ibnn .uiinn mpnn >\ym jin ; n\y^nb nibn ; pnnn 

.nnnn no>\y 
•>bw ir>n ; bbi \yn3D ipn iwn ; n"mn pib o»»imn pi inpi •onpyn npjn 
n>n ^nv o"imn nyibw tio .b>vb nimnn nv£nnn nbi onn inN bi b\y rown nnvnn 
b\y nt> >n nm^n jin ibip> NbN nnNn jini lion jin onvi >£i bv npn^ Nb nbN o>\y3N\y 
ojpv ipy o>Nomn ^bi o"imn ^im nnyn b\y 'ion bi pN .\m> >ai n^nn^n nut? nn 
nwnwD t> n»n n"mn .inp nun o>iiiin o>inn n"mn nvib .onvnn >£ibi w nvomn 
riNi non jin npnb oin bi bv\y ; iPNi\y •>£)! ; vip Nin .n>\yi3Nn rwm nwn^vb nowv .199-203 'ov ,o\y ,p'»u\yT''t'a pi ; o\y innon nnvnai ,a m p^m ,nw»t> \yi*r>D ,D»ao"i 'V 165 

.a a ,onoo matri 166 
>v .onnMi va-n ^\y onvt mti ruw^-in nvm -jn ,o»N-in nyi fr nam ,p->u\yTt'a ^\y inyi tiki 167 

.198-199 'OV ,o\y ,p'»U\yT''t'a 225 nyi t> y>N mum 1* n by nbN o>ninni rmpon bipb bnt>n\y >n .>Nmy pwi nnNn 
TPn .rninn nPwbrwni nnm \yn\yb twd ipn bbD no oinw ipnh P\yn rprpnN 
o>m\yn \n nbp ojpiin n by nnNn jin \yi£mb o>Noinn b\y ^nNnb t> n^n n»mn\y npnn 
jini om> nnwi nn\y> nno >byi ib >ppn Pm» on : onnn nb>nm omby -ponn Nin\y 
o>311dd nbN onn .»oin o>rai o>yn yi^b o>y>\yin o> onm ,om>b hid nnnn bD 

On^DND TIN INK) TV HDD OJ iT'tlliW "IDI *TN 0>NOin OJTIN b\y >3V>*n ObVlfP OJ 03K11N 

o> ,nnNni nori inN rprpnNn nmnnn .npim rmmNn omm PnN ,o>PNiopboPNn 

,n"mn ^yi ind biu >nim >\yoN tp nbyi n^n ,-mvn nwp nppoi niibn N>n iwnd 

ramn 

,n*pm nnint? nwynb nibn inpnwnw <^n by ,n«nin jin \yn>\y Pinw <pi3 -npn 

nbNn rri^pn bD jin wyri Nb) u^ji o) pitwn by inn mn .wnmb wnm yimn Nin 

: x 8 n^'n bN pip> 111 l^N 

p nnNb pi-m pmn po ,M\ya nmnn bob -1010 pip Nin iyo\yo ^d m mm 
mm\y po ,mwi m bo mmi .bbo bN-i\y> bboi mnb mn' Nbi ono nwv> moiNn 
nnn Nbi fiiuifi )m iav imw mm>\y po bnpn ,ntoiNn Tab fia\yi\y pu>Ji -prvi 
nwvw Nb opon ion no "oso nop nb\y) natn now 100 noN'w in .obiy mill? 
nN D'bNWi onoiN bNn\y> r>n\y yoyo ,*ow pbou Nbi e>\yiy Nb iin now bion 

Win P VlON ^Sb W1 !?N-|\y> •'Jp^Q D'WJN 1N2 (N D ^Np^n') 1QN3\y ^Np^n' 
13!7 VTN 12D1 ,f)11Jlfl JIN 1D3\y>\y IN .'1D1 inWIQ N^' N!7 121 TlDQW "T2V 'in ^Np^n' 

mam minn ovn nn inD\y\y ovi-p ii>d D'vwnn !?N-i\y 'd^q 'd'i cd) ^ti^ivi p 

.^W n'2 '\y3N2 NI^V "l^til N2 IWNDI ^IQ^ 

p !?vi ,p!?32 m*mi nmni N'n ind mD^n nmn n»wn\y nnon iw!? wiqw imi 
rnuji N'm ,om m^on !?dqi !?N-i\y ^dq n^' nn»\yi\y nrw m^o i3Tin-i on!? nn^ 

.n-n 
m^Q !?dq in - wvri n!?i jOnnN D'toN '-inN r\-±b - i>\yn 'di pinon -nvw n'n'i 
fi\yy Ji^oa )>a TMJfi o\yfi fii^\y no ba ib*N bus ni?i im mbit fiibNS frnofi >3 .'n 
: otn 13'n am n'nn !?di Y>ni*oi inN-i' ,in!7n m!?N \y dnw ,fi\yvn Nb m^oa )>a 
•on d^w n^n i£)cn 'd nn^ nmv ri»\y pi d^hd mini vbvrt> n\y-i£)n nN^ nNn 
iioni o\yfi 1st 110 ofi\y inva )N3 fit73Mi .(-i£jcn tonni) tiwi^ iwnd mnnpn 
Nba fi3i\yNia i>n i\yN3 o>iiioa o\y Jivnb ,(t i> b>vb) fio>iiio fiai\yji v/ni tiww 
biN o>«i\yfi bv im> r'va ib>aN >3 ovmnb ^wion fiNS fwrn .Jiiiio Nbai mm 
: (od n' N-ip-»i) mo "nnN -nci n^n mDn tiwi^ iidi ,ojhn ji>13> noi i>a o>\yivfi 

169 

oni \y>\y nN~i3 o>-iim b\y oowa >£i by ,oipn bii .ind yan-in mi by innn hd 
ipv nb\y n\y-i£i iwpni ind nNi n nmn> n\y-i£i\y v>^d yan-in .n"n~in no>\yb nnp mm 
Nbn nun Nbi" rw>rt> na^NWD jin^ \y~i3n yin-in ."o>~i^d niW3i wni raw ovn mi 
i>rai bnp ; PbD pwi nn^nn pi nnnn ya nn^nn ; no\y nwo yimn nyib ."rn^n 
1 °.»on)wn bv i£>d>" pipn ; »wi nwv^ on in ; ("omN nnD> nm in o>\yiyn") niib 
ni^Db niND>n nnD p&v hd yimn ; n3m ?n»\y m>nb nnnn p nn^nn nbn> 1*0 
by im rn^nn by in imp )ww nvm ; n-iinn \m nv\y nvm ; ni\y3\y pipn nvi : no mwi 
•>dv wrpfn -idin yamn :pm .'n nbn o>mbN \y>\y nNimm nnnn b\y nniwn ; ~iD\yn .o-'Ji^nn ,1113 pi ,-iriN ^v jO-'-'n rnira innon nnvn 'v 169 
paf v>v pi nnn iid Nin pt> Dtp -jn ,rn^ rrnav t>\y ^un ^v ino yaoin y\pn 110a i^d ,djoim 170 
n^Dn nnvJrinn pa^ vva Nunn pa ntopnn o^a nvy-iQt' wua mn* ,nn^on pi rninn p n^a nnwrin 
n\y-i£3on t"'^n rniooa nvn* nmnTi im3\y-i£3 tin a^wo yaoin irnwavy --v^oMn n>d nn^on pi rninn p 

. vva npoiva nnw 226 ms\y nn bi ib^N boi Nin 111 mbn mbNi mmn n...onnN ombN nnN nibb - u\yn 
N>m 'n nbn bN o»p\y nNimi mw \y> : »n\yyn Nb msm pi n\yy m^m pi mm own 

.mnnn biunb nbnm 
,ni*n Nbu mnn Nbi o\y mmb nnn^n n\yi wni urn bNi\y> >n n\y ism ,p on 
,b»m omyvm inN ipy nnnsn n\y on jjwi in mm n\yy>m mmi >ibn mm obiu 
mNb ?mm rwynn nN nmi i^n in .imi» ,mm n\y on .ism pipm mwi omwyn 
rninn wim£> m iwpni piw imb dnij ,yyw mmb 1m 3 oni\y o^wiNb yimn hn>i 
rninn pi ivmnb momn nmnn i*b rninn nN np* 'm Nim o»p nib Nin >rw 
in ,o>pibNn nib Nin pN\y in ,o»p 'n pN\y omnu nnNi mitw m ,p on .mnn^m 
-nnNi n\yyn Nbi n\yy ; n-imn nn^n nN o»p> Nb 71 ipyi /111 bum pnb mnnn nN pn3\y 

.juwb iwn" 
pn o»imb obii npn\y N>n yimn b\y n no>\y pib n»niii pi nbnm nimpn 
nN 73inn oiui Nomn b\y mnain mynnb mwNiu wnii o>p mnn n»niii prn yimn 
11V .onnN nnnb ini p mnn ipn bbi yimn nn ,p\yNi mi ib>£>N nmi nuuwb PNon 
oy .mrmn omnb "niww piy>n»n pip>y nN it? n ,o«imn im ,yimn\y ib o>\yb \y> 
yimn mivna ,m\yNi .n"mn no>\y pib ini yimn mi pi mmb pN\y -11-11 ,nm 
Nb .n"mn b\y n im n\y*mb nibn ow»b mnnmn mm no>\y mmn m>Ni nub nimy 
n\y i^mb wnfmi t>mnn n"mn ,m3\y .yimn mi nN o\y»b \y> onwpn nPNi -11-11 
mbn nn^mni ,mnin N>n mmn ,o>pibNn Nin m\y omitm omm \y>\y pb yun Nomn 
i^n -nin Nin nn\y ,10 n^N yimn njniw pn> .onvi bv pbm ; "i£iiin ; Nin ib>Ni ; nnv 
nif ibii bN~i\y> ov\y pinb pn>3 oni\y o'i^d bv >3\y i^m ; mniNn pi niww i^n^ bv inN 
bN~i\y> >mn\y vip Nomn n\y i^n bbi bbii n>n Nb yimnw pn> .nn^n nn^nn pN\y 
.n3D\y npwon pi mvo ipv onim> nN nnn Nin in mbn nn^nnw omit? o>bn>n 
nnnm p o>oit»n m^iipbi o^i^nn fn^nn u>n yin-in\y ib o>\yb ^ini mn iwpni 
o>i»n o3>ni yiip on»n o3>n o>3n>3n cmwhw mil ^itab .pd>i in»pnn\y n>n-in 
bib -ID1D yiip" m )iip n^in yimn ,nn>nb .oinvn mn p>f nb n\yp 71b -iivn in ; n-ii 
nmn^mun nubwnn vrv> nn ?nbN o>»w bv "-idid" o\y oNn ; p oni /ojwi nmnn 
u^>vi oiu n>n ini yinin ^-niw pm obnniw inid ?n nmwp b\y nbnn >n in nbnnn 

.nb ^nn onpm omi^m Pianb pn in ; n"mn b\y mo>\y 

nnnnnn N>m ; n"n~ib ijiv nun o>3inu pn nuip m>n i3b\y nNin n^nnn 

bN~i\y> mm nmnnn nnpann nvam ov ,(1798-1871) -iw>bov ipv> n Nin ,»)va pnn" 

: phi mn .Nit? 

bN-i\y ••vwiQb biN N'cn-131 m\y bbno pib i'n pm ip'vo mn no iv n^m 
m\y bibn oiniw tv nib mmn nnws n"ivi\y inN om pin no ndvi' Nb ipjquw 
Nin i>tob aiip pi\y lino 101N pi onb \y Nb on innD nwv3 
niDNbm m\y o'bbno D"nNi mn wii'p D'WTpm m\y nb'£)n D'bb^nQW om \yi 
nNmi "i£)1d mwi i£)iDn\y '^q ubi iqiqd i\yn3 m\y bbno nm pmn NnmiNt 

wii'pi nb'^n ~»>y nno n^i N-11111 227 woo pon\y row wi ivow n)i ivf n) iwn iriTinn lop iwn on'm o> nm 
om ofin>a )fi>JinN fi\yy»\y "oso row pbbnow '"avN o'-ioioo nwro Nbi ppn*) 
i\y£)Ni (vb "c) o"viori o> d'oi (n"£)W "c) -inood oodd miv pi!? fia\yj\y pu>Ji3 
'QDn "tm on'oa ppvo oy>Ni mn np^ ivf n)i bNiw pro ibmn Nbw pprm ">m 

.wv '1di pmo own n) inn 
o3» i^wnnb o'N-ipi win i->onow now ono ^nvi onb pon -inn nwiao nnm 
pbow mn "npno o> naow "oso n)n nbi row) nonw nnvio bib'n "oao iy>N i"» 
onwian 211 mn .on^oo on'n v>vw pwnpi po*>> "on on!? y>ni pvna Nbi 

.1*19 Nb •o'omiw 
.non nby Nnn o3->-> one!? Pbn onwisn bw p' nvw 2'wnnb i>onon Toy) pbi 
ro£) pym row "on ymw 1P imow Nb dn idocw no by on!? w> oP'pob o> pN 
.iion w nvMi iio> ioiod 'N-n nw m' bNiwo niwy ^ai ton) 
t>rvi nbpnn nmnn ninnsrm iwnnb iwn onpn ipn nbN o^tnnn onii 

ppn nbnn -n"n-in nu>w pib p* pnn pi nbn>n niTpn rmp3 T>n nubii 172 .o-oP>nb 

mi ,)vx pnn .ti'mn nnmn mmun n»ot> b pwNin inn by b>yb in omw o>>winn 

.b>yb yimm o»»iom nm y^m Nb iwn 'nnm idw» winn jin v »>n ,mnN ii»mn 

npn^n nn>n n niTp o»»iom nmn •>£> by in / 3 »mw3w pir>n»b inp m wig ,yo) 

)vx pnn .my>nb pwNin inn by Nbi iwnnn in by inv>n bib 'nmn idw» winn nbnn 

mmi3D mot? b inb>nn invnn iwn pwNin inn bv Npm m fie on>3\y o>b>nn n"mni 

<1N bv ; Nbn pwi "t»i3N" ir>n n^ otnw ivio 13>n yp* pnn ,n"mn im :iwi .mbnn 

NbN ; i3>N~i\y •>£)! Ji'mn nn£>ra >nmn idwo »wik» o>>\ymn pi npn nn»p obnniw 

>-in3 ir>N\y rn^ib inm -inwb v>m nii nvn ; "i>rab inp |7i" Nin jnnn nma Nm\y pi 

nN N>^mb N>n ,ii«nin b\y n\y-ii£>nn iri3im ; p>^n pnn runiw -inib inp .nbw 13>ni 

bV3 Nb on piN>nb w t»vinb -inm Nin otnw imb pN nnw ; "onniD" bbin o>v\yi£in 

.i^rai 

•>£> bv ii3in\y Pib> Nbi ; imy oiNn b\y pnwi ii\y i^nb •►iiDbn o>ipn u\y> o^n 

vn£> - nviiw oiNn" n>>if >nm ,p pN ?t> 3wi P miwro pn^vm nn^i on>niiN n\y>3n 

~ip\y -in b\y in>DNb n>n\y in bv jidni P^n \y3n3\y nn bv vi\yj\y >n .b>vb i3»y ni "f UNb 

b\y mnpnn nwnwnn jin ^p\yn n^ pi b\y ~i\ypnn ,o3nw .if m n>b\y inND pipn -1103 

nN~i3 m nmbn i>3 ; nN^ nnnb in .o>n\y otn b\y nbi 1>3 npni o>ibnn nivn\yi o>-m 

oiNn b\y ripnain pnwi oni\y o>i^n \y> ni\y nwin rpofwn nwffi iNnb o>Nnn tdvid 

b\y nnnb 'wid v>£iidi ; i3>N~i\y •>£>! ; n"n"in no>\yi obii n^ win pNi .toikd P nn\yn3 

174 

.onnN o»3-iiid o>pt> 13 b\y ominn o> ; Non ^wvnb onw »v UNb" o>3ib>nn nviin 
mw'D ; pi mpm 'nn>n" Nin ni\y bib>rw p>nb p>i ; ni3>nb \y3n3n otn n\y>3n 
n>ii>nn innvn ma^ob n"mn -iiiv n^-na vpip p^i \y> .n"n-in ppib bn> iv^ wn /nnm 
•>3iNi -i>inb nibnn by\y n>nf>n n^'Nioj^Nn mn>£ibi oi^n b\y n>Nn^vn invi >£)bi .-'t'vy onyymi pic->£3 .jd io^c nwmn p>s pn n»w 171 
,N->j\yi -inn pi ,nn)aio ^p^ai 'V1 .o\y ^aovy m-iipoai 10 io'c n"W - 1 p^n low v>i> n"W )vyo) 'v 172 

.137-138 '»yai 131-133 'ova "Tnnoa ^vo 

.)>v) 'V 173 
inTiUN nvyyo nu inniMvya-T ^oo i3»nv : prot> nam n"t no p'c u p^n nv«« v^ n"Wi n»jnt> 'v 174 
o>«n )in ,-j\yonn m-ina poiv djoim pnn ind ».mvy3\y pnTiai D^viuai *t* ovm oato onvynJ onn>i 

.won o-oitonn nniN n^vyn pin) piov *nn "p) -jojn'' wion t^a na> 228 nTion nrom .nnNbi nob -mmn oiNn b\y pnmnNi pmyi b\y nbn >nbim >3m >nbin 
>in-i m iwpni .m\p\yb pnim -npn t> nwrww mP inp ,n niwn -i>dd n»n-m\y 
mwnn b\y pwN-m pbm n^nnb o»ni b\y rnw by m:n inbn ri"mn n\y pwn\y Ti^nb 
bN-i\y> >y\yi<y b\y o»nm o>3nnt>n by p>* yoin mi nN -pira >n-rtm oninn by 

ri"mn niny ,n>\yN-i .p>* pnn oy ri"mn no>\y nN mmb pN\y >Nini ,nm bi oy 

pwN-m nib v n>nnb \y>\y pn> : o>t> t> inn onim nnron niwni P>ni n>yn\yn in N>n 

-i\y£iN :n>vn\yn in nr>N niwnn b\y nnnnnn rnwn o> .Nb\y pnn ,>nmn onowo 

b\y o»nm o^nnp n ,p im .Nb\y -i\y£iNi ,oy),m p> oPtnsn onnm pwNin 1111 nwib 

nN it? n ii»mn P>ni ,on>by nm nnP b\y p>* pnn b\y ibnnb o>ni-in on o>y\yi£in 

n>mn3n by Ji'mn nnn>n n»ni 11 nmb >3P>n i\ypn bN ^nynnn t> nNn b\y nmiwpn 

,b>yb o"ioin b^N im ,po o> .nPvnvn rnn^m ,nyiin N>n npi>omi3m npnbwnn 

pib ipi piny pwi bmn on»ot> <in by o>vnt>n nynnb n"mn b\y >mpyn >ipnn f n>n 

.o>Nomn nynn b\y o»m Nbn oni^n ><Pi n>ipn nnyn bi noid ipn -wn p>* pnn 

>ni >n>^n oPpNm pip n">N-in 

.m?iN onnn nN mwnb >iNn ; pip n^N-m pib n"n-in pi nn»pn nmpn iiNb 

: pip i-m ini\y onn ran 

oniN nN ipsrib myb mn 1mm nN-i\y ,onoibn pan iid d'tid iwm dn biN 
Nb\y Nbo ri£n ioin ^^dd ,-iyicn lo^n o-n n' bv ri3iQNm minn 'dttq tic iwn D'nn 
bv iwn !7C£)•' n!?t iQfr Niic wi ...m£jcin nnD\y dwd .m ^u 'n iwn 7-nri n 
niacin p nnD\y N3n> 'NriDi .ispin n^n dwq ,c31n iqd n'wni dwq nnvb riTivn 
Di^ !?\y ,'N\yi nn£)\y'ri nti p jptoiND n^n m3^ on^-TWQ nn£)\yn\y iro\y ...po>> 
!?D2 n!?-Tn\yQ ntiw ,ywD ^-T3m ^id* n^Dnw mo no^w d'qwq rib i3n3\y ,iQ^n 
coin "inb 13b nb'bm ,d'iid) o'Con on .nnnN nWp D'TV^n 13'n nN omn ri'^WD 

175 

n"n"in rnnN w n *pn\y inP inpi n"n-in no>\yb obn pai ,pmi \y> ; nbNn onm 
; o~ini o>~inNi ; o>mnn ~>w .nNiwn ijdd bi>p ^nthi p oni pip nn b\y n niib ^\yn3 
-i>\yinb 7111 ni3>nb iWNin inn ?v o> t> 3wn wyv jin b>nnb p^ pnn nn>n jin mn>£i 

.o>3p>nn o>3P^n w mnn 1111m nbw£in ^iin^w jin 
b\y npnibnn nubwnn Jinw ninn jin i>mn 13>n pip n">N-in ,r\»m? npn 
o>3>n o>3p>m nwib pN\y n"n"in rupt? nb o>it> n n>n Pbi pwi\y Nm ownn in ; mn 
obwn ri£ip\yn ^bi •onpyn mvn ot?nP v>13 o>mnn ~>w pi obn bun .o>idwdi 
jin -iN>n ; i3>N-i\y •>£)! ; n"mn .nn^ni nnnn on^nnn jin o>3»£iNDn o»\y£on o>iPnnm 
b\y 'ifji oni^i Jin p^n ^ni ,-inpi npn pwi o»n\yn pi nun p>i o>>\yim o>-i£iiin 
pib om^pn ipv nnnn nN o>bbwn pi mwn ^h n»mn .nnNn inN np^nvn m>nn 
>m o>3p>nn nN p>3ND n"mn ; nnN .nun nnbni 0111 nN o>\yiyn oPn> o>mn 
nn b\y upfj^ND mpi pirn ipn m PP\y -iiN>n P>£in in /'tmnro 1 onw nn" o>vmn\y 
o>PP\y obii pip nn »ian .inNi pip urn n"n~in 111 >n o>nb>nn onw nN pip .o\y ,1113 o'-'-n lino 001^0 ,M"vp 'ov ,n"^p rnjN /n n'^Min m-ijN 229 7n rnysn Piyoi Nb rpmrm obiyn papwn b\y ibnn *rnn op»op pn \y<pp Nim ^bipi 
pibpn nii>f n pipn n^b piyn>ni NbN n-i\y> nyi >byi b\y opi o^dnd p-up m unw 
11V mN>p\y n»mn pib pip nn pi ppibnnb in ini \y>\y nmi .b>byi pninn >pbi in 

176 

pipn m 71P o-rni wrrmnn by mm n>N-i ppo o>opp o>mnn p\y : onim Pb>npi 
pmnn b\y pimim o>nyi dnii n»mn in .ppn nru ppipn pmsnpb nib np>mn 
ppmpapnb na^n ib>Ni pip nn ib>Ni ,omy p<n obnni o>PN-i\y o>nyi ppvnpimn 
nwbn N>n •>b-ii - >b >vnpimn obiyi p^nn pib >ipnn pi npnn in 7-ivn oinni ppipn 

.-ipp mm 
p>bbin nmnb <p-iw n>n >n*tpi ii»mn ,imy Pfn pip n'^N-in b\y pn>\ynb <pm 
nbiys <pp>\y -p^b mi p>pb>nn ppp^n oy ijitoki rain wfprw irmn ppp^n >mn b\y 
.p mpra mmm p*n opib>nn Pimw Jinw pifn .p mmp oy ninN >f n>i 

w»n pmn 
.ppp>b ypn pipi pn Nip p-inNn on paoi n»niii po ini -py* T^~>P omiN n 
nN^npn i^n on>Pi mm ni-ppn ipy o>p\yn pi no-nan n nwwri y>in pm bn 
ppnpyn ni>\ynni p>pibnn nrmnn i^n prppi nn pmcm on>Pi\p\y b\y p>pibnn 
opn winn ppn b\y o>y\yi£>n\y \y»>N pmn yip / o>mni£>nn mm ,p>\yN-i .onb\y 
."pt>i3Ni mb p>pm rpimb pvip pn pN\y nnnp onp Nin Pb*N» >i onmm opito 
7m»p,rDin Nb\y >m iwro Norn bi ,inm Nomn pn rpimb yrr>\y >n pN\y ppin ,-ppbi 
n>n \y>N pmn p n\y p^vn .prn-i>ivb ynn "t> un" b\y invn 1b rapn "nnnn onp" b\y m 
t\ivm nn>n n\y>Nn p byi -idid i\yro ^in n>n w>h p^nn pf 3 Nbibw oi>b ranbN npp^n 
nv>ip ."mibn ~iN\y"b o> NbN mninb pi Nb bn pip^nw vip \y>N p^nn in .pbN nnp>ra 
Nbipb NbN nininb pi Nb ^-iu pwi -inm b\y invn nbnnn v^n^nb \y>\y nNimi n>N~i3 n 

178 

; bbi n>bND Jimn n^N \y">N pmn no>\y .o>3W o>mn iriw i\y-p£> 711 ; on\ypnn bin 
mnvn pi npnn ,-ininn in^nb nnnnn mi>\yn riniN nuw nm^n bv riffinn N>m 

0>3»31VD 13N pN .0>£)f 13 0>N\yi3 b\y niW TW1 ,Omil> N13Wb "lit? >Nn pib "ID1D Nin oiN\y 

.np^n Nm\y ■>£>! inv>ipi pant? 3 p bvi ,ini \y">N p^nn no>\y m-npni pit? y 1 ? 
oy bpnb rnnmn rro\y-i£>n rnifni o>ibn\yn \y">N p^nn nnw -im ; n>\yN-i 
o>Nomn rnun ow .^nviin t> pn b\y nnuop nmnNi o^inwni o>pd ppnb o>iDvinn 
.p>* pnb ivi yimrn o»»iom pit ; N-in>n pppp n nn Piif nn bN n>3£in N>n "o>t> pn"i 
rmb m p>pibn Piif n npw 7m? bv mn' o>bvi£i ii»mn pn ^"^ P^nn pn\y ^n by in 
.on^Pi o»pmn o>bnn ow> ,mm o^inwnn p>vib ^Jbbn p-m£> 
own o^towd opn inn b\y o>Nomn n>3b\y \y">N p^nn sww nm iv im Nb 
pb>nn PV£HPb in nPT>3n p>pibnn rmt> yt> p>pmn pp\yi£i pnoid "nnnp onp" on\y 
>pdn >Dib\y pi -iyfp\y pmv ^pvhp -iv£i by y>i*nb \y">N p^nn ppiiw wifp on .p>niinn .pip n'^Min fpyti /-t p-12 /n p^n ,o\y ,1113 'v 176 

.no 1 mr>n\y 'bn t»p w'n p^nn -i£jc 177 

.o\y ,pi3 ; pi ,pn> 'V ,nQ>nb 178 230 on 7N .Tt>H owwub imo rpmnn morvrm ino>\yi n^dw nn ,o»\yainn pib bNi\y> 
o>3>nn inyn nN boinn >robn win iiyn by nyi^n ,nbi rpbmiai ininy jin wiai 
pim .onim b\y omnnb Jwon mwia wi Ni^nb -mp n\yp ,n\yynb riDbn onnwnm 
oyn nnnN by imwb p^n ,bNi\y> mriN b\y miit> •> napwn \y»>N pmn no>\y 73 in ii\y 

.mm o>\yiian o3>n nbN o>bip>\y o>\y minb ,nnnn 
rmvna by ino>\y jin oon rv'mn .ind o>3W onim >w ,pim ,ri"mb yjon 
nym inynb yjon n-onpy niny by ,>nyTmn wini npt> iyn rprobnn rnit> nb rpmnn 
o>\yiian o»3>tdi o»m o>bip>\y by pi ,n\yynn pib nym pi npnm niinn »ni rpwiwn 
nnn ri"mn ,n>rDbnn rnit> nb trpnni .nimn rprobm rprmnn ino>\y jin o>ap\ynn 
-rpnm nyiinn m^my >ub in Jronpy niny ,o«imn ownih ,o>ptnan nmm 
pib n nyiin pi nininn in nmpn npnn o>b pm ,i3mb v no otnd b\y n>ait> ib>a 
pi Nb ri"mn n np>t>a rnit>n b\y nbN o>oi>n iwb ; ri"mn no>\yb >rm\yia >a by .v>\yyn 
"iwn ,nbynb uy^nw 01 1111 >bi pyn ,nT>n jidn i*>y NbN urn b\y o>3ib>nb bpn orv ppo 
rpbii>bn imny .nnm - * ranm npbii^bn nprpnn b\y rpmn n\y>an i*>y imy^nNi 
o> in ; t> t> inn nid n>by\y np>t>an rnit> nb t>no o> \yn>n wim N>n n»nm b\y n>o-ipini 
wi ri"mn no>\y 1*0 b>yb ipni iiy .nbN nmpnn o>biyn o>b>b^b n>nnN niwpn 
n>bbin n>>ibw>nn irio>\yi ^ni n^iin^n njnnn b\y maw N\ym nimn ino>\yi nibnwn 

-nib rrninn pi biom rr'nin no>\y pi dniwdi o»i*n o>nn HP31 niTp 

b\y rwynb nibn bio>n pantri Nb ; ri"mn im ; p-inNn o> .\y">N pmn b\y ino>\yb 

pi vnn p£M o> NbN ; 13>d>i ^nri' by nb>nnb nnwaNn i^n o>tdwdi o>3>d b\y nmwpn 

179 

: •on wbi >ni3 13>n pbvn Nbi pi>-iin 

P'i^q d'w T»ri\y imi iqd jiTibJ i-i2n , > inn>\yn\y imi n!?n p-fmo pi pnt riN-m 
Nin w p-i£)iDm ,bD pvb n'N-ijn n'0-13 nn>\yn nnn inn 'pn^i ,bip m wqwqi 
,obiv b\y tii> d'vwi mvi rpn wi ,m-ipam miNnb i^ti n»om minva mpbn 
pn biN ; obivi ivm nm -121 N*aoi ,obivb nv^viia n'iq -inn nnin 'd ivi' bDnw 
natJin NbN ,n^"iari ii> nmn nwvm pn ,ovn nbi iq todqnd rimDW ,Dbvnn 
pin pn ,ipnb umv bD\y p'Di .vn mabNi nnnwn nwvoD on'^vi nwiy :n^i£)n 
nm miN pipi oTavnbi ,mnN mnnvi oinnnb i^bvi ^ip^n 12 pnw nvwi >m3 

.nv>o i3->i>\y 
11m bN nnmn nbN\y\y ,n"mn rimn im won ; N>n \y">N pmn nn>n\y nbN onun 1111 

nbN onu ,n"mn rio>\y pn b>yb i3»^\y >ai .n>n\yivn n>bNi\y>n nw>^nn yo b>bi obv>n 

o>3ib>nn ^abi svv n> >3bno f rv mn>ab piiD>f n>ni nnwv nyawn ^bvi pn ww p^nn b\y 

.•>3ib>nn ^jp^n bvann ov mia nbwa ^in>\yb <iN\y iwn ^ni-^jp^n ni>^i inpm nxn 

innn b\y n pib n»mn no>\y pi mvi nbn> nn>p nn»p ; n>\yvnn nN^inn i^n ; i3»ni 

b\y mr^nn wb v>m b>vb w^n\y n^Niorwb nan ww p^nn b\y yonnw nm3 p .ww 

on^vi n'ii^" 11b \y>>i ; i3ni3\yia >a by n»mn 1m ; \y">N p^nn .13>d>i iann nwj^n 

obii ni\y nw>*m pi ; o^i inw Nm ; nn3b bn> now pi ."vn mnbNi nnnwn nwvm to a nvrrw ^n rn> 231 nii>fn ibii iii>*n by o>N>in inwnn >Non\y >\ynnn p^n jin oi\yi by o>\y>nn 

idd ,\y»>N ynnn rrcn pirn .rpmy nwn pym iniN \yi£>nb iwsn >ni3 m pi pni\y minpnn 

Npiii NbN onim b\y nimon rpmn mynwnn ipy Nb nam nv^an jin p>i^n ,n»nm 

iy»* m .oninw miynb wn o> o»3\yn pi niTp nw> .•onbym >3>in pii>* pyn ipy 

bn >ni3 111b nninn pi\y oniito o>ni3 o>3iinNni o^wNin pi o>mnn irw b>yb 

: 180 \y">N pmn b\y nbN onu by w>bN ^^n ini onu ram .o^mn 

o'ptnsri inn pi ji"wn D'aaii mi mpicsn mobnnb wn onoiy Tin "o oni 
obynn imi 120 r>n nan o>\y nriobi ,nyi im nbi>m wm ow >bi dpi dn iposw 
,pi*o o'to T»ri\y imi 100 »ib> nnTi Nb -od tp inrowm wowo rrri Nb -od bip row 
d'ini nw bDi biN ,i7D pyb rp N-on rpoia nrown nnn -od yti Nb d"> inn pn*i 
>'*<; N"nnriD bii> o'o ndqc byi 'so in*' iwnd yownb nbN ami 

.\yiT>m niinw obnni nm indd 

>3\y pi n pmn iw> ,np>t>£)ni rmvnan >bnnn mypiin m\y>£>rm isn in 

jin >biN ni£)p\yn\y npyio by mi>t> n 11m bN nnmn bio>i tin nbin \y'>N pmn .o>mnn 

by onit>ni mbrpn imy pin 'oini rpmynwn ny>w pni pn in ,jy>nbiN>nn uio>\y 

by nt> finn n»nm b\y irm\yi£> .n»nm b\y n>ot> >biiv»ni n>3in»Dn min npmi o»yio 

iinn .mnb nN^nn b\y m nipn by o> niinn •>£> bv >-nnb nw^in o->-i>if nn o>bbin nbnn 

o>bn Nb\y Nin o»f Nbpn nnipDn ■>£> bv -iiin bN m-nnri pi b\y iiirv nnw ; \yii>m ojdw 

ttiodi b'^n n> bv ii^w on^v nwfu >in b\y o>bbin\y n>3nb v>vi \y> *jn .d^n o>bbi vty 

•>i> bv mni£i\y o>bn wnnwn ,p on ri"mn .poib i!t>£>n w >-nnb niN^inn bv nwpnb 

bo>i 1111 ppi inwi <p 13 inN iv^ onw npbi nw£i3 ^j^i boib w o>vnnb m b'^n 

.rrnnn nwn o>m nii>£i\y b\y ^t? 13 omn rwynb 

181 

o>biipnn ni-npnn ov ^nnn HP3 n> bv Kb wmn jin \yi>n rr'nin .11^1 nm 
111 .oni ii>iinn n>o£i\yD rmpb pvn -iin>N •>!•> bv n!w ,-inn bN rrninn pi jin o>p^dd 
•>bn-ii£i pwi inwn in pnb lain oin n\y ^f^nn i^nn jin o>o~i£id o3>n nbN rnnpn 
v\y-iin oik n\y i>bn i3\y>\y n>d o>-iiin mnNn nronn >! vnpi rr'nin f 313 ini .i»nni 
o>bbin bi Pbv bmb o>i»n pmvn b\y mi rnnn wm n^ i^nw ppinw p>t> m ; inwm 
•>£) bv nv^inn nn^v >-nnb riN^iririw ivio 13>n kid .n-nnri obwi Jiwa) •on o>-i>if nn 
ninpD onwb npn ninw nn>n 10 ravo nnw ,Jiwa) >in b\y o>biipnn onbin 
iwp Kin riN^ ov in rmipnri bw ouwa jin isuri \yii>m -ihidw p3f pN .o>biipn 

182 

.nbN rnnpD b\y piyn opinb 

183 

; n-HNib . \y">N p^nn pib rr'nin pi\y bunn b\y ^bfpnifi oi>n o> p>^b \y> 
p\yii>n riN pvb bm> n"mn\y pn .n"mn b\y n iwnd inp n>bpm \y">N p^nn t\iw ^di (u) n"t n p-i£j \y£33 ra->\yo oip - 10 io'c n p^n nv«« ^^ n»w 180 

.n^ pta imn ip^vi i?>v^ m^aa 'v 181 
,-iriN ^v vy'Niai <)»>-o ,m"V ia vv ^aaa \yj-no nn m>n^ lain towon ia\y pwi? woo ^\y monTin TTvn 182 
n"mn nu->\y tin a\y* nvyp ,tin^ noiv^ .(n3p i"V) inv in^wai <roi> n->aa ,110a pi ,-itin ^v T'nn t>y yna 
mojo iti o pifc \y .(a p-12 nt^nn ,onoo Jii*ti) nai nMinn ,onva 7-11* )->hy> \y-i20 ivy^ D'aoin oy 
n->a ->3£3a onvya onv iw\y tv 1010a vy^ru dtn ytiv rnaio nnM mov .o->poi£3n pa n"mn nojot' mon 
lo'c n pt>n iwt'N ^^ n»w >v ,mon rnvt ^\y rnwi n nvt -nawt' .t'N-ivyo rnwv ^a na\y ^n pMvy pt 

.Tfw n""T n pi£3 \y£33 na^o oip - 10 
.c-Nfr twiovy t'-t ain mo ov nrvvy no mti n rnvn 183 232 o>i>oinn nin>£> no 7m nmi prann nid onnyw nmpnb mwp rwnpi pnimni 
n ir>n\y bip>\y ,ynon *tdn bip>\y naiDi \y">N ynnn no ,om omwn o»3i-ipyn mrom 
\y ; >N ynnn id .nmb nvnn rpoavyn nwffi -m> 7011 ,omy nmpnn p pnum >3i*>n 
in nw 13>d>i rvomb vip\y >n y>N\y nynpn n> by "TOwnri" win nN nwynb boon 
ipt>£> o>pt> 13D bo\y miwn by ib>£>N rni>nn\y n>yio by Nnn>pw n> by -nib nmnn 

.on? •>} Nbb o^mi pn on o>\y <in by rnnN 
no>\y b\y wibnn >aiNn iiNb .mbpm -mpn n>d ri"mn tit ; rnnN nmn ,011 
b\y np\y>Nn by rowNin wnii my\y3 imny ,nnnob jronpy npn^n nym ,\y»>N ynnn 
w^> -wnd ynwnb nbN onii o>wi nm boi bim ,-nynN yar\ b\y o>b>m in ,rnnN\y >n 
-wpnb nitrvnn mn ri"mn no>\y ,nm nmyb .»b»^ mnnno bm o»o nodp byi >£>n 
o>mnn np^mwNni mronn ; o->i->oinn by in \y-n£>m yn^n ri"mn .nnm npmm 
nnnn ,o»:nyn o>bip>\yn by im ptann mn onnyw mmn nmpn <im o>nn£>nni 
yo^nbi o>n>if n o>>m nnabi \y>nnb mw o>yon iwn imy b\y non ntȣini nw^nn 
NbN ir>N ibysn bo\y mm npu^mni yupi i\y mn ,p 1m .onrw o>>m \yinn iro nbi 
pi nb>nn ib\y im rninn mynwn iwnd ,r>ni3pt> mi mwbi bbon ^ww ,imb ny^n 

.mmi o>bnyn o>mnn b\y omn mbipi 
13>n ri"mri no>\y ^wn .-mp nn»ND ri"mri b\y ino>\y nbN o>oi>n bbn Npm 
NbN n>nipn mriDbri n^i "iinab run bv ^31^'n bip>\yi nibn>ri in inn niDDf ^j^i dv^d 
innn no>\y jin ^DNb in>3 .omynwn bv nipmv v>£i\yD\y pwi rninn nmpn imb nb>b^ 
bv nmmn tiv ,'nnnn laiDn invn ; nym niNn^v mi^wn ^bD i»nnnb ^in \y">N 
•>3bD nii^inn nbiD bD n^n n"mn no>\y ^id>n nm nnwb .11^1 nvi ^^ninsni n>nmm 
mmn b\y pipan pwi vrnpiynwnb in ttjid f n> bv nrwinn mpni3Di nP3i-ipv nnnv 
.pniDi£inn bD bv winn obwn n> by o>i^mn o>-»nNb im na byiwi ijidw 233 mron b\y >no>\y ip y>*n wn n»mn ,tnpn bono ,P\y mmwn nvpan n^vi 
omm Nbi 1 o , oP>n ,o>\y3 b\y >3nnn oinym topi .npobnn rmpt>n nptrib mbmnn 
nid yiwm pm iwn ,o>\y} >ub ib>£>N ,p im .o>3W o'Nwn ipit»y >w by onnaa 
,(o\y ib>£>N m rom o>bin p>n rrmrw <in by) mmwn win vman pib -mpi inpn 
prmpom o>DDinn ino>\y b\y o>imn mnt»n by n^nn pwi y>i*n p>n n»mn 
pD ,10-111 nripm mbwn w mnnnn ptnsn tii obiyb n>d ri"mri b\y mi .npivnan 
p no iin p~ii ,bNi\y> mnm o>\yi b\y nyi^nn mo^b yjon iwb w^>\y o'iwn o>nitri£>n 

.ov>n up by mimyn mbwn b\y pmyn jipjop iw>ib imn nid 
nmnn >i\yin b\y >m»>o£>\y£)n pnynb iwni n»mn miny >nyib ,nm bo oy in 
,p mo .mvnpim mmw b\y monmp rw>£>n nob mibnwn pN oipb nT>nyn mumn 
.inp nimn ri"mri b\y mmn-mmnn in\y>£in mnt» by yiown pwi jiddto n n\y>£>n 
oip>yi in .mnins mbN\y pinwi Nb\y in mombi n>jnt> boi b£>>o n»mn\y rnnw nm pN 
mipiw manw b\y 'ino-'mw inyn ny^n ri"mri b\y mmwri n\y>£in onnn b\y 
mmnn rnit>nb mmnn rm\y-i£> by n>m N>m rn mbipnnn mobnnbi nmnn mont>b 

.mbbon ino>\yi nibnwm mumn 
miripy manwo mmwb niWNin wnii ny>p ri"mri no>\yn nbiyn mmwri n\y>£in 
•>u>bi£>n iyy>y±> ip>yi t>rvnn ri"mri ,inibo .ni wirwni rnipn ,minnn monpb m\yym 
b\y mipiwn mv^bisn mmwri n\y>£>nn p^nb obnni -iwqn ^nvib *jn . 2 nimwn b\y 
npri np^o-ipimn obiyi mmwri b\y >o£)\yDri i^nri >£>!?:> ^n niti i»nnn\y ri"mri 
<W bv .11^1 jin^ .wid-ii p>n bv om>n iin rannn n^fwn >£) bv m>nb pim p mwn 
-iiii ino>\yn nbwn yipyri ; mwb mnoiinri m>iD^ b\y rt>~>yo wn 13>n ri"mri\y 
bv nbomri nbisn bDb ^bjp^ii ^j^to pn>* inn imn pwi i»nnn npb-i:r>bri mm^nri 
mwn m>iD^ b\y mm rw^n mmab n^wi mnwn by inbD ; vi-i^n nn mv^DNi o>mwri 
nro n>nn i^nn in p!w t> n>nn 13>n ri"mri\y nwu ^pb-ii^-npvnpimn m^nni bupDD 
ri"mri\y o>N\yi3 ; ro \ym>\ybi mDDf b m^piwri omanw i^n Nb ,o>ofq m>iD^ niti ub\y 
m>iri^ri jnpnn ; o>f-io3>Nri piwb ~i\ypi mbwri mbNwn i^n NbN ; orr>!w t> n>nn pN 

.inri nnwb oribw 
b\y o>p~i£iri n\yp\yi T)V»\y omrp Nbi o>3p>n ; o>\y3 b\y tnnym ^o-ian pin ^ab 
n^ pi pbro .n"mn b\y mo-ipmm mmwn no>\y miw ~i>f nm >bbD pi y>in ; n^ pbn •'ot' ''o-ofrTV'i 13TI311D ,-n^pa .'n pi£3a on^v -iiann tih a->m3i ,on o->a:m» o'-jfr'ni ifr^n onvyion 1 

.rim-in nnnTi ^\y ni->\yvon nTHoiui ■ticti nuioM tin o->nn in^io piNi\y 

.1.1 1'vci ,mmw ,ut>^ t>y nooano n->u-ipiot mmra ->u£3\yon -ra^on pa^ •'u^Bn -To^on pa npfrnn 2 

\ynpn n^ djow n"mn .m^N^io ni->ia^i Tnan pt^ orvnnt> ^au n^ n rrnav «ip>n ^\y ntajon apv 3 

.'^ pi£3 ,nia->ino ,inn ■jat'V >v .on^N onTin pN Nin -\h ,frN nfrNwt' i^omo ip'v tin mvnpim mmw -jh .mmwn Jinw n»mn no>\yi o'mw-ifj-o^rmri o>ibrm >w m^nb 
.•onnn imnb b>ipnn >m w m-i <pp>\yi mmw : ai ,m\npim rmimn robwrD 

n>tntr)ttt iroiym nabv^na n>tntr)ttt mmm 
inNnn rmnb mil p bi b\y m\y£>inm rromri imQ-io^n twits oyn mil nm-D 
b\y nii»nnnn 4 imrm\y ,w ; n\yin nw> jmr> n miiw m^-i mnn <p> nob on>rvn jin 
o>bip>\y -nyniw -nil .o>£>1£di o>3Jiw m-iin >n onb ma-mi pob\y pub m-iin >n bbo 
monon n>d ; m-iin pi ribiyri Jronnri mont>b on o>n\y o>anw m-iin >n bo onrmn 
inNi inN bo naaon b\y n>wn NbN tipn n mom? nn ,oyn npm >£> by i»nn pwi biysb 
pwi nmabw o> iNom .rimy m-iin nmioi <inn\ynb mmt>ri n> by i>opbipn nm-mb 
>n bo 'in ; m-iin p ribiyri minon mont>b <pnw ipni miib <p£>o\y >n pm Kb ,'jwki 
; m3nnn mont>ri jin -m>n nid nid m-iin nmioi mfmnwri n> by oyb imy jin ny\y\y 

.nrw rwpmo rib <p£>oi ni <inw kith 
o>3on o> norni nwyn oyn miiw pm .m^nn mont>b pi yju m bo\y -no^b iwn 
,o>Nbo mf >n by mapri m>mnri mom? n .b»Nn -in p>D ,o>£itm mint? nmpnn ovarian 
on nn ,m -ntr>N boib w mwb otn >n b\y onm pw mwiw Nbi mpibN n>d ,b\ynb 
i>onni nun b»Nn pN obiyb ,o>mipn o>p-ifn d'nud >£io *tn >'nti mont>b manw opn 
-Hf >n by -iny\y >n ; p by . oind nmt>ni NbN oind by oind b\y mo nbysn p>i^n 
oy mil nn»p p on NbN 73 b\yi n« biysb mo^ mbn oiNb pN in ; Nom nid o»NbD 
b\y yi"nn mil ^D^o^jbri \yin>\yri . o»NbD -iif >n bv niapriri n>d nnpm mn-H3D nnN iwn 
mDDfi >ibn Nin ,rnnN nmi3 w rn^n bD b\y w ,n m^n b\y nnpp jin n>oinb wun >n 
.mw pwi m-iin >n bD o>anw rib ovn miin p-11 in ribivri mannri 
; mmt> n ov m-11 ^miiD b\y mrnpnri mi-inn ipv\y m)iri by mbynb pn>3 ; jin^ ov 
onnN o>ii-i -iwnd m-iin >n mt> ibiw b\y o>it> n 111-11 7p£>in ovn miin ribivri mint? n 
^pnb o>bii> vr\ nbNi omym o>n-i ^uri'ri -i\ypm .rnnN w n nT>ni onb o>3im pit 
>i vnp ri"n-iri\y mjiinri pbm ipn-i ^n .o>mnn w nm f m> ^bvi ; o>if n oi\y ; nn>nb 
m-iin >n bbn riJino nmrw mjnnn mint? n NbN p^nri m pn bN~i\y>i ovn mm >£> bv 
>n b\y inNi inN bn riJino N>n miN\y3 NbN iriwbi o-iu nnob nvpfjin rmN rinm-ii m>i 
p>i ; onnpn on>p£>n >bvi o3\y> ; mN~i\y •>£)! ; o3din .rninri npm jin^ .rim) o> imn ovn 
mn bv mnnri mint? jin b>V3rib onu bi -iwnd ovn ^n^bwi o>ip£iriD nbN 7N ; o>mnn 
.imn "iii^ri n> bv onu ^la^i obnm pwi ri'ibn ovn bv minN w ibN mn-ii3 maib 
npo-ipmi mmm ; iPN-i\y >£ii ,vn ommmt? m m-iin >n m^-iiri pnn yupri p^Mnri 'V D'-u-iQt' ."ovn nm" 'waa ov !?vy iaioa o^jivo mh )hi -\h dv w\ti> nBou m-TTjn dj rr'ni^ \y 4 

.'a p^na 
p-i£ja 'v "p ^v .'vaun uawon t>\y nui-ipvn -in^i n^ inpvt' i»*y tin i^an ^lana, t"'Nnvy yaip ^^ n"mn 5 

Wiun ni->3i-ipv nia->o ^\ya riN^i ronon 'pma iwvt' nap m^ o-^d ina iio-'n n"mn runoa ,nm ov 6 235 ro»nn iid ri"mri b\y mvnpimn mmnn nvpan >mpy pwi ,p on .bDb npirn >ip\yi 
.nnN nwpmo rib <inw o> mnnn monob <p£D\y >n bD .mvnpim mmw b\y n\y>£>n 
b\y ppp mnn by mbynb mn pro ,ibN nmnpyi npbbD mvap <w by in 
.onnr>n o>bip>\y ipy nb manw Nb in mnnn monob byifn m£>i£D pmw npt? ibmN 
N>n ; -inp mmyn ,mvv nmn .mnnpimn rmnnn boi onb> N>n 10 mt> ibmNb nn>n 
JTonn niDDfb manw >bbwn nbN on nbN o> . ipkpi mim nmNn pbm o>-i>f n 
•>£) by o>m-iiy\y iwnb -i\y£>N ,*pb nom .n monob o>£ii£D p*n> in nmmn m:n wnbi 
n*>n ~i\y£)N .m manw >bbwn in nnimn mnnn monob o>£ii£D pm ,omb>n np ,mbnn 
pyn mmn in rr>£>b\y n\y>£>nb oNnm ,m£>m\y Nb in mmb maiao vn> o>\y3 >d iwnb 
o> >d m£>*b n*>n pri p .p^v >m manw Nbi oyn mmb immiNi imbyi mfmwb mra 
IN rib m^b oniN m^nn nnimn ronm onwsEPn ii\y no ism vrv> onim Nb 

.nniDDf b manwn omN nbtns ojividu 
biipm mmw b\y n\y>£>n i^yb -imnn oDnn •ofn mniyn mNbnn ttvti iwpni 
<W by mpinn niDDfb o>3Jiw o>3ib>n >d nomb Pby .mm N>n >vnpimn obiyi 
bN~i\y>i oyn mmb mNbn manw NbN mmra pw o>\yw ,mbnn Jiimuo omnpot? 
mm b\y o»)nnn o>oi>nb canw onirr> Nbwi ,mmm nm\y n>pam riN\yb <w nrwm 
ri"mri b\y mmwn w>\y in ibN mmn ,pNi .mm »nb o>3Jiw opn on o> bN-i\y>i oyn 

.owin o>pmn nwibwi nNm\y >£D 
»n >yat wa :»3nttn arnab b>H7ttn >vnn »mw ttt^tt <ii<7»^a mmw 
onirp Nbi o>3ib>n ; o>\y3b npoipini m^nn ripo^ p>3vnri ; b>vb din'w ibnnn 
n\y>3n Nim n nniv b\y ^jwn pbnn bv ffinn ; bN~i\y> ^jidn >nib\y pi\y o>-ii>n i^b 
pobwri b\y bN>i>Nri bv nt> f nn ; i3>N~i\y >£id ; nmy ni3ii>-in n\y>3n .ri"mri b\y mmnri 
o> ; ri"mri >irDi -mi pwi >^in n^ ibnn .ri"mri b\y mniJioiNn n\y>£ini pnori ^n^ri 
mmwn n\y>fm b\y ^f 13 i>d-id iw> ^nvib in ."mmw b\y n\y>fm"D \y~ii3Di pwi Nb on 
b\y mni3ioiNn n\y>£iri pi\y npnn by prann Nim \yn>ni >ib> mm Nin\y n"mn b\y 
.•>\y>b\yn pbm mmw ; n"mn b\y mmnn n\y>fm pib ; iWN-in pbm mn>3\y ; n"mn 
npbDnn .n nmv b\y iWNin pbnn p mbwn nmp3 nm bv m^m b>nri3 
o3\ynn pi\y wwnn nnp3 Nin n^ imo .>nmn 'Pinn imnn b\y npbDnn in m^Pinn 
mb>b\yn mmnn oibin n^n omm Npm\y Nin ^ivw 73 bv uvi^n .bN~i\y> rnim ^lon 
•>i>ronb iipn 7NI imn bip>\y >£) bv biV3b wwn oiNn n>3b ; m\yi3Nn n>niPoiNn b\y 
inN nnmnm m\yi3Nn m)in b\y nm^^n ni\y Nin 'Pinn imnnw mon nNn ; rnif nn 
m3>wn >vion o3\ynn jin wnnb m>bf-iimNn npwuNn nmnnm nnnn .o>non o»nn 
npbDnn ,p bv .o>o£iw m^m yxwn minn ^nnn imon ib>Ni m >n b\y o>pt m^m 
ofwnn b\y m>bf-iimNn m^nnn m>bDnn NbN pw minn ^nnn imon b\y m^nnn 

.•>-ibip>o-i£in ^im^n ~i\ypni >vion .259 'ov ,nvi^nn m:n ,p'^ 236 niim?n .n niiiy b\y >\y>b\yn pbnn \o mbiyn nnip} nm rmnnb nny <piH 
by rannn b\y nii»nnri mjrmn jin msib wm by vn^n nm \yin>\yri D»m ,n-onnn 
niirm ,o3£1n .nmipn npt> ><n mK>w m^nnn mPirm niiob pn in nbysin ,n>mw 
on>rori n mw b\y o>nin ow> in .otnd niiob rmnn ,r\wo im n)»)*> nnt> by ,nbn 
,o>mn p>D nbi onrmn >£>in in inyn Pyi o>rai3 ombN niirm pn b\y omni pi 
or>N nbN onm ramon mwi <inn\ynb no o>\yii3n mbii>ni o>n*n .o>N>i3 in o^ni 
JiniQ rn*nn >a by N>n •onnn imm ramun nnon ,nm nniyb .iii>*n bbi b\y inbro 
pwi on n mwi <inn\ynb o>\yii3n mbii>ni o>n*n .n>h bi\y byi oin bib mibjo 
,o>3p>nn b\y >mn it>nm omn» Nbn b\y rawri mn ipy ,nnN .o»\yoN bbi >3iipy 
m>\yoNb mNbn msnw in nm <in by in .rninri pn nin bib it> »» Nb Pn nptnbiiN 
i*>i pirn ->yiu ,p by .•onnn imnn Nim rninri ninn inN iin oim mniyn nnit»n 

.m >mn ni^ mvn i£>nn\y> nnimn rannn >mw npt> Piin bi 
inmoi nbjrnn wn >yion ofwnn ,mN oipn bin ,rprm>n ranm ,o3£1n 
n^nin n>bN-io>3 ntrpj k^mi \>h .n>nipni nnbip>vn£> ntrpn NbN n^btmoiNn 
p>fon nN nNoin bNi\y>i >yion ofwnn b\y npibip^vnsn in .>yion ofwnn b\y n>ninn 
obbm ,o>mwn bi .nnimn rannn nii>t>n onion o»nn nN p\ynb >nipnni rninri 
o>n»p ,pim .n npibip^vnsb o>£mw n^ri n^nn nnwi o»nn onirp Nbi o>3p>n ; o>\y3 
o>i mi-m ^iin o> o>£)p\yn iwn rmw jippPdin pi o>nnn n>o-ipini ronm o> 
bv rinwn riN ri-pmnri inn rnnn pib nuwn npt? Piwn pi m-ppb iwni o>\y-i£in 
.ii»mn b\y n>mrin in\y>3rib mnw p>ni npoipim o>33 npvi Pn in .pvPwn nnt? m 
o>biinn in bv ^inwnn >3Piwn ^mwn ponn mn "i^unb ni»n n>nn n>mw n\y>£iri bi 
n"n~in no>\yi .rannn b\y n>£HN bv pn>nw£)\yn rrrm o>bimni nuwn npt? Piwn pi 
ni£>rm\ym Jipo-ipmi ni-i>m nmn n>3>iDn mint? n nbvanb nNbn rnanw i3>n n^ pon 
•>mw bib mnvninn mPmPn npi~i>nb <iom riNn ; nni~i bn n^nnn nnt? mi nNbn 

.n miiji b\y onpn pbm uwn >ai mnan 

•>£) bv .">3nnn imo'O b>ipnn »>mwn TO^nn" tin pnwb irip pinb pi>3 nnv 
b\y >inan o3ip>n n>nn nnwri ranm n>3>iD nnnf i \ym>\yn n>bin\y -im b>vb -iDN^n 
bbim ^nuioiNn ^iwirm '3wn tin i3p\y> mnan b\y nnbwa >dtt iwni mnan ^iwp bi 
; p on ; b>V£iri nnimn ronan .>nmn >inan imon b\y (n>nipnn nmnn wiibi) >\yi3N 
bbii ,n3nan >i\yp bib o'sjitog mi nr>m on\y o>3>3^ oniNi pi jronnn nnnnf tin 

.oto Nbi o>3p>n 
o>n\y o>anw ; o>mw b\y invnn un^ rannn >i\yin bbi\y ^10 n roion iwb 
tin n3p>\y n npvio ; p\yNin mmwn ibnni ; b>vb .ranm ruj^nn n-onnn nnnfb 
b\y mmPin tin napwn n npvio ; >3\yn ibnni ,ini P>ni ; n>3nnn nnnf n b\y nnpn 
o>3w o>bip>\y nnv> n >T\vyiv> iwi\y nvm bv nPvnb pi>3 ; o3din .n>3->inn nnnf n 
b\y Jinoisn bin>n >\yaa pbn nb>v»n onm> Nbi o>3p>n ; o>\y3 Pt> 3> iwn nnnn obwn 237 \y-m n»mn ,yi\yN-m mmwri ~px\r£> ynn ,b>vP i3»*\y >£D 7N .\ynp >in o^ro robnn 

.m pbn o>i>D-inn o>p-i£in rwibwi rwiw >£D ,ino>\y >9 by rrmsi n rt>mb 

: nbN mil pinb in-o pby\y vp-m nid rv'mn b\y mmwn n\y>£in b\y m ~>w ibnn 

iwn m-pron nn ov ^d tov ["nwNn ov nrr>\y rain tw ov^on mvowo] mi> t>ni 

V"q wnw o'wnd m on'mo iwN nri^virii -iti*ri niavi pbn mp' o"> o^wri 

?mrtfi b\y] fi>ni>3t ivma Ji>\yuNfi rmna isn Job >bba ain pi nqi> imnw 

.»n >ya >*ma >vm pan Jmn >ba )b3b fiofi m>3* [Ji>\yiiNfi 

o\y mpannm n-idjd rpjora rpbvinn nmnnb n»mn b\y mfo nid »»n ^i nuo >\yy omin bton bDb NbN ubi o>n> jronNb Nb n>d rrmn roiiD >d pat? y>N . »!?»n 
mmwb npwi o>\yw n>d ind iruvo 10 .>vion ofwm nbibD onwn iwn oiNb ominn 
"o»nri" r\wst> rmiDnn ; n3nnn b\y rronnn mb>V£>b manw irw iipdd >mnn pwi .n\y \yyrn .208 'ov ,'a mo ,n"mn 8 
.n -t> pvyrpp naa 9 
,innNn naoa -ivwa n"mn nwoa imvovyo mart? inn nri£» .n"mn nriaa nnao mio Nin "o»nn" 10 
*wn '->nn ona-ivnN nom m rno maion^n mowon" ina -nay amw -iono cnn ,noNm hw •'Wio 
(do^n '£3ii£3 naoo mvwowian N^ioi^n pvoo nn\ym...'>Ni''-T ivtivoi-io ~>r> ^v N^iofr^n ^o np^ 
.("notpnn oipoa» o\y) "...nnavn nTitn N-^ioi^a -\vk a»nr\ ix tin t> ^v pp^ ^oo \ypam 
/'D'-'-nn" tin awi aw t-jjo ,"nnavn nTitn N^iofr^nai !?N-i\y mi ivw o^nn t^" iruo ivy^ ,m iomo 
noa in^a ,n^N o nat -jino .nnnTi >ui? "mana'n nmin mnJnt' nonai "O'-'-nn rnin» /'O'-'-nn t^" 

.inwoa "o-'-'n" rmon ^\y ivovyo ^v "novt' irr>3 ,onnM nnipo 
K^io^^n" : "o^ioi^n n->£3iofr''£3"i "n->3ion n^icfr^" : n^icfr^ ^\y nnw >n\y pa nTona nma n"mn 
niNi jD'-'-n Tipo iov -ivyN tin \ypa^ ,o->->nn io nt'vot' oonnnt' \y23n tin o->yo»n oo^v o'-'-nn Nin n-oionn 
i^na on 1 ? ppv oinn -ivw mvn nuioMa npoivn ,n->3ionn n^icfr^n noivt' "...D-'-'nn nw junP 
npoiy "Dotp n\yN^ d^ni ootpvy traiw^an nato nid rnipo..."ivyN ,o , >£3iofr''£3n ^ Tf>^v>y>a" p^vaan 

.ivi^po mti rpaioi^anvy •>» tin pi d'-j^jvo "wn o^^va 
>£3it7fr>£3» nnnN o^^oa in n->3ionn n , '£3icfr''£3n tin -ip->va n^ia n>d p ^vi »o»nn rnin» n>d ^Nn\y> rnin 
ona mront> o»o\yn vpi >3a ^vi ^pNa maiu nma o»n Mt'o on> >im ^nsn o^ivn n^ ...o»nn ipn titiom 
npoiv d3>n *wn "D->£3iofr''£3n n>£3it7fr>£3» n>d nmnTi n , '£3icfr''£3n io iup p^n pi .(145 'ov ,o\y) "dtn ->3a 
y>H n\yN oo^iva non [...nai o>t >im ^nsn o^ivn] d^n t>a...oat> 'a-ivo o->ovya mvy [n , '5in]"...Mt'N »o»rva 
n^ tn ru'Dvyn mo d^ni ^vb ^awo d^n o>3roi on>\yN-o on>nnovi o>i\yi> pi nai n>n\y m^i nt^aN n^ 1a 

."n^v o'Tfti ^iMa -iwon o»nn ikd 
>Ti£3>t7i vvon ,d3om .Mipoa o^fran D'wcn i7\y o^wa dj napiwo o^n rnin t'N-ivy rnin mTi 
*jn ,»o>jfr>uv)o o>dwi» iN\yi o'-'wovy n1^a^ ,o>3N^o o^aaao ona o^ovn ma'ct' onn Nifjo> n^Nia 
•VNrfr o^nin unwDti tin ,^-iNn ^n n>d ont'viri -iwn onatn t>y n>d o»o\yn io rnin rna>w uvon ox.." 
o^ivn rnin ,^-iNn rnin n>d ^Nn\y> rnin (146 <w ,o\y) »...n>d ^-imh rnin t'N-ivy rnin ->a n>d niN...yiNri ^v 

.o-n i\ya o>\yjN i?\y o»unp3ipn on^^va npoivn ,n^n 
cc* i\ypa 05 ptn nid ,o»n rnin i7\y ru^vo oj^n »o>jfr>uv)o o'dwt'w ^avy -T>aoooi -pwoo rvrnn 
onivn" ,p ^v .d«wb vyuN »ni? cawn oj^n d^n onn .Man otnya \y23n unwni'i mn o!?iva m^ajt'i 
nown mv ,\yn>m pt am ^iMn ->3ovyoi o»o\yn ^uo mvy maun maiai o»nn mv o^ia non cmnn 
ppn iu\yo ,^-iMn n\yn> ,m^pn on o»nn ~>y>w .(148 'ov ,o\y)"...^-iNa nua^ nawm n^vyoom n^nJn non 

.o>->vnpJipn o»ni? nnw mpovrin oy>n n^3 »m o>t7>3 - iinom 
npva ovn jiw own onnu ovk owajn .»o»nn" i?v Tiy onofr un i?Nn\y> waj ty n"mn !?vy mato 
poiv »o»nn t^" "...cn^io nnvi na ■)•>!?•> pt^ wt'o cot o3i>» ^noion ovn >Nun own m!?m »mi»N 
!?^n pja cjwo d>o>) ovk rrwon dn>i uo'c ,p 10a .nm>a moi i>n> fr>aN irmoNi n!?i -idoai pt^a Nin 
-iiw pt^ n>m ^iMn >uv^ iwoa n>aim om pt^a u£3\yi p-i..." : o->noi» on 05 nwan uo'c n^n nn^n 
mvn nwoM - o»nn t^a onoiv uavyoi pt^ ,-ioi)o .(149 'ov ,o\y) ".(n" , > »>v\y>) v^n "iiw miow i^no 
ntny n»mn nvi^ .ntipa pM "na <-b "maat'n maam"a 05 n*»j n^ a^o^ tn .»wn i^ ni3»\y nnnM 
,o\y) "...^a o»n oj^n i»n va i?v nauo ma^ovy >oi .>N3^ otNn !w 1312^0 nvni? on cnoMn o»nn ~>y> o\yo 

.(153 'OV 

yt»x) ttc ,o»nn >j\yio ^v oncpo non nmo^ an nHt> ,o»nn Nin nnn>n *nt7> 'a ivt"' njvyon nva 05 
.poo mom pwiTp ,o->pov on o»nn .(150 'ov ,o\y) "...cnN^io omot' non onw ttco ^m p^m 
N2n> nna iaa onatn ^\y o-ip->v tm ,nm> onnwo unrfr iv o»nn u^va pic-vn inM apw -pwoo n"mn 
UN o\y ."o^ovyn io" cj^v imwi nmt'imo ,n')ftwn ,o''£3iofr''£3n m£3it7fr>£3 ow »o»n" y>tw t^a\y u!? 
pwa cnnnon ou^vn an ont'ian ,ona-m n^N t>a .nnoMn np>vi wajn nnw>ti ,mNt>£«i ow o>n^io 
tin o>Nifio UN »o»nn "T^a" ,p on .»o»n"^ ononn ^ !?v mrtoJ omawm - o«»b on ,"mrn" ov n^a 
noiom pt^n ,pno>in ^non ^ia->pn ppTi ,ncn2n ,inon ,N*iNn : oo^v D"w«t<n o»nn 238 Nin 'onnn iipmn nwn .11 inw "n>\yi3Nn mini "iin"n otn bi\y >£>i ; in-in omm 
in>3\y ninpn nmi nun wn >n"tiih ,>yion ofwm piynn ,mN-i\y >9i ,rp\yi)N bbi nun 
n .im> imn\y n\yy nn^nn in nmofw >9i rann nmoa pn> o>\yw nym by mbynb nm 
onifmwi >ion n>b nNin onr>\yw< o^y t^d »»n »yi» Jinm'ii rannn >i\ym bi 
•>13»i opbnn ,m 11pm nwni nim>nn nr>bi\yn mbnn ^nnn iipmn ^di^i nmnpyn 
Ini n»mn nrro nmi ,p by .rpKWJbn n'onnn niint>b 7it»n mn iwn nmpn mi 
nnn nm^ [n>\yuNn minn b\y] nmm^ iwni n>\yuNn mini iin bib >bbi nn" Jinw 
o»wi ,>n Nin ni\y minn >m otni own b\y nmim nw nmnn jin o>Mynn ,"pib 

.ib\y n>vnpimn mmwri n\y><mb mmm vmh 
run»n »na nbiva <y)Ji>\yb JVDb\yfi 
■pi^b no nmn n>£w>>bn n'onnn mintm win mnn nw>pn nrnwmn nnN 
o>3w 7N o»b3P^-i o>nyo nf •> by n mint? b nifmwn nptnbiwn b\y mfwm nimtmi 
on iiobwn nnnfb nmtm mnb mtnbiwn mmp b\y o>nyon 12 .nnnbiiN nmp bn 
ipy pi nptnbiwn b\y omunn npninm cptnwNn ipy o»b3P^-i onrm <in by o>3w 
; npb3P^-in b\y nnw^i nmynwn >ub o>pibn nn o^n : nmy npbjp^in b\y mbunn 
ni3W mmp nw>p\y nnmi ,n nnwn •>£> by\y inid . 13 >y>TOni no mn iwpni *nn»i 
or>N yiobwn b\y mib>y£n paw ,n»mn n^nm omm Nbi o»3ib>n ; o»ni pi ,ibNi 
by ,ri'o ibiwn mmpn nnN ^n b\y onnpnn o>\yrm oy mu pwi omnn nrmb o>bii> 
.yiobwn miDf b ; nn>£)DNn Nb on nn^mun ,inmf n nN nnb ibip m^iipn bi\y n^n 
ni>^n .n^^o^sbn n^nnn nnnf n b\y 10 n\y>£>n -iwb inpm nma n"n~in no>\y 
ov n-i\y£i nunn nvn mmn ^-inin imn '3'inn imnb bnpnn ^mwn iD^nn nN n"n~in 
nnni£> obnni N>n in ; bNi\y> >31dn >nib\y ov o>3D3 o3>n iwn o>\y3N b\y npmn o>tnoy>N 
>£iiN fit»i ni^nn nn^v mmn mmn >£) bv .onv nbiya ^in^wi n>mn nnnb -irn^ 
n>f ibiwn mmp bib ^nwn Nm\y ~>mm nnn bv ni \ym>\yn >mnJii n^nnn nnnf n 
71m pMQ)) ni \ym>\yn n^i nnnf n nN pyn n"mn 14 .o»b3P^-i o3>n\y nTm nmi n^nm 
>3DN3 b\y n>n^n on\y>£>n nN nn3> n^ ppv\y >wn bN~i\y> mm b\y mnpnn nmmn 
n>f ibiwn m^iip .mmn iroyn pbn n3>N mmn\y >a nN i»nn ipn bbi Nin in ; mmn 
bv .onb n^Nim 7111 onnm 71m n>\yi3N bbi n'onn mb>V£i nnw nN pvb nibn> nijwn qx\ » ■. te'ai ,)t>t<2 mho) D''ia30''3 »> nti ioM o^'ipo omt .--opnirniNn d^ivi ^aipon ^ ^v riN^i " 
u-iia^ nmav ^aa invynt' imn im ri'-oiMt' rrnnt' mai nmav o->\y3 i-nivru iaa\y nnM : rt> nncio nJian 
vy-Tpnt' :ii^n \ynpn pi^i tin pact' rnion m-i\y£3Nn tin in^ nnt' ua^a -iwn icion \yj-i \y-in iaa ,1301^1 

"!ov-"n 'va n^ onwi ov-^n 'va naj o^n >a •i 11 ' ' 1 ^ inTiunvyai iriTiina tin 
oio303ip Npm wi7i /converging agreement) ni£j£Jin moacn !?\y nn^OM m!?1 nvpooio rw^rti tuhd 12 
n^fr^ua y*i»n -rnM owoa Nt'N no'ico nrw nvy^na iano m^ .iivp^\yn t>\y ni->o''u-'*n ^\y riTivyna ,n^o 
.2.2 1'vci ,nnia-'^ npoJn ,13->uoijwt >v "ia ^v oi^^n ^\y m->»->vr>£>n nnw nuw nwan ^\y 
.o\y 2.1 i^vcia imp onoiti t>\y npno nnw D'ocdki nata -m^oa 'v "ia ^v 13 
naiv£> ,tin^ ov .nn^oM m^i ,na nanan m-ri-'van ^a ov ,noacn ^\y n->a->uo-ii3 nvy^na lanovy i^ao 14 
nupo >n»n ,10101 pi* iw mnwri n3->nao na* n>nnn\y ri3>N\y >o>o>* pu^vy i?\y n\y>an ^\y innuariTi 

.n^oMn pa^ >i>uoni3n pa Tivy^a npn n^n -wpna no^pvy 239 o»mnn omw *pn pobwn mint>b ivta. mfwin mmt>n b\y nrw^N obnni nn»p p 

.rmwn mmpn b\y nnNm iion >my iN\yb iwni -mpi 

nnm>nb npit> rvnm nmpK b\y oi^y pun rwan nmrvn rmonn >i p^b wi 
.mmni ^m rmnini iinn on pi mmrv o>33 rmnini ninn on pi o>3w o»mm 
nyfwnb onm mipy ow>\y pwN-m pbm dwi rvmb pim o>-p o3>n nbN nmpn 
nn>\yn >byi o3>n otn >n pi o>biinn oni "wn o>>m ,rvmn riwn by nbipm b»rm 
; o>3ni ,onuo o>\y3 ,o>in onirp pi onwn o>bnni iwi iw Tin rvmn pw .mnpn 

.o>3w onwpni norm bN~i\y>i o»iP 
mn oi^ri ininn bi jin tnmb rpvnpimn in\y>£in rmt>m -mm wn ri"mn 
•»n b\y o»3>tod o>*mb rowN-in wnii yju P\y rpimvnpimn bysn .n>b-ii>b n>nnb 
nPii3i nPNmy pro minM npm npiynwn b\y pipp pi n-pnt? rwn nid pw ,!wi\y> 

.n'onnn mom? m pobwn nnt> m b\y nPN\yn 
p>iw lyi VH13VO ri"mn b\y mmwn n\y>£>n b\y o>ibnnn >wi\y ,rmiyn nobn 
.ibio rninn obiyb y>m mmm^n *tn m iD^nb y>m nronpyi mini ojdw pi >niw 
otnd mmi myron rmwn nmynwnn bibom o»n\yn ,o'tn by y>i*nb \ypin ri"mn 
-)N\yb wnonnb 'bin mmw b\y mmm n\y>£>n nob oi^yb pmw onn ,>mnn nnymi 
,>nrr> Nbi nm>i \y>Ni n\y>N pi o>bnnn nin jin -i\y»b inn Kb n»nin .ibN nmynwn 

. 15 n>3Piwi jroiipy msnw nn»p 11 111-1 by y>i*nb NbN 

Nbbi o>\y3b ; o>3p>nb ~i\ypi n»nin no>\y >vnfn p>yi o>nid o>p-i£in rwibwi 
o>o£iw ni^nn bN~i\y>i ovn nmb nwbn rnanw o>\y3\y ri"mn po> o>\y3b ~i\ypi .onin» ni->ofrDiNn ^\y >mri tovon pa^ ^non tovon pa n"mn v^ovy runann tin inn n ^\y inj^n ^a pwa 15 
^\y o^-ia^m o-'-'uo-'j-Tnon on-nn ^\y poivai ipTia p-120 inn •>wt> tm o^ 3 tionh tik noMin nui-fJii 
pip ain t>\y ri'-uo-'a-'upt'ipn nvy^nn ^\y n^nt ri£jp\y» n"mn movvy oaoo inn .m ivypna n"mn tiwv 
mn' imriTt> wt'nnvy owkdsv d->u-i£3o naaiio nown .ri'-uo-'j-i-no mov Muao pnoivt' ,n"mn"vy vaipi 
pa -rnan-novo w •'jfriujw tmn ^a pN .io^v ^a i>n> t'at' n>d monTinn .no'ico n^iu'-uojip c-oa ^v 
\y -o rrno Min (.225 'ov ,ma->in» ,"inn) "ta^a --opuni >jnn -iw>»a on o'-o'^pn D^tann .nvy^ni -on 
.(206 'ov ,o\y) n"mn t>\y inn>v^ frN on^o -jm onwi onaj pa niTiino nunan n"mn na-riaa 
w o-'-'jfriuJiN o^tan pN ^a vaip uw n"mn .-ja ^a ni->3^ia nuvua -pn^ yn pxa onatn ^ ^v ,01a 
TMwn tovon Nin rninn t>\y TnM tana on^'a pn\y o»p\y Nt'N o->\y3i onaj pa ^a o-'-rnan-o-'-'-Tovo 
>3>n ,p ioa .onaji o->\y3 ^\y Tiinon o>£3W pa n"mn 'iv iTiunana ->mp t>a pN ,p ^v .•'Jnon am»t> t^apon 
o^ian .ruiTTcan •)» onat \ytno otn>a n"mn ,niTTN .*vysn ri"m^ Npm d^n onat on , '''t' na->o riMn 
tin nuvy^ •'too *jn ,o>3w o>u>\y na -pri , ^H~w>r\ T0>nn rnin n>t7n> "iniNon naoa ,o>\y3i7 trn'o >£)W oirv 
~\H ,pip n'^Min pa^ n"mn pa omp) o>o»p djow ,p 10a .(181 'ov ,o\y) nvy^n >£jiMi> o>vmn ona-m 
p^n y>*» n"mn 1a . na^m nhh >wixm P^n nn .inn vaipvy •><& n>ut7PNn>n>3>N na d3>n n"mn mov 
nonai ,P\yo "tiBWi »>3n» oy ^d 1 ? on^o nid ,Pvy -mi>n o»ut7PNn>ii>T3>Nm o»ut7>3TTDon o>mt7>3n i» 
o^p-iaa Dwiw ><33 ,Nuano i?Nn\y> oy i7\y »>3Nri" .(u"^ pia ,o\y) pip ai i7\y »n>ut7>a>up^ipri" nvyant' 
o-'Pap-D-'P'Tin o>i>uio noaa n3->->£3Nno *wni o^ivn mpm imw ^ao n^tajvy n>ppN npma ,D->otipn 

.m^va tod n"mn\y >aa nmi pip n'^Min nawno tin o>oniji ut'nnavy 
naoin .''ta^a >tjpv>m Ti-m iwori" t>y onaji o>\yj pa t'-Tann tin -p»y» n"mn ia\y oipo too >3>n ^dua 
,n"mnvy nid o\ynn .'ntn iwoa dtn ->3a pa o>»»pn DPtann nu>\yn tin tivP nn->n£30 »>t7pu» nt^on 
nvP *jn .•'3no-' , n-iwn djviw tin jinib p^oo Nim dtn ^a pa o>awn oPtan pN\y iiao ,itnn ^aPN 
pa owuano d^ni omnP onirv m^ pai o^n onaj pa -inm o>awn oPtan D3\y >rm\yna ^ i?v n"mn 
Ni7N rt>H oPtan i?\y onu>\yn wb peri uw >mw<ii p->iwn .rninn iw n^na^nm Jiiwri m^vovyoa in^n 
tovon pa^ ^non anion pa\y n^npvn npnn •>!•> ^v p^Mnon mun o»pn irv* tan ^v ,nu^an ftyyv 
.'•> piaa 'v ,p ^v .D'iin> mP wua n"mn mov n^ inn i?\y mj»P dj na^w n rnip>i .'mwn 240 marmvym ^nn bN-i\y>i pobwn jihoik im nwbn Jiran pit p bvi ,rpm>n bD by 
\yipm n»mn ^dnd -ip>y ; o>3ib>nb ~i\ypi .o^pbyn miwm m^vpi rtoi m-pnii 
o3>n o>3ib>nn ynn ; npb-ii>bn npi-pnn by pifn Dw\y o>)onn "jm? by -m>n pi ,mN-mb 
Nbb ~i\ypi .nnirr>n ronnn »nb -iwpn im bN-i\y> >31dn >nib\yD oinvn tin oniNn 
monob yron im bN~i\y>i oyn nnib o>anw nbN >d -nit> n»mn\y iiyob \ypiN ,onirr> 

.mnpbDm rmib>y£> ,ronnn 241 D^VTitTi pis 

p'oibTin bw •onnn otpym "vibTiri" mvnwn 
mriN rnwi nn3D >)wii3 o>\yn\ym -mpi o>n-iin opd nP3ib>nn nysim pb>nn 
Nin rvmn .nrmnn bN o»pin >£■>£ iiynri jin rmbnw mi-mn np^bifn nmnn b\y 
pib nrmnn pi wwm vim pwi ipt> y\y -mpi o>y»3ynm o»rn>^>ri o»mn o>>inn pi 
\yipin >3iiffi obiyi nmrp mi>inn ,-irm 'i b\y npnn .o->D>n np>ny nnirpn rnit> nn 
rcrm o^ni^n n mnvi pb>m ww /nrmnn bm bN >m nm rmm ri"mri b\y 11-nb 
mbribi rmnb o>\yninn\y >n b\y rninri >£> by ^nnn oiwv inn pinb o>\ypin un : -mr> 
rvmrw ; npof >nni3 in nroibT) ripmy nmnm nw>£>n oy pvv 13b pN .rwymi -m^nm 
rm^m rnin rn>n\y nnn\y mi-m b\y i>i-im nP3ib>n oy NbN ,pnn pbnb vnn <pnw imy 
.rm^m rnin inw otn b\y "rroi!r>n" n\y>£>nb pm pn ,mn -i\ypni .rwynb mbn 
nbiyn pwi mn \y£>im mn wain o»pn> rrmn nmm ,onpn pbm ipn-iw >£D 
•>£) by npnb o»\y£nn pit o>pb>n >i pin .rprmnn n>b-ii>bri rnit>nri oy trw ropi 
rv'mn b\y nyapn o*y .mnrpri ronnn b\y -ivwnn mp-ipyi piyn n>n> m wfpm opf^n 
mnan bib w "o>f pn» onpn ipy o>Noin b\y "raym rwynb opn p>kp b\y »o>Noinri" >i 
nm >»n jin nan ipnw nirp\y ppin nm .•wnn >mwn op>p\y jin o> i>mn "o>»w 
rrmn yip o\y ,mmnn N\ym a pbm i^^ oni\y ni3i-ipvn bi >£) bv rib <inw wri ovn 

.n^nri'ri n^TOi pirn mwn b\y pnpun nnvn inn 
o^vb ^fm o>3ib>nn o>mwb rr'nin t>rv b\y o>oi>n ~nib \yp13 m piai ,011 
\yn>n jin mn nid 2 .n>ni npbN>i>N b\y nn dtdi p>3Nnn rr'nin p^n_.>n-iwri cm>iw 
rim rr'nin p^n >£) by im Nb ,o3nw . 3 n>in in by pobwn nnt? m nnpn nw ni^Df n 
n>mnri mo-ipimn mai-ipv ■>£> by in 4 .n\y> nnt? in dpnh "o>nnf » vn> bN~i\y> ^pdjdd pobwn nnfinn inN ^Nb o>3ib>n b\y onf>3i jin yunb ~i\y£iN\y dnij Nb ; ri"mri b\y 
pwi vi~i>b 'bin , rmb£>in vrv> Nb n^npunf on n>\yN-in rnmn ovnb >bw ; o»-ip>vri 
cppron niwb o>~iidn om nnfim o> ; ip>ni .npinn b\y ^o-ipiniri n'awn ^p-ipv .Niaoa on^ion onnMn m-iip»i dj 'v 1 

.'T p-|£Jl lU^Vy >£33 2 

.'ni n p-i£3i pi>3\y ^d 3 
mn* n^ o\y nnn D->o3D3\y fwo .'^niri ptn n>i» own o>)w nnoio hjdo n"mn .'n pioa -jdi upov 4 
n"mn ,101)1 .p^vn uawon n>n Iram o>£31n ^v o->ppinon >m >3\y : o>)w o-'-'ipnoM-ioi nnoio nvyfrw 
n\yfr\y pi^ n^ 1010 pi npnn tio im m^ tn ,o->noon u\y 11 oipoi n^Nin nunn n»prp> on^no 

.o\y >v .onnMn nnoion 
.mmvon ni'u-ipiotn nunoi nmom rponn pn nmoi m pi o->orvn ^v o>n 0*110 oi\y wo 5 
mw d^oo ^11* -ova n^onn >x>^ >t>i nnoo mparw im tm *npon T>n>n ^non niw rnioj rrnan 
nnovt' *wni npaoo nwift vnn^ "ivya^ >N\y pioo .ovi o^ani onvy >aa n'o-ipiotn mmpv ov m\y>no 
o->nnoni mo^ovn twin pn^ .nuoi m two nnw onm 'vi .p^o frN nfrNwt' oii'i n^ ,n"mn 
.2255-2333 'ov ,n»o33 ,vy>£3 'v ^vripioin ninoi mn i?\y noipo ov TTionnt' ^ni^n p'o^i o»\M-im>Nn onxy by on>n*n pobwn jihoik nin ji'iiq on f npy hi .o»)ib>n onni) ii\y> ,o>iim7 
>in o^m nibnn o>bron on rmw ronm m^-ib in>3 oibi ,bN-i\y> rninn on^nm 

?\ynp 
onw o»oa\ynn w o^ptod o^inn jin mini napwn dpn wi nbiyw nbN\yn 
b\y npvpbiam npnp>pnn mmnn pi mmb nid <pw\y nb>> ri"mn .o'oibTin o>mpn 
Nb n>d o>niyn oibwn oawn >ni oy rpyirw ,Nmnb ,yip Nin .pmyn >ip\yi o>b>nn 
o^m it? m pi NbN ,jprDbnn Jnit>nn by o>t>tann opn iwn orpppai orpoawn o^y 
rmt> m inn >prpnb ri3pn rnit> nn\y piin>t>n iitp by rwrnn jpoawnn oni jin t>rab 
uawnn ^mro o-oib>nn b\y mmnm o-oinn dpn n>vnn pmbi Sninn •onnn irrpin 
onb\y 110m nnNn >my jin pyb top on .rpmyn on\y>an np ,omm NbN ,n)nnm 
m> Nb onrcnn o>prpnn jpi-pi on n»mn npin by n^n^ nm .711 w pi on rnit> m 
~ini3 onwyn mwi bnrw ym ^p^n iwi wmnm N>pi n*>n wrni n»mn\y <in by ?*pi 
pb>nn\y nbN\yn in ni-iyn mnipn nmi nvpi kid , yrryv rpnnn nntnnb >3ib>n in 
n»mn\y pri> ,nimni ly^ T>i\y\y >ai ,i£nbi .\ynpn ^pNb vwarp Kb npnnN b\y imin 
. 8 rr>£>iNii mm n>3ib>n rvrm nnirpn runnn >i o^an Nb in pin Nb 
mbynb pn ^nyib ?n»mn n\p\y by rpnnn b\y •oib>nn rpaw b\y mibwnn vn> nn 
Jiunpv by tijpi .rpnnn b\y ->vnpimri rpawb ypn iwann rvn rv'mrw ny-m by 
b\y nm pob\y : onii >)\yn iuh wima in m iv o>3ib>nn mowann ipv n^-ipinin 
w nnipm 'n>ni dptd' b\y nnnprn winn iw>n p nibiinn w •oib^n in bv ^ni ow>n 
.rv'mn no>\yb -nn> twn nnnw ib^n npnwaNn p nnN bi .jyoib>nn n b\y ni^b 
p>t> •>} bi p bvi 9 Npm o>3ib>nn n>i n^^n n>^-iNn nn^wn >! io>n vt> rr'nin ; n>\yN-i 
winn iw>n nnt? m bv v v inn\y nb n>aibn nnirp dptd o>pnb w o>3ib>nn by obrwnb 
; ri"n-in no>\y >a by b\y pat? pN ; inn .-mp npjnpv nii>f o> p\y> 7N .^nth pb\y>ib pi>3 
pob\y b\y bit? a opoiat? 1 NbN ipn ^Jib^n in bv ^ni oiy>n b\y pob\y ; ni3ii>-ib v>m mpm 
>pvi imn Non ipd bN~i\y> ov inn nnv^nrn nibiinn jtwd .1b vib otnd bv otnd 
^t - * ri"mn nn\y ,nnin>n npowbri \yn>n nn>3^ n\yn>a 10 nibiinn ,na rnn> 10 .ri"mn 
nn^^ .n>3ib>nn npinn b\y ni^b w nnipm dptd o>pnb o»nin b\y onm p^\y ; -hdni 
-iwb 11 .nwiian yip rv'mrw ^ai nn^ nP3ib>nn pi irnnini rima ipnw Non dpd m\y 
bvam mpii ni^nn rrmn b\y n>nin-n>PTOn in\y>an\y pat? bi ^nvib pn ; nbN o>bip>\y 
<W bv nN^ bn n>o-ipini rmt> m n>3ib>nn nup^n ov Nbn nbwa ^in>\y •>!! 7in •op^n 

.bN~i\y> ^-ini pb>nn nnunn .n p-|£31 'V id ^v 6 

.muoTin ipnon m-iQot' m-'jant' aw >v 7 

.did->o jfru-ipion ,-pa\y 8 

.116 'ov ,t> aro» ,n •'Dt'o ,n"mn 9 

.p-isn -jvyona >v id ^v 10 

.14 'ov ,'i •'Dt'o ,n"mn 11 243 yiom Nb obw> ,p on ,!wi\y>i oyn mm by mroun ro-iym Ttwrm -pnn 
; o3din .mnmn mnnn b\y mnin-mmn npbNn^n jtpd Nim >m yiom NbN >vnpim 
ib\y rn rwi nid in ,nnb\yn rPiN>n jin rrcn p>yn b\y nnimn mnm dni Nb n"mn 
n\yp . 12 o>N>i3n p pbn wunn m ib\y by iwnd nnbwn nbiN>n pib mb>n pi\y o»pi 
o>3£iri 1b nbiN>n obit? b\y nrrm no nrnb bN-i\y> nNbyni pmb bio> n*>n n"mn\y nnib 
^bw n>n n"mn p>n m>7b n\yp .bN-i\y> yw nnmi m3ib>nn rnmnn jin Nbn pwi 
ynn "mobnn pi" wmb ri"mn b\y rnniNnn mppipnnw pian iwnni y>in .-wannb 
Pin ,m\yN-m mmb Npm no>£)t>n \yiT>n oirv pi ,*p7i\y mnnn nntnn mont>b 
on ; o>\yinn o>o£iwri\y m£>*b bop Nb\y rrmn pin now nnwnn nb>nn jin o>noid 
n"mn onim "rwnni ond .o>oim? o>mn pm ^win npwii oni np>pnn npwii 
inn o-oib>nn o>ppinnn jin -piynb \ypin mn ond ?no>m7n \yir>n by nmb -imm n>n 
Pn p>o nPN\y by rmyb bou Nb\y pm ?>£>Pnn nraon pwn nn>n >£>Pn oipn bN mm 

.\y-ii3D piNi p>y mnnnb p>£>t>n Kb rrmn iwn 
o>3p>nb n"mn morvnn b\y o>3wn o>rm pniyb -mp p>yi o>nid onin 

.pinon nbiyn mnnn mm by pb>nn m-mnn b\y mobwnn nnimn mnm 

mnin •>-!•>£)£) 
b\y ,m ipnn rmt> m T>n>n ,pniinn "niymn" oinro mtmh o>ptny rrcn iwpni 
nnimn mnnn b\y o>3w o>oi>rn n"mn b\y mon onpn ipni ; o3dw .rrmri no>\y 
nimpri b\y onmwn *r\ynn -nun nira iivn pw ; n>ni n^nin o-»bN->i>ND nma pn - *^ 
rvmn .ino>\yi Npm >n>n T>p3n prwn n^ npbN>i>N it? m\y o> ipni ^n ,nwa) ')m 
mm nN i^vb run bv o^iin^n o»nn b\y nbNn o»bNi>N Nbn o>oi>nn jin nwvnb f ^sn 
f~ii> Nin .oiNi o>ppN ^pvi n^^-i irnrw id o>i»nnn ni-npnn p rPiyn njnnn 
.nbN nnt? m b\y rpbNiopNn nivnwnn ov "nmnrib run by rwii3 ninvriri n\yi-ii\y 
; o3din .nmn '^n rnanb >n>n T>p3n ow pn .djw nid i^nn o>3p>nn nsb in 
; 13 i>nvi ~inp r\p~)W) riNbn ni^w -i\y£iNb ^idi nmn bw ri>3n^ rnani \y>\y v^r\ pip nn 
.ri"mn >inDi rmn Kb nn^ni rnin ^nn rwnan b\y n pvn n>ipn rDiyn ib>3N ^n 
"nP3p>n"i "pb>n" djiddw nn b\y o>n o>oi>n ow> ; nin-ini inn n iNnnw >£D ; o3dw 
7n ; oiNn npoinn by \ynm mviDn nm^pn pw ; ri"mn b\y tnd tv >ipn v n>b o>Dn\y 

^.mnn^ni rninn jin -im\yb ni3iD3 it? m o>bbiD opn nbN 

biD> 'ptod "iii^n in pn "iwn ni-i>nn pi" o\yi mwn rr'nin ijid wipi^Dbni 
b>nnnb !wi\y> >DDn bv\y o>to>d im 'robri bvan rr'nin ooiwn n mwni ."oni nnvb 
oi\y nnn iiyn p ni-i->Dnnn nupnni ni-i>nn rniyn Nim ,n>Tiri>n nPDWbri \yn>n oy 11 
.i^-ini i\ypn ov b\y '311^-in o»nn miNb >nDbnn o^nn mw jin o>Nnnb nnsni rnip>in .'T p-|£31 'V "ID t>V 1 

pip aia ima >v 1 

'T p-|£31 'V 13 t>y 1 't p-i£ja pip aia ima 'v 13 244 b\y rifppnn )T> nnn nmmn mmn rn>n\yb npjpn r>n\y run mimrw N>n n»mn nron 

bV3D T"ii*b / nnnn p bNi\y> •oinn p^nT iwn bv»b rpmn mN>*m iism obwn mow 

minn 7inyb biD> Nin on 112b o>mnn by nn\y ^nnn ni^n inn insrib 711* \y> m 

op»ri£> -iiiv ujin o>imn o>3ib>nn nm iv ri"mri <i\ym m iwpni .iNb on 

.ib\y n>*r>vnpimn 

tin ~in\y pin n>i p yop pi n>i ,121 rv> nbn ,pii7 minb wn\y tip n n»mn 

on ib>3N .nmN o»pn u>n bN~i\y>i iii>*n\y Nin rwn on rnnn jin bvnb biD> rnnn 

: nvwaru Nb obiyn ib>ND ,nmvw£>nn nbvnru pa inNbi ,nb>nrDb rnnn nvwann 

D"nNi !wi\y> mi nowsnw ni'uw inN2\y...p2ii nnu inw on '\yp\yn pbnn 
^102 bnno n!? 121 rv> n-pu pi\y nbmb iop i»2 ^ow nmowsnn bmn^ 
^iD'i ^d no\y£)n3 Nb 102 nti mowsnnn bica o'odii nnw inw2 b2N .mowsnnn 

fl!702!7 *|Op T'2 

?nmjin mvwann nbvnru ii\y iii>*n imn nub ri"mri \y-m T>n in 

pi b"^ 13'oDn '12121 mnmi T12 o^ono !wi\y> 211 dn Npn m\y i"V^ nm b:n 
mTi!? bNi\y> i^rv iwn 1m N2 vn dn !?2n ,n^v "iinyb iconw in n 11m ip£ip£)\y 
^102 ,tby£> n "inn 10 in*n ,10 y^n mri 'n -12-n i-no!^ o^ovn ttt ^ni o">i>n !?dd 
D'Nipjn non omPi 'rt> d^qnj unw iwn ovon "o ,mo\y£)nnn bivn Nip3 Nb no 
rfwD!? ^Np^n' Nip iwnd ,i2\yra on2 bbtinn!? i*9n iwn o">i>n !?dd iN\ym ,!?N-i\y 

...."1D3 12" 

niDiiD Nin T>nn iditd ."in^n rnun ub p^n -nib \ypim n nvapi pant? n 13>n ii»mn 

: o>3wn o>-ii2>^n pi mpi rmran w m "iwpni 

C31N2 in 11*12 dn jtmD'' n!? mmm !?N-i\y my dvi ,Dmvi o^np!? wnonn dn !?2n 
mvi bnp n v>i2 iNip3 n!? "o [m-in>n t^q] !?N-i\y bnp2 mowsnnn ^"102 n^ pn 

Nb IWN n£) !7D1 !?V2!7 1V1D Nb IWN D , 'D-|2n pi !?N1\y niV1 bnp2 1NW3 N!?1 ,!?!7D 112*21 

...ibpTO 
'd jDn^N ion !?v2n nN 112VW n!?N] bbD !?Ni\y> niv bnp iNip3 Nb iN\yn !?2N 
nnN D'oi^no d'vi mi' non o , '!7V2n inN mw !?Ni\y> n'QiNb 'n^N!? D'wnDnon 
Dn2iv D'31-T^n dv t>M.T\Tt> nwn'i !?Ni\y rvmvb ^rt>vb wnD n!?N o ,ov2i"> ^jv 

D'lQW D'NIpJ Nb pi !?N1\y> n'QlN^ WnD Nb OV21"> t>W 'inN D'Ol^n !72N ,!?V2n 

...!?Ni\y ••pbN 'n nnn2 r\±b 
'n nnn2 nDbb now n!? iwn n!?N2 P21 !?Ni\y n'oiNb 'n^N!? wnonn iwn n!?N2 P21 
mo\y£)nnn ^102 Nip3 Nb ov2i"> ••bjv bw ni^ nmv inN iDbm mnnbi >rt> wnonn •>:> 

19,, 
, ^D 

iwn pit* i"2 N"i '121 bvi >"2\yi '121 bv iip ,, V2 1DQC mo\y£tfinn !?102 pi2 D> 'D 
,n2 iiqv!7 d^id' "H2*n" 211 d"nn "H2*n" bv niu pi^i> pn p\y!?2 wow on'w 
niNQ2 nNip 'nq n2nN 12 nin 21 iqni H2*n nN ^o\rt> 031^2 on'w ipipi 

pllpl ,N!7 Nb 'N1 PN Tt>3 '"IJn" ND'N 'N n!?D 'IJn" 0^2^ OnN 'nlNI D'lNJ DnN 

...Pd '"isn" 0^2^ onN 'niN pi ,o">V2ip onN dd!?d 'niNi iqn!? n!? pic£)n 
pN" bbDii ninN 12 nin 21 nwin r\W)K N>n\y >aD ni^n niun jin f»>n n"mn 

pN3\y >n pi bbiD n^ in'* .n^^o^sbn n>mrin mnn^n rnbii> jin onnb no »...onra 

7N .ovii> >b^ •►iiivb iipn ; bNi\y> nnnb prn ; bvin nnyb twn ; bNi\y> riPDiNbb pn nvip HNi7i p^Di nmnTi runon tin p£jntw nTitn nu^aion hn^ -\h pTrnJcn ^v i?oi> n^ -pp£jn 15 
1pin nfrvi ^>n ivw mut'nni unovy hmu ,->avy t*o introon riNiint' tipu nmnt' ^v oan ^d >a n"mn 
nnoio •'■fpont' i\ypa mo^ov ^\y iitj tiv n^'cio n niwn .(oripn pioi >v Ttw owwd t>y) a^no ^no 

.n"mn nu->\y2 iiv£>\yn 

.88 'ov ,'i •'Dt'o ,n"mn 16 

.o\y 17 

.89 'OV ,o\y 18 
.^w pic-a 19 
.90 'OV ,o\y 20 245 ,n»mn .crowN-m >£■>! bnpn mom? tin ot>tm o>mnn jin wow on nb^n nmpnn 
tnt»i rmt> m o^WN-m >t> by onb mmw mwiam nbN nmpn no > by i*>y ,-noo 
two o> minnn monon Tipn nid in^n n>£>b mmn b\y mvnpim rw>£>n ,bnpn mom? 
n\y>3n jin \y-n£>m b>nn n»mn\y o\y 13>n-i ,im nm .p p ywim two ib>£>N in o>mnn 
<p^ by .nif»nn nfptwn by nn^n ,bN-i\y> yiNi winri iw>n nntnn by nn mmnn 
-nn Nb ri"mn ,o»m*n nntnm o>obw o>3ib>nn\y onwyn mw nb>nnn -im -no rr>n\y 
momw o> yip n»mn .bN-i\y>i na^n >1^» b\y "rayn iw>n nnt> mb o>p>3ymi piitd 11 
>t> by nTif»n nyi) ,no>m> n jin \yinb mnyin nmn nN-o\y >£io\y ,nmy mwN-m mmn 
nyi yr> >n*tiii n»mn\y in by nmi npbbo m-pnn iiniw nvor^n npmnonn >p^3 

21 .-oib>n n>n "inijrn iniin inn\y onim mpno 
i^yb no •>> inn ri"mn jin o>\yn\yn »ibio >ijm» nnw nmpn onw\y ,N>n nN^nnn 
<p^ by >m*n iwn nntnn b\y omomn omo jin npn^nn minn mmn b\y n\y>£>n 
■p mrnvmbn nnimn mnii^n mb-m jin onnb o>\yn\yn Nt»> irwrn pnvoibTi 
mvwannb yjon mmn in^n by o^m opn bbo Ji'mn nnmn mmmn o>oit>n\y 
mn by .ri"mn -imv nP3ib>nn ni^n iwn bnjin -un^n t\h io>n <ip\yn m nnn .nnn> 
b\y o>m>pi pnvwfjnn >n ipy pm mini bvn> bnjin pin mi 11 ,mit>iN i^nn y^mnb 
pwi nnimn mnii^n jin onnsnn nmpmi jin monb ^bN3 rv'mn ,-i^^n inwri 
on^b v>^n rrmrw o> 13>n~i b>vb npi-i>m pow pbm .1b ^mn i-inip> o>3ib>nn\y 
rnnab o>3Jiw opnw pirn "in imNb o>-idid" pin b\y o>n>it> n o>oi>n nmab o>3ib>nb 
rpvnpimn rn3ii>~in n\y>3n jin pvb run bv ; >3\y i^n .o>~i£iid on prow JTDbnn p pbnb 
mniMii b\y nDin 11m o>i^n o>3ib>nn\y pwi \ynn nnipn onw jin monb i»n n"mn 

.nnm>n 
mnm linn o>~ipnn >3\yi\y ^n by .m nnn b>Dnb pr>3 Nb\y imb >n3iiD pN 
-im ^nvib .o>3w o>~i\ypni in^n b\y rmw mmn pi pninb pr>3 /nii^n» b\y mmpv 
-iin p on in mm bio>i im^b -iii>^n "iin opn 'n iiin o>oit> n\y N>n ii»mn rnniw 
•>~in .pn^ rn^nn n n^nin ,011 .mnn^n m^inn mDDf n b\y winn nm>D m>nin "in - *^ 
pt> iy\y pbm ipni .n"mn no>\yi rronn mvnwn nbwn mn ^inw <pii> pwi imb pn 
mvnwn ,tm i3>N~i\y >£id .nib np>n"in m^nn mvnwn nbvi n3>n mnn^n mrn\y jiphto 
n>n ii»mn ib\y -im ^npv pwi\y indd .niDn vw b\y onpn unm io>n nNoinn n 
-i>i>n\y mT)m n ny>in pvb n>n biD> ; omnb ^inn o>3ib>nn b\y onN^m jin \ymb pj^n 
o>3ib>nn bv o> mmnn m^iinn n\y>3n nbnnw -im ; tmd .minsb v>m -iii>^n jin 
JToiipyn mi^nm ^minnn t> 3wn -1111 in\y>£>n : ii»mn no>\yi o>3mN nnit> •> bv riDnt? 3 
ov nbiy£> ^imw Nbb ^iwfjN >nbi i3>n\y ^nwbn bvam mpnn ,'mrn omnb n>win 
nbbin pmb o>oi3 nbN o>bip>\y .nv nvi ovn nnnNb m^nnm bN~i\y> ninN ; o>3ib>nn 
y>m o>ni~i i3N\y >£id ; obnm o>3ib>nn ^n^ pN ; jin^ bD w winn in^n bbDi o>3ib>nn .-jvyona 'V nt'M dwwd !?v : 246 ni>D mnnb wn in oraii o>3ib>nri ii\y 'mi mw»b wn pjo ,m >ninn nmb 
rwbnn rprnnri np^w^bri ppib ymn rv'mrw in by ,*m b\y 1£>ip .nnnj b\y privwfjnri 
orn\y onwprn noijid rninn >3inn nrainniw >3npyn bitwn ,rp)ib>nn nur^n b\y 

.mmn »nb o>Nbn cdhw nr>nb o>bii> opn o>3ib>nn 
t3>Jib>h!7 it>h>b y*ua n"Mfi >i)nritt nbivn rmttJifi by jrnyn 
'N .o>3ib>nb n»mn t> rvb y>m onpmn nwap nN oym p>t>b \y> nbN onii -iiNb 
by yip) mmn >mn i>opbipi otn b\y nnynw -nit? p^\y-pn i-in»\y wip inn '*1 N>>\y 
>y>n 13>d ^nwi i>opbipb mpn jin o»pb T>\ynnn mm bi .'on^n i>opbipb mpn t»ra 
rv'mrw pat? pN "".rwin-rprnn in»of nnnb ,nm .mm i>opbipi Nbn -nn nm 
onm ib>£>N \y> 71b 'ion .•on^n i>opbipb nyn^n nn^wn b\y nii>\ynn nN tnd \y>rra 
nmran rnnmn pib byin rmiy b\y rnn>n rnnmn pi pmn n»mn oni\y b>yb wnnw 
nnin inyib nrvoin dpn nmm iron^n npnn ipn-iw >£ii ,nm w .oyi-p >b>y miiy b\y 
pjo ; n>3nNn nninn pi pib>t> rmi> npnim n>m n-piy 11 i^n \y> .mm i>opbipi n^bn 
o>p*m -mm N>>\y ,my*Tb .p nwyb mm ipn Nin\y <in by ; ri"mn >£> by rni \yiiyb y>m 
pnm^i -mro .onnim nbiy iwnd mr> mmm m\y>fm 7N n»mn b\y n>bbin mmm 

.pmb n>wi inn '* b\y onm'ob 
pn ; ri"n-in myi >3i-ipv pwi n^bw n>d nimb>nn nm ty nv^bin n mimm 
.•>"nn 1111 pm Nbn nbwfj ^iin^wb irmii} ^n bv ; rnniNnri ini^nn pm nnipinri ini^nn 
•>nvib in ; >bbi pwi ; 23 o>3ib>nb v>m rr'nin mw b\y niii-imri jin iNnb i>on inn 'i 
riNoinn n nnan .ri"mri no>\y >£i bv o>3ib>nb nPD>o>>b npj^ri -iw>ni ^nw wri o> 
.nPDiNbm nin pi v rvn Jinw in\y>£ini ribnw rninn i^nn rr'nin .i>d pu m\y 7V>y\vi 
irniri "iwb ; p^n oy .ran nvbi inNb opp pw on o>n^ owbrn niriw tup n^ri nb>nni 
; n>niNb n>d bN~i\y> ni ojdw >i vipi imny jin n^w ; oini o»ni Nbn ripnnN ^nri' jin 
1m nib t>rvi nn^v >3ai ninw !wi\y> npnwb in ; n>niNb nn^nn Nbb opp rib pNi 
bN~i\y> npnwb pNi -i\yw Nbb o>no o»n pn ,nnN nwwb f rvi on^v >3£>n o>iniv o»nn\y 

. 24 mn pi ni-ia^rii nbomn tipn !wi\y> npnwb in ; ni Nbb nnb\y 
bvn mmb Nb\y ^|N\y rv'mrw inNn n"mri n\y>£ini nbn n rnmnw wn inn n 
b\y riwinri m\y>£in n^pf n . 2 nnirp n>niNb npn bv nnw pny\y o>3ib>nn nN bN~i\y> 
•>D>o>>b <py n^mi N>rn nn^ >3ai rim>n n>3ib>nn npniNbri"\y N>n nnn ww ; ri"n-iri 
•>niNbri i^nn mv^m nN pbf n ri"n-iri\y -niri nwnwn pn obiN...>iiri'>ri ovb rinif n>nrn 
nniim npniNbn .n^iin^ri npnwbiw nn^n pinn nn^p npnib nv^mri .^ni Nbn 
o»mn o>3inn pi rini3pnnrii...mri >abi i»nnn Kb on nnnn ; rmn\y3D ; n3iinn pnnn 
n^m ^bi iwv pnnn Kb n>3ib>nn nmn^n npnwbriw N>n ri3if n .nnwj Nbb <p:o ^nnri .N>j\yi inn ^\y ony-ft D->Doovy 137 'ov ,nia->ino inn o> >v .182 'ov ,^>vo ,k->w\ inn 22 

.'T p-|£J ,o\y 'V 23 
ariDo ,n ot'o ,o\yi ao anao ,n ^n ,n"mn trn'oai ,n"mn •anat' o\y m^anai ji^wi 93 'ov ,o\y ,inn 'v 24 

.93-105 'ov ,o\y inn natt' D^onTio um owan onatai i^a 25 247 b\y nPKPvmbb tw>t\ ,-mn mib 26 ».o-»i->uni£>n n'oinn pn-mm bPnrw naif 1 o«mn 
jp^riNn npniNbn mbp row nniop >nn mN>*m Nin rrmn >pyi n>mn Nbn npniNbn 
npipyn >n jin -pit>nb o> \ypin inn ntn iwpni .mi mbn Nbb ,>yio pwi - nnimn 
,-iidnd >3Jin bun rmt>m nnimn npniNbn jin \yfpn Nin o>n>yb\y "pi n»mn b\y 
oyn >n bi pi nrniw nnin pi nyip nmnn bi -wni ,jpbm£> npniNbi nwain o>n>ybi 
<1p\ynn ,npniNbn b\y "oriNn bnnn jin v »>d ri"mri\y -pipe inn .rmnn npm opp by 
o»mb <pp\yn >3nN nf> Ni^nb run by ,jpN£p-pNn niwnnb ri"mri npn nyfwn jin 
niwnnb infpwn ipy rv'mn nn>3 iniN ,npniNbn b\y Pman bnnn ib>Ni ,o>pb>ni 
.nnin jin ri£>n o>pb>nn nnw m <im\yn 7itp by o»n>3 n>n ; n>3pnnNri 
nwpi ri"mri n\y>£ini nbn\y rnmnri >ny*Tb ,rp\yN-i .Pn nppwia bipb pn >ny*Tb 
bn >ntpi rrmri .'oibT) b\y >nin->P7nn nnynb nt> n>nn nPN mm npniNbn pi npnn 
yw pn pnb oPyon o>nN on iwni o»p>*n o>pb>nb >ppw >mw invn np^yni 
>nn in immi ,npniNbn pib mn pi nnn iwni o> p mnyi bn n»mn in .bN-i\y> 
nbiys <pn>\yi Pvt in inN i^n npniNbm mn pi inn on o>\y jpmn npp^n b\y niym 
im (niraiin •oab) n»mn npni n nfppn by 27 .io>n inn -iNnn\y >£D ,-o\y n^n iiini im 
.o>m>n bbi npnb n^Pin oyi o-pn jin o> bN-i\y> bbin N>*in n"mn pN\y ib o>\yy inn 

28 

.'»on in npniNbi nr b\y •owni vn inwn o»D>o>>b o>\y~iw m yy 1 ? o> 
ripnwbn pi npnn Jinw in\y>3n jin nuwb n»mn n>n in^ vnn ,p on biN 
•>3bi b>in f n>i bn 'in Km ? 29 "bN~i\y> ov 71m [o>3ib>nn] onw -i>N\ynb" run by mm 
onm ; n-nnnn inNb n»mn t\iw t\h iht\d inn .im m* .minnn '33b o> o-oib>nn 
nbibv N>n\y NbN n^n^o^sb nyiin nnnn nP3ib>nn ii»mn nvib ib>Ni ; b>vb o>ooi^nn 
nN nbbin ni>3ib>nn\y iiif ^nthi n"n~in .nnmbv>nb *n> n^nn^n npnwbn jin bibib 
bN~i\y> w .Kins ^ninn-^o^bifj bip>\y linn n^N nb innwnn in ; bN~i\y> mnn b\y mwiii 
nmib o>3ib>nn nviin .minn oppi ; n"i£inb run-o ^ribin ; n>n^3n ovn n>-ii >£i bv i»n 
m^v inn .Non NbN n"mn ^^i n^voin-^N-n^D^o^jb nnin n^N nn^ni nmn b\y o»n 
30 .~inN ~i\ypni ni>3ib>nn jin n"n~in nnn\y n>i-ivni n>3i-ipvn n"mn jin imi pwi -injid 
nbn\y mrann ^nvib ?rnniNnn n\y>£inb nmpmn nw^nn pi biinn ,p on ; inn 
nN rifjpwn NbN ^jp^nn b\y ')iui->)HDn nnvnb nvsu n^N m iwpni ii»mn no>\yi 
opp onb pN\y Nin nm^ npniNbm mn\y n\y>£inn W1T3 .n"mn b\y niN>*nn ripnn 
mn b\y opp Nbb o»pnnb bip Nbi o»pnn Nb bN~i\y> w .n>3\yn ^bi nnN ^tqdn 
nn>n tm bi pb>nn nvam iwb o> n n\y>£>m p>^nnb n>n bn> n»mn .Pin> npniNbm 
7N o»niNb on oyn pi bn> pbn >! runb n"mn ni3 iwnd ^n .o»bw maim n>N-p 
>3V o3din ; >-i>£iDN opp \y> : niN>^nn >3a nN nfip^w Nb JimpiQti in\y>3n\y pin ; o»pb>n .97 'ov ,o\y : 

.-f*?->N*l 122 'OV ,D\y : 
.94 'OV ,o\y : .96 'OV ,o\y 29 .-jtJ'W 123 'OV ,o\y ' 248 nnnN mniN b\y npniNbn nv>imb ov>p \y>\y >£D bN-i\y> m Nbb n>bN-i\y> npniNbb ,b*n 
nbnt>n JToib>nn nmrvn npniNbrw *pi Tonb iti? ri"mn ,i)»rrT .pnnm npm p>N\y 

.•>£W>>b 13>d m ov>p\y *pn p>t>n Nb in o»pnnb 
y>-Dn ri"mn ,Nin o> ojtin -iNnn inn i\yNi ,i3pt>y om\y o>bip>\yn bb\y ipy ,yo) 
•mnbipn miiy n^b inn mivna jin bipn >pn 7N .o^v^n o>3ib>nri >£>bD b>D£ t>rv tyi 
riTD rmiNi .nb>DD ny-on imNb n»mn -niy 7it» n^n nib npn Nbb >yio pwi oyn b\y 
>£D rpipy n>N-o n»mn mny \>h ii\y nwu ,>yio >3Jin ovd bN-i\y> oyb trvnn n»mn\y 
niD»\yn .nw^nn -nN>ro NbN rpofwn in n>:ny nwvn iinn pn ,pt^ inn p^n\y 
,rmrm p nbiy nm nii>\yn in ,nbrn n>:ny nii>\yn nbyi own n^n nniirn n-oriNn 
oy\y rmiyn o^yn Nbi ,oynni pibNn mnm in-p) oirbyi 'n ttps oirbyw o^Dnnn 

.rnnN in n "pn nnitft»n n^nin mrm) bN-i\y> 
b\y >b*iTfiri bnnn pib npniNbn b\y >3nNn bunn pi JTo-npy rrpnt? pN o>\y indd 
pi ^nvoriN b\y rro-iyn nii>\ynn in ,>3riN oy pN Nin bN-i\y> oy :ri"mn no>\yi npniNbn 
; >b-ii£in bnnn b\y o^Dnn n> by ofwi ,1b ^inn in obiyi inN in bD b\y n>:nyn nii>\ynn 
onf>\y 1101 riDN b\y miipm tod n»mn ; nimni ipn-iw >£D ,o3£1n .ti rnin ,np 
rmt>m ; inpn nbip>vn£> wiibi ,o>bibD nbN\y o> 13>n-i 7N ,o*TNn b\y rwrnyn nyiini 
rvwn rmt> m pio>i by nii> >wn pdj ^div bip>\y bD\y n>d rr'nin no>\y ; tdo .rninri 
Nbb nP3ib>nb npn->o>>b np'oyn nn>n >vio >3riN ovd ibu bN~i\y> ov\y niiwn ib>N .-on-inn 
ri"mn\y nn>n riN^inn ; pibnm rmnn b\y npoawnrn riPDivn niniwpri mwiab ~i\yp 
o>biD>\yi iripi imn nnim ib>3N mini o>bibD o3>N\y o»d~iv o>bip>\y b\y nD-ivm -i>dd 

b\y b>Dnn fn^n jin niffinw pn ri"mn b\y nprobrin pjiwow iDNn on nnw 
Nin ^riNn nf ^nw iDNn oni .n^ f n>b pn>^ nnnn ^jind nt? ^n pn ; o>3ib>nn ^bD rv'mn 
in>3\y -nif ri"n-in\y n>d riNinrm ; npriDbrin nuvob ppi^nb >bin b-onn fn>b pn>^n 
.n->nin-ri->riDbn npD3n Nbbi •►jriNri nf>b n^ja n> by nP3ib>nn ^abD b>DD fn> pn^nb 
b\y tivd jin \y>nnb rv'mn >^dnd bD ; ni-iiN .ri"mn >iriDi 10 n^anb ~id^ pn ^runb 
ini3\y-i£i rnsfni o>\y^3 onv nbiyan ^iin^w bvi o>3ib>nn bv m:n mbbi npniNbn 
n>d ; nnin n> bv wipnnw pinri on nbN o>3Dn ; -hdnd .npnim npriDbn nmiwpb 
n>b-ii£in n\y>£iriri b\y ^oin oi>n\y nv dnij 7\ynni .npniNbn b\y >b*iT£»n bnnn b\y nt? ^n 
N>n\y ; o>o£iw m^ni i»nnnb run by •onn 115 ^iDb o^iin^n mm tii^d ; npniNbn b\y 
nbbDn tyi rr'nin b\y o>iwnn o>bip>\yn p inN 13>d ; n>-iin >3Dri jin o»pb nnnn 
w>m n^iin^n npniNbn b\y ^b-iifjn ^ind mnn Npm ,-inibD .bN~i\y> npniNbi o>3ib>nn 

.jy>Tirr>n npniNbi o>3ib>nn jin bibDb rv'mn jin 
o>3ib>nn ^bD b>DD v rvb nt? > npniNbn b\y •oriNri bum Ni^nb inn 'i b\y innsn 
linn oiN\y -nit? rv'mn ; b>vb mD^nw >aD ; onvib\y N>>\y 'N1 inn '^ b\y onmm mbnwn 
-n>nin in»of » <^n bv ^nin i>opbipi Nbn iin idd dn^uid ipd ^jind i>opbipi 
.n^ mn>n ^t> 13 >\yip p>^b oipnn indi ^insb np>nn n^N n nvnpw ij^^ b>vb ."jropyn 249 Pn nviwpw mm >pni mm m pib >mNn i>opbipn pi pnin mN imy ri"mri 
•>33i *py nbyi nnN n>mNn npnn n»mn -imv ,b>yb mmw >£D .ino>\y by hk miaw 
pi npnn mn -nib i3>bv nm -UNb .mmn n> by nb v npnn pirn pi nb \y> NbN nmy 
.n"mn b\y nmm "minn" pib inn '*1 N>>\y b\y nmm '"mn i>opbipn" 
"n'opyi-nmi n»ot>" mn nmjinn N>n N>n minn ,b>yb mmi\y >£D ,inN ma 
mmn ,ir>mT .o>mnn Jinn mvwfmn nbN\y im bnpi nmn nbbwn in mi ni^nnn 
mmm mmun o>oit> onw omn ojunw »"mn i>opbipn" >3in oy miNib nnnn 
><Pi b>in trp pub \y> ,nmimnm n»ot>n <in by\y nynpn N>n mmn ,*tt>n>3 .n'onn 
o>n»pn ombmnw ppin nmi ,mm omni n pwn minn omni <pu pwi ,ombmn 
.•or>m bysm nNomnn n>niNbn nn^wn on Nbn o>mm omim o>3in nm 
UNbi ,>mNn omni pn >inn omni pi iim b\y npnn N>n nimnw mum iwb 
nmibn mwi£> nmnNi nuijiq m *py oni\y o^wiNn nN i^yn n"nm\y mum 
njpn >mmi i>opbipi nmnnw imb n^pm nyon ,m> o> nbNn o>nmnn >wi nmiit>n 
-ii>id 11 nnn\y nm>n rniN 'nm pipy ipy\y imb inr> pi) .mm i>opbipi nmn 
in\y) >)im-Hwn i>opbipi uni noitm b\y nnyn inN 'nm pipy ipy P>ni "nun? "i 
Cinn '^1 N>>\y) mm nmyb >mmi pjo o>>\yim \ym>\y\y nrwsNn nN bbw >)>n .nn nf>m 
ormb bn> ii»mn b\y iwniwi m\y>fm b\y om\y o>oimi (mn n) Piifm nmyb >mmi in 
.o\y imy Nin\y o>\yrm nN wvwon p^i oni \ym>\yn\y >b nm3 bvifji in ; mo>\y nmnb 
t> n> nN mn nn^w nm>3n bi piwb .mn n b\y npnn b\y to oimi nvi vpj 
Nin >bbi piiNi nup^in pm 31 .n"nm ^bi nybun niip - *! nmn Nin o>nbmb n"nm 
pn NbN nimb>nn ^bi n>w>b-iib£> n\y>£in n>b v>>nb '^n Nb' w »n>^n Nb' n"nm\y 
mn b\y minv Nin n nmp'ab nf>n\y nN~i3 .nimiifn nimm-mmi nT>n nmNi 
^o-ipini-^f >bmb£5 obwi pnNnn b\y ^n^Nn -im^n N>n n>ot> >bmb£5 oin nnp3 ^m>N"\y 
ibN nm3n\y Nin >b\y o\yim 33 .pnmnb npjbiif nnnvi ip^i opu n"nm ib>Ni ; 32 "mnn 
nnam b>vb >n>m\y nnb w>im ; n"nm b\y npowm n\y>£ini mn bv o> mipn mn b\y 
•>3bi n"nm mw ; mN-i\y •>£)! .nmb>nn npnwbb p^yn n"nm\y npn^o^sm nT>m 
n"nm\y *py mw\y ; >n\y>m nv .n>of >bmb£5 Nbi n>3bnf ^nvib N>n nmbmn npowm 
-nmmn m\y>£in imn p-n in vhdi pnun pwi inw Nin nmbmn npnwbb t> n»n pN 

.n>m 
^m>N nn^nn inm Pvan b\y mmt? >n np^'NionNnw iiit> nm m^v n"nm on 
nm pi3 ; mnnn obwn b\y "mnNn imNn" nnw mn ^-iiin npm n>of ^b-iPa mw b\y 
wn*ra imyi mn in .^nw n>bN nup^b pnpuwifji v>>nb "n>bm Nb" n"nm\y p>^b 
.nnnt? n o>Diy nmvn Pby bi>p\y ^iin^ ^nN i>opbip 71m lira oim nN nNn n"nm"\y 
nN ^DNb bii> n"nm pn n n\y>>b oNnni .nwn i>opbipb pi i^nm bv nbom...nnnn m^Tin tin "TvyDo" uw Nin ^toiTirniN iid ,Nt7>j -j-two" :133 'ov ,o\y pi ,-j\yona uiu^a 'v 31 
''.ni->3fc''na rnv-m Tant'i tnun tin mnot' wn n^ Nin imnTia ^d dv ,13»d ."nt>Tm:£>»" .160 'ov ,o\y 32 .^tiwi -"p^a-i ,N->j\y ^\y onpno^ aw iTii-0£jrai ,158 'ov o\y ,-irm 'V DP^-ifr£3m nut'aion ^n^ • 250 rpn^npn mint ^lon pmim mm inmm oind nrpn jin -pnynn • > b-ii - >bn op!mb£m 
npnn nmnnai pi rnwp n^N T>rvn b\y inim»\y cronbwn im "nit? n^n ,»jyonNm 
34 ."\yi3N-pD pmiinb -iiyn ^vnbipnr-is mim Pby nb>oni inp\y>N jin rnrin rprmnn 
b\y Pbnb 13 rmnn rwon b:o\y nDbn p>mc op!mb£m oy nrmn Nb imy rv'mrw )h-dd 
^DNb "^n Nb" in "rvb^n Nb" ri"mn '^tonirniN n" -nrow inib y>N ,p on .inn n 
.m\y rw>£>n >3i-ipy pwi nm\y n^n nvoi!r>nri >£to n>ot> >b-iib£> rw>£>n 
t>rv >byiD Ji'mn rmr^n >mn jin onNnn orrow inn 'ti ynw 'T ,rnnN nmn 
nnb>>\y t>rvn >£to n>rnip>i nn^ nw> o-iw>m .jyoibTin rmp^n b\y nnP3ib>n >£to boin 
rwrDnn rpmn rmr^n : n rnip>ib onpm rwibw «p\y rwm m -i\ypro n>mn rmr^n 
by rm£D n>d ,nm> n>n>DN niTrmnnn npnnnn *pn nroibTin b\y nnw^o o^yb 
'•>of>bno£ii Nw^riD' pwi mro *pn nb\y npmn-npmn nT>nn mm jin m'oi^nn 
o>3p>nn nN Nmb nwj Nb pwi rmwi m'oi^nn b\y np^w^bn jin nbb\y n>d <pirabi 
"•>>ibw>n omn» nib o>ibn\yn nbN o>i>D-in\y -nit> ym\y 3 .omy b\y >mn onb^i winn 
pwn mm Trmnnb nt»y pN rv'mrw p^n ^-nw in ; ri"mn byan by o> oinrw >!m 
>mn b\y bbin p ri"mn jin N>^m nid o> inn 3 ".nroibTim pb>nn nbN\y oy -p\y> 
,nn»p pN nP3ib>nn\y ri"mn n-Dnb wn pi in b\y np^i nm in ,mmn rim^n 

>yb -irmnn iwn-id ipmb wn mv tt> ri"mn ,-inib:> 
b\y nnppi -t>dd pN rr'nin ; o>i~i o>mnb npn\y pn^ inn 'i ^nvib ; n>\yN-i 
ni o>p>^nn warn <rm o>n>~ii o>\y3N iwn obw napwroi n>o3nw nvairiD nP3ib>nn 
.n two \y\yNb 'id inn 'i b\y ripjann npi-i>nn pbm i3>N~i\y onm n .nwvnb riDbn 
^-ini nyiipi rin^w nvainb i^n^n Nb nP3ib>nn\y npp nv rr'nin ; riN-i3\y >£D ; o3dw 
'i ^nvibw indd . 3 niinn n mpn\y nnwfjNb vim rpn nid ^nvib in ; i"mNi idd bN~i\y> 
Kin mil >£> bv i-ip>v\y '^Jibi^n omn" iniNi ri"mn jin btob v>^n iwnd pi^ Kb yiiw 
nP3ib>nn inym rnDn-^N" o\y 11 ~iinn\y <r>yt> n b\y rnniDn mt? >n w nw>^nb nwnDnn 
nnN rifpfm om opn b>vb ^rn^nw onpmn n\yib\y ^nvib ; nNm rnn> .»->Hmy oiud 
Nb\y nw>^nb o>\ynDnnn b\y nmwpi o>DDn nv nbbDn nn>n irv ojid^id b\y riN^inm 

.•>n3HD nN -i>niN i>n . 39 pi^i 
bro p bvi ^~nw b^N iwnd inp n\ymm n\y-ii£iD inn b\y n>rnip>in nn^n 

:ri"mn b\y n!w onu n>id inn .min .161 'ov ,o\y ,-inn 34 

.122-123 'ov ,o\y ,-inn ,215-228 <w ,n3ioM ,^"iiw 'v 35 

lorvnn nTitn nuv^n 'ODn am ^an io m^v n"mnvy n^ nicoo p'ont' \y> o^n .224 >»y ,o\y ,^nn\y 36 

.-f*?->N*l 123 'OV ,D\y 37 

.215 'OV ,o\y 38 

man >n» ^\y rnman nnn ^dti^ o-'an^ iti n^ (222-224 'ov ,o\y) win '01 i»vnn 't ow iofr anp 39 

t'N-ivy ov tin innnt' ,njin nvtt' 'mi»n nnuo pa ivyp ^a i>n >nv*Tt7 .on 05 ''m-ofrTi ^\y •'No^vn no^pa 

man i^a \y> ,niTTN .m>3i^nn iw >u3nwri no^pa man >n pa^ ,\ynp >w o^na na^oo o>prtn mint' 

.nm3\y^ nia->inoi n>W\y nvoiri ^\y no^pa 251 o^£)n }vx ^viso ^m o^oncn om^n ii»9Ni obio oTmon bo ib\y p£)t> pn biN 
min ->q bv bN-i\y> ovb bN-i\y> yw ma'Ntn .'n ntt pm it* mi bo\y m^ boi 
yiv "iwn it* ^viqq ^m om^n bo moN o> in 12b Tmon moN my>N "bN-i\y> 
mi dn 'n tiw ^ic bo <iit> 7N...!?N-i\y m o^ovn boo ni'nb onwim o^obin twito 

.obio nw wi-iPi'i in-p on on -i\yi bo bv 

nnnimiiiby 

Nin obio ib\y muowom m^i wx bo b\y iibi no nvmn rpot^bnoa niov n 
b\y niN^ob b>nonb n\yp mn ,rpmn nim*n 'm nma^ ,ri"m^ o> .mini 

.obiv n£)p\yn -pno\y mmb'n 
mobnn pwi iNoinn pN bN>ny mm pip n'^N-in pi o>mn\y nnmb \y> ,m\yN-i 

muN <^n !w>m> mn .obiy mpwnn mNmy m>£>ini mmbTin b\y nnppi imin Nb\y id by 

,om 42 .»mmy twin" in "m^iij" b\y 12m o>N*£3n o»mr o^yi on omb>nn\y \y-ii£>m 

mmn b\y mmyn imin bivm nwimfw ,mombno£> mi ini y>n\yn ipn ri"mn myib 

mt> rv'mn .imy jin mm Nin\y nnn ijiv 110 mmn jin pin mrm\y npi^m Nbn nmm 

^-ini >m m n*>n pN imb>y£> mw inn .bN-i\y> ^-ini mmm^n p^m in mm\y nr>pi 

mnin jin mipwn »bN-i\y> nmn >£> by bN-i\y> oyb bN-i\y> yw\y myapb ; p by .bN-i\y> 

nyro imyo ib>Ni ri"mn mi jin \y-i£o on o> in .71m? b nn by \y> bN-i\y> ^-ini iw>n 

pN ,m\y-ii£>nn mnnmnb twn <in nNn nmb^nn mm^n b\y o>pim>n o»ninn myonb 

b\y iif>n mjpvi ; ri"n-in ini o>3ib>nn o>3P*n in miv .10 myoi jidn \y>\y pat? 

obw n£)p\ynn m£>3 ^nbi pbn pd ; !ww> ^iNb npnm bN~i\y> ovb mmnnn psi ; m3P*n 

; >-ip ,mra nmpn n>mmnn oni^ifi on ; onb\y ohitv^i on ; npnnn n>ni-n>nin 

^ni mi nmyn NbN boim ^ot^bnoa t>rv ini t>n ; p bv .i\y>n obwi on^iwi onmn 

.o>3ib>nn o>*ibnn b\y o> o>pinvn o>v>3nn b\y o>oi>n b\y nmif 

nbbini inn NbN "^jp* bi b\y imi" \y> nn nvib -in^nn ipn rr'nin .11^1 jin^ 

; ^f m .nnb\y n>niNb nvi3n b\y n^iNb jwon ri>bbi nnvrib dnji mm n>nimn-n>min 

on Nbn n^ innb o>£>m\y opnw o>3ib>n o> o3\y>\y 711 \y-n£>m min o> nid iiond vopi 

NbN oi>b mn bN minb -in^nn ipni mN>*nb wmnn ipn ri"mn onb v>m .p* 'bvw 

mwm ^^o^sbi pm ir>n no oww .^wmi o>ibin on nnn m> oiv oi£)>\y v>*n 

b\y i£nnnn oivn oi£)>\yn 1m won mo-ipmi mm o>3»£iNDn o»>ibiN>T>Nn o>piNnn 

mi b\y i£Hfi n>\y> bN~i\y> ^~ini o»niNbn o»nn\y ii»mn mivn ; p 1m .on^v p* ^bvw 

NbN mot? ^bnofj n\y>£in by in mN>*nn nwmn by mnbn n^N N>n o> imim bN~i\y> jin 

o>im n"nm ; 43 \y>nn imw ■>£)! .n^n^ 71 pN\y mpn b\y n^op Nb nT>m nbmnn n^a^ by 

.bbi o»pnnb binn o\y n>mn mimnw - mi£>n tpwh nmn i"mN mim 'Pram imn 

o>m*n 1* oNn .nnnwi nb i3>*\y >Db im mini rt> w^w ^nb in jidjiwq nmn n n^a^ 

?opbno£ii in mN>*nn nwnim won nbN .129 'ov ,o\y ,-inn -jino ,t> 'ov ,'t >3^o ,n"mn 40 
yr> ,-iofrD ,ni->3fr''nn ^\y n-oiipyn nvwwtu v^rb "wn Nt"' n"mnvy 133 'ovi dj 'v .129 'ov ,o\y ,inn 41 
tin •mWv; ^v ot'vy n>n n^ n"mnvy ivvy^ na'c riMn h 1 ? ->)k .tvn n^ -jn ,7>-vtv vno m^w w vnoa 

.(225 'ova D3Ti ^k>w ain nn) o\y ,^-m\y !?*n nwaioa 'V 42 
.n pi£3 nt^nna ni->3fr''nn nvoiria ,ma->in» ,inn ^\y ^an lira 'v 43 252 in ninib>nn oy »w piNii mm» mnnnb nt>n n»n-in\y ,-iidnd ,p>*n ym\y 
Nb ^aib^nn ,ym\y-pn nb .^aib^nn b\y t> ioot> n jin pmm ynpb -in^nn Nin <in ,nm ov» 
nbmi pbn bnno raip Nin •'niNbn pyin riN ibipi ; 'rib n>' in ,mbJin ~>x>v n -nnrwn 
-rmr^n nunn b\y n>JObiN>T>Nn\y ,>nbiN>nn omnn jin nb>n p^\y-i>n *pi .'n nui iipi 

44 

nw>^nn rwran pib n»n-in mi pi -i\yp pn •'nyrb .»obiyn ronn rrnnnwri Nb mm 
ovmnn yopi .^-nw nm nt>n\y no ">Nmy o-iuo ninib>nn 7m>m nion >n» b\y pirn 
o>>\yinb n*»3£3 n> by nnw pnNn <^ni ninib>nn mN>*m inn ri"mri ^-nw n b^N o\y 
nyrbw pat? \>h .im »on*n niyin» ,''nib>bN ny\y wm rimy ,»nimn riNbn» yuo 
>ib> my on>\yi iinn ino o> .ov>n o> o>n»pi nyi in»pnn pN nbN onii rv'mn 

.rwnom Nbi mom N>n\y nn»p nyain b\y -inn 
b\y >Jib>nn >Divn mbiy nbo ib\y rpynwn inn nb>b\yn <in by\y yiip n"n~in 
•o^riNbi unyb iwb ; n3WN~ii on>by nw iw»w p>*n Nin .'"nb n>" nm boi ,nib>nn 
Nin pi ,Tnpm onb obi -iiNn p bvi *r\yim on ii\y>\y N>n 71b ni>t>n\y nN-m "nwnpn 
ninpn mnryi ipn \y>\y ^~nw nun ynnwn "...^niNbn py-mi unN on o>nb\y»\y p>*n 
\y> oNn .ib\y nprn-rmninn nr>nn mnN n by myi nib>nn iwv tin \y-nn n"mn\y 711 
-iiNb ; o»3-nn-o»ni o>n3im my jini n"n~in inyn jin Tnynb nib>nb nbnpn nynn 
o>\yNnb \y>n ?nn>nb ; >nwbn bvam n3>D\yn b\y mnpnn nmnDUi nnpn nbwsn 
rn>f ni >n>n pwi ; b\ynb ; pip n">N-in nN 'p-iynn ip^ ^via n>in ^ibnn t\h 45 opbno£ii 
o-»bip-o»nin mbw >3Dn\y nam rain* ->id 7in ni>3ib>n npjobPinp 1 npninn np-nwp 
10 ny>in ^nvib ?n3iinn tin ni-ii>nn oy obwn p ^ibnb m>nvn niim mow in nn b\y 
>it> ni^nn ^Jib^n inw >£ibD rfwn o>mnn yo in ; n"mni pip n">N-in ^bD ^i^n iniNn 
ynn pin ^^n jdi n p£>t> ^nvibi ; n>-i\y£iN N>n on o>\y n>D-iv-n>nviin np>oNii~ipN b\y 

.n>i^-i N>n 
b\yi ind ^~iiwi inn b\y n^nnb n>ib>n in nvbnnn rnipm p^in\y >b nN~i3 
>b£)in •>b-i:r>b bN>T>N n"n~in bv inp nmna nTnn n>nm nup^n bv oTipn piai pipN 
pn Nin ini\y Tivm nnNn np-nwp nw^DNi Nb inbn jin 7>~ivnb oiNn by 1>£> by inpi 
o>\ypinn n>mn nup^n ^mn -inwi n"mn ,p by .t>~ivd Nin inw inbn b\y ibN >£i bv NbN 
linn •►nvib ; -iidnd .m^v >3ib>nn b\y nT»nn nmNi >3ib>nn b\y id~ivi nnvn jin 7>~ivnb 
npn^n nD^-i^n oipn bim nnmn nb nvannw n>D-iv-n->nviin np^oNinpN pvm 
T~ii*b .inipn n^ pN\y p>nvn yin i»nn niN3 pwi ibN nr>nt> inn .mnpn n>o-iiN>ri 
o>Divn obiy i^n Nbi n>bNiopbo3>Nn nmn i^n Nb ninpn mn'sn nNn n>N n^ mpnn 
•>td 7in ; nnnN in npo>bi£i nprii ; npobnn jipdiv nnnv no>pn ^b-mb-^ipinin 
niDN •>£> bv nbnn b\y inapwm ibyan oi£)>\yb iwni pm Nin .pnb nnsunn nnnvn n^ni 
nbN onu n p>^b 711^ pN niiNDb .oawn oiNn b\y mbw napwnb nnnpnn nT>nn .225 'OV ,o\y 44 

-i\ypna u \yon\yo dw ^-iiw in ,m>n>nn p^na wn-w ^a loipMi ,^>ift? onata inn ^k V210 n^ nJio 45 
tin p->noa viap^ io'tio Nin iN"\y id ^v n"mn tin ipao Ninvya non j\yio^ iiian» ^-nw\y notJ im .ut'vy 253 •o pm .n>3ib>n obiy nspwn >pnnn by o>bn otto >£D n>m obiy nspwn >pnnn by o>bn 
o>3>in prwn ^bD >£)bD nii>mn rmt>m o>bronn nbND\y o>oi£)>\y >vnpimn -i\ypro 

o-o-i^nm mbnpnnn 
no>\y >£> by nvoib>nri b\y rronpyn rpb>b\yn mynwnn jin uvmn b>yb onm 
o>bip>\yn by y>i*nb \ypu nny .o>3ib>nri bN it>rv b\y o>3W o>rn inT>m ; ri"n-in 
•>3bD b>DD t>rv piDb \y> i3>N~i\y nn <in by\y rv'mn y>-Dn o-iwbw o»-ip>vn o»mnn 
npnwbri nii>\ynb -ip>yi o>y>i3 nbN o>bip>\y .ony nbiys <rirp\ybi mnNb <riN\ybi o>3ib>nn 

.vnfn mbnpnnri m^nbi bb:a nmrvn 

,2*0 bD roc N*ob imim Nrvps pvi piinoi ,ioy 2*0 by mpi >ntt 12b iwn ba 
Nin .-ymvi "ovm in*m rnnNn 1112 -nwn imi innn roc "o y-p ,1b -i\y Twri oni 

46 

.130V2 ""no^n ro" ncsN 
-i£> JTDbro pyi ptny nid om ,mmn ropnb p\yiT>n jin rrmn nma ibN o>b>m 

•>3D rpvnpimn Jronnn in\y>£ini onwn o>p~i£i nm p>t> n inn iwn -ni>^ b\y *m obyn 

bbDi rmnn »n wittd rmpam rv'mn no>\yi mbnpnrm m^n jin iM*n n p-ifn .ir>N-i\y .(-npoa onyyTm pica) nrvna /n -jid /n >\yrpn ,n"mn 46 254 robn mp>mn rmmn npiynwnn t\h y>nrt> umpn 'n pifn .vn<n ro^t? n \yiT>nn 
by r>yn m ">in>^ .-iidnd mbnpnnn ib\y m ri"mn dni ni\y mo»nn nanwri b\y 
rimmi nnimn npnwbn \yrr>n : ri"mn b\y nmuioiNm mmnn nw>3n b\y mibv^nn 
imnn jin np^Nnn rp^-mown m!r>y£>n b\y Nbn \yiT>n wrps rpmn jronn mron 
•>\yninn onpan oy ,\ynn \ynp roNbn N>n\y ,n m^ya nmn ri"mn .>mrm •onnn 
m!r>y£p on»n n»mn\y inn >mnn "pyn ,-inibi .•ov^n iw>n nntnn b\y >nNni 
n»mn n^n n>vnw>n nri\y£>N inwj ipn nnimn mmnn rmt> m nnimn rp^-mown 
.p mi»y<n o>3ib>nn b\y nxn pbnb vim rvrw <in by nmi rrov^n mb>yfp it> rv>b \ypin 
nwcn ibnn o>b>iinn on o>3ib>nn\y n>d n»mn no>\y b\y n!w nunpj) b\y riN^inn 
47 .ri"mn b\y lira rmnn »nb -mm iwnm iripi ^iron -mn Nin Nin\y 
nni^y n>mn mynwn nnw jin p rv>b T>\ynn n»mn\y nuiyn mpm ip niwn 
nfptwn'' >i yip n»mn\yi ^"ni .nib oni 10* o>3ib>nn\y nnNb o> iw>n nntnnb 
nm nanri Nb Nin ,>mn oy mb bN~i\y> oy mbnpnn *pbn b\y opp nimn »mp»nn 
m-pnii nnrmwnn bN~i\y> muN my^n >i p-p n»mn ,nnN .ni o»mb in niN^n>ni 
iv>n Nb m-pnin p bvi iw>n nnt> in b\y >n^n 'dwi nnw 19201 ii-iyw »!wi\y> nrai»b 

48 

.nib 10* Nb\y Nbi m-pnii nrmwn *t>v Nin own in . mbnpnn b\y Nbn -pbn ppyi 

nubn ; inioN nyin ypn by Npin in ; ni-i>nin nw^inn iown n>n ri"mri ,pim 
49 
. nbN nnoiK b\y rpmnn onn>\yn wbi n>3i-ipvn iniivn jin dpw Nb\y ninvn 

ni-i>nin inNb .m wm rr'nin niininnn pbn m p^3 o->-inn nii>\yn "iwb 

nnnrwrin o»mn yo pbn nivw>n ipy -in>n pi ; no>b\yb o>3ib>nn 11^ iidnd ini\y ,19201 

pt> iy\y rr'mb inin pbi>n o»n nn ini ; o>\yn rn^mn nn^ npwnb onnMnn bbn 

nN rr'nin o> v>in niwni . \yinn iw>n nvawm o>3ib>nn b\y onn n»byn \y\ym 

nw^inn n>o>bi£in nw>^m minn bi ov 7N ; n>o>bi£i nw>^n nnwD pnwwn 

; bbn npo-ipinin m-pnin ybrt> iripi n>ipn nwnwn t>rv>n pnv ri"mri "ni-i^mn 

:o-i£ii rmnn rmsn oppi inii>\ynbi 

noN dn i7iN...orn^m no dn d'-idiqw ono \y\y NpnvoN 'n !?v o"orio \y\y noN 
DTinwj id !?d d'wjnq "i£)cq tiq pi m jNpnvQNi nNo mvirm nri\yv3 "inn I'D) 
n!? omnn !?^n nmn onwn !?^n !?2n ,o\y£)3 -p^ ^'viq n!? mi'mn nn^ o> iwn 
\y mriQN mi'miw m'too Tin wrfi ipidp ivm' D'mn iwnd n^n iitd n'n' 
!?\y n"!? !?v Nn'mNiQ onnv ^to p^-ii ni'mn m'DQ !?vi ^irin P"t^ P"t^ !?\y vq 
-p inn onowi d'oqw jD'o^wn mTo !?v tiqnj n n"^i nwv ip'V 'd ,inw npri n!? 
n!?i D'33 i-i'd' n!? ,-mi\y npri n!?i D'33 TDn n!? pt^ oqwq ovn riN yosm ^nvw !?di ^d ^v orrfr unamv :D->Ti-Tn ^^n n^i D^fr^nn ^^n ri'i^o n^-iNn no^ivnvy avr>n vno dj hti n"mn 47 
o-'Jit^nn ^d ^v iciio rwo dpi -jn npnoMa o-'Jit^nn t>y trn'oa imd -into n"mn - o-ofrTin] i?Nn\y> nn^vy 
''.ni->ovyja Ww o>Bms on -iwnd dtin npt^ nwvt'i n^nna on^v omi? lofr aiu ~im-> w ,[on -ivwa 

.116 'ov ,t> anao ,0 •ot'o ,n"mn 

.■jwona o , >''3i''^-''U3Nn omna ima 'v 48 

.391-393 'ov ,^\yoo ,^niomc ^v pi ,'t p"i£n uia^nvy nnipon ^v coano o-'muoTin o-'vii^n iw>ji 49 

rfo'jh t^ain o>\yj mann\yri\y omnn vy\yn ^n icnTinavya ni-|->nan nw^ini7 vni£j»a onTio Minvy pn> 50 

ton njnanvy pn> ,->a dn ."oirfl mnoMi o\y\yn nw ^v mrvaio nw^inni" low nid o>3fr>nn iw oma 

.104 'ov ,p anao ,'t >3^o ,n"mn .-im-> nPP 
pi inawn ov wipa -ot>a i?\y 't pa tin otrva n"mni ,ni-|->nan inM iaa anaj p^a^o ain i?\y anaon 51 

.o>3\y -|£3O0 inMt' 255 !?N-i\y> \y>N !?d ion!? -p inn t> iqww iniN npri n!?i -ron n!? pi ,itid rt> inw mp' 
o'wn niTiri nm ,inw npri n!?i o'is -ron n!? !?v "div p"m n!? dn oniN imiri 

52 ' 

.o^n-in '3Q rtwri ontnn mvowri iwnd d^wnd 10 nnmi inv rain mr-inn 256 by ,iw>n nsnin nntnnb npvnpimn m-pnin jin \y<3in n»mn\y nbN onin io>n -d'o 
o>o£iw m^n ,-noo .o>o£iw m^n opp iifi ninn "pbni ,o»\y£3inn b\y oniD n>by <t,n 
-•onn pob\y piDb no bN-i\y> ^~ini >3nn <p>o imbnpnn nyi oyn by nbnn m^nn n>d 
ipy 19201 m-pnin b\y mbnpnnn <i,pm n>b mpfipn niNb ,o3£1n . 3 pfi*i mpn >of3\yn 
b\y n\yyn Nbi n\yyn mi*n\y imb pionn 13>n n»mn\y pn> ,bN-i\y> mi>N mfinnwn >n 
•onpy >£iin o>N\yi3 i,no mil ,p on .w w>pnn\y m-pnin by Nbn pwi ibn o>o£3W >i3>n 
m-pnib "iwni Npm wbi , bN-i\y>i m-pnin b\y n>3-imn mynwnb iwni inp >bboi 
m-pnin mynwn n>b ib\y n\y>f3nn ri"mn b\y impii nii>\ynn snu m pn ; o~ii .nmnNn 
nn>\yn nnw nN t> n^n ri"mn .nrpni pnw nmnNi o»\y£3inn b\y omo nny -inNb o> 
pipyb o»nobn-o»3py-m nunpyn onw nN t>»P3i ,bN-i\y>i npvnpimn m-pnib n>3-im 
mpp iwnd 54 \mpi >obn b\y p\yN-m pion b\y niwN-m niwni n\yy >fio ,n-nnn obiyi 
>o rvom 1P331W monn . bN-i\y> >31dn >mb\y npnin inp nmo nwinnb na^ o> >bwi 

.mnn Pn npfi^i nupnwo o> nronpyn pnnny jin rm Nb 

npflwbn b\u n>3-iinn nony 
v rv>ni T>\ynn ,N>n iwni npubTin jin mbP\y <t,n by ; ri"mn ynn io>n pm 
ibi npwnn nn^n oppi iinn : o>3p>n onw b\y n>3r>*n omb>y£3b n3Pby n>3-im nii>\yn 
w n>3oo rn>f n bNo nmmn npnwbn \yiT>nb v rvnn ipn rr'nin .bN~i\y> rnin b\y ni^b 
-iiiv idd ; ri"mn -111V "ni^ b\y iii" .unn ^ninn pbni NbN rninn obiyb nudd 
.p>^i i\ypn ovn b\y n>3nD npm djwn-ih wnii N>n\y rninn »n oini inw ; o"imn 
nwnni ind pant? 3 p byi Pipm n> bv nimrii rmTo iid rr'nin b\y npniNbn n\y>£>n 
.o>3p>nb v>m P\y Jimiwn n\y>£>n b\y onwn o>dit3 o>nriD\y in\y>£>n b\y o>i>d~id 
o»rnif nn o>D-ivn nniyb bn> \yn>n n>niinri n>niNbn mmi pn n"mri ^^i 
o»mnri o>3Dnn w o»niinri o»niNbn o>3Dnn nnnNb nno nn>n .rninn b\y 
: nnnnwi nwib nin ipn o>b\yi-i> bv biNnn ipnw >n\y bbDi upi N>n o»n"iif nn 

7'N V1V WN !72N 2N2 'Ol nnW Nb1 !7D1N N!?1 blNriQW •>£) fr'QNW Nln nQNn !72N 

own n!?i d'wn n!? 13b pN\y bv Nin biNno ,o^wn> 12-iro biNnnb no bvi biNnnb 

•pp ,p\yb Nb1 ^1N Nb D1Nb Nb1 DV Nb 13b "pNW blNJIQ Nb blN 3"l1b1bl Nb1 Dm Nb1 

m^QD Nin ibiN d> ,di iDb' o'bvw mmb vnv nmnom wnpn tv dv 'nn d^iji 
mow DbiD 1102 biN ,3-iinn£innn nnowi mowb iVPbNiTnsn 1b pni moibQ own 

o> on on ; p\ybi yin ,o^ ^^-iiiDn n>niNbn nm^n -o^nd >d n»mn nb>n nbN onin 
NbN wipnn bN niwN-in wnii t> n>nn h>n ,p on ; p-imn .n>in pim bv bi^n np^n 
nm^n b\y n^m-n^-imn nnii>\yn m iifif pn npum^ni \y>nni inn n»mn .ovn »n bN 

.n>niNbn .n rrnav ^\y 'n pi£n o->u£3W m^ot' n"mn ni3\y-i£3i nfrnpnnn m^o 'V 53 

.40 'ov ,'N •'Dt'o ,n"mnai 'n pi£n 'v 54 

viovy iv^n i» id^w ^d ni-|->nan nanv 'J* oo-i£3ri3 jnt^nna nt'Nn ni3i-ipvn tin van n"mn ia /n -pa 55 

.n rrnav ^\y 'm n o->p-i£3 'v nt'N cpkvu <)vu un^ oo^p tin wavy o->3wn d'hdw ^v n"mn 

.a p-i£j ,nia->ino ,inn ; a p-i£j jfru-ipion ,T>i\y 'v n"mn ^y> m-'oiMtri nwan ^v 56 

.n'' 'ov ,'u anao ,n 'a^o ,n"mn 57 257 tPTTsnn b\y n'op^-n^iNbn oni!r>y£> b\y oi*yn >nmn *pvn nN onnn rv'mn 

-in .nimn b\y onwn o>pbnb o>3DN3n onmn on^N >\ynn npn v nn ymvn n^wi 

nniNi nn\y> nnn nyi ib >ppn» onn^nn o>3ib>n nnn n»n-m i^n onpn pifn ipn-i 

npnnnw nmi .»otn n>t> 31 o>vn yp^b o>y>\yin o> onm ,om>b hid nmnn bi nw om> 

rv'mn b\y in>N~i nm nN nnNin nr>N ''o»n!r>nn »o»m" pi iy>n>i nbiipnn nwpun 

o>Non nyii ,Nin m^ nN o> ontn pi ; "omnri" nN pn "o»\y£nnri" nN in wain iwn 

>nmn *pvn ipy nmi ,n>niNbn nimb o>3DN3n onmn ninn ny bi .onio o>\yyn i^b 

-win by vn^nb pi NbN o>bif 31 onwib ovn nN pbnb pm ri"mn y>N ,n mm b\y mn 

bi nmb -nt»N bn n rv'mn nvnp tin!? nn»i nm .invnb mm inN bi b^N bit? an bvi 

onrnn iinn ny bi mnab ,mn nm onnwm o>y>n y>N\yi bmi\y> oyn nb>np in mm 

m!ni>m n»m ipn o>3p>nn nbi o>Nnnn t> rvrw indd .mniNb mnm mm by onnwn 

.o>Nvnnn in onwin onimn >nnn nbi ,mnn n-nt> nn io>m ,nm inbb pfo NbN 

: nbN onin io>n nNomn n nmn 

rnvrio nnri nN N^mb Nb\y ,on\y!7 mm onnin -imnb o^oonn bv limn 
oPwn '\yp2Q !?N-i\y nPnp riN n^o!? '".Pun" : no p^n )W?2 ion!? nwPi no>i£Pi 
,no N113 own d^diq npPnm onnno pi iwn ,"nvin mvri" own mriN 'w-nm 
!?D2 onnvn ipv vn bv n!? ,in-Tvoi mpD rprp n!? b\y n"!? bv \y£)3 onwi onnv iwn 
dn tr>£)N ,!?N-i\y \in mim !?N-i\y ov ri'nri bv o\y£)3 d'-iciqi !wi\y> riN tnN!? onD 

58 

...-iti*ri 'dttq \y-ii3n b\y pvi vn Pwd' N!?\y D^-mn!? \y\yin >mtti .in ipni d^vio 
nni3 in ; o>\y3 b\y nvi^nn niD^ nmN f mbi£in nid ind rr'nin mi b\y ^^nn "iwpnri 

; iw>n miv mn o>\y-ii£iri Npm .n>3P^n nvijni o'lwn o>n-i^n bN it? rv jin p>£ind nidw 

nifjnnwn ipy ni-i>nin nn-innb wip\y o>mn -inwi bN~i\y> nn>N bN ri3iiin\y ini -inn 

.linn Non o>N\yi3n on ; o>\y3 

-i\y£iND ; ri£)Dn b\y inN 1^1 pi Nbi ; oni^n bn muni npn^ nN^mri ,n rwi n>n 

mnvb o>v>n£iD piiD>f Ni^nbi ; nin"i n>-nof ^n nnopfjf-ifji o>-iiin jin wwnb rr'nib 

: n>3ib>nn rmi>*n ^bi ri>3bnf 

'd Nim...!722Q "]va ni'w nvi D'^PnriD ovn o^PnrD ,oW?rtrt> w mnva vio 

•09O1 ,nriwv!7Q omN vn^' iwn in t>n dwqj ninn iwn mNn ^ nQ'NW !?d 

dn iwn vn pjv o>...ri£)' , N\yri p^n "oso onnji nq^ ivi 'jiv bno ^iNn pnb DnQ'NW 

mn o^Pnn iwn men Nn nN^...n3QQ owo n!? di^i nno3 "qn niNn Nin 

d^wnii o^Pnn ivin ono *inv in ,omnn nn ">& n!? onn d'wiv !?N-i\y pNi 

m^iNn ~>wo D'Pm o^nDm !wi\y> dv Piij n!? iwn ,522a }vx ni'wi 

...m^iNn 'qvi wnp vi^ mvnm on'n!?! onb on'mno inwj 'D.^on'mivinD 

n!?i mnon cvm 'nwij wni mvw nN cno n!?i non n!?i ni^v wv n!? nN^ !?Dn 
59 
...mn o'Dwnn iq n^pD n!?N o^Pn nNon ~>)$a ^02 }vx raw"? xonn 

o>n>n ^nn^n ovn nnbini nn b\y o>3ib>nn o>^ibnn jin ibwn n»niii nbN o>-nii 
b\y n^np NbN ; n>nnn bn nnn>n bv ipn N~npn nn' b\y win p opn o>3n>nn .nn^ 
b\y o>~inN o'idju n^ri^Nn ompii ipv nnin ^nnn pbn onnn iwn o>inpn nw >bvi 
nnnN npnvnni nprnnn nrnt? n^id <^n n"mn\y ipni onpn piai .nnin nnw 
n^nn pm ini phi nN \ynnb \>h p byi ; o»nnnn o>vinn nnv psi ; pb>nn nvamb .14 'ov ,'i •'Dt'o ,n"mn 58 
.175 'ov ,u nt'N ,n"mn 59 258 \y>yra\y o>*ibnn >Nonb oyo pnn by Nin ri"mri b\y nbN onm vmn .nppb>nn >\y-iwi 

nn^nn nnyinnn "HP ,nppb>nn pn bipn ri"mn pnw im .oni\y npnn mn pn o> 

-ipp opdni pn ib>N Nbn - o>pb>nn >\yynb ppp* pyn ind mom \y> in ,yn iwni ; rninn 

oppb n^mm nnwn p»npb nbmn onnrm pn ormb o>bPt>n pn Nb rninn piDnt>b 

.-ippi pmym imn pwi rninn 

p-np-ab nb-apn o>pb>nn b\y •'niNbn obysn >£ibD rv'mn b\y p>ipnn riDivrin 

: p-mn n^ri .o>pp* Nbn omm rvon "wn -ippi nfp-in 

dn P'sn bbo bN-i\y> m by oviwra opn nr>oiNbb on>mo iwn mmm nmnn "o 
,*>oiNb pin m*oi riWD boi nNP nimpa o^pyi pnnon "o ,po-i£) boi mn nN rio\y 
,oyb m»ni mn opn ,o*pbNb oob m»m oyb ">b oonN mnpbi Nin bN-i\y> m ip'vi 
nnv on\y mb nonm b"m nm bN-i\y> n'oiNbb on>mon mn "now byi ,non:>i 
bN-i\y> mmb m>mon nnn bo 'd ,on\yb moNn owon imi /'mnoi nm mnv 
bN-i\y> ^nio >nnn biN ,bN-i\y> n'oiNb Nin bN-i\y> mm nm nm mnv Nm nnm 
omibN my mm biN i>mm ^mio vv nN -moo Nin bN-i\y> mm nm -nmoi 
-jowb nwvn nm ioni vn bN-i\y> oy 1"tin byi ,bN-i\y> *pbN Nin 'n "o ,Nin onnN 
mn' bo byi '"dun mi" ">o iv "'dun mmo" nmbi ,bN-i\y> *pbN 'n Nin\y b"i bum 

.•>oiNb mmb mi 
nN <ipm Nin ni iwnd -ipp nbm pifp-im o>pp* >oiNn omnn nN nwynb <ipm n»n-m 

o>fUN in onjWD <^ni ; o»mipi o>NomD o>pb>nn nN p^n Nin miNDb .o>pb>nn 

Nb imn pyi nun ^Db vt Nin o»ip^ ^oiNn o>i-inn nN ib>Ni ; >ip> in wpv bDD o>-iio£in 

nooi^nn Nn>nin .\ymn ^-no-i ^fpN nbN o>-iiib \y> ; >nvib in .m^ mini) iwnd mna 

o>Tin' oniN\y o\y nin^n pn nnw ,nwi >aiN nn^i nN\yp "mnoi m^ miii)» nnw 

by ninn Nn^iin ,na mn - * 61 .\ynn m^ mini) ^niv bv mbnn nnmnn niDbwnb o»in-i 

npniNbn \yppn ^bD (ii»mn no>\y •>£) by) uimnra -iyinn\y >a by Nbi b"im i\yp\y >n 

NbN ^nn 2 nDbn pf 3b nbN o>-iiti n»mn niHD T>N\y indd .bN~i\y> ^~in iw>i nnm^n 

o> ^^nb^nn b\y on>Non ^n by\y id o>pb>nn pib o>i-inn pi n>P"ipy nbipn n-p^b 

o> t> n>nnb in>i ,p by .o>-iinn o>Nom o>Nom >niNbn obyanbi onb o^iwnnn o>i-inn 

.nbiy£> ^im^wi 11^1 71m hidi tppb>nb 

p pbn 1PN1 .b>yb\y onm "bN~i\y> >pbN" >\ymn bN n»mn n^wb o> ib o>\yb \y> 

t> n>nnn o\y Nin bN~i\y> >pbN .p nmy b\y 'i pifn n"mn iiiy n^ wig b\y npiynwnn 

N>n n>bf -ii>PNn mpibNn b\y nnnpn o>ifi mbsnn ni\y nnm' nw> bN~i\y> oy b\y mppb 

mbsnn /n "o\y oy o> b>yb yopi nmpnn ; mpibNn b\y nnnpnn o>ifin ."obiy >pbN" 

o»3pvj >o3Nn o>"nnn .bN~i\y> mm >£> by bN~i\y> ^~ini oyb o>bnpnn bN~i\y> >n iwnd 

nfipwni npbip-npb"nnn npiynwnn b\y ipmn N>n\y n>niNbn n>nni ; ni£)>n ; o>ypfi 

7N ; o>pb>nn m^p Nb mw nn^m o> ibND npiynwn n^d •wmi ii»mn .n"mn b\y mbiy 

ypii Npm nbN o>inpn o»m o>i>omi inpi imn wm^n pn nwiy Nm\y N>n nmy 

.o^im^ pobw nnt? m iipdi oyn n^nn Nim o>pb>nb nifinwo pma^Nw n\y ^DNnb .24 'OV ,'"T Ot'O ,n"mn 60 
o->ovy pni DP13 Nto" :^po •'Wid V»\y-| >t> t>y nvy-ii2 iid ''mnua'' rn^ rmay onuv nt'N o->-nn''vy nvipn 61 

.(N"V n rn^ rmav ^aa ,rnnua n"t) "a^ ^v 
mbyiD niNi3 n\yyn Nb nn^o noDi D'Nom iwn iq D'bTiinw \y\ym Nin\y b'yb imiyip 'd dn 61 

.Nin bN-i\y Nonw ^ by ^n yiPD ^n .n"nicn pi Nbi nmDbn niyowo 259 'n mini pi\y b-mn jin ni^n pi Nb rrov^-rpniNbn mmnnn ,b>yb ipn-iw >£D 

: oyi-p >b^ rmiyi byin rmiy pi n^nin o> n>d ; "rnnoi" rmn rmiyn pib rrwin 

nnN o'ouno onn iriT non o^vin inN i-nco !wi\y> rpoiN!? tPn!? o'wroriori... 
omiv o>m*n ov ^"anrP nwn'i !wi\y> rpoiN!? tPn!? wro tPn "o ,oyi-p ^jv 

D'lQW D'NIpJ N!7 pi !7N-|\y rpOlN!?! WrQ N!7 DV21'' '^V 'inN D'O^fl !?2N ,!7Viri 

...!?N-i\y 'p^N 'n mini r\±b 
t\k niy\y >n nnnn Nini mnnb -wsn >n 7N ; on rm rmiy miy oyi-p >b>y miy ,o3nw 

i»nn nirr> inpnn i^nnw >n oy ,-np >nd rpbini tipn i!t>£>n ,-np n pwi bN~i\y> >ppN >n 

mnc Tii^b -ni>*ri p pbro o>i\yro opn n!w on rt>H o> ,b>yb i3>N~i\y >£D .ti mini 

npnn nn>\ynb maou nm> rmnn n ronin oipn bin in ,o>mnn mm b\y nrnvwann 

.ri"mn nu>\yi rpnwbn 

64 

; o>3ib>nn oy mmnnnb rv'mn nn\y nimn rprwnn bi oy\y 73 by tew -111 i>i\y 
rroimrm jtpd jin ; irDn by ombynb p>£>t>n\y onm Nb mnab ,o>3£in\y two Nb 
riN-on bn\y 71b o>i\mn jin -npra nb>nn .rwinn nnirpn nmm nb iir> o>3ib>nn\y 
n iwnd bN-i\y>i pub^n nimyn by bN-i\y> •oidn >nib\y b\y inp nbnji nyfwnb rifp* ri"mn 
ino>\y b\y nmm by y>£>\ynb nbiby n nwffi 7*>i y>^n pa inNbi byifn rwnnnrw 

.mbbin 
nntnn by rwynb riDbn iubn\yn winn ibnnn >bvi\y 711 rr'nin b\y iniDn i^b 
^-in nN 1^ rr'nin iwnd pd pN\y >£id) ^~ini oiy>m o>3ib>nn jin \yan\y ddtj p*n> ; iw>n 
; >nviinn t> 3wn 1111 ino>\y jin v>in rn\y ; imwnb onpn rr'nin .(dndd nb>nm bN~i\y> 
.bN~i\y> ^-ini ibv> Nb i'tiini N>t> man row bib>nb ~i\ypi nibww mbNwrw nnpn b\y ^ioo 
o>-iii .vw£>n> Nb "iiinw n>d impn 7N ; p p\y^\y "o^^n^" \y>\y 1b vn>\y o\y -i>nin nid 
rvmrro nid ownn in ; "bN~i\y> nraD"b ni-i>nin ^ab nv ,19201 ~iid ojdn mf-113 nbN 
vi-iND iro\y inDDi ; nn>nb .pa inNb mm o>3\y o> mm o»niD !wi\y> >n tin nan 
•>awbn "nnn b\y n>3p>nn imaii irnDnb \y-ii£>n 'ion im iidw inNb ; -mp "inwa o>3\y 
^pnaN ^nnn twn ; o3>n ib>ND bN~i\y> ^~in >n bv inD p>iv rr'nin ; b>yb i3>N~i\y >£id 
ni-iinnni rim-iinn vp~i bv n>d jidio !wi\y> ^~in >n bv n rwi n>n . nbD pwi o»m 
o>-i\yvn dndd b\y o>3WN-in onwyn ri\yp\yi bN~i\y> ^~ini miin^n itp Pdwd b\y nPnsn 
on ; nm ov .dndd nb>nnn ^ind yo 11^31 iw^n iwi o\y *?iw >n inv inpni n^n 
nrmrmrw k 1m mo^ifj-mnii-in jiw^d bm !w nnrna Nb ri"mn no>\y\y 73 bv on>vn 

.-in b\y wit? 1 
pin n>n "o>3p>n" ii\y> Nb n^bw rr'nin nv>ip jin pinb \y> nbN o>-iii ypn bv 
•>ibn b\y 'i 7-01 o>inDD >3\yi o>v>£nnri ; n^n i\ypro mil .bN~i\y>i "vnpri" w "bnsri" .89 'ov ,o\y ,n"mn 

.110 'ov ,'i ''Dt'o ,n"mn 65 
.116 'ov ,t> iriDo ,n ot'o ,n"mn 66 260 im bN~i\y>i pvPwn mnyn by o»nm Jpfwnb iwni pnpfp* by in mm onnbn , \uipi 

.n rwwn nuynni iron innn by 

nmin oriNon ^iiyn oawoi o'oipn o> o*£)n by otwn oswo 'byi riNon im o> 
"•oibn" nbo Nin m o'wmwo iwn nrw ntoi pi o'Noin o^wb brim pi 'nyib 
pbm nbon "O'oibn D>oaw" fpt>mb bii>n Tarn wan p "^ibn oswo" o^sn 

,obbno 
T'i rupn v»v o£)\ym o">iw oswo iwmn oswo •>£) byi minn £)"V nwv> o^biD' 
\yo\yb o'D'-i^ Nbi iio> pi!? wyw nbND n 12!? \y> iwnd on>nn nupm in^ri rupm 
n'by onoiyi o^yiwiow idid b"^ •"'w-n Nin \y11p -iii^n rupn "o ,»^ibn oswo" own 

,1"2 TVpTt> "p-|*0 liDill Dlpom imnWD "'Olbn OSWO" DWl WOW yTTOl ,">VV iriQ 

.-no> \y-np Nin imiom pm 
pibi nN-nnb o"oot>iono nwibw o»3\y biim ra -pro >wv wpib o^biD' p 1021 
bN-i\y> 'n 'wnp bDD o">\ynp pi bbD o'oibn im> Nbi mnon oswm p\yb o> iy-p\y 

...rpwuNn m*mi mim ni'oiNbn mi 
nwibw p*b "rvw 2'inn ny^nb iTonn...-i\yN bN-i\y> yiN 'mb p-nm nm mn 

,l"2Tt> o'oibin 
inn N^'i 'inid onmuyo riN omsn ">w "nia Nb nwimni nwnnn -pno in 
onmbD im' -iwn owi nwibw <iii>*b iwnnb 'm Nb o->nm by ,wipn bibnb oyoD 
bN-i\y> "om onmbn o> vnw yonb d'd'-i^ 1m biN NniDbm ^m mnon 'pmi o> 
•wio •>££ oswon ivid' -i\yN..."o , oibin" Nb o">\ynpi d'iwd o'docioi nN-nnb o'Ini 

,13b iwn oswon "Wino o'pimn o^oyn 'pin 
i^q 'q!? o£)\yon 'pino ipn ij^^n d> mw!? o^Q^n 'iw 'q!? o^mj ^in dni 
Ta 'N^n men wri-iin oqwq 'jwiq £)"v riwvn!? "pi* n^ d> d!?iv !?\y mnri^nnn 
mnn£)nn!7 o'd-it ra \yi ,ot7\y n'miTiJ !?di dvij 'dit rp:m p"mn 'd ,-m^n n^pm 
np"nn oqwq nwv onwo piDn iwn nTimf' £)"v pi !?2N iN^N^'n^n i^q 'q!? 

68 
.2pV2 

bn>n pin n>n "o>3p>n" b\y om^n y^n 1 ? o»nm niDi \y> >d nnin n"mn\y ib o>\yb \y> 

69 

>pm >)wii3 ■>£)!? ofwnn" vnDnb o>bPv o>3p>nn\y n"mn nn ,o3nw . iw>n b\y 
pi n^w n>vin o^n .hid r>by ">3Pn" inw mm in>nb ynn nPN\y o>bvn "...o>nvn 
ipn iit» 'pv im n>n Nb\yi ,rprm>n n^nm oawnn nmvn pj>i 0101 ; w n\y\y i^m 
nN o>mi\y >n b\y pirn o>3p>nb iwnn n>n Nb n"mn\y ,p on ,pn» ?1311> n>o£)\yn no>\y 
imd in .^bNiw^n o>ppmnn n>n ipprv> iwn o>pmn ^ i3H>\y •wni nibnn nun 
o>i\yi o>inf mi nNimb o>nh bN\y> ^m onnPn'o o>iNin coawri jin p>3ND n"mn 
nni3 ; o>im\y nin>nvn ^n bv ; p on .111 bib o»ni o'np imniw nni3i "o>\ynpi 

.bum pm n>i inwi o»ni pi pmw na^ pN n"mn\y 
\y>nn n"mn ; bn>n pm n>ib v>m pn oPwn o3\yn n>ib v>m pi\y ib o>\yb \y> 
o>ppmnn b\y n>n^vn onf>£ini NbN o»\yvnn o»o£>\ynn o>3ini Kb n^W3 n>vin\y 
nN nb>> 111 iwn ; n"mn .">w i^n o>t> finn on onnv ninpnni ; inN i^n o>o£iwni 
niw m mo , "nnwN b\y nbNb in>Nn> nnrrn n^nnn ^pm 111 b\y i£Hfi\y in>£)>^ 
nN mini mimo p^n o»\y£iinn b\y oi£>>\yni np>pnn nm>n\y P\y n>ni3ioiNn n\y>£>n 
; npbn>bn npn>nb ivi n\y>Nn iwdd ; n>oipimn nuiipvb iwpn bn .nnnn >o£i\yD .(^w pio->£3) 37-38 'ov ,'u iriDo ,'t ot'o ,n"mn 67 

.(^w pic-a) 228 'ov ,n^ ariDo ,o\y 68 

,»vriNp on£3ic"'t' VJ131 pi o->ppinon to^ vjui p "t'njn ptn n->i» wma \yon\yo n"mnvy i3->->^ -od 69 

.'n p-i£n >v n^ 
.nt'Nvyn -in^ rnwnn pw^ pi ,(n^N\yn ^t) 2-4 'ov ,a >3^o ,n"mn 70 261 ofwnm cro-iyn obiy nN obmn \yrpa mmn nN \y~ifp >iN~i\y Nin o> hip Nb>nn ri"mn 
opn Pn pyn o»3\yin rnwiai np>prw myi nN nb>> <^n n»mn .nmnnn mvnpimn b\y 
\ynp» vtv> ''immm pm»\y run by ; o~ii . Sunn rninn imnn rmt> m \ynn o>\ynp 
m-npn nN \y-ifp ommnmi ,pwn Pyi b\y nKPNnn n>myn nt»fmb o>ppn un /mm 
n n>o£)\yn rapfn nbip nwrpa pn rninn nmp>P Npm n\yp mmnnn :pm .mmn 
o>pm ppirP in>3 bN-i\y> mm rmt>m\y onun tun bib wn*ra n»mn .mnN in 
bioP m>\y >£) i'n>w "pi* \y> \ynp pit mimm pi\y run by *jn .\yinn imn nN o>nNmn 
.\yw\y oni nwybi won m *pi*b rninn ny>*n\y oPin nN onnP 
-nronpyn onmnny Nb ,-imbi /'obbnn pbm nbnn»\y p~i\y n"mn nyap inid 
bwinb nwynb o>y>>n un jikdi .nmb>nn nmnm omm NbN onw nibtns npofwn 
oyn "in b\y i£Hf 1 : pbt>b mpn-p^i mmnb b\y pim nm Nb\y n»mn b\y 11-111 mp^n 
nN niDNinn mmim npofwn mmym ^£>n pN ,mn or>n o^y iy mnab ,p>*i i\yy>n 
by bN-i\y> mm b\y iwnni nm nwyb o>mi nN>*m ^n Nb *jn ,nnpimn mynn 
nN m»p pN omnmw N>n nmi by mpin Nb n»mn\y nw^nn o>it> n pirn .nmiibn 
-iinn Nb\y wpynn in ; n"mn mrw n>vnpimn nru o>o£ii\y m*n nNi mbnpnnn m*n 
mmn nmpn bN nnpm nmnm rannn mm ,nnN .mmn npin b\y mnnn nbiPn 
Kb iiv nwynb nmynn p bvi ,nbNi\y onin ni>£)if pn>n on ; >£>ip pwi wn> oio 
•>3D>f mi^n ipd^ ivi ri"nm b\y p>n ^ifi Pn\y npmnannnw pat? \>h in .nviDin 
nmmi n>niiDn bN~i\y>b ii»mn b\y n^nn-n^imn m\y>£in b\y nnnNnnb iwni nbN\y 
i^>d nny v^t< ,r\m w .Pn npmnannb i>>n n>n ii»mn t^d ynpb -iwqn >n .n>nDi3n 
.n^pv-i-n^npv n^nin mo>\y bv v>£i\ynb nbiD> nn>n nwinn niN>^nn mvib 

nbiNan obit? by iwi ni^i 
bN~i\y> n^nm o>\yiinnn o>Dinf n pn^ >a poPrP -im Nb\y 'n piai w>a iid 
nwin <in Pini ; o>ppmnn mi nN iNnn ii»mn oni\y nmipn ow> .n\y> on p>m 
'pv -inn Nin oni\y onnN nmipn ow> ."bn>n pm n>i'o ,Jimn'n njnnn b\y nv^inn 
p>t> nb y>N\y uv^n b>vb pm ."onmyb pi n>i" in "oiNp onaif » b^D bn>n pm n>i 
\yi>> o~io\y NbN pn^Pi pnin Nb\y in ; nbNn nnt? mn bD nN inNb \yp>i n"mn\y indd 
.o>~inN nmwb idp P>ni "bn>n pm n>i" >\ymn jidoqi mpp nnt? m P>n m^v pib mi 
.n»mn no>\y >£i bv o>o£>w m^n b\y imn nnmnn pbn o>nnn ; nN~i3n bn ; nbN on nbN 
: o>iinf n o'oaran pib o>o£ii\y m^n pi np>nnn npnn mn Nin ira ipnw <p 13 -ni 
onn pbn pi ndw in imt? u>n o>o£>w m^n b\y nnun piinn if 1m pnin bi oNn 
n>i" ndw in ?o>iinf pn^ ; "bn>n pm n>i" o\yi nip\y m p>i ; o>if n it? mi o^ninn 
n>i" nninn in "oiNp onaif "b b>ipnn n^ pn om\y nut? m nm bbn m^v "bn>n pm 

?o>iinf n i\ym Nin "o>-nvnvb nnn> pi .'ni n o->p-i£n 'v n^ ^d ^v '' 262 bN~i\y> runm ,i>n>\y p>n ; o>\yinn cpDim? n b\y oniN*n>n\y ira *p pn id pi 
,nnin>n ronnn pp>n p>nb o-oint>n nP>y£> .rv'mn ^m tnd onwn po^tn nw nimn 
.'i p-i£ii ipn-iw >£id ,\ynn \ynp npn ^nnn imnn b\y mmn mnuioiNn rmom Npin 
n>pbw>nn ,>o pm .P11 bysnn by nvmp npnn pimp n b\y n nP>y£> ri"mri -niy\y nm) 
Noib run by o»bip-o»b»nnn o»i>oinn i\pd tin rif •»> iwn ,n»n-m b\y n>niNb-n>mn 
.p>*i i\yv>n oyn b\y i»n >*m bib no n>nn ,rmm>n n>niNbn nwinnnn b\y nnvmp nN 
b\y inprn pnim >ion nimn o>iint>n inn >pn3n by rnwn \y71pn nrw nm3 in 
.n»n-m n\p\yi nniirn rannn b\y winn toipi nN nfwmn n'o-nn-mmn npbN>T>Nn 
n>ni3ioiNn onib>y£> b\y id bi n>bNn>N niynwn n>3nb n\yp ,b>yb iidnd 
nNi on^y nN wwnb nbN b\y o^mb -wni rifrm nmn Nbb oyn >o£>w b\y n>vnpimm 
N>t> rnai ni\y >bbnn\y nym by nibynb pi>3 oibi .nnimn n-nt> nn b\y mwnni onib>y£> 
>pm >s«jid" >£) by Npm pibi rmnn nmpnn pmnnb o^m >i >b> \yni on^n^n iwn 
nbNi "o'oPin" ii\y> pN on ?o>iim? on o> pn> »i3b iwn ofwnn nwinn o>pimn o>m>n 
by\y iinoD ,onniin ~im in b\y on>iiNn b\y obm p*" m *pn ,pob\yn npwi bsi 
npbNn>Nri" nnw pi ^niynwn pbn by imn ni^pn \yir>n inn by -miib mm ri"nm 

.71 bi nb n>n no? iwn "Ji'mn 
ni\yn» -1111 Nbnn imnn ii»mn b\y n>pbn npto b\y o>w>t> nimb -i\y£iN\y pn> 
o>3\y nm hk nN~i iwn , 2 >\y>b\yn "pn . \uipi ^ibm o>3W nmipni "town-iid ipo£iw 
mmn ov o>iinfn o>mnn ii\y> n\y ifmn nN nmn n"n~in ,19201 mmnin inNb 
pt> w niwn nnwi . 3 iw>n ^ni ^m^wi ^o^-iin i>^3n n> by 19211 nnpmw n>\yN~in 
omm \y-ii£>m o\y -imnn np^n i^pann imi mNin >£) by wnnn \yn>p nnbni n»mn 
p\yN~in o>pbm vufnw nnwb npt? 3 nnnn n^ >mn o^n .o>\yinn o>iinf n b\y onnnf 
.nwini n nbN\y by mwb n\yp immni piw >3£ib ny inn' hk wi\y \uipi ^ibn b\y >3\ym 
of-i>£i n"n~in\y ■oab) 19221 -111 mt> 13 iwn ; n>\yN-in ni3i~in b\y nnnf n 'mnn >! pat? px 
t> n>i iND o>mni*n (ni^Df n \yn>nb ninvim ni3i~in nN nnra Nin n\y >\y>b\yn "pin nN 
niwni ni'Dfn \yn>n b\y ~i\ypni 11 pw n"n~in\y "oiNp o>-i£iifn" b\y npiinfb 
pN\y n>n nni3 o\y .'n pia nb>nni i3>N~i\y •>£)! . ^ipi ^ibn b\y >3\yn Tiin b\y n^WNin 
npwP fnn niin~i3 npiint? bvi ^pnnNn p>bvn oawnn n>i nnp,i 7tnm iinn 
ovn nN ipn3> iwn "o>o£iw" onw nnwb 'omi oi^mi -iinnw pat? pN .mbn pobwn 
niwni "bnpn pm n>i" o>3nn iwni ; pno>n nbn np>pm bnn ; o»nn 'mnn bn 
pN /n p"i£) nb>nni i3~ii^n\y ■>£)! ; o\y >i on) \uipi ^ibn b\y pwNin Tiin b\y rawNin 
np>yi nip£nn n^wNin ni3i~in ; n^ bi nnwb .(Ninn iwpni ni^nf n winb t> n>nn n"n~in 
.nnnn nwnpn ; nn\yi p>i o>pnnn m 'mnn byi nw>Nn omn bv 'V1 ,95-131 <w ,<•>, ot'o ,n"ma >v .n^ocn wiTn tin Dnvy£3Novy ownn tih in^o'' uvy -Tdon ,piN ^di w 72 

.a pt'nt' Niam nt'N nnipoa ima 05 263 o»f awnn omnn on o>3wn mif inn b\y minf n 'Dinn naipn nnwi ,'w i^n 

inn nyib nnwi o> ,n»mn\y ind pn> .o»yiNi o>bn3 pn rmiunn f lawn niNiiy b\y 

rpnm rmr>*n >mnn o>n oy irv na>*i nr>p ,nwNin mmn b\y rip^win mmnf n 

m>if •> iwn wniw na>* n»mn\y b>yb ipni hi .owin o>ninnb limp ibN mmnf \y 

ri"mn ,D»m .»on\yi'' vn> linn Nb »bm pi rpi» in »ynp pi rpi» imNi o>i\ypn bi\y 

mif m n>i mim) mmm? T>pan imn ni>*n n\y i^n nTif nrwaNi rwon bDD dni 

.»ow>n" n> by o>f bw^n 

rnmn by iro\y onub \rnpi •>!!?£) b\y pirwn 1111 f n>nm im n»mn ,*p in 73 

nbn pN\y ,>nih Nb pwi on o> ,o\y \y>nnb ijto ,'nyib .m iaf b\y w>b\yn 1111 nwNin 

o>w nm 111 inwi iro\y onun ran .iw>n mif 1m f rv> iwn npbNn^n riT>m riPf 3 

: \yipjr>ib£) naf nnw \y>T>i ny iron irow in^m mum 19201 m-pni pun inNb 

"•"QiN^ri ivmb" no in'!? Ti*£)n. ..•>:> 'own inow nm •>:> onpTi Tin bv wrt> pi "^v 
•o jD'-ipon nvTi" n»\yi 11120 ^bnn ,n">N-in 9"v owin wipb "bii>n to no" 
,n">-iv boo '"n 'n-iQ im o>vi\y b\y ,to' bN-i\y> nw '-ini-ovs '> b\y ninnn noNi 
ivm b\y ninnn my>N 5 1* >»n natn nNnon bii>n to b\y no in'!? ^an "on rib iwn 
toio mobm" Nb n'jna mimcm pia o>vir> o>m 'bvio Nin np'v iwn 'oiNbn 

D> n'bN 1N2 IWN ID^ri DT2 bNIW ^1N bDQ D^mn TV! N1p3 Dfl^V "IWN 'TlTlTri 

nnD 'QiNbri tvin in bv ,bN-i\yi bn>n >"i ro ib in'b m-|-Tncnri b\y iro 'ni 
v>i3n bn>ri Ta -nm Nb ,"bN-i\y mDbm wd no" -nm '-iqci onnN mmpm 

...\y-Tinn wnpbi riD'ocb 
b\y ai 'n o>i-iii ni^Df n \yn>m o>ppinnn ^ni bv ini\y o>-iiin\y -im ; n>\yN-i 

ri"mn .o>3\y nm 111^1 pi if 13 m if m nnw ; n>\yN-in nmin bN 13111 Nb wipi ^ibn 

Tin pi ii ii\y N\yi3 ; n>N-in >£) bv wunn \yn>n tin \y-ii3ni i>p£in\y inn Nm iwni p»in 

INi phi ,in .>3ii it? m iniN >t>i ; n>\yNin ni3iin nt> •» in^bi \uipi ^ibn b\y >\y>b\yn 

n\y oipn i>in ^j^n ; n>\yNi .inr> nmpmn ini^m nnivb ^wwi o>ni3 ^nwbn ivm niiw 

13>ni .o>\yinn o^umn iiubwn nut? m iw>nb "bNi\y> nnbn" jwim wnnwn n"mn 

m^nb ni^mnn ini3\yi£i jin \yi£>i ,ibnn m^n jin puibnb biu>3 n"mn nwvnbw 'n piai 

iin n"mn\y o\y 13>ni .n^nn^n rannn b\y npuawnm npj^inn nmvnn bi bv o>u£ii\y 

n\y if mn jin n^n ; o>f ow i3f >f aw psi ; innn >f a\ym •onn pirn "o>f awn" bv 

Jin iniNm f >3i>i o>u awn m^n jin o^d^>i iw> n"mn\y vnn ."bmn pm n>i"i n\y> 

!omn'n y\v b\yn mif m iin bN "nnbnn" wm 

pia o>vn>"\y nbN pi ini n"mn v>^n\y n^mni niny} n nbN\yb niwnn ^nvib 

n"mn ,t> vn>\y nm iv ."n>nm n^in nnbni" o>pin\y nbN pib "n>pin nmrifni 

nw^Dn Jin napwnn nimni iinn\y nNi3i inp nmpmn ni^nii 10 n^nin v>^d ipn 

bbi o>3»3ivn opn nvunn nyawnn ^vi o>mi>n\y n"mb ni>nin iwn iw>i n>f >bian 

n^nn^n n>pinn niwnm pbm b\y n>^f i3ip jinwu "!wi\y> nnbn" .oipi 13>d> \yn>m 

pib "nm" pi pninb wpinn 'opyin bunn ."bNi\y> >f awb iwm n^ wm iwni mnab .157-158 'ov jn' ariDo ,n •>:£>» ,n"mn 74 264 \yin>\yn\y >b nN-o .p-nnron >o£>w pib Tbnn pi npibnn jin bbi "pn o»5.n "njnnri" 
rano mibn»i o>pin opnw »o>ni >byi» by inbnm mibnn wim n»mn b\y -iniNnn 
nfpfNn" b\y bub> nmN ,»bN-i\y> nt>3i» b\y >niNbn *nni o>obwn on on iwn ; "jy>m 
ma npt? 3 <p?\yn ,bN-i\y> mbnpnn ib\y wwm o»py p>b>ii n»mn nfp* nb "mo »nn 
rmr^nw nyib ni3 n»mn .iw>n nntnn b\y n>nin-n>nin npbNn^Nn ni>Db -wni 
bN rannn b\y mnpnn n>mn mynwnn p pbn pt>n pbi -mm -mv> >3p>n >£>in nNwu 

.rpwN-m mmn nnp o>niui rmmn 
no>\y b\y pim>n p>nn >£> by\y b>yb >ny*n 111 ,iNb oni n rrnvnai >np7* on 
•>£) by .\ypinn npra ip Nin npinn b\y n>nin-n>nin m>!w>T>Nn \n pbn by -11m ; n"mn 
in b\y jronpyn Jronnn mint? n ii\y i^n ii»mn n\p\y rmt> m nv>nb bii> Nb ,>nnn 
piy iiD oyi ~iinn\y pn> .napin jin miNn bN-i\y> ^-ini nimn ^nnn ^n>pn nmi 
-iwn ,rpniNb nniii> mm >byi oniric iinn iiy bi *jn /n jind onmn o>\y3iyb >i£>*n 
nbn ni^nn n>pin mom? pmn Nb mpvnpim mmni nmnNi 03m jin o>noi>3 
,mnmn mniNbn mnm nbin nwima ipn-iw >£id -wn ,-ni>*n p nwna ,p 1m .omp^n 
imy jin uifwbi ppmb ,pmnb imn oyn mom? on .n»mn >pvi no piy nmyi m>n 
nrownnn on^nnn nmpnn iiNb jito b bio> n»mn ii\y r>rvn oipnn ,-ny-iyb mm) m>N 
bDD .n>nm npbN>i>Nni nbwpn obita n^nn^n npinn nn> Km JTon»rpo£>\y»:mnin 

.obit? inw bv nn> miN N>n id ; -inp "n>3ibin" npinnw 
nPN n>vin ."obbnn pbm nbnn" p~i\y n»mn b\y ninn inyapb innb iPbv iwi 
nm>nn bD\y \y>rmi ntm w^rm iid n"mn - oi£)>\yni np>pnn nm>n o^yi n^W3 
nNn n^nn^n rnifni \ynn b\y pp^b ni3n>3 \yinn ypyn b\y npo-ipmim npb-ii>bn 
n>vin .'o-iinn ^nnn imam na bvi\y niinn bw o»pinni o^oawnn o>bin nmnNi 
b\y Jiirra NbN o^oawnn o^inn jin w pobwn npwi t\h o>i^vd n\y pwi Kb rum 
n»mn b\y rn^pn mnnbn nmiy .o>o£iwni o>ppmnn ; o>pn3nn onm^n b\yi onnnn 
pmv ppv ; pd> b\y npof >3Dinn jnninn jin ^DNb -imnn ,^1^-nimn pwivb v>^nb nbii> 
pwiy inw iwnd -IVQ3D vipn jin mnNb n»niii b\y iov nm \>h in .^mn-nin^n iivi 
nN m^v pib ipi -i>\yDnb bii> ii»mn .^iinn iivn p im-wnn ^ wnsm i^n^n ^p^ 
Kin in ; n>nin-n>nDbnn ini3\y-i£i >£i by nwinn npniNbn b\y oawnn ■oim pobwn nnt? m 
.n rm\y-i£> ■>£> by onib>V£i nwnwn jin wwnb on>p^i onnnn iii^ jin nmnb bii> ipn 
niN>^nn w n»niii nnnnnn niN^inb iwni raw i>^n\y nbN\yb niwnn 
nnD3 npnb >niNb bvann mnn :>nvib ; p on ; n-ii"ii N>n n^nn^n npinn b\y n>3ib>nn 
bv -nn>i -in>n pi ni^nn nn>n n npt> 3 •>wi i ? .n>nin npbN->i>Nni nbiNPn obifi inp 
p>i o>>\ymi -mp im \ym>\y ; i3>N~i\y o>-iim >£> bv ; o> pn>i ^ni^n i^m towv n \yn>n 
nwnwnn po viisb pn ; jin^ m-inb .o>o£>w rn^n bv nnvbi niffinn nniyb "nubn" 
>3i on o> .bN~i\y> ^-ini ^nn^n ^nnn ^ipd b\y wnnnn mpp b\y nm^vn rpipnn ri>3-nnn pwa n nojo t>y .D--U2W n\y-i£3i ■jt'on m^ot' twi-oNn vyn^a ,ynn nw-it ^\y -wy -rnMn wnn t'vyot' 'v 75 265 mpp oxy ,nirr>n ^nnn ^n>pn by mbnn miinn bi tin o>Nbnn opn bN-i\y> yiNi bN-i\y> 
jmn\y >n bbn pn mb> b\y ism nnw ,nnnp pw iya wri Pn miini i»nnnn <pj b\y 

.iPy bmn o>oaw 
rmsnn \n bn> pbn ri"mn no>\y >a by o»pn opd bN-i\y>i -iii>^n\y N>n riN^inn 
mny>ra \»mn -ni^n pn onw N>n rmnnn rpyin .ronnn mibn rmt> m pby mbnn 
byifn oppb v n»nnb n\yp ,nmy mini p>nyn ir>N\y ppin ri"mn b\y rpvnpim-rpmnn 
pmn nbiyw >£>d id bD ob\y pwi mmn mnn bND n^Nnnn nniDn Nbb nii^nn b\y 
obit? by nnin>n rannn nNbyn ; ri"n-in no>\y 7-111 miyn -unNn ,p by .PinDi rr'nin 
piNon .nnin>n nimb NbN -ivwnn nimb id bi yro ipn ,n>mn niPN>T>Nm nbiN>n 
•>n iiw> -wnd pi .onin>n niiP by piNnn Nin n»n-m b\y 'm-'oi^n imn -imv ymnn 
nnin>n bN-i\y> mnn b\y nni^yn n>mnn niynwnn nb>nn bN-i\y> mm bN bN-i\y> 

.nnnpimm 

o>nb>n nimwb niyron nPN\yi n»n-m nnny nw) wn b>yb onim np^y 
o>ui->nn in b\y o^mmn omnmpn mro mn nwpni .nimn in\y>£>n -nuwbi 
rv'mn v n> b\y nnan i>d~id nnnnn ,7nN nwu .o>mipn o>p-ifn ino>\y b\y o»onP-m 
n>mnn mi>\ynn "mi in\y>£>n Nim o^nimn v>nmpm ti£» pn i»nn ,o>)P>n nimwb 

.nny D333 m pnb .nmmn npniNbn b\y 
b\y ipm pim N>n ; ni o»Pnn mbNwm o>>\yinn bbwi nnmn ,nr>niNbn 
n»mn mrorw pat? pn .njnnn ^vtoh -itnnn b\y n^if ib>3i ; n>o>bi£i n^if ib>fmpnn 
pivm niwnnn ^m^ jin o> n!?n Pn nPN\yi mmn rvwn jin pi Nb nifjpwn v>nw>£>m 
niDpnn pd ri"mn nnnvw two ; -inn p>^ iidw >£id . P\y iwm P33b obwn jin i£io\y\y 
n>niNbn mn^n b\y rmii>\yni ; -iP»o fbiN'^ b\y pirn /npo^nwi oni^nn pi inw 

78 

w^3 -iidw o>-ipnnn "iwb in .13>d> b\y 'b-ii'b-^-ipinin n>\yn b\y •onb>npn 1^1 pn 
t> 3D>3 Nb ; ri"mn n\y>3n b\y o^mmn rr>nmpn Nin\y iP\y -ipnnn nwu -iwbi ; n^ omni 
rr'nin no>\yi npniNbn bw JT>mnn nnii>\ynb pDin>f n by 7inyb nt? 33 NbN tPn o>nmnb 

.'iin^ o>3£iri "iwprii 
onirr>n nPnpnn jin \y31n Nin\y npniNbn rni>\ynb v>m ri"mn mi >£> bv -im 
o>Nbn rnin "rP nnnpn n>n\yriD ^nd^v pob\y byn n>~iiv iin i>opbipD bN~i\y> ^ini 
»n nN rn^Dnn nP>v£iri bD jin \y31n rr'nin ; p by .nmy >3ai n ^iin piy ^bvi o> N>n\y 
nnn\yn\y ; "npnwb" nn^n opp b\y rnT>f ; n\ynp nP>v£iD bN~i\y> ^ini ommn 
prii>\yrP nnv .^jp^-^ojnd mnn obivn by o> nPnpnn npnin nn^nn oppb pni>\yni D'-a-'uion io p^na pit* ;ni->oiMt' ,p , 'aNo-'o 'V ,ni->oiMt'n win a->ao -"vvyavn ^icfr^n n^vya tbi )Vi^ 76 

.Niao ,^5vo ,N>j\y 'v ,mnTi ivypna fr^n 

.man j-n^o 77 

.p>Ni 158 'ov ,nia->ino ,inn 78 266 riNi o>3p^->o3nd omnn t\h T>nyn rv'mrw n>d "t\vdW?t\" rm^nn b\y rptrvn 
>yb i3>N~i\y >£id ,o>*ibnn niiob nnivn nfnyn oy ,o>b>ipm o»3ib>nn o>*ibnn 
nbN o>\yyT o>ffinn cpniirn nmpnn odd N19N n^n ipwi mown nbN\yn 
b\y op opd »nn ^-iwpn pbn pat? Nbb iv>n\y o^nimn nmpnb <pt> \>h .ri"mri no>\yi 
tin pnibi nbN nmpn nrub p>fo .rpnwbn mmb mnN in n mm o>yyo -wn ri"mn 
,p on ; ipnri3 .ub\y -ipnnn mb-mn ^iin> m>niNb b\y nprmn mvpan pib or>i npnn 
by 7inyb rif33i ; nPDiNbn nii>\yn iwpni \y-ii3D pwi tow ri"mn\y nmpm 

.ino>\y nirpsbomi^n 
o>yyon o>N\yin ri"mn b\y ipit»y bn -p'o o»»iom b\y mmrw p£>t> pN 
t>rvi o»imn b\y n>w>b-iiv»rn Jronnn in\y>£m jin mmm irp^n 111 .npnwbb 
p-in^n b\y in\y>£>nb wn o»imn pib n"mn pi nbnsn m-ppn jini ,>bbi pwi nnmb 
b\y o»niNbn <ini o»3nnn o>\ynnn .^ini oyn b\y nbiN>n >i>bni m^pn \yiT>n p^yi 
o>biy ,!wi\y> ^-ini oy »n b\y >3Wbni >mi-mn o>bpNb mrmn nii>\yn oy ,o»imn no>\y 
nii>\yn .n mnv b\y 'n pifn i3iTo\y npwjm p>vwT>bi ,>ptmo b\y onpnm nimni 
b\y m^pn \yir>n *pbn by ronton ; ri"n-in b\y mbnpnnn rw>£inb t>rv>b \y> mrmn 
\yn>n nmnNi piin\y ; bn>n pin rpib o>t> n^nn o»imn pn n»mn \n ,ioin .o»imn 
bN ,o"imn nvib pn ri"mn nvib p ,^o pwi minn rp-os .minn »n mm ^^nt? n 
pi man!? pN ,>i pm .bN~i\y> ^-ini mbnpnnn Tbn nmnNi punn ^nn <p> imN 
; >niinn pirn "n>Dwb"i in\y>£>n jin p>3Nb biu\y 71 ; o"imn ruwm ^nin pib ^niNbn 
,r\m w 7N .n>3ib>nn nup^n pjo nv£iinb bn>n rnmn i>>n rr>n 1^1 ivwb -i\y£iN >ni 
»n o>n3 n*>bv "iwn n>iif>n n>n\yni o^ini o»^ii>pn o^iin^n »n jin rr'nin n\y>3n 

.rnmn b\y inyfwn jin djwn-ih wnii napwn rninn 
onrw o>mn innn ^^bop^a *)vv n ; b"nn b\y onmn jin ipni »t piai ; jin^ w 
.o"iom b\y nbN o»of>b"iio3i o»3nn o>\ynb o>3nw opnw o>mn o>mn ,ii«nin bv 
n»mn bv bpn p bvi ; n>3nnn n>\yvi\y rp\yynn ribvinn o^b mi>\yn f rv o"imn\y iwi 
•>ipn piv mcn^n p^n nninNn nw>£irin ; o>^ibnn mb>y£>i o»ipn o>oi>n ^nni 
onnb^n pib o^nn^n ^dhd pi ^ot^biioj ^ni^ra ~i\yp pN on .o>3ib>nn mb^b 
nb^3 ibwb Niim ib>3N nmy >3ai ^iin piv nbvi nnninn onnb^n \>h on w ; nnninn 
-n>3P^ n>3nn nib>V£i vnn pm 1 ? inp rain n\yp ,o"imn -niy \y33n pp>n p>i ,im*> 
oipn 13>n o>i /n p^i riN o»pb piinn ipnw >n .mwbi ^iin piv nbvi n^n rroibT) 
o~iin ipn ; minn jin o»pb pr>3 ni\y nwffi -i>\yinb in minn oppb ib>ip iwn m>i!r>y£> 

.minb -in 
oi^n b\y nnrmnn npof>n-npmn npwnwnn jin in>3 n"rrm\y ipni ; o~ii 
n>nii^nbi minb rpnrv nivnwn ino>\yb n3\y> .o»3in»n rminnb Npm ^ip-^'mnn 
o>nin>n oppn •ofmb n 7-iv t> n^n ri"nm .o"imn b\y >bi\yn mbw nibn>n nmn iwn 
ipn Km o"in-in b^N\y nvi m^v >3£>n n>bini <p>n pp>n b\y ~i\ypni Npm nimn ovn b\y 267 ib in o"imn ^yi mwn nii>\yn mbyi p>n\y ,<iiJin iip>rib o>i-nn Npin . 9 >v^dn NbN 
,nm oy .n»mn b\y npniNbn \yn>n inni niiinn mnpnn n>of>nn rwnpn b\y nib 
o»n N>*inb 'bin bN-i\y> ^-ini onimn »n imn "pi^b o»w>nn o>\yym tin f»>n ii»mn 
o»p p>\y>n pib oiNn mb>y£> pi o»pn >ot> >b-iiv»n >ni>ran ~i\ypn .obiy b\y un^n nbN 
nv^wb obn twn nmi ,nnb\yn ib>£>Ni rppbnn nbwjn mrpyi nimn oyn »ni o> obnni 

80, 

. b»nn 

n>y>ni bN-i\y> ^-ini oyn mbnpnn jin ,p on n^mm nmpo jroib^nn rmr^n 

b\y npb3P^~i Nbi nnnpn npm npwnwn nm»p ,o3£1n .oipi niinn »n \yiT>n jin n>n 

Yini minn >£> by oyn b\y o»w>b-iiv»n o»\ynnn o»nn bN nbrp nbN 7N ,nbN o»n 

,nini-i by -irmb >bin rpbip-rpb'^nn mit> nn p o>\yn ^d>n n»mn\y •>£>! .nnonnn 

by -irmb 'bin ind nbNi o>\yyT ^dnd Nin 71 ,jr>\yi3Nn mnuioiNn b\y nnn>\yni npniy 

>vto b\y npb3P^-im twvv vmv^n nT>nn mnN >£i by myain b\y piy jin -p-iynb nbii>n 

o> NbN >Nmyn >\yi3Nn nym bip>\y jin i>mnb pi Nb 1b mwfj'N n ino>\y o\y .rannn 

b\y *pyi Tinb pi Nb 1b m\y£>Nn N>n ind ib>Ni ,o>biipnni b"nn rmyi miN \yipb 

T>i ni^pi mw3 iwnd m i>oin by iiy -ninn jin i>n~i3 .wipb o> NbN n>3ib>nn rmr^n 

.7\ynni pip n^N-m pib n»mn 

nbN iwnd -mr> nnn onniNn o>mnb o> ubw ~i\ypni mnpn nn>\yn r\w> 

.n"mn ^in ,in3\y-i>n ipv^ n pib opi ^>DNn ~i\ypb pi -iidjoui ~i\y>bNp o>mn ; mi^n\y 

n>nnn )D mbwn p^n nibN\yi pit? >vb mw>in\y o>mi>n Jinw n»mn b\y mnc ran 

: bN~i\y> ^-ini n>nwbn 

*m bv cfnnb ono tnN ^n w> Nb\y nu bNiw pN 'm nN 'nwiw ttid irow no 
•>miN niDu n^ nbin ">nr\ pi ,onb nwni 11m vn nw iwm 'jpn ,mn }mr\ nbN\y 
'3N pNi /id now NbN OD n'n 'Ini b'^n iiqnw iqd n' bv n nmri in'b ^v'tinw 
iwn b"^^ 'dtiq ipv n -i"-inio V"^ inNn ^N>n toonn m^i pi n mD^n nbin 
nn wnpn ^N>nbi b"^^ iwbNp wivi n^ n pn^n ^N>nb ninN mmivi iwp n'n 
ttwi nwn moob W£)3 bDn nb bDi onN tiv iwn \ti-i>q b"in ivdnqoij in'bN n 

.d'-ivw nNQ N^ob 'n 'n^vi pni on ivi^ iwn vi^n nN nbi 
bN~i\y> ^-ini n>niNbn n>nnn mmi ipn\y ; -ivindoi>i ~i\y>bNp o>mn >i ind t>vd ii»mn 

im bND\yn in ri£ni> nnMnn in bv riNn n>\ynn nh cnvn o> n^iN nib>V£i nw^DNi 

riN T>\ynm m^ jin \y31n n"mn >! ii^ . 83 pin ov o>pnn o»\y>N onwpi pn ^^^n 

nmb mi^n 1b nbsbsnn ornin jin iwn ; nbN p^ m^n nwin b\y 'DiNb-^mnn obV3D 

.p>nvnbi 

npni pi Nb riNoinn n"n~in -my 'oin iipn pn ip^ ni>n >mn\y nnwn 

.n nbiif n b\y o>pnnnn o>i>omi n"mn b\y obnn \ym>\yi o> NbN nnnKn n>nn£>\ynn .'n pi£3 ^\y nnipon ptro in>3 n^ mwu 79 

.o\y 'v 80 
nod) "inn'' t>y rnowvy ■mot'^ nua idw NbN nwo >t ^v ioMn\y nfrnJ n\y-i2 nriTi d>int' t'pvyon t>y 81 

.(nvyo a-ip'i n"t sbp Npo->£3 -atoa 

.19-20 'OV ,'"T Ot'O ,n"mn 82 

nt'N onvyp ^v .-ivaMoun n ^\y i»vy ^v MipJ ,ni3a-i^ n"mn -jooin nai ,n"mn ~>2H ->t> t>y mcuvy na^vyn 83 

.18 'ov ,nia->ino ,-iriT? 'V 268 -inwi nyoNmm ,>ybpbN ,-wnNp o>mn nim b\y o>mrvn onpn nN ysnn •>py>n 'n 
oy ,o>nip cpwvt nbyi n>niit>n n>m nipi7 b\y inpn nb>\yD o>mpinn nnr^n nwin 
n>\yi3N nib>y£> nynni nbiN>b nmmn n^^n b\y nm>t>N£m p rn^nnn n>rv\yn n\y>£>n 
nniN n>3\y-i£i 7-11 ibpp nbN o>mn .n>Nbpn mi\y>nn nmnNi yiNm oyn n»nnb n>\yyn 
o»ip^i niN-nn n^idi Jinn *r\ym irmin iwn nnit>n vnbinn »">iva \y~nn" ^p^i-i nnn 
b\y nbiN>n nnfp^D o>mnn nmn n> by nnmi iiyi on\y\y onwpm o»\yvn-o»3P^ 
o>mn Pn-w> ^-ini nn\y>nnb npn niv» 0010 o>\yymi nn^m pii in o>pt> iyn omm 
tip Nb <ini itnb Npm it»i> -wn niynwn \yn\y tin n>£>N m pwi vnab w\yn Nb nbN 

84 

.yp* m>\y nnvn rpvwn m^ya bno 
: niynwn a piiN unw ri"mn nun ram 

-iono Nin nom:> Pv> n!w nvnwno b"^ incN rt>na bvi iiN>n Nnnw no 030IN 
iPmn iwn -p-iNn nP>n b\y n\yp mnjioi nn i^ipo 12 w o^iioi oPn> hqd iwn 
^pn riN ipw Nb\y nvnwn bv imy nn onnvi ,Nmpo rfwo onoNo bv invb 

...(nnNanb) 
T»3V2 nNi...onnr>o d^^v "wb in mvnwn m\y n pio mw nvi P iwn trn 
pi nb !?N-i\y yiN bv iPo n-ifN3 Nb mnanw nomo nPv ov iPo in moiNi mna 

...m:Po b\y noPwi tPsno nn oiono n!n>n bo bv 
Nbi onnN o^ov in nniN n"onb Nb 1111 in boi un onnno [bN-i\y> yiN n>b biN] 
nbn nvn\y nn'n Nb m tm nviw Pi .nwno jiwm mk pn^m noow nmN n^nb 

...^t? nno nN onmvi o^viwio n bbD 
Pv Nb\y 5"^ ^"iv "nn nc-i> N'n Nc-n>n ip'v iwn nomi Pv Nb\y nvnwn djqn 
n!?i Pv insm n!? iwn pN-i\y pNb nPvo p-i...n-ii"TQ...nmn nvnwn "noinD" 
nN py> Nb\y nvn\y -nv o\y nmnDi itdw n^ bv PiNi...nP>n 10 IN*** ncnm 
n^n ncn nN py> n!?i p^o ip^nn on!? on!? o\y Pv nonbo wv nPnnm..."ncn 

...pNi !?N-i\y p^nn'w iv n'ONb omoai 
iw Nb\y nonbo n^vi nPnnno n^ !?D...^pn nN ipn"p Nb\y now niD^n nvnwn d> 
n ,n!?ND d^^vi nnNonNocn nmp^n i<£> n!? on'wvQ ino!? nvn niwn Pi in^ni 
n o\y \yn\y wnm wn 21 iqntd nn'^^n n!?i ^pn nN ipm\y n!?ND d'wvq n'Ni 
-iion!7 nn ui'D Nb\y -inn m !?2N...P\yDn ^pn bv ipm\y nnn n tmd ivnwn mvn\y 
...n^ "tm !?!7Di bbD bn nvtiw pni Nn'mNi mini m^o N*>n\y r\art>ar\ 
"•>ip^n \y~nnn" ^i^fiND nN inn pnnn piNi oNinw ibN nivnw b\y nNnp p>mb n\yp 

nnniv ibN nivn\y\y rao o>bn> crorw nun ii»mn .^p^m •>£> bv n^ m^n ^Dn b\y 

.mb>n b\y n>N-in n>n nN nspwn nn^v n n>voiD niwn mvib in ; >3P^n ^dnd!? bWDm 

nwinn nnn nN <ip\ynn ind mnwifi b\y ^iwinn ^ini nNiin own o> n^ iif ni \y>\y pn> 

niniNi mnb -iipn no N>n nivnwn b\y n>nnNn niynwnn .n>niNbn n>nnn b\y 

\yn>Di line on oirPbi mnb iin oni^n ^ntiii biN (niniNi mnb Nb\y) on>ni^-)Ni 

•>^-in piNi bivfib ii>by niwn ^iNn \ynn ni^n onp msfDi ; nN^ ov pN~i\y> ^~in 

n^n bv Vfi^o vfi^o bN~i\y>b mbvb \y> ^iNn n\yiD3 oioi p Pvi ; obiv b\y uran >£) bv ; i\yinni 

NbN o>nm on3 piNi nnnbnb n\y>b Nb pi (nninD ibv> Nb\y) on>nnin nt? nN mnt? nb 

niviiwnw ni£>n n^p .f^pn nN ninib Nb) n>wiofNni nnnbnn nnm mnu by nbnn 

^iNn \yn>Db ^wvni >inN inin -111 b\y mnNb nnnn wxn b^finb npn nnni^D wfinw .44-50 'ov ,n^^»n ^pn ,>p3>m 'v 84 
.105-107 'ov ,a ot'o ,n"mn 85 269 jTonnn mbnpnnn rnin >in) o»imn o>\y on>£> nmb nr>\y obiyn >n7 >£> by niwn 
.obiyn iy>*n Nb (^"ind wiio m^n rnin >in) yimm (bN-i\y> ^-ini 
nN rifjpwn n»mn no>\yi nnimn npnwbn b\y rpmnn nnii>\yn >i pm ,<ptab 
b\y mm nrwy .unn rmpp ri"mn jin rannn n»mn in b\y n>mn rmi^n niwnn 
by nnnbn 8 ,vn£>t> b\y dhisi) o>mi n\yp\yi nmnnnn ,vm >mn oy ri"mn npiironn 
b>yb -in in .ontm o'jwni p>* nvnn onw n*m "rwnni onb upw o>nn o>£mwn 
n npm , 87 n nuiy b\y o>mipn o>p-ifn mn iwpni pip n^N-m pib n»mn pi npni 
pi v rvn by maou nnyn nm oy o»t>b >in-i in ; 88 ri"mri npin b*N o> npnib nrm 

.npnwbn mi^nb ypn pip ri" wm ,wn nn ; ri"mri 
pib w»~i nn b\y nprvwnn nbiop rpwynn rmr^n pi b£m ii»mn o>it> n pirn 
bN -mv> nip •wmi n"mn ; inN i^n .pip nn b\y npnnnn rpot> 'cm n>mn rmr^n 
nnit» oy o> nn*nm pip nn b\y >ib> ^>-ivd n>n n»mn ,'T pifn ipn-iw >£D .pip nn 
by vm Nbb >i on ,jy>rv\yn nn>n >n*tiii iniwnn nn rnin b\y o>pniin o»bip-o»b»n'n 
•>3P^n bysnn jin \yan\y 711 ,Pbi pwi n>mn nup^i >rv\ynn 0-1P nnni rprvwn np\y>N 
HP31 "inp nyi ,pip mb twn in 89 .nnb\yn bN-i\y> nbwj TPnto oipnn ^ni >3i>n ib\yi 
rmr^n b\y rpipn nnyn y>*nb run by -mt> 3n imb pp^ Kb n"mn ; pi>nbni m rrnnb 

.rppb-nn 
nn>Ni rprobn rm\y-i£> by n>n ,\r>a ni^n b\y onwinb nnni ; n"mn b\y \ynn 
nN wan n»mn ,n nn>n i^b .owfi pwi nw-nan nn^n oppi o>^ibnn ~>wft jin n\y£iinn 
nn^nn b\y ppp >n jin \y>nm ; inN i^n pn'Nonb ~i\ypi o>t> und w o>wwd o>3ib>nn 
o>n»pnn o>no o^nn^i o>y>£>in o>3ib>nn\y N>n nN^inn .^w i^n o>nnn i^n npnwbn 
1m won ; o>~inN o>pbnb iwni on o>Noim o>»w\y ^n bv nmnn yo o>in~i3 o>pbn 
w nnni nnimn onm^b o>3DN3n o^nn^n inw bi im nn nT>nn o»3P^->o3Nn omnn 
w irif 3b ppi^nb 'bin ommiin 'pv oipm on>npii^ bv omwb bii> n»niii ,p bv .-iiyi 
>Pn ipn ; n>3p>nn n P>£>ni ; n>3P^n nP>V£in b\y >ipnn *nyn ,^^131 .n>opbN->in nnnnb 
nnvnn ,p bv .on>3£i bv rni>3 onnn nii>\yn nnw Jim iwnn b\y n>of ^pd-iot nv - *! - *! 
^n y>i*nn ; w»~i nn b\y nb o>it> n pmi nnn ^jp^nn •op^n bvann jin n"m b\y rpipnn 
bbi npnnb ^bim n>3p>nn rmp^n bw ^bsn 111-11 owfi pwi pnon npnn pivn bv Nin 

.pip n">N-in b\y n>opbN>m np>of >nn mmm bN 
b'^ - * - ) ; o"in-in pn ipi nn»p\y 1P nnn n!wn o>mnn >3\y pib n"n~in pi npnn 
rnifnn p nPwn npmn npwnwnn p pbn ^dnd n»mn ; iPN~i\y >£ii .oPnpnm 
b\y n>ot>P-iiv»ni ri^pinn n\y>£inn b\y n'Mim Npm inw n^id ^n n>bip-n>b"n'>-in 
7N ; b"nm ; obwi 'n nmn3 b\y mn' >P>5 on wini !wi\y> b\y ovn »n ,p by .o"imn . ni>*iin^ n"n~in , 'WTT , 'n t>\y •'Jwrn . wtpi o^a ^\y ->\y>\ym 'Viin o->D-iDn 86 

.'m 1 o->p-i£n Trn'oa 87 

.o->a-i m»ip» T1V1 216-221 'ov ,nia->ino ,irm ; 159 'ov jfru-ipion ,*pi\y 'v 88 

44- 'ovu ,o\y 'v Tiv^nvy pwa ni->n''vyon rn-nn ^v ,114 'ov ,n^won ^pn ,>p^>n 'V n^vyo n^ m->rvvy» ^v 89 

.50 270 •>i>b o> *p .o"iDi3 o»b3P^"ii o»ot»!mo3 on o»n onw b\y cmp>n >wini o»£iin 

rm»yn \yn>m nrown nNiwrib -iy\yn n^n twn rpnwbn rvnnn .onniNnn o>mnn 

by rim>bi onrm nn>\yn jin -p-iynb in-o in ,pip tt^nid ,rmnn b\y o>\ynpn rrp^n 

.w>n mn b\y pbinn b\y npwynm np^iNn nmiwpn >a by oyi*>i >:m 271 D'ttttt'P p15 Mitt 

n mom? .oyn mm wim rmno bN-i\y>i rpKWJbn rpinnn montri ,iPN-i\y >£>o 
tin ni^nn iwn o>oaw msm rmmon munn ywi nmnNi byifn >i\pi n>b dni 
b\y jumwn nvpan b\y m^b ib >mon pwiw inod .mrvn ^n>pn b\y >)nnn mp>n 
rprp ri"mn by ,iom .oyn mnib in mNbn manw o>\yw royun im - * o>\y3b ypn ri"mn 
pnmynwn by ,o3WD irob rnni>rii dvpnti >m onnwn o>3W o»nobn o>bwon pbt>b 

.rv'mn n\p\yi m rom b\y mimn m^nnm npufwnn 
pnn onniy pobwn nntnnb -ini>ribi -nmb dvpnti judo ri"mri pn ibi pw 
nprom bN-i\y>i bwnb dvpnti mnwoi )inm oyn mnib dvpnti b\y rpinpyn nmamvn 
pn\y mat? 13 mbN\y nmi pib ppw n»mn nbN o>3in un .npno <ini nppmm ,mP7n 
pnri i^n inp nrown 7N ,n\y>Nri b\y •onnn mnym >bNiopNn pnn rmt> m mno-in 
nbo\y moi rpfm in ibN mbN\y ^dvpnti b\y mvnpimn nmmwi >)npyn >nobn-'o-iinri 
; nn3\ynn »n by rwwb >pto mo npiyn nyfwn ,o>3i\y mpw >P3y ,>bbo pwi rwwn b\y 
by r>yn ibN mbN\yi rv'mn bifpu .riyi npm in mmb^n nubanb ya^nb rwwn n»o) 
nv 2 .n>of>3>D£i onon ib>£>Ni mrmnn in\y>£in by pi bN-i\y> nw^b \ym\y bnpn mon 
; Nin nbN omn pi inwnn .o>\y3 nnyb -wpi n>d np'oyn n\p\y nnan rv'mn row rv>y\v 
nnyb ypn .mmn-nnnpimn imnn mmn *pi*b >mnn pbno in\p\yi onpann opnw 
,byi£>i pobwn mo-iym o>\y3 upanb Nbn inna ri"mn no>\y rnw m i>n ; b\ynb ; o>\y3 
pi ipnnj n^ ipnn rmt> m 3 .n>bbD repn n> by m i^v -int? rib \y>\y \y-n£>m vnp kith 
niD»\yi nmmri rronnri rnit> nb ri"mri b\y n>3i-ipvn mwiab npninn in\y nibN\yn ^nwi 
nrwDi nmmri n^nnn niDDfb n\y>Nri manw :Jinwn rannn b\y ribin^b pnum 

.n niDDf lit? •> bv bN~i\y>i bwnb n\y>Nri 
>i~inb ->nobnri\y ^nmpnb n>3o-i£)ri ini3\y-i£ii mwn dd m "iwprii ri"mri no>\y 
no im ib>3N ; -iii b\y in>DNb .nnN mi n^ni-npni no>\yri jin p^ribi b>>-in nuivri iif n 
Jin nii>D-in in^w npoawnn nuvom nP3\y-i£iri my-orm ri*n\yv ov pi^ nwvb biD> Nb 
o»-ip>vri o->Dbnnri jin p^nb pi N>n plan jin nnnri na^Nwri ,p bv .in>n rv'mn no>\y 
o>iMnnrii o^fjnwri n^pn )va ^ipbi n^ni-npn ov in^ ino>\y jin p^j ; p bv .^nvib 
.on^ ni-npnri pib ri"mri rm\y-i£> pi npnri Jinw i^nvi jin v>^3 pi ; ino>\yb .-j^wi 212 'ov ,nia->ino ,inn 'v nvy^n ^\y m^-'-Ton nTH->iD^ ^\y >jmnm muoTin ivypna p>T^ 1 

.97 ,77-79 ,40 'ov jfTu-ipion ,*pi\y ; o\y ,-imw 'v frN nfrN\ya n"mn t'wua p>T^ 2 

n"mnvy n^n^ \y> .rupnn pjvi itijud tin uiqo u>n n"mn ~\n Stow ain ^n ,n anao ,n >3^o ,n"mn >v 3 

lo'c o"m - 1 iia ,>u£3\yjo ,^Nmv) nuioo wn o>\yj nnv T'vyant' ^my ain nv^n tin n^o pwa ^qhq hti 

.»N3poo n""T a onnpnn bN-i\y> pN iw bD n o\y ipn-i .no>non \yn>n >ib\yi m >\y>nnn pifn 
nbnn ni^n n^n o>o£n\y imnvy pmn nm .iny binri o>o£>w m*n\y >n pN bN-i\y> yiNi 
nwpvy m Nin bnpn .bN-i\y> yiNi o»pn nimn ^nnn <p>n tin nnnn own Nin bfipn by 
onimn b\y i>opbip rmnn bnpn p~i\y pmn nm .imy by onowi o>o£n\y o>pnb 
Nin ,p on ,bnpn .»bN-i\y> oyb nsnwni nmtnn mran nimnn mron pnb o>b>it>n\y 
,bnpn pi *tn ; rmnn bD tin o»pb nii^n oyn ,o3£1n .byifn jronn nnm? nwu -wn <p>n 
nmt> nn tin pm o>o£iw >ir>n nmnNi n-nnn jin o»pb nimn jin pi mm inNnn 
o»3>tdi o»o£>\yn o>-iif n ynpb infm ,on ~i\yi onim b\y >n ^n>p b\y rpbNiopNn 
-iwni o^nimn o>m>pb -mm o>Nnnn own Nin bnpn ,p by .bnpn >n jin o>i»nn\y 
•>3D ,nb>nn pm Nibm bnp nimn bN-i\y> ^-ini mm ^n>p pi ,nm oy .nbm P>£>n ; on 
bnpnnn !wo\y> bnpb fiJiiaJii\y ; p on nwi-pa oyn nnib n\y>Nn msnw .'n pifn ipn-iw 
jmn b\y ow» nn> iwn o»3nni o^ofwn pvn\y nntnn pnb run by bN-i\y> ^-ini 

.0>0£)W 

bnpn .bnpn mnnm oyn nnib piianwn Tron pwi nbiy bnpb o>\y3 msnw 
.bnpb •'rmn pwi inw oyn nnib <inw\y >n ; p by .oyn nni b\y >nn <pjm ; -iidnd ,Nin 
NbN ,niinn npm >£> by oyn nnib nianw o>\y3\y pi Kb nwinb ii»mn bv ; nN^ w 
^riDbn-^-nn ifinD Noinm Noinn Nin\y >aD bnpb rnanw o>\y3 nwvnbi nDbnbw 

.o^nn^n »n b\y o>3wn on>nn\yi 
Nipni "bnp" n3im \yin>\ynn p>fnb nt»3\y >n n>n >d p>^b >ini n^n iwpni 
rmyo b\y mw N>in ,01-101-1 nb>np b\y ^WNin nn ; "ioo>-i nn . 4 P niD»\y p>N o>\y3\y 
.pm-in bDi bnpi nbDi Nipm onp£>m bnn ^^nn^n np-ni>^n »w>i bbDi p>N o>\y3\y 
bnpb niD»\y p wvw o>3W o»nDbn ni3i~ipvi o>pit> an n>Dinb \yp>n 1b i>\yn ii»mn 
o>\y3 pn^b ; n>id Nin pbn nN\y ; nPN~ipn nPNi p\y>i pi^ obnm ii»mn ^nvib .!wi\y> 
nibbD>n\y w ; o>\y3 bbiD ir>N "bnp" minn oni\y onwpn o> \y>\y nN~i3 ; o~ii .bnpb niD»\y 
"bnp"b v>m n"mn no>\y .mm w nbvn n^ pn\y >b nN~i3 Nb i33>3^b .np£Hf n iDini o>\y3 
n>3nnn rnifnn rm\y-i£> NbN "bnp" ^N-ipnn minn ynwn Jinw n>3wb ravo n3>N 
own "bnp" n3inn .onwpn ^n bDi o>3w o>mni \yn>\y "bnp" romnw pn> .nmmn 
7bnm omn'ii b\y >n^n o3iob\y -iw>nD n^ rom npoin "iwb 11 ii»mn www jin na^ 
n>3iob\y rnif yt> onnN nm\y o> pn in .n"mn no>\yb n n>3iob\y rnit> n npoim nnnn 
>nn •onnn i^n Nin n»mn no>\yi bnpn .p^vn nmn jin rawn m pni ; nb>npi niv pw ,n 
pn o>\y3 on N>n nbN\yn .nniNn ^pnm nw^DNi bvwn bN n^pinn nnnt? n jin N>^mn 216 'ovi .o\y nnvnai ,*t^>ni 208 'ov ,inn 'v ,n^na o>m ^v nTnan ma^ nnw npfrn»t> muoTin vpi^ 4 
p->->n awn .n»*y natria D->poi£3n ^\y m^a^a w th'-j-'-to mapvyn aaiv^ )->hy> movn tin rr'nit' on^o inn 
m-onon ,nincion iTiBpvyn rnwa nat>nm rninn mw-12 i3->n n"mn t>y£>» ^a nnvy n nJvut' nvwa 
.(197 'ov /a •-at'o ,n"mn) "tiom Tiia^n ■nc- no^a nn y>tw» niTiat'n i>to nuvu ^w n"mn .ni^a^ani 
noMavy •-ot' pn Ntw jD^Niuopun i^ipw t^ o->-o-ivn v^pw >£) ^v vynaon p'ovo i\yn£* irijua i>N\y iaio 

.min nat n fr>to nwwn itiivi 5 \y niw 5^0 pvoa poiv 273 rpy>TOn mintP cw mamvn mibn n nbN\yb niwnni ,mn pirn bnpi mw manw 
by .nwpnn nnaoi o'lwn o>roinn >mm Nbi ,nn\yi mppmn ,rm»*rc bwnb pirwDi 
nvp\yb D333 NbN Nipm "bnp" romn mynwn nnw ri"mn no>\y pmyb t>wo Nb ,p 

5 .~inp nronpym rmrobnn npjnp i ri"mn 

riDinf ino>\y y>N\y nfnu nynpi bN~i\y> bnpi o>\y3 manwi wi tin nma n»mn 

: nnwo'nn nw^nn b\y inN in m -mrw by 

Nb D'QVID !7N-|\yiD D^WNin D'Q'IW TWV Nb 'Q "O jiTNl OW mo Y>N nON2\y... 

2\ynnb nb t>ni ,\yi22b n:m w n\y>N pni ,ri''-r^'' im>bi nnnb pi miv nwNn nnTi 

prvnnb *pi* n*>n Nb ; n\yn pn bN-i\y> >pranb o>3p^ ipd iwnd n n»mn yup iw 

r\w o>£Pn n\yib\y >3£>b bN-i\y>\y ipnyi by mbynb -wsn nv nn un" o>\y3 o>\y nrwsNb 

"[?!] o>\y3 nm^ no mm >£mpyn oi^m 

n ri"mn r\w ?m bin "?tki ow vn yum 

2*0 mem 'oippyn 2*0 mco nn o'nmpn D'on owm by o'WNb no bD owiNn 
mm rninn dn pi ,o"oimpri on^on 10 riDbri^ p-mb pNi...nni£)o •>nb2n ntnon 
i3n3N\y uiob Nb 102 ,PQ"Tp 'owpv >moo Nbi...n:>bnb ub nob b'^m ono nobb 

...bnN2 n\y wntiNW iy> o^riNi mwb on-imo 
Jirmw pd o>\yw rayon by ,ni£)>n , nromnrw ri"mn b\y n\y>Nn mmw n\y>£>n 

b\y n'onn-n^ofwnn minim wnw Nb o>\yw n»mb P -im .bN-i\y> oy b\y -iiyi mw 

pwi n»mn b\y n^-ipinin n\y>3n ; o>mipn o>p~i£ii ipniw >£id ,p 1m .mn o>nn ovn 

wn*ra rrmrw >aD ; n>\yN-i .n>\ynn n^-ipini nn^pnn iiviw djvod bv nn3in dpn >bbD 

n> bv NbN nniut> >nn n> bv nwipj p>N rninn i^n npi->on-ii3n ipnmn ; b>vb o>vopi 

bv -in>n pi rift? inn mini rninn rm\y-i£i n ynp ri"mri ; n>3\y .riDbririi rninn b\y p>>nri 

bv niDni w>3\yn rPw nbDbDi np^nia ; nii-in b\y o>3w o'i^d pd mn^n iiviw rmrm 

bN~i\y> nnbin ibnni n>nii-ini nniot»ri nmnanrii innb \y> .w b\y rninn ni3\y-i£i 

.o>n>if n onwpni mmpnn nunnw 

nobin bv nt> rann ii»mn b\y n>o-ipiDin nwnn ; o>mipn o>p-i£in p nbv\y >£)D 

ivwn on»nn Ji>n\y3vn onivnwniw nibnm mmn b\y nnbwi ni3i~ipvi nnfin 

www nnmb -inm n»mn .n\y>Nn mmw n>b o> n^n ibnnn m v^in n»mn .^o-ipim 

invD ipy .bN~i\y>i n^nnn niDDf n b\y ipiDD bn;?!? mmn ■>£> by rnanwi niD^w bN~i\y> 

.ovn b\y msrani n>\ynn manwi n\y>Nn nN ojdn nnin Nb n manw ,nwo >nn n\y>Nn 

manwi onw nnin Nb >bbD pwi !wi\y> >n b\y bnpb omanw o> ; nnn pwi 

o^n^bw n>n vnn n nimnib v>m ri"nm nv^wi pf wn o piai ipni .pobwi n>o-ipini 

npo-ipini pn Nb Pn ^n o^im^n b\y ^n^vn pvPwn nist? m nimni m^pnn ojdin mm 

'pv 7N .p>m pn^ pvPwD ova \y3n3 o>Dbn pob\y o>\y bipn ii»mn ,p idd .'o-mnn pmi .-f^->N*i 197 <w ,'2 •>:£>» ,n"mn 'v ,»^np"^ onyj niD^vy nt'Nvya p>T^ 5 

.197 'ov ,o\y 6 
.198-9 'OV ,D\y 7 

.198 'ov ,'i •'Dt'o n"mn 8 274 mim? nbysn pn oi>d ,nnin>n Jronnn rnit>nn mnnanm nbN o>mpin o>ib\y <^n 

bnpb bN-i\y> >n b\y omanw ,p by .rp\ynn n>o-ipini rmt> m on >i n>£W>P jronn 

nwj b\y jronpyn pnanwi npvnpimn rmnm biipm nrwn npbbi m-pni ni^nn 

.bN-i\y>i pobwn nnt> mb -ini>nbi Tinib piiio mm ni^nn bnpb bN-i\y> 

pmiattn nvxipftt) rvmmb niflflivu o>mj3 

•mnw mnmb nNbnn nmanw N>n n\y>Nn 7m>m ri"mn pi b\y N*inn rmp3 

nwipnn >ow£»3 in nbiy n\y>Nn manw ,ino>\yb .bN-i\y> ^~in bN myt> nn ibnm 'n oy jin 

pi ip o>nmn b»m ,p im .ibN mnmb i>n manw o>\y3 on>£>b\y b»m >\y-nnn pn 

i^ni p'oin i^n mw pro mnm b\y in pn pyn on^p 7111 mnp^n mnnin 

: pub manw pi nn nnN niwn nnib manw o>\y3 onw inidi ,pr>£irm\y£) 

bbDi o'w N*anb m win ormo -ipm-o^n t?N ipv rpib loNn no ww b'^m 
nvn /idi od'w o>i oobo diti D'2^3 onN \yii9o nno iNiQ miiv rp"m "O ,rP12 
im on'-u -im mbbpi mmm wtn nmn Nin p inio niiivi rpiin 100 "o b'^n 

...N"V V'b riOltn "NTD ,blV 

n^'nv 10 rm> n\y-i£ii pitwn jin n\y-i£m\y jy>b»mn rnit> nn by ini innt? d n»mn 
»bN-w> >pb T*>an^ ip^)> npb -DpNn ni inNb -inn pi pip? r>bN N-ip>i o>n'bNn bN nbv 
by -wni »bN-i\y> •oi" ,bN-i\y> nub pa inNb pm »ipy> n>i» ,bN-i\y> nwj bN nb>nn D31£id 
nifjnw o>\y3 b'^n nvibw p>t> a nid .>3>o nnib nn^nan on nbN o>-iii rnit> an nnw >£i 
; >3>f nnn o>\y3n jin ^n\yb i-ip>va *nm n^ \y-iia\y nv pio n»mn wv n>~iii pn nwba 
nPPD o>\y3n o\y ; o>i^>3 n\y-i£ii ny>£>inn ; inid nmsfi n>~iib nNbn nbipn ii^^ run bv 
b'^n n\y>£>ro jmnb w ; ~i\y£iNb n^i n nn>n\y -idwi 7>\ynn n"mn . n \y-ii£)D pwi invni 
pr>3Dni piw mwm 12 nPn>n mnnin \yib\y pi ip nnnmn iwni ; vb noit? 1 riNoinnn 
13 o>~inn pi n>~iii >i mnP o\y n>>if n\y 71 bv ronnp n ii»mn b\y n nwo .pnwnwni 
n"n rni bN~i\y>n otn bi bin ifi\y np>f n wi m^ni m^n bi bv mnm vu irni3 
b\y nmnnw wn*ra ii»mn .ibNi nPn> mnni \yib\y pn nn\y ; m^ni m^n bi bv mnni 
bbiiw) n^ -i£>t> n o>b>£nn n>>if n iwnni ,10m .pn^nni nP>ipn nin>-iin\y N>n n^ tio^ 
o>w pn n>~iii o>£>rm\ynn 'Inw nn>3D n>>if n\y inid .!wi\y> >n -ifjf m (nin>-iin \yib\y jin 
\y-H3D pwn ^t? nnn \ynnn ■>£> bv rnanw pn\y ; o>\y3n\y nbw pxin .mnnin \yib\y pi 

>'^n nvib nin>-iin bib nwbn rnanw pn ; inid mnyi 
n\y>Nn invn jin mwnb Npm *nm "ipv> n>ib unv bv \y-iinn on vtp ^pn 
nifjnw o>\y3 n>3b ini3\y-i£i\y -im ^nvib in ; n"mn ruvoi inid ninviw 1P wv n>~iii 
.o>3WN-im b'^n niwnm 'oid o~i^ nman bib napwn nwunn nPNipnn mnnib .61 'ov ,'i nt'N ,n"mn 9 
.5 vr> mow 10 

(•>) : 'Wiyi. W>H 53 ay-)\pV) DD'Oi^ D3TO DD'-WN'n DDTl^N pip' •>)$? DD!73 Di'n O'liiJ DT1N V : UD DniT " 

-iwn in'j^'i I'ri^^ PTP? ^ , "i33 113VV ^ , ' : l , '?' , o ^^^ TV T^V a\?no i^on a-ips -\y>k 7-ij) OD'-wp dd<?\? 

: or>n i)?v rn's TD^?S pip' 
.rpwn nvtt' i?i>v im onnj in pa -oy»m a^io maiv ,nin ,nnMn nvit' a^io maivi "tvio ^nw ,nin 12 

.notipn rnvna -homdi ,onnn pa n^o nna nriTi n^ on ,tvio trwa w 13 275 o>mpin ; o>£if 13 o>vmn >£) by o> * .vw-i \yn>£> bN pi 14 Nnb>im \ynnn bN nwn ri"mn 
ont> Nb o>\y3n\y n>d ibN y>yn mvm o>\y-irm o>mnn p pbn b\y ormnw im ,onniNni 
inii>\yn bbn ,rmsm x mrmn pro ppm nb>nn iirbN Npin nw rviprw NbN manw 
iib> onun- rmnn jin ibip> o^n onw nronn ipy ib>£>N in * o>nn 7i3'>ni 

.^irpmipyi 
nowfjn omynwn nnw o^wN-im b»m mpi onwn o>>m ronw <ip\yn ri"mn 
pio nid ; n>\yN"i .o>i^>3 n\y-ifn inid mmy nnn o>£>rm\ynn Jin tmNnnn o>pit> an b\y 

: manw o>\y3n\y o>pit> an vw£> >£> by ira >i 

b3 DD'-IPWI D^^P^ Op'OlW DD'WNT Op'nbN pip' "O^P DOb? Dl'tl O'liO DT1N (O) 
: I'Q'Q 2N'\y "TV V^ ^V'nO 7">3DO 17p} "I^N 77>) DD'W? DD$\? C) 

: Di'n 7©v ro's 7 , npN pip? i\?n irpNii •pnbN pip? rpili 77iyp (n*>) 

V2\p3 IWNOI 7b 121 "IWN5 O'n'bNb '7b n?n"> Ninl Oyb P Dl'tl 7nN D'pri 1VOb (l') 

:ipy : ?bi pn:*p orniN> 7'rnNb 
.nmb now£i n^N nnib o>£im\yn Jinw >-o o>pit> 3 b\y jy>bib>£)n mynwnn ^nvi m'oyb 

; "o>i^>3" on\y nbNb n^nn y>yn nnnn »bN-i\y> \y>N bi»\y nym by mbynb n>n i\y£>N 

rib n y\yirr>>3 o> mwib nbiy 73 .rnnN nnuopi o3>n ,o>-m o>\y3 ,<p /•> pitm o^unnwi 

"urn <l\?n;i o>\y3p? bN-i^> bnp bi i?3 y\y"ii~i? N7p Mb ~i^n n^'n nw ~i^n bin -117 n?ri N'b» 

7WD3 m pit>£i\y C> pif£ii onwbD o>bV3 \>h ^iri) "innnri >£) bv ira 7N " : oa7pa 7b'nn 

onN" nrw n^n^ o>nriD nbN o>pif£i >3\y\y iipdd .mnNbw n^b w vo£>b\y pif3b 

n>d nivnwnri pN\y nmw indd .on^wb 7\yn3 '•> pit>£>\y dn-ijd ; "nnn 7-iivb...o>i^'>3 

73 by Niri vwirm piffji \ynri ,72 on . 20 nnib oaiiw '>1 'o o>pif£ii o>-iNinnri bD\y 

ai)7a or>n on>i o>\y3 ; ^o onw\y m bv w ; -i>m iuni o>\y3n mi bnpri im Nip y\yirr>\y 

, 21 o'3Jiw p bvi bnpri 

•01 o3>n '> pit? 31 o»i3nri >d nvip rnit? nn ^^nn iwn rpbib^n nwnwnri n>nn 

•>£) bv nmi nm ^bvi o3>n ; riN-i3\y >£D omsi ov o>nnnri ; on>n <iN\y wn*ra ri"mri .nm 

•>n otto o>iiv pib n>-ii >n o3>N\y o'mdv pi o>i>md o\y ; i"y >i po>n n^if 1 ^"w-i \yn>£> 

Nin n>-ii p iiv biN" : UNiriw pit? an ■>£> by nm >n on\y o>vtp unw ^"w-i \y-i>£ii n>-ii 

riJwn <}v in . 23 o"in-in n> bv mbnb npf 33 n ni3\y-i£i 'vm 7>^v iomn (01 o>-in) i>nn \y-Tnat '00 - nn> !wy»\y> >m Nnt'''Do : "O'vyj^n tin pN-w ^a!? tjm ; onyjn frM ,apv n>i^ iomti ro" 14 

.a nvy-i2 

.5 w> mow : ».na-i iw^a irt> -iomti ,o->\y3n frN - apy n->at"' 15 

.i*n N-ip^i a n"i na nvy-12 (N3t'''i) nai mow : »ni^oa mnun invy nt'nn o>\y3i7 no^ n"T" 16 

.o\y : mint' in^a nn mproo irrvy na N"t " 
pTT\y >£3i? o'-vyjt' fr^\y notn ,rninn tin ^apt? in imn on t'N-ivy nuat' on^ iiom 7^ nvyo^ n"an P w 1S 
•>p-i£3 : ''.o'vyj^n Pn t'N-ivy >3a!? um o^jn Pn apv n>a^ iomti na o\y ,o>\yj i?\y invt nnN pa^in o>\yjN i?\y 

.0 pi£3 "a-nn" - hpn) nv«« >m 
05 'v . rv io'c yii^o n\y-i£) haia) Njom^n vy-itoa pi ,o\y nai movya owaion o>a©i) o>ovv)^ 'V1 

."apv m^ Ni7N apv n>i^ npTi i7N» : tai io'c nw innoa 

ua pi£3 (onat) o^a^j nwia 19 

.onpn mim Jirun vpi t>y nmi itin ^v >npu \y-iajo 731 20 

.onat -120a lown tin -imo dw v\yin> lata pioanvy ,n->mann n^ 7^ ,rn>i©n nnJnn ■no-' ^v tin^ 21 

.nna ^a oanfrvy in n"i 22 
.n t mnnji in*ri 23 276 . 24 -iiDNn pit? an nf > by nm >n on o>w id by prann o»imn poa\y tipd -ijin by 

Jim in pit? £> inwi nw>£nnn o^n <in ,nni >n on m pioai o>y>£>inn onsn onw tip 

b»uw ipn iiNbi ,!r>yb uwv; »ipy> rpib *nnv by o>vmnn iiNb 7nv>m nmi ,nm 

.nny nN~i3\y >£D ibN mnm pi o>nmn 

rwo N>n o> p>yb n~iNin\y ,i-N»y ^b noira n>>ifn ibnnb n»mn mwia 

w) tym bnw ,i-nn ,mbi*nn mnnin bN o>t> rvnnn b»m nmpn b\y oowa tin napwm 

b\y o\y oipjn -i£>t>nn ; o3dw .nnN n\ypn bNi inid mmyi (bi>yi o>p~i> onnn pi 

on\y) on>m >ib oi\y tin o> bbii u>n Nin *tn ,o>\y} bbii u>n ,\y>N 603,550 ,nnib o>£mwn 

.nmb omanw -mi pat? pN iwn (b>yb i3>N~i\y >£D N-imm >»\y-i mivna >£> by omyn 

n>jnt>b <pm .nnin ">n pi rm»pn mmyb y>m iwnni m nat? nn mbiyn mbN\yi pu 

mmyb ~i\ypi udd inN pbn bN nwn n»mn\y >3iyn\y oipb>i wito ny p>*b -i\y£>N noira 

w^>\yi nnN ,bN-i\y> oy n"ipn rni mnm \yb\y /in nnii 7-iiyb'' : 2 r\t<iw >£>i nnin >n 

mm rni\y nnw\y >3£id [^nd pnny n"ipn rni nnbu ind nnNi mini nnNi on^nn 

-mn\y >m nbbp n>by yipi nini onny rnn -nn *p>ab ,bN-i\y> T>nbN nbN i~idni oiboi 

m^y Nipnn >£> by manw o>\y3 ni\y ,inid mmyi nnin n>£>b n\y>£>n noid m vmn ."11 

\y-iTO up •> by -in>n pi manw o>\y3 ni\y ; i"iini n>-iini ; (13>N-I\y Jimin ni3\y-i£in ■>£> bv) 

.nboiw rawNin b\y nnipm n^i n>wn nn\y ; \ynn i>p£)n inw niNbnn ; b"^n 

bN~i\y> tin wii\y mrrnib manw bN~i\y> nwj n>3b\y n»mn mw ,111 b\y i£Hf 

"iwn onb o>b>ipnn nbNi m^vi p>^\y ni-npnn bv vjdwd pwi nt>ranm n>N~i3 'n ovi 

.b>vb pnn ibnm i33f m 

ntb nt n>*m p»3ntt Jiiaiy Q»aiy n»3ii *imn Ji^a 

nfjnwnn npmn ^abi oyn >n bi b\y nunn .•onnn ^ii>pn tin rn^p ovn nm 

.n>-iin >n pi Jiiaiv imp ovn n>~ii\y indd .ovn nm nn>-ii ov rn^u >3\yn ^bi inNi 

: n>-iin tin -i£iD\y >ni nmnb nunn tin nbbn n runv 

ovn !?D\y 'ov-mi' naiDi pw m^ nQNi\y...mi"iv i>i>:n on Nbn ri'in D'Nin !?di 

.ii'iin -invw 'Qb mno!? or\^v\ ,ov iirii n^ riN v?y bipo 
Nin Nom nno n!?i mno!? iti \y\y 'q !?di ,nino!7 ovn bv dv nmiw pio in n^i 
mivn 11 \y\y inn aio ppo^c wnw ^p'-ivoni no wn bv d'-iqinw iqdi ,iqv!? 
iti pN\y •>£) "3N ,ovn !?d rra d^iio i^'vi bp nnin b\y nvnwn pww "iqn!? nmn 
"3N nvi -ii bDb D'niQ onai m !?di ,n^ n' bv ooiono 'QiN^n i\ypn\y '^q .mno!? 

27 

.ow£) ^no pjv m\y ,m -11 ijpn 
ovn -111V n>-iin mi tin n\y>bnn N>n .nnin ^i bn Jiv>i£i n>-nnn nmnNn bwn ni-iv3nn 

."110 ppo>t> mw nnm ipn ^n nmnb n>i\y >n p Pvi ; ibn 

ni»nni np>nvn bN~i\y>i ninvn in .w n>~ii bn o>-iim >3a i!w\y -i>if n ii»mn 

inbn mw b\y n>i nmnb mw ni^nn mmyn obwn nmiNi .onnN o>nvi iwnd inp ■nvt (: J'o i"T) pun •'tmi a»£3oa pnoM! (: M"o i"T) \y-Tpo vy^n p-12 wni .nm >3i tv 001 n^vy dtn nvyiv 24 
: -p*v aumo +ino-ina p rprn hmij •>"\y-|->Qoi tt>t miow wh+ aTiat Nin nna lat rvt>\y >in 

.[opnn im] o->a^ nvn£j rnin ->3ivovy uipt" 25 
.61-62 'ov /a nt'N n"mn 26 .63 'ov ,o\y 27 277 man by pi vm Nin .n nnmnn jnwn by \yjva ipn mwn in ,om> nni npm nN nann 
•>3bD inN \ynn b\y nmnN omy by ibTp ,nm nniyb ,bN-i\y> >n .omy nnin >pin b\y 
mbN nnn pi ni Nim ,>)nn pwn inp Nin» n mnpn ninji .'own b\y nnin rn>n\y 

28 

>bi» nn\y bN-i\y> b\y •onnn mpp tin i^yn m mvn >m oi>n iit b\y 1£>ip i in ,» inpn 

nun nb>on bN-wn oyn nni\y N>n nN^nnn ." 29 >3nn tnfpo o> -wo own nwiy mn pat? 

mi bib pniy NbN »no Nb mw pi uw nnw o»pn ipnw >n iwn ,\ynn b\y nram 

pi Nip3 v"i n\yiV2 nniD wnw 'aw NpnvoN "wiaa UNinw nm Nin nn bnnm 
V"i nwivw "osa wan Tnna Nin pnwi nNrrn nanba nvi biN aio Nb pwc 
\y\y 'qi ,'ri nanba nvi iao Tan Nin YniyT mi my Tan ombn nwm ,bbonb 
Norn nn Nipn miny by omv bNi\y> boi wan i«nrm Nin nnia ipni pinab iti 
.nma Nbi mnab iti \y\y 'a by pwnyn mi ni m "osai ,bNi\y>a \y>N bob 
srvtv bNiwn oyn nni\y o> ipni .n'onn ninji imp oyn nni\y ipni po iy 

mi"n ,oyn nnib nwbn nianw pi\y ,o>\y} ii»mn nvp\yb\y im .nui' swm ninji 

: pDin>f iDb N*in ii»mn ,pNi .bNi\y> bbD rnniii nniy o> npnb 

n"t...dd!7d am nnN nT>N pnnwo 'na'N on*} onN inN in :oPn on*? onN 

.nn m oniy oobo 
lata o> \ynn\yn ii»mn .pi oa^on bbDi o>\y}\y ipni iid b>ybi ,omyn on oa^n 

: mvpwb "ppnn 

mnabi iTwnb rra\y 'ai ...mwD >mna wnw !?N-i\y>a tnN nmnb : ...nnDin m*a 
n>mn...nnDn }a d> 13'nn-i nna T.-12 in n^i ,iNon !?v \y£in3 Nin .nn'a n!?i 12 

32 

.mipn onDU ia^ !?dt mpa bDi n m^a 
by \y3n3 Nin ^n^n Nbi 11 ninnb...rpi\y 'nv inpvi nnDUin ni^n nN inn i^nn "i£if 

m^n\y pf 13 ^n iwnn "i£if . 33 "mb n^ omv bN~i\y> bD" ynpyi im id^v Nin\y "won 

niiiy bbDi bN~i\y> nw3\y n»niii no>\yb pDin>f n indd .bN~i\y> nw3 by o> nbn nn^mn 

•in bN-i\y> 

•>bm .ii«nin tjd ninpn ib nnwn i^nnn bNiwn mnvn b\y ^t? 13 oi>n \y> 

34 .nv~iDin Nb nbN\yn .Nn^nwi w pirr \)mr\ nDin m^n n\y>Nn on ibN\y i"v d nmi 

pa inNb .\)mr\ nDin imin n> -m N>^mb nbn> n3>N n\y>N jdw iipddw pf 13 \y"N~in 

i»nb n^n bv pat? n\y pi b\y -iiy>\y ; nnD bDwn "ii>\y inN oipnn vn> : nbN\y -nwn Nin 

bDN "iwn inN -ii> uiiin n> N>^mb bn> n^^ bDi ^n^niNi Nb in pirr pran nDin mw 

rnnan bDb m^nw n\y>Nn ,p on ; vnn .Nn>niNi pran nDin ii»nn\y "iw>\y ; nyn\y >tj 

: Tit? n \y"N~ini ?b'on nnsni idd ^n^niNi i»nn lis uiiin n> N>^mb nbn> n^N pirr 

n^ omji bN-i\y bDt onnN nN t.oq'w Nin pi otn bDN Nb\y >"VN wnt 'at Nbt b'" 
£)"VN nnD bDNWD ^D'Qb riNin Nbi pinin nDii idit Nb\y naN piTta NbN nn 
Tbvi DT.2V2 Nin i"iv\y .nv2\y nD ibDN\y onnN nN N^ia pmn NbN Tnn) ipnw .63 'OV ,o\y 28 
.64 'OV ,o\y 29 
.64 'OV ,o\y 30 

.[opnn im] o->a^ n\y-i2 rnin ->3ivovy oipt" 31 

.a-N»v u^ mviavy ^aa 33 
.2 -no noi Toy ,n\y>N nv ,a -jia ,n»K >y rt> un^vy ni->i3\y-i£3ni rpnion oia'-ot' 34 278 to'n -pb ntnvn bboi tow nwN biN m*on p pin iiosbi pvn p p'imb Nin 

ny>\y pmn nmi 0P1 biN Nb ib>£>N nun n> ran N>nnb >3iipy pwi bin \y>Nn ,mibi 
."mb m omy bNi\y> bi" n ,"[pran nm pn Nb on] pyn p p^nb Pbyi oiny Nin 
.nun n> iN>nnb nbm n^N pbi »nmyn bbn nr>N" ,nm nniyb ,n\y>N 
nut? m pi nn\y .bNi\y>i\y mnpnn Jimin pi nnn\y i>yn n"nm ,n>\yNi 
otn pa by pipy pinb bbn iwsn ran b\y niimn n»\yy by won ny inN bi ni\y npm 
rmiD\y pn> Nb n pno Nin ,rp)\y 3 ."nun n> iN>nn" *pn mbn nmv nbiys y^in inN 
\y> ,p by .pi nPiyw b>yb unim nn\y ,bNi\y> >n nmy bbn p>N o>\yw mP \y"Nin 
nri^n p>N\y nii^nb yjon nmyn bbn p>N o^w N>n \y"Nin miii :io>n omn p>nb 
ni^m pi nimnn nn\y ,'bbi pwi nimn opp by nmy o>\y3 \y"Nin nyib o> in .pi 
p\y nii*nb yjon "nun n> nNnn" i\y£>Nnn inpnn pwi nmy p p by m>i ,nnim 

.pi nii»n 
oi>nn .onnr>n o>oi>n ~>w ; p on ,\y> bNiwn oyn nm n> by niimn nmyb 
o>nyn pi nmyn ."onnn ra">p bn nn»pn n^nnn nmyn b\y nmyn Nin pwNin 
.ibn rapi y>i£> 7111 nnin >N3n nN isnn ram nnn^ no mw bi\y ,ii£Ni ^i^nn 
~i\y£)N\y >n ,nm nniyb ,bNi\y>i .^nn \y3iyi niibn ipn mpp >N\y no m pipy pyn iinn 
bi >£)bii nim bi by nbn n nmyin mnv .\ynn b\y p>-iivi \y£>ru nnn Nbi nmnb 1b n>n 
inN oiN\y iv mi ni N>n rnanwnw wn bN~i\y>i mnpnn mnvn b\y >3\yn oi>nn ,nm' 
pwi on»n "iwn o^im^ pi pi nbn n nniv .nin>if n mim n> ran jin N>^mb bn> 
o3>n oniiinu ; o>3nn o»P ; oPNi\y> pi pi ; o>\y3i ora> pi onpn ow> ; pb .mi^n 

.mm n> nN^mi n^b m oniv 
v>in .nn^v nnivn i^n ^jpiw Nin bNi\y> nnivi n\y>Nn invn\y N>n nN^inn 
v>im ; n\y>Ni \y>N pi bun pn ; bNi\y>i nn^vmni o>nvn bn nn»pn Jronnn nnivb 
•>ii> bv o>bnn o>bbi onw ; ran n> bv \y>N b\y nun n> nN^m rnwaNnn ninpnn nnivb 
pion nN pm nni nn^nn n\y>Nn b\y iio£>n ; o3dw .bNi\y> nwj bv o> o>bn bNi\y> 
.ni^^ n>3>iD nibwn n^ p>n\y if mb pn in ; o>3w o»ni o>i>p£in Nbnb nnbii> if mi 
riNoinnn mnvn pib nmb nwnwn pi npnnn npnn Jinw n"mn no>\y 
.b>vb UNin onwi innt? n Km onnv mipnn b\y ouwa jin napwn n>Ni3 nnnn ni^m 
01P inn»\yn >yio pwi nbw nnnn rn^nn nbiyn nmvb t> n^n n"mn\y ^nnn \yii>£>n 
>i on ,nm'n ^nnn ra^pn b\y npmi n^WNin wnh bNi\y> nun nN \ynnn ^m^nn 
N>n o> n Jimsi bbn o>\y3n\y n^von .nnm^n niwnnn ^ni^ bib ^nwn ipn n^ \yn pim 
•>3i Jimvn >\ym nmwn nN pi^i o>bin n"nim ; ninpnn b\y oowa nN ^nvib napwn 
mipm o>iin nsn^n nnnnn m^n nN ii3>nn i£if bvi b\y init> >n ^lon ^i^b ni Nin\y 

.nnNi .63 'ov /a Ttw ,n"mn 36 279 \ynn b\y nnn >nvib o>£)p\yn ,n»nin no>\yb i>nN hdni o>pfit> nr\ ,\y»Nin mi 
m bNi\y> >n mnyi onwpn o>imn pi npnn n> by i^tj m nnn .n'onn miaoi o»pn 
inN mm nun n> N>*mb inN mm nbun onwpn o>imn pib ,inN i^n mb 
pwi pin 3 niwi myiiw ,nvnta Nimn jipjop d nbivn miivn pipy .o>n>ip n onwpni 
. o>\yi by nbn iwn nnim m^n b\y n>n\ynn p pbni v »\yn >\yi£>n o>3WNin m by >bbi 
bii> >n o>ynpn mmpyn minb o> m pipy v »5,n ,1111 >i\yifi p>pn byi ibnm ,\y»Nin 
o»nibn onwpn >wb inn mnyn pipyw ,p oN,N*r> ,>iidi >d nN nun m N>*mb 
Nin >yio pn ,co\y i^n nun m nN^nn N\ym inN i^n nnim m^n) o>iw o»i>omii 

.nuNib nrmro in nrmro mibwn 71b pn> o>vnfin \n vnfiiw 
pipyi o>iw o>\yin>\yi nun y>iy ,n»nin b\y 11-111 \y»Nin mi nN pn on 
nnim msm nn^n in p byi nmyn bbn in o>\yi : onnro opnw nbNi in nmyn 
on ; o~ii .ini nn^n o>\yi\y nn^m nun iwni onnN omm nun m N>*mb mbnn 
o>\yi :on onnro nmyn wim o>\yin>\yn >i\y\y nNii \y»Nib ii»mn nuwia nN nnn 
m onm N>*mb mbrp p>N in ,nnNi nmyn pipy jin napwnw ,nnim msm mi»n 
mmta nun Nb ,pim .bbn mnsi nnwi mnsi p>N\y pmn pran nun onun 
ipDn> bNi\y> mnsi pipy\y yimn p Nbi nibnn b\y o>iw o>£oy >i\yi nun nn\y ^nnn 
iwn ipn Ni>py n myib inn\yi£ii pro n"mn ,oipn bn .o>iw onwpni mw pwi 
npibnm nmpn jin \y"Nin nub n nn\yi£i nN^n 71 .nnn pwi \y"Nin nil jin \yi>£> 
nbN pib ; bbi jihiji p>N o>\yi >i N>n \y"Nin nvi\y o>nif n pi n\yo>i\y o>i\y jihin 
39 .n"mn nvn ,ini nn^n o>\yi\y nn^nb pi o>y>ii pin\y o>nif n 

11 n"mn bNi\y> nmyi mbbu inpm ovn nnib bNi\y> nwi mi^vy b\y iwpni 
nun unbn rn^nw v^n n"mn .nun unbnn nino£i o>\yi n>3b\y n>nnf nn nima o> 
•>im n^nn^n nmnn npm ; nimn >idji nN innb nunn ib>Ni inpn >ni ^py pw N>n 
nun o> nbn bNi\y> nwi bv .mw pwi onip o>\yi bv nbn ; obiy ov b\y on\y>nm pi^n 
^■21 ^m in 'inn paw tt>tt> ,inny mbnn nn^m onwpn nunn ^iin bi nN innb n>nm 
•>i>inni >nin pi pninb nmm iinnw 71 bv i>vni n"mn no>\y nN oit? n inn n .n^n^w 

bv >nm iwpni o>\yn o>n> pi o>n»pn o>bnni nun m im ^nn p>n\y n^n mn bv 

40 
b\y <it> 13 on>f <r>f in Nbi nbi pwi >bv o>bnpn inn b\y phi . n>f Nbpn nibnn >£> .^•-vt' TOTin loco uui^on vupi ,no5n^ ,>v 38 
5 p^n pn^ nroo n"W 'V nuwn nnovn rrm-oi npfrnon nnt'in iwnt' .n"vi >v n"i^ N"pvi mrun 39 
Nin imd \y»N-in nat ^\y ooiravy tivt m^vt' hmij .(o->\y3 t>\y n^^o n^npa pcivn 53 io'c ^\y -j\yon) tj io^c 
p->ont> in->3\y ^ hmij m^ -\h .inon na-a ^\y no'icon m*»t> pi onTio Minvy -jaa N"py-im n"mn nata 

.^a pwa onw maiv ^a vy»N-in mov nnw i^ao 
(35 rnvn) rnin -notri m^o ^\y ru^v ^tu nnw uiu^n : 205 'ova mvu n^£33 .204-208 'ov ,nia->ino ,inn 40 
tin -ind 1 ? Npm n>d n^ vupa n"mn rijuai ,67 'ov /a -jia . nnan nai nt'N a Nt'N ^Niwn nu^nn nac a d3>n 

.na nn»n invy m*»n tik h^ ,n3oo m-iiu£3 oww m^on 280 rwioi n»mn no>\y nmpK by tw "no>\yn JimpG" <pyt> i pnb in ,n\yn ri"mn no>\y 

.n 
tin onm inn .ri"mn nwo np^ jin p^m n rr>nt> oi>t> mi inn 'i ,b>yb iidnd 
tin na> nNoin o>\yn mmn tio^ nbN\y ,oo>t>b'' nbN o>b>m -in>n pi o\y mil 
,miNib ; -i\yN mbnn b\y nnbiyb i>inn Nin idn isn .n»mn b\y wwn up^bfmpn 
nnn obnb mnn imy jin n^id nid >w isn .o>\yn nun linn nbN\yb nb>b\yi ntrvmn 
nirab Nin n»mn b\y pm£>n...nnin nmNi <i\yro onnN\y ,o»vnpimni o^winn 
omnb nni^nn nmibnn npnnnn b\y winn \yrpa >t> by i\yaNn bn n>b£>Nn tin o^mbi 

41 ."-i\y£iNribii-i^ 
nnpy nam >3>n ,onnNi nbNi o»n>)9 o>op>bfmp ow> inNi irw bib\y <p^ by 
b\y "iwprii Nbi o>\y3 iwb b\y iwpni Nb ,n»mn b\y n>imvnpimn nmm no op>bfmpb 
NbN op>bfmp oy iimnm imy tin warn wn n"mn myib .o^ivnan mbnn inw 
b\y nun linn n>>if i n"mn >)im .na byi\y mmn b\y ibnn im Nin\y innni <mn\ym 
\y>\y pnvm ,11m pnvm iiwd n"mn tbttn NbN botm in op>bfmp b\y o»ivm pN o>\y3 
nn nimim nnwy imiiNn \y-i> iwn mit> nn\y ,imn >3\yi£>n ibyan iwb iint>b nn by 1b 
conn b\y 110m nn^n myi n>omiN nipm idn i^n nmnb n^bn nunw iwa^b m 
,bbn nap i io>n noid ~inn\y >£>n ,nnN Nb ir>Ni\y >£ii .">w i^n ; n"mn m mpm ,pyi£>n 
nnipnw nuiyb pn ,nniinn b\y nnn obn pib piiv pi npnb pn yim n>n n"mn 
iND o>3w opbn "iwn crony b\y ni3ii>m ni3W ninvn b\y o>io>i onm o>3mo mmn 
nut? ni ni£>nn\yni n!?n o>op>b£i3ip pinai 1111 nN wnn ipn Nin n^^ bi ov .ib\y rfwn 
.nmipnn bin nnnn bn mm b\y mm N>n N>n\y nwinnn ni3\y-i£i b\y mnN 
mm rinmn o>\y3n -1103 nN o^n^b Nin n"mn opu 11 pin^nw 111 pri* inn 
b\y mif •>} in .n\y>Nn b\y >3nnn mwv 'pv nn^ mawn ; n nr>nb -iidn Nb w ; n p^\y 71 
bpnj ii»mn m\y ramn ^^vi nmab o^t^d ^n^an op>bfmpn Jinw mil ov in> ,inn 
moi n"mn .mvib o>mm ">m p Nb .o>p^ ivrab bmwn p bvi mapwnb ni>i3nn mbm 
pwi mbnn nnnb nrnt? >n nN nbm mm b\y npnw imb nb>b^\y nmpnn inwh p^i 
onyn b\y nmm m^n pi o>£>p\yn iwni onw wnn Nm\y ■>£>! i\y>m non nN oNmn 
bin ,p^o n"mn 111 .ubi n^bn n3>N mm b\y npnwb nb^n Poipini-'ot^JDinn 
np>if n b\y pnwn nrmwn nN o>nnn\y o>nnm mbN\y ; iit> •> >ip bv vn^nb N>n ; nmipnn 

.pt> w Nin pm nimibn 
•>nf •> nnn nb>in pN n>t> Nbpn nut? nn .o>\y3 iin>b nbN\yi o> o>mm >3a on nbN 
o>\y3 nN>nn w moi£i nnmmn mbnnw mi ; inN i^n .mm nnbb o>\y3n nnnb iwni 
1^1 nvib nnn^ mmn nn^n mi nn»n iwn o>\y3\y mi ,~>w i^n .mm nnm ni^nn 
m* miiii mo ^ni o>\y3 nnm n mt? Nb noit? nwm iw^n n n>3N\y pat? \>h .pnwb .208 'ov ,o\y ,-inn 41 281 .71^1 nm . 42 "mb£in" n^n nro niibni in coi-pyn pwi wmnnb ,nmnb ,o»o3iib-m) 
pat? b\y b* >bi nii»nn nyi nnim ni^n ,y-\r\ mriN ,>rp inN-p /n roriNi o^n mm 

.13DD nrnoa o>\y}\y -i£N>\y >d pn iwn nit> > >m >my pi^n 
nin* n\y>N\y onim jotw onyi by ibyn Kb bbi onimn o>3imp o^miw pn> 
ni3\y-i£i y>*n o3din n»mn .i>opbipn 71m o»nn runim nib>y£>i nwb" o>i»nn nyib 
ymnb nirab 'bin o> in ,p*m Nin\y pn>i ; ino>\y t> it»i p-n^b Ninn rmw npjopb 
min nnbnn o>\y3 -1103 >ub nbN\y >w>t> omiynn o»3>in >£■>! 111 ,nr>nt>n rrnvnai 
ninbm nnb rmn mi TObnn" mil b»nnn .rv'mn nmn b\y o>\y-iwn by o>y>i*n\y 
,oym n\yyn Kb ni^n bn 11 m^n kdd pi^n Nb\y n\yy ni^n bi Nbni...(i ,ni nvnt>) nib£>n 

mm tio^ b\y nun \y>\y ,n»n-m mpt? m b»nnnn mppn pN 43 .''nnb> Nb on iyr> p>ni 

44 
rt>m)T\ ow *tn , JimnN mit> n by *rnit> Nin NbN ,n-nn nnbnn nan o>\y} by nbnn 

iwnd nibni bn> pn nib b*nnn m nna ,n"mn rail pbN\y nnan b\y inv>p by TObn 

im pyun b\y -inb inn nbmn n^nb nbii> n^N -in rprmo nn minm nbnnn m-nann 

onim o>y>>n 71 m iv .nmia pi^n Nbb minn opp jin on\y£>Nnn ym o>my b\y 

pi . 45 o>\y3b minn niyi^pnn niyi^pn riNim b\y »nn m^n"n by -mn -in o»n ^£>nn\y 

-i£if 1 riNimn »n\yNb o>D»\yn o>3>i imbb n\y^n ra»n"\y n>obnnn nv>ipn nn^p n^b n^ 

48 47 46 

nn£Hbp>^3Nn . K»mr\ n> bv nibnb npf£i3i , <}vv n>iii , >"Dfn o\yi ~n>Nn 

njmri nv>^D ,'of •oimn ^oawn mt? >3 nibnn mnnann min jin odp b p>t> >n ; nninbnn 

: ii»mn no>\yb tnd nnn N>n\y 

n'n : pbnow D'31-inNnQ \yo .■nob!? m^n nwNn ,D'rai onmin o'ro mpo !?dqi 

D'boiQn o'onn nvtb bnwi -no!?!? p»-i^\y no nbo ,no^v ^32 nwn Nin *na^ WNn 

no viriw ns n!?n 13'n .ni^n N'nw o^nn *na^ nwNn ivn biN .onwvb Tbv 
49 
.*na^n d^v iw nwn mini Nb biN ,m\yvb Nb\y nm nwvb 

; nninbnn nnaibp^iNn pw m^^ w>in\y pn o»v Nbpn nnipni nm^pn nt? >n ni!w\y 
bv v>i^nb p^i n£)p\yn tbi pwi in n"n~in b\y n^po-ipmin op»i-i£ib nanw n3>N\y 
ID bD nan no>\y nt> 3b ,Ji'onnip mofwa nDiva nob nDbnn Jinn jin o>inNan o>ipn 
.na^ ii»mn no>\y b\y o»f Nbpn o'nn'ii n>ni-npa o> on nbN ,n"mn no>\yb 
min T\nt> pib ">mn" minn nnbn pi pninb n"n~in na>a o> >i p>^b \y> 
.-im •onbym >aiN \ynb o>\y3 na^i pnn bi .>rnio an n>\yn b\y o>oi>n napwa "^j^ian" 
oi^n >\ynn b\y ~i\ypni .mobii npm nronn jiwj) rnowa nun nabn ni^n mawb 
o>amn nib o>>\ymn mnnarm ov\y >vio ; >3>ia \yi-i>£i mmn nN \y~i£ian ^Jia^an 
ib>Ni »<p>n pp>n" b\y rn^iNn npbmn w nnna mm >3nbvinn 'ma>b"n ; o>3nna .t«wn n n"t j^p io'c t"'nno n»w " 

.46 rnvn ,208 <w ,o\y ,-inm ; o\y ,i»t7>i 'v " 

a lo'c n^>an m*n iund laci " 

\o io'c o»n mw <]W n>i " 

1 101 "T"T> V"W1 N''0"l 4 

.1 -no idi tiov ,"nvyN» -jiv ,1 na ,n"N " 282 pi rv'mn b\y irumni \y> *p .p>by nyib mmpnnn •>i - >ri3b iru» 'innm "own "iinbnri" 
jronnn nii>\ynn .1b JToȣiiNn jrow>nn ni>\ynn b\y onn rnin tio^ pib min nnbn 
o> rannn >w n^^b <inw mw bi ni\y n>o-ipini mnm Npin rninn >i*m o>\y3 nnn 
bV3D rmt>m n>imvnpim onuv o»3in»Dn o»)nnn o>\yymn iwnd pyb nobn N>n 

50 

. rv'mn 

Niin 
< nni»i nni> o>\yw invib o>anw Ni^nb no nwp bim>b t>-i* n>n Nb n»mn 
n-pni m:n inn tm iymn ppf 131 inn >mn irw pi) .oipb nf>nyn bN~i\y> runm 
in .ibN irmrn inm wt>hv o>m o> v>n in ; bwnbi -ini>nb m:nn tm inim bpi ,o>\y3b 
o>bn rn\y nw^nn pib bN~i\y> ninn pi i^nin o>\y3b nwina npn^ inm o>*mnn 
onw wo on .inn >pf 1£> ipoa\y in mbnn nmpm o»i*n\y o>3W onwra onwN 
>ir>n I'm bN~i\y>i pobwb >vo pN ,rm\y n>p£>nb n\y>N rmnb tipn o»imn nyib owin 
o>it> d it? m »iy>n by pi bn -nt»Nn\y in ,-nf>Nn <in by nb>yin -iii>^n nbipw in ,n-n\yb 
n\y>N\y nninn raw 1 ? "otto o>nn onit>n .ovo now if m bN-i\y>i pN\yi p-nnro n pjo 
1b .m^n own ronnn nntnnb minimi pn ndw in ; pib <p^ mwin nbip : pib nbitw 
ibN nnnyn nrw 1b ^dnd n>n owi marmwni ^vnpim pob\y -pwinb ri"mn rm pi 
o~iw mbnn ira b\y nwwn mi mm 01pm in ,o3£in nmnn o-nn ibi Nb ; i^»nni 

51 .nm 
rannn b\y n>mn npbNn^Nn obira mn> nid i!w nio>\yb inwDn ; Npv nt 
rpminn bN~i\y> n^iDi opp\y pobwi dni Nb ojdw rr'nin /i pifn i3>N~i\y •>£)! .n^iin^n 
riTnb <iN\y nN^ bn nid in ; >\y>b\yn wipnn n>i opp Nb ntTO ; nnb\yn nbiN>n nibnn 
-mi •nvpi ^i^b riNi n nn>D .np^m-rn^n ri^iin^n njnnn -inv n>ni m>!w>T>N b\y nn 
nnt? mi nn\yp o>\y3 mn ^pvi dni rr'nin .p-nnrc> m rv^nv n \yn>nb rv'mn nv>ini 
rniiT im won ; croimp o>n>n rninn pob\y b\y mn vm n>3n3n n>mn tohd b\y pobwn 
o»of>bmi£i ni3i-iri£)D v3D>nb n»mn b\y n>bbin innsn i^b ,n na^w ; >nvib .ran n>n 
71b ni>p n in ,mbva npiiy nnnv oni N^n>\y 71 nibnn nnipn jin \y~i3bi npiiv npyib 
pn>3 in n~n\y riN\ybi pib nbif 3 ojdw n\y>N P3b\y "nbip" p>i pina ^DNb ^3n Kin pN\y 

.-ipi ^n n\yib\y 1m nbip nw^DNi pobwn f 1 by ni>\yinb ,n^o nvyo ain !w inawn n>d nat'No" :(153\87 00 Y'xi) V^ ^wn >t> t>y owaiot' nt'M onn 'vyn 50 
h^vj': '(Ma ,T'1> ,5"n ,o->»n mpo n»w) mpn-nnaa ->3a-in pin ma a^ nnvi ipno mii-p ^\y n^aio navvy^ 
^m nvn nw> k 1 ? d^ivoi jiio^o -jt>» na rrnaa nvy^n nn->Tivy orroou h^h -iwbn >m >my ia ip^nJ 
o->3an -ju^na n->an tnrpja lo^ou^n nnoam npc-v ^a\y ,otnyn >3>jvi p^n nnp^ n!?i ,n->an n^not' 
ni->3i^nn moann 'povo tw unnn ,o»n mmiMa ^m pt>n mnpfr o^jrivy ,n^N u>D'i p n^ ...o^n>jii 
>3>3vn runon rarona o\yi t> yb \y>i ,o>poy nfrvai omra nfrruo ,niNu>t7ni>3wr) "bvao nw^ooi 
^v nio\y^i iripnt' yim> naa ,n£3 ^va\y rnin dj mnft nw>N ow i>N\y *ny^N >n mi> >ntii ...np , 'u-'t'i£3n 
^a no>v^n^i ma* u^v ^010 ii>nn\y it>n - ta^a n t&i .nmiavai riTiia^n ^aa onwpn rninn >pm ^a 

'...n\y£3N\y no 
.1 53\87 'oo yxi ,)^h 'v JTPWiam mu>\yn ^\y npnc^ 51 283 Nin oni ,ihd onyo opbn ,o»)«n£) o>Dbnn b\y mwb \yp) n»mn\y *pb n:r>t>n n 
rmpn >£> bvi rninn >o£>\ym inb im bN-i\y> by iibnb in nrwo o>\yw in\p\yb rvom 

.mburn Nbb, pin ip^m nb^nrob nmi ,n)nnn 

mb ni\up hvpn 
rmnnnb D»m ,inb n\y>Nn nrwo rppra n»mn n\p\y -n-pib o>\ypw >wb 
ynn iwn-i oim Tra m \>h .o»3\y-i£>n p^dnd b\y ~i\ypnn tin -nibi mrab iPby ,npnb 
,>b yiT>\y nm *nn ,nr>iy ib>£>Ni n\yp rnip>i vn>n Nbi imN nronw n n>pt>b ppw n»mn 
n»niii ibnnb o>yon nm own ip>* ~iid b>yb .nNbnn imnyb pm nmt>n van Nb v>h 
.r\DHm no n •>£> by n:>bnn :m>yi nnin>n npinn b\y npbNn^n rn>n rnisn : m iwpni 

.ninpn nmn by o> y>i*nb ijto inb n\y>Nn nrwD b\y ~i\ypni in 
n>3D£mn N>n ,nwa) >3nb ib>£>N ,mpnD ipsrib nrwD bN-i\y> nww n»niii mny 
o\y ii\y>i ,y>nn3t>n Nin Nbn ,bnpn inn nnb unrp o>\y}\y indd p>t>nb \y> miNDb .\ynn 
•>~in ,p on .'1D1 13H nm bNin\y im won mi nwn b\y prom? nwira ofwnn v o by 
b\y Nbnn pirn ,o>\y} ronpni nwynb tps ,n-iiy\y n^nn b\y onwyn rmvn ,n»mn 
o> bN-i\y> nii~i\y -im miNDb 2 <bN-i\y> ^~ini pnnroi ii\y>\y *p ,iiwm>b 1pm nwn rD>nt> 
bp on onrrn Nbn ^iNb ^inn ^~ini npppmrniNn mb>npi irpy-in ins jin ipnp 
huc ib>£>N\y >wb nw o>\y>nro ,n-iiy\y n^nn b\y o^WN-m on wyi ninn : pm .-inim 

"mmb o>\y3 vnv rt> bnn n>mi£nn nvijnn b\y 
Nb ri"nm .n nuD^nn by nny ; p-iiib n>>n\y o>mn inw Nbi ; n"mn Nb\y N>b3D 
iwnd ib>£iN .mm ino>\yn nbw N>n\y <in by ; nimb o>\y3 t\^dv t\uh ova ib>£iN -i>dw 
1>n ; i>-iin3f 1 niwb Nin 111 b\y wi-i>£) iwnd ,nwa) >in inb mwo n\y>N\y wn*ra ii»mn 
pm Nb\y nnwn 11^1 pant? n n!w ,10 nv>ipb nnbnnw npnm npwnwnb t> n>nn Nin 
m^n^n nDbwnn : nvi jin^ .en pifn ipniw >£id ; i>-im3f oipn p 7N) bN~i\y>i nw£i3 >in 
•im ini^nbi ni-i>nn imib iniD^ N>n ini^nDi n>bN t> n>nn n"mn\y 111b o>\y3 nnwD b\y 
1>ni ,n n>>if 1 o>pt> wn o>~inNn o>mn b\y ipm N\ymb nn^ n»mn b\y iPin N\ym ; ~inibD 
.-mp im imb ^udd ; nip>ib o>\y3 m^Dnn ^^nn^n ino>\yi \ynn\yn Nin 
b\y ipm ~i\ypn\y /n pi£> nb>nm ; bN~i\y>i ni-i>nn o>mn iwd 1 ? v>m ipni iid 
•>£) by nnw i^vm n^nj n>>if b wpj pt> 13D1 i\y~i£iD ii»mn .ijijud nnnb tnd iwn n"mn 
>3\yn pwi pm n>bNiopNn n>p,f b -ip>vi jiwwj ppv 54 n"wn ni~i£if bDi 1m in ; ino>\y 
n>Dinb n"mn nmn nwnwn jin pinb iPbv ,nm iiNb .no>\yn p mbwn nPwnn bbDb 
b\y nniD^ nbN\yb prvnni n "Tin o>inivn o>bnpn o»\ypn <in bv 111b nnwD o>\yw 
fn>nnb nno n"n~in o>\y3n m>i:n b\y ~i\ypni .pob^n nnt? mb ini^nbi -imib n\y>Nn 
•>m ppy bm o>iniv\y nN~i3 >bi ; bN~i\y>i iw>i nif»nn na^f Kb pi ; i"n~iNi ni-i>nib 
Ibnm bN~i\y>i mip> iwn pobwn nnt? m b\y nmn 1b wot iwn o»3pnnNn o>ppinnn .n"mn nu->\ya p-rmjct' •'U^o nvyn->£j riD'ocn ,>n p-120 -nan 52 
.n"mn nu->\yD nh notpo o->»Dn nD->oca n^i ,diti ^\y »ro~>av»2 ,ihod ,iano w 051 .nwn ,)av>-\ 53 

.n»i\y ,p'"^-'-'afcici 'v "ia !?v 54 284 mb>np mi-p iriDb o>\y3 *pno rt> ynonn tt> ->Twt> n»rrm ,-117 b\y 1£>ip .^bnn mwn 
nyap b\y nnnpnn m'onnn npiynwnn tin!? p-nrara nwnD o>\y3 -p\yDn NbN ddhdi 

.mn Nin nnw rpvnpimm nmmn ranm n 
-ini ,*tdn i^n .>)«m rnniN pTb o>\y3 -pwDrf? ri"mn ny-pn ,Nin p on 7N 

o"in-in ■>£> by 71-iv inbwm -non ipoa *p -inb nbitw n\y>N\y N>n nbiipnn riDbnriw 
■pi °o>3WN-in toiq >£> by 'bun p o> nbiy id , ^nbwi-pi rnwDb vman *pi , V'N~mi 
11jo nunpj) ; >3\y i^n .ib\y nni o»rm\ym o»t>piTirniNn ri"mn nin by n>n biipn 
>mran >\yN~i >3>yi m-ini'>nbi n-pnib n\y>Nn tit jin ibbt> ~iid b>yb nonnvy »nbip» 
v rvnn ri"mn ,inb n\y>Nn nrwDi urn no "pri .run nm .n»mb onnpn onnN o>mi 
jin o> i^yb \ypini ,inb nrwD o>\y3 vnw i*ra pt> i£>\y >n >ub ino>\y b\y mDbwnb rinN Nb 
ri"mn iron jin niNvnn ibN npitrpnnw Nin >b\y ownn .inn >£>b »nbip»n ynpy 
rn^Dnn nnwn no>\yn jin o> i^yb \ypin Nin p byi ,oiy>n nyi -iN\y>n iitoi ino>\y\y 

.•onpy pwi nnn Nin nnw no>\y ,yiob\yb o>\y3 
omy>m TiNb ,inu>\y b\y inp robn mpwin nPwnn p ri"mn mnbynn iiNb 
imny rmyub ri"mn myTin -iiNb ,nn n^pdi »nbip» 1120 -mv> o>bp manrifi b\y 
\ynpn nm bDi ynn ,y>iyi >wpin v rv imN riD^n <ini T>rv nyi -iN\y>n\y nniun m-pit? m 
n»mn\y pim N>n nnN niwn ?bN-i\y>i inb in nrwD o>\yw n>Dinb rnom n dd ^dnd 
\yp>i ri"mn : nat? 13 rown o> n3\y> ^nvib in .onb>nb mn pm nnNn bvi nnNn n\y ~iif 
b\y ibiDD iii-i\y vt> Nm .n\y>Nn b\y •on»>nirm mwv nnw pd>i >nmn rvwn jin i^vb 
; -inpi >ot> ^wvvn innan jin ^DNb ifj^iv^ o>\y3b nP3>in jipido o>"n^n\y o>DDnn -ni^ 
ov nnN na^Di -11 nbipn inpv ii\y ^nDbn-mi^ n>\y .inN bip o> vn\y»\y Nm n^i in 
pi \y> ii\y rv\y iwnd inN nN-13 minn >£> bv inb n\y>Nn b\y nmiwD -1111 npjnpv nuvo 
-iDNi ind \y> ,ii«nin no>\y mipvi .>3\y i^n -iii>^n b\y nbipi inN i^n pin p nb>f£i 
nb>yin nbip in nbif 3 n\y>N idnt ind \y> ; bN~i\y> nuiobwi inDn Nbi 111b nbif 3 n\y>N\y 
buy NbN n3>N mnpiD^ jin bibwb pt> >3 bDi nb>nnDb m\yD n\y>N\y idnt ind \y>i ^i^Dnb 
n\y>Nn b\y ^j^inn nniD\y hind bDi \>dht) n"n"in .minn inu rt> repn iwn jipid^ nb>m 
■pn m bip v>n\ynb onb3 p bvi Niif n >£) bv im \>ir\ ~>5 'pv )r\ iv ni Nbi niDn nb miy 

.ino>\yb ; -iiNn iiv bN v>n> b\y ^nn n>\yn jin mnnb 
bDi bDD \y>nDnb o>pfi£in n>i~in b\y n^o^m ,ii«nin mnv b\y nnvun iiNb 

.nimni ino>\y m-npn jin N>inb ^ini ; ni3»ib o>\y3 m^Dnn nvi nn»p\y .'n pi£3 nt^nna 'v 55 

.>x )wv ,o"m 56 

.n^ w nnv ruDtri D'aoi 57 

.a )wv i pi£3 mvia\y naoo vy^-i 58 

.moipo tivai vrv a 110 50 it n p-12 noi> riaoo >o^\yn> 59 

.-jwona 'v 60 285 niynwn on»n ,\?h npjora in>y onnmnn nn >nn pbnb twn nw ,n»n-m 

nr>nt> ,p by .twnnNm o^WN-m nr>iwi£> n by pi Nbi imy Tinbni pnb rprobn 

pib iniwia pi ,i3ny7 mm 1 ? ,npnn mn ynpb \ypui ino>\yb onwn nmpK in n-idjd 

mprvnn Nbb nnbnn by prannb nbn> np>t>£i\y -nit> wn n»mn\y ,pin . Vnmpn 

tow iinbnb yjon ino o> .7\ynni o'iwnii mnnipm ino>\yb pn in") p bvi ,o>)wn*P 

o>mn niwifn iinbnb n»mn niwi£> nNiwn rnonb pi nm in ,o>3nnN <im ,o')wni 

b\y nbN nil o>ninbnn nnipnn bo ,pnb pin rnw m onownn nnipnn in .mbn 

.inv^wb nmpn o>iinn >N*rni p bvi rv'mn n> by \ynm onown ; cronnNm owwmm 

TiNb n>3D >3N .my! nN o>£Nin\y \y-ii£im -po^nw nbN by onpu nnipn o\yi ri£> >n-mn 

ri"mn ,>nobnn n>\yb o->no-in iwn nnipm iinn -wnow nobnn nnara ri"mn nimpi 

.pnnipnn pbn o>iinn on o>\y tip p bvi onw o> -pon 

: N»y 3 - i»y on nro >bm n"mn b\y ino>\y n>\yN-i 

.in!? i\yo ir>Ni -pynb -iwdw \yo ,"m>nb -i\yo - pib iwon bo .'"ono 
mn ,wmi ,wn tno ii ?*ooi .wyo nnNi nqic "inNb :pnr> i"N ''no "inNb .'o> 
oin pjv no "01 - vm boi in bo mm oms by (n»o onn) b"n no : ioin -t>no 'in 
^n ,11 niNin mm (>•> N-ip'1) itidt 011 d'vm no o^yMb oin \y>po jd'vm b*N 
Din ^n - inon my nN-10 bob (>•> N-ip'1) itidt - noipi Nb\y d'vm nm .011 Din 
.oiripi Nb\y - d'vm °|N ,om-ipi Nb\y - onn no jOin!? d'vm wpm .noipi vbv 

- y>T) ;\yo n!? i£)i> ,n\y!?\yi - ijiqq ,Nin p*n ;n\y!7\yi d^vm ^n ,n\y!wi o'ln no 'n 
tnN inD fr'^NW niD^ Nn - o^non win mN !?n in in:>n pnN !?n Niim (p N-ip">i) 
iQNp n!?i ,N3n pnp mm pnv ot n'mnwi mm n'qc Ninn .D'VMn nN nNii 

- in!? iwDn !?d : pm ; iiiwo oncD n^n : yiuv 'i-i iQNm j'Dn "Tiv n^n .n'o n!?i nn 
"inN!? : pnv 'n iqni vug "into ■. pnoNi .pn iwd pni -fvn!? iwd \yi ,i^Tip iwd 
piQi>i dti p3i nuioo ^n : pm ,nDWN N^nnN None pnv m '.tj'vq nnNi nqic 
,inv dot None :Na>N n'Vi'N inanv •>ht\o None wm mo!7iN 'nqi .mni 

.^m NriD!?n i> m ^ript dwq : nq'n n'Vi'Ni 
; i>vnb nnif 3 o>\y3 nn\y ,inb nnif 3 o>\y3\y n n>nnt> n^wnn p>f nb mwib in>3 

psm pnp m b\y n-id>d mm ,nvnpi ni^nn Ninsn in ."T>ynb ~i\yi - inb iwin bi"i 

pi nnpn jin mnoQ "pib "i\yi 13>ni i>vnb "i\yi\y \y>v n rawn b\y naif \y ,N-in>n ont? 

Nm\y <in bv ,pib bit? 3 P3>vn nnNi ndto n>£>N\y -nit? tnd m 3 .-i>nd m no>\yb inpn 

o>vmi pn prow ■>£)! ."o>vwn" omnb "o>3nn" omn jin o>\y>pn un n nmi ,T>vnb -i\yi 

n^ HD>b nnn pnp m 7N .P3>v >n\yi ob\y npnb t>~i^ p>i 71 ,P3>vi onw niNib t>~i^ 

•om pm nn ^jpt nN o»tn pn^ n o>vnp o\y ; 64 p-nnroi r\wnr\ )D rvpvn ^dhd) 

pnn vn> 13>n ^inw ,pib bit? 3 P3>vn nnNi ndto pN\y pnp m p>t> n nrai ,nb>bi ni3inn 

.nb>bi pn P3>v ~>w ov o^Dn nwi? n^i TDtrin n'vyn tin mooaon m^a-in mronn "11^ mmen riNnpt' n>d ronan ,n^^ ov 61 

.■jwona id t>y tiv •13 ,, o'' ^\y •>mpnr\ -notrin ipno ^\y o-'Tnip'-an 
n n 3a pi X 191 - 182 '»v ,'i ''at'o ,n"n-a nnn im nvy^n m-ivyaa n"mn t>\y Tiatrin imn ip^v 62 

.ovn moip» a nn^iao maou nn^p m->iorvnn p\y> .fri ,n^ ,^ ,jd o->ariDoa 
i\y£3N w ->N-niai rot>n pea nv^o ruvyon >a n^n^ in->3 on ^d -ina h 1 ? >>xn m-120 ipno rnjooavy 1110 63 
•-2D -jn .-ini-> moipion maDvyn ^\y onomt' -ini-> m-iniN»n maDwa ni->i^on m->i3\y-ian tin iuwqd t'apt' 
o->3WN-in ^\y nw-in n>n ^v D->ooiaon o-'Tiatri o>hhi ^aip» w ,£3:3 *no^n^ cnTio imd pin ,i7>v^ pi^ 
^v "irn-> -T»t>» nTi ni->3a-in mnJnn n^ N-iom ruvyon nin->3 .n"mn dj Ti»t>rt> onTio id .o->3i-inMni 
.n mnyb nuoi 'vi .n^ on^nom n"mn nu->\y ^v iw t^w rvn m^ -jn do^v nt'N nnipo 
o->3na npoiv n>d >a n r\wn invo pm> 'n . n rt>t>i piow ova pn nuioo w : m t p-rmjc ruwo 64 

.(^•'Vt' n^ica 'v) °inv o->a-n ,tno 'a-i ^10 paia iano >a w \yn20a 286 bi tin wwn tami hdt\v m pnp >m ond : pwN-m >3\y-i£>n nni^b wjd nmi 
in ,p-nrora nwnn "iwb nnrm iwn (o>ywb o^on n\y>pnn) tnki >m no>\yi nn nwnn 
nbii nwnrw vnan pim ri"mri ?(p*Tb -wi wni pynb -i\yi\y \y>i) h&v n tin pi new 
13>n - mn o3>n o>\y3 v& iwni ,»pynb -wi p*Tb -win bi» P£>b\y bbin p byi n'im 
own ; rn>if two rvmn nxnp Tinbnn maw-iDb >nDbnn rvwn mron rmt> m .riDbnb 
bi» bbin P>ni riDbnb nrm h&v n p~i\y ivrpa o^vnann irw rwm -jn .irm\y-i£>b o>3Jiw 

66 

Indd pN pbi nrm bbDrro vnan rvmn ,-iicini .nid o»pi -m\y »pynb -wni p-Tb -win 

.my>nb n\y>Nn jin bit? 3b nn "jm? by 
mini 13>n ,<ipn »pynb -wi p*Tb -win bi» bbinw mitw >n ow ■£> owb iwn 
npni nptny nwnnw ppinw pinb -wsn .p-Tb m\yi n\y>N\y n»mn b\y irupp n by pbm 
bbin mynwn ^"ni .ubi oni} by it> m pnn ,nnyb nrwi p>N OW31 ,rm»*Tb nny pi 
pn>i rm»*n owi by in TObn 13>n m bbi ,»pynb -wi pib -win \y>N bi» n>d nwm pam KDpui'o Nt> y>v pn^no )»«» woo n mwia o^y^o mti tkd >m rvn N»y 3 nro Paaa maomn 65 
p-w o->yjp o>m pwpo Nt> Nm pp -wai pap wy Ti\ya now nm myp -wa pp -wan P ^np Nm 
-N»y p pmnw ,<)»vin oj , WTt' .-jvyona 'v ,\y»Nnn >at7in pi .ins riBoina «]©1) pn^ nooi? 'V ".^102 t>vd^ 
mm i>3>vo Jin^a noic Ninn pno^t numn ^n pt^ -wa i>3>vo Jin^a noicv :ti"mn nNnpt> inw ,a 
pm> >n "ijon Mm 'an t>iv >a>m >to m^i pm> >n i?"N run n!?i wn pnt Mp mm pm> >im rrmaawa 
noic »in>Ni7 pm> n iomi pt^ -wa u>ni T>vn^ ivyavy \y>i -pym ivya pt^ ivyan ^a pm nwo onoa natri 
imia htm m^a piow ova pn nmoo ^n pm navy^ >3>nnN Mono pm> >n pt^ i\ya u>N\y i>3>vo nn^a 
nid p"T m^a piom p>ai m^a piom ^npi ova vvya nn^a nmv nma M^^a nn^o^ wo m^ wj->n 
1>tv oin None now '>yaw None >ndo Mono wm d>o^in >noi mnna!? ova ptw wye nn^a now!? 
wi7i Naoj N-nj ajN -jntit Nio' , ot' wm Nnatri >u m •'Jnpt own no>n n^ya >ni n>d m^o >n ^ono -jm 
pm nwo ono»a nwon i?a n^ ^a Nim /'Mono >nd" nnm ^a »Nono •>Nn"vy low ^'nii rum «■. ton ip^y 
Ninvy nid nwon t>a n^ nnn i"nnvy -ja^ ran .N>n mim o\y nwon t>a\y yowo ,»T>vn^ ivya p-fr iwan ^a 
n^m ,p on .rt>t>i d^o^ooi ova o^^nnovy o'om!? non ^mvy pvao ivyan Nin i>3>vo nn^a koww maoo 
v\y ^y yoon \y-i20vy 10a) m^a now m^a t^nnovy >o^ non wnvy wn rnoa i>3>v ->n\ya koww nawnvy 
nmi i>3>v ^nvya ^own n^ ^v^b n3o t>y "-fym i\ya pt^ i\yan t>a" ^aa upu d>n «)»nn ,p on .(a ^ o"m 
noMai .(oipo owa n^ ^aa \yon\yo «i»nn\y 'nN^o m^ ,pND .nat>m> nmJ n^ ^a n>ai? ^yb dw» no^nna 
o>3>t owpo y>tw ytw nawnvy Nim ,nnM pya ^own mwa naw «)»nn t>\y naon n^ nnn mtjn m^on 
m^onvy n^m ,ioPa ."Tym -wa pp i\yan ^yv ton moa i>3>v ^nvya ^ownvy nawnvyi ,-wo >na D^yjp 
oj .mnN nm*a owiaovy ,ir\t< ^y paoP »n non^oi «)oi> >pio>3 'y *tn .«i»n^ TWia n^ ivy^o m-nn 
navy^ winM ^ono pnv >n" : OnyP >»\yn nuw^ mna^) n»mn jiwts!) o->aoo M"y 3 nro ^y o'nnon 
D'an \ypo tC? >->2ti \ypo m^ ^oj mow pjy^ \ypo m^ m>P pjym 'a^n >ai >»\y-i£3i nai mPa piow nai 
*i p-o moat' n"not ^nna ^an 'omn nna pi pai^ pp -wa vpy ->n\ya now P>£jn m "a ->am o->yjp 
moa wy ^nvya now nnnm N»ya o\y \y-iao mnoo ^n tnN piaa pmnw «i»nn !?aN o^y^P o>an wpo 
yoonvy n^m pi ."vy»y nai pm> pm n^maavya mm wye nn^a n->oo Ninn mooa orn^ pap P>£jn pp 
Nm may mP ovn ^a\y own moa vpy ->n\ya Nownvy wima mN^ nma nwon nnmw pao myt> nanon 

.ri"mti ioai ,"mym ivya pp i\yan ^a"\y owo 
n^no u»^\y ^aa ,not3 .moipo myi ,n»v p pmnw <ynn ^y m*nn m^on ,a * o"m yvy^ N'nsn niwi >y m 
wima pN\y -jvyona >y -jn) ^pn Paa na^nn nnaoa tpano pN "mym -i\ya pp -wan P" Panvy ,n"mn 
wy ->n\ya Nownvy omyn opoiai rn^nvy opwo ipn Panvy omaon n^po .(pp nPwa oww mana 
jp-p ivya 1PN ,mym moa\y ,vvy ->n\ya Nown yno mnx ,o»p "myp i\ya pp i\yan ^a" Pan w moa 
vpy ->n\ya Nown 'a N->n nawnvy vnat> p'3 nn ^man n^ vyrpa pN -jn .(n"3 low ,mNon P^'v :nojiP) 
•>nvxY> (a t o"m yvy) yoon \yma\y ioai ,nmoo ^na imaN moN\y ,nmP 0^001 PPa mnnovy •>ot' non 
«yna 'yi ,>>v»yn nn^a now \ymaoa ama\y N»y 3 - a»y uj nmJ Paaa n-ioxi owmw \y : -nyi nN^ .my!? 
Nownvy Niojn noijo pwp pr>w iNaoi ,"ynv >n 'ow nm N»y 3 nmJ ^y o'nno pi ,t"on pmnwa 
."myp -wa pp -wan P" Pan 10 nm -nop pi^ pNi ,mnn i\yN n^nn mmoa naw ,pp moa vpv ->n\ya 
iaoa -"mN-i aw n>n ,<n low ,(o"m) n pa wa\yo : vyoo n"mn now ^y o->aoion t>Nmy ain ^\y mat 05 >y 

.\y-Tpa •-at'o 
pp nmoa nvy>N\y pwp wp->a\y \y o->n-inNn ^iinN pa ,o->3WN-in pna mpan npnvyo n^Nvy ^n ^y 67 
Nin n paa o->anaoa -jn . vnpa •'at'o a mn ip^ya o\y n^w^ on^no ipn n"mn .a»y n pvra Paaa n^wo 
.'n low mo ,(o"m) n pa ,wa\yo ,^Nmy pi ,jai aa o->anao ,n 'a^o ,n"mn >y .woyt* ma^w rt> pN\y y^o 
968 myna m^ana ,jy\y 'oy ,wimn ,N''aun 'y pu^a n^wn myovyot* yjua n"mn ^\y Pn^ monn myp 

.mtnon ^\y 287 bb:w Nin -nit? v yvon n rrnvnai opu wn ri"mri .T>ynb mbit> 9\y <pN by inb nrwD irw 
inb iwdd \y>N bD" wi-i>£)1 <ipn m bbD rpabw jpwis rnit>n nn»p obnro in ,nnti m 
8 .r>yrib rrwD ro'ww <pn by inb rrwD dvpntw N>n onrm mynwn -wnd »T>ynb iwd 
nniyb .inb nbit> 3 n\y>N\y rmnn Tipn ind ty un^d Nb rv'mn no>\yb ,*p in id 
rib v\yiT>pn wv 10 ndp nh >bn .inb rrwD p N>n\y nnnN nv>nt>£) p>t>nb irco ,nm 

nwN mron mwi pmzb own iwn o'oswon nbNi (n'o mow) : not -nybN m m 

.rniniw p^i bob \y>Nb 
na po>> >bin ,10m .rminn >3n otto rmnpym o>bbDn *pym mbbD3 o>\y3 , i3»rn 

: 0>3W 13N l»y 

■_ 70 

orwnw £)"VN ,0'idid miy b\y niNniw n*io nriN\y oipo bo : -ioin on nm... 
iwn o'oswon nbNi (N'o mow) nanw ,onb ppvrt> ">N\y-i nriN 'n ,bN-i\y> "ono 
'.momri "osb Nbi - on'osb :"inN in ,o*aoio miy "osb Nbi on'osb pmzb o'wn 

.pmj) Np in'Tlln^W PN :b"N 

im (p"ii) o'oirob in v rvnn "orpwb o>\yn -wn o^ofwnn nbNV nronw o>N^m un 
bDb \y>Nb n\y>N nron nwrw \y-ii£>m onnib p\yiT>pn p"ii ,rom .(po>n) o>3>nb 
momm o'mdv o>bt> 13 ,inb o>in-i Oi>N -wn nbN orpn o>\y-i£m o\y ,po>n ib>Ni ,o>3nri 
.n"mri mwia n .bN-i\y> jin nofw -iwn mmo ,pi inb nrwD o>\y3\y indd .o>\y3 Nb in 
In , S^n nv>rib Nb in rorro npnb \y>Nb n\y>N nron nwrw wta o>\y~i£iDri in ; nnN 

2 .ri"mri ni3\y-i£ib cdhw o> \y> 
o>\y3n nnwDb nt> n>nn riJ^Nw nnN rv>y\v ^bm un^d rr'nin no>\y >£i bv ,p on 
rnwDb ^Iwi-prTO irnn rr'nin -inb nnwD o>\yw p>t> rib in>3 ri3DD nat? 13 7V>y\v\ inb 
•>£) bv Nbi 'bun •>£) bv nvipj riDbririw p^n in , 3 inb ttiwd ro'w n\y>Nri\y \y-ii3m pt> 13 

.bN~i\y> tin no£i\y\y rnm : nr>n n\y>Nb onpn o> u\y>i •>nb\yri'>ri ^\y inv"T ^v rtopno mti ,pu->jai m^avy riBoina mrm ruwi rnano n mov ,p"ia riBoinn mov n 68 
-i£jta "O'vy-iaon n^po" o\ya rnD^o wm ,i ,vy i*r>ni M"a\y-in >t> i?v rnano ,p\yiTpa i>\yn>ra N"aunn 
n'o io'c iwoni n"mn ^v i?>na mn ^\y in>\yip\y -ina i^do .-poto rvovb d^id i?\y oipon >n-i» .-ji^nn 
T>3->y >n\yi Noicn niTio Min ipn t>vti^ iwd yrb ivyan ^d ^anvy o>v*n> un nn ini? nfrioa o>\yj\y imw 
iNUovy >£33 ,ipn ^3n\y 1>W 'Jivya Noicn i?\y int^oao p^on!? i>n 'n :omif >3\y» mip>i^ naina ^n^ ^102 

•liT^ nfrio£3 o>\yj\y mara ^an i?\y wto i>n ai ,i7>v^ 

.n^ motri -iom u^an o^WNin io t>m p^n mnat' ii\y pw^ o\y >»\yn 'v 69 

.(> >^\yjo) ^cpi 1J1M iod JiWPN - nwiyiN : 1 na y>\r>) ^aa >»\yn 70 

T10V rwti -jiv ,1 Tia ri»Na o->»aio»n o>nn moipoa pi ,oo^v m-iip» onwa nwaion nnjun rnvta >y 71 

Ni? *jn o>31t>3i mTfr \y>Ni? n\y>N ainan nwnvy -nao )M^ vbivs r\v>nv poiavy •>» ^yv vcirt> v> .2 -no 53-1 

.n»v iu p"aa maoirin mov pi ,m>3i \y»N-in ^cin movi pvyiTpa ,o>\yn>n ,N"aunn mov riMiJa n 72 
mrm ri3>N\y m-i\y£3Na nt'vio n movi ,o>\yn>n ,M"a\y-ia pi ,-ji3->nn -120a rnano na n^vy-ia nt'iaoN ,p 10a 
.-jwona owaio n^Nn m-iip»n ^a .p^^ 1 riiaoina n->nt3 r\»tw riM-uai rnano na mov pi ,m>3i maoina 

.p'Tt' nfcio£3 oww rwsrb n^au n^ ^o n"i a»v no nioa-> maoin >y -jn 
natvy m-i\y£3Nn tin (183 'ov /a •-at'o) n^vo 05 n"mn .moipo tivai vn/ a -no 50 it n p-12 noi> >o^\yn> 73 
o>n>v^\y m>N-i i?\y rnw M'ao dj nid .mpco m^i N>\yip w nrpon ttxi in »nn nvy^n pN nnvo" >o^\yn>n 
nmi mpco inoi wvxp tio o->oann pa rt>aip» n-noo pN\y -ja ^v ya*» pi ,nnw -fpona nwovyo n )W? 
pti^ n"n-invy «;n t>yi ,ino >o^\yn>n ^\y luwaa yn^ Tvya >3>N\y in ^v .^aat' wua no^pvy na n-noot' timi 
n!?n N^vyip p>N »nn nvy>Nn pN nnvo" o^^on tivt rwitf) ,>o^\yn>i N>\yip wovyo "nnvo n^n» dti^ ^a 
^v nfrvnt' \y> dnhi mwpn^ vy no t>yi p^m pN -ja ^vi n-py» nvy>Nn pN\y -ja ^v Nin o\y pnn nn ,n3pco 
ra>xTt> °im\y tin^o n^ ,piN ^aa m>\yip wovy^ n^ia> nnt^oavy n^No mam na pt^ nvy>Nn m-i\ya\y nvtn 

.miavn 11x1 t7>v^ riNaion injv\* °icii3a n"mn >t> t>y n^vion n n^frn 288 P>£>n pv an >-iDt?b ny>jin Nb pib o>\y3 m-i\yii nn^nn ninvn ,n yiT>\y nm iy 
on>myi ,inb nrwi o>\yw mtw o'jwki nN-on bn ow>\y <in by .oiy>n ninyi 
iwinn in py-ian nyi nn p>t>nb p>t> •on by n\ypn m i^n .o>\yiT>nn o>\yi-p£)i pi nw>£nn 
py-ian b\y inyi jin Nb in rmw nrow-ia nprwaN o>£)p\yn mil >i pn> i>nn nn\y ,imy 
o>ptn£> nwnwn o>\yiT>nm o>\yi-i>£)n mnt> nm nnnb .nwynb in mbnb ,imy 
py-ian nyi >nn omt> •om onim pinn p>t>nb p>t> •on p byi rump o>n>yb on>my-iini 
ni~i£ifi n"mn nmpnb wpj nbN o>p>t> oy . 74 ib <inw n»mn\y rv>\yn Jimm jin own 

.crowNin 
111b n~i\yD n\y>N\y N»y 3 - i»y on nro nn by \y»N-in >£>t> ini \y-nan >i pno n»mn 

:1D -idn3 »i>ynb -i\yi 111b -win bi» nwm bbin by .rmmn •on 

bN-i\y nN no£)\y N->m itdi pib mwm nwN nm no'm i>vfib i\ya pib wan ba 

pwiy bDb WNb nwN nwpm on'^b D'wn iwn o'oswon nbNi im p"noNi mm n> 
•09b Nbi on'osb p'wttd o^m '03 vi»n o^i-pn "n^N Nip wni "ovi "01 mimw 
b'»i .miyn nyn\y win nrpNTD -pynb nbit>£)i pib rnwD nwN NobN d'idid nny 
nwN pN o^'m bbDi nwN o^n'm 'm vn .-pvnb iwd pib iWDn wn bD p"m 
.omby mbip nTiiNnj nono vn bNi\y> vn niobo mini .bbDi 
n nnm pi miNib n-pnpn UNb .pib nrwi o>\yw N>n \y»N-in >£>tnni rrowN-in nronn 

v>x bi" N>n bbin rmii\y (n : npi~i\y£iN >n\y nw^m "T>ynb ~i\yi pib ~i\yin bi" bbin pib 

n\y>N\y mbnn jin imp u>n p bvi ,o>\y3b v rvnn ipn Nin iJ^ni ,"T>ynb ~i\yi pib ~i\yi\y 

nipm ,111b nnwi p>N o>\y3 ,N>n rpyom n>3WN-in i^nn^n (1 .i^nb nbit>£>i 111b n~i\yi 

1>n o>3»n bbn n\yN o>3ii>ni >n3 i"N" mnyb v>3nn\y ,p on ,nN~i3 .oNnni ^-unn nun 

\y"N~in ^fjfini onim iwnni ,011 ."i>vnb ~i\yi 111b ~i\yin bi" bbin Nin "bbn n\yN 

: nni3 n^ bbi\y o>\y~i£iD 

NQ'b p-iin3CT pn^no oncN NPb£)i nqic •"in'Nb iqnp 'nqn noTi N>n o"ii >joi 
b'»i -nil n^ '£)i nn'NTD nun^ nb pib piWD pNi -pvnb piwdt njwi iniN •> , >in , 'Nb 
piiD NQpin'o Nb pn^no d"V vh pib piWD d'wjn -iN\ybt owa n'b Np'CQ Nbt 
d , »2 , '-i p*>\ypo Nbt pib iwdt 1'3'v tiwi Nolo nm 1'vnb iwd pib iWDn bD ^np Nni 
bic£)i n'n Ti'v tiwi nqic Nonco pnv m nTini'^i mm nqic Ninm D'VMb 

...-fvnb 
•>n\yi nrnvn ib>3N pub nnw ,nni3 "T>ynb ~i\yi pib ~i\yin bi" bbinw hnii n ninv >a by 

pib n~i\yi n\y>N\y jiwniti nronn ,p on .pib ~i\yi ,Nnby >biib i>vnb bit? 3 iwn ,vw 

.niwib ,niniv n^vi 

11m n3\ym .i3n>>if b imfi n^wnn bv \y"N~in >£>f ini v>£iid n mnyb ^t? 13 >w>i 

-idn" (i"v on nro) o>~idin Ninm "nw£o •on pib >ini ipni nuinn >in pib >iNi\y \y>v 

: \y"N~in >£>f ini idnj 71 by .'nran ^inNb num 11 

•>M NQ'bi.-.nw^ ^nb bif£)\y diq bvi ""imNb iQNp Nb 'nqn noTn .i^qq »m>Nb 
b"i jnNQ nw£)3 ^nb nbic£)i iopb \y-i£)Q\y iqd ni3iQQ ^nb m'WDW nwN "WNb 

...pt?nv bic£)i NbN n^a Nbi 
IN nuiDD >3n pib >iNi\y >d b\y ndpi nni Npm -irann nNin by o>bNW \y"N~in ~>5v ini 

,ni3inn >3n pib n~i\yi N>n p\y ,nno nnni nunn n\y>N o> nn .nw£o >3n pib ^ini ipn -w^ •'\yipt' 1013a i^d .-jvyona nimni onTiJ n^N ni£3cinn ni-iaot' ym -Tni^oa n\yj-iio n niTi'-va 74 
'y -jd ^y .-ann •>» Tna h 1 ? dj jDn^D rnni''» nia->ino h 1 ? 1 ? nimvy£3N n^ym oni natrit' on ,D->-iatn ruiiat' 
rmpoo linn pno o-'p'-oo o->oDnn inm n"mn ia\y pwn tin -pram ^irws )ks o> .niacin ,y»vy ^n 

.m^vy-ian on'mnJii ^ t>y wnb 289 7N rmmn •>)•>! pTb >iN-i\y >£) b\y nmno nnw N>inb n*>n p/p) p bvi jwnni \y-ii3D\y >£D 
bif£ii nptny nwnn >d n>v»iib-i nn>n n^N n\y>N\y Nin 72b prpw -iit>nn .nwfu nP 
■pb ni^f m ,mn o>\y3 n>£>b\y ninv nNim wnid >£>t> im n Nv>>ira\y owi un .pt>np 
b\y nn nr>m ,p>on n»mn .»T>ynb *wo pTb iwdd bD" bbin n>d rnmt> mw o> nNimw 

nid .y>Tb n\y>Nn nnwDi on o> oni^n n-idjd <p by\y mat? inn\y "nit? ri"mn 
; "T>vnb "iwd pTb iwdd bD" bbin by on o>ddip ib>ND vn\yj o>3W mnipmw own nun 
no>\y oy oniTn jin i\y»b ni ,-pip n Nin ,m bD in ,mn o>\y3 pN\y on omit? ont> \y in 
o> pTb mwD n\y>Ni bbin nmi pn nyTbi ,onnN o»nipn o>bip>\y own in -i>nd >m 
p\y nnN nfpfm inb i!wn m£>trmn bD jin Nv>inb prp) nP >nyTb .matrmn nyTb 
,rmw nnnv o>bpw opbn ,ii«nin jwt tin o>£Nin opbn iwn mbip pun om onmnn 
pi npnn jin \yri£o .v>by o>pbin opbm ,n-im mnin NPb ,ino>\y jin nrmitn mnNin 
.unyT ni>3v >£)b ,<pn by o>y>£>in on\y >£>i m£>trmn pib ii»mn no>\y 
pi Nb \y>Nb n\y>N pi iiron nwn p^b nn "jbn oysn m£>trmn obiyi p£>t> Nbb 
tvi miNib N>n nmnn \y»N-m >£>t> ini\y 111 dw .n3»i npnb o> nPn toito npnb 
p>n »T>ynb -i\yi pTb -win bi» bbin jin o>bipn rnat? inn\y ^nvib nN~i3 7N .n mw 
p>m "T>vnb "iwd pib iwin \y>N bD" i3>n bbin \yi-i>£i\y o> rao pib nnwD o>\y3\y iiot 

.10W3D bbin ni pib mbif 3 o>\y3\y iiot 
nN~i3D \y"N~in >£>f im nbsnn iwn pib n\y>Nn nnwDi nii^nn rpwian rnit? nn 
o>\yn iwn n"ii o>n^id un o\y .n"v 10 nnp nih o>v>£nnn rnat? inn bv o> nbnpn 

: 8 \y>Nb n\yN nron nwn on>3£ib 

IT) PO'JT NTm pT£)2 P'WTT pT PT!7 D'TWDl N!?N 'T^N Nb Dn"'3£)!7 Nn nOTl .N 

moiHii ^f)!? n!?i on' , 3£)!7 (o\yi : na 

TVTt> TWD pTi» TWDn !7D (OWI : OO ^T nT3) lO'O N2 pT£)2 priT pTi» rf7lt>£) nwNi .2 

mviiw) nnvn nvnw piani (.na ^t lopb) bmnm p'tqntd T'vnb nbica nwNi 

TWD pTi» TWDn V»N !7D TQfrD 'T^N WN2 (: OO 'T nT3) IQ'C N2 pT£)T N'nnT b'"! .> 

T'vnb \y»N-in >£3t7in nvi^ pi^ mwa rw>ti on>a^ n"mn nat ^v nvypnvy ,n"3 io'c ,^»*t£3 t^n '~t> -iwon »vi 75 
in^ -ivyan ^3" n"ta pvyNTn ^n>n^ pi on "rmioo >3ni7 rn>\y3\y nvw »in>Ni7 ^oj no^v onnatvy royvn 
\y»NTn >at7in ^ ^vvy rwo ,iiomd .n n>d mno royo tivt^ ^in .C?>v^ miavn iui uui^on) "Tvn^ iwd 
njvyo ivypna i>^no ihod owid \y»NTn >£K7in\y i?»Ta ain nv^n ^ ^v n^i> .nntJ »in^ ivyan to» ^an 
iT'Jica n*n^ nntJvy ^d iw* o»3\y pao tnM ^1-pm pi lanovy «;n ^v "\vb nnvya o>\yj\y pin tin rnrw 
n>d ,i3uu^\y o->vupa nmai? ,\y'wn ^cin ^v n^aipon rnovnvy n"mn 10a \yT£* tdi> nain om .naiocn 
1'poaa pea rniN3i7 twn io^v vy»N-in >a p'ont' \yp>i n"mn n^ -i\ypna\y p->^ v> .yvb nnvya o>\yj\y 
\y»NTn Jin Nnp^ nvyp tn .natri omoavy pan nvfri tno >n r\yt> pi jin^ ion pt^ rnvya d3>n nvy^nvy 
nid vy»N-in >poa pa^ wntd •'acina mvaion nnovn pa onTi ,vitd .uou n"rrP> o>i>\yjon ii>\yn\y >aa ,Ta 
>yt> 'v vy»N-in poat' .10 )wv ,mawn ^poa-'jp »n 'V n maa-not' ^a-in n^vyn tijio mvwrvb .naaiio n^N\y 
.\y»NTn pt7£3i? n"mn monTin ^v 'n p^'o ,(»"in) n pia ,>u£3\yjo ,^Nmvi ,rro p^'o ,i7>na t^n n^ iiNon »vi 

.fr anao ,'t >*» ,n"mn pi ,t?>ift? uanavy no 'v 76 
.i7>yi7 nNainvy n"mn rmvnsb iwn nnv 71 

.•>'7V Nin ni£30ina mm in pic-a ^a T^onai p^ta 78 290 tvpwd riWNt n'N-i winb pn mtm !wi\y> nN ncȣ)\y ntii (i o'osw) itdtoi .t 

m'ow dwq on^v nniN p!?2po Y>n nowt pi!? 
,n\yN mnb p*>\y-|-T NDm ,nioinn 'oivo!? on'os!? p'w-n (: ns a) po'xi n»Ni .n 

n\y"l£)2 2TDT DTl!7NN 'Np Dn^^T OWO OVOO Dnm ^'"l 

pno^N Dn^^T -inib \yo o'rfwo otioio p'vit n'!? pi£)Ti on'os!? n!?2 jvni .1 

T>-|"Tri3C-T p"£)2 rDIO pi pnQlQ 'V2T P"T WNW ">£) !?V ^N TT^DI 'WV "111 to!? 

p^nn ^d t>n D'wn iwnq witt (: ^ <p) 
,»onr)£>> o>\yri "i^n on?9\p£ri rfwy' pitwnw o>y»^n matrmn rowNin nptm 
o>nin n>wn npt> ><n .p*Tb on\y:n o> pt> iy ,o>3m \y>Nb n\y>N nwm ino Ninn \y~m\y 
on n>\y>b\yn npt> 31 .»T>ynb iwd inb iwdd bD" bbin >£> by inb nbitw n\y>N nn ,m t^d 
nN i>13 m t>n p byi »T>ynb iwd inb iwdd \y>N bD" n>d bbin rmiDw \y~i3b \y>\y o>^~inn 
nnbb y>N\y o>3»^n n>v>i-in nptm .r>ynb rPit> a\y <px by inb m\y:w fi\y>N\y nn\y£>Nn 
po>n N~inn\y rpyin jin o>byn on n>\y>nnn npt> 31 . 9 rnin mpnn y^ob in y^ob 
o>\y3 >d yn> Nbm ,o>\y} o>i~in 120 P>ni ,p*Tb onwD or>N momnw m pit? 3D onnP 
7N o>3>nm o>3iTon on>n "in>n pN "o>o£>\ynn n!w >io>in\y o>-i>if n on 80 .v~i momn 
o\y o>~iDnn\y ,o>nnin o>y>nb i3»ni ,»o>ni!w'b nwynb nt> rvnn "on>3£)b" nb>nn\y ppin 
o>\y3 nnn nb>n nnw pN\y y^on .o>bit>£> momnw indd o>tdP ,o>o£i\yD nwifn 
"o>nbN"i o>\y3 nnn "on^ab" h'ph /on^i npi^n bbD Tin o>\y3 iwn) momn novnni 

81 

o>iN~m o>3»m on>n o>inP\y ^n by\y nifjfinn o>-i>nin ^TOib .mopin noynn 
.o>nnm o3>N\y o>3>m "iinnwD o>y>nb o> t> n>nn "on^ab" n^inn ,"o>nibN"n 
7Dt> bv Nb in) inb nnwD o>\y3\y o>inP nifjf irm t-n mpf 3i\y ; nbw -iiDNnn 
momnw <in bv "on>3£)b"i nPbD3 nm bDi o>\y3 t^>d o>\y-i£iD pa inNbi /mill mpa 
>mn npt? w "omwb" nb>an P3b\y n^nnNn npf 31 -dp nn ."o>mbN"b npnn ipy o>bit> 3 
inw\y ^jw-im iwpnn w na^ ibnwa ^a^o^jb pwi n»£D niD b>^£inb o>b>if an nbN b\y 
"on>3£)b" nb>an ; o>naia ^n^a ir>N\y omm iina iwnd : nb>nriDb iNib nifjfinn wi 
iina iwnd P>ni ; o>3»m pi im o>3n>3n pi in o>bbD3 ; o>~ii>i o>\y3 ; !wi\y> bD\y niaba 
o>\y3\y N>n nN^nnn ."o>mbN" mian n> bv o>vnnnn momn ; o>nninb pp^n omm 
irow >aD won ; o>nnin o>i»nn o3>N\y nwiPm Jiwtm pw o>ninm pib nnwD 

.\y"N~in >£>f ini nvyp -jn .•p-fr nfrio£3 o->\y3\y n>d riBoinn mov ,p on .riBoinn mov tin -nriot> nMnnvy nwi ^\y rpTrn 

onm onm pn^not" :"jd n nuvy-ia p^o N"aunn .pt^ irnvya o'vyjvy n\y-ii2o uvod rn'OMD hmij n^ 

nu£3W N>m C"T n d^uqw) uriDn hh Nt'o Mipo["T] o^vyj ru^o p^uvoo m!?i pi!? iwd T>vn^ ivyovy wnt >-i»» 

.uopun ini n^vo^ uv^nvy 1021 ,-ijcio iomo mti rnin jtiyin n npcavy hmij ,p ok .»^Nn\y> tin 

>iini? p n\y*ro nt^o nnw\y -jdi pi poo >\yipn\y dj pn> ^in ,py»rn »v ,N"aunn ^ ^v n N>\yip >n\yTa 80 

.UlVOt' pi 291 rpnnbn nnsibp^Ni .mnipn nmn N>inb prw mstrmri b\y n mwisb yw 

•>3D ,p im . t)W >i-in N»T>nri o> \y-i>£i *p .pib o>\y3 on^in ind ni£itnnri\y WT3 

ovmnb iibrimi uwbi b>ipn -wn ,ni£it> inn b\y -inN yop \y-p£> N"\y-innn ,T>n tin-iw 

ruinnri mwisb np^n yppri *tn .pib nrwi o>\yw -inib maoinn rmiiw ,>n npoai b>yb 

: wv rib p\yiT>pb p\yiT>m N'aonri Niri ind 

pi pib pi i\y-p£)\y \y .rniniw p^i bib \y>Nb twn iiniri nwn ottos!? o">\yn iwn 
Nn orwab ib'Ni ,o>\wb pn o'WNb pi None itdt rpb P'wtt o">\yn iwnoi p-pb 
pi^m ,momn >3ai7 Nbi o»i> >3ai7 Nbi orwab (a rva po">» p-nmtn rpb P'wtt 

'DTI p DN NOTl "01 ,0»1> "Oab Nb1 O'WI O'WN bNIW bl "Oab fl^Q nVQW ID^IDT 
Nb Nipt N'Wp Nb Nil ,nll10t> 1T1 Nb !Wl\y>T O'W inbll NiTT DIOVTri WO OVOO 

Nin i\y>b rn>ww ,p*nmtn p"ai mimi Npa3 Nino in!? momm o">i> NbN ovoo 
pni Nn p '\ypTi Nb pib o'w Nin p'nm ndi .b'oi pvwt Nim piai Nwna-m 
,pib rn'WD 'in ib'aNi -pynb n-pwi twk nwNi pi!? i\yi -pynb iwin bi (a o»o rm) 
nwi r\y>Y2 p'oyoo Nbi pib i\yi -pynb iwiw wnt '-p'o onm onm pn^nai 
pbtnaw \yo ,niacm ,bN-i\y> dn noaw nth {n n o'oaw) iimn im Nbo N-ipo[i] 

.nnm n>ri3Q imbi bN-i\y> dn noaw o">\y-iaoi pi!? nmN 
rum) nym .pib o>\y3 pniim Twinn >wia ipi iop3 matrmn ; p on ,N'aonn nyib 

-mva pnnnn >w>in Nin\y ; ndp nih 13>33i v>£iid nidw >£jd n^ ^wia ipb t> n>nn Nin\y 

; rniiin d>ni ojdn n>id N'aonn 84 .N"io>-in 'wiTn b\y -i>iriDn o> vip 721 ,n no>\y b\y 

pbn pi 13>3£ii \y>\y twod ^n ; >ipn pwi np^nb ^in 10 d^ni mi b>vb m£>t> inn ib>Ni 

•>£) bv .mmn d^ni o> o>n>id ; riN-i3\y >£D riT>n pw ; o>-inN nifjf ini nnw pnn p inN 

Nbi ; n^ ^wifi ipi iop3\y >£) b\y rnif n P33b\y pin N'aonn dn-ijw "wi>£i\y \y>" o>b>nn 

in>3 ; o->-inn nN n>id N"io>-in ii\y imnm iminn pwri p .rmrmi nnbvinw nv^ni 

.ib\y invi 'Tin p>f rib ~i\y£iN\y dnij Kb in ; rm>ini n ribiif Kb f rvnn nid >! p>f rib 

Nb biN o>\y3Ni n>ni3 nnvn nvn\y" ri"T i"v 01 nwn\y nifjfini ,nm nnwb 

: o>N^m UN ; "o>\yn 

NriT ptb nbic£) nwN p dn o'WJNri 'w ttqviq p Np£)3 nnvn nvnw pi£) wii .n 
(t d'oqw) iTin Nm "T'vri!? iwi pib iwiri bi (dwi : oq 't rm) iq'c ni '£) pn 
nrpriw '^ vn o^nn onb mobo nri'nw iq'q!? nd'n bN-i\y nN ncȣ)\y N'm 
n^N nTva riWNn pN\y nrivo 'q^wtt'i \y pi orpbv nriiN D'bipQ vn riN'13 

ri3T 
D'wn iwnq p'wtt (.rib '!) pwnpn (dwi .10 n) p"n p"£jct riQTi iri'Q .1 
"n^n Nb Nn ptb nbios riWN 'ni o^nn bib \y>Nb riWN nnin nwm ori'^b 
'33b Nbi ori'^b (dwi : ns a po'j) \y-i>ori pi£) wittd pib Dnwii NbN ori'^b 

niomn '33b Nbi on^Qb d'idid nnv 

DWQ JlWIHill D'lDID miV OVOQ1 ,D^31Tm D^'m irT'Tiril >*)^N Nipt b"">1 .> 

D'WJNn bN"i\y bn ,p3iT3N 'qj 'Npi ,pnoiQ vowm D'nbNN 'Np on'^bt 

.n^ bbn o~>w\ .ptb rnvyD nvyw ind riBoinn nvtt'vy w-|->£3\y 539 rnvn 1 110 rop -nov ,pi n->i piv ,ri''N 82 

.50 rnvn jii^oc ,pp3^i5 -jino ,h"^ )vp ^v ,\ io'c ,o£w» i\yin^ 101-' >ani 83 

iipoD N'aonn tin winvy 459 rnvn 1 110 tj-i tiov ,nvw piv ,1 tid ,tt'n 05 'v .961 'vn ivvy 'ov o\y 'v 84 

.it t>y nuui^o n movvy pi tOt< N"iunn nvt iw n^ •m'orin >bw *tn .ptb nnwD onyw 292 by o>\ypn mat? inn tv>wt\ r\pv <n .p*P nbif 3 n\y>N rvvbv rnit> an n>^m rawN-m npoai 
NbN o>31toi pi Nb nptny ,\y>Nb n\y>N nnwnw /'on^ab" nb>nn\y nronn >a by n rnit>n 
on a npf 31 .nm> onnnnm n rpwis rnit>n o>-i>dd ini m£>trmn o> ,-inPi .o>3>m o> 
ipy Jiiomn o>vn>nn on ,b>yb im ,pi .o>31toi pn o>3>m in pv iy pN pitwnw ovno 
bN~i\y> biv oP>nn n>£>b >rm\y-i£> tin oPin ii^nn pitr>£>n .(o>nnin) o>nPNb npnn 
o>mipn onrrn by o> NbN "O'oiton >D3 >Npv by pi Kb mitnn "m bbn o>\y3i o>\y3Nn 
n>fP\y no>\y nnwi o>b>n ini matrmnw riN-in Kin >i iwn m p^y . 8 o>3>m o> o>pt> iyn 
N>n rapfnn 111 b\y i£>ita on o> ,rm>nb o> \y>Nb n\y>Nn tin hwd "o>o£>\ynn nbN» 
: 8 iriN by N"\y-innn p N>inb pro n mwifP yvv .mn p>N o>\yw 
o'oiton 'Q3 'Npi OD owm owm wiim "n^N Nipt OD miyn niyn\y -N 

!7"DV 'ID !Wl\y> bD1 

bN-i\y> bD bbDi [dwn] 'Q3 mn own pwbi b"i .2 

b"pi nnyb nbitm vpo own pwb bbDn 10 nN*n NbN .> 

-pion Nin ,b>yb a npt>£> -ip>y tin \x>sk) N»\y-inn\y inNb ,n>)\yn npofnw owi un 

•>£idi ,ownn by o> NbN o>3iTon by pi Kb room bbn mbbi) o>\yw ni£>oinn ny>ip\y 

b>yb p"ii rmo ini im vnab n>n pro ,n-nNib .(b>yb p"ii m£>oinn >iP o» uy^nw 

-win \y>N bi» wrpfj »T>ynb -wi pib -win bi» bbin >n ,pib nrwi o^w indd p>t> nbi 

•>£) bv ; ni"iiN -ind ni£if ini nv^m nr>N n^ bbDb n nuvyna ,Npy nt ^n ."i>vnb iwd yn 1 ? 

,inb nbif 3 n\y>N ni\y ,'n npf 3 pi nnnn jin -nnab nivi3 n>\y>b\yn npf an maoinn nno 

nN~i3 N"\y-innn wn'fj ,p by .rm»i v^vb o> \y>Nb n\y>N nnin nwn ni\y a npt> 3 pib 

u\y> 7N .mn o>\y3 - o>3fi3 o>bip>\y iivni pbi \y>Nb n\y>N nnin nwn ojdw ^^oid 

•inb nnwi p>N o>\y3 ; n"HNib ; P£ibi i>vnb iwi pib iwin bi\y Nim <p 13 bip>\y 

o>i>i-id o>v>£iid oni iwn ; nivii\yn p"ii p^b^ipn o>3in >3\y 13>n-i ini tv 

pib iwin bi bbin pib o^m \y>Nb n\y>Nn nNiwn pi n-pnt? n jin nna p"ii .o>np>y 

nrifj ; nN^ nnwb ; nivn\yi .pib nnwi o>\y3\y 71 bbin mynwn oi^n^ n> bv i>vnb iwi 

.pib nnwi p>N o>\y3\y 71 \y>Nb n\y>N pi nxiwnn mynwn oi^n^ n> bv m^nt? n jin 

87 

: pib o>\y3 n-pwinn nbiif n b\y nnppb nnv o>N^m uh 7i3>nn "i£if 1 o> 

ntiO) iQN3\y Nin Nbo Nipo 'd TiQNi ,pt!7 p miwD o">\y-i£)ori iq n^p nvib blN 

O'WI ,P"T!7 IWD 13'N TVnb IWD ^'NW !7D"T [2"V "T'P ^T] PTTn3C2 TlQNW flQl ,nO£)W 

i-ion'w i\y£)N ,[N"v P ^"T mvnw ,n"V n"£) ^t p"i] o\y nDiotD Tvnb miwD p'N 'nti 

.[N"V V'D ^T 1'1W] nPbDn 1Q p-TQb PNW ->£)!7 m DnV"T 'Qb 

: "T>vnb "i\yi pib iwin bi" n"i n»y 3 ni3 nifjf inb nnvi 

NTin rivi bN-i\y nN ncȣ)W nth mini itidtd ptb mwDt nwN nni ri"Ni .n 
wn!? nwN nnDri nwn ori' , 3£)!7 D'wn iwn p'wtt (.10 ^t) p"n p"9 'nbwn ,o>3n>3 niTit' o->\y3 nmo "on , '3£3t'"\y Nin ni£3cira nnon ititb : -jd Nin onatn \yrp9 >i7W\y nmnt' \y> -jn 85 

-anovy inoo .o-'j'-n m-rit'o onw dj dn-^di d»idvi Jiioinn uvoo /'DTifrN"^ npn \y> u ,-irw -ivypnn 

panvy N»\y-inon 10a Ntn ,o->\y3 uvooi naio pica imN\y -ja ^a nvyp n^ y>n ,no^ o->3w onvypn ^wa 

5->yb uopun 11x1 Tiv^nvy nuvy-iat' nou tivt -jm .^iipv pwa wW? dj o->\y3 omovy 

.-iipoa n>d "[nvyw]'' naoinn -jn ^\y pic-an 86 293 p*>\y-iTTo py>m ">m "n^o pmn v-i»)o ^-ip ^m -ovi "01 miniw pwiv to!? 
tontd Tvri!? rtnt>£) nwNi outdid miv "os!? n!?i on'os!? (: ns po">» \y-uom 
Tvn!? two pT? T\yon \y>N to p'tit y»i (.!? nr niya\y) nnvn nya\y pT£n 
nriTi mtm ^di nwN pN o^m o"o ^di nwN 'in pm'nT tij 'm ">n .2 
!7W£) •'Q^wi-im o^nn on!? mobn n!?n mi nrpn n!? 'm 'n Timn £)"V mi 
vfrn nw onv o^w •>£) !?vq *>w o^wn "ow itovio >£frn rpN pi!? nwN 

.mnm o^in 'w itnwio 
y^o o> . ori'o'a mnon pn yxD\y NbN .\ynn o>i>d-id >w onw iwfw mwini nam 
o>N^m UN nnn i^n .io>n rmin m^nb o> \y>Nb rw>N iiron nwn n^bw rnit> nn 

: "mopin '33b Nbv n»T i»y na po>> rot? n mwini 

'T) p"221 (.rf? IT) pWITpT p"£)l tWI pT? D'TWDl NTp 'T^NT VQWQT flOTl .N 

miniw pin to!? wi>t> nwN iiron nwriT m'o p'wtt (.10 
nwNi T'vn!? two pT? T\yon to (: 00 rm) ion? ni >£n pnT pT? rf^ics nwNi .2 
(.!? nr) nnvn nvnw pT£m (.ns p"i) !?nnri2 noimo T'vn!? rf^ics 

l~>VTt> TWO pT? TWOn WN !7D TOtO 'T^N WN1 IQ'C NT pT£)T ^OT ^'"l .> 
HTWO flWNT TTNT pN !?NTW> JIN riO£)W NTll (T 0">0£)1\y) m 1TDT mllTQl .T 

nniN to'p now )»n o'onn on!? nTo!?o nrpn n!?n tot nrpn n!? nowt pT? 

m'ow dwq on^v 
ri3T n^N riT'VQ nwN pnt nnvo w> (V3) nqt»t •>o!7\yiT , a irro .n 

•P31Tn pi P3»T2 pi P3V !?D1 'T^NT D^ VQWQ NTpT '"T TQ1N1 .1 

.pTb nnwD pN o>\y3\y roppnb nou yxD mf>3n ^n^Tb .o>nit» o>i>dtd onw yxD o> 
; y>i*nn 'nnib \y>" b\y pwbi tw T>vnb twd pTb twdd \y>N bD\y o>v>^n rnat? inn ; n>\yNT 

OS 7D .DT11TD D'NT N>lDb )WW 0>T1lf 03>N ni£)finn VXD OS .D3pfD bV ; DT1NDb 

o> NbN o>3n>3b pi Nb \y>Nb rw>N nwn "o^oawnn nbN" pit? £>n\y n>d ■>"") n^T\y n^nnn 

; dnt3 . 89 ri3pf nn ^nn ^vnwn Tn pwi v>TDnb n\yp p^d o>\y niTinb \y> ,jin^ ov .o>3»Tb 

IN nbp\yj rr'nin innt? n mbv rro\yT£>ri rnit? nn ; po>>i dt>3 ; ibNn mat? inn >n\yi\y ; p on 

90 N"y 10 p"i N"i\y-in ^wn^ni \y> nnn i^n .dtm w myi rnm dvtdd pn 

'Nn NriT ptq!? nd'ni .mirnw p^n ^ wn!? nwN nniri nwn ori'os!? D'wn twn 

•>3£)!7 N!?1 Ori'OS!? PC»>T NTm pT£)l fl^'Q P'WTTTDI PT!7 D'TWDl N!?N , 'T' , ' , Q N^ NTp n"T riMin ni£3cinn >a ^v ^vyn ^ittid ividh i^d maoinnvy n"mn tjjd ivu ro io'c -iwona ^na nn 88 
-i\yDn !?d ^Dnvy td vn* d^ojo mti tno >m n"Ti maoinn ^y> pvy^-in ^n>m\y pi^oo tiki .n>d tmo >m 
13-w ■fvnt' -iwd \y>\y ruvym N£Pon ^v pi ip^n' ^>ni ,pm nvTt' dji t>no >n nvTt' dj nii> t>vd^ iwd pit> 
TW31 wool pT^ twd vpv >n\yi moic fr^N pnt'i -w» mD ruvyon tin d->tovo ^wri ^ittii .pt^ twd 
,vvyiui D'aoin •>% ^v "'j'ms vvy >n\yi noict i7»»p»\y i7»"i£3 nn -t>ioo wi .t>vd^ iwd ptt7 -ivon !?d ^* 
T\ya pT^ iran ^d ipnn ^dh >£) t>y t'loa i>3>v >n\yi ^oicnvy ,ind pvy^-in ^ittii ividh maoinvy tto p ^vi 
vup^ no too t>y pNi iot> n>im onion t>ya ,D''ioin iano\y no^ ownN maoinn pN\y nm tn .T>vni? 
.N>n t>no >m t^nnon n"Ti maoinn ^v nipoon >no nofr nvyp ,pjv ^\y Bto .^>na nn tivto ivnonvy 
o>\yivi onnn Twona w tm ^it?a vpv >n\yi Noion i^>£jn pnt'vy o^vnoovy n^iJ TnM T^ovy poo nm 

.T>vni? nvyo pt^ nwon to ^01 wio^vy 

.•)N3 mawnn \yn>ai nvypnnvy itin ^v N"\y-inoa 'V1 89 

.n tiov i? °it mvuvy nooo N"i\y-in >\yn>n 'V1 ,N"i\y-in tivt iw n^iJ tb -\h 90 294 -pynb nbios twni -pynb -i\yi pib -iwiri bi io'o ni p-i£n mn pni pi!? nbios twni 

,m-Tvn nyn\y p-isn bnnn p-i£n iopb NrpNn 
mini itidtq pib mwi nwNnw iwsni d^mi Nbi v-p^ o'wni mn pri^rim b"*>i 

,NTin nyi bN-i\y> dn now ntii 
VN1 ,n^3 by pni onb niobow NbN ri3*T nmyi ntiw Nb nowt o\yo nw pn in'01 
1bnb 1QN31 ->w "|nd -iqn3 miyn nyn\y pi£)i p'tru 'obwinm jOn'by mbipwi 

Nb1 O'W Nb1 O'WN "|ND ^N OUOp Nb1 O'W Nb1 O'WN pnb flQ O'WN 'W 1"lN\y>1 

nnnb Nnmb p*>\yip mnm ,i»y m'yo nwNn pn nnyo mi nwNn pN\y mo!? ouop 

,P3Q 1NDO D'W 
P'WTT On'OSb D'Wn 1TD1Q1 p^n bbll pWW O'W 1b'£)N p'llQ On'OSbm b"">1 

,nyiini bpob indq pmmtn p"£n p^mm oiinbi nw* pbii'w pnoio own 
.pnoio wm n\yi£)i nho 'itdi o'pbNN 'Np 'm on'osbi 
.mnb obnm nid in nvnn rrmri pn iwn trw mpn ny yxi <ptnnb >wi ,<p;t> ib 

nrw) on\y >b >m\yy. nun^m o>ib>? nbi.yi irm <iyi 03 >b >riy3i» nni n 1 nbnp naoi 

rm»n o>-m y>v>i nrroi rnny : 91 wtto y>£nn m pioa by ."nnw? rn\y oiNri >:>i muym 

i»nnn mpn mm nrw mwni ,om-inNn minN b\y n»w m\yi dnhd n nvm .»mip3 

92 .pib o>\y3 nrwib mpn mm >wi ib>Ni p>y 

by mm o>t>tannn ,o»t>pmnmN omy onnjinn omnnNn mpi mN^n Kb 

nmnin mm o>nn ; ri"n-in b\y nn >n npi o> . 93 ri"n-in nyib o>3iiw jny inbwn 

impf d t\h o>bipn o>n >d on ; ino>\y jin bipnw ^n ~>t\h^d h 1 ? ,o~>m b\y ni-ini^nm 

. 94 o>iw pi mwi nm^i nm^ o>\yw 

.pib n\y>Nn nnwn rr'nin no>\y b\y n^ni-npn m jin iwwn b>yb o>-iiii\y ddtj 

b\y mnin inp mnn ri"mn ni3\y-i£i\y unyi npjyb n>n nm3 onpnn p pbniw ^n by 

nnnn oowaw un^d ni-npnn p bn> pbnb y>m ; iow£id -npnn n^np iwnd pt> 13 

N-in>n np>if \y n!r>n bny ri"mn\y inib pi^m ,-m b\y i£Hf .ino>\yb won b\y pnn^f 

d^nd nnwi by rrnnn ,>mn obiyn b\y nP3\y-i£in mronn rnw m ; rn>if mavy-iab ni3n>3 

n»o3 iMi ^^m n^> rr'nin .o'owN-m pi 10 n>3\y-i£i mio n nwynb nibn nn»p\yi pib 

upi* on .b>bi rinpp nN \y>mnb w n rnit> nn obynnb o>3i-inNn ^nnNi o>3i-inNn 

n rnif d nobin o\yb nb>nnib inn rv'mrw nn ; b>yb n rpnra ri"mn pn b\y oip>m 

.vnfn nwNn b\y npj^inri n^npn^ nnw f mbi£ii niib>\yi ; bbn 

bNi^i mn>\iJnri bn mi\ui 0^3 

bwnb n\y>Nn jin rn^in iwn ; ri"n-in no>\y ibi niniyn nat? 13 n^io b D333 nny 

.bN~i\y>i\y niD>\ynri bib rw>N nunb if wn o"imn ptȣib y>m ininy n>di ; bN~i\y>i 

: 0>lDlb 13N o>-iii nap 1 pjn frN ,nn\yi mvy) ncpnn im ntrip ^ivovy oipt" pi ,tio3d [n] m n"i a nvy-12 (N3t'''i) nai rt>np 91 
d>idi o-'j'-n frN .nnwi mvy) ^ tiojd [n] n"i a nvy-12 haia) ntrip - Nvm vy-ito pi ,("map3 pjm onai 

(".nia->p3 p3->->-n 

n t>\y naj ^\y rnvna iano riMiJa) t"" ^wi n"t nvy io'c o"m - 1 p^n m'JVT Nnop-i£3N n»w Min pvy^-in 92 

.50 rnvn jiia'ac ,pp3*i5 Nin ^vyn .Oao mawn tin -pin ivy^ -iai£3\y om^frp -jna -i»a tn 

.ilD'OC ,1^3^15 'V : OW> D^a'-Ua-lOJIp D'pOB -jn 93 

nat mapva »p-T n>i a\yi»a nvy^n" inawn tin ana\y i»*y !?v "fvo ivy^ !?Nniv ain tin -m^oa p>^ \y> 94 
tin --vovyo tn pwa nnn rtw ov tm ,>^3 piNi n"mn nu->\yo d^i-tj o-'pt'n ^omo pi . wipa ->a^a a n"mn 

.'n io'c ,(o"in) 't pia ,->v»\y» ,^Nmv : pt^a inu->\y 
ow Ou) n""T up Npc-Q onat noc 95 295 .nvu •>£) bv ,12 -prpN 'n -iro> iwn .nobo n!?i ,-pn .r>nnn inN ma na ,o>\yn ow 

.D'-inNQ n!?i ,-pnN .p* n*ino n!?i ,2npo 
9 !wniy mn nniN ind n£>t>b n»mn mwis by 

•>-i£)cri naiD \y-p9i ,1-ip'VQ inn dn -npyb nv vm ^wn v^ [ri"mri=] -onon vrnm 
iw onpri -iqnq dvv Nin ,ri£) noN^ri nobo Nbi -jbow not? o'oioo \y-m ,mnN rmo!? 
.riTinn mnN nun!? on«n un t»n nobon nno dn ^in ,Y>nnn inN mono 
m^n pN\y NbN bN~i\y> by robn nunb -nt»N bbD pN .n»mn no>\y nN nn od>p pin 

run by ibnb n\y>N N>\ynb ,-mt>N nb>>m o>nti unw >£d o>tri£m b^N jirab twn ,bN-i\y>i 

.»nobw Nbi "DDbn" naoi iirow inv^wb pDWto N>in ri"mn .robn o> mnn T>nn\y 

nibm ib>Ni -iNin o\y N>n nibn Nbn : mil tm uyoi ind n»rrm nwo nN 13>id Nb o>i~i 

•>N-ipnn \yin>\yn p NbN pnpin p rappn p>t> nb \yp>i Nb rr'nin in 9 .byi£> >n3>i n>d 

: ibNn o>b>nn >n\yi 

on nobon Ti\yn jbon nwNb o\y Nin pi nobion nwNb Tonn boi nobo o\y pN\y... 
nwN 100 nobo niNnp3 in -jbo "pyiw "oso p-n ,bbo pni iobo Nb nobon incN 
"nobio" rpbnyi "nobo" Nb "nobio" nmyi nNnp3 nobion twn biN ,n\yNi 
-jbo oviniD yti wby nwN -jbo3 Nb\y noib i^sn ibi-mb' "nobiori" imnNi...^-iNi 

...nobio Nbi 
36 pom r\W)D "DDbn" nb>nn\y nb>n pyw pN 'n b\y n\mn n^mipnp i ipvd pNi 

"nb\yin" Kin nb>Dn pm irn\y o>nv£iri vi\y ."ibnn jwn" dvdwd o>d^£i 27 iwnd o>m>£> 

Ni\y riDbn vnn o>vtp un pN\y -i>vn rr'nin .Ni\y robnb iww pN nvib nifn^nn in 

m:mri T'oni rnat? u o>\y3 >n\y pi \y> 98 .7bnn b\y ijwn nn>n pb onp >biN ,*p riNipj 

n\y3D p "i'dd nn ,"riDbim o»nv£i rnNinn mbnv : >b-n wiwri nw^DNi pnvn ~iw>nb 

rnNinn w>t< ; nn>n inpi n>\ynn nbwmw ^^brivw inpni pjvn . 100 "riDbiD"D rnNinn 

\y> biN jd bv -pyn Kb ri"mn ."riDbin" nn>n\y pi^n pi NbN "DDbn'o nnN ws ib>3N 

.nn^ npiDbnb v>m p~ii in pmi v>£nn "DDbn" romrw o> ib o>\yb 

ri3pf nb "iivn n n3innn >n\ybD ri^pf n p>t> rib in>3 on pat? ; ii\ybn ipn n3>mn 

ov -in b\y i"ip>vi nnnn n^ri riK-on b:oi Nipm n>D\y 13>n "DDbn" rm^rw rni"iiri 

. 101 ri"mri v>^n\y n vijo ranin b\y ~iidw N-ipnn ipn miata ^>t\hhd h 1 ? .nn^ npnin 

•>-i£if n piDD T»n\yn d^n ,b"^n rn-i£ifi -i>i3 13>n "DDbn" iwbi \yin>\yri\y p^b \y> ,iom 

\y-iin -urn ,riN^ bD ov .robim riDbn pi n>N-ipnri n p:o o\y ripibn ^riN^D Nbi ; onii 

p>>n nbvi N>n ri"mri royvw >b dnij ; >n>vi -npn w "nmririb run bv Nnn>piN wnwnri 

iipvb o^ vn^ ^wnb croDin o3>n iwn ,-inri >pf 1£> inw o> -im ^n .im ^oawn-^jw-ifj 

n^ ibrin b\y np^n -npnriw ,p on ,riN-i3 .n pvn Nnn>piN ibip> Nb ; i-ip>vn -iiin jin 

.ib\y irnif Niri ri"mri no>\yi -anon 5"nnni n>n n )wv ,(o"in) 't -jid ,->u£3\yo ,^Nmv 96 
.'t •>:£>» ,n"mi oa-i oariDoai ,o\y twniy ann nat -jwon 'V 97 

.h anao ,'t •'at'o ,n"mn >v 9B 

.2> ,aa a»ni ,> w a o'-at'o " 

.woo nt'vyio nn->n M'nvy inN ^v tn rrn^oi p»Ti 'V im .>v?-id o\ya nano ,n^n-np3ip ,i\y w iaN nvtt' 10 ° 

o\ya no^ivn nan "o^ovyn rtwt> wnp n^-ua o'navnvy -jao n"mn tivw^ ypv vvv w> ^m* ^a oh 101 

.573 'ov BDB iip'-opt' 'V1 "D^ovyn na^o" n!?i "o^ovyn ria^o" 296 irown tin iriaw ymi vioio .nt> un nbN\y n>d onn nara rnwpn naou n>pt> 

: 102 iina ii\y nat> n b\y t> ana dpmd p ibyn o>\y3n npirn yoyi 

.nwvri n!? m*o pa3 wn 7PV ruP bain Nb .nwv jiwo ,7^0 7PV o">\yn ow inN -in 
.niiim bv ritana nwNn o'aoo pni ma^n bv tana ouoo \y>Nn iion p*>o ,vo3 wn 
>a by o>3W o>pbn iovp* pi h'ph t>t\ aria b\y pmn nt> 13 mtna Nb\y 7a by bip ri"mri 

b\y unnnn nN*> -mv> -inwn .niwnn m^na nyi i^nn n>n 7a .o>3w o>mn b\y o>nim 

rpinn o y»*b \y> .(b>yb nudd) ntana >iy>n -nt»N bbian nfon jin ^nyn iwn pvwbppa 

nt> 3N Nb . 103, iWN-in f ian y>am Nb Nim ,>*ari t> ina bbia ,m nfo o>bbia opn r>n >ina 

yorwn n*>n n»mn ib>N oyv nm3 in ,m nfo naiyni pvwbppa b\y Pbip>\y jin iimb 

nil mn>3D\y inon nm .rpnabn npnin inw nnn n>n pny ,>-npnri pN wn no ntnw 

104 
nnn in m nt> 13 >nyn> ivpnb .on^ai rr>n Nb no ntnw nbiy ynm wivrm ,o"imn 

o>3WN~in ninara Nbi b»m ninara Nb y>ain ipn ,-ni^ by ntana >iy>n by "ifwn ,1b 

nbN 7N ,on\yba n~n\y n>panb n\y>N >D'i3 by ont> wn on o>n ,o3£1n . 10 o>3i~inNni 

>aa ,»nabn Nbi 7bn» Ninn o>Niinn nat>n mi mipyi o»»imn np>t?a by oonnt? n 

n>n n»mn\y n^na ; p by .ntana >iy>n by nat> 1 bia>ia Nimn -nt»N by Nbi jwnni nNna\y 

ni-inwnn npmnannn •►nvibw i^an . 106 nabnb nbipru Nb\y n^Ni^n - * nvo n^ nt> 13 nnn 

.yiroi ii»mn no>\y bv 'nmn pwi nw>a\yn pn Nb nat> n nt> 13 -mm inp 

bab obnm nP3i o>inivn pf ai mwna b\y rnif n ninv ,oipn ban n»mn ^ai 

: oni yinn bv bpnb n^n bv m-npnn ip^ jin p^3 .in>3i inmn 

: 10 ,p (o>-iii) o>oaw na 

bain n> 7^q -jty D'wri 7'nN a^i^Q ia ~prpt< p)pi ina' "i^n 7^q 7'by D'wri oi\y 

: Nln 7'DN N> -|^)N naj ^'N Tity T\Tt? 

-. o>-iii ^lat? 

.N'aj 'a bv ,ia 7'nbN 'n -ina , » iwn .nabo Nbi ,-pn .pnnn inN ri3Q no ,wvr\ ow 

.D'-inNQ Nbi ,7'nN .pNb n^ino Nbi ,a-ipo 

^"^nnnini^nii .inN in n"t up Npo->£3 onat noc 102 
,v£3...[nc3-i£3 nvyw] o-ooo pxi» : 7 rnwi? pvwtv^ ^\y irnvn trn'oa 'V1 .innon nnvna ,209 'ov ,o\y 'v 103 
!?\y um o\y yvu) >>r\vbn\ 192 'v a"n ^nmw-pn o^n >~t> vytpa •'Dt'o -i£Jto i»vi ;H"n n"2 o>3^o o'a»-i 

.(nocn ncu ^v n"mn 
.o\y n"mn ima 'v .n"mn p-fr puvy^pj^ ruon n^ pjv ^a ^w .p-n^ Nin >nv*Tt7i n"mn ruvu n 104 

105 
,oj»in .(7^ni 192 'ov /a •>:£>» ,n"mn) a>\y> pwa n"mn orvnn i^n ,Nrnun Nnp->o£3n uvo^ nm 

a^ o>\y^ \y 7^ .naori ^\y n^ ncu ^v oaonona t'N-ivy nwjo m^no ni->ia^ tnt>v* wp->a\y iti n"mn -ma 
!ww>a\y mo'vyon ^d 1 ? nvyw nuo^ -noN\y D'aoin poa tin nvyvo!? rot>n nm vuvyj^a nvyo n -ivwavy 

.nacn ^\y n^ ncut' orvnnt> 711^ hmi m^ Nin ,C>^a jnua m^i nnni , 'o nia->o3a) 
•nana Naion pt^ wua D'aoin yap 7a pi .^rnun Nnp->o£3a yawn non ncu ->a* n"mn yaip 7a 106 
Nin ton •>!•> ty njupn nan ntJ man p3va» : n^ mpo ^v (17 'ov jna^oc) ppj^n 't t>\y mat n^m .io^v 
na^n t>n onat 1'n ^>ni pvovy vn nac ono\y na^ pvovy >-t> in frN onat >ntiw ti-iomv : pea [D'aoin] 
>£3i? ...NTBoina m^i omotrin >3\y» tnMa \yp>n inw oi?iv^ M^ari n^w ,in»3>o mioj p>n\y nm m^ >nti 
ppj^w '.Nin t>n> nat pvovy >m vyp->n nw ti-iomi Mipt n^uvyao >dn^> n!?i n Nni© >n\yan frN onat 
^iv ^oa n^aio nawnn' 595-594 ,ov ,i"avy io->o, w^a 'tno, o"ao-in n"w : 20 mvna p^oi 7>\yjoo 
."180 'ov, a>vii ai !?^n ovyjoV n pia onua . njvyon t?v aiu oi> maoinai a"' p-12 wni omi m*n^ 
apv ,io^v ncun ^\y papiaon "paw apv aii^ ^v noj-ia >y>o ^v mown movn tin nini^ vy>\y -nao ppj^n 
naca nvaion n^^ pvo na^n n-^nta i^a D'aoin onpn tw> ^v pi ,o>3WNim >nn nnaco uimjnti 

.i>n> rivta 
,dw ou) n""T up Np©>3 onat noc 107 297 OW +V> Omit :1Q "ION! >"VN1 pill iXTiMXl TP'OOl bm 12 "HO lib mWDN Nil 

.rpi pnp I'nN 2ipo ,!?N-i\y>o 

108 

bo D'wn -prw npQ D'wn owo *pi» Np Nipt mvowm wnno - mo^o bo 

.mop mrw "3N1 nio'wo 
n-7 n onbn mibn o»im 

ib">£)N...bN-i\y>2\y nmw bob NbN i2b2 niDbob Nb^-D'-a bnpo p>o pfovo pn :i 
aipo iON3\y bNiwo NbN Nip Nb\y n'w in pn 101b pn* pni ,o">ori noN bv rmoo 

1>n bNi\y>a\y ni»>\y» ba )31 ,fi3b» Nbi ibo *pby i»Ni\y mobm twn p-poyo t>n : n 

mbN\yi iinn NbN ubi p>y o\yb 11m linn pN\y ,bi jpwn-i ,-pifn n»mn 

nwj b\y m'onnn rpnp'm nb>b\y -wnd ,n>niNbn rrnnn b\y opn mv by nrraiyn miyii 

pnn jin pmb \y> ,p by .iw>n b\y pobwn nnt> m jin pub ^nNm yiwb nbiby bN-i\y> 

109 

.ijtin bipbn ni>onobN pN on mN-ibi >rnip'>i pwi b>yb j^irro >nDbnn 
np>f£i pib nnbnn \y~iin pi npnn by -iy-iyb Nin rv'mn b\y 110 p\yN-m iibrin 

: bN-i\y>i\y nwwnn bib o>\y3 o^nn pN\y p-inNn np>t>£ib yjon o»imn 

b\y •>-i£)cri b\y rwnn oy d'wq nnN\y nio'wo boi mm' b\y rwnn iwipo Nb d"n... 
Nbi mo'wo bo o">\y-irT 13N nQ'w pwb iq no^n inriw owa iaim ,riD!7Q n!?i i^q 
inn biN jmo'^Q !?d d'w-itt ijn nti riQ'w pwo n^ri^riw 'idj wn 7'bv r\rt> bDiri 
Npn in^i ,^D nio->\yo dv pw fr pn robo n!?i i^q p\y-m\y t^q pwbo -no!73ri 

...niD^m 
bib on> >D'i3 nbfifjn ; nini>i n\y-iin\y b>vb nudd >"\yn im wian ri"mn ,wr\i 

tstsi bDin Kb ,T>bv o>\yn 7>nN npn ; tj>\yn t3i\y : "nn^" p\yb bv nt> v nn ; niD>\ynri 

on) nunb tip n p bvi ; "niD>\ynri bD" bv nbn "nn^" p\yb\y mmb nwiin .nD3 \y>N pbv 

p bvi ,"na>\y" pwbb bbD rnwp dj^n /'riDbn Nbi ^bn" rwnn ; nN^ nmvb .rrnw n>p£inb 

T»\yi ^mpn ~iN\y3 -nt? ^nd NbN bN~i\y>i\y niD>\ynri bDb n\y>N o>3nn pN\y wnib nt? > pN 

."DDbn Nbi ibn" : niDbnb p-11 in 

\y-ii£>n Npm "n^w" pwb by if m bN~i\y>i niD>\ynri bi >nn P3b ri"mn b\y pmn 

.n\yw Nin\y ramnb vpin ^w on nbN nnipn n4 ni£if ini o> nhdi 113 b"^n ni~i£if 1 -111 

nN b>nn o"in-in\y -im ; iM£>i\y o>-iiin nt> 13 >£i bv .o"imn mi bv nwpnb ^vio pndd 

\ynn p\yb nnwi \ynn\yn kid nn\y ; o>\y3 bv o> on> p>3Vi nini> >bii b\y nimnn 

o"in-in\y -lint? n .o"in-in >3ai rvrw >-i£if n nt> ub vsm rwn rr'nin n>id pndd .710^11 

01pm m nN n>id n*>n ^nthi ^t\v ; -iii>^n bv nt> na ^u^n bv >"i£if 1 \y~ii3D -nt? >n -i>in Kb 

nvi nN bbi napwn dj^n o"imn rumy n^ ibnn nt? > bv pno ri"mn .ib\yn \y-iin winb .i"y iv p\yn>pi nt^apo n^ic t>y 108 .193 'ov ,'i •>:£>» ,n"mn 109 

,-j\yona o->on o->iovni ,)ki "iw^-in iDtrio"a tijud .o\y vnpajD^oa m n mat'Wo m^a n"mn nuvu 11 ° 

.Tiv'Tt' n"mn nu->\y ^\y •'o^on p>)n^ ton 

.193 'ov ,o\y ,n"mn 111 

.''D^vyri'' nojiTD "nnt"' nJio^ orvno uw >»\yn 112 

now mi-£> p'Jo •jt'o Mt'N ^ pN ■jt'o p^v o->\yn ow itid... n"n/ 1 110 nc ^i t p-12 pwiTp >o^\yn> 113 

tin> tC? -xhy> in^onvy to ■jt'o p^v o->\yn -ynM mp» t"'n p->3o nvi^ii paoi p^n noici npt^ 'Maji o->a-in 

.v>h wn x n""T u nvy-i2 {tifry nn inm dj »y .»*pnNi\y pinan pj n^n 
.-j\yom pxa ni£W7in!7 pu\yj>£3 n t>vy wj^n 'V1 ,a 'ov mo it noio naoo ni£3cin 114 298 imn nii>f 3 iwnd inyi jin bipb 1P pN pbi ; o>3WN-in bi by nbupn twn inyi ,Kimr\ 

.o>\yp irmrn inn nii»nn 

: n T>o\y3>£i rwn n b\y nan nin>P ind ri"mn nuro jin mwnb p^yn 

mo^o bD pi iro ri"ri o"oboo N»£n o»io-in nam- ,inN i*o mi pib \y> biN 
p^\y natni mub oipo '"ovi ">b vit Nb\y ^ni ,\y>N NbN om 0*000 pN bN-i\y>i\y 
o^w m' Nb\y mo'wo bi pi biN robo Nbi po NbN -ii^iri Nb vol vmrn o'on 
NbN itp Nb\y mo'wo bib p->\y-n\y 101 i»*y Jmt> nijit 101b *pi*i ,o\y iD^n Nb 
bib d> po bv ionw n\y-i£)2\y o^nn bi '03 p*>\y-ii ,ri"o p mom p>nN mpo 
D'300 Nb\y mo'wo bib rvriw mbo Nbi po natn ionw mb o> Nin\y mo'wo 

...nwN 
[pews n nvib o»io-in bv pbrnw p^nn iso p>i] p nic vii Nb\y ^ vowo biN 
"fin by >Np\y 103 e>\ym N>ni» Nifi\y ni»>\y» ba by >Np i>nN aipoi eyom... 
bM m f)>fi>\y ifib njo iboa pi ionjw fiabo Nbi Nvm baN >"\yia» vo^ma 
iN\yb po pi pibn \y p>nN mpo pwb o>\y n"o p rioic 'tnnb wn ,p ni»>\y» 
NbN pon "on bi 1b \y\y 1*0 mN mo'wo inw p-n po pio p*>ob pN\y mo'wo 
bNiwo ion p>i m*p p»nN mpo 1m p'vn o"\y !>**< aipob ni»>\y» *p»t7i ei\y» 
\y"V bNiwo ioni pin mm\y I'spi po p>bv o'wn p»nN npo v?y nwi i^n poi 
nv/N bt73ii mo>\yo bM o>\y 10P iboa pi ionjv/ nv/N bit?a «ib>ob )>N\y >nti 3"n 
p\yn>p yii >"\yi >Pa>\y vo^o pi o"aoifi bv >>>ba >nti fiuit? 't7in?i\y vo^o pbi 
^iwi !?n> pi*!? p!?i D'aoin no'w v^ D"Ni...e\yii>3 mvovoo Janata /vv <it/ 
rPvi rinn nm3o!7i D'aoin !?v D'p^mn !?v iioc!? \y D'oinTi rpm ri3o!7Nri n^n 

.rinwri!? 
inND pvw3>£> m rr'nin nv>ip nid iM^y nnv biN .o"in-in nvi by o>pbirP f n>n3 7\ynni 

.bN~i\y>i\y nwwnn b^b o>\y3 o>3nn pn n^bw o"in-in np>t> 3b Ninm ^ifjfi tip > pN\y 

nuDbi o»»imn np>t>£> jin nmib \y> pnin ny\yi :N3>ib n^pfn o>p>fn on^w ; p idd 

.bN~i\y> by o>\y3 

: tPn o>-iii o>v>£iid bn>n \ynm\y p>^b \y> 

mo'wo bD pi niDboi nwN p-fvo pN\y lobo riDbo Nbi 'o 'bv o">\yn ow n"-t 

wn n!?n pi pjoo y>H bNiwiw 

118 

b\y o>N3nn wttd .o>o£iw n\y-i£ii o\y v>£nn nidi o>N3n \y-iini m vop bbD ^n p£nn 
.b>yb o>-iiin jin nnD\y nvi p>vw3>£> m rr'nin >3ai o>n»p pd ; bn>n wttd pmDi ; p£iin 
Nb\y v>n£iDi ; p£iiri b\y Pipnni p^nn ^1111 ; po\y3>£i nb ontri yo iwn ; ri"n-in 

119 

>d mt> \y pn> .bn>n wttd nt> 13 jin -i>D^n Nb o>mnn ^wn inN ^N\y p>3^n pi , i-i>D^n 
<1\yin bn>n \ynn o>n>vb\y vn> in .o"in-in mi jin Npm o>£)p\yn bn>n \ynn mi 
n3>mn ,oipn bin . 120 iP\y mpm i^nn nid Pini ; ub hin iwn o»»iom b\y nmpn 
bv b>nn\y ni3i-ipvn onw m bn>n \y~iini n^ wim by b>nn n n>3nb \y> ; ri"mn no>\y 
1D>riD nt> 13 oni pipb \>h ; Nin pfipifin nt> 13 on : o>-in >~i£if 1 in^nin ^mvin nt> 13D 
; pt> 3\yi o>i ; inim pit? 3b *t>-i^ ii>n Nb o»»imn : nbipnn Nb\y T>rv nvn inmib \y> ; nid 

.pby ipbnw o^jwn-id min nvi jin bipb \y> .-'t'vy ,pio->£3n n*p»i ,a>mir\ .t^ovy n^oj n"t to io'c a»n nvt rni> nvy» m-ijN n»w 115 

.-upoa-jD 116 

.397 'ov ,1U: p ,D'»u£3W nvn£j ,ona"T t'njn vy-ito 117 

.10 pica p pi£3 oni* owjn \y-|-To 118 

(v»Nl 1D1V >V) 1908-19091 Otni£J 10£31il !?\y CMS] \yTTO " 9 

.o\y 'v 120 299 o"imn rip>t>£> t\h i^kpnw ,o>p-inNn pi ip^i >biN ,o>mn pd obnniw <in by 
Nb\y o>p-inNni o'owN-m on o>n , \y>N NbN oni o^nn pn bN-i\y>i\y nin>\yn bow 
.mbwin o>\y3 b\y byifn inw>^n oy inN rapi nbiy\y pwi mwpfw in ,m pi ibi>p 
m pib npit> rvnn tnd vn>n p\y> ,npnn T»n b\y Pbo >N\yp nbnw N>b£>n ,*m b\y innNb 
pib n\y>Nn nrwo rpptn ,pbN it> rvrp\y >yivw onwpni Npin obn pnym o»imn b\y 
o»imn ^kpwd owb o>\y3 rmnb pN\y ptwn >wb nNi\y riDbnn ,7 n o>obn mobni .n>oin 
; \y"N-in >£>trm ,m£>trmn ,ri"mn p>^n\y >£>o in ."dd^d" n>d mpn\y \y-ii£>m yiip 
,o»iDin b\y inyfwn i>nn pniim o»i*n opbn iwn ,7P/>nn natn wionn ; N"i\y-in 
Nb in ^"wpb npiprvnn vn nimni nnw ip^n in ,p*Tb nrwo o>\y3\y nvp\y i^kpn 
ipbn matrmn mnabw ri"mn p>t>n inod .o»imn b\y 'nun mw jin bbo rpo^n 
o>\y3 psb >3\y-i£> ipi o>oppn o>\y pi* b\y nn nf>m i^o o> ri"mn . 122 o»imn by \y-ii£>m 
n>bN iby\y in ,nobn nn>n Nb\y <in by mobn pi no ipron >o nofw rniin pib mbitw 

p>t> n bNniy nn 123 .n>\ynn rrnwi -iinnw -im nn\y ,o"imn poa by o>pbin ,o£>\ynb 

124 
b\y rnw ny\y p^wn ,b>yb Nim\y ,n\yn m.p<n ,p 1m . nppwn priNn rmpt>n pm 

NbN o»imn pf 3 nN nm Nb *m b\y i£pt> i\y <^n by .o»imn b\y m pv 3 by ipbn o'jwki 

pt> 3 ip nPNin nN !wniy nn oD>t> ; 12 o>\y3b jipptd jipid^ inn p>i^nb rnnN 7-11 n^d 

: Nin pwi o»»ioin 

nPNi \y\y in ,npif£) n^n on D»iDin pc£)i '-i^cn nn on n'nri ^m'pn !?2N 

n!? n nD!?n\y pn\y ,-iqi!? nN-13 n'n nnwNi n£)p\ym .n^no m nN -nnc!? mnmo 

nwN '130 mcN !?\y nN^ n^n mow N!?\y pnoi ,niq>2 n!?i rorai n!? -nQ^m niD^ 

.n'lm nrkn n nn jD'pcnQn nm ,opn o> >mw in^n !?v ens!? 

by robin n\y>N npnb tip >n n>n Nb obwm pN n>3b ii»mn nvi ojdin ; oi:pp b 

•>i>p£)n 'ib^ni n\y>Nn nnwD p>3^i ino>\y inw ; ib\y imita mipm n^Ni^n^ N>n bN~i\y> 

nmi .o>p-inNm o>p\yN~in npi nP3\y-i£i nmt> m np>f 3 b\y nobim ^id>n nnnn nn\y 

nm£i npbp>n tpni P33b nppfj pn\y ^n by ; pn>£> by pit? 3bi ibN nmt> n o>binb ~ini\y 

pnn\y tpmnn n>\y tin npb run by ; o>\y3b niNbn nppin npo^ inn pn^nb inp rump 

.•>mnn mbiy ibi nnv\y o»of ^jnmm o»nm o>nyn "iiv bN n*n ta'pvy 05 iti -jn .D'aoin poa -tic t>y i?Nn\y> nwjo m^no m->i:n ^fr\y^ wp->a\y nt'ND ihod iti 121 
n^ -fpon mv^io any} nn "•-ij-'o" d3>n rorm t>\y nnJn npt'-mvy ip->onvy iud ,o->->oi»t>i£j n^ onvypra n 

.210 Ti»y t p!?n i""T£3 : vy>N n!?n im d'-joo i>n !ww>i\y mo^vyo !?di 
Not'V ^id nyn o'aoin poa tin wanvy n»Nn ^iiv !?v M^nnt' \y n»NH .-j^ni 193 'ov /a •>:£>» ,n"mn 122 
■j-iv ,a to ,n»N : ini? nnvyD onyw o->\y-i£3on tin do^vi n>^n n nvip^ -jiocavy maivn apv m^oi riN^i 

.2 -no 53-1 Ti»y ,nvy^ 
■nova iriD\y no^ Tt>n onat 11^ \y>\y ina t>aN ,Nrnun Nnp->o£3n ^v lato n"mn .194 'ov ,o\y ,n"mn 123 
.n nu->\ya o->pnnon io \hxt> ptt? nvy^n nnvyat' wua UNanvy nmpoa 'v .D'aoin ^v 193 
-ncwa im t'N-ivya mo'vyot' nvyw •>13->o -no-'Na in it twniy ain .1 io'c (o"m) ,1 -pa ^uqwo ,^Nmv 124 
.i»*y D'aoia ncno •'U^oa -nc-Nn tin cm ^n Nin .nnM rot>n ^nd iia^n ^v nono •'•moa 
ow Nt'N D'aoin nat'n tin nini^ nn>n m^ ^my ain rupoovy p->^ -jn^ n>n\y 15 <w ,o\y ,pp3>^n 'V1 125 
Nt'vy ^a o-'pim mnama D'aoin peal nocn nim^ m^i r\vrt> in^ 1 3W n»Nai ,-iata oono a^n pnv 

»...-inM dvuo on-pna -wirt) oipo vy n^^ t>aa ,onv"T tm \y-n20 un^o 300 Mitt 

Nb rv'mrw rnnyn p^i ri"mri runm >-nn> Nbn tnym pin jin mnab >in-i 
bnpm >3r>n\y >mw in^nb -dp omrv Nb >d nm ,o3nw .m nwpro rwbn no>\y nn>£> 
"iwni mnt> nwn \yi>> Nb n»mn\y nm) in ,t>£ rwiw >£D ; npo-ipiniri rmnm 
w n\y>Nn in^nb ypn .n>mn n^nm pranm p£>Nrm omrp Nbn mniww cpwin!? 
jin m^nn rmnn t^d nbp nnmnNi iwn mwnan roNbnb \yp» dnij rv'mn ^aib^nn 
ypn ,nm nmyb .\ynn minbnm ib>£>Ni bn> ^£>m inpi on^n nipsnni pi^n mampv 
rp\pbi£>n mmnb wdiw bmn hidd "iwb .nnnnnm dnij rv'mn ,omii> Nbb 
pn> .•owm mow n rrniv ,pirD bDi rowun otnd mriNi mrvrun nm ,jropnnNn 
p^mmb nwrm Nb\y ommn »ni moron m!w\yi pipy no n>n n»mn\y n>d 72b ni^t? rro 
n^nnn by ifo> Nb>nn o>m>n\y mnvn >bw w .oniri' Nbn manw b\y mmnn mynwm 
,mpn boo .nb£i3 oio mnonn oni\y o>ninm> p^dnd jin nwn oniir Nb oy pin iif n 
rmmra nmp n>nni pant? m oniir Nb b\y >mwn onnynb >Nmy pi wnpn Nb n»mn 
-i£if n nnw \ynpn n»mn\y on'wn mmpnn p inNi .onnN o>N\yin o>3in rmt> m 
Nb\y nni3 *tn ,»non "p"^ -iiinv omn in nid ,ovrm> Nb b\y minium nTnin mo^b 

^obiyn o\y nbyrw m!w\yn >iJb ynon 
boo oniir Nbb >3r>iwi Nbn ttiw iwv npj^ri mn n»mn\y ira ,nm bo oy 7N 
yup Nin .iiobwn nnfmb -ini^nbi -imib m:nn bbi^i njnnn ^m rnannwrib yjiuri 
>d inN pwi ub "i\y£)N >n >d ; ni o>i\yp "wn o>nvn bDb ni-iin> jipdv vtv> bN~i\y> runmw 
p-inNn iN->^oNPb>ii^ni vHipHwm nn nn ; nn£ibNin rnn^nn ron-o n^ >N3n bv 
niNbn npiDw i3n» omn» Nb on^b !wniy nn mi bv -inw nid inN 01pm . 2 "i3>3nn 
jidn nnn nnv bbDi njnnn rn>m yoyb N"o>b\y rrnriD ^iii biN" minium rn^ni b\y 
i£inn\y> o^iin^ Nb\y inn^n jin nbsni <r>f m rrmn . 3 "p3f >bi oni otn roriN nm pi^i 

4 .o>£if 13 onwpni o> bN~i\y> ni-i>nii b>V£i pwi 
•>-iii pi ; ri"n-in b\y mmwn n\y>£in b\y n>bbD rn>pf wnn nimwri pbnb nudi 
b\y •'pbnn >aiNn <in bv ; -inp p>m»3 -ii-mb wpj nnv .rrcn i\ypro ri"mn npm bv rnip>i .191 'ov ,'i •'Dt'o ,n"mn 'v 1 
Nt"' own onm> h 1 ? iiav vi^nt' o>nn* iicn -o vnp n"mn u ivypna Npin owno nt'N onat .o\y 'v 2 
1pin nt'va nt'N t>\y Drn->na ,onin'' M^a i-ina->i -iicwn ^v nav tin^ ^aa oh -\h "naj \y>N t^v rivb ^ain 
o viap^ nriTi rt>Kn onata inaiiD -ip->vvy Tnan n"mn ^my ain ^n anao inw -jvyona .rninn ^ ^v mti 
n^ 5D13 13>n piN t>aa yi)H t"on -nc-Nn i?\y vow tin -nat> n!?i m»noi ropn n>d onm> >t> ^v na rn>m 
nn mo^ovn w maa-nonvy notJ .n^wsn ^\y -ini-> otpno a^wa pi n^n n^-rnon t>N-w> runoa n!?i t"nna 
>*o ,n"rnn >v .>nn' M^n ^\y >mw<ii novo ^vnsb wua n»mn mov ^\y wano M^n >£)wn t>y N>n dj m>vo 

.29 'ov ,'"T anao ,n "jia ,n 

.t>Nniy nn ^n t"on anaoa >y 3 

,n •'at'o ,n"mn ,nin^i3ni nnot'oion o>\yjn ^\y im>m nnw n»mn nata 'v i?>v^ onanon onnt? ^cua 4 

.100 'OV b\y •opiwn Tnwn oinvn b\y jy>mn-rp3r>y-in n>n\ynn b\y ,m N\yin ynn ri"mn no>\y 

.rr'nin runm onin> Nb 

onjgiw msm mvnpimn mi 
jumwn b\y n'omwn nnbmn jin wan rrmn >d -d^ b>yb i3\w>*\y onm iid 
-id>3 .pnn obiyi nvwannn mvnpimn nn b\y >iom oniir Nbb omm pi npnn Nbb 
.npmm nm>pD ,-inn:> ; oiNn mi-m b\y nnpnn nmnannn n<n n nn wan ri"mn\y o> 
nm-m PD3nb bN~i\y> jin n»n> ,n>bMN ownih ,obiyn >mw -nit> n*>n n»n-m\y o> -p'o 
nN o>Nnnb ijt>3 ini\y o>d-iti \y-ii£im npt> iyn niwn i:r>n <in nid .nibiipn nmnpim 
.rannNn b\y nnwni ■>£> by d^mni o>biipnn o>pinb oipnw nnimn rannn >pm 
nmy n-pnN dpn onin> Nbb m^nn rn^rn inn ni^nn imn nii\y n'Tnn nynp 
•>3D ; n>\yN-i .ino>\y rnw m \ynn b\y rprobn niynwn byi inpy o> nimn NbN nbi n>bbD 
bD\y *p im ')no wn'fj o>o£iw ni^n jin \y~i3n ri"mn ,n rmiy b\y 'n pifn wn-iw 
jmn nN o»pb in>3 Nb inn opd nn>f n mpm nmi ,nDini onbnwn iiobwn nnt> m 
*p ,o>niot> >ii-o"JiinJi o^nwn mini nbon o>o£iw ni^n ,o\y ir>N-i\y ><n ,rpw n^n 
b\y o> im pirn ,yiob\yn rms nyiip n^N ni^nn .nil in im mom ranwn nnmw 
-inm nmpnnn yioiwn mi* >nn omyb -nib omn'ii by nb>on Niw ,nnt> im omy 
no rann ii»mn no>\y t^d wn-i o\y -mini .mm nm^pn nr>\yynn nn^noiwn pin 
inyi nN ynn ii»mn -wndw nbw n^ bin .o>3nnNn ctown-ii ,nnbni mnmpn bv 
inn ni»nn n'o-ipinin nm ; \yinn pn inm nnon iiobwn m^ N>n mvnpimnw 
•IPiwn mw nN ni^nn o>o£>w rn^nw N>n nN^mn ,omii> Nbb >3nn ipiw 
\ym>\y nwwn yiobw Jim* n'w nD'on nN o> ri"nm no>\yi pvn ibnm ir>Ni 
p^~i bv nn>vnn npo-ipmi m-pra bv tojig ipnw \ym>\y noto ; vn^n nm ^n^o^jb Nb 
. »<irrp w^ib \y>Ni n vnb otni on\y> otn" n "nPDbn tow NbN 13>n no iiobw .ovn 
o>-inmn un nm winn n>n iinn on n>3N ; >vnpim Nb pwi onwb o^todw >d 
opm t>ni nm onm yw ovn nN o>^nnn o>\y>i3 o>oi£>t> i o^Nipv ; n~i^ mra imnb 
.o>o£iw rn^nb nmunn pobw nni* b\y onw>n nbN >d no>\yn p>n ■>£> bv im "...pm 
npn Tn pNtn.-.^^oNP^ip^n i^nn >fn ^wiw -nfi pi" pobw ni^nn n m^n wnn 
mobD raw Nbi ^oN-ipNovm Tnn pi onwnm pi^n hidv bv obwn nN i^nvnb nwj 

."bN~i\y> 7bnn i!t>£>n 
n>3Piw mannwnn i^n^ onm> Nbn o>\y ni^nn nn^pvnw nbN onm ■>£> bv im 
mm ny-on vninb pn> Nb .bN~i\y>i pobwn b\y npn^o^sbn nN ni3>VDn m-pni inwi 
pob\y bD iwnd ; opd bnpDD ^o-ipini pobw ni^nn o>o£>w rn^nw id bD n>VD\yD im .■j^wi 50 'ov ,"n3non 'pm ov ^Ni\y> ->u£3\yo noMnn rt>KY>» ,a >3^o ,n"mn 'v 5 
.n'' u irrvvyi u n rt>np 'wm ,36 'ov /n >*o ,n"mn 6 

.57 'nv ,o nt'N ,n"mn 7 
.o\y /N •'Dt'o ,n"mn 8 302 -inPi p>t?b wi ,n*nPi rwro m>oi£>tni y^i nam ,yn n^n ipn m pipyb "nun 
mmw ro^nn mvnpimn nrw n»n-m b\y umui indd .omn - * by pi o>bn onrmw 
o>y>i3 nbN onii ,pim .711 onm o>3in *piy ipn Nm\y <in by omm Nbb jtopiw 
^n by .omm Nbb o^yjun o»riibnn onmnb Nbi rrmn no>\y b\y >£M£>n p>jmb -ip>yi 
by y>i*nb un3N now ,ir»*\y >£ii ,nbN onmnb y>m won b\y no>\y y>*n Nb rrmrw 

.*T\ynni m iwpni ino>\y b\y o»bbin o>ipn 
Nin Nmibm wn b\u iDi£)>n 
m oni ia»v\y o»bbin o»ni>nn onrrn pi imyn ; ri"n-in no>\y b\y <pi3 onn 
N3>i Nmibm wn bbin nN in\y>£>n nid jwnni p>y) ni mbnn nmpnb mwi£> pib nny 
n>ni>n rnit>nb ~i^pi Nbn <im\y Nin ri"mn ,u pifn ir>N-i\y >£ii .(f'TT :7b>Ni inid) 
>io>ii Nb i""n bbin <ipin nN n\y£nnn ,>»¥n n> by rowNin wn-ii ruupnn ,jro\y-i£>i 
rninb >io>n NbN ommn o>i\yp mNi iwn nnn ibnn b\y >\y>Nn mub w iwpb 
,yrr>i .o>y>7 m^n nid >yion ofwnn jin o\y»b rpwiwn nnnn b\y >bt> -ii>31n 111-11 rninn 
m^n pn^i iwn n3 >n rm^n yi\yi obiyn >ni bi jin i»nn mbnn rnit>m nnnn o-nn 
ri"mn .ro >n rm^n inw opp by nnpamn ofwn mmyn b\y pppi pwi ni^nnn o^on 
bn >yion ofwnn jin o\y»b rpbtru'own nnnn b\y nnn \y11b1 o^on m^n jin \y31n 
nun nnw b\y ^-ibip^o-ian nirrn \y11b1 o>o£iw ni^n nN ib>Ni ; >\yi3N ^^in ^n>p 

.nimni o\y i3>N~i\y •>£)! ; n>btmoiN 
nnN nf-» npnb nbn> in n3\y>\y iiif 13>n n"mn\y ; yi\yN-m piai pi ; o\y uwnn 
.o'on m^ni n>\yi3N bbin nnnn b\y nnpp nnnnn n^nn-n^awn pobw rni^ b\y ubi 
•>33i >vion o3\ynn\y ^n bv ^nn^n iwpni cpnm^ o>3in nbvi n3>n o>o£iw ni^nw im 
^nn^n pwn jin <ip\yn o>nvn npiibnn nubn b\y Nniibm Nin 71 ; >bf -injw i3>n m^v 
nn^p ; o>bnnn m-inb in .nnwn imnn ■>£> bv >yion oawnn jin o\y»n pnj w ii\y 
o^nn^nw ^n bv\y indd .^vion oawnn b\y nmbip^o-ifjn pniNtru bi pi n>3i-ipv manw 
-nyn nvi ; onb nmn^n o>o£iw ni^n nw^DNi >vion oawm onnn jin o»pb o>nnN 
nwvnb mbn on o>£no*n ; nmNn rnnawn pi omn'ii onna iwnd ; mn^ b\y iit 
bN nbun nm>n b\y m ^n^ .o>i\yp on i^ini iwn ovn b\y o>3n m^n b\y nm>n ow>b 
i^n Hwn .t'tt bbin ^pini noijid m^n ovn inwi >vion oawnn b\y nm^n oppn 
"iivniw ppin NbN m b\y n>o-i£)n inniN bv i\yp Nin >! Nb o\y Tbnn oawn jin 111b 
; o>o£iw m^n np ; ^ion oawnn ow»i nmn^n 1111 jin o»pb n^awn-n^nn nn\y£>N 
.o>3>i rn^n np ,'i^n Nin 11 iwn 01pm bvwi o»p Nm\y ■>£)! mw> bN mnb pbv 
.o>tin>n bv i""n bbin b\y inbmn jin o^nmnn pi 13>n n"mn\y uwnn a pifn 
•>i> bv "iifn pmi n>btmoiNn n>\yi3Nn innn jin o»p> nimnw ni"i\y£iNn\y p>f n Nin 
o>3inb ni3DN3 >ni 7m -inn pn oni\y o>nmn onwb nbism N>n o>un mpm bN mnn 
ninvi opu n»mn ,p bv .p^ bin oipn bn nm>n bv o>bomn 'n rinri b\y o->nin>n 
NbN rninn nn^DD m^nb isun Nin iwn pi Nb i""n bbib ^pin pN n>3b n>f n> nmmn 
ii»mn ,r\m nnwb .n>N-in r>by mnn N>^mn p>i iwn ^mbn pipvb Nin tjijd oni !t>£>n 303 •>mnn ^mrm imm n^nn mnmuiNn m on'mnn o>>mb pnim pwi <ptf*n 
ni\y n mnm n>nuioiN mb>y£ii dnii <ini nbupnn riDbnb twn ppmb -in>*n ni mmi 
mmn pi m hpiw uy^n .n pnai mmm ipn-iw >£d ,-m bib wnpi 'nm mp^ 
rv'mrw 711 iip m -iii>*n nub ypn ninnnn mmn nmyb t'tt <ipinb ypn nmmnn 
nm bn Nin\y ni>t>n\y uy^n .bmiwn mmn pvn\y iwy nnvn T'TT bbin nN t> »>n u>n 
.>yion ofiwm rninn mm jin oninb 11m mn t'tt bbin <ipmb n>n\p\y nuwifi y>*n 
o»rm> o>3£> niTO mb nuwifii pnnny jin pyb n»mn <p*n»3 bmiwn rninn pvnwb ypn 
\yn>n nmnNi mnm -iii>*n b\y nn niwn mn m\p\y ><i by nur^n b\y nib ib nn ,7ibi 

.bmi\y> ^-ini npnwbn 
mpm pib -di nm^i onin>n pi npnn Jinw n»mn b\y n^n-ipyn imny ^nvib 
npm pib \ynpn ^ini omm Nbn pi npnb iwni miny by -iw nifiw o\y mpiun o>ipi 
nnbnn pib <ipm pnn n> by onb\y onun nN o>n»pn omnnw >fii .ni npiun bmi\y> 
Jinm'ii nmnn pib <ipm pin n> by onb\y onun nN o>n»pn ind omm Nbn 71 ,o\y 
nun^n onw i»nnn obiyn >nyb mn> >pibN >ir>* pn^n ipn n»mn\y pmn .ini 
opn i""n bbin <ipmb iwni mnm by mbnn mbuinnw n>inb \y> ,o>nbip>vnfin on>iinb 
,p by .bmi\y> ^~ini on o»i^n ny bi bmi\y> npm bN omv^n ow3 nbm ,o>im by o>bn 
omii'ii ni£mw b\y i^n nunn bmiwn nmobwb omn» Nbn b\y nnnwn omanw 
•>mw invDi ny»£>Nnn Nb o\y ommn manw ; o3dw .o>nvn m^iNi oni^n ni3iob\yb 
onm'nw Nin n>o-ipimn p^n nn >£> bv ^win i^nn ii»mn nyibw pat? pN 7N .^piw 
i\y> ni nnin m^iNi pnb 11^ pN on\y ■>£)! ibN nunm nwbn mw npiira i^n^ pN 
npoipimn npn^n inwb up !wi\y> ^ini omn» Nbn o>\y mvi ; -iidnh .n"mn 

.niNbnn 
bNi^n ovn nmb o>i\umi ona manw : unN on o>nK 
: o>Nin n»niii mi nN pinb \y> nbN o>-iii vpi bv\y nmi 
iwnd 13^-ini n\yn3 DnwiriDi D'mwDi ,bN-i\y m ^b iwn on otin dq^vi n3 'n 
-iidi ,bN-i\y rnmi on'bv 110^3 non iwn m^on iniN iiqw!? on'bv D'bipQ 
-iQNb dtn 'nb mbw Nb n"V 13'n nwo onpw D'N'ijn 'd b"^ D"imn o\yi...Ti"iNi 
P'V i"i"T din 'n d'-iwq vn pi ,no in wv Nb in wv 'd 'n dwi onb 
n'wn mm mww 'inN biN...n"iicn t^q pi w onrn^m m 'n n , ' , 'nnn...n"iici 
...110*3 -iid nnvw >n rniJin ">11* t^q om o'l'ino on iid 'n* ttti 
Dnwin m'nb d^id' nn' bvi ,nb\y rniJin t*o on'm^m nnv o'l'ino on\y nnNi 
.bN-i\y minb on'm^oi onnn on o> d^d^w d"n ,^-iNn mwDi "i>d bN-i\y ^ini 
o>£mw bN~i\y> >m ni ^iiw N>n n»mn nvi\y ; nbN o>~hto inm pi ,p>on "inn n 
N>n bN~i\y> b\y nnin nat? m N>n omm Nbn pib o>nnm pi bninm pibN nnib on 
nni t\h p>£ind pN n"mn .nn mm m>N n»mn t\iw n nmnb \y> ^^wn-i .ovn nm 
; p 1m .n nmb o>£mw 1m omn» Nbm omnm mmn ran'ow iv mnfibi ; pibN nnn ni .5-6 'ov ,'n nt'N ,n"mn ! 304 ppwn nm b\y punn "jm? an wn iwn \ynim mymn omrmsn yi\yi ro >n mm 
10 .bN~i\y> b\y pPwn nnib on o>3Jiw ro >n o>it> n pirn p bvi ,!wi\y>i 
p>>n oy -mv> ^3D\yn pwi ni\y>nn\y n>£>ibn mivna o>biit> ii»mn mi >nyib in 
nnin N>n 'n w bNi\y> b\y pPwn mi\y -inib n\yp ,rp\yN-i .nbi pwi n»mn no>\y 
"bN~i\y> rmnb on>m*mi onnn on o> o>i»\y o»n» n"mn inw iwnd ni -unn\y 
bN~i\y> b\y pPwn nmb o>3nw v>n ro >n on .mi^n vnn nbbii nn pi!wn nni\y pvon 
by b£H3 vmn ii»mn b\y nbN onm >nyib ,iom .pno rmsnn im o>i»nnn v>n\y -iint>n 
pi manwnw o»nv£i \y>m3 n"mn ; p by .!wi\y> yiNi o>i\yim o>-» o> on\y ro >n 
by\y pon .\ini o>mtNi omn' Nbn b\y oinyn jin rn\y£>Nn mini onm'n pib onm'n 
•>n\y rmron irwap , o>3w o>nim o>nNi on iwni otn >m n^n >n*tiii n"mn\y <in 
o>-» omn' Nbb -ip>yi nt> rvnn minn nnib rpwnn manw b\y pirn ""ob on o>rw ro 
n ribip b\y <p -o pm -o\y> pin -o iiy p>*b \y> .omrim Jiinoa o>rmN;> o»rw o>i\yim 
>pin ■>£> by on^n jin o»n nbN onin> Nb\y 711 bN-i\y> b\y pi n>i >3£>n ro >n b\y mi^n 
rpi NbN 13>n nnimn rennn iiiy n»mn b\y np^n bnnnw DW in .nnimn rannn 
riN bipn bN-i\y>i pobwn npwi >3£>n i»nnn\y >n p byi ,bpnn pm n>i inpmi ; pm 

."bN~i\y> b\y pi rpi» >m pmiin o\y 227 >oya ,o\y ,-inn nata dj 'vi >vt> uui^on vup^ -jioca ,o\y ,>h nt'^a pi 233 'ov ,nia->ino ,inn 'v 10 
npfrn pMvy 'n pioa Tiana iaai .b"nu ov nrnajvy ovn n>iaa '?kw'? 12013 o^ou o^anvy v^o Min 
on onatn np^v >nv*T^ tm .rnoipo noaa naii^ n rnna n^-u d3>n pfr^n nna pat> ovn nna pa n"mn 
'n riNo D'-mnTi o^i^n p t>yi ,dtn ^a pa pi k^k >>Kr\ ov >>ov nna" y?a dti-hd p^i ,o\y Tiv^nvy >aa 
dj d'»3''''£3no nt'M o'-jan ,d3oim .D^nw n3 >3i pN Tt>v ^mw) pii? 'ii pa innvo pfrM nnaa 12013 t'N-ivyt' 
tin -n»vyt> nna oo^v pa!? oy>a irna t'N-ivy >3i\y pioo nm *jn (64 'ov /a d^n ,n"mn) ^Nn\y>a ovn nna tin 

.'n ov pfr^n nnaa on^ bouw onni^on o^ann 
>3nt? ma ro >3nt? D->onTio onon m^oji npt^a nnwpn nn^on i?\y o>)w o>ui>n\y "iiao n"mn ,no5n^ 11 
i?\y uaon mipjo" n"mn nyitny d^n onato ititi pa p->on inn .158-160 'ov ,rnin ,n"mn >v .'imw 
>owi7 pw n»iyt>] >un<3 pwa»\yi »>u ^ a pn 'iw ^a p riuaio mncio-niTiijnJnnn nwmn ^a rninn 
npt^ yroa o\y piu n"mn djoim .(227 <w ,nia->ino ,inn) »>n^ >Tin> pa ^tid ^a pN [>i>upi7ip w 
o»in o>i7ip>\y ni2p\yo (onaj ^v riPn p>N) onin> >*3 onin> ^\y nnn>n mamnvy onon nP'o^ji 
inn i?\y iruvu -\n .otni dtn ^a ^v riPn nmcion mamn onon nP^o^i r\pi£> yxm Pwi ,onm>o 
nincio-niTii5n3nn nwrn nio»p\y m-i\y£3Nn tin ^\y Nt> n"mn .n"mn i?\y n -ivwo nm> na^ np->mo 
,niTTN .nwioo nn^o ^v pi nan ton omn ^aai ivypn ^aa ona ^v riPn p>N\y hw^ >Tin> pa nnnvo 
pa rnn> jiutv i^iti jn^o >ino pb'd nmi-> ti dv ^Ni\y> mnnavy ana n"mnvy d->ov2 noa uia^n 
inn ,nvy>Nn tovo 'a^ 10a .(64 'ov /a d^n ,n"mn) m-noi»-m->rmronn nwrn dj ^ia >N*nii\y ,omn> 
Ni?i hw ,n\y>Ni \y>N pa no^a o>iwn o^tan pN rr>sb nann n>^i>^ nvyan n"mn ^n icmn tivt^ Piao 
runoa omn'' n^ >31>iw 'mw tovo np^von n->u-ipiot nvyana ^n n"mnvy inn oy D->aoo >jn .nin' 
o»p ia\y rninn i?\y d->ioo uaTi iip>\y Ni7N o>iwn D^tan ttvd imo npcn uw n^ p>iw *tn ,nmnTi 
imw pn> ."•onon anion" nua^ uv^nvy no^ t^apo Minvy ''--mwn tovon" nua^ wsn mw now p>iw 
o^svo ^\y oo^pa naa^ ,ma->pvn t^o ,ijtin m»no n^uipiotn mmpvt' n"mn ^\y ma->inon o^vvy n'30 
nan^o nn^n na nnJn *tn .n^ia->t'-n''uipioT mn» nuooa nm\y rn'opaw pa nncm ma->ino ^\y o->n\y 

.n"mn ^h nt?m> t^o pi n^non nnwnn t^o p mni^o npoJn 
t>n "nM" nnonvy invtvy ononn nP'051 npt^n mmca n"mn nato p^cnt* pN >nv*T^\y p'^ oipon pa 
nnvy ,(o->a\yin o>u ^v TmnN' t^no pN Nin onnN onvypnavy dwi iaa\y «;n ^v) m ivypna >*nn> M^n ^v 
wn n"mn nma\y lofr anp .OP na Nip>D "iov 'ni av^* 1 ? ^^ i- 1 ?P5nnV'a Npm mpono n"mn n\yn 
pt^ 15 Nin "U"vy m^ ^v '"vyi \yn->a »vD "a\yim u» !?v pi "pnM" ^v p nPn m pioaa nmvypn nn^onvy 
i?\y o>)w o>ua>n^ mam\y\y nPtaj nmuup ~>rw on "a\yim u»i »*pnN» ,p on .(nP^aj !?aiN Nin "a\ym"i 
nao paoinvy n^ pica t>y paoin nato N>j\y »n npont> ivypa n^iv non n^N\y .n>m >ito>ni npt^ nn^o 
Paa nrnM 1 ? >v) >>xn Jiwn iwi? .(205 'ov ,na^n ,N>j\y) na\ya \yaj nip>a pi^ "nM" nj^naa wn a\ym un\y 
a\yim u» ama iPv ,"a\yim u» ^>^ni? na\yn n^ oP^novy ht\ paoin nma\y im> to n^u (n»v hv o"a 
^fr'n na -jm P>3N P^n^ nam^ nnna miPn^ nown icuno i^n wua i\y^ ,»pnN"t> ^wia ,"iov >m 

.paoin nyp> »nM" MipJ a\ym un pN ,p on .na\y 305 nmt>nb rnanw n\yrp£> ri"mri no>\yi mniww o>3i-inNn o>p-ifn ipn-i -in 
pN n»mn\y o> ipn-i .nb>y£>nb mom? b pi mpinn mont>b npmvpjb np'oynn miiipyn 
mw npi:n >byi p bvi m pirn o'anwD bN-i\y> mnn b\y omn' Nbn oTnwn jin \y31n 
mom?n\y 01 'n o>p-i£m 13b -110^ pi .pobwn mrcnnb minimi n-pnib nwpn boi on 
n»mn nmo >m>Tb ; p by .oyn mm b\y nmnn npn ,oyn nmt> ni rmpyi rrow ,mPTOn 
tjvn Jimb o>3Jiw on ^ind ttiw o>i\yim onjo o>i\yp onim Nb ojtin -wnow N>n 
tup n»mn\y mmwn pbnb Niim ipn~i .onim jin oym p>t>b iPby in .Npin bN-i\y>i 
rifjpwn ,mpibN-mmn Nbi mpinn mont>n on nmnm np^\y <in by ,bN-i\y>i oyn miiw 
nn»p\y mmyn jtpd ,nnnTb ; p by .'n pib bN-i\y> pi pibNn mm b\y onnpnn n^in jin 
rannn b\y onim Nb o>mw\y pm .o>m>n inwi ottiw pi nn»pn nn nmn onim pi 
mnnb iwpn boi in .o>mwn inw >9bo mmy b\y now nr>m o>i»n pn> Nb nnimn 
o'anw opn onim Nbn ronnn >mw ,nP7nn b\y mmvpjbn mint? n tip >o oyn mm 
mnm onim Nb b\y mwn npi:n ,nbN onii >£> by b\y ib o>\yb \y> .n miib o>Nbn 
.it? m Nbi ,onmt>ni o> n>ibn pobwn npmvpjb nn ,moo pnb miinn bN-i\y> 
."i\yim "iv wMcb >ny*Tb np>nyni np'oyn mivna y>*n n»mn\y Nin iim wn'fj 
; "pi^ "ivo m rom b\y >N-ipn -mm pirn >nv> nnNi ipn p by ,nirr> Nb Nin now no) 
mw mw Nin ri"mn no>\y •>£> bv nnw ; o^ni^n pirn "iwiri" owfi ipn >3\y i^n 7N 
b>in "i\yim -iv >\ymn\y ,71 by "iiinn jin i'mi no>\yn nnipn <r>vf 11 ; ~inib pr>3 .npn^ 
p-infj .npmn omnpivnwn >£i by o>\y-ii£>n nbN o>n3m iwnd nmi n>mn rn^nt? mm 
.ni~i> pjyb "iwin" pi 7N ; nn\yin p^b >nv> pN nid mn' Nb inw\y ; p on ; nid rv'mn 
rimab ,o>3Jiw on\y 711 tnd pmv pmi "o>bN~i\y>" on oniir Nbn bN~i\y> >mw pmbi 
o3>n on ,~>w i^n in .bN~i\y>i n>3>iDn nunfn jin njjunn oyn n>~iib ; >pbn pwi 
bN~i\y> pi nnirvn npnn yo o^viun nirrn oppn b\y o>3f un o^nn^n o^inb o>3nw 
o^nn^ on ; n^nnb onim pvn on o>i\yim o>-» ; p on .pibNn n>~iii o>3>wnn 'n pib 
."o^nn^ Nb" p byi n>ni n^mn o>~ii3 7N ; "o>bN~i\y>" pvi -in>b in n>3>iD n^mn 
n»niii "iwnd ^in .T'TT bbin iia^n 1111 i^nv^n ov ton rapi o>bw nbN o>-iii 
nnnn \n riviu on>ni^-iNi mb>n nyi o>un mpm jin 111b nimn nnn\y vnp 
.n^nnb n3 >nb o^nn^n jin 73m nwvnb Nin ; o>3>i ni^m oiNn >n bi b\y n>bf-ii>3iNn 
opp o>nnnn o>i>n ^pmb ib>3N n»^b o>bii> opn p bvi p^nn^ pnv on onimn ; o3din 
v>in in .bN~i\y> b\y pibNm ovn mnni 'oin jin onsu nbN o>pm on o>y>7 rn^n b\y 
o3\ynn jin o»pb o^nn^n nnnn V113 o£>pin ; n-nnn jin o>t>13 opn iwn o>pm oniNb 
.n3 >n bi bv nbnn o>3>i rn^n rmt> m NbN onb n^nn^n o>o£>w rn^n rnw m Nb ^vion 
m^n b\y o>oi>n oniNb on> on .113 nmNi o>i\yim on> pyn on on^ onm'ii ; p on 
pbnb yjon o>~i^ o>i\yin pi on in ,nm' ^niNb opp iivi on>bv o>bnn n3 >n b\y o>pt 
7i£)>n\y Nin ^10 ; p on .bN~i\y>b o^inpnn o>pib onii>inn ipv o>un mpm •oinn 
•>pinn pp>nn nw^DNi >vion ofwm onnn opp bv o>ni onim Nb iwnd ; o>-iim 

.n^ pirn won o>i\yim on> pn> on o>\y ; bN~i\y>i 306 n»mn in p&v v -imnn vyn iiNb .•wmn by nbiy -lywnn ind »nmro\y pat? pN 
-iiyn ruin v>^nb u>t>i pn nmrvn nmm omrv Nb mmwb win ino>\y nnw 
Pino pi o\yi na npa rv'mrw mr>mb pn o>iyi b>yb onrm >ny*Tb *jn .nio\y miywnb 

.>bbD pwi rpmn-rpmnn iJio>\y tin onann p>>nb pn 

nvpwn nmpm pib umi\y£>Ni pN ,omn' Nb mmwi ri"mn pn >qw -iwb 
o>o£iw m^n ,o>m m^n ,>yion ofwnb win ino>\y nmpn .o>p-i£m inwi ir>\yy\y pwi 
y>*n p rrmn prow ny>nt> ispd p\y> .o>mipn o>p-i£m ibnm ompm obo uito T'm 
dn-i3 Nb in ,n>im npi^b win pjo ,omrr> Nbb o>y>uri o>iw nmpnb nvnifin nu\yi£> 
Nb mmw nnw ri"mn n\y>£>n >iJb iy>miy\yn >ij by <ptrmb mi\y£>Nn Pw npjntw 

12 .ino>\yb pDim? pro Ni^nb in omn» 
rv'mn no>\y nmpn b\y o^bbin iNnnn >ip by nnyb p>t»i nm 01pm y>^n ,p by 
>£D n>np>f£irii rpnunn oil -iiNbi b>yb ii>N-i\y o>oynn onrm >£> by ub\y rpjnto 
ino>\y ppyi rrmn b\y n*n jin ii>n-i n rmiy ibnm .minN npjnto ub rmbjmrw 
o>nnpn nmpnri oy m-p\y> TTmnnb nid imn bbi pm iwnd o>iw onwpro nmpm 
.twin ni3\y-i£i onb y>*nb o>jy>ybi crowN-in unbro ,N-ipm >nDbnn rvwn b\y o^iom 
; o>3p>nn o>3P^n b\y nob ormin >Nb pn>^n in o>\yi b\y n-pron m:n im npjora 
by pmipt>n jin rprwnb \ypin NbN onniNm o»rmpi rmnnai pant? n wn rr'nin 
13>n-i o>\y3b wn .o»o3iP"in o>3>in b\y inpi o>nnpn on^nnit? >n Npm nPwn mmn 
; pib nnwD o>\y3 >d n>Dinb \ypin NbN "rapn" b\y w "rPip" b\y pina ^dnd 13>n nitto 
nN N>^inb p>3wn 13>n rv'mn ,p im .onmbnn Nipm pin ip^n ; bwnb o> p byi 
nN o»pb inn >n b\y onbn> if m p>D 'nnpj pina nw^DNi o>towdd "inn o>3ib>nn 
NbN ; i3»^\y >£id pmv p>>n m pinai o>\y ^n bv ; \y">N p^nn n\y^\y >aD nnDinn m^n 
obvfjnb v>m DDivrn hid b\y ib>3Ni ; o>nNi o>v~i b\y v rvb o»wi o3>n\y n>Dinb \ypin 

.o>i>rai o>»w ; o>f UN pi n^ninn rninn ■>£> bv ; >niNbn •mno p^no PTiont' >31^ti n^ ivypna .Cjvyona 'V) inn p» n"mn npm >t> ^v ^wui? "ox t>n mwv ,pi 12 
n-fo tin pm^» win ,-inn .(226-235 <w ,nia->ino ,inn) omn> n^ vmi n"mn nnipoa inn i?\y 
"inv naa-iio" mti ono ntnyn ruionnvy n^io o\y o->u3ifc-in »o»n*nn onomn ov n"mn i?\y inn-nonn 
^v rifrn nmcion m^nnvy n"mn i?\y na-mn invip tin topt> in->3'' on paioo nid 1*1 "P*» n»nw no 
.nmcion ni*nn >ui? nann na ruvu ivu m^ n"mn tivt^w >nj»^ -od .»n^>nn*)o "Tn^D o»w omn> 
u>N nid ,p ^v .my-T rmm pdia n^n ,"nnnTi" ^\y -ipm vb\ n^nn i?\y pmot7>n dw n"mn ,1* -avo 
.'n ill n>d ni»non n^nn tin n^n "o^na^nn onomn" ^w na->poi n>i>t>p»iiN nJion p^n^ imn 
nifcon rn^i> nuwia ^v im nnipon ^w ouwa tin pintJ p>t7>3 ^v in nooano 'n nuna nn pan^ rnTinn 
nnnaoi nu^ao ,nyo*»i nvymo nriTi n^ fi»mn nvr>\y» n^ivvy nJionn on ,p ^v .nvaiv mvianai mnJna 
imiav tih nvyiy n>n m^ n"mn ,ro7Tin umpn ^w •'mpM ipno riTnyn nJionn tin o>i>3ion o^ann tin 
,n>)\y-ia nvian -ititi pa nnnon) n>mn nviana m^n iwria n^ n"mn mov tin \yian7> vw i^ao .poiaa 
Ni?i ,n>d dj 7"on 111)01 Ji'mn nvian nan^o na nvip "T'ipT' in>y oh vfrnvn .dai n>nun ,n>jn ,n>ny 
nu>\y nnipoi um ^w iwnid p^nn ^a pi nvyvoT" n-oauo inn ^v >^vy rnip^in .rprnpN-rmpno rupwo 
rnovn tin o^invy pm n"mn ^w np^cam nuvy-ian mojo ^v inoi mn nid omin -jvyjona .n»mti 
"to diovoT" myyon nfr^vya D->poian pa n"mn tin opoo nid ia\y pwn ^y ^aipo ,p ma o^o Jiyauon 

.N\yyn ^v nnpnon 311-1307" vnwariii mata o\y 'v : ^a pwa naTria o>u 307 -imnri con vrbro ,rp\yho .ri"mn b\y pniyb rPP^n nmnb nii>f nm \y>\y nm3 
n»mri ,ri£> byin iron rninri rnit>n >Di3 "prm nypiin 'ri mi mynwn m pirP 
npnri jin n\y>nnri rv'mn n\y>3n ,rro\y .onrm >w byn <ii*b pi Nbi pniyi nyp ppirwn 
rDbrm jin pi h 1 ? i*yb -nnrP iniN nyon ti rnin -oin pib nnNm nun pi rpmiriri 
rpwynn rDbrm irby rpmnn rprwnnn rPiyn n-o-iyn rrpDNn m o> n^n n>\yynri 
pin in rwwn b\y n-pnin m:n p>D npjotP inp o»rmp3n rmrmsn ^wn -riiim? 
on\y >£>i nDNm lion >i-iyb onjun onrm np^ jin -prim n*>n o>3p>rP m>£w>>b 
'n "in ; o»3do P>9n ,o»nnp3 oPip>\y NbP>N\y ,rmrrP ,nmi n*>n .rv'mn >3>yi o^ru 
byn o»3P^n o>*Pnn jin nnm o^ro robnm rwbn manwn bN~i\y> nwj jin p>mn n*>n 
rprwnn o> h'ph rwynb o^nn pi Nb ; ri"mri no>\y >9 by ,nm nniyb .\ynp >1> >w 
.o£)\yn pi-it bi\y >>P niwri npmy mmn by rnwin robrP o^nn jin rDnitri rpmnn 
,-mv> Nbn pwi onirp Nb mmwb yjon invp\y riN nnfp rv'mn p>£>t> n 1b ,p by 
ib>3N ,oP\y >i-n in m>N >wn yi:o rmnpy by nvpwri nnn> jin ypin rpn Nb\y -pip nip 
onrm pniy "pub n*>n bbi* NbN ,>niNbPiri ofwnn in mown ^ib>N p>D >nni3 wiibi 
>!wo\y> mwb >p>p\y "rayn ropn rninri oni) mibn b\y nf>ri rmnpy >£> by\y nbJini 

.im i^n no) im>n <in by inpinb pwri 
nsp pwi >biN ; o>D>NnDri o»mn o>3Dn v>^n o>~id3 niDbn omn\y nm3 pNi 
niiD-iinri Niri n^ omn b\y inpi o>obiin iD^nri ^n^f n inN .m p>D ^jwifj op»i-i£ib ; pn 
.bN~i\y>i nnvn irim pmnn odd ; nD3n in^n b\y nt? ^n m-iuri b\y nin>nvri Nb on nbnsn 
o>iDvnb -dw nuw nu-in o>-»i o>i> b\y o>n o>>it> in»pnri\y -d^ m^v Nipm iid 
nw>^n bm bN on\y»bi oinsrib it»3i Pn niiD-im nmuop wt b'^n 13 .rmro o>3w 
bN ni3wni nuw mpn o>n»pnri o>\yin o»pbn on>i o>i> b\y V3\y nv^n iwn twin 
n>o£)\yni nmot? ^n nw>^n\y nm3 . 14 o>3n\yni o>\yin o»3nn o>N3m n^n !wi\y> rnin 
p>f >P v>m p>D ; bbDi ^iinbnri "^uri" ip£ini ^wipn nniP o>Nnnn vpin n>d n rmnNn 
nnribi ,i\yin -» p>D >£W>P invn bvi otni iinn p>m o>b>bN invi iinn p>n -nib 

. 15 \n£ii iwin -» imn nnw nibn np->mn nmnbnri npPnnn 
; >-D3n rnibnb v>m nuwi run mo>\y mn^ nbNri o>nnpn o>-ininri tw> 'pv 
np>n-in riDNnrii nobn t\uh no>\y ^n 16 .nniN nnsu pPm rr'nin nnsnb man ipbn m^vyn iti Ttw o^-nnt' .^>ni 545 'ov ,15 ,i»ptn pi ,8-17 'ov ,nD3 ,ioun ,-jd ^v 'V .o^nm o^w o-'-'j-nn 
■jd ^v .orpoi niD->£3\yt' VJ131 -irn->a o>iwn o-^-nn mait' on^'ot' omn'' n^d t>\y otovo nnw riD^ mp>mo 

.426-431 ,nin ,^3»N pi ,o\y ,iouw 'V 
^D\y ,r)^no^-o>nj i?\y jiw jiwd (n>3n^ vy\y --qd) w m^prir' n noipn ^v "i»in (62 'ov ,d>311>) loia^ " 
,w\3Tt> on^v riTii o»p a*» >3£3t> ia^3 D'oDnn .nnnTi ^v onruoi nn^o ^\y o>3w o->pt>n n^a^p ino nnM 
n->u£3\yon nw^on s\n o>nuio d^n onn ".mini iioMn awin ij nid nid n^no^-onj ^\y 510 dpn 
d^n o>u i?\y omot tin ovn\yt> io->3 o>n onpm .o^jrin JBipro onain ruDtri i?\y n^njm n-oriNon 
,1011* ; >*nn> pt^a ; >n*v ,ioiaiM ; >Nn> ,^aN"ip ,n»5iP ,-jd ^v 'V .orv^N o->N3nn onm o^jrin naipna 

■>NT,t73>n ;J1>311> 

,o->N3nn naipna >nn tovoa nwun mmuoTini ni^natrin nfr^vyn -HNt> n n^ica ii->P .a»v 10 vv ^aa 15 

.104-106 'ova trn'oai ,onTi ,ina 'v 
.-pw 208 'ov ,ma->ino ,inn >v "ia ^v 16 308 ino>\y tin nnfjb p>£>t>n ri"mn t> >i v>^nb >3mi\y ty >bbi pwi ri"mn no>\yb nb\y robn 
n b\y ino>\yi iinn .no>\y rmwb tnd nnn rm>n >N7iib nip n>d ; dd-i^ n m oinni 
ninn 13>n p-in^n ; 17 ri"mn "ra hk wi -in ^thdti 'iron pbrw <in by .n^nn oron 
.rmri by om^b wn >-r>Nnn no>\y jin -ron Nb >i nm^i ^"^in >n>n pwn jin ov^b 
•>-)D3n mynb irm\y-i£> t\h o>i£nri\y n^nn no>\y b\y o^^Nnn jin rmpi p>i« rmy 

.>bbi pwi n»mn no>\yb *p bi nn^nn 
-in>n pi v finn >-r>Nnn mibni m^n b\y nnyn ii*>y\y Twin bvnibn >v ,n>\yN-i 

18 

mbJiri inpibn jin nnNin n mm? npibn .o-ow robm o»n ^inn pi mnv npibn by 
o>-ii3n m m>n jin mapwnn mibnn pi pnin bvnibn b\y min>3 >£i by n'wnn .n»mn b\y 
mibnm ; oni3 b\y npofwnn omnmon on>miin jin mapwnn mibnn ,jr>b>bN 
onrcwn nN -i>nn n^nn .prpnb \y\yn own bN-i\y> byn om^n npmn mapwnn 
; 19 >3\yn oinni nwynbi nibnb oni3 pn omn' pi p>iw -i^> ,p\yN-m omnn po o^yiun 
Nb ri"mn nowi -m^oy ; o3dw .031 by >\y>b\yn omnn p o^yiun onitrwn jin -wwrn 
pi nnbnn ^nb inrj\y-i£> nmnNi >-r>Nnn y>*n\y npibnn in ,p\yN-m omnb yju 

.ri"mn nmn nN piny pwi nnNin 'w^wm >wn o>nmnn 
•onnn pib >mn pi rr'nin y^nw nm-ipyn nminn jin nnNin ^nm npibn 
-ip>y\y b>yb >n)yo .b>yb i3>N~i\y >£D ; (ri"n-in nowi o>\y} b\y o>D oni) b\y oiwd 1 ? wn 
bn oniric oni3 b\y ^nD-'oawnn oinvm mn^ ii^b ir>N rrcn "iwpni ri"mn nn>n 
rmw b\y o^nri' Nbm o^iin^n o>mwi -iinnwii n^iin^ n^nn rnw m Npm NbN -i\ypn 
o>3w pit pn - *^! n>-nnn np'^n pi ,ronnn >mw b\y npn^m nmnriw nid >vio .dpto 
N3>i rn>f m NbN n^iin^n njnnn rnw m ^ptod o3ip>n bv o>ni opnw >d b\y nbNn 
nw>^nb prvnn n*>n n'NDn i^^i nvib pn ; pim .nmiNn niPinD n^nn b\y Nniibni 
n^nn bN rimwrib roil* n nnman dpn ri"mn no>\y -hdnh ,Jimn' tohd b\y rpwnn 
nbmn nbvi n^n n'NDn b\y no\y£nnn ino>\y w nn rwoi ^npi^ on ^n ; o-H£id pwi 
nn>n Nb bbi n->b-ii>bn nnnpimn iwn ^-i^ndd ; >3\y i^n .rv'mn b\y n iwnd inp mm 
Nbn o>n"iwn b\y omanw p>i rr'nin no>\yi n>o>-ip n^ifb prvnn Nb ; inbwn pbn 
.npbbi npvnpim ni-i>nii nNbnn ornannwri nw^DNi !wi\y>i n^pinri nunf b o^nri' 
b\y nirv mn' ow> o>iinnn nibn ^ninni ^npv p>n\y v^n n'NDn ,nm bi ov 7N 
bN~i\y>i oniir Nbn\y ppin . 20 \yi3N >n bi bv bnn ; ri"n-in b\y o>roim ; ^ion oawnn 
^iin^ri wnb nmnNi ^lon oawrn on^mnn jin o>Nbnm on^npn^ jin o>\ynnn 
pub i»n ri"mn ; rninm nvwn 1^1 nnpimn p^iwn jin \y31n ri"mn\y prom ^iin^n .785 'OV ^TMO ,111TT1 VOVy-NTI 17 

.■j^wi 82 'ov ,noDn^ rnin pa ^u-atri 18 
,n^^n nam ,m>iN riawn nam ,im iio-'n ,\yiai ->pu ^v mw •'i^o : D->Nan o->omna ypii\y -i^-> nwnn 19 
,-T>a\y ia\y nwaa -hc-n ,na3 !?vy o^oi ma^vy !?v nvyjva ii>ii\y ,nNnn -hc-n (ru'vu nam ,02m njno npjvn 
.(o\y ^-luatri) naj niNp-ni£n nana movn -mm ,na3^ p\w n-raot' -mm ,\y£33 rnp'o t>\y rnpoa na\y t'fcm 
nnm n^rmon n^u-ipiot nvy^nw ->u£3\yo ivypn t>aa ii>ii\y pruo nm nwonvy indo p'-ont' -iwqn ->n ,iaioa 
in»5» n^ rnp'va noMinw n^npvi nam nwiw nvy^na lanovy ina -\h ,nnw p>n\y na->mo 

.n"mn t>\y n^-rno-n'-u-ipioTn 
.n rrnav ^\y (i-n o->p-i£3) iw^in p^na 'v 20 309 pi\y npnb wn ri"mn no>\y irpia ^-wnn no>\y\y nmi .m oinni now >3i-ipy p>iw 
.n»mn >iiwP ob\y nwn nmn ,n>)>ri) pib n>£w>P n>3>iD mom? bo 
pniy bN bib^b irrpnnb wn o> ri"mn nn jin nnNin n^nn npPn .nvi nm 
o>ninbn o>3n oy rrinrmb run by >oo p-ma y>*n ipn n^nn .b>yb i3»*\y >ao onim 
onoub wn riDbnn noiyn jin \yinn i^yn NbN ,in\y>£m >a by -i\y>m iion jin onju iwn 
-iiiv y>*n n^nnw \yiinnn "ii>f nn .m omn o>monn 7it»n >wim p>m>n )W n> by 
in3>N\y by cm onim >\y-iwi nyp nmbnn pnbn mppirwn by o> r\w nmbnn rvwn 
mmn by nnb> onim >\y-iw\y n»mm n^nn b\y onmno my7 nnn o> Nin\y pf ian b\y 
o> NbN mini 1b o>win pi p>iw nion pi Kb n^nn no>\y .p>by pnb npwin moiy 
pib imbm oni iinn iwn o»-ii-iin o>i>n pi ~n\y\y p>iwn >Nb nym jin rronw piT>* 
no>\y ,p by 21 .-iiyi o'nm onw b\y -prom pmn iiynb pip bi£>>b oPibyn onimn 
b\y onrwn o>ninnb yjon ri"mn rmrma b\y -iNnnn >ip jin nnNin onoub y>in n^nn 

.n nniy ibnm uppw ino>\y 
o> nn»p NbN b'on o>oi>ni nmnt? n m>N n»mm n^nn nio>\y pi nnNnnn 
oPbmn n»mn on n^nn o> .o>mnn >w nio>\y b\y nnirvn mwian nmiyb ynn 
o»no>\y nun nmpnb npn Tin nmi >nobnn obyam won b\y moann ib>£>N in o>\yppn 
nwoD o>p^p o> on^w in . 22 o>nvn mio n pib bN~i\y> rnit? n pi mbiisri jin o>^mn 
7bnm .o->i-»nnn rninri nmpnb onb\y n»m npinvn niwpnn n> bv on^mo^wi n->mri 
rninri obiyi o>n-i^n b\y nin>£iii nobini rrmn b\y 11-11 bv iwi iw uvi^n nn nmvn 
riN p^nb pw own pN ; pim .'n'wnn no>\yi o> io>n rni>3 n *t~ii .ino>\y bN o>oi3n 
nobin o>£)p\yn pN piit in ,vv pon b\y Iowa ^ib^o in n>min npf ni iinbnb ini3\y-i£i 
on^i o>n»p "iwn npiinbn nmsn pi nyiin <ini ^nnbrin n>\yn b\y o>oi>n b\y nin>£ii 
own pi ni^n ^bi n>b3Nn jin cppnw o"imm iinbnn ; nn>nb .m^rif P>3N w nnn 
p>3N n> by pni 23 (bN~i\y> b\y on>n co>n owfi o>i> 1>3 by) "Npin in>n" riuib pi>3\y pipy 
tw> 'pv >i>n b\y n>b3Nn jin n>n\yn n'NDn iwnd 24 .onii-ini o>i>n nurann b\y ^bw 
03DW Nin ,'ipn p>3N •>!•> by bbin p nn ^u riN^m jin -i\y£)ND 71 n> bvi ; >b>b\yn p>3Nn 
bv nit? firm n> by oni pnon nnn -i>nn co Nin in ; o"imm nnbrin b\y oowan mn 

2 .on^ oni o>byi£>n mampv 'V) miavn -jt>n»i uwiw ^d .^•'ni 87 >»y ,o\y ^u-atri 'v nwnn nvr>\ya nmotrin n^£3Nn npoJn ^v 21 
-iwn nmiuoTi nuvu pi^ ntd nmiuoTi nuvu pi pnan n"mn ,(nu->\yn nnipo i^vcia n pi£n nojnt' 
vmi nwon riJvu mn->»Nt> inaonvy -aio n>n n"mnvy iofr anp n^ ivypna .n->u£3\yo mti riTioMn imvovyo 
on nt'Nvyn h^h ,n^ND iti noipn nnwa o->ijn pN on nt'Nvyn d>n oni poiy -notrin -iwn o->ijn •>£JiNt> 
.n>wn nncio-n-'U£3\yo nw^oi nopvyn 05 ro/oo ivy^ -notrin ^\y nywvyo n^np nv^o na m3\y-i£3 
.a p-i£j ,o\y ^u-atri 'v m->rmnn itiuov pi^ nwnn ^\y mTDt>nn itiuov pi noMnnn ^v 22 
,o->u£3\yo ,pn-vn-iin rnnno Nnt^io >v »in>VT' pipvi vy-1120 wio'vyt') N"y u p-rmjc ^111 t'vyot' >v 23 

.n-> 1 jD'aoint' \y£33n rn->ovyi n^n nutrn ,(263 >»y ,'t nvy-12 
,o\y ^-luitri 05 'v mn ivypm D'aoin nvr>\y ^v .n n D'aoi^ poo >po nutriii m"v ^ p"i ^111 t'vyot' 'v 24 

.8 rnvn ,83 »ov 
.pwi 98 'ov ,o\y ,^u-iitTi riMiovy ->£ji 'Hawaii oiu o>\ynw nt'Vi n->rmn rnioon ^v coino Min ,p 101 25 310 b\y o»m>nn nmoP ivta. n»mn yab n^nn pi >3ainn pmn \Pii ,<iitab 
,>vnpim nvwn p^ai rpmnn nimb wn ri"mn b\y p\yiT>na ^-wnn b\y wiT>n .ono>\y 
b\y npnim n\y>an "iwb o>i»nnn nmpnn b\y winn owrpa by wman pwi o>t>tann 
wn in o>m>n main mnnann bN ->ipnn v n>n jin nra-iann n>d nm>pn n\y>an .nm>p 
v>>ri" -iaa\y rv'mn nnana Nvnnnn in^n ^ma-inn w>nn >a.P pn n^nn b\y mn 'byab 
mmiNn inND nm>pn n\y>an jin o>inw o>mnn >w\y im ,p ma 2 ."oy-nbwnn im 
pi n>d nm>pn .yi>a»£) p nwn >m o»)\yn b\y bnjin rnmn Nin Nbn o>obian o>nimn 
.PNtni'oiNn opbjp^in b\y bnjin tind 7*b ,ommw\y b\y o>am\ynn o>3»aNnn p nnN 
b\y aP>\yn wn n^nn pab ri"mri pi nao 13 manw by n^isn nm>pb wn manwn 
.>3\y i^n bn> rnmn by pPnb myu rmia) oy inN i^n o»»iom bN nyum nni^y npn 
*pn *jn nmpnb omwian onuni o»amn bN 7m>nb o>mnn >w jin rwan n rmia) 
b\y n ia-17 b\y jiwdjh 13>n~i .pana bN m^an rimmi Npin o»»imn by pPnb id no 
T>i piw rmiann imwia tin p^n nid iwnd nnn ibnn y^an n^nn .'n p-iaa ri"mn 
mwn n> by Npin ,o»amn pt>ab twn nmi ,o>m ma>a\y b\y -wpna na^n pab nimn 
>i*n\y >£) pi . 2 now ymw o»p\y map rnmn o> 11 mn p im ~i\ypni o»»iom pt>a bN 
nn^nnn i^b pt> am wir\ m^rnya \y>n> inNa n"mm n>Nan ma o"imn nna >vnai 
.Pn pa nprniaf npjani npmn nanai in> mana pi\y nmnb nuaNim .n>32n "° 
'ov ,o\y ^u-iatri dj 'v .(226-227 'ov) pTTiiJct' m>nin n>i pi ,n> a ,o»do^ vy^jn m>jo\yi n^nn m*n 'V 27 

.ipnon m-i£jot> o\y m^anai 87-88 311 rvnmpK) pib npi npnm ri"mri ri\p\y b\y onman o>nin-o u^iri ipnnn ibnm 
b\y omynwn by in rim>b >n\yp>i ,Niim o>^inn o>\yrmn >£> by .onywnm o>\y-ii£mn 
n»mn ii\y pwn pib n mynwn pi t>rvn by pn mot? >nm ^nnapn o-i\ypni nmpnn 
tin >n:un onmann o^nuTon *m .P\y bnpi n>imvnpimn op»i-i£>i nbN nmpn ib>\y 
onna n^ny o>3m pi m^am Pn rmpt>n\y pvon ; o~ii .P^n m!w\yn ba >i>b »rmpt> n 
.nmbbai ramnn jin ^nnnb biby N-npn ,pib pain>t> o>iinnn o^nabm o»bNiot>po 
b\y rpimvnpimn byan Jinw mnp^n rmponn jin m oia>ra psn ,p by 
npiynwn pib Pn npiwia pi npnm on>by into Nin\y o»wian o>abnnn ; ri"mn 
o>3w o>oi>n -w> o> no by-oin .o^vmann croinm o>mn>3n Nbb nmi ,omy nmpnn 
o>oi>n by twi ,n*Tiiyn <pn o>i~in o»wian o>abnnn *>oid pi immw ii»mn n\p\y b\y 
tin oia>t>n p >non\yn ^owi i^p pwi onim jin p^nb run by .m oia>ra nbN 
>a by mni-npmi nmy n\p\yi ^mpnnm n»mn Jinw ipnnn miapb "npitrvrm 
tin o>ffinn oTnrrom nPNin jin o> pimi ,ibN npitrvnn n^d> N-npn .^mwia 

.niiiyn <pn ,)ki mjuinn rmpt> nn 

irunm rmwn nP-uPn mnuioiNn jtpd jin pmb >n\yp>i mnuioiNn pbm 
nP-iiP-rpvnpimn rnit>nn iiNb nP-iiP mnuioiN -inpnb >ny*n .n»mn b\y rpmnn 
>nr»* /n rnif n b\y n>t> pv Pw^n nmbwn b\y n>\yrT -iwb inpmi ipkp iyi n»mn >£■>! 
bwnb oiNn b\y nbia>n :n»mn n\p\yb o»o3Hb"i on\y n>Di3iow b\y o>3W o>mn nviiN 
b\y niw rapnn ^nn invni >n^ bwnn b\y >\y>N bNn>N ; >n^ bwnn b\y nwffi ; m^ bv 

2 .in*y bv bwnb ^Ni^m ^win otn nmNinn npn^ 
in\y>3n npm n> bv nmnn ninm rniwn n>b-ii>bn n>Di3iown ni>D jin ^niin 
n\p\y ■>£> bv n3ii3 nnn invnni ob>n Nin iwn mwn b\y m>ic n w npi^mn rpmyn 
npinn nnfm b\y onbwfj •osini omnui-ipv ,noni nnNn oiv ; nw>^nn b\y ii»mn 
ni>D .'n in N>n bN~i\y> mini o>ibn\ym o>£>p\yn nb^n o>-iim bi n\y pwm ^^nn^n 
nnnv ; nw>^nn rumn ; rmi\yn ripnvn npii>mnn pib n>n^n nw^nn pi nnNnnn 
ni'io n>n^v n\y>£>n pi npmnn nTnn jidn N>n nnnn npinn nnt? m wtO iwni 
n>n^vn in\y>3n >i mnbn n npniw ^ruvo ; -iii b\y wit? .mno Nb n>n^v n\y>£>nb 
npi nn»pn nnNnnn "iwb n-pit? 1 npi^m pN N>n n"mn npim mwn b\y n>Di3iown 

>yb o>-iinnn o>i>i-inn inw pib 


mwn >on n>£mioiNn b\y o'lwn o>mnn rwi-wb cm ri"mn inn rmnpy 
nynm n>b3P^-i nbii> byi wri /n rmnb riNbn nii>inn i>inn im>n <in by ; ri"n-in runm 
on^p ,onbiy£> >i-m onw o>uiinn rmnpyn by ; ri"mn runn nnt> m . 3 imy by bwnb 
.•>£mioiNn invi bip>\y >£> by irunn jin i^ynn pmi byi£> mwn ni\y jronn nwffi 
mmnn n\y>£>n pib n»mn b\y rpb-ii>bn n>£mioiNn n\y>£>n pi i\yjm m loin 

.ib\y rpvnpimn 
by bwnb nbn> byi otni nnyn jin mnNinn jiph^ nnmy n»mn runm mwb 
ii»mn b\y mnuiown n\y>£>n b\y -wpni Noinn m "rayn .p nwyb mi* byn imy 
b\y ~i\ypni . 4 o»i>oni£>n minn >pmb twn <in nmi inyT bip>\y >£> by ppmb inbii>i 
mint>n b\y nybin iipnn mwn b\y im>ni Noinn wn n"mn b\y mmnn n\y>£>n 
n"mn b\y npb-ii^bn nprpnn n\y>£>n b\y -wpni . 5 nnin>n rannn jin nminn n^nnn 
\ym>\y bib >min >Mn jronnn minra \yw\yn by mmnn nbun nboni Noinn wn 
•>3Pnn ^nnn pp^nn mbinb n\yyi m \ym>\y\y 71b mb^Pin r\pmr\ Nin n minra >£w>>b 
o«mn noiy rmt> m n>nn\y bn mwn ,n nbn mbin owb Nbi ,>3nnn ^pi^pn >n bDb 
Nin iwni mwn b\y inpni Noinn wn n"mn b\y mmwn n\y>£>n b\y -wpni . minn b\y 
; 8 n\y>N w -m inr>nb ~i\yp >bin inbn o>mwn >wn pobwn >m mw nmi* byi mw 

. 10- oib>n w >m , 9 nin> in ni) 
mmyn n\y>£>nn pi bun iw> iniw ^m"* >myn bwnnn b\y >\y>Nn bNn>Nb v>m 
riN^ .n^bii^bn rnif nn *>x\tvq pbn n> bv nmab ny*inn n pib n"mn n> by rwinnn 
Nin ; bvi£ii id^v 'pv b\ymi >n^ bwnn nbii> byi wn n"mn ri^nm mwn\y in bv\y inND 
riN 1b p>3vn "iwn 'n b\y iminf 1 mil b\y 'wid n>\yvDn inib>V£ii iniim? ; inbii> jin \y31n 

n .pni \ynn\ynb inw i»nn ^ni inw -pot? m np\yi3Nn pnibii> 
ri3iiiD minn\y nv>ipi N>n ib\y n>Di3iown n\y>£>n \yn>n n"mn b\y 11-11 n>\yN-i 
o> nD'ifD nT>nn ^ot^b-noj ; >b3P^-i pwi Jimn n nno iwni ; oiNn nno nswnb 
•>n»3>i ^n imn pirn wam Nin inw winn pp>nb iwpn bn nmab 71 . 12 >3nbvin 
p~ii 7N nbijnn minn nivnwn pn >i pu .njih^i o»\yi3Nn o»nn ^oi^n bi jin bbun 
ibN npivnwn in /n nn^Di nnriTO nppibN jipwdwd \y> nn\y ; n^ pirn own nnob 
.minn pni3 b\y i>onm non vmh ipv n^n own b\y irino nswnb twn mw Nb obwb 
ininv\y nN~i3i o»y>in >a> b\y n>aio ib>3n nunn bv \y-ii3ni inrif n n"mn m iwpni .■jwona 'V "^ji^-i" rmon mvovyot' .'n p-12 ^\y ''nvr>\yn" «i>vt7i 'v id ^v 3 

.'T1 a o->p-i£3ai 'n p-i£n 'v 12 ^v 4 
.'11 'n o->p-i£3a 'v 13 t>y 5 

.'^ p-|£31 'V 13 t>y 6 

.'T pt'nt' N1101 'V id ^v 7 

.'U p-|£31 'V "ID ^V 8 

.'n p-i£3i 'V id t>y 9 

.'> p-|£31 'V ID ^V 1 ° 
.'N p-|£3^ N1101 'V*T3 ^V " 

i7\y lion inoa lino i>N\y 1!? o>\yi7 \y .»n pia^ nuoi 'v >3n^vmi >D©>im\M ,>^i>ifi o^nJioi •rumt' 12 
.•>n->->3->a ->n->n ivypm "wvo ^ivy o'onovy n^Ni? im> o'nipn d^hoi tOt< n>uiw>n m^i^i 313 b\y <ppi ppm n\y><m nN ip>yi ,b»m mi£>t> 1 Nipon b\y o>n\y owimb <wm ,n£>p\yo 
nmm myowon jin vppo nid n\y bnpi nnon oy yno nio>y iny ri"mn .cimn 
ppm b\y o>mioni o»it> ion nmnon bN (o»»imn -imv) wfun ppm b\y nn>byn n'onnm 
ytn b\y nr>bi\yn nn^on n\y><m b\y owi>n o> n nnpn m\p\yb ^ono n»nm .<ppi 

. 13 b»nn b\y nroraon nn^om 
mouwwn n\y>fmi iwn T>pfm pnwo otnd mw nnm biwn nii>\yn by vmn 
b\y n^ouwwn mb>y£>n piw trpb t>nmo inN 01m .o»-ip>v owim >wo n»nm b\y 
>£>wn ; oiNn b\y miw nN p\ynb nnno nimnw ppio : nimn pib bNi\y>o otnd 
ii*>yi >ouwin pwi <mn\ynb bn> otnd n\y pwn nnnb im* nma n raw b\y >bn>inn 
>bn>inn 'DWiii nn>on b»N nno nid biwn .011 i\yi mr>n <in by n>pibNn nimn myowo 
,nnno rninn o>\y proo .mwnb biy£>bi ,1b no no pinb 1b ni\y£>No oind raw b\y 
,nimn jin o> pin oind ,n jiw >biwn n>bn>in raw p\ynb ,mion ppmb ypn mnab 
.JiniDi rpyio npn oipom y^n rrawi iwb nmyowoi n>\yi3Nm n>No*yn mmynni 
b\y mouwwn n\y>fmi mimn mion imon b\y mmwn jin ps)\yi nbN onub iwi 

.iwoni n"mri 
raw\y mnyn iwb .rninn b\y >btnimNn ~>mmr\ niwpnb t>nmo >wn oimn 
o>oyn mpm bi nN \yain n"mn ,nwt»biwn n>bn>in N>n oih Nin iwni otnti 
rninn m\y ppio .oiNb oown o»nn nN p\ynb p>foi ; mii-in >£> by *tdn bD ; ni"iiN3n 
•>33 by ^nnn iwpra m\y>n npbjp^inw n^p ; nbN o»n nwnb bN~i\y> >pibN n> by nniDD 
bD\yn by vmn . 14 obwn mnw b\y in^mpm pib 'n mm pi o>n»pn o>iwnn o>bimn 
iimi im np^n jidii in oiNb mmn pi npnn m ,p on ,-inm n"n~in no>\yi 
npinn n^>vi miannwn nN niNin nimbi bN~i\y>i oiNb nanwnn npbjp^in : npNnn 
nimnn nN ra^n nniNjn obwn mnw bbibi mmb nanwnn npbjp^in ib>Ni ; n>nmn 

- 1 n^ ppmb nimnn b\y ~>mm bbin iwpni bNi\y>i ^Pinn ppmb 
inbm bn> tpminn on^n nN pnb obw >ni bi b\y on^DND pi inwon n^inn 
nn bi nbbii mbmn iwnd ; o>3n^n bin o>nvn bi by bnn ^10 oawn nnnb n^n by m 
onw n>3b ; >vion oawnn b\y np^n n\y>fmi unn Nb ; n^^ ov .tpminn o»ni bibiw 
pnmipv n>3b mp nwbn n\y>£ira NbN ; p^ bin oipn bn o>bn won o>pm 
pN .mum nmn bi b\y ^ibip^oian wnbi pi o>bmn ^lon oawnn b\y o»bf irajwn 
poo pn3 '\yi3N i\ypn bN npn Nbb ^lon oawon b\y "o^bNiov o»wo mmb o>bii> Nbi >v ,minn ^n nnpm o-'-'uo-'t'-iiuJi o^i^-i o->n3ioa o-T^n naiu nvyant' o->->-nnTi nnipoa amio pni? 13 

jh pi£3 ^\y "nu->\yn nnipo" ^yto 

.o\y "nu'vyn m-iipo"H /n pi£n »D-TNn naiu» i^vtia 'v "p !?v 14 

irnoni D--U2W imo jO'-jn m^ot' vjui -jvyona 'V n"mn nu->\y ^\y nt'N o->oi->n ^\y o-'mnTi nnipot' 15 

.•o-nnn 'Jnon 314 p\ynb iwnnn p>t> m nwiwn nnbmi o>nyn mpm jin \yain ri"mn ,-imNi / oipmi 

17 .oy bi b\y nmrvn 11m >£> by nun tin 
Nin\y >£>i "n-iip ri" in ,n»mn n\p\yi >yion ofwnn b\y >-ip>vn T>p<mn my*Tb 
,*tdn i^n mmn pib bN~i\y>n otnd pi rpiwirm npnn nobin nid ,miN nuib nnn 
nunn >yion ofwnn ,D»m .n\y i^n n>btnmiNn n>\yuNn nr^Pinn pib rninn pn 
b\y n>w>b-iiv»ni rpiwirm mno pib rninn pi npnn nubwn b\y nwrmi nwnnn 
ppmb -inmn mn>n own mb^b ypi ,mmynb ,m i\ypni mmn b\y uny -ip>y .oiNn 
pxi .o»i>oni£>n nmrnynwrn nnnn nmiynwn npnn 7m *tn nimn >£> by nnnn 

.inpi o>Nnnn own Nin "N-nt? r\» 
>r\ mmi pnon >btnmiNn >\yiwn 1101 bN-i\y>n oi^n n>y t\h mwn N-nt? n 
oiNb 1b onmy nbN mpm m^n .mn non nN p\ynb nnyun 'n nn^m 11b nN npum 
nN p\ynb mn by mmn p -111 -npyb ib>£>N \ypmnn ,o*TNn .ppmm o> NbN i\y-i£D pi Nb 
p NbN onm nibnn imb \ybi£>n *n ipn mw nronn nym bip>\y\y yip ,mimn nmpbm 
>ipy mbin ib>3Ni nmwnn '3wn <in by ^yion ofwnn win t> 313 ind .mmn obiyi mi 
b\y nnnt>n mnwnn by ninra mnmown mbiwn mib>y£> ; oiNn b\y my7 bip>\y b\y 
pnyn "iwn 110m nn^n ny>T> bi it? NbN ipn n-hp w >yio ofwn mw .^yion ofwnn 
onnwnm >\yiwn oi£>>\yn b\y npi^op^np n niNb .ibi\y nnn nmnNi oiNb o>pibNn 
mnmown mib>y£>b n>n\yni ^lon oawnn nn^n ; mvi bip>\y bv o>v>£i\yDn o>i~in 
Nb ~i\y>ni non b\y o>it> n \ynb nmab napwn mvi n>3b\y oi^n nJiDNb nivnwn np>3VD 
; >vion ofwnn b\y i3imi m>n\yn N>n\y ^wiwn miif ,p bv .'n >pdi o> n!?n ppvi pi 
niPin <ini o>iP\y t> t> ib pn>3 Pby Hf > o> NbN mmn b\y nnbwi ^jwifj >bi pi Nb nwnwn 

.•>pinn ppmn nN p\ynb n^n bv o»i>o>n£in mmn ^fwnn 
.>vion o3\yni m^in nn^ mmn\y nwinb n w mb inpm iwn m bi -iiNb 
napwn mmn !w mpm paw ; >vion oawnn b\y mpp -nil m\y>£ini mv pi^n ; mvib 
b\y m\y>£in ip^ .nmnmn nnafi -111 obn\y nmmn niwnnn nnbmi tnd ^oid o~i^ 
nN iibn o"imn n\y pwb ypn im^i n^n o»»iom nvawn nN napwn n^ iwpni ii»mn 
t\h >nbi>p .^iipti pp>n njiinn inn bibin •►iib >PTOn pp>nb mmnm np>nNn ; nNi£nn 
n\y>£in i>if ihp nnnn ^lon oawnn mpp Jinw t> mbi£in ip^w N>>\y 'n b\y mj^o 
ii»mn b\y n prj n\y>£in ib>Ni ; bN~i\y> nnipm nrviw nPN pN\y >vion oawnn b\y np^n 
o>o£)\ynn n^p.^ nN nn^n f pw 'n n\y pwn Npm\y nwinb ^nwp^i .inpi nn>i\y npn 
o>pnnnn pim^fn bv inbn vtnn b\y npbiwn nn^nn n\y>£in nw ^bm o>pmm 

18 

b\y >yion oawnn n\y>£in b\y nnpnb ni£>t>i3 npnv . mmn mifm mmn n\y>£inb 
pi npnn N\ym m\y>fmb vp,n wim mmn obwi nmn 0-1^ b\y nm^i nobin mmn jh p-i£ja "•'vaun u£3\yon" ^yto >v .ni'iPTion hod ov id 
.'n p-i£ja "•'vaun u£3\yon" ^yto >v n"mn !?\y •'vaun o£j\y»n nwan !?v 17 
"rninn otnya ioipoi •'Viun uavyon ^\y vaw i^vcia 'v rnina --viun uawon nniN frN nuvui am iint> 18 

.a piaa 315 pnn *T\ynro uitow (vm) kvi Nmibm Nim o>o£iw msn ,o>y>T msn ,>)nnn pp>nn 

.o\y 
o»b3P^-i tpvm nbyi obiy nspwro o>ininri ,rv'mri niwnm nbN nmt» i^b 
■py tnrvi nnbip>o-i£i mm ipn mvyaNnn n>ni>n n>n\yn o> rron ri"mn ,o»btnioiNi 
b\y innri ,rp\yNi .iniwnm o>ip nmn i^nnn ri"mn b\y •nbip^isn vmn .10 mm!? 11 
on^n nm^o ottoi^ jin nmynn nmiw>nm npmiinn ; np>ibiD>f an mi>t> n ri"mri 
mbyi nm>t> mnym Nb >yion ofwnbi otnd nnob v rvnnb imN nb>iin otn >n b\y 
im>T bip>\y rmt> m pi won b\y >io>i n>b nwin mnim> mvwfjrD n^n ,o»i>oni£> o>3in 
tin nit? fin i3>n>i\y jtp^niwn ind nnrrmn .imnm im> 71m >nn 011 i\yi otn b\y 
13>d rpmynwn rpwiw rpnuiowb Tron >Mn pn>£ibi o>3w o>3p>vnw>n b\y oirnnny 
npi-i\y£iNri <pt> pN jin onjotri ; o>b>i>Dn onmnn jin np£>t> nn n^ina muni myno>ri 
19 .imNmy nN n^nb bjnt>n otnd om pi iwn ,mnn Nbb otn >3£>n nmysri 
-prm nid nnbip^vnan mi^nnn rni>\yn jin o-^ynn rv'mn num <it>u ip 
nbip>vn£>ri n^pn iwni ; >\yninn nbip>vn£>ri bN vwainn >btmoiNri p *pirm >ni\ynn 
rvmn no>\yi ribiy m bun .vwainn >btmoiNri b\y pw *pnn trw mrv p b\y >i!t>ji rmnn 
p >i!t>ji n>d ^nnn pp>ni oy bi b\y nmrvn "pin : ipni 111 odd trw .onwpn nmi 
oi>nn ,obiy >pibN : rppibNn nibsnnn nid <p 13 i\ypn .^f nowri >yion ofwnn b\y mrv 
pwn Nin ,!wi\y> >pibN n3iDnn mn' pi nbsnn ^'nni 'n b\y -mpi o\y£nnni ^bf-ii^jiNn 
n>id inw win ; ">pibNn nn^ri" nii>\yn jin -i>D^nb >ini ind .bN~i\y>i nbsnn o>pi!wri ii\y 
b\y ^pibND pjvn oyi dj^wd ov nntn nid iniNi ; bN~i\y>i o>pibNn nibsnnb ~i\ypi rv'mn 
.bN~i\y> b\y rninn ^m o>b>nnn 'n b\y onnpnn o>3£iri jin noidw ^"nn 
; nii-inn nii>f3 b\y mapriwri n>\yi3N nvain bDi rwnn ; iWN-in 'niwnnn ipn 

; bbDn b\y Jimn' nibsnriD o-iari jin \y31nn ^jwd niwnnn ip ibw .id-it ^d^wddi o»»iom 
onun nN pi ^^bop^a ^t? p nb rniN nvw "i£if 1 innri inpnn ; nbipn nv£)\yn jin ^p\yn 
p *pyn ipmi ibn nnwn notrii o>ibv^n o>ipn >3\y .^p^P tt^n-idi p»n b\y 
bN rn^^ n\y>> rwynb px ^-iiot^n-^rnip^in ipb oNnni .•nbip>vn£>n bN ^bf-ii^jwri 
n>~i\y£)N o»bf-ii>3iNni cpobmnn o>D~ivb n\y>>ni ; ^ion oawnn pjo ; >bf-ii>3iNn 111-in 
o>3£i ribsn -nbipnr-ifjri rnpnn ^jwd ipb oNnni .rmru mnn b\y nbip^-ian ivwri rn 
rnpn bD nnw ; ~inN oipn own onnsnD p^\y nnNm non ; o>pibNn b\y o>-ip>i o>mn' 
nobii rnpnn nw nii>\yn ,n n:r>\yn mio n >£) bv\y p£>t> pN .^iin^ 13>d ^bf-ii^jiNn b\y 

.nbuf ov bN~i\y>i inpni 
nm w 7N ,(11111 n>n>3£) mTob ribvi n>d rr'nin b\y n n^o^-n^n^i npn^o 
D33D rr'nin ,iuh ihd .riNiwri rib o^wnwnri niwnnri >ip >3\yi pnwb nnnn nbbmn N>n 
imnri »nb o>t> rvnnn ^un pp>n b\y o>3inri ,o3nw ,o"imri niv .m^ im o"imn m .'T p-|£31 'V id t>y 20 316 mi>t> 3 •>£> by mmn nn^n nN ib>£>N -inid o»»iom ,p by .on i\ypn »ibn ,\yuN >n b\y 
mbuin byn nt> i3\y \y£on pp>n mn o»»iom b\y >n>£Nn *pyn ipm in .oipnm pi^n 
nN pno ri"mn ,<pjin pp>n bN \y£on pp>nn 7-iyn ipm nN io>t> rn .otnd b\y i»n mi>t> 3 
,o\y n^d3 -pyn onw ; ri"mn p on p*m .otnd b\y o»\yninn o»nn inm 71m pim> -pyn 
by bipnn >nbi Nin no i^nn in .maina mi>t> 3 rmt> m pi nnwjinbi n\y>£>nb pn>3 Nin 
mupbyn nbn rmron ib\y riyn nnw>n nN uumn n>n Nin nnw ,o"imn nmin nym 

.ranwnn ininn by >n^n biwn b\y 
obiyn >pibN b\y mn^ nipn bN-i\y>i nwib y>*n u>n ^bip-^'Tinn ipn ,>)\y t^d 
■p Kb .inN >io>i bi by p>by Nin\y obnmn "pyn b\y <im >io>i NbN ,>yion ofwnn b\y in 
•>33 nN mn^ pwi nb>nn vnan bN nwan) >nbin npbun pi iiynn nN ^dnd Nin .n»nin 
b\y *py Jiii)7> o>33 n>bN-i\y>n mmrvi nNn in ,nbipn p nim dniwd oy ,nr>bnn 
Jinui nmyb bN-i\y> nimb nupby omin v rv>n ri"mn o\yi n£> .Jimyba Nb in mpibNn 
npm bN >yion ofwnn p iiynb y>m on ; ino>\y b\y np>jnbn in b\y i-ip>yi in .o>m>n 
oiN\y >£id jnpnri vnab oi^y -py ntm^n ,bN-i\y> >pibN bN obiyn >pibNn oni ,nimn 
>£iD ,niiTN .inNn vnan b\y nupby myv Nbb in ,nbn nwiwn nmyb inN otn idin 
bN-i\y> >n nN iNnbi o»\yi3N bbD o>bDi rninn npm nN \y13nb -mm Niri ; b>vb ^nwnnw 
nnari "jm nNn n^ iip^nb v>>nb obiyn nmiN ^^dnd!? b>ipm o^n>p iip>n bv o>bn^D 

.nvnn n^iiri 
o>bDb o> NbN n>bf-ii>3iNri rmwnwDb pi iwp 13>n rnmn b\y ~>mmr\ "iwpnri 
•>bin nN^ 7N n>of ^nn n-nt> nn p onDnnn o>\yym nN ^dnd ri"mri .nnnrib o»v»ii:riri 
obw b\y uriJDD mn 13>n bN~i\y> ov .bN~i\y> ^m bD\yn i>p£)n b\y ipnwi in iinm viwb 
nN>D ; o>nvri bD b^D Pbv o>bn o»b3P^"iri o>bDm npw>b-iio3ri nii^TOn inw NbN 
; >niD 'onn ; o>ninnri bDi nmiNri nmvb bN~i\y> b\y nimn^n ; nN^ ovi .n'oin^nn mif nb 
nN^ .mv >n by b>on pN 'n\y nnia^bi nnppb n>boion nn^nnb n^N-11 7-iv jnp> n>d 
nn^nnb twn ninw n^N n>bN-i\y>n np-ibip>o-i£)b n n>boio nn^nn iwnd 

. 21 nb\y ^oifj rnpn rmrin NbN n>\yi3N bbDn npbf-ii>3iNb 
rrmri no>\yi io>n nNomn >-ibip">o-i£jr) yab ^bf-ii^jiNn pi n n>3i-ipv npn 
; V'in-iri nnpvi .n>bN-i\y>ri o>o£iw ni^n pib n>bf-ii>3iNri o>3>i rn^n pi npnri N\ym 
p3>n n3 m nun nN nbbn n ni^n pab im ^nn \yi-i>£i o^n rn^n nN ii»mn wian 
mm pnn ^ab mnab >d n"mn vnp o»amii nnpvi .^nnn pp>nn nN ip\y> iwn nnt? m 
; n3m in> nm>n >n\y <p*n ii»mn .n>pibN mbsnn Nbb oiNn b\y to\y bv nt> v inn n m^n 
n n\y>£ini >! p>^b \y> .^lon ofwnn nbmm nnbmm >\yi3Nn bi\yi o>y>7 rn^n ^m -npn 
o>3n n^n\y N>n rapt? nn .o"imn b\y 11-11 •>i>\ynn >bio3N ipv> n b\y mvib ii»mn ppi 
. 22 iitt >£> bv inN bi ; >vion ofwnn ^m ow»i obwn ^ni bi b\y onmmn nN n3>VD .n pi£3a 'v onTii-iipoi n"mn ^\y nt'N D->DtTion ^dh ^v 21 
.a p-i£3i "o^n m^oi •won uavyon" i^vtn 'v id t>v 22 317 \yain n»mn ,o>£3tn3 onrw o>3Wn-ii >''\y~i nnpyi "t'tt bbin ramnb v 313 120 
.o>3n msm onun ipy o>u.n >pm <ipmi rmnn mm b\y >io>n t'tt bbin <ipm jin 
~inp iiv -inwni bwn pN byi -i^bn poin ~it»N im o> n rmvna ^d>n ri"mn ~inN\y -im 
oniirn ii\y i^nb t'tt bbin <ipm jin b>um ri"mri .o>£3tn3 o>mn nm nnw i^d>n 
T^b ,nbN o>p>f ^nDbn ,p~ipy ib>£3Ni ,pi -imt> 13>nw 711 mbmn tin ronoi ,nbm 
ri"mn\y onnbn ,o»Tirr> o>3<3 onTonb o>y>i3n P3im t'tt bbn \yin>\yn n"mri nwcn 
m NbN Jinwn rannn iwyb >\ynn >bi -n^b run by Nb T'tt nmN ino>\y tin \yi>> 
m^m o>3n m^n nnw mv^wb <pi3 pm np^bi ,>yion ofwm mmn mm jin o>binb 

.0>0£3W 

N\yi3i mv^wb omwm o>\yin piin>t> nb>n T'TTb y>i3i n"mri b\y ino>\y ,pNi 
,o>3n msm ro >3i mm b\y <pp>\y NbN 13>n t'tt bbin <p?m\y nny .o>3n m^n mynwn 
m^n b\y nmynwn -iw>ib o> o»o3Hb-i T'tt bbin <ipmi o>pt> iyn nibm nun b\y o>>m 
; inND mm ni3 ,>\yuNn Tii^n b\y >io>n t'tt bbin tin \yain\y iwn cm o»p .o>3n 
np>t> 31 uipy nnpyi >o33>nn TJim wivrm b^N n3WN-ib Nomn m cm .•onnn pp>ni 
nn\y tind ,~if3it> onnn on>3>ii omwm o>m o>3nnN mm bbn -inp -inwni ,N»Krm 

.b>yb -mmn bwn pNi 
01m ^dndi Tbnn b\y >\y>Nn inn by t'tt jin o>n>n\ynri omvrn tin nnn n"mri 
ni>D -iwb t'tt bbDn ipD bN~i\y>i <ipin nbipb Tovmri pirn pm bD iimb wpinn n^ ot\ 
p rpmunvyn nK-i\yn inw ^n rcmn n^ "iwprii .^nnn iip^nn nwnb ii\y nbvinn 
bbDn ,p bv .o"imn nuni bNiwm o>nvi 7bnn ofwn pi nn»pri n>3Tipvri nbipriri 
by Tobn o> NbN n"mri nvpan >a by ^vion oawni rninri rnin tin iwnd pi Nb i"TT 
b\y ornin m t> jiwto d nii>f 31 nvun n manw .nmiNb bN~i\y> pi n>3Tipv manw 
»n iin bN cmbnm ; niniNri b\y o>3>i m^n rmon o>ppn3n o>pm b\y <ipim ommn 
npm ; ^iori of3\ynn pi ^npyn on>n jin o>DNin nbN o>-in\y pm .nn'>3f3 omn'n 

.ri"mri no>\y >a bv rnnwri mpini rninri 
o>3n m^n b\y >ninn ninpnnari \y11bri N>n n>bN-i\y>n o>of3W m^n 
bi .b>vb o>3n m^nb wrpab nom im ^nn wiT'fi n rn^n \ynaa n"mri .n^bf-ii^iNn 
pinb \y> .n rn^ni mnN w n ttti o>bbi3 bN~i\y>i •onnn pp>nn b\y npbmrn o>i-i^n 
ny ,n>\yan "in td inwsn^ Nb ibnn m^n oppb o>^in3n cpwnrw mvnp "iiNb n mn>n 
^DNnri ip^ nN -i>ivrib N>n ind rr'niri nn>n ^nvib .obw b\y i>ri3D ^u^wi riNii3ri \yn>n 
nPWDwn b\y pn ipm mirin iwn o>of3W m^n b\y nrnn bN o»3>Ton nunfru 

.nnfib -mm n"nm pnw\y npm npwnwn b\y pm npoipim 
nN nn^vnri rin-iN niit> n bv norano o>of3W m^nb n"mri b\y n>3>Ton mi3\y-if3 
n>i npunf Tit? •> bv n>\y^3 n nn^vn .^^to Toim -ip>vi \yf3n3\y •>n»3>i ^n^n bripri nunf 
niw bv n^ "iwprii innt? n n"mri ; p im .o>of3W m^n b\y n^nw-i rimbw niinnri pin .a p-i£3i 'v n3>t KTii^bm k)h ^Dn nnw n>nnipoi n"mn nu>\yi p>T^ : 318 omr> irvw tw> >s«jid mt>n b\y mpmn mnmn mpnn jin o>\y>nnn nmpn b\y mm 
mnm mpni o>y>£nn mx o>>\ym .•onnn iip^nn pib o>o£iw m^n pi mm npn 
,ua\ytti on?a\ytt ; t3>oai\y : onn pbn n!w .o>mnNb *nn rinbrm p ommn nmpm 
5nj»n ; >jn»n yi^Jiri ,o>jm Nin ,b''nm tinman imsttti ,ytrp JiPi*\yfi imsttti 
t\h o>bbiD ibN mpn o>\y>nnn o>mnn .nnrm jronttfi ai\y> ,n>itt>ifi pinti ; >jn»n 
,yimn ,>biv»N ipy> n ,o"imn ,ivnn ,ytn ,yiN> o>p >3 n ,rmw nppra rinbrm >mn 
m^n nN w-pfw o>mn mt>n by i*o tdjito rv'mn ,<iimb .run mit> onnn ,N»mn 
24 .Tmn m>bN m "ppnn mt> ,o"imn p>D \y-ii3D pwi im >pto wn'fj o>o£iw 
by nm^on ti rmnb nii>mn mw^nn ino>\y jin ri"mn nm nbN nmt» by 
ob>nn mwn\y ,N>n >ruyo .nwynbi mbnb jpwun n>£mioiN b\y bNn>N oy n>mi*n 
•>b3P^~i -ii^>d p*m imy \yi£>n> n»mn win b\y n>mmpyi n>my jin rpmyn ui\y>£im 
mmm m mw b\y rpmyn in\y>£m .rpbm^b rpvnpimn rnit>nn iv^m >£miowi 
minn >aiN rmnn b\y nrmm? -npn (i minri b\y nmnn (n : o-ow o-a-o-in nyiiNn 
o> -]H ,-mpi pmym ^mnnn nid iwn-id loinn .minn •onnn imnn >31k en na byi\y 
bunnn Nirro ,vnnNn i^o-inn .nwynb riDbn n^bm^b n^uiuw nib^ysn -mm pnnnn 
Nim ; ri"mn npim mwb nnmn n>£mioiN v irvb np^yn piT>*n o> nid ,-inra ^wm 

.1b o>mip\y o>i>mnn inw by win hk t^w 
.otnd nnub npun ,nnnran nmbJin mnpiynwn bv ; nbiD rninn rnnn ; -iidnd 
o>f-io3>N o>rn\yn\y nbND w o»nnnw o>pmb Nb it? nnn minb it? nnnn otn ,p by 
o»pi!w o>3Dn o> o>n»p ,td3 .nnwn nnm^n imnn wnbi ib\y innob NbN ; 2 1b o>-n 
•>bin bN~i\y> rnin b\y mnin>n jin o>n>^vn nbN 7N .^Pin pwi opinb pN\y muii 
irnim min <r>f m non b"Nn .cptio o»nb n>\yi3N bbin na^wn b\y mpn nnpni viwb 
; nii^nn b\y "onvo im opjv nno» ii»mn ■>£)! ni3iDnn ; ibN npivnwnb -i\y£>Nn ipn ^n 

. 26 otn b\y r\->vv ^b-nojm n^bjp^-in innob twn unvb 
-npn Nin n"mn mnm mwn b\y n>Di3ioiNn n>D^n in\y>£im ~>wr\ Minn 
nnN ?'n rnin rmt> m Npm inno jin p\ynb i>mn bN~i\y>i oi^n vnn .rninn niinf 
mm .nnin jin o»pb mmn N>n n"n~in >£) by >vion oawnn p nwii3n npyion rimnn 
nmn b\y ^vion nnn .^wain pwi on>bv nnw o>bipn nmb o^fjnwn iwnd pi nbn n 
Jin riapwD 'n mib n»^b bN~i\y>n oi^n mm ow ,p bv .rninn b\y rmnf n -npn Nin 
Jin wiari' bN~i\y>i oiN bi\y >wn ; >vion ofwnn V113 rann iwn n>\yi3Nn nym b\y nnn 

.n^am mmi *pn nn^nn biv jin nwud imy 
mwn b\y n>ni3ioiNn n>n^n in\y>£>m nb^n o>i>mnn >3\y b\y cmnrm ^n bv 
; 1WN-i 01m mn£>b ; minn pin .mp>vi n>ipn N>n\y ni-i->n o>v>^d on>3\y ; n"mn runm p-i£ja /'^non imam o->u£3W imo ^viun uavyori" i^vcia 'v n"mn nu->\y ^n onpm nt'N m-iip»a im^ 24 

.a 
.1.4 <)->yv ,DP^-a* ,-T3^u-iipi t7Wj ^Jp^aionn optni^n ^\y D->\yj-Tna t'vyot' 'v 25 

.'n p-i£ja "rninn mno" ^yto 'v id ^v 26 319 nrw o>3\y >£ibN >wb nwmnn m n>im nimn montw n>\y£>mn nnim ,ym) *m mn 
ri"mn ninm mwn b\y n>myn m\y>fm b\y ^bwn i^o-inn ,nm nmyb .rnanb nm^o 
«p .na byi\y rninn b\y nnbiys >:rm nnmn jin mmn Nim ; n>b>b\y mim inr> y^n 
riN noid oind ind .n>b-i:r>b mnmow b\y nn rmn n£> byi\y nimiw n>\yuNn mb^fn 
:m>yi o> NbN ; -iidd m mi^n Nin\y nn jin own ^uaniNn um\y >ib>n pi Nb mrim 
b\y >Nmym >\yiwn m^n bip>\y .pundi mr>\y>N jin <ip\yn\y pwi mw o>i»nnn o>3Dnn 
rn>f nb won ^m ,»N-iit> » iron wn mw ,11 n^n rv'mrw ty nmn dd nimi pv iyn 
n'mnn mnr>t>n wn to byi\y rninn b\y -mm riniDb nmn .inb inn na byi\y rnmn 
b\y i»nni im btom n^^Nnn na byi\y rnmn nm bD oy .nmy ii»mn b\y n>vnpim 
mif nnni wnnnn "^miNn" urn >d nb>n\y >n pi .in inn nt> nw nbiys •o-m o>3Dn 
i>d"id o> ,p by .nmrn nnm b\y nn nf>m iinn iw p bvi ,ind pun pb iwn" nbNb 

2 .n"mn b\y n^ii^n mnmown n\y><m ib mN m 
my*n\y wvq Nin "minn imnn" .minn imnn Nin ;i)'iiii i-o-inb wm nnyi 
niwm nn^pnnn ^nnn ppmn nnob n>\yuN np>pn b\y imn omnn nN iNnb no 
onifn p^o ^b^fmi nii'^n ,'mwn ufwnn •oa by nwifu m omni np>pnn .mmn 
P>d pnim >)HQ->ni^ yoy >byi -iit»N >mnni n^mn nniynn <ini ,o»bbo omii>* 
o>obnn ,om o>£ii> b\y onm \y>\y nobnn mio m bnpn .nmiDi nrwD ,npi^ ,jiwn 
nn^nb ib>3N obnm npn ^n nbN o>nmni ppmb ; mb>npn ^fnab ivi o>DDn "pi 
<1N bv ; n"n"in b\y nmn>n n^inn inni .^^TOn iip>nb n^nro n np>pn iwnd Nn^-iwi 
ni»nnn np>pnn b\y nbiD bD ; on»n 'nmn bDi nDbnn nN i-in\y> bN~i\y> bD\y ^Db mii^inn 
yjiun bDi jd ipv .•►PTOn imon Jiiwrn y^uin >nmn •►o-ipiDin o>ppmnn n>i b\y 
b\y ^nuioiNn onyi bip>\y bm inivn 111 \>h ,Jimn'n ninan b\y o>i»nnn nnif nb 

.•>3>inn iipmb ^m3bi ^wib iwni n^nnn b\y o>-ini3n n>pn3D 
\>h ,p idd .>inan imori b\y miT>Dbi mn^wn nN no>bin n»mn no>\y\y pat? px 
b\y miDDf \?yw\ mbmn nibn> nN i>mnb o>oi3n o>mnn mo>\y nN ^dnd Nm\y pat? 
o->3wn-i pi T\yx>yx> o>d>d bnpnn p ^nvib nmn n»mn no>\y pN ; n^^ nnnb .n^ mm 
nnn^wi npnw ixn Nbi np>pnn niDDf nbmn mbn> ihd h 1 ? ; >o-inn oi^n p o>3i-inNi 
niDDfn nPdw n>3b\y n'owian mnin o>\y nN~i3 7\ynni .omy mmn ^pm bm bN 
inp ^w o»bw >d on ,onm pDin>f bv N>n ^n nim?) imn ovb T»\y n^ omni 

28 .miDDf pnivi >3nnn imon nbmn nnwb o>n>if n o>oi>ni 
oini tow m nn^Ni n"n~in >£) by n-nt> nn b\y o>i->d-id *>w iuhd wim imnn 
nmf>b nw n>*>3£> mmn n^ mini oi^n mb>V£) ; inN i^n .P\y mnmown n\y>£in 
inpi Jinwn o>D-iin nN bpw oi^n .oiNn b\y n>Nmyn mvn o>3inon wion oawnn .'H p-i£ja »n£3 ^vivy rninn" fpyto »v -jd ^v 27 

p-fr .'N p-i£ja "•'Jnon anion" ^yto 'v rninn >amn iMvyt' icn^i ^non anion ^\y vow t>y ^a im^ 28 

nfriaja yin^ .'t p-12 ^\y iw^in p^na 'v ^Ni\y> runoa ^non anion tin o»«d n"mn ia\y pwn nnw 

•>vaun O2\yon pa -na->nn rmpji o->u£3W m^o" i^vcia 'v ia\y np'pnn maoc poivi •onon anion nt'inn 

.a pi£ja "-onon amom o->u£3W m^o ^vaun rawon" i^vcai "--Jiinn ^non imam 320 <1N1 Nin >N\y-i myib nm mpn^n nn^ton on ,-iidni .•onnn ppmn npbm nN p\ynb 
byi£> •onnn imm >\yiiNn ppmnn ,nm w m 11 in .mmn >mb iwn ppmb i»n 
.myi bip>\y >£) by n>mnn muob biy£>b otnd nN ni^nn nmy rninn .rninn 1* <ipmn 
uon *tn .otnd b\y muob mum nbn nimnw b>yb rninn nmn >iJb inmn 111 
npin inton m o> NbN >yion ofwm pnon >ibpi uon pi ipn mmn nmn iwpni 
prion mm non mbnm mp mm o>mni*£) -onnn imon nibii> ,nm nmyb .oiNn 
mm .^lon ofwm o>bibin o>N\yun onwb pi wnid bum >mnn imnn .nbn mini 
; mvi bip>\y >£) by >mnn ppmb bwib oiNn nN *pnon mmn >mnn imon :m Nin 
b\y myi bip>\y >£> by nuunn >mnn ppmb mnon npbmn NbN ii>n >yion ofwnm 
nin by o»i>oni£>n rnuin >mb hpii ib>£>N ppmb oiNn nN nimtm mmiiwi .oiNn 
npbm b\y o^m^n pbn miN ><ib biyfib miN mum nwynb N>n ^ibj n>mn n>bm p\ynb 
•>£) by >yion ofwm mbibi rnuin b\y ibN npbm .muioiN pwi pinb bptm Nin\y rnuin 
in ^mrm imm oiNn nib>y£> nN mninn npbmn ,p by .m win b\y nTnnn o*y 
.otn Nin iwni otn bi b\y npyion npbmn o> in nm oy in ,pnum nrmm 
nmmoiN nnnn mmn >mb hpii <ini myi bip>\y >£> by >\yuNn ppmnn mb>y£> 
by win hn maw >mnn imon b\y n nmmoiN .npnun n>b>b\y nrpn ^'bii^b 
Nb n>o-ipiDi n>ninn nmm mwn .o>niipn o>i>D-inn n\yib\y b\y n^bii^bn nivnwnn 
onmt>n nN <ip\yn mmn niDDf -iipn\yi muob muDD nbiD mmn nmn\y viv pi 
mmi nb>V£in miannwn mv^DNi ni^nyn nuni nmvnwnwi pmiN miN b\y n>\y£iinn 
nnnw\y nin-iii i^nn nmnn iip>n\y N>n n^inin mvn nf>m\y o> vtp Nin ; n£> byi\y 
.mvi bip>\yb oNnni biV3b mw nD>nf n mmn ; mmn b\y o»:r>oni£m n^inb npn 
n^n ^nmn ^nnn imm Npm oi^n b\y n>b>b\yn nn^nn oip>m ^May ippd \y> 
•>bip^-in ^nnn iipmn : own miv mmi o>nnon uon ">y\v ~>w pi n»mn mmn iiNb 
•>i>TOn 1101 iinn iwnd .mmn b\y novo mi npiv nnfi ninpnn nmm nivn\ynni 
mipn 7m n>voi >it> >i i»nn imn nn^f n nmnn iip>n\y Nin ^ibs .n^b^bwn nn^nn nN> 
IN .niiiin n>nn u^>vi mi£inn\yni mmn npbm nN pin oiNn ind .ninnn n>bi\y 
ni£i^b \y> 1^1 .Npm mipnn nn^nn nN> mmn nn^n b\y "oi>iv nnt? 1 onvo iwb vpii 
im bv mvi >£> bv oi^vb mmn >hji npiynwm npbm nN ipmvb pin ipnw otnd 
In .nii\y-i£iii ii^>vi won b\y <inw \yn\yn oidin oiNn ,m bvi\y mmn b\y ~i\ypni ?nnNn 
yn ^ipb pi tpmnn o>"n^n >! n>oinb n>wv nwnpnn nmf nn n> bv n^ "pbnn n>nn 
oiNn b\y n^bm^bn n>nnioiNn nN mm ii»mn .o»n\y nt oin i>Dbn n> bv iyw» Nb 

.o>Nnnn mmn iwpnb 
1nidi mmn >imn inwi mw ^non imnn .inN bin ; ibN nunin <in bv ; nnN 
p by .nbNi nbN o>^ivi ^^b^bwm mipnn vnpn>n pi ; oiNn b\y mnt? n n>ibpn muo\y 
imnn mw m mmn ^mi n>\yiiN nmvnn obiyb : poibnb mma nPN\y jiwjii m\y> 
in -i>\y> piNi v>£)\yn u>N\y pnni\y piv ib pN .hip nnnf in npivnwm o> ym ^nnn 
nmmoiNn nN idwdw npifiny no nvip mmn nN^ w in^ .-m^m nf >Ni\y y>w by <r>pv 321 •>N\y~i otnd t>n .mmn ivwn n> by win npnb i»n >Pinn ppmn .otnd b\y n>bn>bn 
oil .n>Pin w nntnn mnnm npnin bpibp i^nb nmmn npinn minion i\y£>Nb 
n> by nvipj rninn b\y o»i>oni£>n n>Pi by nTnwb >pinn imnn npbm nwn nmnp 
~iN\y oy i\yp >pinn ppmb mmnnw 72b jni >nhih mnnn mra pN\y p>by ibn 

.pi> pinnw Tin rninn b\y nppin Nbn nmpiynwn 
ipni 111 rtv mown bin bN nbip>vn£>n b\y my nN o>*ynb n»mn nmnb mro 
nmbipnna mmm my^nNi o»pnn NbN >bNiop >btnioiN ipn >yion ofwnnw 
>myn mbiy ypi by pi juhd >pinn imnn jidoqi own b\y n^mown mib>y£> .numi 
mm nN <ip\yn mmb pohon mmn oyn »ni >yion ofwnn b\y >\ynmn wnbn .mnmm 
\yn>n -nil mutpn-nmi n\y>fm p*n n"mn mn iwpni .mm pwi nimn bNi\y> 
nmn^n \yn>n nyi bNi\y> by bnn >pibNn mn'iii bNi\y>i npiwn n^iwn ,ni>m7n 
<p v n b\y mw nywm innnn on^nbN nibwn n n\y><m 29 .bNi\y> ^ini n>bNi\y>n 
ni>n >DDn b\y nnpy o> ni \y>\y n^ip ; 30 b"nnDi ; pip n">N-in b\y o>\ypT oy ^bop^a 

. 3 V* 
pi Nb bNi\y> ^ini bNi\y> mm >£> by >nn bNi\y> oy nN p^n n»mn nbN onin 
b\y nnwnp .n>nni n>biPo m>rv ^irmn nwo NbN mnn nn^nb o^jdnj b\y nb>npi 
nunn oyn »n Mbn NbN nn^m onipnn o>\yynb nbipn nPN \ynp >ip o>mi mbnn 
b\y nib p>mc >ion t>»P3 n"mn .nyi nm .bNi\y> nmnn nirmnn nwnpn Jiwnn pbn 
nN np>£iNDn n>ni3ioiNn mb>V£in nN Nbn pwi \yipb n^n by Npm n n>of>n n\y>£in 
bN~i\y> nmfm ; n\y^3 mmn ^ab >i mmn p 111 m>pv ow nn pn» ^Pinn imnn 
nmm nivnwnn ip^ nN raan n"mn . 32 "Nin in Nnmwi bN~i\y>i n"np N>n mm 
n\y >ninn omnn bN Npm mo>\y b\y o»b"nnni o»bipn o>i>i-inn p nbwn ninpnn 
non b\y ^-ibip^o-ifj ^bNiw^ \y11b nunnn n>Pin npm \yn>n b"Nn 1^1 Niif n 1^ o>ibo^n 
."mmn ^Pinn imnn \yn>p" n^ ibnn ni3ib >nv^n .'boii'iiNn >\yi3Nn 
pim> nmmn mpm >mw b\y mm^n n>ni3ioiNn nN pvn n"mn ,111 b\y i£Hf 
o»nm o>bN>i>Nm o>myn i^n o> NbN nibnn nmpn i^n pi Nb mm b\y nnbw imi 
\y31n mimn 'n nn^m pun bNi\y>n oiNn ; n"mn no>\y >£i bv .bNi\y> •oidn >Dib\y b\y 
n^n bv nPNmym npbiwn pnibii> Nibn nN b>y£>m obwn mn n> bv nn^n m^v nN 
mb>V£i .ppvi o>Ni3n o>v^DNn ■>£> bv ipwnbi ^Pinn i^n>p pp>nb ^wim ^m^n mn 111b 
^bmi^wni ^bjp^in ^lon ofwnn pib bNi\y> mm b\y >bipcn n^im pi m\yp^n ,n 
IN .tppibN nmn3i nwiip n£H£)N N>n omm p bvi mmn myi^pn inw pi nimwn 
b\y ^Pinn ppmn nwn nN mwaNnn n>\yi3Nn n>ni3ioiNn b\y nnwyn nmmn mynwnn 
onbn ; p bv .bNi\y> ^ini ^pid ^u o>nnn o^im^n iwnd NbN nbmn nPN o>3m nibnn .'t p-i£ja 'v n"mn nvr>\ya nt'N onwio ^v am )Vi^ 29 

.'i pi£3a "nu->\yn m-iip»" i^vcia 'v n"mn ^\y frN nwant' nnipoD t"'nm rnw nvvy ,innn ^v 30 

.DiD->on -j\y»nii 'n pioa "nu->\yn nnipo" ^yto 'v nt'N o->oDn pa^ n"mn pa npnn ^v 31 

.n pi£3a 'v n"mn ^\y rtm onat ^\y n^o mn>3^ 32 322 nrpmn nmpnn inN wri ri"mn b\y jpb-mbri imrmiuiNn n\y>£ini oysnri >mm •onnn 
.impni bn nwmnn !wi\y> ^-ini nmrpri jpniNbn rpnnb npnnn 

b>y£>nb niDDf n twits m -i\ypm\y ,ny>TOri mint>ri rv&v n\y>£>n nn>if n riT>m 
-inN in m >min mm rmt> m pi pn>n ,o*TNri by otnti b\y yi-nn no jin >£w>>b pwi 
on >yb niNinw mnuioiNn nwonn >non pwi nyiu N>m oo-m nmt>n jin pynn 
<p^o ,omy by bwnb o>bjot> n otn >n\y onno ,>my bwnn b\y bN>r>Nb wnid oo>inn un 
o\y -nil ,no\y bwnn mnNirm rn>m b\y mw bbon >my bwnn b\y mN>*nb oo»nnn 
•>n \y> .nn mmnnn tm Norv o»myn o>b\ymn b!o b\y orom? n by t> t> nn ipnw pob\y 
*pyi n>\yi3Nn mnuioiNn b\y >wid n>vnpimn pib mnuioiNn pi npnn jin \y£nn\y 
-i\y£iNb -mm b>y>n >bin Nin no pob\y nob jronbyin npm nm \y31n\y >n \y>i ,imy >oi 
33 .ri"mn no>\yi o>n»p nbNn o>\yyT >w\y riBi) .o>mwn bbi b\y >b3Pini >my bwnn 
ri"mn b\y n nwonb t> n>nn >3N .o»mp>b pobwi nom? b\y nwon p on ipoi 
otn >n n\y ,pn bbm nbiy n^N nom? n nbN\y mbiy rmt> m o »mmn" b\y -wpni 
mint? b\y mN>^m NbN ,10 mint? pob in>3 7^0 in n>£w>>b nom? \y> on o>bNW 
o>mnn n> by nnnn bn nbysmw 10 ,bN~i\yo jppto nom? \y>\y -mi .o^iru mom 
nbN\yn .oipn\o 10 nont> b\y mpm n>nn nwinn nmmn mnnnw -inn ; nP>nprn 
pi np>^ri ~iiNb .710 nPwnn inm n nnnf b\y rmpn inn N>n ,p on ; ri"mri -iiiv 
p bvi niintri byi nid ovn :\yN~in mm iniwn ^o-ipinin pobwn pib n^iJioiNn 
minri jin bipn ibn ovriw rmiyri b\y n^p bvw n^ri n niN>^n .n^iin^n njnni pinn 
bbw mn ~inN i^n bi ^^o-ipimb mniJioiN pi npn nniN -nNb .ovi nn>if n mi\y Nbi 
nntnn pi\y renin p>f> indd .rp^vpjib n^pin nnnf bi n^pin npiro rninri p 
.n^iin^n njnni Jronnn nnnf n jin 13>v> ; o>ppmn ^nn nn^m p>i ; o»o-ipini 
IN by .nnin nnw ^N-ipnn no-un nid n^n "iwprii n"mri -iiiv "on-i -npn 
-im ; n>i-ivnri nniN>nii ,>mn obivi ; onpn mm n^ wra b\y nuiunri pjipwdwd 
ovn bbi pib 'n pi n>~ii n> bv rninri pnm o>~iwpri rm\y-i£> 'om o>oi>n o3\y>\y 
; pw bn .onnN o>mn o>oi>n o> \y>\y pm .ri"mri b\y nunnn n\y>£>ni o>inin\y 
n>3nnri nnnf n\y p^in pn> jin ri"mri -iiiv jinoid ; ri"mri nipni "ovn nni" ; nnin 
34 .nb o>3in3n b\y n>\y£iinri onmt? n b\y 'wid p-11 7N pn>n n^n^o^sbn 
b"Nn\y im .nnnN npom? b\y ppp nbbw dpn jyonnn rmnt? n b\y n n\y>£>n 
~iiNb inf m piNi minri jin \y~i3b nnnf ^vi on o>mnn ,p im .nnnf bvi nid id^v 
mb ni3in3 p>N 110m nnNti npivnwn rr'mri nvibw o> -mi nnb inn rnt? mr\ mif nn 
o->i>biD ribNti mint? n •oip pn ; o~ii .omn im pnwi bv onbnb T>rvn bv p bvi ; nivi >v 'vripioi iiv?*?\yi Tnann nnnn t>\y n^-a^n rnioon jn'oiJiown ^\y iidw mnwri pa npnn ^v 33 

.3.41 3.2 D'-Q'-vti (n'ouiuiM ^oucnp 

nna ^\y ^non nma" ^yto 'v n»mn riu->\y pa^ p^a npnm nnan ^\y nuwn m->iy»vy»n nnw pn^ 34 

.'u p-i£n ''ni33iaon mw-ipon mnnat' manw owv ^yvi*! /n pioa ''nu->\yn nnipo" i^vciai »ovn 323 n mw by nwpnb )T\~>w -im .oiht\ nmt>ro NbN otnd by otnd b\y no nbysrib pn>* 
nnob ; niD b>y£>nb pi^m 11 i^n ow pn 0P0 .nP-ii^b-rpvnpimri niwnnn rmt>m o> 
rv'mn o> oro\y o>i^n ow> ,pN ?n>vnpim nmtri Nbb ,nnrrTb ,niDn byam nw\y otnd 
pn >N*r> nbND o>i^n\y n>d nmt»ri rpvnpimn nmnrw "im rim oy .no no pn^n 
.mywn o> Pi ; n>\y£nn nmtri Nbb nm \yin>\y b\y nwffi pob pN *m b\y i-ip>vn ; on 
nmpm P\y rpvnpimn mmnn n\y>3n ppyi ri"mn b\y 10-11 jin pbnb -i\y£>N 
Nbb ,-ni^o -ni^i n-pon rmrm rpfib rm\y-i£> ro^ri Kin pwN-m pbnn .o>pbn •owb rmrm 
jmn nid >i\yn pbnn .rpmn mom? byio ,o>mnn nmmi in owim riNim mbn 
inN >mom7 o-iu bo ibw pn^o -iii>*b p-11 in 10 mom? nt> n^n rninn n>£>b rm\y-i£> 

.mmn Kb mom? byi u>n 
\y-i£>b no ,b'on o>pbnn >i\y jin 101m inNnn ,wr\ mm jwim wnrwn ri"mri 
Ino .P\y mvnpimn mmnn n\y>£m jin mn'w ibN P>no riPNipn mnm b\y mw 
n-ppnb n mN-ipn rmvnai \ynn\yn ri"mri ,pn m^b .myu ^ni m^my m^-ii iriNnp 
■prm oPiy nbN o>>\ym .no>m> n mynwm o>mnn mom? ,bnpn mom? Jinw mnobn 
npi ind iv rifivif n mnrifirmi nowmn imbro b>nnn n-ipw naiy mnobn nrifit? 
nmnn "iiNb nbN onnwn nmpn vnan n»n-m\y dn-ij p\yN~i mm .o>irinNni o>3WN")n 
; niDNin t>H nnniND mobnw n^id n»n-m .mN-ipmi oyn mim 1b nbiyn n>o-ipimri 
.wn nmf tin p-11 in nviu n-onnn niDnt? n : N-ipnri p o>biyri nui-ipvri jin ; pim 
onn riniN o>n3 .rcmn b\y iDiib wn nn>ifn rin^n nbiv o>-inri *r\ynro 
-iiin wn^fi .nn^v >3£>n mmyn ibN niDbri b\y n>riDbri rn>pn v>^n rr'nin .bnpri niDbrib 
b\y n^pinri niDnt? n b\y rrnpn rnniri Tii^b n>N-ipnri ovn n>~ii jin t> ^jd nidw ^n bv\y 
Jin o>t> t> inn ni-iipnri nt? •> bv nvni£>n n>riDbri no>\y \yn>> piwn by ni n^ f p> pN ; bnpn 
nbN ni-iipn b\y rnipri mvi todj rr'nin .o>3i~inNH o>3wn-ii ,11mm bnpri niDbri 
n^pinri niDDf n nPd jin iTT'pfiDri ; in\y>fim ooninn riuwifiri >mn o>mnn jin o>bini 
ri"mri ; ino>\y jin onsun rm\y-i£> >mti o>mn o> pim ow>\y ^n bv .imn bnpri n>i 
o"N-in ; N"i\y-in ^"wi ,ri3P ipi~i po o>mn b\y rnwb ^nvib nvown nuwifi v>^n 
inpn iwv ^vn Nbi ,bnpr) b\y imn "in^i m~>ift pN rninn\y nbvn inuw-ifi .o>~inNi 
o>oi>ni .bnpri b\y n^n^o^sbri n^pinri iniDDf b\y rnipm ; o>v^DNn ^vi w o>mnn pjo 
-i>nd p>^ p n ,-py^ri ijd^ p b\y 1P nb>ipD nbN m-npn nuwifii rr'nin no>\y o>n 

35 .bN>nv 
N>n N>n\y ; n>N-ipnri ovn nm jin mowfii nfipwn bnpri niDnt? pN on ; o~ii 
N\ym in\y>firi t>if>ib n>riDbri no>\y \yi>n ri"mri vnn ; rninn yo n>riDbriri n>n\ynn 
rnwDb t> ^sn ri"mri ?ovn nni winri bv obiyn vn\y Kb inbn o^n in P>nd bnpri niDnt? 
nniJ in ,bnpri niDnt? -1111 ino>\yb o»rDbn o»mn pDin>f d n>N-ipnri ovn nm jin .'n p-i£ja "nu->\yn m-iip»" ^vcn 'v n"mn nu->\yt' own npnm nt'N nnipoa amio pi^ : 324 nwiyn bnpn niibnb irmvna \?w) ,o»mn piwfb npip^ oyn nm 1111 ino>\y Npin\y 

?n mrm "pi n\ya nn .riDbnn nmpm iu>n 
by oy nm winn jin \ynn\yn wn ri"mri .~iit> n ni^m pno onim iw>i >nyib 
>nibnn rvwn jin t> »>d n»mn : poin nid i^nn h'ph bnpn niint>b iniwmi Tinnb run 
N\yi3 -iii>^d -iii>^n\y : oyn nm 1111 in\y>£>n b\y nmn loin pvt? no bnpn mom? nnw 
>nobnn rvwn mm^n p>t> n ri"mn ,-inibo .minn obiyi man minn pN\y m^in mom? 
poin>t>n n>d n mpt> m m^in mom? b\y -npnn wn imy -ni>*n\y bnpn mom? nnw 
b\y >wn pbnb -i\ypi o>nii o>obnn y^in Nin\y iwnni two .oyn mm winn vm^b 
mm) n> by nmi pin mi nniyb -iii>*n b\y m)nnn imom? mnybi : oyn mm winn 

.mom? n mnm pin mi morn? b\y o»nobnn n'Jinipo 
mmpyi nr>nobn m)pt> n b\y nnfwnb ,p on ,n"mn pm\y o\y Nin oyn mm wwn 
o>3WN~in jmbnn mobn o>i o»)omn o»)\ymn pobnn "jinn nbi\y o»nobn-Non 
>omi >o£)\yn p>on pt>i \y> nm n\yy\yo nm> .no>m?bi pm mib ,bnpb y>i)i o>)i-inNi 
,i>t>i vnnn mvmann ,ibN mmm .mini mmn npiynwn nwab >)\ym >bo wnwnn 
Nipnn mmm niyn\yn ,imni .o»mn o>mnn b\y rv\y miN by hk moswi nrmn 
-mnn iini mnmm nobn nmy n miit>m ,miit>mi ^non b\y omjn iwi mnmn 

.Nipnn mmmn 
o)>n ,\ymb \y> pnw\y npjopn nmm o^y pi ,nr>nt>n p ii»mn ni)pt>n >d pm 
ipfjnn ovn nm >\ymn\y indd .o»D~ivn pmnsni mbiy jin o>£)p\yn NbN o»>ib o>pt> >n 
mmnn nN p~indi noid Nin :>nDbnn n>\yn m^ •own n3>-iNn nnwopD n"mn -imv 
pnupp n nN inNnn p>>nn nN noid Nim ; nb>nnDb ii»mn b\y ^wian ibV£iD nN nw>3Dn 
Nin ovn nm >\ym .nwvn inNb mm n^nn-n^nibn n\y>£in nib npwmn npnibnn 
np>if n nP3\ym nupp n b\y f£)>f£iD 13>331 y>£nn\y n"mn b\y ^mvn mbw b\y >n >ion 

.mb>nni ^w 1£>ip iwnd npjom 
b\y n>3nnn nwnwnn : na bvi\y mmn b\y •wwn p>>nn tow ibnnn mnNn 
n>io->in inNb nv>>n\y iv mifnn mbwbnwn ov mmnm nibn nPNipnn nmnin 
; nnm n>nDbn ni3\ym ■>£> by widjid mvn ii\y ; n^ *pnn o^n .bnpn niDDf \yn>n o>£>mn 
nm^n nN mapwn Nipnn nmm pN\y iwnd n>n ^n-npn niot> >n nm>w n^voi >ibn 
?(n"mn pn om\y n mif n b\y o>m^n jidoqi Npim) bnpn niDDf nnw mif nn 
nn^n ^^ni .n^bw N>n mwnn n"mn b\y mbiy napwn jnromw -mi ^nvib 
o>mnn ^n-iipnn >-iiof>nn nm>3n ^biDD b>bvi nnwc Ji'mn mifnn b\y wwn 
pi vwm^w 71b nmof >nn ipn n3>mn mb>ip nPNi ; nn>nb ; N>inb i~\Mt wn Nb obwn 
Ji'mn mif nn p>>n nnn ^nvib .-mobw >an mbn ^mn o>vi\y b\y pmn^f o»p pi 
nw>^nn" pib ; no\y if m ow o»pnn Nb m\y ; nmof >nn nw^nn pi ranin ni^nn 
mnobwn b\y >mpvn nnnn nmmm iwn nn^omiJ nv>ip mp>yi n3>n\y "n>nibnn 
nPD^o^jbn b\y brm >N\yi3 bN ; mmN mbwm nnbnn ^mn nvnni \y3n3\y ■>£)! bN~i\y>i 

.mvn b\y nmmn 325 o-oiyn tin <ip\yan '^riibnn -iiyn» pi n pyn raran v>^n ri"mn inN -wpni 
n>n ri"mri\y mnyn iiNb ^nan m pn .mwnn iiyn pib ; rninn b\y o»i>on-mn 
ri"mri ni^pn 11pm mm . - >rnip - >i- - >mpNn nnn>n ipn rp\yN-i ,bN-i\y> nmmi mwn 
iwnd nwnb fnpn ''obnmv NrpmNi Nm\y iit bi "rprobnn napwnn" >£>b >i yup 
nbiy .nnm rmwn nprobnn nio>\yn >£> by nyip) »obni>i'i NrpmNi inn ny>ipm 
-iiy ,'niyn» tin mNnnn nawi riNoinnn n>i>on-ii3i rpoawn ny>ipi -iinnw mnc 

. 3 bbi •>rnip'>:im >rmnn pirn »mww ipn iwn 
b\y jronnn imim? b\y mnybin Nim oyn nm win b\y >wn pbnb -niy3 nny 
"Tpnru 11 ,oni\y np^n in o>m o^wia o>ibnn n may v it> >ib y>*n ri"mri .-iii>*n 
ni^Df n mnn b\y >robn mrro n> by nbjmn N>n\y >£>i o>o£n\y m^n mynwnb yju ,po 
mb>npn pob\y rnit>n b\y o>oi>n n»mn no>\yb nbN piin>t> by <pt> in .nwrrn "pbm 
rpofwnn nwrpn by nn nf>m nt> t> inn ino>\y\y nmyn niNb nmi ppy tm nny >N7ni\y 
>mnn pobwn b\y pm iwyb n rpoawn nwrp by minnpnn .mb>npn pob\y b\y 
b\y rr>imvnpimn "fbnnb rpmnn n>d ,nmrTb nrow^n "fbnn mibn by Nbi ,>bNn>Nn 

3 .m ppib io3\y o>£if 13 o>mn oy nanwm ri"mn 
-mpi o>non onnymn >n*thi on o>mnn ,o>ibni o^m ,o>n>i3 b\y o-nyn niNb 
o>mnn b\y jronnn mint? n >i yup n»mn .iii>*n b\y jronnn imim? mnybi by o»Nb 
•>£) by oyn jind nn >19» NbN n^N orr>nnnn oni3\y-i£i >£i bv rrunn or>p jin nifjib 
nmv b\y -nt> ^nd jin ib>3N ; ovn by in rnaib int? m n*>n Nb pi p vwin^ ib>3N .irn>m 
b\y n>b\y \yn\yb nid pin n>i i>p£)n .rni\y ovn nnn 1b nn3pin\y nunf n Nbb ; o>b>bN 
b\y oi^vn ^p^nn iiNb .inN bi i>i n^i^n dj^n iwn nmm o>i>-i^Dn o>i>p£)nb ovn 
run bv n\y-ii£iD ni3\y-i£i v>^n rv'mn pnb\y n>t> n> movn np>if p\y> pin n>i nnw nnipn 
ipy\y p>^n m^v n»niii .mmn rnit> nn ov i\y>nn n^ ^nibn-Non pipv i^>i pnib biu\y 
p>* ni^w ; o~ii .pinb n\ypn> m^i i\ypn ^nn ov\y pwi mnarm bN~i\y> ^oawn mb>n 
; n>f rv '^pr iwpni pm n>i mint? "ini in\y>£in jin Noib rm^mn ii»mn >3ai nT>nvn 
n>bN~i\y>n nnwn b\y o>3Pbvn o»3>inni o^oawnn mnntrin b\y winn ojwi Nim 
nmn nbN\yi nioinn n^n iwpni mbiyn rnbN\yn .bN~i\y> ^ini o>o£ii\y m^n rnw m 

.n\yn>n p>bm ni^nf n 
yon n»mn ,o"imn nN-iwnn ; o>3i-inNn "nn unbnn pi ; ni-iipnb ini3\y-i£i >£i bv 
imbbii ovn bv nbom n m^n iwni onowi cpoaw m^n N>n ni^f n iipnw rapt? nb 
o»pn ovn "iwni .JTonn nunf 1b p>3^nbi bn>n pm n>i jin pub ovn jin ni^nn N>m 
."o>iinf " on nbN o>mn ; p-iin3fb o>13>d i3»ni ; ppn3D rn>m n> bv o>o£ii\y m^n jin 
opp nun 'ib^D rmt> m poaw jin bN~i\y> oy rn>m Nin ni^nt? n npn : nnnN o>b>m -avn pa^ TiDtrin -avn pa runana pnt' .'n pioa »ovn nnai tripn" «i>y© 'V ovn nna jwion ppv ■jtriot' 36 

.o\y "nvyiTn T>^m na'acn mno" i^voa 'v muoTin 

.'1 pi£3a 'v "ia t>y 37 326 msn >£> by >iy>nn nm ,o>mnn mom? b\y p>byn >i\pin ,no>m? n nio .o>o£iw m^n 

. 38 nybi pwi imn oyi pno m nm ; on in i3*>*>n o>o£>w 
N\ym o>3W o>\ypT in o>>m >w b\y iwyi ^m>N nimn ri"mn n\p\y ,>m>7b 
•>£) by .iy>n> *nn N-ipnn p ; o>n^nn o>mybi ,o>b\ybn\ynn no>nt>n mnm cpoawn mom? 
pyn rmnm mw>n mm myn\yn m£>i£>N no>m?n mnm o>o£>i\yn mom> inN o-n 
w rpnnN o>n> no^m? rimmi riNbri unm ipii nwn by 'n \n nb^ww mNb£> nb^Nn 
o>mnn b\y ,>iy>n ,nio >ia> in no>m?n mnm D'oawn mom> >wn cmn >£> by .m-ii£>Non 
b\y omnnnp omwia .minn >£> by o>pmm o>pn 1b wn\y> nbN\y no oyn n> by 
.onww on nbN\y 72b oyn nmon ipy ,n in\p\y >9b minn mom?n o^om o>mnn 
>3\y 11 isn i\pn )u»K) no>m?n \yiT>n b\y -wpni va*nn pib o"iDin pi obiin iip^n 
oym ntrpj ppm o"in-in .mm o>\ywnn <p^o inpm bib* pwi o>Noinn nbN o>mn 
o-nn riN p*n vann ibw ; >of >m - >m mnsni •onn -mpn ,wn o-nn b\y ^nyib ,minv> 

.1b ipjnn 
by nbio no>m?n jin mrwn 7011 o»imm n\p\y jin -111 b\y i-ip>yi ^dnd n»mn 
b\y nowfj jin mn iwpni nspwn n"mn mwis ,>ny7b .in\p\yb nwo ,-ni>*n mom> 
pN ,>ny7b ; o"imn n\p\y .vnpim n>n o»imm\y pyob nmon pn . 39 bnpn mnmi n\p\y 
•>3D m>£»*>D nn Nin p*>n p>yi in .bN-i\y> oy tin o>^»n onpni o>mnn mom> jin mnn 
npp,^>\y ~i\y£)N ; ovn i^i "ii-mb ^o-ipini ^dn bD iivni .p>o\yi>bi '•> nm noidw 
inw j^^dw >Db "Twrp ovn\y nnwfjN bD px nnw ; n>bNiopN npp^> tm b^n rronpy 
ovn riDDfn >d vnp Nin\y 711 np£i->£)n nn b\y >vnpim Nbn inbn